Referat
Bornholms Ældreråd
07-04-2020 kl. 11:00
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Status på omorganiseringen af hjemmeplejen
  åbent 8 Overførsel af uforbrugte midler til 2020 vedrørende en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen
  åbent 9 Nye regler for Seniorpension
  åbent 10 Deltagelse i national undersøgelse ”Danmark i Bevægelse”
  åbent 11 Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2019
  åbent 12 Sundhedsfagligt tilsyn på plejehjemmet Toftegården 2019 - Styrelsen for Patientsikkerhed
  åbent 13 Sundhedsfagligt tilsyn på plejecenter Lunden 2019 - Styrelsen for Patientsikkerhed.
  åbent 14 Uanmeldt opfølgende tilsyn – Snorrebakken afdeling C+ D
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Eventuelt
  åbent 17 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Mødet er holdt som skypemøde grundet Corona - krisen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:

Møde d. 11.3.2020, referat udsendt
Besøg på Ystad Havn udsat.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:

Møde den 6.4.2020, referat udsendt.
17.2.2020 kostrådsmøde i DEVIKA, der holdes stadigvæk 60 % økologi i råvarerne.

1.
referat af møde d. 6.4.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:

Møde holdt den 10.3.2020, referat udsendt.
Der blev talt om opsigelse af boliger m.v. på plejecentre, der er tidligere udsendt et notat, der henvises til dette.
Der er kommet henvendelse fra Rønne Svømmehal, hvor der planlægges vedtægtsændring, så der bliver fast plads i repræsentantskabet til et ældrerådsmedlem.
Den 20. oktober, kl. 15,00 planlægges offentligt møde med Kirsten Svane, "Ensomme gamles værn" og sygehusdirektøren.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:

Intet møde. Næste møde 25.6.2020.
Det tillades at blive i bilen under overfarten her under Corona-krisen, dette skal bilisten gøre opmærksomt på før ombordkørsel.
Ældrerådet drøftede også flytning af billetter under Corona-krisen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Repræsentantskabsmødet aflyst i Danske Ældreråd
Møder i Regionsældreråd Hovedstaden er alle aflyst indtil sommerferien.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på omorganiseringen af hjemmeplejen

27.36.00G01-0087

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

2

 

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Som udspring af Ældreanalysen trådte omorganiseringen af Hjemmeplejen i kraft i juni 2019. Der er nu udarbejdet et notat om status på omorganiseringen af Hjemmeplejen. Notatet fremlægges til orientering. Vedlagt som bilag.

Det skal pointeres, at notatet er udarbejdet før Hjemmeplejen er gået i nødberedskab. Det afspejler derfor ikke Hjemmeplejen, som den ser ud helt aktuelt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Status taget til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

Omorganiseringen af Hjemmeplejen udspringer af to af Ældreanalysens fire temadrøftelser i efteråret 2018.

 

Den første Temadrøftelse om organisation mundede ud i, at Ældrechefen i samarbejde med CenterMED anbefalede, at bevare de to hjemmeplejeafdelinger, men udvide antallet af teams fra 7 til 10 foruden Rehabiliteringsteamet og Bornholm Nat.

Det ville betyde ansættelse af tre ekstra teamledere, og dermed en reduktion i lederspændet til 33 medarbejdere per leder. Desuden ville antallet af borgere per team ligeledes blive reduceret.

 

Ved at frigøre ledelseskræfter til nærværende og direkte ledelse, skulle medarbejderne i højere grad opleve sig set, hørt og ledet i forhold til kerneopgaven med øget trivsel og mindre sygefravær til følge.

Det lavere ledelsesspænd betyder også færre borgere per team, og det skulle give borgerne en større fornemmelse af, at deres hjemmeplejeteam har en leder, der ved hvem de er, og som kender deres behov.

 

Den nye ledelsesstruktur skulle være i drift den 1. juni 2019, hvorefter der skulle være en tilpasningsperiode. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget i januar 2019.

 

Den fjerde Temadrøftelse om styring, planlægning og kommunikation resulterede i en ændret planlægningsmetode til at skabe stabilitet og kontinuitet hos borgerne, øge den faglige kvalitet og gøre det muligt at løse opgaven til timeprisen.

