Referat
Kunst- og Kulturhistorisk Råd
22-06-2020 kl. 09:00
Hjorths Fabrik, Krystalgade 5, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2020
  åbent 3 Bevillingsoversigt
  åbent 4 Ansøgning om tilskud til udsmykning af teatersal
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til udstilling med Rasmus Cold
  åbent 6 Ansøgning om tilskud til transport af keramiske værker
  åbent 7 Ansøgning om tilskud til udstillingskatalog
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til sommerbilledskole
  åbent 9 Ansøgning om tilskud til dansekunstprojekt
  åbent 10 Ansøgning om støtte til KUNSTREAKTOREN
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Eventuelt
  åbent 13 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

20.00.00G00-0037

Fraværende

Maria Fromseier Kjærgaard og Lena Mühlig er fraværende.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2020

00.05.07G01-0063

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens indsats for det bornholmske kultur- og idrætsliv. Prisen består af et kontant beløb på maks. 10.000 kr., som kan uddeles til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

Sidste års prismodtagere var AaIF’s håndboldhold Granit Kidz og Foreningen Værftet i Nexø.

Alle borgere, organisationer, foreninger mv. har mulighed for at indstille en kandidat til kultur- og idrætsprisen. Dog har kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd en særlig forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til prismodtager/e inden for deres respektive fagområde.

Det forventes, at der snarest vil blive annonceret efter kandidater til kultur- og idrætsprisen 2020 med frist for indstillinger 7. august. Administrationen indstiller derfor, at rådet på dette møde udpeger 1-2 begrundede forslag til modtagere af årets pris.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget forventes at udpege prismodtagere/n blandt de indkomne indstillinger på udvalgsmødet den 26. august.

Med anbefaling fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget besluttede Social- og Sundhedsudvalget i marts, at kommunens kultur- og idrætspris i 2020 og frem uddeles i forbindelse med markeringen af Frivillig Fredag, hvor også kommunens frivillighedspris bliver uddelt.

Frivillig Fredag er en årlig begivenhed, som fejres med lokale arrangementer over hele landet, og som har til formål at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden. Arrangementet afholdes sidste fredag i september og falder i år den 25. september.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:
Rådet indstiller Dennis Gade Kofod.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Bevillingsoversigt

20.00.00G00-0037

Sagsfremstilling

Afstemt bevillingsoversigt for 2020 forelægges til orientering.

 

Rådet har 140.000 kr. til rådighed for resten af året.


Der er ved seneste ansøgningsfrist indkommet ansøgninger for 183.000 kr.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Rådet ser et behov for at understøtte udviklingen af artist in residencies på Bornholm. Derfor vil rådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger rette henvendelse til kommunalbestyrelsen om en forhøjelse af rådets budget med 100.000 kr. fra 2021 og frem.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om tilskud til udsmykning af teatersal

20.04.01Ø40-0128

Sagsfremstilling

Pernille Stougaard ansøger på vegne af et kunstudvalg på Rønne Privatskole om et tilskud på 75.000 kr. til kunstnerisk udsmykning af skolens nye teatersal.

Det fremgår af ansøgningen, at Rønne Privatskole i 2019-2020 har bygget en teatersal på 400 m2, som forventes officielt indviet i august 2020. Det er tanken, at salen skal bruges til morgensamlinger, skolearrangementer, teaterforestillinger, musikkoncerter m.m. Det forventes således, at salen vil blive besøgt af mange mennesker, der har tilknytning til skolen.

Ansøger fortæller, at salen har store væg-partier, der giver mulighed for at vise billedkunstens måde at formidle budskaber og følelser på og samtidig indbyde til læring og eftertanke. Med udgangspunkt i temaet ”Udsyn” ønsker ansøger at købe seks værker til udsmykning af salen bestående af et kunstværk af følgende seks lokale kunstnere:
 

Anne Sofie Meldgaard, Anne Lass, Ben Woodhams, Mia Lerssi, Tilde Engstrøm og Pernille Werner.


Det samlede budget er på 125.000 kr. Der budgetteres med en egenfinansiering på 50.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 125.000 kr. Ifølge ansøger er der søgt yderligere midler fra Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand samt Nordea Fonden.

Ansøger oplyser, at Rønne Privatskole er en skole med ca. 350 elever, med et spor fra 0.-5. klasse, to spor fra 6.-9.klasse, vores internationale 10. klasse samt en SFO med ca. 80 børn.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Afslag på grund af almen prioritering. Rådet opfordrer ansøger til at søge støtte fra Statens Kunstfond.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til udstilling med Rasmus Cold

20.04.00Ø40-0180

Sagsfremstilling

Grønbechs Gård ansøger om tilskud på 70.000 kr. til en udstilling af designeren Rasmus Cold, som i regi af virksomheden Cold Heggem skaber brillestel i ægte horn. Udstillingen finder sted 12. september-15. november 2020.

Det fremgår af ansøgningen, at udstillingen vil præsentere unikke brillestel samt værket ”KYKLOPENS BRILLE”, hvor beskueren ser gennem hundredevis af glaslinser, der er samlet og ophængt i en rund ring. Ansøger oplyser, at det er ønsket at skabe en dramatisk udstilling, som har fokus på at formidle Cold Heggems arbejdsmetoder og teknikker.

