Referat
Folkeoplysningsudvalget
12-05-2020 kl. 19:00
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Foreningsgodkendelse - Bornholms Frie Familieklub
  åbent 3 Tejn Idrætsforening ansøgning "Boldleg for små poder 0-8 år"
  åbent 4 LOF ansøgning til to kurser i " Vanebryderne"
  åbent 5 Endelig afregning af undervisningstilskud for 2019
  åbent 6 Orientering om info i forbindelse med Corona-situationen
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 9 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

1

 

 

Fraværende

Bjarne Stefaniuk

Kaj Andersen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bilag eftersendt, bilag under pkt. 6.

Aage Larsen er inhabil under pkt. 4.

Protokollen underskrives til næste møde den 20. august 2020.

Dagsorden godkendt.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Foreningsgodkendelse - Bornholms Frie Familieklub

18.15.08G01-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

2

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Bornholms Frie Familieklub søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til udvalgets drøftelse, hvorvidt Bornholms Frie Familieklub kan godkendes som en folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde jf. Folkeoplysningslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. maj 2020:

Godkendt som folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at skabe netværk og et forpligtende fællesskab samt at arrangere folkeoplysende aktiviteter, som primært er målrettet børnefamilier på Bornholm, der har deres børn ude af institution eller skole i kortere eller længere perioder.

Foreningens arbejde bygger på demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og har til formål at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for sit eget liv samt lysten til at deltage aktivt i samfundet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

3 Tejn Idrætsforening ansøgning "Boldleg for små poder 0-8 år"

18.15.10Ø40-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

3

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

Tejn Idrætsforening ansøger om et tilskud på 10.000 Kr. til udstyr i forbindelse med afholdelse af nyt tiltag ” Boldleg for små poder 0-8 år”.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      at udvalget beslutter, hvorvidt der kan bevilges tilskud som ansøgt

Folkeoplysningsudvalget, den 12. maj 2020:

Bevilget 10.000 kr. til materialeindkøb.

 

Sagsfremstilling

Tejn Idrætsforening afholder hver lørdag formiddag ”Boldleg for små poder fra 0 – 8 år i Mulighedernes Hus. Boldleg for små poder handler om leg, bevægelse og masser af glæde. Børnene kan i fællesskab med forældre/bedsteforældre frit vælge mellem fire-seks forskellige stationer, der varierer fra lørdag til lørdag.

 

I en travl og ofte hektisk hverdag for børnefamilier bliver lørdag formiddag i Mulighedernes Hus et frirum, hvor børn og forældre har kvalitetstid sammen. For flertallet af børnene er det deres første møde med den lokale idrætsforening. De kommer primært fra Nordlandet, men også fra Svaneke, Rønne og Sorthat. Mellem 16 – 24 børn har sammen med deres forældre glæde af tilbuddet.

 

Der ansøges om et tilskud på 10.000, som dækker indkøb af bløde redskaber så som nedspringsmåtte, plint og karusseller. Redskaberne vil gøre lørdagen endnu mere attraktiv for børnene, og vil desuden have stor værdi for foreningens øvrige gymnastikafdelinger. Der er indhentet tilbud fra tre forskellige udbydere, og her lyder den billigste samlede pris incl. moms på 10.195,-.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er 72.484 kr. i Start- og udviklingspuljen i budget 2020. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 15.000 kr. af puljens samlede midler. Der er nu 57.484 kr. til udvalgets disposition.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 12. maj 2020

1.
VS Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  LOF ansøgning til to kurser i VANEBRYDERNE

18.15.10Ø40-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

4

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

LOF –Bornholm ansøger om tilskud på 25.864 Kr. til to kurser i VANEBRYDERNE

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      at udvalget beslutter, hvorvidt der kan bevilges tilskud som ansøgt

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. maj 2020:

Afslag.

Sagsfremstilling

VANEBRYDERNE er et kursus til mennesker, der ønsker at bryde med dårlige sundhedsvaner og et ønske om en sundere livsstil. I Vanebryderforløbet mødes man ni gange over tre-fire måneder, hvor der ind imellem er indlagt nogle refleksionsuger, som skal skabe rum til at arbejde med omlægningen af livsstilen.

Forløbet indeholder forskellige motivationsøvelser ud fra netop egne motiver og mål til at ændre på nogle vaner, som den enkelte finder ikke er hensigtsmæssige at have i sit liv. Der arbejdes med forskellige motionsaktiviteter, inspiration til at finde ind i en mere varig aktiv livsstil m.m. Flere gange i forløbet vil der være madværksted, så den enkelte bliver inspireret til at spise mere groft og grønt i hverdagen.

 

- Essensen i kurset er fælleskaber, mere viden og inspiration, som skal danne baggrund for nye vaner og ikke mindst fastholdelse af de nye vaner

 

Målgrupperne kan være både børnefamilier og seniorer.