 

Ved at skabe et bedre flow på ruterne, ville procentdelen af tiden, som medarbejderne bruger ude hos borgerne (brugertidsprocenten, BTP) øges, og vejtiden reduceres. Stabilitet og kontinuitet er en forudsætning for gode borgerforløb. Borgerne skal have en større oplevelse af, at den hjælp de får, leveres af færre forskellige medarbejdere.

 

Omorganiseringen af Hjemmeplejen er på baggrund af dette kørt i to parallelle spor:

 

1)       Ændring af ledelsesstrukturen ved reduktion af lederspændet, herunder oprettelse af tre ekstra teams, tilpasning af baser, tilpasning af de geografiske områder som teamene dækker, og tilpasning af de enkelte medarbejdere og borgeres tilknytningsforhold til teamene.

 

2)       Ændring af arbejdsmåde i forhold til ruteplanlægning og ansvarsfordeling, herunder Lederløftet, faste ruter og holdmøder.

 

 

Status på punkt 1:

 

På trods af at opgaven er steget med 20.000 timer pr. år er det lykkes at fastholde beslutningen om et lederspænd på 33 medarbejdere pr. leder.

 

CenterMED skal evaluere tiltagene i juni 2020, og her skal lederspændet atter drøftes. 

 

Status på punkt 2:


Der ikke er målbare tal på effekten af omorganiseringen endnu.

Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret når disse foreligger.

I forhold til implementering af de faste ruter, faste hold og holdmøder har processen været forskudt i de forskellige teams, ud fra de ressourcer de havde til rådighed på forskellige tider, bl.a. i forhold til rekrutteringsvanskeligheder og sygefravær.

En konkret status for implementering af aktiviteten fremgår af bilaget ”Notat om status på omorganiseringen af Hjemmeplejen”.

De ønskede mål er:

-          Færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem

-          Mere borgertilfredshed

-          Bedre trivsel blandt medarbejderne og mindre sygefravær

 

Fire teams foruden Rehabiliteringsteamet og Natteamet mangler stadig at komme på plads på en fast base. Det forventes dog, at Østermarieteamets base bliver etableret i løbet af dette år, og at basen der skal rumme de to Aakirkebyteams, Rehabiliteringsteamet og Bornholm Nat også vil blive bygget om, så den kommer til at leve op til gældende krav, i løbet af i år.

Langt de fleste teams er begyndt at arbejde med faste hold og ruter i dag og aften vagt, eller er godt på vej til det. Der hvor teamene ikke er i mål endnu, skyldes det primært personalemangel, og herunder sygdom blandt personalet.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Den første temadrøftelse:

Tages til efterretning idet vi dog undrer os over, at man vælger, at bevare Rehabiliteringsteamet som et selvstændigt team. teamet har meget vej tid, da de kører over hele øen. Kunne man fordele rehabiliteringsteamets medarbejdere ude i de enkelte teams og samtidigt bruge dem som ressourcepersoner.
Medarbejdertilfredshed og mindre sygefravær:


Man vurderer at det primært er korttidssygefraværet der er arbejdsbetinget, men at det er langtidssygefraværet der er steget mest.
Hvorfra ved man, at det kun er korttidssygefraværet der er arbejdsbetinget?.

 

 

 

 

1.
Notat om status på omorganiseringen af Hjemmeplejen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Overførsel af uforbrugte midler til 2020 vedrørende en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

3

 

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

BRK fik i 2019 bevilget puljemidler fra Sundheds- og ældreministeriet fra henholdsvis værdighedspuljen (10,6 mio. kr.) og fra puljen til en bedre bemanding i ældreplejen (5,3 mio. kr.).  Der kan konstateres et mindreforbrug på begge bevillinger i 2019. Inden 1. april 2020 kan Sundheds- og ældreministeriet ansøges om at få uforbrugte midler overført til 2020, og der er derfor udarbejdet forslag til udmøntning af midlerne i 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Forslag til udmøntning af overførte midler fra 2019 til 2020 godkendes

b)    Forslag til udmøntning af overførte midler fra 2019 til 2020 sendes til orientering til Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

a) Godkendt.
b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Som følge af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet og særligt indenfor Hjemmeplejen i 2019 var det nødvendigt at nedprioritere/reducere aktiviteten i flere af de planlagte indsatser under værdighedspuljen. Det samme har været tilfældet i forhold til udmøntning af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen.

