Referat
Bornholms Ældreråd
22-06-2021 kl. 09:30
på BOFA
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og plejehjem på Ældreområdet 2020
  åbent 8 Valg til Bornholms Ældreråd - 2021
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Eventuelt
  åbent 11 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

 

 

Fraværende

Erik A. Larsen

Lisbeth Riemann

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kirsten Mortensen leder mødet i Eriks fravær.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

2

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Møde holdt den 8. juni 2021, referat udsendt til ældrerådet.
Der er blevet holdt et møde med en kontaktperson inden for det tekniske område, som holdes ca. en gang om året eller ved behov. Der blev bl.a. drøftet vintertjeneste, almindelig vejvedligeholdelse, cykelstier. Stor succes med den nye gadebelysning. Ystadtur bliver udsat til det nye Ældreråd.

 

1.
Referat fra følgegruppen teknik, miljø, kultur m.m. den 8. juni 2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

3

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Møde holdt den 14. juni 2021, referat udsendt til ældrerådet.

Møde med Social- og Sundhedsudvalget blev drøftet - et interessant møde, men tiden var knap og materialet var stort. Ældrerådet ser frem til mødet med Ældre og Sundhedsschefen den 17. august.

Der blev drøftet klippekort ordning, som er sparet væk.

Opfølgning på planer om ensomhed.

Oplæg af Christine svane, følgegruppe og ældreanalyse.

Der er planlagt et møde med Devika 1. september.

Ældrerådet har kontaktet centerlederne indenfor plejehjem og centre vedr. bruger og pårørende møder - sidste møde var i november 2019. Centerlederne er vendt tilbage på henvendelsen og har lovet at holde et møde så hurtigt som muligt.

1.
Referat fra SOS møde den 14. juni 2021 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

4

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Møde ikke afholdt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

5

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Der har ikke været holdt et ordinært møde.
Næste ordinære møde er den 24. juni 2021.

Emner der bl.a. skal drøftes:

- Sejlplaner og priser

- Færgekapacitet fra 2022 og frem.

-Sommerpakken rejsende, gående og cyklister kan tirsdag, onsdag og torsdag komme gratis med over Køge og Ystad.

-Ældrerådets holdning er at Max er helt utilstrækkelig og uegnet til Østersøen som reservefærge.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

6

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Der blev orienteret om emner fra repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 16.juni 2021.

Forslag som arbejdes videre med:
- at klippekort skrives ind i serviceloven

-Lov om ældrerådsvalg, hvor der kan tænkes i, at det kan være et fremmøde valg evt. i forbindelse med kommunalvalg.

Ældrerådet er meget tilfredse med den form for valg der foregår nu, men det er op til et nyt ældreråd om der skal ske ændringer.

-Søgning til plejehjemspladser akutpladser, som vi ikke har på Bornholm, det er dyrt, når der ikke er akutpladser, hvor der i stedet for henvises til rehabilitering.

- Ældrerådet anbefaler, at alle kommuner skal have en strategi for boliger til ældre. den blev også vedtaget med små justeringer.

Danske Ældreråds synlighed blev drøftet. 

Der blev vedtaget kontingent forhøjelse fra 0,50 til 0,75 øre pr. ældre over 60 år.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og plejehjem på Ældreområdet 2020

27.12.16K09-0262

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-05-2021

8

 

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

7

 

Politisk sagsgang

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Center for Ældre har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsyn med kommunens plejecentre og plejehjem i 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og sundhedsudvalget, den 31. maj 2021:

Godkendt

Sagsfremstilling

Der er foretaget tilsyn på 12 steder, og givet i alt 9 anbefalinger, hvoraf de 7 omhandlede dokumentationen. Tilsynet er ført dialogbaseret, og der har været foretaget interview med beboere, pårørende, medarbejdere og stedlig leder hver for sig.

 

Social- og Sundhedsudvalget har fået forelagt de enkelte steders rapporter, samt evt. handleplaner, som måtte følge heraf, løbende i takt med at tilsynet har været ført.

 

På baggrund af de førte tilsyn er det Tilsynets opfattelse, at

 

·        beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet for hjælpen er den enkeltes behov og ønsker

·        hjælpen lever op til kommunens ældrepolitik

·        beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for

·        aktivitetsniveauet har været meget lavt, hvilket tilskrives COVID-19-situationen, idet der har været restriktioner for, hvordan beboerne kunne omgås hinanden m.m.

·        beboerne inddrages i beslutninger vedr. egen person, ofte i samspil med de pårørende.

·        Der bør fortsat igangsættes initiativer, som sikrer, at personalet generelt bliver bedre til at dokumentere

 

Generelt udtaler Tilsynet,

 

·        at personalesituationen har været udfordret grundet nødberedskabet, men at alle har haft forståelse for den specielle situation, man har været i, samtidig med, at man har været nervøse for at få Covid-19 inden for dørene på plejecentrene

·        at de basale plejeopgaver, og til dels praktiske opgaver er løst tilfredsstillende i 2020

 

Fokusområder for 2021

Foruden det sædvanlige fokus på om borgerne får den hjælp, de skal have, vil Tilsynet i 2021 have særligt fokus på

·        Aktiviteter for beboerne

·        Dokumentationen i omsorgssystemet

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet den 14. juni 2021:

Handicaprådet den 14. juni 2021:

På trods af covid-19 er Handicaprådet tilfreds med konklusionerne i tilstandsrapporten. Handicaprådet anerkender, at tilsynet har haft en positiv påvirkning af arbejdsgangen.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Tages til efterretning, da de fortsat sætter fokus på:

1. Aktiviteter for borgerne.

2. Dokumentation i omsorgssystemet CURA

 

1.
Tilsynsredegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejehjem og plejecentre 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Valg til Bornholms Ældreråd - 2021

84.12.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-05-2021

12

 

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

8

 

Politisk sagsgang

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Den koordinerende gruppe (økonomi og budget) har sammen med ansvarlig administrativ medarbejder for Ældrerådsvalget udarbejdet forslag til tidsplan for afholdelse af valget.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)   At tidsplanen drøftes

b)   At tidsplanen tilrettes

c)    At tidsplanen efter yderligere detaljering behandles på næste møde i Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021

 

Bornholms Ældreråd, den 18. maj 2021:

a), b), c) godkendt

Sagsfremstilling

Tidsplan lagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af om tidsplanen holder for afviklingen af valgmøde i Aakirkekebyhallen den 21. september. Det kan være at det bliver for sent og evt. skal rykkes til den 13. september kl. 14.00-16.00.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·        Sagen til drøftelse

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Det blev besluttet at valgmødet rykkes til den 13. september kl. 14.00-16.00.

Revideret tidsplan sendes ud til medlemmerne, når den er konsekvens rettet.

1.
Udkast til tidsplan for Ældrerådsvalg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

9

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Mødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 31. maj. blev drøftet. Mødet var meget komprimeret.

Vi ser frem til, at gå mere i dybden med de forskellige spørgsmål den 17. august.

Klippekort ordning tages op igen til august mødet.

På grund af høring af budget 2022 skal Ældrerådet holde et ekstraordinært møde i starten af august.

Mødet den 17. august fastholdes.

Der er blevet arbejdet meget på, at få Christine Svane til at komme med et indlæg om ensomhed blandt ældre, men det kan pt. dårligt lade sig gøre, så det bliver det nye Ældreråd der må kigge på det. 

Vedtaget at forslag om fald forebyggelse kommer på dagsorden til den 17. august.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

10

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-06-2021

11

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. juni 2021:

Næstformanden orienterer pressen.