Referat
Bornholms Ældreråd
15-12-2020 kl. 09:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Høring vedr. placering af nye offentlige toiletter
  åbent 8 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021-2023
  åbent 9 Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020 - Hjemmeplejen
  åbent 10 Status - Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen
  åbent 11 Samarbejdsaftale 2021 Kvindekrisecenter Bornholm og Bornholms Regionskommune
  åbent 12 Samarbejdsaftale 2021 Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune
  åbent 13 Samarbejdsaftale 2021 SIND Bornholm og Bornholms Regionskommune
  åbent 14 Revideret procesplan for udarbejdelse af handicappolitik og værdighedspolitik
  åbent 15 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2020
  åbent 16 Socialtilsynets rapport vedr. BRK's Stof- og Alkoholbehandling
  åbent 17 Tilsyn 2020 Plejecenter Åbo
  åbent 18 Tilsyn 2020 Team Østergade
  åbent 19 Tilsyn 2020 Værestedet Blæksprutten
  åbent 20 Gensidig orientering
  åbent 21 Eventuelt
  åbent 22 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Der blev holdt møde den 9. december 2020, referatet vedhæftet som bilag.
Brugerrådsmøde i BOFA d. 23.11.2020, emnet var blandt andet indhentning af tilbud på affaldssorteringen. Tilbud skal godkendes i kommunalbestyrelsen april 2021.
Ældrerådet vil blive inddraget i arbejdet april 2021.
Gruppen planlægger besigtigelse i Pedersker, hvor der foregår forsøg med affaldshåndtering.

1.
Referat af møde den 9. december 2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Der blev holdt møde den 7. december 2020, referatet vedhæftet som bilag.
Der blev givet mundtligt referat fra Webinar om ensomhed. Ingen nye konstruktive forslag om hvordan ensomhed takles.
Opfølgning på seminar på Vibegaard om ensomhed, administrationen afventer ny ældrechef, hvorefter sagen forventes fulgt op på.
Møde i følgegruppen omkring ældreanalysen aflyst.
Ældrerådet har stadigvæk fokus på det høje sygefravær i ældreplejen.

1.
Referat fra møde den 7. december 2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Der blev holdt møde den 10. december 2020, referatet vedhæftet som bilag.
Punkterne i denne dagsorden drøftet.
Kontakt til ny borgmester fra 1.1.2021, denne vil mødes med Ældrerådet først i det nye år.
Mulighed for at sige farvel til fratrædende borgmester, der bestilles tid via sekretær.
Kontakt med leder af Covid 19 testcenter, køen er for lang og personerne fryser - status er ingen udvikling, dog tilbyder testpersonalet at komme ud til bilerne såfremt det er svage personer der skal testes.
Besøg på plejecentre i julen, der afventes en pressemeddelelse fra kommunen, hvordan disse skal foregå.

1.
Referat af møde den 10. december 2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Ingen møder før i det nye år.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Møde d. 3.12.2020.
Vedr. kundetilfredsundersøgelsen - det går den rette vej.
Ingen tilbagemelding på spørgsmål om effekten af T-foilen. Problematikken bliver taget op på møde den 25. februar 2021 med Bornholmslinjen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Høring vedr. placering af nye offentlige toiletter

06.20.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

7

 

Hvem beslutter

Handicaprådet beslutter
Ældrerådet beslutter

Resumé

Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 1,5 mio. kr. til etablering af nye offentlige toiletter. Den 3. november godkendte Natur- og Miljøudvalget en plan for en høringsproces, der skal afklare, hvor på Bornholm, der er mest behov for at etablere nye toiletter. Udvalget ønsker, at sagen kommer til høring i bl.a. Handicaprådet og Ældrerådet. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

·       Bornholms Ældreråd og Handicaprådet drøfter forslag til placering af nye offentlige toiletter og forslag til udskiftning af eksisterende toiletter

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Specifikt bør høringen ske hos diverse borgerforeninger byting, interesseorganisationer, m.v.

Overordnet til de eksisterende toiletter gæler at alle toiletter bør forsynes med mulighed for at vaske hænder.

Nye etableringer bør ske ved rastepladser og p-pladser samt ved steder man mødes (f.eks. torve, skove, gågader, kyststier, naturstier, strande mv.).

Generelt bør der være åbent hele året.