 

Værdighedspuljen

Projektregnskabet for tilskuddet til en mere værdig ældrepleje i 2019 viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der kan søges overført til 2020. I forbindelse med afslutning af projektregnskabet for værdighedspuljen for 2019 er der desuden overført 1,8 mio. kr. i uforbrugt kommunal medfinansiering til 2020. Det betyder, at der i alt er 3,6 mio. kr. til udmøntning i værdighedspuljen i 2020

 

Da der er tale om et éngangsbeløb foreslås de uforbrugte midler fra værdighedspuljen ansøgt overført til at styrke ”kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” gennem følgende indsatser:

 

·       Kompetenceudvikling af personalet indenfor Ældre og Sundhed, herunder:

o    412.631 kr.  til understøttelse af kvalitet i borgerforløb med brug af velfærdsteknologi.
Yderligere tilføres 412.631 kr. i kommunal medfinansiering. I alt 825.261 kr.

o    373.185 kr.  til kvalitetsudvikling i personalets møde med borgere med demens og psykiatriske diagnoser.
Yderligere tilføres 333.185 kr. i kommunal medfinansiering. I alt 706.370 kr.

o    852.574 kr. til at styrke sammenhæng og sundhedsfaglig kvalitet i borgerforløb.

Yderligere tilføres 875.921 kr. i kommunal medfinansiering. I alt 1.728.494 kr.

 

·       Indkøb af inventar/udstyr for at understøtte den ældre borger mulighed for fysisk aktivitet samt demensvenlig indretning på Sønderbo og i Genoptræningen med 208.765 kr.
Yderligere 208.765 kr. i kommunal medfinansiering. I alt 417.530 kr.

 

I bilag ses en opdeling af hvert indsatsområde i en række delelementer, herunder budget for de enkelte delelementer.

 

Puljen til en bedre bemanding i ældreplejen

Projektregnskabet for tilskuddet til en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der ligeledes kan søges overført til 2020.

 

Mindreforbruget ønskes i 2020 anvendt til at fortsætte beslutningen i Hjemmeplejens MED udvalg om at medarbejderne skal have mere FOKUS tid - Faglig dokumentation, Opsamling, Kollegahjælp, Uforudsete opgaver, Sparring - herunder specifikt en videreførsel af holdmøderne.

 

Fælles ansøgning til Sundheds- og ældreministeriet om overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 ses i bilag.

Det skal bemærkes, at der må tages forbehold for de endelige beløb, der ansøges overført, da kommunen fortsat afventer endelig tilbagemelding fra den eksterne revision af projektregnskaberne for 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Orienteringen tages til efterretning, idet det dog kan undre, at der er i alt 3,6. uforbrugte kr. for 2019.
De ovennævnte forslag til brug af pengene i 2020 er alle gode, men hvorfor er de ikke sat i værk i 2019.
Meget af det ser ikke ud at være noget, der ville være vanskeligt at implementere.

 

 

 

 

 

 

1.
Bilag 4. Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen (DOCX)
2.
Oversigt over indsatsområder og delelementer i værdighedspuljen 2020 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Nye regler for Seniorpension  

32.03.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

2

 

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Orientering om nye regler for seniorpension.

Pr. 1. januar 2020 kan borgere som er nedslidte eller har væsentlige helbredsmæssige problemer, og som højst har 6 år til folkepensionsalderen, ansøge om en seniorpension, som kommunerne i 2020 skal administrere.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orientering tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes som orientering til Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

Borgere, der har seks år eller mindre tilbage på arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen, har haft varig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre, har fra 1. januar 2020 mulighed for at komme på seniorpension.

 

Seniorpension træder i stedet for seniorførtidspensionsordningen, som ikke fik det forventede omfang. Seniorpensionen indeholder en række lempelser, så flere med nedsat arbejdsevne får mulighed for at trække sig tilbage.

 

Inden der træffes afgørelse om seniorpension skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsmæssige oplysninger. Det betyder bl.a., at der ikke skal iværksættes indsatser for at udvikle arbejdsevnen.

