Referat
Bornholms Ældreråd
23-02-2021 kl. 09:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020 - Hjemmeplejen
  åbent 8 Høring af Ældreråd - Genbrugshjælpemidler
  åbent 9 Redegørelse om brug af magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2020
  åbent 10 Redegørelse om udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2020
  åbent 11 Tilsyn 2020 Plejecenter Klippebo
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Eventuelt
  åbent 14 Orientering til pressen
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Dorrit Dahl

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:

Der er ikke holdt møde.
Næste møde i gruppen 10.3.2021, her vil der blive arbejdet videre i forhold til samarbejdet med BOFA vedr. affaldshåndtering. Der planlægges møde mellem BOFA og det samlede Ældreråd 22.6.2021, kl. 09,30 på Affaldstårnet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:

Møde d. 15.2.2021, referat udsendt.
Der blev talt om rehabiliteringssituationen, sagen planlægges tages op på møde med den nye ældrechef
Den 10.3. 2021 er der indkaldt til møde i følgegruppen for ældreanalysen.

1.
Referat af møde 15.2.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:

Møde holdt den 17. februar 2021, referat udsendt.
Her var emnerne:

- Diverse høringssvar og kommenteringer af punkter fra Social- og Sundhedsudvalget.  

   Punkterne behandles selvstændigt i denne dagsorden.
- Affaldshåndtering, samarbejde med BOFA
- Boligsituation for ældre, hvor bolig er solgt og der efterspørges ny ældrebolig - dette såfremt   
  den ældre ikke kan visiteres til plejebolig.
- Møde om ensomheds udskydes til efteråret.
- Der udarbejdes tidsplan for ældrerådsvalget, den forelægges for ældrerådet på mødet den
  18. maj 2021.

1.
Referat af møde 17.2.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:

Ordinært møde d. 25.2.2021, her deltager repræsentanter fra Transportministeriet og DAT og desuden en teknisk repræsentant fra selskabet: På mødet vil der blive orienteret om T-foil og bygning af ny færge.
På mødet vil desuden blive orienteret om den nyeste udvikling i reglerne for Corona-tests fra/til Bornholm.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:

Der pågår valg til Danske Ældreråds bestyrelse, Bornholms Ældreråd har 2 stemmer. Der kan kun stemmes på kandidat fra egen valgkreds.
 I maj 2021 vælges formand for Danske Ældreråd, i repræsentantskabsmødet hvor formanden vælges, deltager formand og næstformand fra Bornholms Ældreråd.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020 - Hjemmeplejen

27.36.04K09-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2021

11

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2021

2

 

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre har gennemført 46 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller private leverandør i 2020. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2020.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30.november 2020:

Tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Servicedirektøren indstiller,

·         At tilsynsredegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2021:

Taget af dagsorden.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

·          Tilsynsredegørelsen sendes i fornyet høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2021:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 og § 83 a i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og § 83 a og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet har som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Normalt foregår interviewet af borgeren i denne hjem. Grundet Covid-19-situationen, er det i år foregået som telefoninterviews.

 

Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen, i alt 46 borgere. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsmæssig fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra den private leverandør.

 

I forbindelse med, at Center for Ældre arbejdede i nødberedskab i forbindelse med Covid-19 nedlukningen i Danmark i foråret, er det besluttet at der tilføjes 2 nye spørgsmål om hjælpen i denne periode. Det er spørgsmål nr. 7 og 8.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 8 spørgsmål til borgerne:

1.    Kommer hjælpen til den aftalte tid?

2.    Får du den hjælp, du er bevilget?

3.    Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

4.    Medvirker hjælpen til, at du i højere grad kan klare dig selv i dagligdagen?

5.    Med tanke på hvor ofte du får hjælp i løbet af døgnet, er du så tilfreds med antallet af medarbejdere, der kommer i dit hjem?

6.    Er du tilfreds med den leverede hjælp?

7.    Har du oplevet ændringer i hjælpen i år begrundet i Corona/nødberedskab?

8.    (Hvis ja til spørgsmål 7) Hvad gjorde du så, da hjælpen ændrede sig?

Samlet konklusion fra kvalitets- og tilsynsbesøgene i 2020:

Kvalitets- og Tilsynsbesøget er udført hos 44 tilfældigt udvalgte borgere, som alle modtager personlig og/eller praktisk hjælp fra kommunal eller privat leverandør. Borgerne er stillet de samme 7-8 spørgsmål.

