Referat
Bornholms Ældreråd
18-05-2021 kl. 10:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Udkast til tidsplan for revision af kvalitetsstandarder voksenhandicapområdet
  åbent 8 Opfølgning på indsats for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre
  åbent 9 Anlægsbevilling til områdefornyelse i Nexø, Trafikmæssige tiltag.
  åbent 10 Parkeringsstrategi 2021 - Gudhjem
  åbent 11 Parkeringsstrategi 2021 - Svaneke
  åbent 12 Valg til Bornholms Ældreråd - 2021
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Eventuelt
  åbent 15 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

Møde holdt den 5. maj 2021, referat udsendt til ældrerådet.
Møde med Ystad Havn udsat.
Møde i Ældrerådet d.22.6.2021 holdes på Bofa, mødet starter kl. 09,30.
Forhold omkring rejsekortet blev diskuteret. oprindeligt var argumentet for ikke at indføre dette på Bornholm økonomi, dog ser ældrerådet sagen i sammenhæng med en trafikal-ligestilling.

1.
Referat af møde 5.5,2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

Møde holdt den 11.5.2021
Social- Sundhedsudvalgets pejlemærker for 2022 drøftet

Der arrangeres møde med ældrechef og sundhedschef på ældrerådets møde den 17. august.

1.
Referat fra møde 11.5.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

Møde holdt d. 12.5.2021, referat udsendt til Ældrerådet

Emner der blev drøftet:
- Møde med BOFA 22.6
- Pejlemærker for SSU for 2022
- Møde med sundhedschef og ældrechef d. 17.8
- Der planlægges efter offentligt møde med Christina Svane i september 2021, emne               
   ensomhed blandt ældre
- Tidsplan for ældrerådsvalg
- Drøftelse af situationen omkring Toftegården og Bykjær
- Vaccinationspasset er først gældende 14 dage efter sidste "stik"

1.
Referat fra møde 12.5.2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

17.5.2021 forretningsudvalgsmøde i Regionsældreråd Hovedstaden - Bornholms Ældreråd har 1 fast plads.
Flere københavnske vestegnskommuner er ved at lukke ned, stor smitteudbredelse blandt unge.
Planlagt møde d. 15. juni i regions ældrerådet med Magnus Heunicke udsat

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 16.6 2021- Grete Viborg og Erik A. Larsen deltager, her skal der vælges formand for Danske Ældreråd.
Der er forslag om kontingentforhøjelse grundet manglende indtægter ved arrangementer, hvilket ca. andrager 3.000 kr. for Bornholms Ældreråd.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

Der har ikke været holdt ordinært møde.
Der er dog sket en høring i forbindelse med afgange under Folkemødet
Stort pres på afgangene under helligdagene.
Ordinært møde den 24. juni 2021.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udkast til tidsplan for revision af kvalitetsstandarder voksenhandicapområdet

27.36.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

7

 

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har udbedt sig, at der udarbejdes en tidsplan for revision af  kvalitetsstandarder gældende indenfor udvalgets område.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    den udarbejdede tidsplan for revision af kvalitetsstandarder godkendes

b)    den sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. maj 2021:
a) Den reviderede tidsplan godkendt.

b) Den reviderede tidsplan sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet

Sagsfremstilling

Folketinget har på nogle af de store velfærdsområder gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder er nedskrevne og offentlige beskrivelser af, hvilken service kommunens borgere kan forvente på et givent område.

Reglerne om kvalitetsstandarder og serviceniveau fremgår af lov om social service (serviceloven) § 138 og § 139.

 

Da serviceloven er en rammelov, betyder det at den enkelte kommune selv kan og skal fastlægge det lokale serviceniveau. Det lokale serviceniveau kaldes også kvalitetsstandard eller vejledende retningslinje. Der er tale om lovgivningsmæssig forpligtigelse til at udarbejde kvalitetsstandarder når det handler om servicelovens §§ 7979 a8383 a8486119-122 og 192

 

Bornholms Regionskommune har en hel række kvalitetsstandarder på blandt andet voksenhandicapområdet, der revideres løbende når der enten er ændringer i det politisk vedtagne serviceniveau eller i den lovgivning hvori den enkelte kvalitetsstandard har sit lovmæssige udspring.

 

Det skal bemærkes at kvalitetsstandarderne kan omfatte flere lovgivningsområder, samt desuden kan involvere andre centre på udførerdelen (myndighed og ydelsesniveau) i Bornholms Regionskommune.

 

Udkast til tidsplan for revision af kvalitetsstander er vejledende, idet der kan komme ændringer i lovgivning, der betyder at en given kvalitetsstandard skal revideres før den foreslåede dato for revisionen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

1.
Forslag - Tidsplan revision kvalitetsstandarder (PDF)
2.
Endeligt forslag - Tidsplan revision kvalitetsstandard (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Opfølgning på indsats for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre

27.00.00A21-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

8

 

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om indsatsen for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre i kommunen d. 24. august 2020 (punkt 5), herunder, at der skulle oprettes en ny funktion som tovholder for arbejdet med at opspore og afhjælpe ensomhed blandt ældre. Dette er nu ændret, således at ressourcerne mest muligt anvendes ude i hjemmeplejen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sagen sendes til Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. maj 2021:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Sagsfremstilling

Midlerne, som blev givet kommunen til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre, blev drøftet på et debatmøde i marts 2020, hvor alle interessenter på området deltog.

