Referat
Idrættens Videns- og Kompetenceråd
27-02-2020 kl. 16:00
Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Fremtidigt behov for kunstgræsbaner på Bornholm
  åbent 3 Orientering og drøftelse om ny Kultur -og Fritidspolitik
  åbent 4 Benyttelse af indendørs idrætsfaciliteter på Bornholm og målgruppers behov
  åbent 5 Orientering om Åben Hal og ”WannaSport”
  åbent 6 Orientering om status på anvendelse af DGI stadion i Rønne
  åbent 7 Orientering om national undersøgelse "Danmark I Bevægelse"
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Eventuelt
  åbent 10 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

1

 

 

Fraværende

Karen-Margrethe Bager Hansen, DGI

Meike Fill

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Godkendt dagsorden.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fremtidigt behov for kunstgræsbaner på Bornholm

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter.

Resumé

Nexø Hallen har en ambition om at udvide med anlæggelse af nyt kunstgræsbaneanlæg. Der er på Bornholm i forvejen et kunstgræsbaneanlæg i Rønne. Behovet for kunstgræsbaneanlæg på Østbornholm, den forventede benyttelse af banen, og hvilken værdi det skaber til Bornholms idræt drøftes.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd,

·        at behovet for kunstgræsbaneanlæg i Nexø drøftes.

·        at IVK’s anbefalinger fremlægges Job, - Udviklings, - Fritidsudvalget.

 

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, den 27. februar 2020: Deltagelse til punktet: Halinspektør Peter Jørgensen og bestyrelsesformand Carsten Andersen fra Nexø Hallen. Bestyrelsesformand for DBU Bornholm, Lars Albæk.

 

IVK indstiller, at det er fornuftigt at anlægge en kunstgræsbane på Østbornholm. Flere klubber kan få glæde af den, og faciliteten kan anvendes til nye typer af aktiviteter og målgrupper. I forbindelse med de aktuelle klimaændringer forventes flere fugtige perioder, hvor græsbaner ikke kan anvendes. Det vil være en fordel at have en facilitet som en kunstgræsbane, der kan bruges hele året rundt.

Sagsfremstilling

Nexø Hallen har en ambition om at anlægge en kunstgræsbane. Kunstgræsbanen skal være til glæde for de fodboldklubber, spillere og nye potentielle spillere, der er på Østbornholm. Der er på nuværende tidspunkt én kunstgræsbane på Bornholm, som ligger i Rønne.

 

IVK inddrages nu for at drøfte og kvalificere behovet for endnu en kunstgræsbane, samt komme med fremtidige perspektiver og anbefalinger til en eventuel anlæggelse af en ny kunstgræsbane på Østbornholm.

 

Da DBU Bornholm er en vigtig medspiller i dette initiativ, har formand for DBU’s bestyrelse Bornholm Lars Albæk bidraget med nedenstående fordele og perspektiver, som en ny kunstgræsbane bidrager med, og som kan skabe en merværdi for fodbolden på Bornholm.

 

Lars Albæk fra DBU Bornholm og repræsentanter fra Nexø Hallen deltager i drøftelsen med IVK om fremtidigt behov for kunstgræsbane på Bornholm.

 

 

 

 

 

Notat af Lars Albæk

 

En kunstgræsbane i Nexø vil være en meget stor ’game changer’ for udviklingen af fodbolden på Bornholm. Fodbold spilles udendørs og skal spilles hele året rundt; flere og flere klubber og trænere efterspørger muligheden for spille og træne fodbold udendørs…. Det vil få flere med i fodbolden, det vil fastholde flere i fodbolden, og det vil også styrke hele det frivillige engagement i fodbolden, at vi faktisk kan træne og spille fodbold hele året….

 

Vi har i dag kun én kunstgræsbane (i Rønne), og den bane bliver flittigt brugt og til tider også for meget…. Så en ny kunstgærsbane vil alt andet lige skabe fantastiske muligheder for, at mange flere vil kunne træne, og spille fodbold hele året…. Både i dagtimerne (når vi inkluderer børnehaver og skoler) og i eftermiddags- og aftentimerne (når vi inkluderer idrætsforeningerne/fodboldklubberne)…. Og i dag ved vi, at der er mange fodboldklubber, som ikke tilbyder vintertræning og -kampe på grund lukning af græsbanerne… de har simpelthen ikke adgang til træningsfaciliteter…

 

Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel: flere og flere VIL gerne træne og spille fodbold udendørs HELE ÅRET, men især Østbornholm er begrænset af, at skulle køre til Rønne hele tiden…. Så det vil give et kæmpe boost til idrætsforeninger/fodboldklubber på Østbornholm. Og dermed potentielt også give os flere fodboldspillere, piger såvel som drenge i forskellige aldre. Det er en stor rekrutteringsfaktor.