Til dette formål søges der støtte til formidlingsproduktion i form af filmoptagelser, animationsfilm og ét bogbind i en række af 7 bøger i alt. Bøgerne skal formidle designprocessen, og hvordan dialogen med kunden indvirker på brillens færdige udtryk.


Det samlede budget er på 215.000 kr. og består primært af udgifter til formidling (170.000 kr.) Der budgetteres med 30.000 kr. i entreindtægter og en egenfinansiering på 5.000 kr. Restbeløbet forventes finansieret ved hjælp af fondsmidler. Der er søgt et tilskud fra Statens Kunstfond (100.000 kr.) og private fonde (80.000 kr.)


Ansøger oplyser, at der ikke er bevilget tilskud fra de ansøgte fonde på ansøgningstidspunktet.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Afslag på grund af almen prioritering.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om tilskud til transport af keramiske værker

 

20.04.00Ø40-0183

Sagsfremstilling

Keramiker Lisbet Thorborg Andersen ansøger om et tilskud på 2.500 kr. til transport af værker fra Skælskør til Bornholm.

Ansøger oplyser, at værkerne vil blive produceret i forbindelse med et arbejdsophold for nyuddannede keramikere på Guldagergård i Skælskør. Værkerne skal således transporteres fra Skælskør til Bornholm efter endt ophold.

Ansøger er uddannet fra KADK i Nexø.

Der er ikke ansøgt støtte andre steder.

Kunst- og Kulturhistorisk Råd bevilgede i 3. februar et tilskud på 2.000 kr. til et lignende formål.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Afslag, da rådet finder ansøgningen mangelfuld.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om tilskud til udstillingskatalog

20.04.01Ø40-0129

Sagsfremstilling

Esben Ørberg ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til produktion af et katalog til udstillingen ”Bidt af Bornholm”, som åbner i Galleri Rasch den 22. august 2020.

Det fremgår af ansøgningen, at udstillingen vil præsentere ca. 60 værker af 25 kunstnere med tilknytning til Bornholm. Værkerne er fra perioden 1880-1980 og viser motiver fra Bornholm og Ertholmene. De udstillede værker er del af ansøgers private samling og størstedelen har ikke tidligere været vist offentligt.

Ansøger fortæller, at udstillingskataloget vil beskrive de enkelte kunstnere og deres relation til Bornholm. Teksterne vil blive forfattet af ansøger, som håber, at kataloget vil blive et væsentligt bidrag til bornholmske kunsthistorie ved at præsentere nye sider af bornholmske malere.

Kataloget forventes udgivet i 500-1000 eksemplarer. Ansøger oplyser, at kataloget vil blive uddelt gratis til udstillingens gæster efter betalt entre.

 

Det samlede budget er på 17.000 kr. og består af produktionsudgifter til 1000 eksemplarer. Udgifterne forventes finansieret ved hjælp af fondsmidler. Ansøger oplyser, at der er modtaget tilsagn om tilskud i alt 7.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 10.000 kr.

Der afventes endnu svar på ansøgninger til øvrige fonde.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Afslag, da rådet ikke kan støtte et katalog over en privat samling.
Per Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om tilskud til sommerbilledskole

20.08.00Ø40-0002

Sagsfremstilling

Galleri Rasch ansøger om et tilskud på 5.000 kr. til at gennemføre en sommerbilledskole for børn og unge.

Det fremgår af ansøgningen, at sommerskolen finder sted fra mandag 29. juni til 3. juli 2020 med undervisning fra kl. 9-14 hver dag. Forløbet afsluttes med en udstilling i Galleri Rasch d. 4. juli, hvor deltagernes venner og familie inviteres. Kurset gennemføres i galleriets lokaler og med en dags-ekskursion ud i den bornholmske natur.

Der er plads til 20 elever på holdet, som ifølge ansøger allerede er fyldt op. Undervisningen varetages af undervisere fra Galleri Rasch.

Ansøger fortæller, at formålet med sommerskolen er at tilbyde øens børn og unge en kreativ oplevelse, hvor de hver for sig - og i et fællesskab – udfordres til at slå sig løs i en skabende proces samt opdage deres talent og glæden ved at fortælle deres historie i former og farver.

Det samlede budget er på 20.550 kr. og består af udgifter til bl.a. materialer, markedsføring, supplerende lærertimer m.v. Der budgetteres med en deltagerbetaling på 17.000 kr. svarende til 850 kr. pr. elev og et sponsorat på 385 kr. Det resulterer i et finansieringsbehov på 3.165 kr.

Ansøger oplyser, at kommunens Billedskole (Kulturskolen) tidligere har gennemført sommerskole-aktiviteter, men har nu overdraget opgaven til Galleri Rasch.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 3.000 kr. Rådet bevilger et yderligere tilskud på 10.000 kr. til nedbringelse af deltagergebyret i 2021.

