Referat
Bornholms Ældreråd
27-04-2021 kl. 09:30
Byrådssalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Status på arbejdet med Folkesundhedsstrategien
  åbent 8 Tilsyn 2020 Plejecenter Nørremøllecentret
  åbent 9 Opfølgende plejecentertilsyn – Plejecenter Klippebo
  åbent 10 Tilsyn 2021 Plejecenter Lunden
  åbent 11 Stop for salg af klippekort i busserne
  åbent 12 Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2020
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Eventuelt
  åbent 15 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Møde holdt 14.4.2021, referat udsendt.
Emnerne var bl.a. BOFA´s planer om den kommende affaldshåndtering. Gruppen har kontaktet
beboere i Pedersker der har deltaget i en prøveordning, og afventer en endelig tilbagemelding.
Gruppen ser det som en vigtig opgave at være medspiller i de kommende løsninger for affaldshåndtering på Bornholm.
Studietur til Ystad Havn i juni 2021, hvor der planlægges en besigtigelse af havneudvidelsen.

1.
Referat fra møde 14.4.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:
Møde holdt 14.4.2021, referat udsendt
Emnerne var bl.a. en opfølgning på emnerne ensomhed, følgegruppen for ældreanalysen og planlægning af møde med sundhedschef og ældrechef. Der planlægges møde med sundhedschefen på ældrerådsmødet d. 18.5.2021, kl. 12,15 og møde med ældrechefen d. 17.8.2021, kl. 12,15. Starttidspunkt for de 2 respektive ældrerådsmøder ændres fra kl. 9,30 - 13,00 til kl. 10,00 - 13,00.
På ældrerådsmødet d. 27.4.2021, blev der stilet spørgsmål vedr. central pulje til ensomhed, udløses der puljemidler fremover. (se nedenstående link).
Bornholms Ældreråd iagttager det fortsatte arbejde der pågår som følge af ældreanalyse og det vedtagne kommissorie for denne.https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/500-millioner-kroner-til-oplevelser-skal-bekaempe-ensomhed-blandt-aeldre-og-udsatte-
1.
Referat fra møde 20.4.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Tidsplan omkring det kommende ældrerådsvalg  forelægges rådet på næste møde d. 18.5.2021.
Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget d. 31.5.2021, her deltager fra Ældrerådet koordinationsgruppen, samt Jan Harvest og Svend Aage Kristoffersen.

1.
Referat af møde 21.04.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:
Ingen møder holdt i Regionsældreråd Hovedstaden.
D. 16.6.2021 valg af formand for Danske Ældreråd.
Formand og næstformand for Det Bornholmske Ældreråd deltager. Mødet/valget foregår i Odense.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Næste møde i Trafikkontaktrådet d. 29. 4.2021
Emnerne vil blandt andet være det svenske politis kontrol af buspassagerer udenfor Bornholmerbussen og Combardo-bussen, denne planlægges fortsat udenfor busserne.

Ønske om ekstra elevator på den kommende Express 5 kan ikke imødekommes.

Kø på den svenske side ved kontrol af biler, minimering af denne problemstilling kan heller ikke imødekommes.

Exspress 1 og Max skal dække sejladsen Rønne /Ystad sommeren 2021, ønsket om at sætte Exspres2 2 ind opfyldes ikke.

Hammershus skal på værft i maj og der er chartret en godsfærge til afløsning.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på arbejdet med Folkesundhedsstrategien  

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

12-04-2021

6

 

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

7

 

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget  orienteres

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget orienteres

Resumé

Folkesundhedsstrategien for Bornholm blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i september 2020. I sagen gives en status for arbejdet med implementering af Folkesundhedsstrategien, herunder en tidsplan for opfølgning og opdatering af strategien.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

a)       orienteringen tages til efterretning

b)    orienteringen sendes til Ældreråd, Handicaprådet og Udsatterådet til orientering

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. april 2021:

a) Orienteringen tages til efterretning
b) Godkendt

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. april 2021:

Taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. april 2021:

a) Taget til efterretning.
b) Anbefales.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. april 2021:

a) Orienteringen taget til efterretning
b) Orienteringen sendes til Ældreråd, Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Sagsfremstilling

Folkesundhedsstrategien for Bornholm  som kommunalbestyrelsen godkendte i september 2020 er den første strategi, som med udgangspunkt i Folkesundhedspolitik for Bornholm beskriver kommunens strategiske prioriteringer for at forbedre bornholmernes sundhed frem til 2023.  