 

Vi ved faktuelt fra andre dele af landet, at adgangen til gode træningsfaciliteter især har stor indflydelse på, om piger bliver i fodbold…. Så det vil også være en stor fastholdelsesfaktor….

 

Nuværende kunstgræsbane i Rønne benyttes især af Rønne-klubberne (Viking, RIK og Knudsker, af Nexø og Midtbornholm samt Elite Bornholm-holdene (ungdom)…)

 

Eksempel: Ingen ledig tid i alle weekender i marts måned… og ingen ledige tider på eftermiddage/aftener på hverdage. Banen er maksimalt brugt i vinterhalvåret.

 

En ny kunstgræsbane i Nexø bidrager med værdi som eks.:

 

Der er positiv dialog med idrætsforeninger/fodboldklubberne fra Svaneke IK, Poulsker IF, Nexø Boldklub, Østermarie IF og Aakirkeby IF om at være brugere af en ny kunstgræsbane ved Nexøhallen. Østerlars Boldklub vil også være en oplagt bruger….

Desuden vil Paradisbakkeskolen i Nexø også gerne bruge en kunstgræsbane i dagtimerne…. Andre børne- og skoleinstitutioner kunne også være brugere af banen…

Og en kunstgræsbane vil også kunne anvendes til aktiviteter for ældre motionister i dagtimerne, fx Fodbold Fitness, gymnastik, yoga, etc.…

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering og drøftelse om ny Kultur -og Fritidspolitik

00.01.00P22-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter.

Resumé

I januar godkendte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget (JUFU) en procesplan for udarbejdelse af en ny politik for kultur -og fritidsområdet. Som en del af procesplanen for politikken fremlægges for JUFU fem overordnede temaforslag den 3. marts 2020, og godkendes endeligt i april 2020. IVK inddrages med henblik på drøftelse og kvalificering af de overordnede fem temaer for den nye politik.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd,

·         at oplæg til temaer til ny Kultur -og Fritidspolitik drøftes.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, den 27. februar 2020:

Temaer drøftet og godkendt. Idet der henvises til at de formuleres kort og forståeligt. Forventer løbende involvering fra idræts -og kulturaktører på handlingsplansniveau. Justering af tema stedbundne potentialer ændres evt. til Bornholms potentialer. Navn på politik kunne være Fritidspolitik.

Sagsfremstilling

I januar 2020 godkendte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget en procesplan for udarbejdelse af en ny politik for kultur- og fritidsområdet jfr. referat af 8. januar 2020

Som en del af processen i udformning af politikken har JUFU haft en temadrøftelse om fritidsvaner og faciliteter med besøg fra to fagfolk fra henholdsvis Syddansk Universitet og Gladsaxe kommune.

Der er ligeledes afholdt åbent fyraftensmøde om kultur, fritidsvaner og faciliteter med forsker fra SDU den 5. februar 2020.


På baggrund af temadrøftelsen og med inspiration fra bl.a. Folkesundhedspolitikken er der blevet udarbejdet forslag til fem overordnede temaer, som kan indgå i den nye politik. Temaerne skal drøftes i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget d. 4. marts 2020. Derefter besluttes temaerne endeligt i JUFU i april 2020.

I kvalificeringen af temaerne inddrages Chefgruppen i BRK og IVK.

 

De fem temaer fremlægges således IVK til drøftelse og kvalificering.

 

Forslag til politikkens temaer

Kultur- og fritidspolitikken skaber værdi for borgerne ved at bidrage til rammer for den enkelte borgers livskvalitet og aktive deltagelse i øens mangfoldige fællesskaber. Vi prioriterer fritid- og kulturoplevelser, som den vigtigste drivkraft i udviklingen af vores aktive lokalmiljøer. Det er derfor et mål i sig selv, at alle aktører samarbejder om at skabe værdi for både fastboende og gæster.
Kultur- og fritidspolitikken rummer følgende fem tværgående temaer, som bindes sammen af en facilitetsstrategi:

Livskvalitet

Bornholm skal være en region, hvor alle kan leve et godt, sundt og aktivt liv. Øens enestående natur og mangfoldige kultur- og fritidsliv spiller en central rolle og kan være med til at understøtte folkesundheden. 
Deltagele i kultur- og fritidsaktiviteter kan f.eks. stimulere sanserne og bidrage til glæde og velvære ved at indbyde til bevægelse og socialt samvær såvel som individuel ro og fordybelse.

