Referat
Bornholms Ældreråd
17-11-2020 kl. 09:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Høring af BAT Helårsplan.
  åbent 8 Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm
  åbent 9 Tilsyn 2020 Plejecenter Snorrebakken
  åbent 10 Tilsyn 2020 Plejecenter Nylars
  åbent 11 Tilsyn 2020 - Dagtilbud Klippely
  åbent 12 Tilsyn Ressourcevejen 2020
  åbent 13 Tilsyn 2020 Rehabilitering Sønderbo
  åbent 14 Ældrerådets Årsberetning - 2020
  åbent 15 Mødeplan - 2021
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Eventuelt
  åbent 18 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Der blev holdt møde i følgegruppen d. 11. november 2020, referat sendt til Ældrerådet.
Der planlægges møde om affaldshåndtering med BOFA den 23.11.2020.
Mødet i Ystad med Ystad Havn udsat.
Der har været holdt møde med RVV d. 30.9.2020 om fjernvarmepriserne.
Møde med BEUF om samme aflyst grundet Corona, afventer.

1.
Referat 11.11.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Der blev holdt møde i følgegruppen den 9. november, referat sendt til ældrerådet.
Der blev talt om "Drivhusene" på plejecentrene, opstillingen forsinket til december/januar, dette er ikke tilfredsstillende, borgmesteren er gået ind i sagen.
Der planlægges efter en studietur vedr. seniorbofællesskaber.
Diverse andre møder er aflyst grundet Covid-19.
Kommentering af diverse tilsyn følger som selvstændige punkter i dette referat.

1.
Referat 9.11.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Der blev holdt møde i den koordinerende gruppe den 10. november 2020, referat sendt til Ældrerådet.
Gruppen drøftede ekstern kommunikation i valgåret 2021(ældrerådsvalget).
Diverse punkter under følgegrupperne, drøftet.

1.
Referat 10.11.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Danske Ældreråd, formanden genopstiller ikke
FU-møde d. 13.10.2020 i Regionsældrerådet, her blev akutpladser og klippekortsordningen drøftet. Forholdet omkring akutpladser på Bornholm foreslås taget op i det kommende møde i samordningsudvalget. Der er stillet spørgsmål til servicedirektøren, idet det fra udenøs  kommuner forlyder at klippekortsordningen nu er gået i drift
Regionsældreråd Hovedstadens møder aflyst for i år


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Der er planlagt møde i Trafikkontaktrådet den 3. december 2020.
Her ønskes erfaringerne med T-foilen taget op.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Høring af BAT Helårsplan.

13.05.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Handicaprådet

Resumé

Tilbage i juli 2020 blev implementering og ikrafttræden af den planlagte helårskøreplan sat på standby, idet det viste sig, at den ikke var realiserbar inden for de givne og vedtagne forudsætninger.

 

BAT har derfor nu udarbejdet et revideret oplæg til en ny helårskøreplan, som hermed sendes til høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

·         Bornholms Ældreråd og Handicaprådet drøfter udkast til BAT helårskøreplan.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Høringssvar:
Bornholms Ældreråd kan anbefale forslaget til ny helårskøreplan for BAT.
Vi mener, at de nye rutenumre efter "fingersystemet" bliver betydeligt lettere at finde rundt i, end de nuværende ringruter - både for os ældre og for vores turister.
Når vi ser på de nye køreplaner, har vi på rute 5 et ønske om, at bussen kører ned omkring Snogebæk Havn ligesom den tidligere gjorde. Mange ældre og dårligt gående føler at der er lang op til den nuværende holdeplads ved Snogebæk Kro.
Derudover ønsker Bornholms Ældreråd, at rute 7 og 8 kører fra påskeugen til og med uge 42. Bornholm har et stort ønske om en forlænget turistsæson, derfor bør disse ruter ikke lukke allerede i slutningen af september.
Den nye køreplan bør dog suppleres med en ny FlexBUS-ordning, som kan benyttes af kunderne, når rutenettet ikke passer til deres kørselsbehov, fx i yderområderne og på ydertidspunkterne. De nye små busser kan eventuelt benyttes til denne bestiller-ordning, hvor kunderne bestiller turen fx mindst 4 timer i forvejen. En sådan FlexBus-ordning vil være til stor hjælp for både ældre og dårligt gående personer, og Bornholms Ældreråd deltager gerne i en drøftelse af mulighederne i en sådan ordning.