 

Folkesundhedspolitikken  for Bornholm har fokus på, at sundhed handler om at trives - både fysisk, socialt og mentalt. På at sundhed er noget, vi løfter i fællesskab, samt på at sundhed afhænger af mange forhold.

 

I forbindelse med kommunalbestyrelsen godkendelse af Folkesundhedsstrategien blev det besluttet, at der udarbejdes en årlig status arbejdet med Folkesundhedsstrategien til de politiske fagudvalg med fokus på  

·         de større tværgående indsatser, som kommunalbestyrelsen og de politiske fagudvalg har prioriteret højt i den første strategiperiode

·         centrenes arbejde med indsatser/initiativer i forhold til folkesundhedsstrategien

·         evt. nye større indsatser og initiativer

 

For at sikre, at opfølgningen på Folkesundhedsstartegien flugter med arbejdet med kommunens budget vil den første egentlige opfølgning på strategien finde sted primo 2022, således at evt. prioriteringer på området kan indgå i årets budgetprocessen.

 

Til orientering kan oplyses, at der primo 2021 administrativt er gjort status på de større tværgående indsatser jf. nedenstående ligesom kommunens centre har udarbejdet interne handlingsplaner, som beskriver centrenes arbejde med indsatser/initiativer i forhold til folkesundhedsstrategien i 2021.

 

Status på arbejdet med de 9 prioriterede tværgående indsatser:

 

o   Mental Sundhed – et fokusområde for alle dele af kommunen

Alle centre i BRK bidrager på hver deres måde med indsatser rettet mod mental sundhed og trivsel jf. centrenes interne handleplaner for 2021. 

 

o   Overvægt – med fokus på små børn og familier
Center for Børn og Familie og Center for Sundhed og Forebyggelse arbejder på et tværgående projekt med arbejdstitlen ’Børneliv i balance’.  Projektet skal understøtte forebyggelsen af overvægt blandt babyer og små børn og har fokus på at forebygge at børnene udvikler overvægt (da kun 5% har succes med at tabe sig).

 

o   Ensomhed blandt ældre
Der er afsat midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre i såvel Center for Ældre som i Center for Sundhed og forebyggelse.  

I Center for Sundhed og forebyggelse er midlerne anvendt til en styrkelse af de kommunale seniorrådgiveres arbejde i  forhold til forebyggende hjemmebesøg.  I Center for Ældre anvendes midlerne til udvikling af tilbud/tilbud om besøg til de allermest udsatte borgere, samt til en koordinerende indsats omkring samarbejdet mellem de  mange aktører (kommune, foreninger, civilsamfund m.fl.)

 

o   Tidlig indsats – med fokus på de små børn
Projektet De små børns Bornholm har generelt fokus på tidlig indsats og går i 2021 ind i sit andet år. De små børns Bornholm er organiseret i 4 spor: Tidlig opsporing og indsats, Dagtilbud, Myndighed og forebyggelse samt Civilsamfund og lokale netværk. I alle spor er der, i samarbejde med programpartner Socialt Udviklingscenter igangsat indsatser, pilotafprøvninger og udviklingsarbejde sammen med fagprofessionelle, familier og andre aktører.

