Referat
Musik- og Teaterrådet
14-01-2020 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Mødeplan 2020
  åbent 3 Drøftelse af tilskud til kulturaktiviteter og entreindtægter
  åbent 4 Bevillingsoversigt for 2019 og 2020
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til Island Connect 2020
  åbent 6 Ansøgning fra Bornholms Gadeteaterfestival 2020
  åbent 7 Ansøgning om tilskud Bornholms Sommerrevy 2020
  åbent 8 Ansøgning om støtte fra Jazzklub Bornholm 2020
  åbent 9 Ansøgning om tilskud til jamsessions 2020
  åbent 10 Ansøgning fra NoName om støtte til koncerter 2020
  åbent 11 Ansøgning om tilskud til Østersøjazz i Nexø 2020
  åbent 12 Ansøgning om tilskud til Sommerliv på Store Torv 2020
  åbent 13 Ansøgning om tilskud til Golden Island Open Air
  åbent 14 Ansøgning om tilskud fra Raise Your Horns 2020
  åbent 15 Ansøgning om underskudsgaranti til metalkoncerter
  åbent 16 Ansøgning om tilskud fra Bornholms Musikfestival 2020
  åbent 17 Ansøgning om tilskud til korweekend og forårskoncerter
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

20.00.00G00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Musik- og Teaterrådet

14-01-2020

1

 

 

Fraværende

Stine Budtz og Kirstine van Sabben

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Mødeplan 2020

20.00.00G00-0036

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at Musik- og Teaterrådet fastlægger en mødeplan for 2020.

Ifølge rådets forretningsorden afholder rådet tre ordinære møder i løbet af et år i hhv. januar, juni og oktober. Da første møde allerede er fastlagt, skal rådet beslutte mødedatoer i juni og oktober.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet beslutter følgende mødeplan for 2020:
Tirsdag d. 2. juni kl. 16.00 på Ullasvej 23 i Rønne.
Tirsdag d. 6. oktober kl. 16.00 på Ullasvej 23 i Rønne.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Drøftelse af tilskud til kulturaktiviteter og entreindtægter

20.03.00G01-0016

Sagsfremstilling

På forrige rådsmøde blev der udtrykt et ønske om at drøfte tilskud til arrangementer med og uden entréindtægter.

Emnet indstilles til drøftelse.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Ansøgninger vurderes individuelt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Bevillingsoversigt for 2019 og 2020

20.00.00G00-0036

Sagsfremstilling

Bevillingsoversigt for 2019 afstemt med årsregnskabet forelægges til orientering. Der er et restbeløb på 16.000 kr., som forventes overført til 2020 forudsat politisk godkendelse i april.


Musik- og Teaterrådet har et rådighedsbeløb på 340.000 kr. i 2020.

Der er ved ansøgningsfristen d. 2. januar indkommet ansøgninger for i 382.000 kr.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Taget til efterretning. Bevillingen på 15.000 kr. til Alsangsprojekt frigives.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til Island Connect 2020

20.01.00Ø40-0074

Sagsfremstilling

Bækkelund Internationale Residency Center for Artists (BIRCA) ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til et residency-program for professionelle scenekunstgrupper i 2020.

Projektet hedder Island Connect og gennemføres i et samarbejde mellem fem europæiske residency centre for scenekunst i hhv. Spanien, Kroatien, Grækenland, Irland og Danmark – beliggende på øer. Ansøger oplyser, at konceptet har været afprøvet i 2018 og 2019.

Programmet tilbyder ophold til to scenekunstgrupper fra hvert deltagerland, dvs. 10 grupper i alt. Hver gruppe får et gratis ophold på to centre i en periode af to ugers varighed på hvert sted. Under forløbet vil der bl.a. blive arbejdet med kunstnerisk udvikling, og grupperne vil modtage coaching og feedback. Lederne af de 10 grupper vil desuden blive tilbudt en workshop i Kroatien, der har til formål at skabe større udveksling og samarbejde mellem kunstnere og partnere.

