Referat
Idrættens Videns- og Kompetenceråd
13-05-2020 kl. 16:00
Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Ansøgning om driftstilskud til Mulighedernes Hus
  åbent 3 Oreintering om Velfærdsallianceaftale mellem BRK, DBU og DBU Bornholm 2020 - 2013
  åbent 4 Gensidig orientering
  åbent 5 Eventuelt
  åbent 6 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-05-2020

1

 

 

Fraværende

Erik Deichman

Erik Andersen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bilag til pkt. 3 eftersendes efter mødet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2   Ansøgning om driftstilskud til Mulighedernes Hus

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-05-2020

2

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter

Resumé

Tejn Idrætsforening og Mulighedernes Hus anmoder om at blive en del af BRK’s tilskudsmodel til selvejende haller. Der er øgede aktiviteter i MH, som udfordrer driftsomkostninger og udgifter til vedligeholdelse af hallen.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til:

·        At IVK drøfter ansøgning om driftstilskud til Mulighedernes Hus

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, den 13. maj 2020:

På foranledning af TIFs ansøgning om at få del i tilskudspuljen til selvejende haller, indstiller IVK til JUFU, at alle selvejende haller ligestilles og at tilskudsmodel justeres og tilskudspuljen opjusteres tilsvarende som en grundlæggende forudsætning.

Sagsfremstilling

Syv selvejende haller og to svømmehaller modtager et årligt tilskud fra BRK´s driftstilskudsmodel til selvejende haller. Det er en lukket pulje som fordeles på baggrund af indberetninger om haltimer, driftsomkostninger m.m.

Tejn Idrætsforening anmoder om at blive en del af BRK’s driftstilskudmodel.

 

I september 2019 åbnede Mulighedernes Hus (MH). MH fik samlet gymnastikaktiviteter og samtidigt mulighed for at starte nye aktiviteter som Bold leg for små poder, MediYoga, badminton, bordtennis, Indoor cycling og fitness.

 

Derudover anvender specialskolen Kildebakken og Tejn Børnehus MH. Specialskolen Kildebakken anvender MH 4 gange ca. 2-4 timer pr gang om ugen, hvor der spilles badminton, bordtennis, indoor cycling. Specialskolen anvender ligeledes de badefacilitete, der er i hallen. Tejn Børnehus anvender hver fredag formiddag MH.

Tejn Idrætsforening oplever sig selv som en proaktiv forening i forhold til nye ideer og tiltag, og forventer at der kommer yderligere aktiviteter og brugere i MH.

 

Indtil videre har Specialskolen Kildebakken og Tejn Børnehus betalt kr. 60 pr. time, som ikke dækker de udgifter, der er forbundet med driftsomkostninger og vedligeholdelse. Det vurderes, at det er en belastning for Tejn Idrætsforening og ejer af MH. Der anmodes om, at komme i betragtning af driftstilskud som kompensation for bl.a. skolens brug af hallen.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et årligt tilskud i budgettet til selvejende haller på ca. 17.872.722 Kr. (2020).

som fordeles efter en tilskudsmodel. Det er en lukket pulje, som tildeles årligt syv selvejende haller og to svømmehaller. I tilfælde af at puljen skal åbnes op for flere selvejende haller, vil fordeling af tilskud skulle spredes ud over flere aktører, og hermed et mindre tilskud til hver af de selvejende haller pr. år.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Idrættens Videns- og Kompetenceråd 13. maj 2020

1.
SV Ansøgning om driftstilskud til Mulighedernes Hus (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering om Velfærdsallianceaftale mellem BRK, DBU og DBU Bornholm 2020 - 2013

00.16.00P20-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-05-2020

3

 

Resumé

Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm kan indgå i et samarbejde gennem en Velfærdsallianceaftale i perioden 2020 – 2023. Bornholm kan blive en af landets 30 kommuner, som sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem klubber og velfærdsområder til glæde og gavn for borgere og, hvor der er evidens for, at fodbold bidrager til øget trivsel og sundhed. Aftalen sikrer et styrket samarbejde mellem fagcentre i Bornholms Regionskommune og til foreningslivet i øens fodboldklubber.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til:

·                Administrationen orienter om Velfærdsalliance

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, den 13. maj 2020:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I perioden 2016 – 2020 indgik Bornholms Regionskommune og DBU den første Velfærdsallianceaftale, som har bidraget til et styrket samarbejde mellem DBU og BRK indenfor især skoleområdet og klubsamarbejdet. I første aftale har der været fokus på samarbejdsaktiviteter som:

I den tidligere aftale har BRK bidraget med et årligt tilskud til DBU på 65.000 kr. eksklusive moms.

 

I en kommende 4-årig Velfærdsallianceaftale (2020 – 2023) vil DBU, DBU Bornholm og BRK være en af landets 30 kommuner, som sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem klubber og velfærdsområder til glæde og gavn for borgere og, hvor der er evidens for, at fodbold bidrager til øget trivsel og sundhed.