Efterfølgende blev det besluttet, at der skulle arbejdes med 5 temaer

1.    Opsporing – Hvem er de ensomme? Og hvor finder vi dem? og hvilke handlemuligheder er der?

2.    Overblik over tilbud – der er et hav af tilbud til ældre. Der efterlyses et samlet overblik over disse.

3.    Transport – det vil sige muligheden for at kunne transportere sig hen til venner og bekendte og sociale arrangementer.

4.    Lokaler – hvor foreninger kan holde til og afholde diverse arrangementer.

5.    Besøgsvenner – lønnede medarbejdere til socialt udsatte borgere.

 

Det blev ligeledes besluttet at arbejdet skulle forankres i Center for Ældre, men at det ville ske i en tværgående organisering af samarbejdet. Der skulle oprettes en ny funktion i Center for Ældre, som tovholder for arbejdet med at opspore og afhjælpe ensomhed bland ældre.

 

Stillingen er, bl.a. på grund af COVID-19 situationen, ikke opslået ledig, og i mellemtiden er indsatsen blevet revurderet.

 

Der arbejdes nu på, at der ansættes en projektudvikler i max. 5 måneder. Dette skal føre til en plan for indsatsen i de 5 temaer, herunder opsporing og besøgsvenner. Efter projektudviklingen vil der skulle ansættes 2 – 3 medarbejdere i praksisfeltet ude hos borgerne. Der forudsættes fortsat en koordinering med Center for Sundhed og Forebyggelse om indsatsen, herunder særligt med frivillighedskonsulenten og seniorrådgiverne.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:
Orienteringen taget til efterretning.
Vi beklager, at opfølgning på indsatsen har taget lang tid, at der er risiko for at det økonomiske grundlag er usikkert.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Nexø – trafikmæssige tiltag

 

01.11.20P20-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-05-2021

6

 

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

9

 

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

De første tiltag i Nexø Områdefornyelse er klar til at blive realiseret. Tiltagene er blevet udviklet sammen med en borgergruppe, og der har sideløbende været dialog med de relevante foreninger, berørte virksomheder samt Nexø Havn A/S, der ligger areal til en del af tiltagene. Center for Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed har tillige været tæt inddraget i arbejdet.

Konkret foreslås det, at der etableres:

·         en rekreativ forbindelse langs Nexø havnekaj. Forbindelsen markeres med store douglastræbjælker.

·         en midlertidig lukning af Nexø Torv for gennemkørende trafik.

·         en midlertidig lukning af halvdelen af Toldbodgade, med henblik på at teste en permanent lukning heraf efter en forsøgsperiode på et år.

·         nye parkeringspladser og flytning af eksisterende parkeringspladser som første forsøgstiltag, der udgør startskuddet på en kommende dialog, der skal lede frem til en ny parkerings- og byrumsstrategi for Nexø.

 

På baggrund af en evaluering af tiltagene i dialog med borgere, foreninger og virksomheder vil endelige strategier for parkering, trafik og byrum senere bliver sendt i offentlig høring og efterfølgende fremlagt til politisk godkendelse.

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat søger om en forhøjelse af anlægsbevillingerne til områdefornyelse i Nexø til etablering af ovennævnte tiltag.

Indstilling og beslutning

 

Kommunaldirektøren indstiller at

 

Natur- og Miljøudvalget godkender:

a)    de beskrevne trafikale tiltag udføres som forsøg, der skal lede frem til en endelig parkeringsstrategi, der efter senere høring fremlægges til politisk godkendelse.

b)    der gennemføres midlertidig lukning af Nexø Torv indtil efteråret 2022 som eksperiment

c)    der gennemføres midlertidig lukning af en del af Toldbodgade som eksperiment

 

Natur- og Miljøudvalget indstiller:

a)    der overføres 140.000 kr. fra driftsbevilling 52 Teknik, natur og miljø, vejplanlægning til Nexø Områdefornyelse, således at midlerne kan benyttes som medfinansiering til de trafikmæssige tiltag, sammen med midler fra statens pulje til landsbyfornyelse.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. maj 2021:
a) Godkendes idet udvalget ønsker, at der arbejdes med en hastighedsgrænse på 40 km/t på Sdr. Landevej, Havnen og Stenbrudsvej gennem Nexø by. Leif Olsen og Else Merethe Knoop kan ikke medvirke, idet en hastighedsbegrænsningen på så stor og lang en strækning vil skade trafikafviklingen og -sikkerheden.
b) og c) godkendes.


a) anbefales.