Sagsfremstilling

Tilbage i juni 2020 var en ny helårskøreplan udsendt til høring, og blev ligeledes godkendt af Natur- og Miljøudvalget til implementering og ikrafttræden pr. 9. august 2020. Det har imidlertid vist sig, at implementering og ikrafttræden af de nye helårskøreplaner pr. 9. august 2020 ikke var realiserbar i forhold til de i beslutningen indarbejdede forudsætninger, men at der var behov for at sætte helårskøreplanerne på standby og i stedet overgå til vinterkøreplan 2019 med enkelte få nødvendige tilpasninger. Samtidig med at BAT kiggede på eventuelle løsninger i forhold til en realiserbar ny helårskøreplan.

 

BAT har nu udarbejdet et nyt oplæg til en ny helårskøreplan, der stadig er udarbejdet som en helårskøreplan med et fingersystem og grundlæggende med et udgangspunkt og sit fundament i den nuværende gældende køreplan.

 

Helårskøreplanen er i hovedtræk tænkt som en køreplan, som skal være lettere for alle at forstå således, at der ikke skiftes køreplan flere gange om året. Sommerferiekørslen jf. skolernes sommerferie, er ligeledes en integreret del af køreplanen og kommer ikke som en separat køreplan. Dermed vil det være den samme køreplan, som er gældende for hele året. Fingersystemet frem for ringsystemet, som vi kender fra nuværende gældende køreplan, har til formål, at gøre det lettere for alle at forstå, og gøre ruterne i køreplanen mere let genkendelige.

 

Den nye helårskøreplan er ligeledes tilpasset alle de nuværende ringetider på Campus Bornholm samt Bornholmslinjens afgangs- og ankomsttider.

 

Ændringer i den nye helårsplan i forhold til nuværende køreplan:

(Ændringerne er ligeledes markeret med grøn understregning i ruteplaner se pdf-filer vedlagt som bilag)

 

Rute 1: Rønne – Hasle – Rutsker – Olsker – Allinge – Gudhjem Øvre og retur

·         Er blevet til en ”frem og tilbage”-rute i stedet for ringrute

·         Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:13

·         Kører 3 ekstra ture omkring Sandvig gl. station – kl. 13:52, kl. 14:54 og kl. 7:34

·         Afgang fra Gudhjem Øvre kl. 7:10 i stedet for kl. 7:15

·         Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 2: Rønne – Nyker – Klemensker – Rø – Tejn – Allinge Hammershus og retur

·         Kører fra Rønne kl. 6:50 i stedet for kl. 6:53

·         Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:09

·         På turen kl. 6:57 fra Hammershus er minuttallene imellem stoppestederne rettet til fra Helligdommen til Rønne

·         Kører fra Hammershus kl. 7:44 i stedet for kl. 7:47

·         Kører fra Hammershus kl. 15:06 i stedet for kl. 15:00

·         Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 3: Rønne – Aarsballe – Østermarie – Listed – Svaneke – Nexø og retur

·         Er blevet til en ”frem og tilbage”-rute i stedet for en ringrute

·         Starter fra Rønne Havn kl. 7:57 i stedet for at starte kl. 8:00 fra Snellemark 30

·         Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:08

·         På turen kl. 6:53 fra Nexø er minuttallene imellem stoppestederne rettet fra Snellemark 45 til Rønne Havn

·         Kører fra Nexø kl. 15:10 i stedet for kl. 15:03

·         Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 4: Rønne - Vestermarie – Almindingen – Østermarie – Gudhjem øvre og retur

