Referat
Bornholms Ældreråd
26-01-2021 kl. 09:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Individuel befordring til vaccination for covid-19
  åbent 8 Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19
  åbent 9 Ældrerådets årsberetning - 2020
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Eventuelt
  åbent 12 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Lisbeth Riemann

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

Intet møde i januar 2021.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

Der modtaget en klage over rengøring på Snorrebakken.
Gruppen har via formanden stillet spørgsmål til servicedirektøren. Svar er modtaget af formanden og tages under orientering fra Den koordinerende gruppe.

1.
Referat af møde d. 19.1.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. Januar 2021:

Møde den 20.1.2021, referat udsendt.
QR koder på busstoppestederne taget op som emne, problemer med at ældre kan læse disse er desuden taget op i pressen.
Svar på spørgsmål til servicedirektøren drøftet, svarene er udsendt til medlemmerne, formanden følger op i forhold servicedirektøren på emner som rengøring på plejecentre, ensomhed blandt ældre, herunder ansættelse af en konsulent, opfølgning på ældreanalysen, m.v.
Gruppen har drøftet henvendelserne fra sundhedsstyrelsen til ældre, disse forstås ikke af de ældre, formanden har via servicedirektøren fået udsendt en mere kommunikativ meddelelse fra BRK via kommunikationskonsulenten i BRK.
Gruppen har drøftet transport til vaccination, herunder at visse ældre ikke har mulighed for at komme til vaccinationscentre, hvordan arrangeres vaccination af disse.

1.
Referat af møde d. 20.1.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

Møde i rådet d. 25.1.2021, møde igen d. 29.1.2021 - emnet der drøftes er er den aktuelle trafiksituation over Sverige. Der håbes på en løsning af denne alvorlige situation snarest.
Der pågår intensiv kontakt på centralt statsligt niveau mellem Danmark og Sverige.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

Regionsråd Hovedstaden, intet møde
Danske Ældreråd, intet møde - der skal afholdes valg til bestyrelsen virtuelt, - efter nyvalg til bestyrelsen vælger denne ny formand i maj 2021, diverse kandidater til bestyrelsen blev drøftet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Individuel befordring til vaccination for covid-19   

27.60.28P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2021

2

 

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Serviceniveauet for Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1 foreslås udvidet til at omfatte befordring til vaccination for covid-19.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at forslag til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’ principgodkendes med henblik på anvendelse hurtigst muligt fra godkendelsestidspunktet

b)    at forslag til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’ sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2020:

a) Godkendt
b) Godkendt

 

Sagsfremstilling

Med udrulningen af det kommende vaccinationsprogram mod COVID-19 er det afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til en af de regionale vaccinationsklinikker, hvor vaccinationen vil finde sted for nogle målgrupper.  Dog er det ikke alle borgere i disse målgrupper, som vil have mulighed for enten at transportere sig selv eller fx blive transporteret af et familiemedlem til vaccinationsstedet. KL har tilkendegivet, at kommunerne gerne vil tilbyde at varetage denne opgave, såfremt der er hjemmel i lovgivningen til, at kommunerne påtager sig en sådan opgave.

 

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til servicelovens § 117, stk. 1 beslutte at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler.  Kommunalbestyrelsen vil således kunne beslutte at yde tilskud til befordring til vaccinationssteder for personer omfattet af målgruppen. Det vil sige personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som vurderes, at være den gruppe af borgere, som kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod covid-19.

 

Det nuværende serviceniveau for ’Individuel befordring i henhold til 117, stk. 1’ giver ikke grundlag for bevilling af kørsel til de regionale vaccinationsklinikker for covid-19.

 

 

På den baggrund er der udarbejdet forslag til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’.

Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne vil i første omgang afholdes indenfor Hjælpemidlers budget på den ikke-overførbare ramme på bevilling 33 Sundhed, og indgå i opgørelserne af mer-/mindreudgifter relateret til covid-19 i 2021.

 

For nuværende har det ikke være muligt at lave et overblik over de forventede udgifter. Dette vil derfor først indgå i sagen i februar, hvor der også vil være anvist finansiering af opgaven.

 

Der er en berettiget forventning om at der også kompenseres for merudgifter relateret til Covid-19 i 2021. Regeringen har overfor KL meddelt, at man også i 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommunerne.

 

Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022, når der foreligger et overblik over de COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021.