Sagsfremstilling

Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 1,5 mio. kr. til etablering af nye offentlige toiletter. Etableringen er med udgangspunkt i, at toiletbygningerne er åbne hele året, og at de forventes at kunne tages i brug pr. 1. juni 2021.

Det er dog ikke besluttet, hvor i kommunen de nye toiletter skal etableres. Derfor har Natur- og Miljøudvalget udtrykt ønske om at invitere en række relevante råd og organisationer/foreninger til at komme med ideer til mulige placeringer. Formålet er at afdække hvor på Bornholm, der er mest behov for at etablere nye toiletter eller evt. at udskifte eksisterende toiletter.


På denne baggrund fremsendes sagen nu i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.


Høringssvar

For at sikre en brugbar behovsafdækning skal rådene oplyse følgende i deres høringssvar:

·         Forslag til placering (adresse)

·         Begrundelse for forslag (hvorfor der?)

·         Forventet brugergrupperRådene bedes forholde sig til de tre dele både hvad angår forslag til placering af nye toiletter og forslag til udskiftning af eksisterende toiletter. Rådene kan vælge at fremsende enkle eller flere forslag.


Høringssvarene vil indgå i arbejdet med at udarbejde et administrativt oplæg til en placering af de nye toiletter og evt. øvrige ændringer på området. Oplægget vil blive behandlet i Natur- og Miljøudvalget i februar 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021-2023

27.00.00P22-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

3

 

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

For at understøtte udmøntningen af den Nationale Demenshandlingsplan 2025 på Bornholm er der udarbejdet et forslag til ”Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 – 2023.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         Forslag til Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 – 2023 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 4. december 2017 ”Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020”.

 

Strategien for 2018-2020 tog afsæt i den Nationale Demenshandlingsplan 2025, kommunens Ældrepolitik – en værdig ældrepleje samt input fra  Ældrerådet, Ældresagen m.fl.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med godkendelsen af strategien for 2018-2020, at der ultimo 2020 skulle udarbejdes en evaluering af indsatsen, som grundlag for udarbejdelse af en ny strategi og handleplan for perioden 2021 til 2023.

 

Evalueringen peger i retning af, at kommunen generelt er kommet et godt stykke vej i forhold til de konkrete indsatser i perioden 2018 – 2020.

 

I  prioriteringen af indsatser/handleplan 2021 – 2023 er der derfor også lagt vægt på at arbejde videre med nuværende indsatser samt at nye indsatser understøtter eksisterende indsatser såvel som kendte udfordringer og de nationale demensmål.    

 

Ligeledes lægges der vægt på fortsat at prioritere fokusområder, der dækker hele demensforløbet og der er prioriteret følgende fokusområder:

·         Kommunikation og åbenhed

·         Borgere med demenssymptomer opspores og udredes for demens

·         Borgere med demens og deres pårørende får tilbudt den rette støtte og omsorg i demensforløbet

·         Borgere med demens, som bor i plejebolig, har et godt og meningsfuldt hverdagsliv i rammer der er indrettet efter deres behov

 

I den nye Strategi og Handleplan for 2021-2023 ses dog et nyt mål, i det der i perioden 2021-2023 vil blive sat særligt fokus på at reducere forbruget af anti-psykotisk medicin, herunder iværksat flere konkrete indsatser for at nå målet.

 

For at tydeliggøre hvad der videreføres fra den tidligere strategi for perioden 2018-2020 og hvad der foreslås af nye indsatser er der udarbejdet både et udkast til Strategi og Handleplanen for 2021-23 hvor ændringer er synlige, og et mere læsevenligt udkast uden synlige ændringer.

Økonomiske konsekvenser

En række af handleplanens indsatser vurderes at kunne iværksættes indenfor eksisterende økonomiske rammer. Endvidere vil eventuelle ressourcebehov søges afdækket som led i arbejdet med handleplan/indsatser med henblik på en politisk prioritering af indsatsen. 

