Referat
Folkeoplysningsudvalget
10-08-2020 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budgetopfølgning pr 30. juni 2020
  åbent 3 Tilskud til foreningsvirksomhed under både kapitel 4 og 5
  åbent 4 Høring vedr. budget 2021
  åbent 5 Endelig afregning af lokaletilskud for 2019
  åbent 6 Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år
  åbent 7 Orientering om udbetaling af medlemstilskud i 2020
  åbent 8 Orientering om VIFO konference efterår 2020
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

1

 

 

Fraværende

Brita Hansen

Bjarne Stefaniuk

Birgitte Sonne Hansen

Christian Thøgeren

Bemærkninger til dagsordenen

Dagsorden godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr 30. juni 2020

18.15.30P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

2

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen for folkeoplysningsområdet pr. 30. juni 2020 forelægges Folkeoplysningsudvalget til orientering.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      At udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Folkeoplysningsudvalget den 10. august 2020:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Herunder ses oversigt over forbruget fra januar til juni 2020 på folkeoplysningsområdet.

 

 

Forbrug
2020

Korr. budget
2020

Rest. korr.
Budget 2020

 

 

 

 

 

DKK

DKK

DKK

Samlet resultat

2.439.431

4.589.122

2.149.691

Fritidsaktiviteter, fælles formål

0

21.151

21.151

Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde

1.137.911

1.535.834

397.923

Aktivitetstilskud

1.127.161

1.127.161

0

Tilskud til leder- og instruktørudd.

10.750

273.188

262.438

Rejsetilskud

0

135.485

135.485

Lokaletilskud

951.888

2.265.720

1.313.832

Lokaletilskud, voksne

0

35.033

35.033

Lejeudgifter

0

45.082

45.082

Lokaletilskud

1.594.225

3.152.211

1.557.986

Gebyrindtægter

-637.320

-966.606

-329.286

Afregning tidligere år

-5.017

 

5.017

Undervisningstilskud

307.757

628.800

321.043

Undervisningstilskud

307.757

628.800

321.043

Tilbagebetaling, aftenskoler

 

 

0

Betalinger til/fra off. myndigheder

5.400

31.133

25.733

Start- og udviklingspuljen

36.475

106.484

70.009

Start- og udviklingspuljen

36.475

72.484

36.009

Overførsel fra 2019 -disponeret

 

34.000

34.000

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tilskud til foreningsvirksomhed under både kapitel 4 og 5

18.15.00P21-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

3

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

En aftenskole har forespurgt om muligheden for at søge tilskud til aktiviteter for børn og unge.

Der er ikke pt. nedfældet regler for tilskud fra både kap. 4 og 5.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller forslag til regler godkendes, og indskrives i kommunens tilskudsregler.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 10. august 2020:

Indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

En folkeoplysende forening tilbyder typisk enten voksenundervisning, jf. Folkeoplysningslovens kap. 4, eller frivilligt foreningsarbejde for børn og unge, jf. kap. 5.

 

Men Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at en forening kan tilbyde virksomhed på begge områder, idet lovens §5 lyder således:

”En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed efter både kap. 4 og 5. Kommunalbestyrelsen afgør ud fra en vurdering af foreningens hovedvirksomhed, om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.”

 

Blandt de i kommunen godkendte folkeoplysende foreninger findes pt. én forening, der tilbyder både frivilligt foreningsarbejde og voksenundervisning, idet en idrætsforening i en årrække har udbudt et madlavningshold. Udgifterne til madlavningsholdet har i alle år været finansieret via en bevilling fra puljen til voksenundervisning.

 

Tilsvarende vil administrationen foreslå, såfremt en aftenskole tilbyder aktiviteter for børn og unge, at der ydes tilskud til aktiviteten fra puljen til aktiviteter for børn og unge (medlemstilskud).

 

Regler for tilskud til foreningsvirksomhed under både kap. 4 og 5 har hidtil ikke været nedfældet. Administrationen foreslår, at følgende regler godkendes, og indskrives i kommunens tilskudsregler:

 

 

Regler for virksomhed under både kap. 4 Folkeoplysende voksenundervisning og kap. 5 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

·         En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed inden for begge områder.

·         Kommunen afgør hvilke foreningskrav, der stilles. Det sker ud fra en vurdering af, inden for hvilket område foreningen har sin hovedvirksomhed.

·         En forening kan dermed modtage tilskud efter både kap. 4 og 5, men tilskuddet skal anvendes til og afregnes efter den tilskudsform, hvortil det er bevilget.

·         Udgiften til virksomhed under kap. 4 finansieres af budget til voksenundervisning, og udgiften til virksomhed under kap. 5 finansieres af budget til aktiviteter for børn og unge – uanset arrangør.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Høring vedr. budget 2021

18.15.30P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

4

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

Folkeoplysningsudvalget er som høringsberettiget organ forpligtet til at udtale sig om administrationens forslag til besparelser, udvidelser og anlæg i forbindelse med budget 2021.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      at udvalget drøfter og forholder sig til budgetmaterialet for 2020

Folkeoplysningsudvalget den 10. august 2020:

Drøftet. Høringssvar indsendes.