 

Dertil har kommunalbestyrelsen besluttet, at restbudgettet i 2020 på puljen ’Corona-udgifter’ på bevilling 61 Økonomi og personale overføres til budget 2021.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Bornholms Ældreråd d. 26.1.2021:

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

Forslaget tages til efterretning.

 

 

 

1.
Forslag til revideret Serviceniveau på hjælpemiddelområdet vedrørende individuel befordring, januar 2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19

27.00.00G01-1659

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse vedrørende begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19. Formålet er blandt andet at sikre, at der kan foretages nødvendige prioriteringer af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med håndteringen af COVID-19 og i en efterfølgende periode.

 

Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse har derfor udarbejdet tiltag, som vedrører borgerrettede opgaver/det politisk fastsatte serviceniveau, hvor det angives, hvordan kommunen vil praktisere bekendtgørelsens bestemmelser. Der ønskes Kommunalbestyrelsens stillingtagen til, at tiltagene kan iværksættes, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen,

a)    at Bornholms Regionkommune tiltræder nødbekendtgørelsen, herunder helt eller delvist at kunne fravige reglerne i serviceloven som anført under pkt. A-G i sagsfremstillingen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt

b)    at såfremt bekendtgørelsen forlænges, gives der med denne beslutning mandat til at fortsætte.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. januar 2021:

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med den nye bekendtgørelse fået mulighed for at fravige rettigheder og forpligtelser, når det på baggrund af en samlet vurdering af kommunens samlede pleje- og personalekapacitet er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af COVID-19, og de pågældende forpligtelser og rettigheder efter kommunalbestyrelsens vurdering, anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det pågældende kapacitetsbehov.

 

Der er derfor udarbejdet en række forslag til tiltag vedrører borgerrettede opgaver/det politisk fastsatte serviceniveau, hvor det angives, hvordan kommunen kan praktisere bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Tiltagene tages i brug ved en situation med smitteudbrud i et team, på et plejecenter eller et område jf. bekendtgørelsens kapitel 6 § 9. Tiltagene anvendes indtil det vurderes, at der ikke længere er smitte blandt medarbejdere og borgere, og ophører senest når bekendtgørelsen ophæves. Dette er pt. d. 1. marts 2021.

 

Det vurderes, at der er en situation med smitteudbrud i et team, når der enten er:

-       smitte med COVID-19 blandt borgere eller

-       smitte med COVID-19 blandt medarbejdere, eller

-       at det efter en konkret individuel vurdering skønnes, at den samlede pleje- og personalesituation er under pres grundet COVID-19 (det kunne være flere medarbejdere i selvisolation i eget eller i et andet team).

Tiltag vedrørende borgerrettede opgaver/serviceniveau.

Efter en konkret individuel sundhedsfaglig vurdering, gives der mulighed for midlertidig helt eller delvist, at reducere følgende borgerrettede opgaver anført under punkterne A- G:

 

A: Hjemmeplejen (§§ 83, 83a, 86):

-       Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-       Hovedrengøring

-       Tøjvask. Gælder dog ikke tøjvask ved inkontinens/uheld

-       Afløsning i hjemmet

-       Træning ved hjælper

-       Digitræning

-       Dialogtid

-       Klippekort

-       Opstartssamtale

-       Overleveringssamtale

-       Rejse-sætte-sig test

-       Indsatser til hukommelsessvækkede (forløbsprogramindsats)

B: Plejeboligområdet (§§ 83, 83a, 86):

-       Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-       Hovedrengøring

-       Tøjvask. Gælder dog ikke tøjvask ved inkontinens/uheld

-       Klippekort

-       Fælles aktiviteter, herunder fælles spisning

-       Træning

-       Indsatser til hukommelsessvækkede (forløbsprogramindsats)

-       Rejse-sætte-sig test

C: Private leverandører (§§ 83, 91):

Det gives mulighed for at fravige forpligtelsen i serviceloven om at tilbyde borgerne frit valg af leverandør.
Den private leverandør er også omfattet af ovenstående tiltag som gælder for hjemmeplejen.

 

D: Sønderbo (§ 84):

Det vil være muligt, i tilfælde af smitteudbrud, at sætte ydelser på Sønderbo helt eller delvis i bero. Dette gælder også for aflastningsydelser. Varmtvandsbassinet har været lukket siden foråret.