 

Ifølge tidsplanen gennemføres alle ophold fra maj-oktober 2020.

Ansøger oplyser, at der i løbet af perioden vil blive inviteret til fire åbne visninger d. 16/5 og 14/9 med de grupper, der besøger BIRCA. Der forventes 20-30 gæster til hver visning.

Ifølge ansøger skal programmet give scenekunstnere mulighed for at udforske egne projekter og ideer og samtidig give dem mulighed for udveksle med scenekunstnere fra andre miljøer. Det fremgår desuden af ansøgningen, at det er ønsket, at projektet – foruden bedre kunst - skal skabe længerevarende relationer og mulighed for internationale turneer.

Det samlede budget er på 95.000 kr. og omfatter udgifter til ophold, administration og transport. Statens Kunstfond har bevilget 75.000 kr. til projektet, hvormed de resterende 20.000 kr. søges lokalt på Bornholm.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 5.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning fra Bornholms Gadeteaterfestival 2020

20.01.05Ø40-0034

Sagsfremstilling

Bornholms Internationale Gadeteaterfestival ansøger om et tilskud på 120.000 kr.  til festivalen, som i år kan fejre sit 10 års jubilæum. Festivalen finder sted d. 23.-27. juli 2020.

 

Ansøger oplyser, at festivalens formål er at præsentere teater, dans og events af høj kvalitet og international klasse for et bredt publikum i alle aldre uafhængig af sproglige barrierer. Ifølge ansøger besøgte mindst 5.000 gæster festivalen i 2019 og ca. 600 mennesker overværede festivalens åbningskabaret.  

Det fremgår af ansøgningen, at årets festivalsprogram vil byde på op til 10 professionelle teatergrupper fra både ind- og udland. Det forventes, at der vil blive opført i alt ca. 25 forestillinger i Hasle, Rønne og Gudhjem.

 

Det samlede budget er på 390.000 kr., og består af udgifter til ensembler, kost og logi, pr, administration, transport og div. små omkostninger. Festivalen forventes finansieret primært via fondsmidler.

Ansøger oplyser, at der er modtaget tilsagn om 100.000 kr. fra Statens Kunstfond og 25.000 kr. fra Sparekassen Bornholms Fond, mens der budgetteres med en egenfinansiering på 40.000 kr. Det resulterer i et finansieringsbehov på 225.000 kr.

Der er ingen entréindtægter, da forestillingerne er gratis for publikum.


Festivalen ansøger Musik- og Teaterrådet om et tilskud på 120.000 kr. Beløbet vil herefter udløse en statsrefusion på 50%, når det bruges som betaling til de professionelle teatergrupper. Det betyder, at en evt. bevilling på det ansøgte beløb udgør en nettoudgift for rådet på 60.000 kr.


Bornholms Internationale Gadeteaterfestival organiseres af Teaterforeningen Bornholm og gennemføres i samarbejde med lang række lokale samarbejdspartnere.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 40.000 kr. Beløbet er ekstraordinært forhøjet med 10.000 kr. i forhold til tidligere år på grund af festivalens jubilæum.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om tilskud Bornholms Sommerrevy 2020

20.01.00Ø40-0075

Sagsfremstilling

Foreningen Bornholms Sommerrevy ansøger om et tilskud på 30.000 kr. til Bornholms Sommerrevy 2020: ”Skov og Ballade” i Kyllingemoderen i Almindingen.

Ansøger oplyser, at Bornholms Sommerrevy blev opsat første gang i 2019 og blev set af mere end 4.100 gæster. Den positive modtagelsen har givet foreningen grobund for at starte en revytradition.

 

Det fremgår af ansøgningen, at sommerrevyen ”Skov og ballade” vil blive en større opsætning sammenlignet med forrige år, hvilket bl.a. omfatter en række forbedringer af revyens rammer og lyd- og lysforhold. I perioden 30/6-6/8 er der fastsat 23 forestillinger, og der forventes 80 gæster pr. forestilling. Revyholdet vil bestå af Søren Hauch-Fausbøll, Gunvor Reynberg, Joakim Lind Tranberg og Alice Carreri som kapelmester.