Punktet sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller:

a)    at douglastræbjælker og andet offentligt tilgængeligt byrumsudstyr, opsættes på Nexø Havn A/S’ areal, som efterfølgende får overdraget udstyret vederlagsfrit,

b)    anlægsbevilling og rådighedsbeløb til områdefornyelse i Nexø forhøjes med 350.000 kr. til trafikmæssige tiltag (udgift), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt 3.685.580 kr.,

c)    anlægsbevilling og rådighedsbeløb til refusion/tilskud til projektet forhøjes med -210.000 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør i alt -1.940.160 kr., og

d)    nettoudgiften for Bornholms Regionskommune på 140.000 kr. finansieres af driftsbevilling 52 Teknik, natur og miljø, vejplanlægning. 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 19. maj 2021:

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021:

 

Sagsfremstilling

Der er siden efteråret 2020 blevet arbejdet med en overordnet strategi for, hvordan der med bedre forbindelser og byrum kan skabes sammenhæng mellem Nexø bymidte og Nexø Havn. Strategien, som tager afsæt i det opdaterede byfornyelsesprogram, der blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2020, er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe med deltagelse af borgere. Parallelt har Center for Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndigheden og Center for Regional udvikling, It og Sekretariat, Planafdeling i fællesskab arbejdet på, hvordan en parkeringsstrategi for Nexø by kan indtænkes i de strategiske indsatser, der er besluttet i byfornyelsesprogrammet. Arbejdet med parkering og trafik har som følge heraf haft to hovedsigter:

1) understøtte en øget sammenhæng mellem by og havn,

2) forberede Nexø til at håndtere den trafik og parkering, som forventes i relation til byudvikling af Trafikhavnen og i relation til en kommende Strandpark.

Den samlede strategi, der foreligger i udkast, kan ses som bilag 1.

Nærværende sag skal ses som de første tiltag i forhold til arbejdet med byrum, forbindelser og parkering. Ideen er at igangsætte arbejdet med de mest oplagte tiltag for derigennem at teste strategiens ideer og samtidig få etableret et udgangspunkt for dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv. På den måde sikres en offentlig debat og inddragelse i arbejdet med at færdiggøre strategien, som senere fremlægges til endelig politisk godkendelse.

 

Plads-plads strategi: Fokus på byrum og forbindelser
Arbejdet med at skabe bedre sammenhæng mellem havn og by samt en forbedret parkering styrer efter tre pejlemærker:

1.    ønsket om at skabe bedre forbindelser for fodgængere på tværs af den gamle bymidte og Nexø Havn, samt langs havnekajen ud mod den planlagte Strandpark.

2.    at gøre Nexø til en attraktiv by at gå rundt i, mødes i, opholde sig i, leve i og lege i ved at arbejde med byens mange pladser.

3.    at skabe gode trafik- og parkeringsforhold, som sikrer god og hurtig og fremtidssikret afvikling og parkering af bilister, som kommer ind til Nexø ad kystlandevejen, særligt i højsæson, samt mindre biltrafik omkring Nexø Torv hele året.

 

Strategien hedder plads-plads, og indeholder følgende fysiske pladser/byrum: Nexø Torv, Brugsatorvet, Lommeplads ved Paradisvej, Skippertorvet, Kassegården, Madmolen, området omkring Dokken og til sidst strandpromenaden som en del af Strandparken.

Se kort herunder:

 

Parkering

Det aktuelle udgangspunkt for en parkeringsstrategi i Nexø er, at der pt. er parkering nok (se parkeringsanalyse i bilag 2). Den udfordring, som skal løses i Nexø er i stedet, at det i forbindelse med byudvikling af Trafikhavnen, og særligt i forbindelse med realiseringen af Strandparken, vil være nødvendigt at etablere en stor del nye parkeringspladser. I stedet for at lave en stor ny parkeringsplads ved siden af Strandparken, foreslås en parkeringsstrategi, hvor mange parkeringsindsatser rundt i byen vil øge byens parkeringskapacitet og styrke Nexø som en by, hvor man parkerer ét sted og i højere grad end i dag færdes til fods. I forhold til Strandparken vil denne strategi understøtte, at Strandparken kan tilgås på flere måder:

-          En del vil parkere tæt på Strandparken. Dette vil eksempelvis være dem, der skal tilbringe en dag med at bade på stranden. Til disse brugere etableres en lang række nye parkeringspladser tæt på Strandparken. Disse pladser er ikke med i denne sag, idet de afventer en anlægssag vedrørende Strandparken.

-          Andre vil bruge Strandparken samtidig med, at de bruger den øvrige by. Dvs. mennesker som promenerer rundt i byen, går i butikker, køber kaffe og tager en dukkert i Strandparken. For at understøtte denne brug af byen anbefales det at styrke parkeringen flere steder rundt i byen. Hermed styrkes udviklingen af nærområderne til disse parkeringspladser også. Det er disse tiltag, som nærværende dagsordenspunkt har fokus på.

 

Forudgående dialog med aktører i Nexø

I forbindelse med udarbejdelse af denne sagsfremstilling har der været gennemført en omfattende dialog med lokale aktører. Konkret har der været dialog med Østlandet (gamle EGØ – erhvervsgruppe Øst) samt Nexø Borgerforenings bestyrelse, som begge bakker op om tiltagene. Derudover har der været dialog med aktørerne omkring Nexø Torv, hvor Upstairs, Nexø Herremagasin, Bendixen Hair, Jazz Cafeen, Danbolig og Nexø Nexø bakker op om tiltagene.