 

Der har siden oktober 2019 været et indledende samarbejde mellem DBU & DBU Bornholm og BRK Fritid og Kultur, om at indgå en fornyet fire årig Velfærdsallianceaftale med fokus på:

·        Inklusion og beskæftigelse

·        Børn bold og bevægelse

·        Sundhed

·        Klubudvikling

 

Bornholm Regionskommune, DBU & DBU Bornholm anser hinanden for centrale samarbejdspartnere for udvikling af fodbolden, når det gælder om at sikre gode rammer for udviklingen af idrætten i kommunen samt at sikre, at endnu flere borgere bliver fysisk aktive.

 

Parterne har i perioden forud for denne aftaleperiode indgået i flere samarbejder, hvorfor denne relation og samarbejdet ønskes forøget og konsolideret; både politisk og administrativt, for dermed i langt højere grad at udnytte de samarbejdsmuligheder parterne kan tilbyde hinanden.

 

Det overordnede formål med velfærdsalliancen 2020 - 2023 er, at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Der tages afsæt i fodboldkoncepter, der er afprøvet i andre kommuner, og som har vist sig, at have betydning for en øget fysisk aktivitet og deltagelse i sociale fællesskaber for forskellige målgrupper og aldersgrupper.

 

Inklusion og beskæftigelse

Indsatsen er delvist fondsfinansieret af midler fra VELUX fonden. I alt 15 Velfærdsalliancekommuner indgår i denne indsats, som er et metodeudviklingsprojekt ”Fælles Fodslag for en Aktiv Fremtid” og samtidigt et forskningsprojekt, hvor Syddansk Universitet indgår.

Projektet er en videreudvikling af det tidligere ”Remiseprojekt” i kommunen og er et samarbejde mellem DBU Bornholm og kommunens jobcenter. Projektet er inspireret af ”Herlev-Modellen”, der var foranledning til at hjælpe 13 af 27 deltagende unge arbejdsledige ud af offentlig forsørgelse. For indsatsen betaler kommunen 25.000 kr., mens projektet leverer værdi på i alt op til 72.000 kr. fra eksterne midler fra VELUX- fonden.

 

Børn bold og bevægelse, i børnehave, skolen og fritiden

DBU Bornholm har ansøgt TRYG- fonden, som bidrager med 30.000 kr. i aftaleperioden til afvikling af et ”børnehaveprojekt” til kommunens daginstitutioner og fritidsklubber.

 

Fodbold som en del af Åben Skole

I regi af Åben Skole vil parterne samarbejde om skolecentrerede initiativer, herunder:

Hoved Kroppen Klubben, der har både indskolings- og udskolingselever som målgruppe, og har god erfaring med at rekruttere flere medlemmer til etablerede fodboldklubber samt inspirere udskolingselever til at tage frivillige (træner-) opgaver. Læs evt. mere her om konceptet.

11 For Health er et gratis, 2-dags undervisningsprogram for skolelærere og et videnskabeligt udviklet undervisningsprogram målrettet 5. klasseelever. Læs evt. mere her om konceptet.

 

Sundhed

I regi af ”Bevæg Dig For Livet” (BDFL) fodbold forventes DBU Bornholm at samarbejde med kommunens Center for Sundhed og Forebyggelse vedrørende implementering af det evidensbaserede træningskoncept ”Fodbold Fitness” til en række klubber. Indsatsen indebærer Fodbold Fitness-træneruddannelse for potentielle FF-trænere, FF-opstart i to klubber via Bevæg Dig For Livet konsulent samt 2 klubudviklingsforløb v. DBU Bornholms klubrådgiver. Ekstern finansiering til de deltagende Velfærdsalliancekommuner til denne indsats er fra Nordea-Fonden og Tryg- Fonden, som administreres af DBU.

 

U-landskampe

DBU forpligter sig til i aftaleperioden at afvikle minimum 2 U-landskampe i kommunen og dermed videreføre det tidligere gode samarbejde. Ved aftaleindgåelse er ambitionen, at det bliver 1 U-herrelandskamp og 1 U-kvindelandskamp. Disse kampe kan bidrage med at øge sammenhængskræften på Bornholm, og der forslås at finansieringen kommer fra Job-, Udvikling- og Fritidsudvalgets Frie midler.

 

Udvidet beskrivelse om indhold, målgrupper, økonomi og de enkelte centres forpligtelser er uddybet under de enkelte EDAN –aktiviteter, som fremgår i sagens bilag.

 

 

Økonomisk bidrag og ejerskab i fagcentrene

Der lægges op til i nuværende Velværdsallianceaftale, at de enkelte centre byder ind med egenfinansiering til at løfte indsatser målrettet de borgere og målgrupper, som indsatsen omhandler. Som en del af medfinansieringen er det en forudsætning, at der stilles personaleressourcer til rådighed i form af koordinering på tværs af centre, til samarbejdet med foreninger, klubber og de enkelte borgere der indgår. 

