Referat
Bornholms Ældreråd
23-03-2021 kl. 09:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet 2021
  åbent 8 Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Eventuelt
  åbent 11 Orientering til pressen



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Jens Oskar Pedersen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:

Der blev holdt møde den 10.3.2021. Referat udsendt til Ældrerådet.
Ældrerådet indstiller til Natur- og Miljøudvalget at man skaber mulighed for at smidiggøre reglerne og indsatsen, så det afhængigt af vejrsituationen er muligt at afværge vejsituationen for de lavest prioriterede veje.

Der blev drøftet forsøg med affaldshåndtering i Pedersker, her udsendes evaluering fra BOFA senere i året 2021.
Efter vinderen af udbuddet med affaldshåndtering er fundet, skal der ske en dialog mellem BOFA og Ældrerådet.
Besøg på Ystad Havn i juni 2021.
Fremover vil der ikke blive solgt klippekort i busserne, grundet håndtering af byttepenge.

1.
Referat af møde 10.3.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:

Der blev holdt møde d. 16.3.2021. Referat udsendt til Ældrerådet.
Gruppen har diskuteret følgerne af ældreanalysen og ser frem til at initiativet om voksenuddannelser ses i antallet ansatte. Der er endnu ikke modtaget referat fra sidste møde i følgegruppen for ældreanalysen.
De midler der er afsat af BRK i 2020 til ensomhed er ikke alle brugt og planlægges brugt til aktiviteter i 2021.
Der planlægges fysisk møde med den nye ældrechef når Coronasituationen tillader det.

1.
Fejl (DOC)
2.
Referat af møde 16.3.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:

Der blev holdt møde d. 17.3.2021. Referat sendt til Ældrerådet.
Der blev drøftet ældreanalyse og afsatte midler fra BRK til "Ensomhed".
Danske Ældreråd har holdt valg til Danske Ældreråd´s bestyrelse, valgt blev Kirsten Nissen.
I maj 2021 deltager formand og næstformand i valg af formand for Danske Ældreråd.
Problematik med ingen NEM-ID og intet svar gennem dette for Coronatest blev drøftet.
Deltagere i fællesmøde med SSU 31. maj 2021, kl. 14,00 - 15,00 melder deltagelse ind til sekretæren.

1.
Referat af møde d. 17.3.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:

Sidste møde i trafikkontaktrådet11. marts 2021, referat endnu ikke modtaget.
Medlem fra ældrerådet nævnte på mødet det uhensigtsmæssige i at passagerer på busser nogle gange tages udenfor i vintervejret til kontrol, andre gange sker kontrol i bussen.
Intet nyt om regler for trafikkorridoren


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:

Se punkt 4.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet 2021

27.00.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med at kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2021, blev der afsat kr. 200.000,- til afholdelse af sommeraktiviteter på Voksenhandicapområdet i 2021, gives der orientering om hvordan tilbuddene påtænker at bruge de afsatte midler.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Med baggrund i de udmøntede midler til Sommeraktiviteter på Voksenhandicapområdet 2021 på kr. 200.000 kr. til aktiviteter for områdets bo- og dagtilbud, samt tilbud under Socialpsykiatrien, gives orientering om hvordan tilbuddene påtænker at bruge de bevillige midler.

 

Midlerne til sommerpakkeaktiviteterne forventes anvendt på følgende poster:

 

 

Midlerne udloddes, således at det svarer det til ca. kr. 853,- pr. beboer i botilbuddene (BRK og private botilbud), samt som et samlet ens beløb til socialpsykiatriområdet (Område Vest, Område Øst, Værestedet Blæksprutten) på kr. 15.000,- pr. tilbud, samt dagtilbuddet Vennepunktet (Østergade 54) på kr. 15.000,-

 

 

 

 

 

 

 

Den udmeldte fordelingsnøgle fremgår nedenfor:

 

Socialpsykiatrien Område Vest

15.000

Socialpsykiatrien Område Øst

15.000

Vennepunktet - Ø54

15.000

Værestedet Blæksprutten

 

 

15.000

Sum

60.000

Beboere

Gartnerparken

32

27.317

Langhuset

16

13.659

Havehuset

10

8.537

Kridthuset

5

4.268

Stjernehuset

4

3.415

Kommandanthøjen

25

21.341

Nexøhuset

14

11.951

Røbo

16

13.659

Stenbanen

25

21.341

Valmuen

10

8.537

Kærbygård

 

7

5.976

Sum af pladser

164

140.000

Ialt

200.000

 

Aktiviteterne planlægges / arrangeres i samarbejde med beboerne, pædagoger, frivillige, organisationer o.a.