 

Tilsynet finder, at der generelt er tilfredshed med den hjælp der gives, men der opfordres stadig til at skærpe opmærksomheden på, at forventningsafstemningen med borgerne skal fortsætte, således at den positive ændring i borgernes opfattelse af, at hjælpen kommer til den aftalte tid yderligere forbedres i kommende år.

 

Borgerens oplevelse af at få den hjælp, som de er bevilget ligger meget højt, dog med et lille fald hos den private leverandør.

Der er en fin stigning i antallet af borgere, som finder at den leverede hjælp er medvirkende til, at de klarer dagligdagen bedre.

Det kan se ud til, at det arbejde der er gjort med at få kontinuitet i borgerbesøgene, har virket, men der er kun to år at sammenligne med, så det skal blive spændende at følge i de kommende år.

Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere,

·         at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget

·         at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp

·         at der generelt bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, men at der, jfr. ovenstående, fortsat skal arbejdes med at afstemme forventninger med borgerne.

 

Der blev ikke givet anbefalinger i 2020.

 

Ledelseskommentar

Ledelsen i hjemmeplejen har drøftet, at tilsynsredegørelsen giver anledning til, at der skal øget fokus på, at medarbejderne forventningsafstemmer med borgerne. Forventningsafstemningen skal især fokusere på, hvornår hjælpen kommer, og hvem der er borgers kontaktperson. Desuden vil hjemmeplejen være bedre til at fortælle, at der, af driftsmæssige hensyn, kan være forskellige tider i hverdagen i forhold til weekend og helligdage.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 14. december 2020:

Handicaprådet er tilfreds med redegørelsen, men havde gerne set, at interviews ikke havde foregået pr. telefon. Vi tager det ad notam.

 

 

Til høring i Ældrerådet:

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2020:

Tages til efterretning, idet de bemærkes, at borgerne generelt er tilfredse med den hjælp de får.
Det er dog vigtigt, at forventnings afstemme med borgerne m.h.p. tidspunkt, kontaktperson samt forskel på hverdag og weekend.

 

 

Administrativ bemærkning 12.01.2021:

Da der var fejl i sagen vedr. Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020, fremsendes sagen på ny til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Der er foretaget rettelser i forhold til antallet af deltagere er 46 og ikke 44, som tidligere nævnt, samt rettelser i sammenlægning af resultater i spørgsmål 4, 5 og 6. Fejlene har ikke ændret på konklusionerne i redegørelsen.

Tilrettet Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg er tilknyttet til sagen.

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 15. februar 2021:

Handicaprådet tager den reviderede redegørelse til efterretning.

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:
Tages til efterretning.

 

 

 

 

1.
Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmeplejen 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Høring af Ældreråd - Genbrugshjælpemidler

83.33.00G01-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Regionskommune har valgt at deltage i et fælleskommunalt udbud vedrørende genbrugshjælpemidler bevilget efter Servicelovens § 112.

 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 skal de lokale Ældreråd høres.

 

Budget og indkøb anmoder hermed om høringssvar fra Bornholms Ældreråd på de vedhæftede kravspecifikationer inden den 31. marts 2021.

 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         at Bornholms Ældreråd afgiver høringssvar

 

Bornholms Ældreråd. den 23. februar 2021:

Tages til efterretning, idet materialet er godt gennemarbejdet i samarbejde med fagpersoner og brugere.
Vi bemærker os, at der er mulighed for akut levering ved behov.

Sagsfremstilling

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i tæt samarbejde med kommunerne i gang med at udarbejde et udbud på genbrugshjælpemidlerne manuelle kørestole, siddepuder, glide- og vendehjælpemidler, komfortstole, siddepuder og madras til tryksårskategori . I den forbindelse skal de kommunale ældre- og handicapråd høres.

 

Derfor sendes kravspecifikationerne nu i høring, så Bornholms Ældreråd får mulighed for at komme med inputs til, hvilke krav der skal stilles til kørestole samt hjælpemidler til at assistere ved stillingsskift.

 

Selve materialet er udarbejdet i samarbejde med en ekspertgruppe bestående af ca. 30 kommunale eksperter. Ekspertgruppen rummer mange forskellige fagligheder som fx fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjælpemiddelteknikere samt udbudskonsulenter, der kan sikre, at aftalen kommer til at opfylde kommunernes indkøbstekniske behov.

 

50.99 Genbrugshjælpemidler (pulje 2) er en fælleskommunal SKI-aftale, der skal omfatte manuelle kørestole, siddepuder, skummadrasser i kategori 4 og glide- og vendehjælpemidler. På aftalen vil kommunerne købe op mod 15 hjælpemidler samt tilbehør og reservedele.