Endelig bakker Nexø Havn op om de tiltag, som skal gennemføres på deres arealer, og de har meddelt, at de gerne overtager ejerskab til og drift af douglasbjælkerne og sikrer, at de og parkeringspladserne er offentligt tilgængelige i minimum 5 år. Senest i 2023 vil forsøget blive evalueret med Nexø Havn i forhold til om tiltagene kan gøres permanente.

Juridisk Service har vurderet, at kommunen lovligt kan yde finansiel støtte til etablering af P-pladser og etablering af en offentlig tilgængelig promenade langs kajarealet i Nexø Havn.

 

Konkrete tiltag

Douglasbjælker – forbindelse langs havnekajen og nyt opholdsareal på Madmolen

Det foreslås, at der langs kajen i den bynære del af Nexø Havn placeres en række douglasbjælker, der markerer en promenade langs vandet. Bjælkerne vil bryde den brede kaj på langs, og skabe en zone tæt på kajkanten og vandet, samt en zone med parkering og vejforløb på bjælkernes anden side. På kortet herunder er indtegnet en del af den bynære havn.

 

Bjælkerne placeres i rækker med passende mellemrum på 4 strækninger.

-          Strækning 1: på kajen langs Sdr. Hammer

-          Strækning 2: på kajen ved Skippertorvet

-          Strækning 3: på kajen mellem Skippertorvet og ’H8’

-          Strækning 4: på kajen ved Matter og Achtung.

Dette fysiske tiltag vil skabe forbedret forbindelse langs kajen, fordi de ensartede douglasbjælker vil fungere som pejlemærker og derved være retningsangivende for, hvor mennesker oplagt kan bevæge sig. Hertil vil de fungere som synlige offentlige opholdsmøbler, som både med og uden mennesker vil stå flot i Nexøs rå havnemiljø.

Det koster cirka 170.000 kr. at skabe og synliggøre denne forbindelse, der samtidig kan ses som etablering af ét langt promenade-byrum langs Nexø Havn. Forbindelsen vil også være et vigtigt første skridt, der forbereder en sammenhæng mellem Nexøs bymidte og den kommende Strandpark. Dette finansieres af områdefornyelsesprojektet. De første 10-12 bjælker kan sættes op inden højsæson i år, mens resten følger til efteråret. 

 

Midlertidig lukning af Torvet og halvdelen af Toldbodgade

Ovenstående tiltag løser ikke hele problematikken om sammenhæng mellem havnen og bymidten omkring Nexø Torv. Der er er stadig et visuelt og fodgængermæssigt gab mellem Skippertorvet og Nexø Torv. Et første skridt i arbejdet hermed er et forslag om i ét år at lukke for biltrafik på halvdelen af Toldbodgade op mod Torvet. Dette tiltag giver i første omgang mulighed for, at lokalsamfund og butikker kan danne sig erfaringer, der kan bruges i beslutningen om, hvorvidt denne løsning skal gøres permanent, og om der skal etableres yderligere tiltag på strækningen fra Nexø Torv til Skippertorvet. 

Som led i plads-plads strategien foreslås det tillige, at Nexø Torv lukkes for gennemkørende trafik indtil efteråret 2022, hvorefter der tages stilling til om dette skal gøres permanent.

Dette tiltag er for at begynde en transformation af hele torvet til at være et rekreativt byrum, således at det bliver et sted, hvor mennesker har lyst til at gå hen til, opholde sig og komme tilbage til, igen og igen.

 

I forbindelse med disse to tiltag, er det essentielt at understrege, at Nexø Torv er udfordret. Torvet bruges ikke mere som det gjorde førhen. Bank og posthus er væk, og de tilbageværende fysiske butikker arbejder hårdt for at få kunder nok. Nogle bygninger er omdannet til boliger, og aktiviteter finder stille og roligt andre steder at holde til. Det efterlader et torv, som til dels stadig fungerer, men som på ingen måde udfylder sit fulde potentiale.

Nexø Torv er et kulturhistorisk rum, som i fremtiden kan blive et større aktiv for byen, hvis det finder sin nye rolle. Fredeliggørelsen er første tiltag, der skal danne afsæt for en lokal dialog om, hvordan torvet kan blive et attraktivt byrum.

 

Ved at lukke for biltrafik på halvdelen af Toldbodgade og på torvet, mindskes krydset fra 5 til 3 krydsende veje. Det vil derfor stadig være muligt at levere varer på Købmagergade og Brogade, og der vil kunne parkeres på de eksisterende længeparkeringer. Samlet set forventes det at skabe mindre trafik i krydset ved torvet, hvilket kan skabe en mere sikker overgang for fodgængere, og skabe en mere trygt og behageligt opholdsrum på Nexø Torv.

Den midlertidige lukning af en del af Toldbodgade og Torvet vil koste cirka 60.000 kr. til opsætning af en række steler, der markerer afspærringerne. Dette finansieres af områdefornyelsesprojektet.

 

Parkeringstiltag

Det centrale greb i parkeringsstrategien er at guide besøgende og turister til en hurtig parkering. Denne målgruppe kommer kørende ad kystlandevejen i nordlig eller sydlig retning. Det centrale greb i parkeringsstrategien er derfor at få bilister til at se ensartede p-skilte langs denne hovedpulsåre og at sikre lettilgængelige parkeringspladser. Herved sikres det, at gæster til byen i mindre grad ledes ind omkring torvet, hvor de kører rundt i de små gader og ser efter ledige p-pladser.