 

Tilbuddene påtænker på nuværende tidspunkt, at bruge midlerne som anført nedenfor– der kan dog komme ændringer og /eller tilføjelser i de fremførte forslag, idet inddragelsen og dialogen med borgere, pårørende, frivillige, organisationer m.v.  endnu ikke er påbegyndt / afsluttet.

 

Klintebo: Vil investere i et par festpavilloner og holde sommerfester med beboerne – med livemusik, popcornmaskine og ismaskine, samt afholde grillaftner, leje stor bus til tur til Brændesgårdshaven, evt. ekstraordinære personaludgifter i forbindelse med arrangementer, samt evt. udvide det dansegulv tilbuddet investerede sidste år.

 

Stenbanen: Har ideer om at bruge midlerne til fx indgang til Brændesgårdshaven, go-cart centret, Born-park, pizzaaften, og softice i Gudhjem.

 

Kommandanthøjen: Beboerne ønsker (på nuværende tidspunkt) at bruge midlerne til aktiviteter i mindre grupper i og udenfor Kommandanthøjen, såsom pizzaaften, grillfest, minigolf, biograftur, tur til Brændesgårdshaven mm.

 

Nexøhuset: Påtænker at afholde koncerter for Nexøhusets beboere.

 

 

Gartnerparken: Der er ideer om afholdelse af ”Fællesfest” på Gartnerparken med musik, dans og en let anretning, tur til Natur Bornholm med guidet undervisning, tur til Sommerfugleparken og Bilmuseum, samt koncert på Gartnerparken. I forbindelse med ture vil der blive brugt midler til fortæring og personale udgifter.

 

Røbo: Ønsker at benytte midlerne til arrangementer ude af huset, forplejning og ekstra ledsagelse. Bliver det muligt, ønsker tilbuddet også at benytte midlerne til entre og til en eller flere aktiviteter på Røbo.

 

Valmuen: Påtænker at kunne bruge midlerne til hestevognstur i Almindingen og efterfølgende frokost i Ekkodalshuset, entre til Rovfugleshow og is, entre til Brændesgårdshaven og mad + is, pizza, som fortæres i det fri på et velegnet udflugtssted. Der vil desuden være udgifter til 1-2 ekstra medarbejdere med på turene.

 

Kærbygård: Takker kommunalbestyrelsen for tilbuddet om støtte til aktiviteter for Kærbygårds beboere i sommerperioden. Imidlertid vurderer leder, at de aktiviteter, som pengene er øremærket til, er aktiviteter, der i vid udstrækning allerede er indeholdt i den opholdsbetaling, som Kærbygård modtager fra BRK, hvorfor leder synes, at Kærbygård ikke skal have del af puljen.

 

Vennepunktet – Ø54:Afholder en dag med forskellige aktiviteter. Musik med Heatmakers og Kalle Brandt Band/Ølle Bølle Band, tryllekunstner Trup Ting Tang, dukketeater med Ida Tjalve eller Cirkus Soldalen, fortællinger ved Connie Ogareck eller Lars Holmsted, samt forskellige konkurrencer. På dagen vil der også være boder med kaffe og kage, samt fællesspisning (grill)

 

Socialpsykiatrien Område Vest: Påtænker at lave en sommerfest et eller andet sted på øen, hyre en musiker eller underholder, der kan underholde og få alle til at være med på noget fællessang, samt spise noget god mad sammen.

Socialpsykiatrien område Øst:Vil bruge pengene på underholdning og mad til en sommerfest, som forhåbentlig kan lade sig gøre til sommer/efterår, og derudover vil man tage på ture rundt på øen og bruge pengene til entre’, is, frokoster.

 

Værestedet Blæksprutten: Har udarbejdet et idekatalog med ideer som fælles tur for børn og voksne, Tivoli tur, tur til Brændesgårdshaven, tur til Christiansø, Rovfugleshow, hestevognstur, ud at spise, leje en pandekagevogn, fællestur til skovhytte i Sverige, fødselsdag med pølsevogn og musik.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil ultimo 2021 blive givet en samlet status på afviklingen af sommeraktiviteterne.

 

Orienteringen fremsendes til Handicapråd og Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 15. marts 2021:

Handicaprådet glæder sig over, at der igen i år er muligheder for sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet.

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

Ældrerådet den 23. marts 2021:

Tages til efterretning.
Det er positivt, at der er afsat penge til sommeraktiviteter. Behovet er helt sikker ekstra stort
 i / efter disse Coronatider.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

27.03.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-03-2021

11

 

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

8

 

Hvem beslutter

Social-og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

 

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

a)    At Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde sendes til kommentering i Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd, og

b)    Udvalget anbefaler Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde til godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Social-og Socialudvalget, den 1. marts 2021:
a) Godkendt, idet det bemærkes at før sagen sendes i kommentering skal  sagen tilføjes en bemærkning om, hvorvidt der angående betaling gælder en proportional eller en forholdsmæssig udregning.
b) Anbefales.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

·         Udvalget anbefaler Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

                                                                                

Børne- og Skoleudvalget, den 2. marts 2021:
Anbefales

 

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften.