·         Er blevet til en ”frem og tilbage”-rute i stedet for en ringrute

·         Kører fra Rønne Havn kl. 6:25 i stedet for kl. 6:30

·         Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:13

·         Kører fra Gudhjem Øvre kl. 14:19 i stedet for kl. 14:14

·         Kører fra Gudhjem Øvre kl. 15:21 i stedet for kl. 15:14

·         Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 5: Rønne – Lufthavnen – Aakirkeby – Pedersker – Snogebæk – Nexø og retur

·         Er blevet til en ”frem og tilbage”-rute i stedet for en ringrute

·         Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for kl. 14:08

·         Kører fra Nexø kl. 15:13 i stedet for kl. 15:06

·         Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 6: Rønne – Knudsker – Vestermarie – Aakirkeby – Egeby – Nexø og retur

·         Kører nu over Knudsker og Vestermarie i stedet for Nylars og Lobbæk

·         Afgang kl. 5:59 fra Aakirkeby til Nexø er slettet

·         Afgang kl. 07:06 fra Rønne til Rønne er slettet

·         Afgang kl. 7:21 fra Vestermarie til Nexø er oprettet

·         Kører fra Aakirkeby Terminalen kl. 9:34 i stedet for kl. 9:35

·         Kører fra Rønne kl. 12:37 i stedet for kl. 12:42

·         Kører fra Rønne kl. 13:37 i stedet for kl. 13:42

·         Afgang kl. 15:09 fra Aakirkeby til Nexø er slettet

·         Afgang kl. 16:34 og 20:39 fra Aakirkeby til Nexø er slettet

·         Afgang kl. 14:51 fra Søndermarksskolen til Nexø er oprettet

·         Afgang kl. 15:02 fra Rønne til Aakirkeby er oprettet

·         Afgang kl. 16:02 og kl. 20:12 fra Rønne til Nexø er oprettet

·         Afgang kl. 5:17 fra Nexø til Aakirkeby er slettet

·         Kører fra Nexø kl. 7:04 i stedet for kl. 7:02

·         På turen kl. 8:57 fra Nexø er minuttallene imellem stoppestederne rettet til fra Egeby til Aakirkeby

·         Kører fra Nexø kl. 13:32 i stedet for kl. 13:37

·         Kører fra Nexø kl. 14:32 i stedet for kl. 14:37

·         Kører fra Nexø kl. 15:37 i stedet for kl. 15:32

·         Kører fra Nexø kl. 16:57 i stedet for kl. 17:07 og kører nu helt til Rønne i stedet for kun til Aakirkeby

·         Turen fra Nexø kl. 21:07 fortsætter helt til Rønne i stedet for kun at køre til Aakirkeby

·         Alt weekendkørsel køres nu fra Rønne til Nexø og retur i stedet for kun mellem Aakirkeby og Nexø. Der vil blive kørt 6 ture nu i stedet for 8.

·         Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf. 

 

Rute 7: Rønne – Hasle – Hammershus – Gudhjem – Svaneke – Dueodde – Lufthavnen – Rønne

Rute 8: Rønne – Lufthavnen – Dueodde – Svaneke – Gudhjem – Hammershus – Hasle - Rønne

·         Ingen ændringer i ruteføringen. Kører stadig langs kysten i hver sin retning.

·         Kører mellem 2. maj og 25. september

·         Kører med samme volumen af ture i hele ovennævnte periode i forhold til nu, hvor der er dobbelt så mange ture i sommerferieperioden

Rute 7 – helårsplan = 8 ture i hele perioden. Før i sommerferien = 15 ture

Rute 8 – helårsplan = 7 ture i hele perioden. Før i sommerferien = 14 ture

 

Rute 9: Aakirkeby – Almindingen – Østermarie – Østerlars – Gudhjem Øvre og retur

·         Kører nu fra Aakirkeby til Gudhjem/Koldekilde og retur i stedet for at køre fra Rønne til Rønne

·         Ingen weekendkørsel

 

Rute 10: Rønne – Nyker – Klemensker – Hasle – Vang – Sandvig og retur

·         Afgang fra Campus kl. 14:15 i stedet for 14:13

·         Kører fra Sandvig kl. 15:01 i stedet for kl. 14:59

·         Kører ikke igennem Slotslyngen på hjemturen længere. Kører igennem Allinge