o   Røgfri skoletid

Pr. 1 januar 2021 er det lovpligtigt at grundskoler og ungdomsuddannelser er røgfrie. Det betyder, at eleverne ikke længere må ryge i skoletiden - og det er uanset, hvor eleverne befinder sig og om de går i grundskolen, på gymnasiet eller på en erhvervsskole. Arbejdet med Røgfri skoletid i BRK er forankret i projekt Fælles Folkeskole Bornholm og loven understøtter hermed det kommunale arbejde i BRK med at børn og unge undervises i røgfrie skoler/campus.o   Brug Bornholm

Brug Bornholm er et tværgående samarbejde i BRK forandret i Center for Natur og Fritid for at understøtte Folkesundhedspolitikken. Brug Bornholm har tre hovedaktiviteter: Fælles Vidensdag for hele kommunen samt projekterne  ”Det Grønne Rum”  og ”Hold Hjernen Frisk”

o   Fælles aktivitetsdag
I et samarbejde mellem Centrene Sundhed og Forebyggelse, Skole,  Børn og Familie samt  Natur,  Miljø planlægges en fælles aktivitetsdag for børn og unge der kan gennemføres fra 2021. Konceptet vil bygge videre på erfaringer fra bl.a. gennemførte Tour de Kids (cykelløb) i 2019 og vil udover cykling indeholde en række øvrige aktiviteter. Målet er at søsætte et bornholmerprojekt, som tager udgangspunkt i Folkesundhedspolitikken rettet mod børn og unge, hvor sundhed handler om at trives – både fysisk, socialt og mentalt.

 

o   Sundhed og trivsel i BRK som arbejdsplads
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har et mål for 2020 og 2021 om udvikling af en politik for BRK som attraktiv arbejdsplads. Denne politik skal ses i sammenhæng med visionen om, at vi skal være flere bornholmere i 2028.

Som en del af politikken skal der sættes mål for personalerelaterede forhold som fx arbejdsmiljø, rekruttering, fastholdelse, rummelig arbejdsplads, etniske nøgletal, fuldtidsansættelser og ligestilling.

o   Områdefornyelse - sunde rammer for livet i lokalsamfundet

I Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat arbejder Udvikling og Plan med områdefornyelse på Bornholm og har i 2021 særligt fokus på Nexø og Åkirkeby.
I Nexø arbejdes dels på  en strategi for sammenhæng mellem den gamle bymidte, havnen og Strandparken og dels på en parkering -og trafikstrategi, som bl.a. skal sikre at Nexø kan håndtere flere biler og ikke bliver omdannet til en stor parkeringsskov, i de mest attraktive byrum, hvor mennesker skal have førsteret. Tilsammen udgør de to strategier en helhedsplan, som i fællesskab ligger op til, at det både er naturligt og langt mere attraktivt, at bevæge sig til fods rundt i bymidten end i bil.
I Aakirkeby lægges lægt på at udvikle møde- og aktivitetssteder, inde såvel som ude til at understøtte fællesskaber - organiserede såvel som uorganiserede og det spontane møde. Målet er også, at naturen og grønne rammer  trækkes ind i byen og der skabes nye forbindelser mellem byen og de oplevelsesrige naturområder og kulturlandskaber, som omgiver byen.

 

Det skal bemærkes, at der i 2021 endvidere er igangsat et tværgående samarbejde omkring udvikling af tilbud til udsatte Børn og Unge under overskriften ’Børn og unge i misbrug og i mistrivsel’.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

1.
Status på 9 større tværgående indsatser, primo 2021 (DOCX)
2.
Centrenes interne handlingsplaner - primo 2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn 2020 Plejecenter Nørremøllecentret

27.12.16K09-0254

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 16. november 2020 (Nørremøllecentret 1) og den 18. november 2020 (Nørremøllecentret 2), aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk:

 

Nørremøllecenteret 1

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Nørremøllecentret afd. 1 Øst oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

De pårørende giver udtryk for en generel tilfredshed, i forhold til det samlede tilbud der ydes overfor deres respektive pårørende, men der udtrykkes også kritik, som plejecentret er bedt om at reagere på

 

Der tilbydes i nogen grad aktiviteter både i og udenfor afdelingen, og tilbud om vedligeholdende træning overfor den enkelte beboer. Aktivitetsniveauet er dog noget nedsat med baggrund i COVID-19 situationen.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Overordnet set er, det glædeligt at læse at NMC Øst fungerer på en tilfredsstillende måde.