Per Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om tilskud til dansekunstprojekt

20.00.00Ø40-0458

Sagsfremstilling

Billedkunstner Tilde Engstrøm ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til et tværfagligt huskunstnerforløb, der skal finde sted på Svartingedal Skolen til efteråret.

Det fremgår af ansøgningen, at forløbet hedder ”Bevægelse, fysisk impuls og visuelt udtryk” og vil forbinde musik og fysisk udfoldelse med billedkunst. Forløbet indebærer dans til forskelligt musik efterfulgt af en samtale om musikkens påvirkning af krop og sind samt undervisning i forskellige tekniske visuelle virkemidler, som eleverne kan anvende til at udtrykke sig med. Der lægges vægt på abstrakte teknikker, hvilket understøtter projektet ønske om at give plads til elevernes spontanitet og umiddelbarhed. 

Ansøger oplyser, at projektet bl.a. har til formål at udvikle børnenes kunstneriske ekspressivitet og styrke deres evne til at udtrykke deres indre og være tilstede i den kreative proces.

 

Det fremgår af ansøgningen, at ansøger er uddannet facilitator i Groove-dans for børn. Denne dansestil er ifølge ansøger en legende danseform, hvor facilitatoren guider børnene med enkle bevægelser, som børnene skal danse på deres egen måde.

Ansøger oplyser pr. mail, at projektet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse. Hvert forløb vil strække sig over 5-10 sessioner og 20-40 timer.

Ansøger oplyser pr. telefon, at et forløb koster 20.000 kr. inkl. forberedelsestimer og materialer. Det ansøgte beløb søges til at reducere skolens betaling.

Det fremgår af ansøgning, at ansøger oprindeligt havde søgt tilskud til i alt 4 forløb fra Statens Kunstfond via huskunstnerordningen, som dækker op til 75 % af det samlede kunstnerhonorar. Ansøger fik dog afslag og søger nu støtte til at gennemføre et enkelt forløb.

Ansøger oplyser, at hun har modtaget 10.000 kr. fra Musik- og Teaterrådet til det oprindelige projekt.

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Afslag, da rådet finder ansøgningen mangelfuld.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning om støtte til KUNSTREAKTOREN

20.04.01Ø40-0127

Sagsfremstilling

Performance arts gruppen Kunstpartiet ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til miljø- og bæredygtighedsprojektet "KUNSTREAKTOREN", som vil turnere rundt til danske øer herunder Bornholm i sensommeren 2020.

Det fremgår af ansøgningen, at gruppen vil bo på hver ø i en uge og indsamle affald fra lokalbefolkningen. Ansøger oplyser pr. mail, at de i samarbejde med lokale kunstnere, museer m.fl. lave workshops på skoler for børn fra Kulturskolen og skabe kunstværker ud af dels nedbrydeligt og ikke-nedbrydeligt affaldsmateriale.

Når kunstværkerne er realiserede, skal de udstilles i en pink boks (ikke-komposterbart affald), på en lokal kunstinstitution, som en advarsel til fremtidens lokale borgere. Efter udstillingen laver gruppen en parade med de involverede, hvor de begraver en anden pink boks (med værkerne lavet af organisk affald), som lægges til i en kompostbunke, hvor det kan forsvinde og blive en del af jorden.

 

Ifølge ansøger har projektet til formål at igangsætte en dialog om forekomsten af

miljøproblemer i hverdagen ved at skabe et underjordisk organisk bjerg bestående af

kunstværker lavet af genanvendeligt affaldsmateriale.


Ansøger fortæller, at gruppen er i kontakt med flere lokale samarbejdspartnere herunder Bornholms Kulturuge, Bækkelund International Residency Center for Artists, Bornholms Teater og Bornholms Kulturuge.

 

Det samlede projekt er på 701.000 kr. og består af udgifter til administration, kunstnerhonorar, kost og logi m.v. Projektet forventes primært finansieret ved hjælp af regionale og kommunale midler. Der er på ansøgningstidspunktet bevilget 10.000 kr. fra Kulturmødet Mors og 5.000 kr. fra Bornholms Kulturuge.

Det fremgår af ansøgningen, at projektet skal tage sit udspring på Mors fra august 2020, hvor Kunstpartiet vil bidrage til Kulturmødet. Herefter sejler gruppen til Fur, Læsø, Samsø, Ærø og forventes at komme til Bornholm den 14.-20. september 2020.

Læs om projektet på https://kunstpartiet.art/

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Afslag.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

20.00.00G00-0037

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Orientering taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Eventuelt

20.00.00G00-0037

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Næste møde

20.00.00G00-0037

Sagsfremstilling

Kunst- og Kulturhistorisk Råd har besluttet følgende mødeplan for 2020:

Mandag d. 3. februar kl. 9.00 hos Anne Mette Hjortshøj

Mandag d. 22. juni kl. 9.00 på Hjorths Fabrik

Mandag d. 5. oktober kl. 9.00 på NaturBornholm

Beslutning

Kunst- og Kulturhistorisk Råd, den 22. juni 2020:

Næste møde er mandag d. 5. oktober kl. 9.00 på NaturBornholm.