·         Sommerferiekørslen er integreret og kommer ikke som en separat køreplan. Afgangene som IKKE kommer til at køre i perioden 27. juni til 7. august 2021 er markeret med en note h samt synliggjort med et orange kryds i pdf

·         Hele rute 10 har tidligere udgået i sommerferieperioden. Nu er der fastholdt få afgange i sommerferien 

 

Rute 1N – Natbus Nord

Rute 5N – Natbus Syd

·         Natbusserne vises nu separat, men kører som den gamle rute 1 og rute 5 (ringruterne)

·         Rute 1N kører nu fast om Sandvig gl. station og Rø i stedet for kun hvis der er rejsende at afsætte

 

Bybusserne 21 og 23

·         Ingen ændringer

 

Frist for høringssvar:

Høringssvar bedes sendt retur senest den 17. november 2020.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag:

·         Rutekort ny helårskøreplan 2021

·         Bybus 21 - ny helårsplan

·         Bybus 23 - ny helårsplan

·         Natbus 1N - ny helårsplan

·         Natbus 5N - ny helårsplan

·         Ruterne 1 – 10 - ny helårsplan (et bilag for hver rute)

1.
Rutekort ny helårskøreplan 2021 (PDF)
2.
Natbus 1N - ny helårsplan (PDF)
3.
Natbus 5N - ny helårsplan (PDF)
4.
Rute 1 - ny helårsplan (PDF)
5.
Rute 2 - ny helårsplan (PDF)
6.
Rute 3 - ny helårsplan (PDF)
7.
Rute 4 - ny helårsplan (PDF)
8.
Rute 5 - ny helårsplan (PDF)
9.
Rute 6 - ny helårsplan (PDF)
10.
Rute 7 - ny helårsplan (PDF)
11.
Rute 8 - ny helårsplan (PDF)
12.
Rute 9 - ny helårsplan (PDF)
13.
Rute 10 - ny helårsplan (PDF)
14.
Bybus 21 - ny helårsplan (PDF)
15.
Bybus 23 - ny helårsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm

00.01.00P22-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-11-2020

14

 

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det seneste år har kommunen arbejdet på en ny politik for kultur-, idræt- og fritidslivet på Bornholm. I september fik alle stående politiske fagudvalg præsenteret et udkast til ny politik med titlen ” Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm. Udkastet var baseret på bidrag fra flere centre i BRK, eksterne kultur- og idrætsaktører og fagråd på kultur- og fritidsområdet. På baggrund af fagudvalgenes bemærkninger er udkastet blevet revideret og fremsendes nu til politisk behandling med henblik på, at det sendes i offentlig høring samt i høring i en række kommunale fagråd.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         ”Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm” sendes i offentlig høring samt i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget, Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd med høringsfrist den 18. december 2020

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. november 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I starten af 2020 godkendte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget en procesplan for udarbejdelse af en ny politik, der skulle sætte retningen for udviklingen af både kultur-, idræts- og fritidsområdet.

I løbet af foråret og sommeren har administrationen gennemført en inddragelsesproces, hvor et bredt felt af kommunale fagpersoner og eksterne kultur- og idrætsaktører har givet faglige inputs til den nye politik og strategiske indsatser med udgangspunkt i en række fokusområder, som udvalget godkendte i marts.

Som følge af Covid19-nedlukningen blev interessenterne inddraget ved hjælp af skype og mail. Der blev afholdt en lang række interviews med repræsentanter fra kommunens fagcentre, kommunale og selvejende kultur- og idrætsinstitutioner samt DGI og DBU. Kommunens fire fagråd og udvalg på kultur-, idræts- og fritidsområdet (Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget, Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet) har desuden haft mulighed for at give deres bidrag på mail.

Ovenstående proces resulterede i et udkast til en ny politik, som på grund af sin tværfaglige karakter blev sendt til kommentering i alle stående politiske fagudvalg i september. Af konkrete bemærkninger til politikkens indhold kan bl.a. nævnes et ønske om et tilbud til familier med børn, at politikken omfatter psykisk sårbare og mennesker med handicap, og at naturaktiviteter og naturoplevelser er et led i politikken.