Til nogle af indsatserne er der bevilget ekstern finansiering i form af fondsstøtte, hvor Nordea-Fonden, VELUX-Fonden m.fl. bidrager betydeligt i form af bl.a. konsulentbistand og metodeudvikling fra DBU. Disse aktiviteter og indsatser indgår i fælles kommunale ansøgninger og puljebevillinger, som DBU på landsplan administrer, og som de deltagende Velfærdsalliancekommuner får del i.

I den indledende dialog med de enkelte Centre, har der været positiv tilkendegivelse fra alle centre i kommunen.

 

Aktivitet/projekt

Beløb i alt i aftaleperioden

Beløb pr. år (i 4 år)

Centrenes Egenfinansiering

Ekstern finansiering

Beskæftigelse / Fælles Fodslag

25.000

6.250

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

DBU-koncept finansieret af VELUX-Fonden og DBU’s Udviklingspulje ( 72.000kr.)

Førskolefodbold

0

0

DBU-koncept til udrulning via støtte fra TRYG Fonden (30.000 kr.)

U-landskampe

30.000

7.500

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget (JUFU)

JUFU – Frie midler

Beløbet er et tilskud til DBU’s væsentligt højere udgifter if. m. transport, ophold m.v.

Sundhedsprojekt

50.000

12.500

Center for Sundhed og Forebyggelse

Sundhedsindsatsen implementeres via konsulenter i regi af BDFL (der er finansieret af Nordea-fonden & Tryg Fonden)

Skoleområdet (H.K.K.)

36.000 kr.

(2 forløb pr. år, dvs. 8 forløb – á 4.500 kr. pr forløb)

9.000

Center for Skole/ de enkelte skoler

DBU

Skoleområdet (11 F. Health)

Gratis i 2020

0

DBU, Syddansk Universitet & Nordea-fonden.

Sum

141.000 kr.

35.250 kr.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

BRK forpligter sig i Velfærdsallianceaftalen mellem DBU, DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune til, at bidrage med et samlet beløb på 141.000 kr. i perioden 2020-2023, hvilket svarer til gennemsnitligt 35.250 kr. pr. år.

 

Til gennemførelse af aktiviteten vedrørende de to U- landslandskampe, vil det være en forudsætning at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkender afsættelse af 30.000 kr. i aftaleperioden 2020 – 2023. Beløbet finansieres igennem Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets egne Frie midler.

 

Med finansieringen på 30.000 kr. fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget vil den resterende finansiering fra BRK på 111.000 kr. over den fireårige periode blive fordelt således mellem kommunens centre:

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

25.000 kr.

Center for Sundhed og Forebyggelse

50.000 kr.

Center for Skole

36.000 kr.

I alt i aftaleperioden

111.000 kr.

 

 

 

Bilag til Idrættens Videns- og Kompetenceråd 13. maj 2020

1.
Beskrivelse af indsatser i Velfærdsalliance (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Gensidig orientering

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-05-2020

4

 

·        Orientering om Job, - Udviklings, - og Fritidsudvalgets beslutning om analyse af kultur- og idrætsfaciliteter på Bornholm.

·        Orientering om evt. afskaffelse af 25 års regel betydning for idræt og aktiviteter

·        Administrationen orienterer om det igangværende arbejde med udarbejdelse af en ny politik på fritids -og kulturområdet.

·        Leder af idrætsområder og administrationen orienterer om Corona situationens påvirkning af idrætsområdet.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 13. maj 2020:

Orientering om analyse af kultur -og idrætsfaciliteter taget til efterretning.

25 års regels betydning for idræt og aktiviteter blev drøftet under orientering i JUFU. BIR udarbejder beregning på området, som ønskes fremlægges for IVK.

Orientering om politik på fritids -og kulturområdet.

Carsten Clemmensen sender mail til IVK om fælles koordinerede retningslinjer i forbindelse med genåbning af idrætsområder.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Eventuelt

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-05-2020

5

 

 

JUFU har godkendt ansøgninger i forbindelse med Åben Hal.

JUFU har et ønske om afklarende spørgsmål til Nexø Hallen der ansøger om Kommunegaranti til anlæggelse af kunstgræsbane.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Næste møde

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-05-2020

6

 

Sagsfremstilling

Rådet har fastlagt følgende for 2020.

Torsdag den 27. februar kl. 16-18
Onsdag den 13. maj kl. 16-18
Onsdag den 19. august kl. 16-18
Tirsdag den 24. november kl. 16-18

 

Beslutning

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 13. maj 2020:

Planlægger at afholde IVK møde midt i juni, når der foreligger et budget for 2021. indkaldes via Doodle.