Referat
Folkeoplysningsudvalget
11-02-2020 kl. 19:00
Mødelokale C, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Orientering om regnskab 2019
  åbent 3 Orientering om budget 2020
  åbent 4 Danske Baptisters Spejderkorts ansøgning om færdiggørelse af bålplads
  åbent 5 DGI ansøgning om kursus i officielt trafikofficial kursus
  åbent 6 Orientering om nye godkendte folkeoplysende foreninger
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 9 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

1

 

 

Fraværende

Birgitte Sonne Hansen

Steen Grønnegaard

Jan Pedersen deltager som suppleant

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 4 ændring: Fejl ved beløb rettes til 70.000 kr.

Pkt. 5. Formanden for Folkeoplysningsudvalget erklærer sig inhabil i beslutning.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om regnskab 2019

18.15.30P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Regnskabet for 2019 forelægges Folkeoplysningsudvalget til orientering.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller,

·        At udvalget tager regnskabet til efterretning.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 11. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 viser et overskud på området på 9.474 kr., som indstilles til overførsel.

 

Overskuddet på tilskud til leder- og instruktøruddannelse skyldes lavere søgning end budgetteret.

 

Underskuddet på lokaletilskud på 128.550 kr. skyldes fortrinsvis, at der er indkommet færre gebyrindtægter end budgetteret.

 

Overskuddet på undervisningstilskud skyldes dels et mindre forbrug blandt de små aftenskoler, hvor kommunen forestår lønudbetaling, dels tilbagebetaling af uforbrugte midler fra de større aftenskoler, hvor en mindre del af beløbet ikke er anvendt i forbindelse med tildeling af yderligere undervisningstilskud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrug
2019

Korr. budget
2019

Rest. korr.
Budget 2019

 

 

 

 

 

DKK

DKK

DKK

Samlet resultat

4.638.747

4.648.221

9.474

Fritidsaktiviteter, fælles formål

50.451

53.839

3.388

Overførsler og tilskud

50.451

20.839

-29.612

Overført fra 2018

0

33.000

33.000

Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde

1.510.594

1.561.329

50.735

Aktivitetstilskud

1.101.382

1.101.838

456

Tilskud til leder- og instruktørudd.

280.767

327.050

46.283

Rejsetilskud

128.445

132.441

3.996

Lokaletilskud

2.343.637

2.215.087

-128.550

Lokaletilskud, voksne

37.861

34.246

-3.615

Lejeudgifter

28.101

44.428

16.327

Lokaletilskud

2.391.814

3.081.393

689.579

Gebyrindtægter

-832.513

-944.980

-112.467

Afregning tidligere år

718.374

0

-718.374

Undervisningstilskud

630.717

684.674

53.957

Undervisningstilskud

630.717

684.674

53.957

Tilbagebetaling, aftenskoler

0

0

0

Betalinger til/fra off. myndigheder

32.528

30.436

-2.092

Start- og udviklingspuljen

70.820

102.856

32.036

Start- og udviklingspuljen

70.820

70.856

36

Overførsel fra 2018 - disponeret

0

32.000

32.000

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering om budget 2020

18.15.30P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Budget for 2020 på folkeoplysningsområdet forelægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller,

·        At udvalget tager budgettet til efterretning

 

Folkeoplysningsudvalget, den 11. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sidste år var bemærkningerne således:

Som en del af budgetforliget er der vedtaget en besparelse på undervisningstilskud på 70.000 kr.

 

 

Korr. budget
2020

 

 

 

DKK

Samlet resultat

4.555.122

Fritdsaktiviteter, fælles formål

21.151

Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde

1.535.834

Aktivitetstilskud

1.127.161

Tilskud til leder- og instruktørudd.

273.188

Rejsetilskud

135.485

Lokaletilskud

2.265.720

Lokaletilskud, voksne

35.033

Lejeudgifter

45.082

Lokaletilskud

3.152.211

Gebyrindtægter

-966.606

Undervisningstilskud

628.800

Undervisningstilskud

628.800

Betalinger til/fra off. myndigheder

31.133

Start- og udviklingspuljen

72.484

Start- og udviklingspuljen

72.484

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Danske Baptisters Spejderkorts ansøgning om færdiggørelse af bålplads

18.15.10Ø40-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

4

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

Danske Baptisters Spejderkorps, Rønne Kreds ansøger om et tilskud på 60.000 kr. til færdiggørelse af bålplads.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      at udvalget beslutter, hvorvidt der kan bevilges tilskud som ansøgt

 

Folkeoplysningsudvalget, den 11. februar 2020:

Udvalget bevilger 15.000 med en forudsætning om at projektet gennemføres.