På baggrund af disse bidrag er udkastet blevet revideret og fremsendes nu til politisk behandling med henblik på, at det sendes i høring ultimo november til 18. december 2020.

I det reviderede udkast er der desuden tilføjet et forord af udvalgsformanden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, og en visualisering af politikkens sammenhæng med øvrige politikker i kommunen.

Hvem høres?
Da kultur,- idræts- og fritidsområdet er en stor del af samfundslivet sendes udkastet i offentlig høring, så alle borgere, foreninger, organisationer m.fl. har mulighed for at indsende deres kommentarer. Dertil vil udkastet blive forelagt på de førstkommende rådsmøder i Handicaprådet (14. december), Ældrerådet (15.december), Idrættens Videns- og Kompetenceråd (2. december), Folkeoplysningsudvalget (2. december), Musik- og Teaterrådet (8. december) og Kunst- og Kulturhistorisk Råd (december)

Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid
Politikken har titlen ”Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm”. Den tager udgangspunkt i, at kultur, idræt og fritid har en stor værdi i sig selv, men samtidig spiller en betydningsfuld rolle inden for flere dele af samfundslivet. Politikken er således kendetegnet ved, at den forgrener sig til andre politik- og fagområder herunder børne- og ungeområdet, handicapområdet, natur og friluftsliv, by- og områdefornyelse, havne mv.

Politikkens niveauer

Politikken beskriver både de langsigtede politiske mål for fritids- og kulturområdet, dvs. hvad BRK gerne vil nå på området (politik), og de strategiske planer for, hvordan BRK i praksis vil nå politikkens mål. (strategi) Det betyder, at oplægget i princippet kombinerer to styringsdokumenter. Jf. model over sammenhæng mellem styringsdokumenter og niveauer.

Politikkens omdrejningspunkt er fire fokusområder: Livskvalitet, Dannelse og fællesskab, Samskabelse og Faciliteter og mødesteder.

For hvert af de fire fokusområder er der formuleret en hovedambition, der beskriver det overordnede ønske med det respektive fokusområde (politikniveau). Under hver hovedambition er der formuleret en række ambitioner, der udgør de strategiske planer for, hvordan hovedambitionen kan realiseres (strateginiveau).

For at illustrere ”den røde tråd” fra de politiske mål og de konkrete handlinger gives der for hver ambition eksempler på igangværende initiativer og forslag til nye. (handlingsniveau) Disse eksempler har til formål at inspirere til formuleringen af handleplaner, der efter politikkens vedtagelse skal udarbejdes og realiseres i samarbejde med kommunens fagcentre, selvejende og kommunale kultur- og idrætsinstitutioner, lokale brugerråd, folkeoplysende foreninger, kultur -og idrætsforeninger m.fl.

Politikken og budgetmål
Når politikken er vedtaget, er det hensigten, at den bliver koblet med mål- og budgetprocessen. Det er således tanken, at ambitionerne (strateginiveau) skal udgøre de fireårige langsigtede budgetmål for kultur- og fritidsområdet, mens de etårige budgetmål skal afspejle de konkrete handlinger, der skal virkeliggøre politikken. (handlingsniveau)
 
Det er hensigten, at den nye politik skal erstatte gældende idrætspolitik (2013), kulturpolitik (2015) og bibliotekspolitik (2017).

Næste skridt

I starten af 2021 samler administration op på de indkomne høringssvar, og i februar/marts fremsendes en ny politik for kultur, idræt og fritid til endelig politisk godkendelse.
Efterfølgende revideres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets budgetmål, så der skabes sammenhæng mellem dem og politikken.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til høring i Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Bornholms Ældreråd anbefaler det fremsendte forslag som en overordnet politik for området.

 

 

 

1.
Vores Ø - Politik for kultur, idræt og fritid (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2020 Plejecenter Snorrebakken

27.12.16K09-0248

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har, henholdsvis den 03. august 2020 (afdelingerne A+B), den

19. august 2020 (afdelingerne C+D), den 11. august 2020 (afdelingerne E+F), samt den 17. august 2020 (afdelingerne GH+IJ), aflagt anmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set løbende fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger skal der følges op med en handleplan på disse anbefalinger inden næste års tilsyn.