 

Afdeling Øst har for 2 måneder siden fået ny leder hvilket naturligt bevirker, at der vil være emner/opgaver og situationer der ikke er taget hånd om endnu.

 

Afdeling Øst har i 2020 haft et turbulent år hvor 6 medarbejdere blev lånt ud, da plejetyngden faldt drastisk over en kort periode. Nu da plejetyngden igen er steget, er Øst udfordret på rekruttering af personale ligesom resten af ældre området, derfor er det glædeligt at læse at personalet på Øst fungerer godt som en gruppe.

 

Derudover bemærker Plejecenterleder med tilfredshed:

 

Alle medarbejdere er gjort bekendt med at nødkald svares der på med det samme.

Dette er gjort mundtlig og via mail til alle medarbejdere på Øst af teamets leder.

 

Plejecenterleder er vidende om at daglig leder har indsendt en redegørelse som ønsket.

 

Nørremøllecenteret 2

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Nørremøllecentret 2 (Afd. Nord og Vest) oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

De pårørende giver udtryk for stor tryghed i forhold til det samlede tilbud der ydes overfor deres pårørende.

 

Der tilbydes aktiviteter både i og udenfor afdelingerne, og tilbud om vedligeholdende træning overfor den enkelte beboer.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Plejecenterleder bemærker sig, at Tilsynet finder en bedring i dokumentationen siden sidste tilsyn, hvilket findes glædeligt.

 

Dog er der bemærkning på de 12 sundhedsfaglige problemområder, hvor leder af NMC 2 i efteråret 2020 har haft fokus på, at disse var mangelfuldt udfyldt og startet en proces for, at rette op på disse områder i Cura.

 

Det er således leder, der følger op på om det er sket/sker, løbende hos kontaktpersonerne, hen over de kommende måneder.

 

Plejecenterleder er samlet set tilfreds med NMC 2, det er betryggende at læse at både beboere, pårørende og medarbejdere mener at det er et godt sted at være.

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

 

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Tilsyn 2020 Nørremøllecentret ØST:
Der er stadigvæk dokumentationsproblemer m.h.p helbredstilstande.
Vi bemærker os, at der ikke er nok fokus på klippekortsydelserne.
Nørremøllecentret NOR og Vest:

Sygefraværet er højt 6-10 % over et år?.
Det er angiveligt ikke arbejdsrelaterede langtidssygemeldinger.
Leder får nu, ved COVID 19 smitteudbrud, samlet svar på alle beboerne - dog kun mundtligt. Der arbejdes regionalt på en bedre løsning.

 

 

 

1.
Tilsyn Nørremøllecentret 1 (Afd. øst) 2020 (PDF)
2.
Tilsyn Nørremøllecentret 2 (Afd. Nord og Vest) 2020 - 2 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Opfølgende plejecentertilsyn – Plejecenter Klippebo   

27.12.16K09-0260

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

9

 

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med det årlige plejecentertilsyn på Plejecenter Klippebo den 25. november 2020, afgav det kommunale Tilsyn en skærpet anbefaling:

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en skærpet anbefaling omkring dokumentationen:

 

 

Tilsynet har efterfølgende, den 25. februar 2021, aflagt opfølgende plejecentertilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Der blev foretaget stikprøver i dokumentationen på 6 beboere, hvor der i journal var anført stillingtagen til IGVH (Ingen Genoplivning Ved Hjertestop).