50.99 Genbrugshjælpemidler er SKI’s andet udbud af genbrugshjælpemidler. Udbuddet bygger videre på de erfaringer, der er opsamlet fra første udbud af genbrugshjælpemidler (50.98 Genbrugshjælpemidler).

 

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse, har SKI haft en dialog med relevante

handicaporganisationer (Dansk Handicap Forbund og Hjernesagen) og afholdt møder med en

række brugerrepræsentanter.

 

Formålet var at få deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne skulle tage med i udbudsmaterialet.

 

I vedhæftede materiale er en svarskabelon i excel-format. Det er i denne skabelon, der kan noteres eventuelle høringskommentarer til kravspecifikationerne. Skabelonen bedes returneret sammen med rådets høringssvar.

 

Aftalen forventes at træde i kraft i tredje kvartal af 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
Høringsmateriale (PDF)
2.
Kommentarskabelon (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse om brug af magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2020    

27.66.08K09-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 01. januar 2020 – 31. december 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, og der ligger tillige i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, ud fra en vurdering af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger.

 

Center for Psykiatri og Handicap har i perioden 01. januar 2020 – 31. december 2020 modtaget i alt 39 indberetninger omfattende 23 borgere fordelt på 14 tilbud (bo- og dagtilbud). Der tale om en stigning i det samlede antal indberetninger i forhold til 2019, på 5 indberetninger. 

 

Der er i 2020 indberettet efter nedenstående §§:

 

·         §124 d om fastholdelse                                             

·         §128 om anvendelse af stofseler                                                                   

·         §128 b om tryghedsskabende velfærdsteknologi

·         §128 c om låsning og sikring af yderdøre og vinduer

·         §136 a om fastholdelse i hygiejnesituationer                                                                     

Beskrivelse af karakteren af magtanvendelserne.

38 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

1 magtanvendelse, foretaget efter § 124 d (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

Der er tale om et fald i antallet af ulovlige magtanvendelser fra 6 til 1.

 

Myndigheden har i de tilfælde, hvor magtanvendelsen har været kendt ulovlig, vurderet at den ulovlige magtanvendelse har været udført efter med den mindst mulige indvirkning overfor borgeren, og således (trods den har været ulovlig) taget sit udgangspunkt i reglerne omkring mindsteindgrebs-principperne.

 

I de tilfælde hvor en magtanvendelse er blevet vurderet til at være ulovlig, har leder på det pågældende tilbud hvor den ulovlige magtanvendelse er foretaget, blevet bedt om at indskærpe praksis over for den /de givne medarbejder(e), eller blevet bedt om at sikre en evt. anden og mindre indgribende pædagogisk praksis. 

 

Ingen af de indberettede ulovlige magtanvendelser har fået særlige personalemæssige konsekvenser overfor den/de givne medarbejder(e). Borgeren/personlige værge har ikke, i tilfældene hvor magtanvendelsen er blevet erkendt ulovlig, ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

 

I forhold til antallet af indberetninger foretaget 2020, er der tale om en stigning i det samlede antal indberetninger på voksenhandicapområdet fra 34 i 2019 til 39 i 2020.

 

Der er noteret et fald i antallet af indberetninger foretaget efter § 124 d (Fastholdelse og føren) fra 27 indberetninger i 2020 til 16 indberetninger 2020.

 

Der er i 2020 afgivet 13 godkendelser på brug af blød stofsele jf. sl §128, hvilket er en stigning på 10 godkendelser. Dette skal for en væsentlig del, ses i lyset af borgerens fysiske habitus er blevet dårligere, og der er større fare for fald fra kørestol o.a.

 

Hvor der er afgivet tilladelse, skal ansøger en gang månedligt afrapportere om brugen af tilladelsen (Antal gange tilladelsen er blevet benyttet)

 

Der er sket en lille stigning i antallet af indberetninger efter § 128 b (Personlige alarm- og pejlesystemer) fra 3 i 2019 til 5 i 2020, samt med en 1 indberetning efter §128 c (Låsning af yderdør/vinduer) der en ny § fra 2020. Indberetninger efter § 136 a (Fastholdelse i hygiejnesituationer) er steget fra 2 i 2019 til 3 i 2020.

 

Slutteligt kan der noteres 1 indberetning efter §13 Nødværge paragraffen stigning i antallet af

§128 c om låsning og sikring af yderdøre og vinduer, er en ny §, der er har været gældende siden 01.01.2020. Der er i er i perioden afgivet en godkendelse om brug af tiltaget.