 

I forbindelse med Den Nationale Demenshandlingsplan udbydes der løbende puljemidler, og BRK vil løbende vurdere om puljerne understøtter Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Tages til efterretning, vi bemærker os positivt, at der kommer mere fokus på at reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 

 

 

1.
Evaluering af ”Strategi og handleplan for demens-indsatsen på Bornholm 2018 – 2020”, november 2020 (DOCX)
2.
Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 - 2023, uden synlige ændringer (DOCX)
3.
Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 - 2023, med synlige ændringer (DOCX)
4.
Demenshandlingsplan-2025, Et trygt og værdigt liv med demens (MSG)
5.
Demenshandlingsplan 2025, Et trygt og værdigt liv med demens (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020 - Hjemmeplejen

27.36.04K09-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

12

 

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre har gennemført 46 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller private leverandør i 2020. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2020.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30.november 2020:

Tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 og § 83 a i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og § 83 a og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet har som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Normalt foregår interviewet af borgeren i denne hjem. Grundet Covid-19-situationen, er det i år foregået som telefoninterviews.

 

Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen, i alt 46 borgere. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsmæssig fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra den private leverandør.

 

I forbindelse med, at Center for Ældre arbejdede i nødberedskab i forbindelse med Covid-19 nedlukningen i Danmark i foråret, er det besluttet at der tilføjes 2 nye spørgsmål om hjælpen i denne periode. Det er spørgsmål nr. 7 og 8.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 8 spørgsmål til borgerne:

1.    Kommer hjælpen til den aftalte tid?

2.    Får du den hjælp, du er bevilget?

3.    Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

4.    Medvirker hjælpen til, at du i højere grad kan klare dig selv i dagligdagen?

5.    Med tanke på hvor ofte du får hjælp i løbet af døgnet, er du så tilfreds med antallet af medarbejdere, der kommer i dit hjem?

6.    Er du tilfreds med den leverede hjælp?

7.    Har du oplevet ændringer i hjælpen i år begrundet i Corona/nødberedskab?

8.    (Hvis ja til spørgsmål 7) Hvad gjorde du så, da hjælpen ændrede sig?

Samlet konklusion fra kvalitets- og tilsynsbesøgene i 2020:

Kvalitets- og Tilsynsbesøget er udført hos 44 tilfældigt udvalgte borgere, som alle modtager personlig og/eller praktisk hjælp fra kommunal eller privat leverandør. Borgerne er stillet de samme 7-8 spørgsmål.

 

Tilsynet finder, at der generelt er tilfredshed med den hjælp der gives, men der opfordres stadig til at skærpe opmærksomheden på, at forventningsafstemningen med borgerne skal fortsætte, således at den positive ændring i borgernes opfattelse af, at hjælpen kommer til den aftalte tid yderligere forbedres i kommende år.

 

Borgerens oplevelse af at få den hjælp, som de er bevilget ligger meget højt, dog med et lille fald hos den private leverandør.

Der er en fin stigning i antallet af borgere, som finder at den leverede hjælp er medvirkende til, at de klarer dagligdagen bedre.

Det kan se ud til, at det arbejde der er gjort med at få kontinuitet i borgerbesøgene, har virket, men der er kun to år at sammenligne med, så det skal blive spændende at følge i de kommende år.

Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere,

·         at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget

·         at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp

·         at der generelt bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, men at der, jfr. ovenstående, fortsat skal arbejdes med at afstemme forventninger med borgerne.

 

Der blev ikke givet anbefalinger i 2020.

 

Ledelseskommentar

Ledelsen i hjemmeplejen har drøftet, at tilsynsredegørelsen giver anledning til, at der skal øget fokus på, at medarbejderne forventningsafstemmer med borgerne. Forventningsafstemningen skal især fokusere på, hvornår hjælpen kommer, og hvem der er borgers kontaktperson. Desuden vil hjemmeplejen være bedre til at fortælle, at der, af driftsmæssige hensyn, kan være forskellige tider i hverdagen i forhold til weekend og helligdage.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til høring i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Tages til efterretning, idet de bemærkes, at borgerne generelt er tilfredse med den hjælp de får.
Det er dog vigtigt, at forventnings afstemme med borgerne m.h.p. tidspunkt, kontaktperson samt forskel på hverdag og weekend.

 

 

 

 

1.
Udkast til tilsynsradegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020 - Hjemmeplejen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Status - Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

27.00.00Ø34-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

17

 

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget bakkede på møde d. 21. september 2020 op om, at Center for Ældre kunne søge en af Sundhedsstyrelsen udmeldt pulje til ’Styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen’, såfremt det kunne lykkes at skrive et bæredygtigt projekt frem.