 

Tilsynet har i forbindelse med stikprøvekontrollen, haft et særligt fokus på nedenstående punkter:

 

·         IGVH herunder om der kan dokumenteres lægefaglig stillingtagen til dette, hvis der i journalen er anført IGVH.

 

I forhold til stikprøverne har Tilsynet følgende kommentarer:

 

IGVH:

Tilsynet fandt, ved stikprøvetagningen i dokumentationen på 6 beboere, hvor der var angivet stillingtagen til IGVH, at der var sikret at der også var taget lægefaglig stilling til IGVH

 

 

 

 

Samlet konklusion:

Tilsynet finder at der er fulgt tilfredsstillende op på den af Tilsynet afgivne skærpede anbefaling

 

Bemærkning:

Tilsynet er i mail af den 11. januar 2021, fra leder på Klippebo, blevet orienteret om, at alle beboere, hvor der er anført, at der er taget stilling til IGVH, er gennemgået således at der nu er taget korrekt lægefaglig stilling til IGVH.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

 Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Det er positivt, at dokumentationen i forbindelse med IGVH nu er på plads.

 

 

 

 

1.
Opfølgende plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo den 25. februar 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2021 Plejecenter Lunden   

27.12.16K09-0261

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

10

 

Politisk sagsgang

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 11. marts 2021 Lunden 1 (Afdelingerne Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) og den 02. marts 2021 Lunden 2 (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Lunden 1 (Paradisvej 11 og Kirsebærlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden, afdelingerne Paradisvej 11 og Kirsebærlunden oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger

Det er glædeligt at læse at Lunden 1 arbejder ud fra Center for Ældres kerneopgave. Det er især glædelig læsning at denne i dagligdagen omsættes i handlinger, og ledelsen udleder at udsagnene er samstemmende fra leder, medarbejder, beboer og pårørende.

 

Ledelsen hæfter sig ved, at udgangspunktet er beboernes ønsker og behov der er styrende i det daglige liv. Ex. at det er beboeren der bestemmer hvornår dagen skal starte.

 

Når der tales om den rehabiliterende arbejdsmetode, er det positivt, at læse at der er fokus på § 86, beboerne får den genoptræning de har brug for, for at kunne være en aktiv deltager i deres eget liv.

 

Det er yderst tilfredsstillende at læse, at dokumentationen i Cura er der generelt styr på i begge team.

 

Slutteligt har ledelsen noteret sig, at der både af beboer og pårørende udtrykkes et velfungerende samarbejde med personalet og at personalet har en respektfuld kommunikation.

 

Alt i alt mener ledelsen, at Lunden 1 er et yderst veldrevet Plejeteam, hvor der leves op til, at give beboerne de ydelser, de efter Serviceloven § 83 har ret til, set ud fra deres behov.

 

Et sted hvor beboerne trives og har en tryg og god hverdag.

 

Lunden 2 (Blommelunden og Rosenlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden, afdelingerne Blommelunden og Rosenlunden oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

 

 

 

 

Ledelsens bemærkninger

Ledelse har med stor tilfredshed læst, at Lunden (Blomme- og Rosenlunden) i det store og hele fungerer som et godt og trygt sted at bo.

 

At der er taget hånd om den mangelfulde dokumentation som blev bemærket i 2019, det viser for ledelsen, at der arbejdes kontinuerligt med dokumentation i Cura og dermed fremgår den enkelte borgers aktuelle behov så alle medarbejdere kan levere den kvalitet i plejen som er påkrævet.

 

Det er glædeligt at læse at borgernes liv og aktiviteter er godt i gang igen efter nedlukning nr. 2.

 

Der er planlagt nye møder med beboer - /familieråd så udrulning af aktivitetsplan kan ske inden for kort tid.

 

Når der tales om boligernes standard, er daglig leder meget opmærksom på, at få eventuelle skader udbedret via. boligselskabets kontaktperson.