Kørende fra syd vil en besøgende først møde et skilt ved Netto, som peger mod Havneparkering, næste skilt vil være til Sdr. Strandvejsparkering, næste vil henvise til parkeringspladsen ved Kvickly, og dernæst til Havnegadeparkering.

I denne sammenhæng vil skilte, som henviser til parkering omkring centrum (Nexø Torv), blive fjernet. Disse parkeringspladser kan lokale og stedkendte nemt finde frem til uden at forårsage unødig søgetrafik i byen.

Havneparkeringen er parkeringsbåse langs havnekajen på Sdr. Hammer (Nexø Havns areal), hvis p-pladser vil være offentligt tilgængelige og uden tidsbegrænsning.

Sdr. Strandvejsparkering er eksisterende p-pladser, som i dag ikke bliver meget brugt. For at aktivere disse foreslås det, at der laves et dobbeltrettet gennembrud i p-pladsens sydlige ende, for herved at skabe bedre tilgængelighed (pladsen ender i dag blindt).

Havnegadeparkeringen samt parkeringspladsen ved Kvickly er begge eksisterende og velfungerende p-pladser, og vil med et nyt p-skilt fra Kystlandevejen hver især blive mere synlige for besøgende og turister. Det er iht. aftale med Kvickly Nexø, at der henvises til deres p-plads som en offentlig p-plads uden navngivning, fra Sdr. Landevej.

 

Tiltagene vil i alt koste 150.000 kr., hvoraf gennembruddet ved Sdr. Strandvejsparkering vil koste cirka 100.000 kr., mens opstribning og opsætning samt nedtagning af skiltning vil koste cirka 50.000 kr.

Tabel 1

Nexø Områdefornyelse, trafikale tiltag

Kroner

Douglasbjælker – forbindelse langs havnekajen og nyt opholdsareal på madmolen

170.000

Lukning af Torvet og halvdelen af Toldbodgade

60.000

Parkeringstiltag

150.000

I alt

380.000

 


 

Borgerinddragelse og næste skridt:

Det aktuelle arbejde bygger på den borgerinddragelse, der hidtil har været gennemført i regi af Nexø Områdefornyelse.

-          I 2018 startede inddragelsen i form af et idékontor i Nexø, hvor der blev indsamlet i alt 108 input fra byens borgere til områdefornyelsens program. Indsatsområdet ’Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn’ og ’Strandparken’ er resultater heraf.

-          I efteråret 2020 åbnede Nexø Byværksted for at konkretisere idéerne i dialog med borgerne, og ikke mindst for at få formidlet områdefornyelsens processer.

-          I samme periode har en lokal arbejdsgruppe sammen med kommunens projektleder udarbejdet plads-plads strategien.

Næste skridt i borgerdialogen er et borgermøde, som forhåbentlig kan afholdes før sommerferien samt en genåbning af Nexø Byværksted. Gennem denne dialog og gennem indsamling af erfaringer hen over sommeren 2021, med de her beskrevne tiltag, vil plads-plads strategien og parkeringsstrategien blive færdiggjort, udsendt i høring og fremlagt til endelig politisk godkendelse.

 

 

Bilag:

1.       Plads-plads – Byrumsstrategi for at sammenbinde by og havn i Nexø
(Denne fortæller om visionerne for plads-plads strategien)

2.       Trafikanalyse Nexø – af ViaTrafik

3.       Kortoversigt første tiltag i Nexø Områdefornyelse
(FASE 1 – trafik, parkering, skiltning og forbindelse for fodgængere)

4.       Byfornyelsesprogram for Nexø Områdefornyelse

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt anlægsbevillinger til projektet på følgende møder (akkumulerede beløb):

Dato

Samlede bruttoudgifter

Samlede tilskud

Samlede nettoudgifter

29. november 2018

2.248.980

-1.053.000

1.195.980

10. oktober 2019

2.311.980

-1.116.000

1.195.980

30. april 2020

3.335.580

-1.730.160

1.605.420

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillinger og rådighedsløb som skitseret i tabel 2 nedenfor, således at der afsættes budget til udførelse af midlertidige og permanente trafikale tiltag.

 

 

For at kunne udnytte driftsmidlerne fra bevilling 52 Teknik, natur og miljø, til at trække statsrefusion fra statens pulje til landsbyfornyelse til anlægsbevillingen, er det nødvendigt at overføre dem hertil.

De kommunale driftsmidler på 140.000 kr. matches således med midler fra den statslige pulje til landsbyfornyelse for 2019, idet

·         der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til områdefornyelse i Nexø på 350.000 kr. til trafikmæssige tiltag (udgift), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt 3.685.580 kr.

·         der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til refusion af projektudgifterne på -210.000 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse 2019), således at den samlede anlægsbevilling til refusion herefter udgør -1.940.160 kr.

·         nettoudgiften på 140.000 kr. finansieres af driftsbevilling 52 Teknik, natur og miljø, vejplanlægning. 

 

Den statslige refusionsprocent for puljen til landsbyfornyelse for 2019 udgør 60 pct.