Ifølge ansøger, at det foreningens ønske at skabe en revy, der kan virke som et mødested for bornholmerne i Kyllingemoderen, som genne generationer har været et samlingspunkt for øens borgere.

 

Det samlede budget er på 1.350.011 kr.  og består primært af udgifter til kunstnerhonorar, overnatning, sceneomkostninger, administration og husleje. Der er budgetteret 1.081.9200 kr. i billetindtægter, 40.000 kr. i annonceindtægter og 230.000 kr. i fondsmidler.

Ansøger oplyser, at der er på ansøgningstidspunktet modtaget tilsagn om et tilskud på 50.000 kr. fra Brdr. E.S. og A. Larsens legat og tilsagn om et tilskud på 60.000 kr. fra Sparekassen Bornholms Fond. Det resulterer i et finansieringsbehov på 120.000 kr. på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet bevilger en underskudsgaranti på 30.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om støtte fra Jazzklub Bornholm 2020

20.03.01Ø40-0330

Sagsfremstilling

Jazzklub Bornholm ansøger om et tilskud på 8.800 kr. til afholdelse af fire koncerter med bornholmske amatørmusikere i 2020. Det ansøgte beløb søges til at dække huslejeudgifter til Raschs Pakhuz, hvor koncerterne skal finde sted.

Ansøger oplyser, at Jazzklubben ikke har indtægter, da orkestrene spiller på døren, dvs. at entréindtægten går til orkestrene. Der forventes fra 30 og op til 100 tilhørere til arrangementerne. Medlemmer betaler min. 50 kr. og ikke-medlemmer min. 90 kr. i entré.

 

Ansøger fremfører at støtte fra fonde til den ansøgte aktivitet er ikke realistisk. Dog er der søgt tilskud fra Rønne-Knudsker Byting til ekstraordinære koncerter. Ansøger oplyser, at der er modtaget tilsagn om et tilskud på 10.000 kr. til en koncert ved jazzklubbens generalforsamling i januar 2019

Det fremgår af ansøgningen, at det har stor betydning for øens amatørjazzliv, at lokale orkestre har mulighed for at optræde offentligt.

 

Musik- og Teaterrådet bevilgede en underskudsgaranti på 8.800 kr. til tilsvarende formål i 2019.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:
Rådet bevilger en underskudsgaranti på 4.400 kr.

Peer K. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om tilskud til jamsessions 2020

20.03.01Ø40-0331

Sagsfremstilling

Johann Gustav Skov-Hansen ansøger om et tilskud på 21.580 kr. til fire jamsessions i 2020. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med jamsessions er at hjælpe det spirende musikliv og inspirere både nye og gamle musikere til at spille samt at give bornholmerne god underholdning med øens lokale musikkræfter.

Ansøger oplyser desuden, at arrangementerne er en god mulighed for, at de bornholmske amatørmusikere kan få erfaring og adgang til et fagligt fællesskab.

 

Det samlede budget er på 48.873 kr. og består af udgifter til transport og kunstnerhonorar til etableret husorkester, der skal facilitere de enkelte sessions. Der budgetteres med en entreindtægt på 8.000 kr. (40 billetter á 50 kr.) og tilskud fra Musikhuzet og Kulturskolen på i alt 19.293 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på det ansøgte beløb.

 

Ansøger oplyser, at der desuden vil blive søgt yderligere støtte fra Bornholmerlinjen.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:
Rådet bevilger et tilskud på 15.000 kr. med en forventning om, at arrangementerne også placeres ude på øen.

Peer K. Andersen og Mikael Sondered deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning fra NoName om støtte til koncerter 2020

20.03.01Ø40-0332

Sagsfremstilling

Musikforeningen NoName ansøger om en underskudsgaranti på i alt 10.000 kr. til 4-6 rytmiske koncerter i FREM i 2020.