 

E: Dag- og Aktivitetscentre (§ 79):

I tilfælde af smitteudbrud vil det være muligt at lukke Dag- og aktivitetscentrene. Det vil ske ud fra den samme vurdering, som ved øvrige tiltags iværksættelse.

 

F: Forebyggende hjemmebesøg (§ 79a):

Det vil være muligt at udskyde evt. forebyggende hjemmebesøg, idet der skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg til erstatning for udskudte besøg og tilbud om besøg, når beslutningen igen er ophævet.

 

G: Fravigelse af sagsbehandlingsregler:
I tilfælde af smitteudbrud i Myndighed, Ældre, vil Myndighed jf. § 12 i bekendtgørelsen – og efter følgende prioriterede rækkefølge, behandle henvendelser omhandlende personlig pleje, sikre hjemtagelse fra hospital, hjemtagelse fra midlertidigt ophold og forløbsafslutning fra Rehabiliteringsteamet.

 

Såfremt tiltagene i punkt A-G helt eller delvist sættes i værk, vil der ske orientering til kommunalbestyrelsen.

 

Tiltag vedr. interne driftsopgaver, som ikke vedrører serviceniveauet:

Den 21. september 2020 fik Socialudvalget en orientering om hvilke ændring i driften, der ville blive indført i tilfælde af udbrud af COVID-19. Disse tiltag er stadig gældende, og er i korte træk omlægning eller ophør af opgaver i en periode, på det sted, hvor der er udbrud af smitte.

Der er tale om følgende opgaver:

 

Høring i Ældrerådet:

Sagen er, på grund af tidspres, sendt til høring i Ældrerådet før behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Der vil foreligge et høringssvar fra Ældrerådet på Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde d. 20. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 16. januar 2021:
Høringssvar er afgivet den 19. januar 2021 og vil blive refereret på Ældrerådets mødet d. 26. januar 2021.

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:
Det er naturligt, at den svære situation omkring COVID 19 smitte kan kræve ekstraordinære tiltag. Ældrerådet mener dog, at det er væsentligt, at fravigelsen af reglerne ikke bør tillades ud over datoen d. 13.2021. hvis situationen kræver det, bør forlængelsen kun ske med en fornyet godkendelse fra kommunalbestyrelsen inkl. høringssvar, og med en ny afslutningsdato.
Vi håber ikke at, at dette dokument bliver brugt som besparelse på grund af den personalemangel der i forvejen er i ældreplejen.
I betragtning af at COVID-19 er meget smitsom, og at en af de vigtigste forholdsregler imod smitten er at styrke hygiejnen, er det betænkeligt, at man påtænker at spare på rengøringen.
Denne opgave kunne med fordel løses af til lejligheden ansat rengøringspersonale.
Vi mener ikke det giver mening, at fravige forpligtigelsen i serviceloven med henblik på private leverandører. dette er netop en mulighed for at opretholde en god hygiejne. Vi ser ikke, at der
skulle være større risiko, rent smittemæssigt, ved at benytte private leverandører.
Vi er betænkelige ved, at man planlægger indskrænkninger af tidsforbruget til opstartssamtaler og overleveringssamtaler. Manglende information kan give anledning til utryghed og misforståelser, og det er der ikke brug for i en forvejen presset situation.
Med hensyn til interne driftsopgaver, der ikke vedrører serviceniveauet, vil ældrerådet gerne
understrege at selv i tidsmæssigt pressede perioder er det vigtigt, at der gives tid til omhyggelig information af personalet og kommunikation mellem de forskellige grupper.
Usikkerhed her kan give anledning til fejl

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ældrerådets årsberetning - 2020

27.15.00P00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At udkast til årsrapport 2020 drøftes

b)    At årsrapport 2020 godkendes

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

a) Drøftet, flot arbejde
b) Godkendt, sendes til relevante samarbejdspartnere

Sagsfremstilling

Udkast til Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2020 drøftes på mødet den 26. januar 2021 og indstilles til godkendelse på samme møde.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
Udkast til Ældrerådets Årsberetning - 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

Der planlægges efter ældrerådsvalg d. 5. oktober 2021. En foreløbig tidsplan blev drøftet.
Der blev drøftet om det er hensigtsmæssigt at svage ældre transporteres til Hospitalet for blodprøver, m.v. , kunne der findes en løsning hjemme hos den ældre.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-01-2021

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. januar 2021:

Formanden orienterer.