 

D. 5. oktober 2020 blev det besluttet og meldt ud i centret, at der ikke ville blive arbejdet videre med at udforme en projektansøgning.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udmeldte d. 24. august 2020 en pulje til ’ styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen’. Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre.

 

Social- og Sundhedsudvalget tog på møde d. 21. september stilling til, om Center for Ældre skulle ansøge om at komme i betragtning til puljemidler og bakkede op herom, forudsat at centret, ved ansøgningsfristens udløb vurderede, at et projekt kunne blive robust nok til at bære en ansøgning.

 

Det blev d. 5. oktober 2020 besluttet, at der ikke kunne etableres bred opbakning i centret til at søge puljen, på det foreliggende grundlag.  

 

Forud for beslutningen lå en inddragelsesproces, hvor en bred kreds af medarbejdere og ledere havde givet input til, hvad der efter deres opfattelse kunne styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Derefter blev et omrids af et projekt drøftet med dels Center for Ældres ledere og dels med CenterMED, med suppleanter og inviterede gæster. Begge dele foregik på Skype, da det ikke blev vurderet forsvarligt at så mange af centrets ansatte skulle mødes fysisk.

Det blev efter denne inddragelsesproces konstateret, at der ikke var tilvejebragt et fælles målbillede for, hvad ældreområdet kunne opnå ved at ansøge om at komme i betragtning og på den baggrund indstilledes arbejdet med puljeansøgningen. Der pågår nu en proces, hvor der samles op på de input, som processen har givet, med henblik på at fastholde perspektiver og muligheder, som er fremkommet undervejs.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til orientering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Samarbejdsaftale 2021 Kvindekrisecenter Bornholm og Bornholms Regionskommune

27.57.12P23-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

7

 

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap har, på vegne af Bornholms Regionskommune, forlænget samarbejdsaftale mellem Kvindekrisecenter Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

Formålet med samarbejdsaftalen er, at præcisere, beskrive og fastlægge ansvar, aftaler og arbejdsopgaver mellem de deltagende parter. Samarbejdsaftalen skal således skabe overblik over både ansvar, rettigheder og pligter, og således fastlægge parternes råderum.

 

Bornholms Regionskommune yder Kvindekrisecenter Bornholm et årligt driftstilskud til varetagelse af de i samarbejdsaftalen beskrevne opgaver.

 

Den økonomiske ramme i samarbejdsaftalen, er den ramme, som hvert år fastlægges i forbindelse med Bornholms Regionskommunes budgetvedtagelse.

 

Driftstilskuddet udgør for aftaleperioden 01. januar 2021 til 31.december 2021 kr.2.607.018,-

Økonomiske konsekvenser

-

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

1.
Samarbejdsaftale 2021 Kvindekrisecenter Bornholm og Bornholms Regionskommune - Udkast SSU (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Samarbejdsaftale 2021 Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune

 

27.54.08P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

8

 

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap har, på vegne af Bornholms Regionskommune, forlænget samarbejdsaftale mellem Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

Formålet med samarbejdsaftalen er, at præcisere, beskrive og fastlægge ansvar, aftaler og arbejdsopgaver mellem de deltagende parter. Samarbejdsaftalen skal således skabe overblik over både ansvar, rettigheder og pligter, og således fastlægge parternes råderum.

 

Bornholms Regionskommune yder Værestedet Blæksprutten et årligt driftstilskud til varetagelse af de i samarbejdsaftalen beskrevne opgaver.

 

Den økonomiske ramme i samarbejdsaftalen, er den ramme, som hvert år fastlægges i forbindelse med Bornholms Regionskommunes budgetvedtagelse.

 

Driftstilskuddet udgør for aftaleperioden 01. januar 2021 til 31.december 2021 kr.1.104.450,-

 

Bornholms Regionskommune har i budgetår 2021, givet en anlægsbevilling på kr. 362.000,-

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

 

 

1.
Samarbejdsaftale 2021 Blæksprutten - Udkast SSU (PDF)
2.
Tilsynsskabelon Dagtilbud 2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Samarbejdsaftale 2021 SIND Bornholm og Bornholms Regionskommune    

27.35.08A00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

9

 

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap har, på vegne af Bornholms Regionskommune, forlænget samarbejdsaftale mellem SIND Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

Formålet med samarbejdsaftalen er, at præcisere, beskrive og fastlægge ansvar, aftaler og arbejdsopgaver mellem de deltagende parter. Samarbejdsaftalen skal således skabe overblik over både ansvar, rettigheder og pligter, og således fastlægge parternes råderum.