Der er indsendt budgetter for fire koncerter: Bo Evers (16.maj) og Delta Blues Band (4. juni) Dr. Friis Blues Clink Feat + dagens gæst (6. september) og Expect No Mercy (31. okt el. 14. nov.). To af koncerterne gennemføres i samarbejde med Musikhuzet.

 

Det fremgår af ansøgningen, at budgetterne er udarbejdet på baggrund af 100-120 tilhørere. Gennemsnitlig forventes et underskud på 2.300 kr. pr. koncert.

Det forventes, at der desuden vil blive afholdt en koncert i anledningen af foreningens 15 års jubilæum og en efterårskoncert. Der er endnu ikke udarbejdet budget for disse to koncerter.

Ansøger oplyser, at der er søgt yderligere støtte fra Fællesrådet for foreninger i Ibsker, Listed, Svaneke og Årsdale. Dertil kommer sponsorstøtte til udenøs bands fra Hotel Siemsens Gaard og Bryghuset Svaneke svarende til ca. 3.000 kr. pr. koncert


Musik- og Teaterrådet bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr. i 2019 til samme formål.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:
Rådet bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Peer K. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ansøgning om tilskud til Østersøjazz i Nexø 2020

20.03.01Ø40-0334

Sagsfremstilling

Foreningen ØstersøJazz i Nexø ansøger om et tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af den 25. Østersøjazz Festival d. 30. juli til 2. august 2020.

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med festivalen er at udbrede kendskab til jazzmusik fra Østersøområdet i samarbejde med orkestre og organisationer i dette område. Festivalen præsenterer professionelle musikere og up-coming bands.

Festivalen finder sted på forskellige torve og restauranter rundt om i Nexø. Det skønnes, at festivalen har op til 2.000 gæster over festivalens fire dage.

I anledningen af festivalens 25 års jubilæum ønsker foreningen at markere begivenheden med flere koncerter end tidligere år. Der budgetteres således med højere udgifter til rejse- og indkvartering, idet flere udenøs orkester er inviteret til at deltage.

Budgettet er på 225.000 kr., og består primært af udgifter til orkestre, transport, indkvartering, lyd, fortæring, program m.m. Der budgetteres med alt 205.000 kr. i indtægter, som primært består af sponsorater, tilskud og indtægter fra salg af støttemærker. Det resulterer i et forventet underskud på 50.000 kr.

 

Ansøger oplyser, at foreningen søger yderligere støtte fra øvrige fonde herunder Bornholms Energi & Forsyning og Erhvervsgruppe Øst.

Der er ikke modtaget tilsagn om tilskud på ansøgningstidspunktet.

Musik- og Teaterrådet bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr. til samme formål i 2019.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet bevilger en underskudsgaranti på 15.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ansøgning om tilskud til Sommerliv på Store Torv 2020

20.03.00Ø40-0198

Sagsfremstilling

Styregruppen for projektet ”Sommerliv på Store Torv i Rønne 2020” ansøger om et tilskud på 30.000 kr. til musiske aktiviteter.

Formålet med projektet er bl.a. at medvirke til øget liv i Rønne ved hjælp af musik og kulturelle tilbud samt skabe et indbydende torv, der benyttes aktivt af lokale borgere og turister. Aktiviteterne er gratis at deltage i.

Ifølge ansøger er livemusik et bærende element i projektet. I løbet af seks uger vil der blive præsenteret musik i forskellige genre fremført af lokale musikere og det øvrige Danmark.

Det fremgår af ansøgningen, at det er ønsket at afholde

·         seks store koncerter med bands, der i alt forventes tiltrække et publikum på 2500-3000 personer  

·         50-75 små og mellemstore koncerter med solister, duoer og bands. Der forventes et publikumsantal på 200-1000 personer

·         to børne- og familiedage med musik for børn, hvor der forventes 200 tilhørere pr. børnedag

Det samlede udgiftsbudget er på 453.000 kr. og består primært af udgifter til bandhonorar, koordination og scene. Projektet forventes primært finansieret ved hjælp af fondsmidler og økonomisk støtte fra Rønne-Knudsker Byting og lokale erhvervsdrivende. 