 

Alt i alt mener ledelse, at læse, at Center for Ældres kerneopgave omsættes til handling på fornemmeste vis i dagligdagen på plejecenter Lunden Blommelunden/ Rosenlunden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

 Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Vi ser med tilfredshed på, at plejecenter Lunden er et godt sted at bo.

 

 

1.
Tilsyn Lunden 1 (Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) 11.marts 2021 - Slut (PDF)
2.
Tilsyn Lunden 2 (Blommelunden og Rosenlunden) 02. marts 2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Stop for salg af klippekort i busserne

13.05.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-04-2021

15

 

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

11

 

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Grundet corona har BAT ikke solgt billetter og klippekort i busserne det sidste år. Når kontantsalget af billetter i busserne skal genoptages, vil BAT gerne undlade de fysiske kontantsalg af klippekort i busserne. Dette er grundet dels i at passagererne har lært at bruge kortsalgsstederne og dels grundet i store uhensigtsmæssige kontantbeholdninger hos chaufførerne. Samtidig er teknologien bag papirklippekortet forældet og forventes derfor udskiftet på sigt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

a)    Kontantsalg af fysiske klippekort i busserne ikke tilbydes når billetsalget i busserne genoptages efter Corona.

b)    Sagen sendes til høring i BATs Brugerråd, Bornholms Ældreråd og Handicaprådet med høringsfrist torsdag den 15. april 2021 kl. 12.00.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. april 2021:

a) Drøftet. Niclas Fick kan ikke medvirke idet der bør være mulighed for at købe klippekort i busserne frem til, at en ny løsning er klar.
b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Det sidste år har der ikke været kontantsalg af billetter og klippekort i BATs busser. Klippekort i papirformat er ved at nærme sig udløbsdatoen. Dels er maskineriet udgået fra markedet og dels bliver det sværere at skaffe reservedele – både nye og brugte. BAT er derfor i gang med at forberede et skift i billettering, hvor papirklippekortene udfases.

 

BATs chauffører har en ret stor kontantbeholdning af billetter, klippekort og byttepenge – i alt optalt til ca. 1.100.000 kr. fordelt blandt alle chauffører – og flere chauffører har kontante beholdninger på over kr. 20.000. BAT er det eneste trafikselskab i Danmark hvor chaufførerne har så store kontante beholdninger, og der er et stort ønske hos chaufførerne, at få vilkår der svarer til de øvrige trafikselskaber i Danmark med kun salg af kontantbilletter og en beskeden kontantbeholdning i byttepenge – typisk en beholdning på kr. 500. Det er administrativt tungt for chaufførerne at håndtere kontanter og klippekort. Ligeledes er ekspeditionstiden i bussen ved salg af klippekort noget længere end ved salg af kontantbillet.

 

BAT har en appløsning, hvor der bliver solgt elektronisk klippekort. Omsætningen i appen på klippekort har været stigende de sidste år – og selv under corona, hvor antallet af passagerer har været reduceret til et absolut minimum, har der været et godt salg af klippekort i appen.

 

Samtidig har brugerne af papirklippekort lært at købe ved udsalgsstederne. BAT har udsalgssteder i Rønne, Vestermarie, Pedersker, Nexø Snogebæk, Svaneke, Østermarie, Gudhjem, Allinge, Klemensker, Hasle, Tejn og Aakirkeby.

Da papirklippekortene af tekniske årsager er på vej ud, og køberne har fundet ud af at bruge enten app eller kortsalgsstederne, anbefaler BAT at når chaufførerne igen lukker passagerer ind ad fordøren og åbner for kontantsalg, at der kun er salg af billetter.