 

Afdelingerne A+B

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken - afdeling A+B oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Der arbejdes aktuelt med anbefalingerne i teamet.

 

Det er ledelsens opfattelse at afdelingen har været igennem en svær periode da der har været corona smittede beboere og medarbejdere. Der er arbejdet godt og professionelt med at få smitten udryddet hvilket også er lykkes. 

 

Afdelingerne C+D

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken, afdeling C+D oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

Ledelsens bemærkninger:

I teamet skal der arbejdes med de 2 anbefalinger.

 

Det er ledelsens vurdering at teamet er blevet opgraderet væsentligt på det faglige område i det forgangne år, der er tilført personale ressourcer som har højnet det faglige niveau.

 

Teamet har været ramt af corona og har dermed været igennem en udfordrende tid, men det er ledelsens opfattelse at der er arbejdet godt og professionelt med at udrydde virus i afdelingen, hvilket også lykkedes.

 

Afdelingerne E+F

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken, afdeling E+F oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen bemærker at der er behov for at se generelt på det faglige niveau der omhandler SoSu hjælpere som arbejder i psykiatriafsnit. Det vil blive taget med i overvejelserne når der planlægges kompetenceudvikling i 2021.

 

Afdelingerne GH+IJ

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken - afdeling GH+IJ oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen kan oplyses at der arbejdes med at købe personlige tablets til alle, hvilket burde afhjælpe de udfordringer der opleves med login.

 

Ligeledes er der gennemført CURA cafeer i sensommer og efteråret som støttes op med sidemands oplæring i teamet.

 

På grund af svingende smittetryk er der pt ikke kontinuerlige Beboer- og Famileråds møder.

Det vurderes fra gang til gang i forhold til situationen.

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
Samlet for afd. A+B, C+D, E+F, G+H, I+J:
Angående kommunikation har vi noteret os, at der på flere af afdelingerne er problemer.
Det er bekymrende. Vi vil gerne understrege, at det er meget vigtigt, at det af beboernes dokumentation tydeligt fremgår, hvad der er taget stilling til, hvem beslutningerne kommer fra, hvem der udfører handlingerne samt hvem der er behandlende læge.

Vi har noteret os, at kendskabet til klippekortsordningen nogle steder er mangelfuld. Vi vil gerne understrege, at vi mener, at de muligheder klippekortene giver er, om end små, meget vigtige for de ældres livskvalitet.

 

 

 

1.
Tilsyn Snorrebakken afdeling A+B 2020 (PDF)
2.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. C+D 2020 (PDF)
3.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. E+F - 2020 (PDF)
4.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. GH+IJ 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2020 Plejecenter Nylars

 

27.12.16K09-0249

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den08. oktober 2020 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Nylars oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Det er kendt af ledelsen at der er et ønske om kompetenceudvikling i neuropædagogik. Der er proces i gang med henblik på, at skrue et kompetenceforløb i gang sammen med daglig leder. 

 

Det drøftes aktuelt om der ved rekrutteringsbehov kan ansættes pædagoger som en erstatning for de manglende SoSu assistenter

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
50/50 ansættelser giver bekymring for kompetenceniveau.
Vi vil gerne støtte ledelsens forslag, om at ansætte pædagogbistand til aflastning for de ubesatte So-Su assistent stillinger.

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Plejecenter Nylars 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilsyn 2020 - Dagtilbud Klippely  

27.12.16K09-0250

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klippely den 14. oktober 2020.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk

 

Tilsynet finder, at Klippely er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven. Tilsynet finder også, at der er fokus på at give brugene nogle relevante arbejdsmæssige opgaver og ansvar der svarer til den enkeltes evner og ønsker.

 

Tilsynet finder:

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Tilsynets samlede indtryk passer ind i det leder oplever ved besøg i tilbuddet, på personalemøder og ved de samtaler har med brugere, medarbejdere og daglig leder.