 

Bornholms Regionskommune yder SIND Bornholm et årligt driftstilskud til varetagelse af de i samarbejdsaftalen beskrevne opgaver(Varetagelse af PEERS uddannelsen)

 

Den økonomiske ramme i samarbejdsaftalen, er den ramme, som hvert år fastlægges i forbindelse med Bornholms Regionskommunes budgetvedtagelse.

 

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud. Beløbet udgør for 2021 kr. 159.901 pr. år

Beløbet løn- og prisfremskrives efter KL's takster.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

 

 

1.
Samarbejdsaftale 2021 SIND Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Revideret procesplan  for udarbejdelse af handicappolitik og værdighedspolitik

00.01.00A00-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center Psykiatri og Handicap fremsender forslag til revideret procesplan for udarbejdelse af Handicappolitik og Værdighedspolitik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

I forbindelse med det gældende forsamlingsforbud, og de begrænsninger dette medfører, foreslås der en tidsmæssig ændring af den af SSU (21. september 2020) og KB (08. oktober 2020) godkendt procesplan for det videre arbejde med politikkerne.

 

Selve processen med inddragelse af en hel række interessenter, og afholdelse af temadag, bliver vanskeliggjort af uvisheden omkring hvordan forsamlingsforbuddet ser ud efter den 02. januar 2021.

 

For sikre intensionerne omkring en bred inddragelse af interessenter i det forberedende arbejde, anmodes der om at den ændrede procesplan godkendes, med henblik på at der kan afholdes temadag i marts 2021, og ske endelig godkendelse af politikker i juni 2021.

 

Den samlede reviderede procesplan, er afhængig af hvordan Coronasituationen udvikler sig.

 

2021

 

januar - februar

Møde i SSU (04. januar) – Orientering om status på planlægningsarbejdet

Ultimo Orientering KB

Planlægning af temadag.

Herunder bl.a.: Indkaldelse af interessenter til Temadag – udarbejdelse af materiale til Samtalesalon (temaer, emner etc.)

 

marts - maj

Afholdelse af Temadag – Samtalesalon.

Opsamling fra Temadag

Udarbejdelse af udkast til politikker.

Møde i SSU – Udkast til politik i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

juni

Møde i SSU. Drøftelse og anbefaling af politik.

Behandling i BSU, JUFU, NMU, ØEP - Til endelig godkendelse i KB

Vedtagelse af politikker i KB

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den

 

 

 Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Tages til efterretning. Forståeligt med udsættelse af temadage p.g.a Corona-situationen.

 

 

 

 

1.
Rammenotat - Udarbejdelse af Handicappolitik Bornholms Regionskommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2020   

27.12.16K09-0258

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget til orientering

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Tilsynet har i 2020 gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene (§§103-104) på de nedenstående tilbud:

 

•   Sandemandsgården

•   Ressourcevejen

•   Område Øst (Åsen og Lindehuset)

•   Område Vest (Vestergade og Midtpunktet)

•   Værestedet Blæksprutten

•   Klippely

•   Team Østergade

 

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet.

Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

 

 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, efter kommentering i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

 

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den/de interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

 

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser

·         Retssikkerhed

·         Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelse/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Øvrige

·         Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2020, samlet konkludere:

 

 

 

·         At der arbejdes forebyggende ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Der er forbindelse med de afviklede tilsyn samlet ikke afgivet anbefalinger

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:
Tages til efterretning. Vi støtter op om, at de får oprettet en cafe/et samlingssted, så de kan få rum til deres sociale liv.

 

1.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Socialtilsynets rapport vedr. BRK's Stof- og Alkoholbehandling

27.06.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialtilsynet har efter anmeldt besøg i september 2020 godkendt BRK’s Stof og Alkoholbehandling. Tilsynsrapporten forelægges til udvalgets orientering. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynsrapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget,

 

Sagsfremstilling

Som følge af den aktuelle situation med Corona har Socialtilsyn Hovedstaden gennemført tilsynet på anderledes vilkår i år: Som telefoninterview og med et kort besøg af tilsynets konsulent den 9. september 2020. Der var et særligt fokus på, hvordan personalet håndterer Corona-situationen og hvilke tiltag der er blev gjort for at leve op til anbefalingerne og undgå smitte spredning.