 

Borgere, der tilkendes førtidspension, modtager en ydelse, der svarer til satsen for førtidspension frem til folkepensionsalderen.

 

En ny selvstændig myndighed under ATP vil fra 1. januar 2021 tilkende seniorpension. Indtil da har kommunerne ansvaret for at træffe afgørelse om seniorpension.

 

Af de 2 bilag fremgår de vurderingskriterier som skal indgå i forbindelse med tilkendelsen af seniorpension.

 

Organisering i Bornholms Regionskommune

Kommunerne er endnu ikke tillagt ressourcer til at varetage opgaven, og der vil på mødet blive redegjort for hvordan opgaven søges løst indenfor de eksisterende ressourcer, som dog ikke vil kunne løfte opgaven på sigt, da der forventes et betragteligt antal ansøgninger pr. år.

 

Selvom tilkendelsen af seniorpensions er planlagt overført til ATP pr. 1/1-2021, så vil det fortsat være kommunerne, som skal stå for indsamling af oplysninger som ligges til grund for afgørelsen, hvilket må antages at være den mest ressourcekrævende del af opgaven.

 

Det forventes derfor at kommunerne under et kompenseres for dette.

 

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love.

Økonomiske konsekvenser

Kendes endnu ikke da KL og Regeringen ikke har aftalt den endelige ramme.

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

1.
Skabelon - Arbejdsevnebeskrivelse ifm. Seniorpension (DOCX)
2.
Skabelon - Seniorpensionsvurdering (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Deltagelse i national undersøgelse ”Danmark i Bevægelse” 

 

18.20.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

4

 

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

 

Resumé

’Danmark i Bevægelse’ er et nationalt forsknings- og formidlingsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. Bornholms Regionskommune får igennem deltagelse adgang til viden om borgernes motivation for bevægelse. Udvalget orienteres om projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes som orientering til Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

 

Danmark i Bevægelse er den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner og deres motiver for at være fysisk aktive.

’Danmark i Bevægelse’ er et forsknings- og formidlingsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, Læs www.danmarkibevægelse.dk

 

 

Målingen er tilrettelagt, så Bornholms Regionskommune også vil få glæde af den. Projektet vil nemlig give en helt ny og mere præcis viden, som kan bruges til at udvikle aktiviteter, der kan fremme fysisk aktivitet og idrætsdeltagelse i kommunen.

 

Projektet omfatter en spørgeskemaundersøgelse af 400.000 voksne danskere i bevægelsesvaner, samt motiver og mulighed for bevægelse. Derudover gennemføres et litteraturstudie samt kvalitative interviews af udvalgte danskere.

 

Projektet bidrager med data og information om borgeres bevægelsesvaner og understøtter strategi og handling if. til BRK’s Folkesundhedspolitik, kommende Kultur -og Idrætspolitik og øvrige politikker i BRK.

Bornholms Regionskommune får igennem undersøgelsen mulighed for i samarbejde med Syd Dansk Universitet at fremlægge data om undersøgelsens resultater igennem to events.

 

 

Tidsplan for Danmark i bevægelse

12. marts 2020

Deltagende kommuner inviteres til konference på Syddansk Universitet om projektet og foreløbige resultater (litteraturstudie).

Ved deltagelse i projektet får BRK løbende og nyeste viden om området.

·         Forslag til at Fritidskonsulent og Sundhedsfremmekonsulent deltager.

Juli - August 2020

Bornholms Regionskommune informerer borgere i kommunen om undersøgelsen med henblik på at få flest mulige til at medvirke i spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2020.

·         Pressemeddelelse, lokalpresse og BRKs hjemmeside.

·         Fritidskonsulent og sundhedsfremmekonsulent koordinerer med kommunikationsafdeling

Efterår 2020

Spørgeskemaundersøgelse af 400.000 udvalgte danskere.

·         SDU gennemfører denne del.

Efterår 2021

Bornholms Regionskommune modtager notat fra SDU om informationer om, hvordan, hvorfor og hvor kommunens borgere bevæger sig (undersøgelsens resultater).

Forår 2022

Oplæg fra SDU. Dialog mellem BRK og forskere fra SDU om konkrete forslag til, hvordan idrætsdeltagelsen og det fysiske aktivitetsniveau kan fremmes i kommunen.