 

I kurset sætter deltagerne selv mål for et sundheds -og livstilsskifte, og der samarbejdes med kommunens diætister, patientforeninger som Diabetesforeningen og Hjerteforeningen bidrager med oplæg og viden. VANEBRYDERNE er udviklet til et koncept, som bliver udbudt flere steder i Danmark, og projektet er støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje. Se bilag om moduler, ansøgning og budget.

 

 

 

 

Ansøgning til 2 forløb a 27 timer med 15 deltagere på hvert hold. Pris 25.854 kr. I budgettet fremgår hvad aktiviteterne går til, hvis konceptet følges.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget beskrivelse pr. forløb

 

 

 

 

 

Udgift

Indtægt

Tilrettelæggelses af kursusforløb

 

2.500

 

Kursusleder 27 t. x kr. 361 (1)

 

9.747

 

Folkeoplysende tilskud 27 t. x kr. 120

 

3.240

Lokaler

 

3.500

 

Kursus administration 27 t. x 150

 

4.050

 

Markedsføring - hjemmeside og boost på FB

5.000

 

Deltagermateriale kr. 75 pr. pers x 15.

1.125

 

 

 

 

 

Deltagerbetaling v/15 deltagere x 650 (2)

 

9.750

 

 

 

 

 

 

25.922

12.990

 

 

 

 

Beløb der skal dækkes ved gennemførsel på 15 personer

12.932

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er 72.484 kr. i Start- og udviklingspuljen i budget 2020. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 15.000 kr. af puljens samlede midler. Der er nu 57.484 kr. til udvalgets disposition.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 12. maj 2020

1.
LOF Bornholm - ansøgning til FO - Start og Udviklingspuljen (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Endelig afregning af undervisningstilskud for 2019

18.15.01Ø40-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

5

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Endelig afregning af undervisningstilskud 2019.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller:

·        Endelig afregning til orientering

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. maj 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Anvendt undervisningstilskud 2019 fordeler sig således:

 

Almen undervisning

 

340.634,42

Særligt tilrettelagt undervisning

237.142,28

Instrumentalundervisning

6.801,36

Fleksible tilrettelæggelsesformer

17.121,27

 

601.699,33

Debatskabende aktiviteter (10%)

47.467,94

Forbrug i alt

 

649.167,27

 

Oversigt over forbrug:

 

 

 

max tilskud

forbrug

 

 

 

 

i forhold til

 

 

 

 

bevilling

lønforbrug

 

antal

antal

Forening

i alt

og tilsk.brøk

debat (10%)

timer

deltagere

Amazing

14.850,00

12.359,67

0,00

117

 

Bornh.Musikam.Kor

12.750,00

12.676,01

0,00

120

30

Det Rytmiske Selskab

14.850,00

0,00

0,00

0

0

Gigtskolen

45.500,00

44.995,46

0,00

284

176

GudhjemVæverne

12.700,00

12.676,95

0,00

120

38

Nylarskoret

18.000,00

14.783,43

0,00

140

49

Svaneke Vævekreds

6.570,00

6.341,67

0,00

60

34

Østerlars Sport

6.570,00

5.915,91

0,00

56

19

 

 

 

 

 

Aftenskolen for Spec.

214.800,00

132.895,00

14.396,88

745

104

AOF

213.650,00

227.045,89

23.240,00

1783

739

Bhs. Husflidskreds

23.400,00

23.522,57

2.590,06

196

121

FOF

40.050,00

40.370,94

0,00

198

82

LOF

78.000,00

68.115,83

7.241,00

431

426

701.690,00

601.699,33

47.467,94

4.250,00

1.818,00

i alt

649.167,27

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om info i forbindelse med Corona-situationen

18.15.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

6

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Orientering om diverse information til foreningerne i forbindelse med Corona-situationen.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. maj 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For at afbøde konsekvenserne af Corona-situationen med nedlukkede folkeoplysende aktiviteter er der truffet beslutning om, at tilskud til haller, aftenskoler og foreninger ydes uændret.

Dette sker på baggrund af en ny bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til kurser og aktiviteter, der er aflyst pga. COVID-19. Kulturministeren har opfordret kommunerne til at benytte denne mulighed, og det har Bornholms regionskommune valgt at gøre.

Administrationen har orienteret berørte haller, aftenskoler og foreninger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 12. maj 2020

1.
Undervisningstilskud - COVID-19 - Nyhed (MSG)

2.
Bekg om foranstaltn Covid-19 (PDF)

3.
Information if. m. Corona-situation (MSG)

4.
Info om lokaletilskud/aktivitetstimer - Covid-19 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gensidig orientering

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

7

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. maj 2020:

Intet.

Budgetvejledning 2021 eftersendes.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. maj 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Eventuelt

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-05-2020

9

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. maj 2020:

Intet.

Næste møde 20. august 2020.