Vores kultur er den måde vi lever på. Derfor skal kultur- og fritidsaktiviteter tænkes ind i borgernes hverdag, så f.eks. kunst, natur og idræt bliver en naturlig del af den enkeltes liv. Det skal være nemt at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter, der derfor skal være tilgængelige for alle på Bornholm.

Alle er forskellige og har forskellige interesser og fritidsbehov. Muligheden for selv at kunne vælge, hvilken aktivitet borgeren deltager i, og hvor og hvornår kan have stor betydning for den enkeltes livskvalitet og udfoldelse. Det betyder, at Bornholm ikke blot skal tilbyde et varieret fritids- og kulturudbud hele året rundt, men også give mulighed for, at bornholmerne kan udfolde sig fysisk, socialt og kreativt.

Dannelse og fællesskab
Et rigt og varieret kultur- og fritidsliv giver sammenhængskraft i menneskers liv og er med til at skabe forudsætninger for, at det hele menneske kan udfolde sig. Borgerne skal have mulighed for at deltage i aktiviteter og oplevelser, der bidrager til fælles forståelse af sig og sine omgivelser. Samspillet mellem den frivillige verden og kulturverdenen skal desuden medvirke til et inkluderende samfund, hvor borgeren finder mening i at deltage og være med. Dialogen og respekten for sig selv og andre, er værdier, der skabes i fælleskaber, og som vokser ud af fælleskaber.

Allerede fra de er helt små, skal øens børn og unge møde den særegne bornholmske natur, kultur og kunst i rammer, der understøtter deres sociale, kreative og faglige kompetencer. De skal stifte bekendtskab med deres kulturelle rødder, så de opnår en grundlæggende forståelse for deres egen kultur og er i stand til at se verden i et bredere perspektiv

 

Samskabelse
Der skal skabes gode rammer for nyskabende samarbejder, der dels udvikler øens kultur- og fritidsudbud, og dels sætter det bornholmske kultur- og fritidsliv mere i spil i udviklingen af samfundsområder, der understøtter det gode liv for kommunens borgere.

Ved at styrke og facilitere flere samarbejder mellem kultur- og fritidslivets aktører og partnerskaber på tværs af faglige og sektorielle skel kan koordineringsindsatsen, netværksdannelse og ressourceudnyttelsen fremmes. Det er derfor også vigtigt, at fritid og kultur bliver inddraget i kommunens strategiske udviklingsplaner for f.eks. grøn omstilling, sundhed, uddannelse, byudvikling, erhverv, arbejdsliv m.v. Der skal stilles skarpt på værdikæderne, så der skabes ringe i vandet og merværdi for kommunens borgere, foreninger og institutioner.

Faciliteter  og mødesteder
Der skal være lige adgang til kultur- og fritidsfaciliteterne, og de skal komme flest mulige til gode. De skal understøtte både organiserede og uorganiserede aktiviteter samt afspejle borgernes adfærdsmønstre og præferencer. Der kan f.eks. arbejdes på at skabe en grundforsyning af almene kultur- og Fritidsfaciliteter på tværs af øen, mens specialiserede tilbud kun etableres få steder.

Kommunen arbejder løbende med at samle flere aktiviteter under fælles tag og skabe fleksibel adgang til både idrætshaller og biblioteker. Det er dog fortsat nødvendigt at se på, hvordan eksisterende faciliteter kan udnyttes bedre og udvikles strategisk, så der skabes rammer for fremtidens idræts- og kulturvaner.
Brugerne skal sikres reel indflydelse på denne udvikling, f.eks. ved at de nuværende råd på kultur- og idrætsområderne erstattes af et brugersammensat råd, der får tillagt kompetence i forhold til facilitetsstrategien.

Udviklingen af faciliteterne skal ske i dialog med borgerne og sammentænkes med den generelle udvikling af det enkelte lokalområde, så vi får skabt interessante områder, der højner levevilkårene for de lokale og tiltrækker nye borgere. Ofte kan uformelle mødesteder understøtte denne udvikling og bidrage til levende by- og lokalmiljøer.

Stedbundne potentialer
Bornholm adskiller sig på flere områder sig fra resten af landet. Øen har en særegen natur og geologi, rig arkæologi og kulturhistorie, stærke kunst- og kunsthåndværkermiljøer samt en blomstrende madkultur. Dette er eksempler på stedbundne kvaliteter, hvis potentialer bliver udfoldet i disse år og bidrager til Bornholms attraktionsværdi. Fagligheden og kvaliteten i disse miljøer har medført ”hot spots” på Bornholm, som i dag tiltrækker kunstnere, studerende, videnspersoner og iværksættere fra ind- og udland.