Deltagelse: Ledere og konsulenter fra sundhedsområdet, kultur -og fritidsområdet, Skoleområdet, Socialområdet m.fl., Idrættens Videns -og Kompetenceråd, øvrige udvalg, relevante politiske udvalg, DGI, DBU m.fl.

2022

Afholde event for borgere på Bornholm, BRK, foreninger mfl.

BRK planlægger event i samarbejde med forskere bag undersøgelsen.

BRK arbejde med implementeringen af projektets resultater.

 

Projektet er finansieret af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. 

Kommunen forventes at lægge medarbejderressourcer til dialog og event om undersøgelsens resultater.

Økonomiske konsekvensers

Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2019

27.66.08K07-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jvf. § 125 - § 129 i lov om social service. Center for Ældre har derfor udarbejdet den årlige redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At redegørelsen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

 

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for al hjælp efter serviceloven er, at borgeren er indforstået med at modtage hjælpen. Servicelovens regler om magtanvendelse må kun bruges i forhold til personer, som har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som får hjælp efter servicelovens §§ 83-87, 101-102 eller 103-104, som ikke samtykker til hjælpen. Den nedsatte psykiske funktionsevne skal være fagligt dokumenteret.

Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsen må alene ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed. Magtanvendelse er sidste udvej.

Reglerne om magtanvendelse fremgår af servicelovens kapitel 24, 24 a og 24 b

 

Der er i 2019 indberettet magtanvendelser foretaget efter:                         Antal

§ 125, stk. 1 (personlige alarm- og pejlesystemer)                                    1

§ 126 (Ansøgning om fastholdelse/føren)                                                 0

§ 126 (Akut fastholden/føren – ikke ansøgt)                                             3

§ 126a (Ansøgning om fastholdelse i hygiejnesituationer)                            1

§ 126a (Akut fastholdelse i hygiejnesituationer – ikke ansøgt)                      2

§ 127 (Akut tilbageholdelse i boligen)                                                      1

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler, ansøgning)                                  1

§129, stk. 1 (Optagelse i plejebolig uden samtykke)                                  1

Andre tilfælde af magt, som ikke er beskrevet i serviceloven                        0

Samlet antal indberetninger i 2019                                                                  10

 

Ud af 5 indberetninger om akut brug af magt har myndigheden vurderet, at 3 indberetninger ikke havde hjemmel i loven. Borgeren modtager altid en afgørelse med klagevejledning. Hverken borgere eller deres pårørende har ønsket at klage over afgørelserne.

 

Myndighedsafdelingen har desuden modtaget 3 ansøgninger om godkendelse af magtanvendelse. Én efter §126, a hygiejnesituationer. Der blev givet afslag, idet magtanvendelsen skulle bruges i forbindelse med en sundhedslovsydelse, hvilket der ikke i serviceloven er hjemmel til. Én efter § 128, anvendelse af stofseler, og én om anvendelse af GPS. De to sidstnævnte blev godkendt.

 

Foregående års indberetninger:

2019

2018

2017

2016

 

 

§ 125, stk. 1 (personlige alarm- og pejlesystemer)

1

   0

0

0

 

§ 126 (Ansøgning om fastholdelse/føren)

0

   0

0

0

 

§ 126 (Akut fastholdelse/føren – ikke ansøgt)

 

 

 

 

 

3

   6

1

1

 

§ 126 (Ansøgning, fastholdelse i hygiejnesituationer)

1

   3

3

1

 

§ 126 (Akut fastholdelse i hygiejnesituationer)

 

 

2

   2

5

0

 

§ 127 (Akut tilbageholdelse i boligen)

1

   0

0

0

 

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler, ansøgning)

1

   0

1

1

 

§129, stk. 1(optagelse i særlige botilbud uden samtykke)

1

   0

1

0

 

Andre tilfælde af magt – uden hjemmel

 

 

 

 

 

 

 

0

   0

0

1

 

Samlet antal indberetninger

10

   11

11

4

 

Til kommentering i Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Vi ser med til fredshed på, at de akutte fastholdelser er blevet færre- men det kunne være godt hvis man ud fra indberetningerne kunne se, om det er på samme eller flere personer.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sundhedsfagligt tilsyn på plejehjemmet Toftegården 2019 - Styrelsen for Patientsikkerhed