 

Der er i forbindelse med forslaget om at stoppe fysisk kontantsalg af klippekort i busserne, taget kontakt til de parter i brugerrådet (Ældrerådet samt Pendlerforeningen) som vil kunne være direkte og mest berørt af ændringen. Der er forståelse herfor og der bakkes af begge op om indstillingen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Ældrerådet:

 

 Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

I Bornholms Ældreråd kan Vi tilslutte os Natur- og Miljøudvalgets beslutning den 6. april, under forudsætning af:
- at kunderne har mulighed for at købe billet kontant hos chaufføren
- at kunderne ligeledes kan betale billetten via MobilePay hos chaufføren
- at alle kortsalgssteder fortsætter med at sælge fysiske klippekort indtil de afløses af anden ordning.

Ældrerådet vil samtidigt anbefale BAT, at øge informationen om app-løsningen, hvor kunderne kan købe elektroniske klippekort.

 

 

 

 

1.
Udviklingen af klippekort salg BAT 2019-2020 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2020

27.66.08K07-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

12

 

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Én gang årligt skal det politiske niveau orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jf. lov om social service, kapitel 24, 24 a, og 24 b, §§ 124 c – 136 f. Center for Ældre har derfor udarbejdet den årlige redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         orienteringen taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget,

 

Sagsfremstilling

Hjælp efter serviceloven forudsætter som udgangspunkt, at den pågældende er indforstået med at modtage hjælpen, idet hjælpen gives ud fra princippet om den personlige friheds ukrænkelighed.

Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsen må alene ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed. Magtanvendelse er sidste udvej, og skal altid registreres.

 

Magtanvendelsesreglerne bygger på nogle centrale principper, som medarbejderne skal tage i betragtning, hver gang man overvejer magtanvendelse:

·         Begrænse magten mest muligt – dvs. socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje går forud for magtanvendelse

·         Mindsteindgrebsprincippet – magtanvendelsen skal begrænses til det absolut nødvendige og mindst mulige indgribende

·         Proportionalitetsprincippet – indgrebet skal stå i rimeligt forhold til det man vil opnå

·         Skånsomhedsprincippet – indgrebet skal være så skånsomt og kortvarigt som muligt.

 

Reglerne om magtanvendelse blev revideret i 2019 med ikrafttrædelse 1. januar 2020. Revisionen af magtanvendelsesreglerne har bl.a. betydet, at magtanvendelsesreglerne er blevet delt op i regler, der gælder alle personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. (kapitel 24) og regler, der gælder personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af demens el.lign. (kapitel 24 a), og personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af demens el.lign. (kapitel 24 b.)

Denne lovrevision gør, at redegørelsens tal og §§ ikke er direkte sammenlignelige med foregående år, hvorfor der ikke er medtaget statistik herfor.

 

Der er i 2020 indberettet magtanvendelser foretaget efter:                antal

§ 124 d, fastholdelse (kap. 24)                                                                1

§ 128 b, tryghedsskabende velfærdsteknologi – ansøgning om (kap. 24)         1

§ 136 c, kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer (kap. 24 b)    49

§ 136 d  fastholdelse - meget grænseoverskridende/konfliktskabende             1

             Adfærd (kap. 24 b)

    

Samlet antal indberetninger i 2020                                                                  52

 

Myndighed har modtaget, og imødekommet 1 ansøgning om anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi. I dette tilfælde en alarm ved dør, således at borger kunne hjælpes inden vedkommende forlod boligen. Det registreres i øvrigt hver gang alarmen går, idet det tæller som en magtanvendelse hver gang. Antallet af registreringer er ikke med i denne redegørelse, idet det sker flere gange dagligt, at alarmen bliver aktiveret, hvilket her betyder, at der kommer personale for at hjælpe borger.

 

Foruden de daglige registreringer ved alarm/GPS, er der registreret brug af magt 51 gange i 2020. I 2019 var antallet 10 gange. Indgrebene fordeler sig på 3 personer. En enkelt person tegner sig for 49 indberetninger om kortvarig fastholdelse i personlige hygiejne situationer.

Anvendelse af magt skal altid følges op af tryghedsskabende foranstaltninger. I den konkrete sag, er der igangsat et forløb med hjælp fra Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), og der er indtil videre ikke modtaget indberetninger om magtanvendelse siden ultimo december 2020.