 

Samlet vurdering af kvaliteten i Stof- og Alkoholbehandling

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet i høj eller meget høj grad lever op til Socialstyrelsens Kvalitetsmodels syv temaer, kriterier og indikatorer, og fortsat har den fornødne kvalitet i deres ydelser i forhold til målgruppens behov og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilbuddet er godkendt efter Servicelovens § 101 samt Sundhedslovens § 141 i forhold til målgrupperne og det er socialtilsynets vurdering, at kvaliteten i tilbuddet er tilfredsstillende.

Tilbuddet har en veldefineret målgruppe og de fysiske rammer er imødekommende og velegnede til formålet.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling anvender relevante metoder og faglige tilgange.

Tilbuddet var i proces med at udvide intensiteten af deres gruppebehandling, da de måtte lukke ned. Gruppebehandling er netop genoptaget medio august 2020 og tilsynet vil følge op på den tiltænkte udvidelse af gruppebehandling ved et senere tilsyn.

 

I lighed med tidligere års tilsyn giver de borgere, socialtilsynet taler med, udtryk for stor tilfredshed med de behandlingstilbud, Bornholms Regionskommune, Stof og Alkoholbehandling tilbyder dem. Borgerne giver udtryk for, at de føler sig set, hørt, respekteret og anerkendt. De oplever, at medarbejderne er dygtige og kompetente og møder borgerne, hvor de er i forhold til den enkeltes behov, så de udvikler sig positivt.

 

Covid-19

I den samlede vurdering af tilbuddet fremgår det endvidere, at tilbuddet i forbindelse med covid-19 har taget de nødvendige forholdsregler og har fulgt Sundhedsstyrelsens udstukne retningslinjer:

·         Der har været lukket ned for gruppebehandling og samtaler er foregået via telefon, skype, walk-and-talk.

·         I forhold til medicinudlevering har nogle borgere hentet medicin til en længere periode, mens andre har fået medicinen bragt ud, så de ikke har været nødsaget til at anvende offentlig transport.

·         Borgere udtrykker stor tilfredshed med tilbuddets håndtering af nedlukningen.

·         Medarbejderne giver udtryk for, at samtaler med borgerne over telefon har og har haft sine begrænsninger og udfordringer, idet man til eksempel ikke kan aflæse kropssprog. Enkelte borgere har haft tilbagefald, men er ”samlet op” igen.

Såvel leder som medarbejdere giver udtryk for, at tiltag fra tiden med covid-19 vil blive evalueret og eventuelt indgå i tilbuddets fremtidige måde at tilrettelægge behandlingen og arbejdet på.

 

Temaer i tilsynet

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af udvalgte temaer. Der gives en gennemsnitlig vurdering af kvaliteten fra 1: I meget lav grad opfyldt til 5: I meget høj grad opfyldt.  Da det er socialtilsynets vurdering, at kvaliteten i tilbuddet er tilfredsstillende, indeholder afrapporteringen ikke ændringer i vurderingerne under de forskellige temaer, der således er uændret i forhold til sidste år jf. nedenstående tabel.

 

Tema

Tilsynets gennemsnitlige vurdering

- Uddannelse og beskæftigelse

4

- Selvstændighed og relationer

3,5

- Målgruppe, metoder og resultater

3,7

- Sundhed og Trivsel

4,9

- Organisation og ledelse

4,2

- Kompetencer

5

- Fysiske rammer

3,5

 

 

Både i år og sidste år pegede Socialtilsynet på et enkelt udviklingsområde under temaet ”Fysiske rammer”. Her anbefales: 

·         At tilbuddet sammen med borgerne undersøger om nogle borgeres ønske om fællesskab med hinanden og med personalet kan imødekommes.

 

 

Ledelsens bemærkninger til:

 

·         Ønsket om mere fællesskab

Spørgsmålet om områdets indsats for at imødekomme nogle borgeres ønske om mere fællesskab blev ikke fremført specifikt ved tilsynet i år, men er kopieret fra sidste års tilsynsrapport. Ledelsen oplyser dog, at Stof- og Alkoholbehandlingen fortsat samarbejder med Værestedet Fabriksvej om at imødekomme borgeres ønske om fællesskab med hinanden og med personalet. Der arbejdes til stadighed med fokus på, at Værestedets aktiviteter og fællesskaber ikke kun er målrettet brugere af Værestedet, men også borgere indskrevet i Stof- og Alkoholbehandlingen.