I det fremsendte budget indgår der et tilskud fra Brdr. Larsens Legat på 75.000 kr. Beløbet blev bevilget i 2019, men ikke anvendt, hvorfor det er overført til 2020.

”Sommerliv på Store Torv i Rønne” gennemføres for femte år i træk.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Afslag. Det er rådets opfattelse, at arrangementets primære funktion er at understøtte forretningslivet omkring Rønne centrum, og det dermed ligger uden for rådets ansvarsområde.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Ansøgning om tilskud til Golden Island Open Air

20.15.00Ø40-0064

Sagsfremstilling

Musikforeningen Dance Vibration ansøger om et tilskud på 100.000 kr. til et 2-dages open air musikevent på DGI’s landsstævnestadion i Rønne d. 17. og 18. juli 2020.

Eventet kaldes Golden Island Open Air og vil præsenterer musik inden Hip Hop, Pop og elektronisk musik. Ansøger oplyser, at de deltagende artister kommer fra Norge, USA, Kina, Tyskland og Danmark.

 

Den fremgår af ansøgningen, at foreningen med dette event ønsker at skabe mere kulturliv i Rønne, og at arrangementet bliver en tilbagevendende begivenhed.

 

Det samlede budget er på 478.275 kr. og består af primært af udgifter til kunstnerhonorar, leje af udstyr, sikkerhed og strøm. Der budgetteres med indtægter på i alt 480.000 kr. bestående af en egenfinansiering på 50.000 kr., 150.000 kr. i entreindtægter og barindtægter på 250.000 kr. samt et bevilget tilskud på 30.000 kr. fra Bornholms Brandforsikring A/S.

Det er muligt er læse mere om Golden Island Open Airs facebookside

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet bevilger en underskudsgaranti på 20.000 kr.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Ansøgning om tilskud fra Raise Your Horns 2020

20.03.01Ø40-0335

Sagsfremstilling

Foreningen Raise Your Horns ansøger om et tilskud på 30.000 kr. til en Hård Rock og Metal festival, Raise Your Horns. Festivalen finder sted for tredje år i træk og afholdes i år d. 11.-12. september 2020.

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med festivalen er at skabe en tilbagevendende begivenhed med en bred profil inden for hård rock- og metalmusik med deltagelse af både up-coming bands og etablerede musikere fra ind- og udland.

Ansøger oplyser, at festivalen de to foregående år har haft besøg af 31 bands fra Danmark, Sverige, Norge og Finland og gæster fra Danmark, Sverige, England og Tyskland. I år vil festivalen præsentere bands fra de nordiske land samt Spanien og Tyskland.

Afviklingen af festivalen foregår på frivillig basis og i et samarbejde med lokale samarbejdspartnere.

Det samlede budget er på 239.638 kr. og består primært af udgifter til bands, kost og logi og markedsføring. Der budgetteres med en entreindtægt på 62.400 kr. og 174.238 kr. i fondsmidler og støtte fra sponsorer. Derudover regner man med en indtægt på salg fra boder (mad, merchandise, tattoo m.fl) på 3.000 kr.


Ansøger oplyser, at foreningen pr. 1. januar 2020 har modtaget tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfond, ROSA og Sparekassen Bornholms Fond på i alt 50.000 kr. og sponsorater for 18.500 kr. Det resulterer i et finansieringsbehov på nuværende tidspunkt på ca. 171.000 kr.

Musik- og Teaterrådet bevilgede et tilskud på 20.000 kr. i 2019 til samme formål.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 20.000 kr.
Peer K. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ansøgning om underskudsgaranti til metalkoncerter

20.03.01Ø40-0333

Sagsfremstilling

Foreningerne Spillestedet og Raise Your Horns ansøger om en underskudsgaranti på 24.600 kr. til to metalkoncerter på Villa Nova i Rønne. Koncerterne skal finde sted i hhv. marts og april.

 

Ifølge ansøgerne er ønsket med dette initiativ at skabe metalarrangementer jævnlig fordelt i løbet af året og skærpe interessen for metalmusik.