 

Magtanvendelsernes fordeling på antal borgere, er steget med 10 borgere - Fra 13 borgere i 2019 til 23 borgere i 2020.

 

 

 

Det er fortsat Center for Psykiatri og Handicaps oplevelse, at tilbuddene indenfor voksenhandicapområdet, til stadighed tager forpligtigelsen om at indberette- og ansøge om tilladelse til indgreb i selvbestemmelsen alvorligt, og til stadighed og løbende arbejder på, gennem et godt fagligt fokus, at finde alternativer, i løsningen af særlige pædagogiske problemfelter omkring borgerne.

 

Alle regionskommunens dag- og botilbud, samt private voksenbotilbud har nedskrevne procedurer for brug- og indberetning af magtanvendelser.

 

Voksenhandicaptilbuddene, ældretilbuddene, UCC (Pædagog- og PAU uddannelsen), samt sygepleje- og sundhedsuddannelserne har også i 2020 løbende efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser.

Undervisningen er givet af Center Psykiatri og Handicap.

 

Center for Psykiatri og Handicap vil i 2021 fortsat have et særligt fokus på at sikre implementeringen af den reviderede lovgivning for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet, der trådte i kraft pr. 01. januar 2020.

 

Rapporten fremsendes til Handicapråd og Bornholms Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 15. februar 2021:

Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

 Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:
Hvad er begrundelsen for den øgede anvendelse af stofseler? Er det på en eller flere personer?

 

 

 

1.
Årlig indberetning om magtanvendelser - Voksenhandicapområdet 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse om udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2020  

27.12.16K09-0259

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene lever op til de kravene i den kvalitetsmodel, som tilsynet arbejder efter.

 

Handleplan for Udviklingspunkter for tilbuddene, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes re-godkendelse (Tilsyn) i 2021, fremgår af tilknyttet rapport.

 

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendt 8 af de 9 botilbud der er ført tilsyn med.        Et botilbud er blevet godkendt med påbud.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

 

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

·         Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

·         Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

·         Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

·         aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

·         indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

·         indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

·         indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

 

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

 

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis Socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal Socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som Socialtilsynet anmoder om.

 

Socialtilsynet har i 2020 aflagt tilsynsbesøg på nedenstående botilbud – herunder private botilbud der er leverandører af ydelser til Bornholms Regionskommune:

 

•   Botilbuddet Røbo

•   Botilbuddet Klintebo

•   Botilbuddet Valmuen

•   Botilbuddet Stenbanen

•   Botilbuddet Nexøhuset

•   Botilbuddet Kærbygård

•   Botilbuddet Gartnerparken

•   Botilbuddet Kommandanthøjen

•   Kvindekrisecenter Bornholm

 

Af Rapport om udførte anmeldte sociale tilsyn 2020 (bilag), fremgår det, med hvilken indsats (handleplan) det enkelte tilbud påtænker at følge op på de udviklingspunkter der er blevet anført i forbindelse med det sociale tilsyn.

 

Samlet konklusion på udførte tilsyn i 2020

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden godkendt 8 af tilbuddene, medens Botilbuddet Kærbygård, grundet to påbud afgivet af Socialtilsynet, skal følge op på afgivne påbud i forbindelse med re-godkendelse.

 

Botilbuddet Kærbygård er blevet godkendt med påbud, idet det er Socialtilsynets vurdering, at der er alvorlige kvalitetsmangler i forhold til tilbuddets forebyggelse og håndtering af magtanvendelsesområdet, og at der ses tilfælde, hvor magtanvendelserne har karakter af overgreb mod borgeren, i form af ikke tilladte fastholdelser.

 

Derudover konstateres det, at tilbuddet ikke systematisk har arbejdet med udvikling af pædagogiske indsatser i forhold til at nedbringe antallet af magtanvendelser.

 

I den forbindelse er der afgivet to påbud:

 

1 Magtanvendelser

Det skal sikres, at tilbuddets ledelse og medarbejdere opnår tilstrækkeligt kendskab til gældende regler på magtanvendelsesområdet, og at der sker implementering i daglig praksis.

 

2 Forebyggelse af magtanvendelser

Det skal sikres, at tilbuddets faglige indsatser til forebyggelse af magtanvendelse og

andre indgreb i selvbestemmelsesretten hviler på anerkendte og lovlige pædagogiske

metoder.

 

Kærbygård er i forbindelse med de afgivne påbud blevet partshørt, og har skullet fremsende skal fremsende en redegørelse for hvordan man vil imødekomme de af Socialtilsynet afgivne påbud det vil ske. Redegørelserne – herunder en tids- og handleplan målrettet de afgivne påbud, er fremsendt til Socialtilsynet, og Kærbygård har taget de af Socialtilsynet afgivne påbud til efterretning.

