Referat
Idrættens Videns- og Kompetenceråd
10-08-2020 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Høring af Budget 2021
  åbent 3 Indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2020
  åbent 4 Drøftelse af tiltag, der understøtter strategiske tiltag inden for idrætten på Bornholm
  åbent 5 Gensidig orientering
  åbent 6 Eventuelt
  åbent 7 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10-08-2020

1

 

 

Fraværende

Carsten Clemmensen

Marian Lundh

Jens S. Kofoed

 

Bemærkninger til dagsordenen

Godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Høring af Budget 2021

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10-08-2020

2

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns-  og Kompetenceråd er som høringsberettiget organ forpligtet til at udtale sig om administrationens forslag til besparelser, udvidelser og anlæg i forbindelse med budget 2021.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd,

-      at udvalget drøfter og forholder sig til budgetmaterialet for 2020

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 10. august 2020:

IVK drøftet besparelsesforslag til budget 2021. Høringssvar udarbejdes.

IVK ønsker at fremsende et op prioriteringsforslag af godtgørelse af modregning af henhold til 25 års reglen.

IVK ønsker et op prioriteringsforslag til budget 2021 til pulje, der afsættes til selvejende haller selvejende, der ikke får tilskud i dag jfr. tilskudsmodellen.

IVK ønsker et op prioriterings forslag til budget 2021 til pulje på 250t kr., der afsættes til sommerferie aktiviteter til øens foreninger målrettet øens børn og unge i alderen 6 - 17 år.

Sagsfremstilling

Forslag til besparelser, udvidelser og anlæg sendes i høring og til kommentering blandt de høringsberettigede parter.

Materialet vedr. besparelser er udsendt til Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 25. juni 2020.

Materialet vedrørende Fritid- og Kultur samt oversigter over tidsplan for budgetprocessen 2021 findesbrk.dk.

Forslagene vil udgøre udgangspunktet for udvalgets drøftelser på det kommende Folkeoplysningsmøde den 10. august 2020. De høringsberettigede parter har høringsfrist den 12. august 2020.

Formanden vil efterfølgende den 11. august i samarbejde med administrationen udarbejde et udkast til et høringssvar, som udsendes til godkendelse i Idrættens Videns- og Kompetenceråd samme dag.

Høringsmaterialet har været tilgængeligt på brk.dk fra d. 25. juni.

 

Høringssvarene vil indgå som en del af det samlede materiale til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 27.-28. august 2020. Nye og ændrede forslag som følge af den politiske proces sendes i høring fra den 8. september med høringsfrist 21. september 2020 kl. 12.00.

 

Første behandling af budget 2021 foregår i kommunalbestyrelsen den 17. september, mens den anden og endelig behandling finder sted i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3 Indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2020

00.05.07G01-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10-08-2020

3

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter.

Resumé

Idrættens Videns- og Kompetenceråd skal udpege 1-2 kandidater til kultur- og idrætsprisen 2020.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller, at

·        rådet udpeger 1-2 kandidater til kultur- og idrætsprisen 2020

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 10. august 2020:

IVK har udpeget to foreninger til idrætsprisen.

 

 

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens indsats for det bornholmske kultur- og idrætsliv. Prisen består af et kontant beløb på maks. 10.000 kr., som kan uddeles til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

Sidste års prismodtagere var AaIF’s håndboldhold Granit Kidz og Foreningen Værftet i Nexø.

Alle borgere, organisationer, foreninger mv. har mulighed for at indstille en kandidat til kultur- og idrætsprisen. Dog har kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) en særlig forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til prismodtager/e inden for deres respektive fagområde.

Der er frist for indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2020 den 7. august. Da IVK’s afholder ekstraordinært møde d. 10. august udskydes fristen for rådet alene til d 12. august.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget forventes at udpege prismodtagere/n blandt de indkomne indstillinger på udvalgsmødet den 26. august.

Med anbefaling fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget besluttede Social- og Sundhedsudvalget i marts, at kommunens kultur- og idrætspris i 2020 og frem uddeles i forbindelse med markeringen af Frivillig Fredag, hvor også kommunens frivillighedspris bliver uddelt.

Frivillig Fredag er en årlig begivenhed, som fejres med lokale arrangementer over hele landet, og som har til formål at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden. Arrangementet afholdes sidste fredag i september og falder i år den 25. september.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Idrættens Videns- og Kompetenceråd 10. august 2020

1.
Retningslinjer for BRK's kultur- og idrætspris (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4 Drøftelse af tiltag, der understøtter strategiske tiltag inden for idrætten på Bornholm

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10-08-2020

4

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter.

Resumé

Udvalget for Job, -Uddannelse, - og Fritid har i 2019 vedtaget en fællespulje til strategiske tiltag til idrætten på Bornholm. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har mulighed for at fremlægge forslag til aktiviteter, der bidrager og understøtter de strategiske tiltag om fremtidens idræt på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller:

·        at Idrættens Videns- og Kompetenceråd drøfter relevante strategiske tiltag inden for idrætten på Bornholm med henblik på ansøgning til udvalget for Job, - Uddannelse, - og Fritid om midler fra fælles pulje.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd 10. august 2020:

IVK ansøgning på 15.000 til JUFU til afholdeles af foredrag om, hvordan man knækker koden til at rekruttere og fastholde frivillige i klubber og idrætsforeninger til børne- og unge idræt.

 

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Bornholms Idrætsråd modtager hver 10.000 kr. årligt samt 29.000 kr. til en fællespulje, hvor begge råd kan søge om tilskud til initiativer, der understøtter Idrætten på Bornholm.

 

Formålet med fællespuljen er, at IVK og BIR kan forestå aktiviteter, der bidrager til og understøtter strategiske tiltag om fremtidens idræt på Bornholm så som:

·        Vidensdeling og formidling inden for idrætsmæssige tiltag, som eksempelvis temadage og netværksmøder om fremtidens idræt på Bornholm

·        Aktiviteter der styrker sammenhængskræften til idrætsforeninger og folkeoplysende foreninger


Ansøgningerne om tilskud fra fællespuljen vil blive behandlet i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Gensidig orientering

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10-08-2020

5

 

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd 10.august 2020:

Fremadrettet er der et punkt til orientering og viderebehandling i JUFU. Punkter drøftet i JUFU, som IVK indstiller bør tilbagemeldes til IVK.

Viking Atletik efterlyser lokale på 40 - 50 m til spinning. Corona situation udfordrer lokale situation i størrelse.

Halfordelingsrunder giver udfordringer på haltider til ældreidræt i dagtimer.

Rønne Svømmehal forventer at åbne i uge 42 pga tagrenovering. Finansiering til forundersøgelsen af vandkulturhusprojektet.

DGI afholder en del kurser i efteråret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Eventuelt

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10-08-2020

6

 

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd 10. august 2020: Drøfter på næste møde muligheden for at se på faciliteter i andre byer.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Næste møde

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10-08-2020

7

 

Sagsfremstilling

Næste møde: 24. oktober 2020

Beslutning

Idrættens Videns – og Kompetenceråd 10. august 2020:

2. december kl. 16.00 - 18.00 2020