Op prioriteringsforslag drøftet.

Sagsfremstilling

Forslag til besparelser, udvidelser og anlæg sendes i høring og til kommentering blandt de høringsberettigede parter.

Materialet vedr. besparelser er udsendt til Folkeoplysningsudvalget den 25. juni 2020.

Materialet vedrørende Fritid- og Kultur samt oversigter over tidsplan for budgetprocessen 2021 findesbrk.dk.

Forslagene vil udgøre udgangspunktet for udvalgets drøftelser på det kommende Folkeoplysningsmøde den 10. august 2020. De høringsberettigede parter har høringsfrist den 12. august 2020.

Formanden vil efterfølgende den 11. august i samarbejde med administrationen udarbejde et udkast til et høringssvar, som udsendes til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget samme dag.

Høringsmaterialet har været tilgængeligt på brk.dk fra d. 25. juni.

 

Høringssvarene vil indgå som en del af det samlede materiale til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 27.-28. august 2020. Nye og ændrede forslag som følge af den politiske proces sendes i høring fra den 8. september med høringsfrist 21. september 2020 kl. 12.00.

 

Første behandling af budget 2021 foregår i kommunalbestyrelsen den 17. september, mens den anden og endelig behandling finder sted i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Endelig afregning af lokaletilskud for 2019

18.15.15Ø40-0372

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

5

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

Samtlige foreningers regnskaber for 2019 er afregnet.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller:

·         At afregningen tages til efterretning.

·         At der udtrækkes 2-3 foreninger til stikprøverevision.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 10. august 2020:

Taget til efterretning.

Følgende foreninger blev ved stikprøverevision udtrukket.

Bornholms Sportsfiskerforening

Nordbornholms Billard Klub

Rønne Idræts Klub

Sagsfremstilling

Der er i den endelige afregning modregnet for medlemmer over 25 år, hvis medlemsprocenten for over 25-årige er mere end 62%. Det samlede tilskud udgør hermed 3.090.137 kr.

I bilaget ses den endelige opgørelse, det beregnede tilskud samt restbeløb efter modregning af udbetalt aconto.

Økonomiske konsekvenser

Det bemærkes, at der i år er en usikkerhed i forhold til årets netto-budgetbeløb, i forhold til indtægterne fra gebyrer pga. lukkede haller mv. under Corona-perioden.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 10. august 2020

1.
Lokaletilskud, afregning 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-05-2020

7

 

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalg orienteres

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er klar til politisk behandling. Politikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms børn, unge og voksne, hvor fokus har været på det gode børne- og ungdomsliv på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Kommunalbestyrelsen sender ”Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år” i høring

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Anbefales, Søren Schow og Carsten Hæstrup kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler tyngde.
Udvalget anbefaler, at under blad 6 tilføjes "alle skal have mulighed for at have og få et godt arbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales, Maike Fiil kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler indhold.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Anbefales. Brian Kofoed kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler tyngde.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Udsat.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. maj 2020:

Udsat.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. maj 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020:

SSUs indstilling godkendt, idet der vedhæftes en revideret tidsplan i referatet.

Liste V kan ikke medvirke.

 

Folkeoplysningsudvalget den 10. august 2020:

Taget til efterretning. Glæder os til at se det udmundet. Godt arbejdsredskab til fremtidigt arbejde med strategi og handleplaner.

 

Sagsfremstilling

Udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er klar til politisk behandling for efterfølgende at blive sendt i høring. Fordi målgruppen for politikken i højere grad er den yngre del af befolkningen, er politikken mere digital i sit udtryk. Derfor består politikken i bilag 1 af to versioner af politikken:

·         Side 1 er politikken, som den vil fremgå af hjemmesiden, og hvor teksten fremkommer ved føring af mus over feltet tekst

·         Side 2 er politikken, som kan printes ud og hænges op

 

Borgerinvolvering

Politikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og et bredt udsnit af de borgere, som politikken henvender sig til, nemlig de 0-29-årige. Undervejs har der været stort fokus på at inddrage så mange forskellige perspektiver som muligt. Derfor er der afholdt interviews med blandt andet børnehavebørn, grundskoleelever, elever fra Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), Forberedende Grund Uddannelse (FGU) og Campus Bornholm med fokus på, hvad børn og unge selv mener, at det gode liv på Bornholm består af.

Desuden er der afholdt et borgermøde med interesseorganisationer, fagprofessionelle og forældre, hvor temaet var, hvad det gode børne- og ungdomsliv på Bornholm er.

 

Borgerinvolveringen har formet politikken og bruges i nye strategier og handleplaner

Politikken har fået sin endelige ordlyd gennem inddragelsen af borgerne. De seks udsagn i politikken er blevet nuanceret, og de uddybende sætninger i vidt omfang formet af konkrete udtalelser fra børn, unge og voksne.