 

I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

 

Økonomimodel med underskudsgaranti

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

 

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

 

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

 

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

 

Baggrund

I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

 

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”Voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”.

 

Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe.

De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

 

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv.

 

Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

 

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

 

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

 

Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021.

 

Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer.

 

Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022.

Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

 

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv.

 

Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.

 

Økonomimodellens betydning for Bornholms Regionskommune

Overordnet vurderet, ses økonomimodellen som et konstruktivt redskab til at sikre en lokal- og national bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed, og aktuelt i forhold til at sikre det bedste tilbud til målgruppen (Voksne med autismespektrumsforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.).

 

Det er også vurderingen, at økonomimodellen vil kunne bidrage til at positivt til at sikre en bredere og fagligt stærkere tilbudsvifte.

 

Bornholms Regionskommune oplever at have den udfordring, at de fleste af vores borgerne i målgruppen ønsker at forblive på Bornholm, hvorfor opgaven omkring borgeren som sådan søges løst på Bornholm.

 

Et udviklende perspektiv i økonomimodellen ville kunne være, at Bornholms Regionskommune indgik i økonomimodellen mhp. at udvide eller oprette specialiserede tilbud på Bornholm for borgere indenfor målgruppen ”Voksne med autismespektrumsforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.”.

 

Det skal overordnet sikres, at Bornholms Regionskommune i samarbejdet bidrager proportionelt i forhold til indbyggertal, og ikke efter et lighedsprincip (At udgifterne deles ligeligt mellem de 29 kommuner)

 

Det er således vigtigt, at eksempelvis finansieringen af evt. tomme pladser, beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal, jf. det skønnede befolkningstal pr. 1. januar, som anvendes i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for det pågældende år.

 

Der er ikke beskrevet en økonomisk risikovurdering og hvor/hvordan en økonomisk regning på baggrund af modellen skal finansieres, i aftalen. Såfremt der skulle opstå behov for yderligere finansiering, vil der skulle tages stilling til udgiften i det aktuelle tilfælde.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Social-og Socialudvalget har på sit møde den 1. marts 2021 bedt om præcisering af om der er tale en proportional eller en forholdsmæssig udregning i økonomimodellen.

 

Nedenfor er oplistet hvad Økonomimodellens underskudsgaranti omfatter, samt det tekniske indhold af samme.

 

Kommunernes (Herunder Bornholms Regionskommune) andel til den fællesmedfinansiering, vil følge sædvanlig fordelingsnøgle (befolkningsandele)

 

Økonomimodellens underskudsgaranti

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

 

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

 

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

 

KKR Hovedstaden har besluttet, at økonomimodellen i praksis skal være delvis dækning af evt. underskud ved f.eks. tomgang, hvis de nye pladser ikke bliver belagt i opstartsperioden. Kommunerne skal således ikke betale noget i fællesskab, hvis de nye pladser bliver fuldt belagt uden tomgang.

 

Teknisk indhold i forpligtende købsaftale

For at komme i betragtning til at indgå forpligtende købsaftale om underskudsgaranti, skal driftsherrerne komme med konkrete forslag til etablering af nye pladser.

 

I konkret købsaftale om underskudsgaranti indgår:

50 pct. fællesmedfinansiering af taksten ved tomme pladser (de sidste 50 pct. af taksten udgør variable udgifter, som f.eks. lønudgifter til pædagogisk personale)

Beregnes af pladser omfattet af underskudsgarantien og som har været tomme i perioden

Fællesmedfinansiering af 3 års varighed, som følger sædvanlig fordelingsnøgle (befolkningsandele)

Taksten pr nye plads beregnes ud fra den sædvanlige belægningsprocent, som benyttes af de eksisterende pladser på tilbuddet.

 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet, den 15. marts 2021:
Anbefales, da det vil styrke kommunernes fælles opgave med, at løse forsyningsforpligtelsen på handicapområdet.

 

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:
Tages til efterretning.
Fordelingsnøglen er ok., blot det ikke er for at opnå besparelser.

 

 

 

 

 

1.
Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.docx (PDF)
2.
Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

9

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:

Omstændigheder ved modtagelse af Corona-Pas iagttages, sendes disse pr. post såfremt modtageren ikke har NemID ?.
Ældrerådet har modtaget takkekort for bårebuket ved Inge Lorensens bisættelse.
Falck har lovet at være behjælpelige når handicappede skal ind og testes i Søndermarks Hallen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-03-2021

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. marts 2021:

Formanden orienterer pressen.