 

Generelt er det Socialtilsynets vurdering, at Kærbygård anvender fagligt relevante tilgange og metoder, der er dækkende for den brede målgruppe.

 

For8 af tilbuddenes vedkommende, har Socialtilsynet kommet med forslag til udviklingspunkter, som tilsynet vil følge op på forbindelse med tilbuddenes re-godkendelse (Tilsyn) i 2021.

 

Tilbuddene er i den forbindelse, af Center Psykiatri og Handicap, blevet bedt om, ud fra hvert af deres respektive udviklingspunkter, at beskrive en handleplan til hvordan man har påtænkt at arbejde med det/de anførte udviklingspunkter frem imod tilsynet i 2021.

 

Center Psykiatri og Handicap følger op på tilbuddenes udviklingspunkter, der tillige vil være en del af fokusområdet som Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynene i 2021.

 

Derudover har Center Psykiatri og Handicap et løbende fokus på at sikre kvaliteten af ydelserne overfor den enkelte borger via opfølgende handleplansmøder 2 gange årligt.

 

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 15. februar 2021:

Handicaprådet noterer, at der følges op på de udviklingspunkter Socialtilsynet har foreslået og at der er tilfredshed med, at der løbende er fokus på at kvalitetssikre ydelserne til den enkelte borger.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:
Pga. påbud m.h.p Kærbygård, om forebyggelse af magtanvendelse/overgreb, afventer vi ny rapport.

 

 

1.
Rapport om udførte anmeldte socialetilsyn 2020 Voksenområdet (PDF)
2.
Tilsynsrapport Røbo 2020 (PDF)
3.
Tilsynsrapport Klintebo 2020 (PDF)
4.
Tilsynsrapport Valmuen 2020 (PDF)
5.
Tilsynsrapport Stenbanen 2020 (PDF)
6.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2020 (PDF)
7.
Tilsynsrapport Kærbygaard 2020 (PDF)
8.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2020 (PDF)
9.
Tilsynsrapport Kommandanthøjen 2020 (PDF)
10.
Tilsynsrapport Kvindekrisecenter Bornholm 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilsyn 2020 Plejecenter Klippebo

27.12.16K09-0255

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

15-02-2021

7

 

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 25. november 2020 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Klippebo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Der er i den udstrækning det har været muligt givet tilbud om aktiviteter både i og udenfor Klippebo.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet en skærpet anbefaling:

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Det er noteret, at leder på Klippebo har fulgt op på den af Tilsynet afgivne anbefaling, således at alle beboere er gennemgået og rettet til i forhold til dokumentationen specifikt omkring genoplivning og livsforlængende behandling, således at det er sikret at der er taget lægefaglig stilling til genoplivning.

 

Det er også noteret, at der aflægges et opfølgende tilsyn omkring ovennævnte ultimo februar 2021.

 

Det er glædeligt at læse at beboerne oplever at have stor indflydelse på eget liv og at de mener at trives. Det er godt at læse at de pårørende føler sig godt informeret især i disse corona tider. At der er en fortløbende dialog.

 

Dette skal ses i lyset af at Klippebo i 2020 har været udfordret på flere personalemæssige områder.

Der har gennem hele forløbet været en tæt kontakt og dialog mellem ledelsen og lederen på Klippebo omkring hvilke tiltag der skulle sættes i værk i forhold til den aktuelle situation, og om end alt endnu ikke er løst så ser det ud til at Klippebo er godt på vej.

 

Det er et plejecenter der er i en positiv udvikling hvilket ledelsen vil følge nøje i 2021.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 15. februar 2021:

Handicaprådet noterer sig, at Tilsynet har fulgt op den skærpede anbefaling og det er sikret, at der er blevet taget lægefagligt stilling til genoplivning.

 

 

Til kommentering i Ældrerådet:

Bornholms Ældreråd, den 23.  februar 2021:

Det viser sig, at der stadig problemer med dokumentationen på I-PAD. Er man sikker på, at det er den rette måde at dokumentere på?

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Plejecenter Klippebo 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:

Vaccinationsplan videresendt fra Danske Ældreråd, denne rundsendt til medlemmerne af Bornholms Ældreråd.
Fremgangsmåde ved tidsbestilling af vaccination drøftet.
Initiativ til nyt Sundhedshus drøftet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

13

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2022:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-02-2021

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. februar 2021:

Formanden orienterer pressen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt

 

Udbud