 

Der er desuden kommet mange gode ønsker og idéer til, hvordan kommunen fremadrettet kan sikre rammerne for det gode børne- og ungdomsliv, og der er også fremsat mange konkrete forslag til indsatser. Nogle af disse er vedlagt i bilag 2.

Mange af dem er dog for konkrete til at blive indeholdt i politikken, men de mange ønsker og idéer er blevet behandlet af arbejdsgruppen for politikken. Ønskerne og idéerne fra de adspurgte børn, unge og voksne vil være en stærk inspiration i det kommende arbejde med at udarbejde politikker, strategier og handleplaner i flere af kommunens centre.

 

Nedenfor fremgår nogle af de vigtigste budskaber, som indgår i udkastet til politikken.

 

Det vigtige for børn og unge på Bornholm

Selvom aldersgruppen 0-29 spænder meget bredt, spiller familie og det tætte netværk en stor rolle for de adspurgte børn og unge. Det er vigtigt for dem, at de har nogle personer tæt på sig, som de er trygge ved, og som de kan regne med, hvis de har brug for hjælp, både i form af familie, venner og øvrige voksne. I takt med at børnene og de unge bliver ældre, fylder muligheden for en fremtid med uddannelse og arbejde mere og mere, samtidig med at fokus på familie og venner består.

 

Det vigtige for forældre, fagprofessionelle og fritids-/interesseorganisationer

De personer, der omgiver Bornholms børn og unge fra 0 til og med 29 år, peger i høj grad på vigtigheden af chanceligheden for alle børn og unge, både for børn og unge i almenområdet, men også i det specialiserede område. Her fylder daginstitutioner og skoler meget, men også fritids- og interesseorganisationer spiller en stor rolle i at tilbyde sådan en mulighed.

 

Den fremadrettede proces

I marts og april 2020 behandles udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år i de politiske udvalgt og kommunalbestyrelsen. Der lægges op til, at kommunalbestyrelsen sender politikken i høring i forlængelse af sit møde i april. I august 2020 forventes politikken og de indkomne høringssvar at blive behandlet igen med henblik på endelig vedtagelse september 2020 (se tidsplanen i bilag 3).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 31. marts 2020

1.
Bilag 1 Bornholms sammenhængende Børne- og ungepolitik 0-29 år (PDF)

2.
Bilag 2 Konkrete ønsker fra borgere (PDF)

3.
Bilag 3 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020

4.
Bilag 3 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik maj 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om udbetaling af medlemstilskud i 2020

18.15.05Ø40-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

7

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om udbetaling af medlemstilskud for 2020.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 10. august 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indkommet ansøgning om medlemstilskud fra 112 foreninger, hvoraf 11 tillige har søgt om tilskud til medlemmer med handicap i relation til idrætsaktivitet.


Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år (medlemstilskud) fastsættes en gang årligt, på baggrund af antallet af aktivitetsmedlemmer året forud. Et aktivitetsmedlem er en person, der har betalt kontingent i minimum tre måneder i løbet af året.


Der er udbetalt (max.) 133 kr. pr. medlem under 25 år, samt til handicappedes idrætsaktiviteter.

 

Årsbudget: 1.127.161 kr.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om VIFO konference efterår 2020

18.15.30P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

8

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter.

Resumé

Videnscenter for Folkeoplysning afholder den 24. og 25. november 2020 en konference om folkeoplysning og fællesskab. Udvalget drøfter FOU eventuelle deltagelse i konferencen.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller,

·         At udvalget drøfter og beslutter FOU deltagelse i VIFO konference

 

Folkeoplysningsudvalget den 10. august 2020:

Konklusion: Der deltager 3-4 i konferencen. Rene Danielsen kan ikke medvirke idet han mener, at FOU ikke skal deltage i konferencen.

Sagsfremstilling

Videnscenter for Folkeoplysning afholder den 24. og 25. november 2020 konference om folkeoplysning og fællesskab.

 

Efter et forår hvor de folkeoplysende fællesskaber har haft vanskelige kår, mens vi har været sammen hver for sig, er der nu langsomt ved at komme liv i landets aftenskoler, foreninger og højskoler igen. Og netop begrebet fællesskab i fokus, er temaet når Videncenter for Folkeoplysning inviterer politikere og aktører fra den brede folkeoplysende sektor til konferencen ‘Folkeoplysning i fællesskab’ 24.-25. november 2020 på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere om konferencen her: https://www.vifo.dk/nyheder/nyheder/2020/0527_vifo-inviterer-til-konference-om-folkeoplysning-i-faellesskab/

Økonomiske konsekvenser

At udgifter til deltagelse i konference afholdes af midler afsat under Fælles formål. Rådighedsbeløb i 2020 er 21.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

9

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 10. august 2020:

Lokalesituation drøftet.

Næste møde 15. september kl 19.00 -21.00.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Folkeoplysningsudvalget, den 10. august 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

10-08-2020

11

 

 

Folkeoplysningsmødet, den 10. august 2020: LOF der har været afholdt seks forskellige temaer på on line møder, som har været set over hele landet.

Mødet den 25.november flyttes til den 2. december 2020 kl. 18.30 - 21.00.