 

Tabel 2

Områdefornyelse i Nexø

Nuværende anlægsbevillinger

Forhøjelse af anlægsbevillinger

Nye anlægs-bevillinger

 Indsatsområde - udgifter

 

 

 

00 Projektadministration og borgerinddragelse

1.767.600

 

1.767.600

01 Branding og kommunikation

25.000

 

25.000

02 Sammenhæng mellem bymidte og havn

142.980

350.000

492.980

03 Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter

1.250.000

 

1.250.000

04 Kultur- og medborgerhus

150.000

 

150.000

Samlede udgifter

3.335.580

350.000

3.685.580

Indtægter

 

 

 

Statens pulje til byfornyelse 2018

-1.053.000

 

-1.053.000

Statens pulje til landsbyfornyelse 2019

-677.160

-210.000

-887.160

Samlede indtægter

-1.730.160

-210.000

-1.940.160

Samlede nettoudgifter

1.605.420

140.000

1.745.420

 

De samlede udgifter til de trafikale tiltag i Nexø på 380.000 kr. jf. tabel 1, er budgetlagt under indsatsområde 02 Sammenhæng mellem bymidte og havn, hvortil der, efter forhøjelsen på 350.000 kr., er afsat i alt 492.980 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:
Orienteringen taget til efterretning.
Bornholms ældreråd bemærker at der er taget hensyn til ældres tilgængelighed.

 

 

 

 

1.
Bilag 4_Byfornyelsesprogram for Nexø områdefornyelse (PDF)
2.
Bilag 3_Kortoversigt første tiltag i Nexø Områdefornyelse (PDF)
3.
Bilag 2_Trafikanalyse Nexø af ViaTrafik (PDF)
4.
Bilag 1_PladsPlads Byrumsstrategi for at sammenbinde by og havn i Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Parkeringsstrategi 2021 - Gudhjem

05.01.02Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-05-2021

7

 

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

10

 

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

I Gudhjem har der været drøftet trafik og parkering i en længere årrække og flere tiltag er allerede implementeret i gennem tiderne. Der er gennemført en møderække med repræsentanter fra foreningerne i Gudhjem, hvor der har været stor enighed om at anbefale nedenstående tiltag vedtaget.

·         Den midlertidige parkeringsplads ved Melstedvej ønskes gjort permanent, hvilket indebærer at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget anmodes om at igangsætte dette.

 

Efter sæsonen 2021 gennemføres en evaluering af de gennemførte tiltag i samarbejde med byens foreninger. Formen på evalueringen kan afhænge af eventuelle restriktioner grundet Covid-19.

Indretning og råden over veje er en administrativ kompetence, som er henlagt til Center for Natur, Miljø og Fritid; retningslinjer herfor er en politisk kompetence. Planmyndigheden er involveret i projektet om den midlertidige sæsonparkeringsplads på Melstedvej.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at Natur- og Miljøudvalget:

a)    Godkender iværksættelsen af de foreslåede initiativer.

b)    Indstiller til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, at der udarbejdes en ny lokalplan for området ved Melstedvej med henblik på efterfølgende at gøre den midlertidige parkeringsplads permanent.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. maj 2021:
a) Godkendt. Idet hastighedsgrænsen ønskes fastsat til 30 km/t. Else Merete Knoop og Kim Jacobsen kan ikke medvirke, idet de ønsker at følge kommunaldirektørens indstillingen.

b) anbefales.
Punktet sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

 

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget:

·         Beslutter at iværksætte processen for udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Melstedvej med henblik på efterfølgende at gøre den midlertidige parkeringsplads permanent.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2021:

 

Sagsfremstilling

I Gudhjem har der været drøftet trafik og parkering i en længere årrække og flere tiltag er implementeret i gennem tiderne. I forsommeren 2019 gennemførtes de første fysiske tiltag i området, herunder anlæggelse af en midlertidig parkeringsplads ved Melstedvej samt opstribning af parkeringspladser for busser ved F-24 tankstationen. Et samarbejde med foreningerne og en lokal kunstner om markering af nogle interessante stiforløb pågår.

Der er i efteråret 2020 og i løbet af de første måneder i 2021 gennemført en møderække med repræsentanter fra foreningerne i Gudhjem. Der har sideløbende været dialog og besigtigelse med politiet.

Natur- og Miljøudvalget tog på mødet den 2. februar 2021 til efterretning, at der i foråret fra administrativ side ville blive udarbejdet særskilte dagsordner til politisk behandling. 

I samarbejde med foreningerne arbejdes videre med følgende initiativer:

 

·         Forsøget med den midlertidige parkeringsplads ved Melstedvej

Forsøget udløber efter sæsonen 2022. Pladsen ønskes gjort permanent og med plads til 300 personbiler samt særskilte båse til autocampere. Der er ikke udarbejdet et egentligt projekt for indretning af pladsen endnu, da forslaget indebærer udarbejdelse af ny lokalplan. Arbejdet med lokalplanen anbefales igangsat hos planmyndigheden. Lokalplaner hører under Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget.