Sagsfremstilling

Danske Baptisters Spejderkorps Rønne Kreds, ansøger om tilskud på 60.000 kr. til færdiggørelse af bålplads på spejdergrunden, Skrædderbakkevejen nr. 1, 3700 Rønne.

 

Stedet benyttes af egne spejdere, som afholder alle deres aktiviteter på stedet. Desuden benyttes stedet af andre spejdere og skoler.

 

I øjeblikket bygges en bålhytte på grunden, som finansieres af midler fra Friluftsrådet, Bdr. Larsens Legat og Sparekassefonden Bornholm med i alt 100.000 kr.

 

Der mangler midler til at anlægge betonfliser i bålhytten, anden indretning som bålsted og fastmonterede bænke. Fordelen ved have fliser på bunden har bl. a. den fordel, at der kan laves bål i tørre perioder med afbrændingsforbud.

 

Det samlede beløb til anlæggelse af betonfliser, anden indretning som bålsted og fastmonterede bænke anslås til 100.000 kr.

Da Bornholms Brand har givet tilsagn om tilskud på 10.000 kr., mangler der således 60.000 kr. til færdiggørelse af bålstedet.

Økonomiske konsekvenser

Der er 72.484 kr. i Start- og udviklingspuljen i budget 2020. Der er på nuværende tidspunkt ikke anvendt midler fra puljen i 2020. Der er således 72.484 kr. til udvalgets disposition.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  DGI ansøgning om kursus i officielt trafikofficial kursus  

18.15.10Ø40-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

5

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

DGI Bornholm ansøger om et tilskud på 25.000 Kr. til afholdelse af kursus i officielt trafikofficial kursus.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      at udvalget beslutter, hvorvidt der kan bevilges tilskud som ansøgt

 

Folkeoplysningsudvalget, den 11. februar 2020:

Afslag i det der ikke er flertal i udvalget for at støtte.

Sagsfremstilling

Efter et stort ønske og opfodring fra det lokale Politi i efteråret om at skærpe krav og kontrol på, at alle dem som regulerer trafik i relation til alle de løb og ikke mindst cykelløb, som finder sted på øen er officielt uddannede trafikofficials.

Alle hjælpere som håndterer trafik i forbindelse med større events, cykelløb m.m. skal have ovenstående kursus + Førstehjælpskursus, som DGI Bornholm ønsker at afholde til marts 2020.

Yderligere information om kurset kan læses her: https://www.trafik-official.dk/

 

Dette officielle kursus, POLITI og myndighedsgodkendt udbudt via DCU (Dansk Cykel Union) med max. Pladser (20). Forventet 15 – 17 deltagere.

 

Det koster minimum - kr. 25.000 for afvikling, hertil rejse og ophold for instruktør og forplejning de to kursusdage. Det er en udgift, som vil belaste foreningernes økonomi væsentligt. Med en billigere eller gratis deltagelse, ville man således også kunne skærpe interessen og være medvirkende til at få udannet nogle flere.  Ved støtte er det indirekte støtte de frivillige foreningers økonomi og muligheder, ligesom at det bidrager til at forstærke et vitalt område, i og ved afviklingen af de mange events og løb, som hvert år finder sted på Bornholm.

 

DGI samarbejder med Destination Bornholm til afvikling af kurset og ansøger om 25.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er 72.484 kr. i Start- og udviklingspuljen i budget 2020. Der er på nuværende tidspunkt ikke anvendt midler fra puljen i 2020. Der er således 72.484 kr. til udvalgets disposition.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om nye godkendte folkeoplysende foreninger

18.15.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

6

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Administrationen har godkendt ny(e) folkeoplysende forening(er).

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 11. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har godkendt følgende nye folkeoplysende foreninger:

·        Nexø Krocket Klub 2020. (Aktiviteten var tidligere en del af Nexø Boldklub).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gensidig orientering

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

7

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 11. februar 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Folkeoplysningsudvalget, den 11. februar 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Eventuelt

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

11-02-2020

9

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 11. februar 2020:

Intet.