 

Hvad dækker de forskellige magtanvendelse over

§ 124 d

Hvis en beboer er til fare for sig selv eller andre, kan personalet beslutte at fastholde, tilbageholde eller føre beboeren tilbage til sin bolig eller til et andet opholdsrum. En beboer er til fare sig selv eller andre, når der er risiko for, at den pågældende selv eller andre beboere eller personalet risikerer at komme til skade, som følge af beboerens adfærd. Et eksempel kan være, at en beboer, der opholder sig på fællesarealerne, pludselig slår ud efter de andre beboere med sin stok. Hvis ikke personalet kan tale situationen til ro, eller aflede beboeren, så vil magtanvendelse kunne blive en udvej.

 

§128 b

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for en beboer i en afgrænset periode, når der er risiko for personskade og forholdende i det enkelte tilfælde gør det påkrævet at afværge denne risiko. Det kan f.eks. være, at en beboer ofte forlader plejecenteret, og ikke vil kunne klare sig selv, eller kunne finde tilbage igen.

 

Én gang årligt udarbejder social- og indenrigsministeriet (Teknologirådet) en liste over, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi, der kan bruges. Formålet er at understøtte borgerens bevægelsesfrihed, omsorg, værdighed, tryghed og sikkerhed.

 

Pt. kan følgende former for tryghedsskabende velfærdsteknologi anvendes, hvis reglerne er opfyldt:

·         Ind- og udgangsalarmer.

·         Fald- og anfaldsalarmer.

·         Lokaliserings- og sporingssystemer til personer (GPS)

 

§ 136 c

Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituationer. Gælder kun for demente borgere. Det er muligt for personalet, at fastholde en dement borger i hygiejnesituationer, hvis det er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed og værdighed.  Der er ikke en udtømmende liste over hygiejnesituationer, hvor § 136 c, kan bruges, som det er tilfældet, hvis magten bliver brugt mod en ikke dement borger (§ 136 a).

 

Der vil skulle udarbejdes en handleplan, hvor det søges sikret, at kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituationer undgås i fremtiden.

 

Der er ikke i regelsættet en klar definition på hvad kortvarig er, men det må aldrig være længere end at formålet med magtanvendelsen er opnået, f.eks. at bleskift er foretaget ol.

 

§ 136 d

Hvis en borger udviser en meget grænseoverskridende eller konfliktskabende adfærd over for en eller flere af de øvrige beboere på et bo-eller dagtilbud, eller hvis en beboer går ind i en anden beboers bolig, uden at vedkommende ønsker det, kan personalet fastholde, tilbageholde eller føre vedkommende tilbage til sin egen bolig eller et andet opholdsrum.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

 Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

§ 136c med 49 kortvarige fastholdelser er på en og samme person. Der er her igangsat forebyggende foranstaltninger der er ingen indberetninger siden december 2020. hvad gør man for opkvalificering af personalet?

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

13

 

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:
Emnet om test af personer ved rejse indenlands blev taget op af 1 medlem i ældrerådet, der var ikke opbakning til at bede om en fortsat testning


Forslag om en nivellering/ensretning af forholdene for udvalg, råd og nævn blev ikke vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet beder om en redegørelse for overskuddet på ældreområdet i 2020 og argumentet for at overskuddet lægges i kommunekassen.

Ældrerådet støtter at biblioteket fortsat er placeret på nuværende placering og ikke flyttes ned i bymidten. Biblioteket har en god tilgængelighed og fungerer tilfredsstillende i forhold til brugerne.

Ældrerådet diskuterede muligheden for en reklamefinansieret publikation til beskrivelse af ældrerådet. Henvendelsen om en sådan, imødekommes ikke.


 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Ældrerådsmødet d. 16.12.2021 flyttes til 14.12.2021.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

27-04-2021

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 27. april 2021:

Formanden orienterer pressen.