29.09.20G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på planlagt sundhedsfagligt tilsyn d. 26. november 2019 på plejehjemmet Toftegården i Hasle. Den endelige rapport fremlægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         rapporten tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

 

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Besøget er sket med 6 ugers varsling. Tilsynsbesøget tager dels udgangspunkt i en række generelle målepunkter, og dels i målepunkter som er specifikke i forhold til plejehjem og plejecentre. Der fokuseres på, om patientsikkerheden er tilgodeset, og om patientrettighederne er overholdt.

 

Styrelsen undersøger ved tilsynsbesøget, om behandling - herunder eventuel brug af medhjælp til forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, journalføring og håndtering af hygiejne mv. - foregår fagligt forsvarligt. Herudover reagerer styrelsen på åbenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden.

 

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i følgende kategorier:

 

·         Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

·         Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

·         Større problemer af betydning for patientsikkerheden

·         Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

 

Styrelsens kategorisering sker på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering af patientsikkerheden med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der er i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter.

 

Tilsynets samlede vurdering af Plejehjemmet Toftegården er, at plejehjemmet indplaceres i kategorien:

 

·         Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynet er et organisationstilsyn. Det vil sige, at det er behandlingsstedet, der er genstand for tilsynet. Eventuelle fejl og mangler bliver anskuet ud fra et organisatorisk synspunkt. Hvis der konstateres mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, har styrelsen mulighed for at reagere ved at give henstilling om at behandlingsstedet skal foretage visse sundhedsmæssige ændringer, evt. kræves fremsendelse af en handlingsplan for opfyldelse af uopfyldte målepunkter.

 

Plejehjemmet Toftegården blev således anmodet om at fremsende handleplan i forhold til givne henstillinger:

 

·         Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer (målepunkt 3)

·         Behandlingsstedet skal sikre, at den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer opdateres ved ændringer i patientens tilstand (målepunkt 3)

·         Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår, hvilke aftaler der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handicap (målepunkt 4)

·         Behandlingsstedet skal sikre, at der ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke (målepunkt 10)

·         Behandlingsstedet skal sikre, at ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og entydigt (målepunkt 10)

·         Behandlingsstedet skal sikre, at holdbarhedsdatoen på patienternes medicin, og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling, ikke er overskredet (11)

·         Behandlingsstedet skal sikre, at der er anbrudsdato på produkter, der anvendes til hånddesinfektion og/eller overfladedesinfektion med begrænset holdbarhed efter åbning (målepunkt 13)

 

Det er styrelsens vurdering, at Plejehjemmet Toftegården kan rette op på forholdene ved at efterkomme henstillingerne i en handleplan. Denne er udarbejdet i samarbejde med ledelsen for sygeplejen.

Handleplan er sendt til styrelsen.

 

Til kommentering i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ledelsens bemærkninger

Der er udarbejdet en handleplan, lagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Tages til efterretning idet der efter sidste tilsyn er mindre problemer af betydning for beboersikkerheden idet der d. 31/12 er modtaget en handleplan, som opfylder løsning af tidligere problemer bl.a. med henblik på dokumentation.

 

 

 

 

 

 

1.
Handleplan vedr. tilsyn 26.11-2019 (002) endelig udgave (DOC)
2.
Endelig tilsynsrapport, Plejehjemmet Toftegården (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sundhedsfagligt tilsyn på plejecenter Lunden 2019 - Styrelsen for Patientsikkerhed.

29.09.20G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på planlagt sundhedsfagligt tilsyn d. 26. november 2019 på plejecenter Lunden i Rønne. Den endelige rapport fremlægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         rapporten tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

 

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Besøget er sket med 6 ugers varsling. Tilsynsbesøget tager dels udgangspunkt i en række generelle målepunkter, og dels i målepunkter som er specifikke i forhold til plejehjem og plejecentre. Der fokuseres på, om patientsikkerheden er tilgodeset, og om patientrettighederne er overholdt.

 

Styrelsen undersøger ved tilsynsbesøget, om behandling - herunder eventuel brug af medhjælp til forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, journalføring og håndtering af hygiejne mv. - foregår fagligt forsvarligt. Herudover reagerer styrelsen på åbenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden.