 

·         Markering af ”to minus en-vej” i Brøddegade (Bilag vedhæftet)

For at sikre og forbedre forholdende for de gående i Brøddegade ønskes markeret en ”to minus en-vej”, således at der markeres gangarealer i hver side af vejen. Forholdene er besigtiget sammen med Bornholms Politi, som er positive overfor forslaget. Udføres i første omgang som forsøg på strækningen fra Helligdomsvej til Åbogade gældende i 2021 og 2022. Tiltaget indebærer at der skal indføres en 40 km/t zone i nedre del af Gudhjem by samt i Melsted. Samtidig reduceres antallet af parkeringspladser langs Brøddegade. Udgifterne er overslagsmæssigt beregnet til at beløbe sig til 30.000 kr., som afholdes via Bevilling 52 Teknik, natur og miljø under NMU.

 

·         Parkeringsrestriktioner i nedre del af Gudhjem by

Der indføres parkeringsrestriktioner i Sankt Jørgensgade og Løkkegade, således at der i sæsonen kun er tilladt beboerparkering jf. licensordningen. Ordningen er drøftet med politiet. Udgifter til skiltning beløber sig til 8.000 kr. Udgifterne afholdes via Bevilling 52 Teknik, natur og miljø under NMU.

 

·         Betalingsparkeringen på Gudhjem Havn

Betalingsperioden for betaling på Gudhjem Havn anbefales udvidet, således at den følger ensretningsperioden fra 15. maj til udgangen af uge 42. Dette arbejdes der videre med i forbindelse med en særskilt dagsorden til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til afmærkning og skiltning beløber sig til 38.000 kr. Udgifterne, der henhører under drift, afholdes på Bevilling 52 Teknik, natur og miljø under NMU inden for den afsatte ramme.

 

Driftsbudget

Driftsbudget til vejmyndighedsopgaver, herunder parkeringsforhold og trafiksikkerhedsarbejder udgør samlet netto 880.000 kr. i 2021. Hertil kommer forventet overførsel fra 2020 reserveret til arbejdet med parkeringsstrategier på ca. 400.000 kr.

 

Pr april 2021 er der disponeret således:

Tiltag

Beløb

Vejplanlægning

120.000 kr.

 

Færdselssikkerhed

110.000 kr.

 

Trafiksikkerhedsarbejder

240.000 kr.

 

Generelle udgifter vejmyndighed og matrikulære berigtigelser

430.000 kr.

Disponerede udgifter i alt

900.000 kr.

Dækkes af indtægter fra parkeringsområdet

-20.000 kr.

Disponering i alt, netto

880.000 kr.

 

Der er budgetteret med et overskud fra parkeringskontrollen, som dels dækker nogle af de generelle udgifter, dels genererer midler til arbejdet med parkeringsstrategierne.

Afhængig af sommerens forløb og status på indtægter kan der i efteråret blive disponeret yderligere til ovennævnte indsatsområder.

 

Overførsel fra 2020 er disponeret således

Forventet overførsel fra 2020 april 2021

400.000 kr.

Foreslået disponeret maj 2021 til initiativer i forbindelse med parkeringsstrategi i Svaneke

70.000 kr.

Foreslået disponeret maj 2021 til initiativer i forbindelse med parkeringsstrategi i Gudhjem

38.000 kr.

Disponeret i alt pr. maj 2021

108.000 kr.

Restbeløb til det videre arbejde med parkeringsstrategier

292.000 kr.

 

 

Anlægsbudget

Til anlægsarbejder i forbindelse med parkeringsstrategierne er der afsat 500.000 kr. i 2020-priser (509.500 kr. i 2021-priser) + ekstra 750.000 kr. i 2021. Disse midler er endnu ikke disponeret.

 

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

1.
Bilag. Brøddegade "to minus en-vej" (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Parkeringsstrategi 2021 - Svaneke

05.01.02Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-05-2021

8

 

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

11

 

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

I Svaneke har der siden 2019 været afholdt en rækker møder med repræsentanter for byens foreninger omkring parkeringsforholdene i byen. I 2020 blev en række mindre tiltag besluttet og til dels gennemført. Der er igennem det seneste år gennemført en møderække med repræsentanter fra foreningerne i Svaneke, hvor der har været enighed om at der arbejdes videre med nedenstående tiltag:

·         Hertil indføres en 40 km/t zone gældende for hele Svaneke by. Tiltaget er drøftet med politiet som er indstillet på at give samtykke. Kompetencen til færdselsmæssige ændringer er tillagt administrationen. Udgifterne er overslagsmæssigt beregnet til at beløbe sig til 10.000 kr., som afholdes via Bevilling 52 Teknik, natur og miljø under NMU.

Efter sæsonen 2021 gennemføres en evaluering af de gennemførte tiltag i samarbejde med byens foreninger. Formen på evalueringen kan afhænge af eventuelle restriktioner grundet Covid-19.