 

·         Øget intensitet i gruppebehandlingen

Ledelsen oplyser, at den planlagte udvidelse af dagbehandlingen afhænger af, hvornår Corona-restriktionerne ophører.  I forhold til de nuværende Corona-restriktioner er Rusmiddelområdets lokaler på Åkirkebyvej for små til at intensivere behandlingstilbuddet.

 

Tilsynsrapporten er sendt til Bornholms Ældreråd og Handicaprådet til kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Tages til efterretning. Vi bemærker os, at når Corona-restriktionerne lempes, skal der arbejdes på bedre fysiske rammer til fællesskab/aktiviteter.
Der skal opmærksomhed på ekstra ressourcer, når vi er ude af Coronaen, til at hjælpe de personer, der er tabt undervejs.

 

1.
Endelig tilsynsrapport for Bornholms Regionskommune Stof- og Alkoholbehandling 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Tilsyn 2020 Plejecenter Åbo

27.12.16K09-0251

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 19. oktober 2020 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Åbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Åbo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen bemærker med tilfredshed, at sygefraværet er faldende. Den givne anbefaling arbejdes der med i teamet, både i dagligdagen og i forhold til medicinkontrol som aktuelt pågår i hele center for ældre.

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Anbefaling om CURA-undervisning m.h.p. sammenhæng mellem medicin-helbredstilstand-helbredsoplysninger. Det er vigtigt at kommunikationsvejen til lægen fungerer.

Der er store problemer, med de tildelte Tablets.

Der er stadig langtidssygemeldinger. Ved personalesygdom indkaldes først vikarbistand næste dag - dette er en udfordring for personalet.

Personalet havde i starten af Coronatiden problemer med, at få korrekte og nødvendige værnemidler.

 

 

 

1.
Tilsynrapport Plejecenter Åbo 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Tilsyn 2020 Team Østergade  

27.12.16K09-0256

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Team Østergade den 27. oktober 2020

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

 

Samlet indtryk

Tilsynet finder, at Team Østergade er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden at brugerne står alene om opgaverne.

 

Tilsynet finder også:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender den flotte og anmærkningsfrie tilsynsrapport.

 

Arbejdes- og beskæftigelsestilbuddet er præget af høj brugerinddragelse, som er sat i en fast struktur som er kendt af og bliver brugt af brugerne. Brugerinddragelsen sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen hverdag.

 

Team Østergade er god til, at samarbejde bredt både internt og eksternt, hvilket er til gavn for både brugere og personale.

 

Det er en velfungerende arbejdsplads med høj trivsel dette er konkluderet på baggrund af personalets lave sygefravær, stabilitet og den lave personalegennemstrømning.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Tages til efterretning, godt tilbud til brugerne.

 

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Team Østergade 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Tilsyn 2020 Værestedet Blæksprutten

27.12.16K09-0257

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

 

De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Værestedet Blæksprutten den 04. november 2020

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

 

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk

Tilsynet samlede indtryk er, at Værestedet Blæksprutten er et godt tilbud til brugerne.

 

Der ses fortsat en høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

 

Tilsynet finder også, at tilbuddet fortsat bidrager til at løse mange opgaver i samarbejde med brugerne, som de ellers ikke ville få løst, eller ville have svært ved på egen hånd at løse.

 

Tilsynet finder:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet, ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender den flotte og anmærkningsfrie tilsynsrapport.

 

Blæksprutten er præget af høj brugerinddragelse. Brugerinddragelsen igennem styregruppen sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen hverdag.

 

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender det gode samarbejde med Blæksprutten. Tilsynsrapporten tegner et billede af en velfungerende arbejdsplads med engagerede medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Tages til efterretning, godt tilbud til brugerne

 

 

 

 

 

1.
Tilsyn Blæksprutten 2020 - Slut (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

20

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Ingen deltagelse fra Ældrerådet i TV 2´s bestyrelse. Opstillet kandidat fra Ældrerådet ikke valgt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

21

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-12-2020

22

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Formanden orienterer pressen.