 

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i følgende kategorier:

 

·         Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

·         Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

·         Større problemer af betydning for patientsikkerheden

·         Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

 

Styrelsens kategorisering sker på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering af patientsikkerheden med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der er i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter.

 

Tilsynets samlede vurdering af Plejehjemmet Lunden er, at plejehjemmet indplaceres i kategorien:

 

·         Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynet er et organisationstilsyn. Det vil sige, at det er behandlingsstedet, der er genstand for tilsynet. Eventuelle fejl og mangler bliver anskuet ud fra et organisatorisk synspunkt. Hvis der konstateres mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, har styrelsen mulighed for at reagere ved at give henstilling om at behandlingsstedet skal foretage visse sundhedsmæssige ændringer, evt. kræves fremsendelse af en handlingsplan for opfyldelse af uopfyldte målepunkter.

 

På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang skal følgende fremhæves:

Der blev fundet mangler i alle tre journaler vedr. overblik og sammenhæng, idet observationer/evalueringer af iværksat pleje og behandling ikke blev knyttet til relevante helbredstilstande/handlingsanvisninger. Det blev oplyst ved tilsynet, at der blev arbejdet på, at få implementeret arbejdsgange, som sikre ”den røde tråd” i den sundhedsfaglige dokumentation. I en stikprøve fremgik det aktuelle handelsnavn ikke af medicinlisten

for flere præparater.

 

Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

·         Behandlingsstedet skal sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig, systematisk og føres i én journal (målepunkt 2)

·         Behandlingsstedet skal sikre, at der ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke (målepunkt 10)

·         Styrelsen for Patientsikkerhed forudsætter, at behandlingsstedet opfylder ovenstående henstillinger.

 

Plejecenter Lunden er ikke anmodet om handleplan.

 

Ledelsens bemærkninger

Ledelsen har følgende bemærkninger til rapporten:

·         De få bemærkninger, som tilsynet fremkom med, er taget til efterretning.

·         Der arbejdes med et læringsforløb i 2020 omkring brugen af det nye omsorgssystem CURA, så informationerne vil fremstå som en rød tråd, for den enkelte medarbejder.

Dette vil efter vores bedste overbevisning gøre, at overblikket over borgeren optimeres fremover.

 

Til kommentering i Handicaprådet og Ældrerådet

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Tages til efterretning, idet vi bemærker os, at der er mindre problemer af betydning for sikkerheden p. g. a. manglende dokumentation. Der følges op på dette samt undervises i omsorgssystemet CURA.
Med henblik på registrering af medicinen, må det være et stort arbejde at registrere korrekt, da der findes mange kopipræparater. registrerer man mon også indholdsstoffet, da dette er det samme i både original og kopiproduktet?

 

 

 

 

1.
Endelig tilsynsrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Uanmeldt opfølgende tilsyn – Snorrebakken afdeling C+ D

27.12.16K09-0242

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med ordinært uanmeldt tilsyn i august 2019 på Snorrebakken afdeling C + D, gav Tilsynet en række anbefalinger. Tilsynet besluttede i den forbindelse, at der skulle gennemføres et opfølgende tilsynsbesøg primo februar 2020. Dette besøg er nu gennemført, og rapporten fremlægges hermed.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at rapporten fra det opfølgende tilsyn tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Udgangspunkterne i det opfølgende besøg, har været et særligt fokus på:

 

Sygefravær:

Leder oplyste at sygefraværet henover efteråret 2019 og til nu har været faldende.

 

I perioden er der blevet opsagt 4 medarbejdere, og delvist sygemeldte medarbejdere er i proces med at blive forsøgt fastholdt arbejdsmæssigt. I august 2019 var fraværet 13,5 % og i december 9,5 % - Årsgennemsnit 2019 11,75 %. Januar 2020 var fraværsprocenten faldet til 7,5 %.

 

Generelt opleves fraværet som værende ikke arbejdsrelateret, og der ses også at langtidssygmeldingerne er for nedadgående. Der følges op på fraværet efter gældende aftale- og retningslinjer, og der tilbydes sygefraværssamtaler.