Indretning og råden over veje er en administrativ kompetence, som er henlagt til Center for Natur, Miljø og Fritid, retningslinjer herfor er en politisk kompetence. Planmyndigheden er involveret i projektet om den midlertidige sæsonparkeringsplads, herunder at projektet sendes i høring umiddelbart efter behandlingen i Natur- og Miljøudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At Natur- og Miljøudvalget godkender iværksættelsen af de foreslåede initiativer

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. maj 2021:

Indstilling godkendt. Niclas Fick kan ikke medvirke idet der ønskes en 30 km/t-zone i sommerhalvåret, i Svaneke midtby, i perioden fra maj-august.
Punktet sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

I Svaneke har der siden 2019 været afholdt en rækker møder med repræsentanter for byens foreninger omkring parkeringsforholdene i byen. I 2020 blev vende- og parkeringspladsen for turistbusser på Svaneke Havn ændret med henblik på trafiksikkerhed og optimering. Samtidig blev det i 2020 efter aftale med byens foreninger og efter godkendelse af Bornholms Politi besluttet, at der til sæson 2021 skulle gennemføres en tilpasning af parkeringsrestriktionerne i Storegade og i Brænderigænget, hvilket således opsættes i perioden uge 24 til og med uge 42.

Natur- og Miljøudvalget tog på mødet den 2. februar 2021 til efterretning, at der i foråret fra administrativ side ville blive lagt forslag til initiativer op til politisk behandling, som kunne anbefales gennemført i 2021. 

Følgende initiativer anbefales gennemført i 2021:

 

·         Etablering af midlertidig sæsonparkering med plads til 100 personbiler på Korshøje.

Der indgås aftale med lodsejer om leje af arealet i en 3-årig periode, hvor behovet for pladsen kan vurderes nærmere. Aftalen med lodsejer skal forhandles endeligt på plads med udgangspunkt i gængse takster for området.

Der skiltes med gangsti til Svaneke Torv fra p-pladsen. Gangafstand er ca. 650 meter fra Korshøje via sti til Svaneke Kirke og Vestergade til Svaneke Torv,

Inden etableringen af pladsen, gennemfører planafdelingen en høring af berørte parter i nærområdet.

Udgifterne til etablering og skiltning udgør overslagsmæssigt 60.000 kr. og afholdes via Bevilling 52 Teknik, natur og miljø under NMU.

·         Svaneke by gøres til 40 km/t zone

Der indføres 40 km/t zone i hele Svaneke by. Udgifterne på anslået 10.000 kr. afholdes via Bevilling 52 Teknik, natur og miljø under NMU.

 

Kort med angivelse af midlertidig sæsonparkering.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til afmærkning og skiltning beløber sig til 70.000 kr. Udgifterne som henhører under drift, afholdes inden for den afsatte ramme på Bevilling 52 Teknik, natur og miljø under NMU.

 

Driftsbudget

Driftsbudget til vejmyndighedsopgaver, herunder parkeringsforhold og trafiksikkerhedsarbejder udgør samlet netto 880.000 kr. i 2021. Hertil kommer forventet overførsel fra 2020 reserveret til arbejdet med parkeringsstrategier på ca. 400.000 kr.

 

Pr april 2021 er der disponeret således:

Tiltag

Beløb

Vejplanlægning

120.000 kr.

 

Færdselssikkerhed

110.000 kr.

 

Trafiksikkerhedsarbejder

240.000 kr.

 

Generelle udgifter vejmyndighed og matrikulære berigtigelser

430.000 kr.

Disponerede udgifter i alt

900.000 kr.

Dækkes af indtægter fra parkeringsområdet

-20.000 kr.

Disponering i alt, netto

880.000 kr.

 

Der er budgetteret med et overskud fra parkeringskontrollen, som dels dækker nogle af de generelle udgifter, dels genererer midler til arbejdet med parkeringsstrategierne.

Afhængig af sommerens forløb og status på indtægter kan der i efteråret blive disponeret yderligere til ovennævnte indsatsområder.

 

Overførsel fra 2020 er disponeret således

Forventet overførsel fra 2020 april 2021

400.000 kr.

Foreslået disponeret maj 2021 til initiativer i forbindelse med parkeringsstrategi i Svaneke

70.000 kr.

Foreslået disponeret maj 2021 til initiativer i forbindelse med parkeringsstrategi i Gudhjem

38.000 kr.

Disponeret i alt pr. maj 2021

108.000 kr.

Restbeløb til det videre arbejde med parkeringsstrategier

292.000 kr.

 

 

Anlægsbudget

Til anlægsarbejder i forbindelse med parkeringsstrategierne er der afsat 500.000 kr. i 2020-priser (509.500 kr. i 2021-priser) + ekstra 750.000 kr. i 2021. Disse midler er endnu ikke disponeret.

 

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Valg til Bornholms Ældreråd - 2021

84.12.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

12

 

Politisk sagsgang

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Den koordinerende gruppe (økonomi og budget) har sammen med ansvarlig administrativ medarbejder for Ældrerådsvalget udarbejdet forslag til tidsplan for afholdelse af valget.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At tidsplanen drøftes

b)    At tidsplanen tilrettes

c)    At tidsplanen efter yderligere detaljering behandles på næste møde i Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

a), b), c) godkendt

Sagsfremstilling

Tidsplan lagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
Udkast til tidsplan for Ældrerådsvalg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

13

 

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

Social- og Sundhedsudvalgets pejlemærker for 2022 blev diskuteret. Sagen tages op med Social- og Sundhedsudvalget på et fællesmøde d. 31.5.2021.
Møde i repræsentantskabet for TV 2 Bornholm i juni 2021.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021.

Ældrerådet har nu med tilfredshed konstateret, at der nu findes en markering/badge der markerer at man er dement


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

Formanden orienterer pressen.