 

Det skal fremhæves at Projektet har været hårdt ramt. Da Center Job, Uddannelse og Rekruttering overtog Skovhjælperprojekt den 1. januar 2020, blev den overførte medarbejder syg fra start af.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
Tages til efterretning.

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport 2020 Klippely (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn Ressourcevejen 2020

27.12.16K09-0252

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den 21. oktober 2020.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk:

 

Tilsynet finder, at Ressourcevejen er et godt tilbud til brugerne.

 

Tilsynet oplever fortsat en særdeles høj grad af brugerinvolvering, hvor brugerne støttes og opfordres til at være en aktiv del af beslutningsprocesserne.

 

Tilsynet finder også, at medarbejdergruppen har en høj faglig og empatisk tilgang til opgaveløsningen.

 

Tilsynet finder:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Det er med stor tilfredshed, at jeg noterer mig, at Tilsynet finder en meget høj grad af brugerinvolvering og tilfredshed med Ressourcevejen.

 

Derudover er det med stor tilfredshed, at Tilsynet finder en høj faglig og empatisk tilgang til borgerne og til opgaveløsningen som helhed.        

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
Et godt og meget selvkørende tilbud til brugerne.

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2020 Rehabilitering Sønderbo   

27.12.16K09-0253

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 20. oktober 2020 aflagt anmeldte tilsynsbesøg på Rehabilitering Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Afdækning af den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets oplevelse, at borgerne på Rehabiliteringscenter Sønderbo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at borgerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og sundhedsloven samt de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Sundhedschef Karina Nørby:

 

Det er med tilfredshed, at jeg noterer, at tilsynet finder, at borgerne er kommet godt igennem Corona-perioden fra foråret og frem til nu.

 

Det er ligeledes med tilfredshed, at personalet har oplevelsen af, at ledelsen på Sønderbo tager godt hånd om trivsel og godt arbejdsmiljø på trods af meget udfordrende tider.

 

Sønderbo er en del af Sundhedsberedskabet i Bornholms Regionskommune, og derfor er det positivt at læse, at leder og personale tager godt hånd om borgerforløbene samtidig med, at der er stor fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til Corona situationen.  

 

Det er min forventning, at Sønderbo tager tilsynets bemærkning til sig i forhold til videre drøftelser og løbende forbedring af dokumentationspraksis.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
Borgerne oplever, at have et godt og trygt sted.
Coronakrisen har medført personalemæssige udfordringer, i form af højt sygefravær samt personalefraflytning fra Sønderbo.

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Rehabiliteringscenter Sønderbo 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Ældrerådets Årsberetning - 2020

27.15.00P00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

14

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At der aftales en proces- og tidsplan for udarbejdelsen af ”Ældrerådets Årsberetning – 2020”

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Input fra undergrupperne sendes senest til næstformanden den 4. januar 2021.
Udkast til godkendelse, planlægges forelagt Ældrerådet på mødet den 26. januar 2021.

Sagsfremstilling

Bornholms Ældreråd udarbejder på baggrund af input fra undergrupperne en årsberetning for 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Mødeplan - 2021

27.15.00P35-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

15

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Bornholms Ældreråd skal godkende mødeplanen for 2021

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Mødeplanen til godkendelse

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

d. 24.3.2020 ændres til d. 23.3.2020
d. 19.5.2020 ændres d. 18.5.2020
d. 15.12 ændres d. 14.12.2020

Sagsfremstilling

26. januar 2021

23. februar 2021

24. marts 2021

27. april 2021

19. maj 2021

22. juni 2021

17. august 2021

15. september 2021

23. november 2021

15. december 2021

 

 

Alle møder starter kl. 09,30

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

16

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Lang ventetid ude ved testcentret (Covid-19), ikke godt for ældre mennesker at vente udenfor så længe.
Bekymrende at sygefraværet er stigende indenfor plejeområdet.
En hilsen fra borgmesteren med tak for et godt samarbejde.
Budgetopfølgning pr. 5.11.2020 gennemgået.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

17

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Næste møde 15.12.2020.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-11-2020

18

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:

Formanden orienterer pressen.