 

Rent ansættelsesmæssigt har der været en netto afgang af medarbejdere siden tilsynet i august 2019, hvilket skyldes en nedgang i plejetyngden på afdelingerne.

 

Magtanvendelse:

Leder gav eksempler på aktuelle problematikker. Det blev aftalt, at leder iværksætter undervisning omkring magtanvendelser for afdelingerne C+D i løbet af det tidlige forår 2020.

 

Faglig indsats og dokumentation:

Leder oplyste, at siden senest tilsyn har leder gennemgået dokumentationen for de beboere, hvor dokumentationen har været mangelfuld/uklar. Dette er sket i dialog og samarbejde med de enkelte kontaktpersoner, således at der også har været et læringselement i opdateringen.

Målet har blandt været, at sikre at handleanvisningerne fremgår operationelle.

 

Leder oplyste endvidere at det har været drøftet på gruppemøder hvilke særlige fokusområder der løbende skal opdateres på. Derudover er der afsat en medarbejder der skal have et særligt fokus på, at den aftalte opfølgning på fokusområderne sker. Endelig har en medarbejder deltaget i CURA Cafe.

 

I forbindelse med det opfølgende tilsyn, har Tilsynet taget stikprøver i dokumentation på fire borgere.

 

·         Under Generelle Oplysninger fandtes det hos en borger, at mange af oplysningerne ikke var ajourførte siden indflytning på plejecenter. Desuden var der iværksat vejning af borger, men ikke fastsat noget mål med indsatsen, eller anført hvorfor, borger blev vejet.

 

·         Helbredstilstande (12 sygeplejefaglige problemområder) fandtes for enkelte problemområder hos tre borgere ikke opdaterede.

 

·         Handlingsanvisningerne fandtes hos to borgere mangelfyldt udfyldt.

 

·         For tre af fire borgere, fandtes dokumentation omkring borgerens aktuelle samtykker ajourførte.

 

Samlet konklusion:

Det er Tilsynets opfattelse, at der er taget initiativer, som har medvirket til at nedbringe sygefraværet, og dermed også give en mere stabil personalesituation.

 

Det er ligeledes Tilsynets opfattelse, at der fortsat skal være stor opmærksomhed på dokumentationen, og på at følge de anvisninger, der er givet for dokumentation. Tilsynet følger op på dette i årets tilsynsbesøg.

 

Ledelsens bemærkninger

Ledelsen bemærker, at der i løbet af det sidste halve års tid er sket en positiv udvikling mht. dokumentationen i afdelingen. Dels er ledige stillinger besat med personale, som er godt kvalificeret i vores dokumentationssystem, og dels har daglig leder gjort en stor indsats i forbindelse med at kompetenceudvikle teamet på dette område.  Der arbejdes fortsat med at styrke kompetencerne yderligere.

 

Sygefraværet er som ovenfor beskrevet faldet, der har været igangsat et HR forløb, som har haft til formål at styrke samarbejdet i teamet og inddrage medarbejderne i et arbejdsfællesskab, som har fokus på at løse kerneopgaven.

Det er ledelsens opfattelse, at der på denne front er set positiv fremgang, og at den kulturændring som er sat i gang i teamet, fremover vil udvikles endnu mere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:
Tages til efterretning idet vi bemærker os, at sygefraværet er nedbragt fra 13,5 % til 7,5 %.
Der er arbejdet aktivt med arbejdsmiljøet.
Der vil blive undervisning om magtanvendelse i foråret 2020.
Der er fulgt op på den manglende dokumentation, med læring i dette.

 

 

 

 

 

 

1.
Uanmeldt opfølgende tilsyn Snorrebakken - Afdeling C+D (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:

Bornholms Ældreråd udtrykker stor tilfredshed med kontakten mellem ældreråd og borgmester /administrationen under Corona-krisen.
Servicedirektøren kontaktes vedrørende kontakten mellem kommunen og de ensomme ældre og psykisk syge på Bornholm under Corna-krisen, hvilke planer har Bornholms Regionskommune.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

16

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:

Næste ældrerådsmøde 19.5.2020, holdes enten på skype eller i BOFA´s affaldstårn.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-04-2020

17

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. april 2020:

Formanden orienterer pressen.