Udviklingen af kultur- og fritidslivet kan således med fordel tage udgangspunkt i de egenskaber, som er unikke for Bornholm. Der ses derfor fortsat et stort potentiale i at understøtte de kreative og rekreative miljøer og synliggøre Bornholm, som et internationalt mødested for kreativitet, erfaringsudveksling og fagligt netværk. Indsatsen kan bidrage til kvalitetsudviklingen af øens kultur- og fritidstilbud, og samtidig have en afsmittende effekt på talent- og erhvervsudviklingen samt bosætningen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Benyttelse af indendørs idrætsfaciliteter på Bornholm og målgruppers behov

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

4

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter.

Resumé

Der er i dag ikke et samlet billede af Bornholms idrætsfaciliteters systematiske benyttelse og den reelle bookede tid. Ligeledes har vi ikke kendskab til de forskellige målgruppers ønsker og præferencer for at være aktive i idrætshaller. IVK drøfter, hvorledes vi på Bornholm kan optimere benyttelse af indendørs idrætsfaciliteter og målgruppers præferencer med afsæt i seneste forskningsresultater fra Syddansk Universitet.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd,

·         at benyttelse af indendørs idrætsfaciliteter drøftes.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, den 27. februar 2020:

Drøftet. IVK anbefaler at de selvejende haller og de kommunale haller indleverer tal fra Conventus. IVK anbefaler JUFU at igangsætte en facilitetsundersøgelse på Bornholm. Undersøgelsen skal være økonomisk neutral for hallerne.

Sagsfremstilling

På temadagen den 5. februar 2020, hvor forsker Jens Høyer- Kruse præsenterede seneste forskningsresultater fra National undersøgelse af Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed, fremgik følgende resultater:

 

·        Der er ledig kapacitet i mange af landets idrætsfaciliteter, og i mange faciliteter er der et ganske betydeligt gab mellem booket og benyttet tid.

·        Der er uoverensstemmelse med tidspunkter, som de forskellige brugergrupper ønsker at være aktiv på og benyttet tid i idrætshaller.

 

På Bornholm kender vi ikke systematisk til bookning, benyttelse og målgruppers behov og præferecencer for at være aktive i eks. idrætshaller.

 

I de selvejende idrætshaller er der på nuværende tidspunkt ikke tilgængelige data og information over booket tid og benyttelse.

I de kommunale idrætshaller på Bornholm er der tal og overblik over booket tid og benyttelse.

Dette overblik kan således bidrage med information om tendenser på Bornholm ( bilag vedhæftet).

 

 

 

Med baggrund i forskningsreultaterne som blev præsenteret på fyraftensmødet, drøftes om samme tendenser kunne være tilfældet på Bornholm, samt hvilke strategiske og handlingsorienterede tiltag, der kan understøtte bedre udnyttelse af de mange indendørs indrætsfaciliteter og målgruppers præferencer.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Idrættens Videns- og Kompetenceråd 27. februar 2020

1.
Kommunale haller_ Optællingsskema uge 44-2019.xlsx (XLSX)

2.
Optællingsskema uge 44-2019 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om Åben Hal og ”WannaSport”

18.20.00Ø40-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

5

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter.

Resumé

Selvorganiseret idræt er et af de strategiske målsætninger for Bornholms idrætsliv. Der er politisk taget flere initiativer til at imødekomme denne målsætning. Blandt andet opkobling til den digitale platform ”WannaSport” og en anlægspulje til de selvejende haller. IVK drøfter muligheder for selvorganiseret idræt i selvejende haller. 

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd,

·        at anbefalinger til de selvejende haller om at indgå i åben hal og anvendelsen af WannaSport drøftes.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, den 27. februar 2020:

IVK anbefaler at de selvejende haller indgår i ordning om Åben hal og "WannaSport".

Sagsfremstilling

Job, - Udviklings- og Fritidsudvalgets mål for at fremme selvorganiseret idræt imødekommes bl.a. ved tiltag som:

·        en anlægspulje der understøtter øens selvejende hallers udgifter forbundet med tekniske installationer, som vil være nødvendige for, at hallerne stilles til rådighed for selvorganiserede idrætsudøvere

·        en licensaftale med den digitale portal ” WannaSport”

·        midler afsat til markedsføring i 2020

 

Formålet med ”WannaSport” er at gøre øens idrætshaller tilgængelige for selvorganiserede sportsudøvere, borgere, turister og andre interesserede brugere, som efterspørger fleksible muligheder for at udøve idræt.