Ansøgerne oplyser, at hver koncert vil præsentere tre bands. Forinden koncerten tilbydes fællesspisning til en billig pris, så det bornholmske metalpublikum har mulighed for at danne netværk og med tiden trække flere bekendte med til arrangementerne.


Der er fremsendt et budget, der viser samtlige udgifter og indtægter for gennemførelsen af én koncert. Dette budget er på 24.300 kr. og består primært af udgifter kunstnerhonorar, kost og logi samt udgifter til bar. Der budgetteres med entreindtægter på 6.000 kr. (60 billetter á 100 kr.) og barindtægter på 6.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 12.300 kr.

Finansieringsbehovet for to koncerter er således 24.600 kr. svarende til det ansøgte beløb.

Det fremgår af ansøgningen, at ansøgerne med dette initiativ ønsker at afprøve konceptet i foråret. Det er håbet, at koncerterne på sigt vil tiltrække et større publikum og dermed blive økonomisk bæredygtige.

 

Der er ikke søgt yderligere støtte fra anden side.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr. Rådet ser gerne, at arrangørerne søger yderligere støtte fra anden side.
Kim Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ansøgning om tilskud fra Bornholms Musikfestival 2020

20.15.00Ø40-0065

Sagsfremstilling

Bornholms Musikfestival ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til indeværende års festival.

Festivalen afholdes 13. juli-13. august.

Det fremgår af ansøgningen, at festivalen præsenterer i alt 10 kammermusikkoncerter på højt professionelt niveau. Komponisten Mette Nielsen vil desuden komponere et nyt kammermusikværk, som vil blive uropført under festivalen

 

Ansøger oplyser, at festivalens ensembler og solister består af kendte, erfarne musikere såvel som unge musikere. Sidstnævnte vil under instruktion af prof. Tim Frederiksen spille til åbne prøver og koncerter.

Koncerterne finder primært sted i de bornholmske kirker.

Der forventes 1000 gæster til festivalens koncerter. På baggrund af en undersøgelse fra 2019, påpeger ansøger, at festivalen bidrager til øens turisme, idet undersøgelsen viste, at 78% af de besøgende gæster var turister.

 

Det samlede budget er på 405.000 kr., som primært består af udgifter til honorar, kost, logi og transport. Der budgetteres med billetindtægter og annoncer på i alt 103.000 kr. og fondsmidler for i alt 302.000 kr.

 

Ansøger har søgt støtte fra diverse fonde. Der er på ansøgningstidspunktet modtaget tilsagn om tilskud på samlet 110.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 192.000 kr.

Musik- og Teaterrådet bevilgede i 2019 et tilskud på 20.000 kr. til samme formål.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 25.000 kr.
Steffen Hyldig deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Ansøgning om tilskud til korweekend og forårskoncerter

20.03.02Ø40-0039

Sagsfremstilling

NylarsKoret ansøger om et tilskud på 12.500 kr. til en korweekend og forårskoncerter med deltagelse af svenske korkomponist og kordirigent Stefan Forssén.

Ifølge ansøger komponerer Stefan Forssén rytmisk og jazzpræget kormusik, som det vil være inspirerende for NylarsKoret at arbejde med.

Korweekenden finder sted ultimo marts og afsluttes med en åben prøve for interesserede gæster på Bornholms Kunstmuseum. Korweekenden vil danne grundlag for korets to forårskoncerter i maj, hvor koret gerne ser komponisten deltage igen med sit akkompagnement.

Budgettet er på det ansøgte beløb og består af udgifter til Stefan Forsséns honorar og rejseudgifter i marts og maj. Det fremgår ikke af ansøgningen, at der er søgt støtte fra anden side. 

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:
Rådet bevilger et tilskud på 7.500 kr.

Steffen Hyldig deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Gensidig orientering

20.00.00G00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Musik- og Teaterrådet

14-01-2020

18

 

 

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Eventuelt

20.00.00G00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Musik- og Teaterrådet

14-01-2020

19

 

 

Musik- og Teaterrådet, den 14. januar 2020:

Intet.