 

”WannaSport” er implementeret i de fem kommunale idrætshaller, og der er mulighed for at de selvejende haller, tennisbaner og øvrige faciliteter kan kobles på.

 

De fem kommunale haller anvender ”WannaSport” med succes. Selvorganiserede idrætsudøvere, borgere og turister kan finde frem til det nærmeste tilbud med enten tablet, smartphone eller pc. Udlejningsstatistikken viser en stigning i anvendelsen af de kommunale haller over en treårig periode. Siden opstarten er der i februar 2020 registreret over 1000 udlejninger i de fem kommunale idrætshaller.

Mest anvendt er Klemenskerhallen, og det er især lokale borgere, der anvender ”WannaSport”. Badminton er den foretrukne idrætsgren, som på nuværende tidspunkt efterspørges.

 

Derudover har administrationen og leder af de kommunale idrætsanlæg afholdt informationsmøde den 5. februar 2020 for de selvejende haller om ”WannaSport”, de nødvendige tekniske installationer for at åbne hallerne op, samt en opfordring til at ansøge anlægspuljen.

IVK drøfter anbefalinger til de selvejende haller om at indgå i åben hal og anvendelsen af WannaSport.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om status på anvendelse af DGI stadion i Rønne  

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

6

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter.

Resumé

DGI landstævnestadion er for nuværende ikke i anvendelse. Status på ideer til anvendelse af DGI Stadion drøftes.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til:

·        At IVK drøfter ideer til anvendelse af DGI landsstævnestadion

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, den 27. februar 2020:

IVK anbefaler arbejdsgruppen genetableres.

Sagsfremstilling

DGI landsstævnestadion er under de nuværende omstændigheder ikke i anvendelse. Der har senest været nedsat arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens planer var, at indkalde til et borgermøde for at indsamle gode ideer til, hvordan Landsstævnestadion fremover kan benyttes. Arbejdsgruppens egne ideer var bl.a. at Landsstævnestadionet i højere grad kunne knyttes op på Den Grønne Ring. 

 

Arbejdsgruppen blev nedlagt i 2019, men er villig til at starte op, i tilfælde af nye ideer for DGI landsstævnestadions fremtidige anvendelse.

IVK drøfter eventuelle ideer til anvendelse af DGI Stadion og arbejdsgruppens fremtidige funktion.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om national undersøgelse "Danmark I Bevægelse"

18.20.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

7

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd orienteres.

Resumé

’Danmark i Bevægelse’ er et nationalt forsknings- og formidlingsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. Bornholms Regionskommune får igennem deltagelse adgang til viden om borgernes motivation for bevægelse. IVK orienteres om projektet.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller;

 

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, den 27. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Danmark i Bevægelse er den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner og deres motiver for at være fysisk aktive.

’Danmark i Bevægelse’ er et forsknings- og formidlingsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, Læs www.danmarkibevægelse.dk

 

Målingen er tilrettelagt, så Bornholms Regionskommune også vil få glæde af den. Projektet vil nemlig give en helt ny og mere præcis viden, som kan bruges til at udvikle aktiviteter, der kan fremme fysisk aktivitet og idrætsdeltagelse i kommunen.

 

Projektet omfatter en spørgeskemaundersøgelse af 400.000 voksne danskere i bevægelsesvaner, samt motiver og mulighed for bevægelse. Derudover gennemføres et litteraturstudie samt kvalitative interviews af udvalgte danskere.

 

Projektet bidrager med data og information om borgeres bevægelsesvaner og understøtter strategi og handling if. til BRK’s Folkesundhedspolitik, kommende Kultur -og Fritidspolitik og øvrige politikker i BRK.

Bornholms Regionskommune får igennem undersøgelsen mulighed for i samarbejde med Syd Dansk Universitet at fremlægge data om undersøgelsens resultater igennem to events i 2022.

 

Nedslag i forbindelse med undersøgelsen ”Danmark i Bevægelse”:

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

8

 

 

IVK tager kontakt til BAT vedr. transport til Torneværksvej og fartbegrænsning.

IVK drøfter på et af kommende møder tilskudsmodellen til selvejende haller.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Eventuelt

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

9

 

 

 

Ny centerleder Martin Schjerning er ansat i Nyvest Centret. Jørn Lund, DGI Hallen stopper 26. marts 2020.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Næste møde

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

27-02-2020

10

 

Sagsfremstilling

IVK har besluttet følgende mødeplan for 2020.

Torsdag den 27. februar kl. 16-18
Onsdag den 13. maj kl. 16-18
Onsdag den 19. august kl. 16-18
Tirsdag den 24. november kl. 16-18

 

Beslutning