Referat
Musik- og Teaterrådet
02-06-2020 kl. 16:00
via Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2020
  åbent 3 Bevillingsoversigt
  åbent 4 Ansøgning om tilskud til dansekunst-projekt
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til Cirkusskole Bornholm 2020
  åbent 6 Ansøgning om tilskud til Klemensker Terra
  åbent 7 Ansøgning om tilskud til et teatertilbud til unge
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til gadeteater
  åbent 9 Ansøgning om tilskud til to kortfilm
  åbent 10 Ansøgning om underskudsgaranti til koncert med ORM
  åbent 11 Ansøgning om tilskud til produktion af musikvideoer
  åbent 12 Ansøgning om tilskud til opsætning af operaen ANGELICA
  åbent 13 Ansøgning om tilskud til Skt. Nicolai Sommerkoncerter 2020
  åbent 14 Ansøgning om tilskud til koncerter på plejecentre
  åbent 15 Ansøgning om tilskud til gårdkoncerter på plejecentre
  åbent 16 Ansøgning om støtte til koncertrækken ”Tænkepause”
  åbent 16a Ansøgning om tilskud til kortfilm
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Eventuelt
  åbent 20 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

20.00.00G00-0036

Fraværende

Stine Budtz og Mie Hjort er fraværende.
Mikael Sondered var fraværende fra og med punkt 11.
Kim Caspersen var fraværende fra og med punkt 13
Kirstine van Sabben var fraværende fra og med punkt 17.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Der er eftersendt to ansøgninger efter udsendelse af dagsordenen: En ansøgning om tilskud til bornholmsk kortfilm på grund af en administrativ fejl, og en ansøgning om støtte til Cirkus i Soldalen 2020, der er indkommet efter ansøgningsfristen. Førstnævnte optages på dagsordenen som punkt 16a.

Punkt 8 behandles efter punkt 16a.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2020

00.05.07G01-0063

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens indsats for det bornholmske kultur- og idrætsliv. Prisen består af et kontant beløb på maks. 10.000 kr., som kan uddeles til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

Sidste års prismodtagere var AaIF’s håndboldhold Granit Kidz og Foreningen Værftet i Nexø.

Alle borgere, organisationer, foreninger mv. har mulighed for at indstille en kandidat til kultur- og idrætsprisen. Dog har kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd en særlig forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til prismodtager/e inden for deres respektive fagområde.

Det forventes, at der snarest vil blive annonceret efter kandidater til kultur- og idrætsprisen 2020 med frist for indstillinger primo august. Administrationen indstiller derfor, at rådet udpeger 1-2 begrundede forslag til modtagere af årets pris.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget forventes at udpege prismodtagere/n blandt de indkomne indstillinger på udvalgsmødet den 26. august.

Med anbefaling fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget besluttede Social- og Sundhedsudvalget i marts, at kommunens kultur- og idrætspris i 2020 og frem uddeles i forbindelse med markeringen af Frivillig Fredag, hvor også kommunens frivillighedspris bliver uddelt.

Frivillig Fredag er en årlig begivenhed, som fejres med lokale arrangementer over hele landet, og som har til formål at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden. Arrangementet afholdes sidste fredag i september og falder i år den 25. september.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:
Administrationen udsender en mail til rådet og indhenter kandidater til prisen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Bevillingsoversigt

20.00.00G00-0036

Sagsfremstilling

Afstemt bevillingsoversigt for 2020 forelægges til orientering.

 

Rådet har 191.000 kr. til rådighed for resten af året.


Der er ved seneste ansøgningsfrist indkommet ansøgninger for 338.000 kr.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Formandsskabet tildeles mandat til at behandle mindre ændringer i støttede projekter som følge af Covid-19.
Bevillingsoversigt tages til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om tilskud til dansekunst-projekt

20.00.00Ø40-0457

Sagsfremstilling

Billedkunstner Tilde Engstrøm ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til et tværfagligt huskunstnerforløb, der skal finde sted på tre bornholmske skoler efter sommerferien.

Ansøger oplyser pr. mail, at projektet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse og blive tilbudt 4 klasser.


Det fremgår af ansøgningen, at forløbet hedder ”Bevægelse, fysisk impuls og visuelt udtryk” og vil forbinde musik og fysisk udfoldelse med billedkunst. Forløbet indebærer dans til forskelligt musik efterfulgt af en samtale om musikkens påvirkning af krop og sind samt undervisning i forskellige tekniske visuelle virkemidler, som eleverne kan anvende til at udtrykke sig med. Der lægges vægt på abstrakte teknikker, hvilket understøtter projektet ønske om at give plads til elevernes spontanitet og umiddelbarhed. 

Ansøger oplyser, at projektet bl.a. har til formål at udvikle børnenes kunstneriske ekspressivitet og styrke deres evne til at udtrykke deres indre og være tilstede i den kreative proces.


Hvert forløb vil strække sig over 5-10 sessioner og 20-40 timer pr. skole.
 

Det fremgår af ansøgningen, at ansøger er uddannet facilitator i Groove-dans for børn. Denne dansestil er ifølge ansøger en legende danseform, hvor facilitatoren guider børnene med enkle bevægelser, som børnene skal danse på deres egen måde.


Det samlede budget er på 80.000 kr. og omfatter udgifter til fire forløb af 20.000 kr. inkl. forberedelsestimer og materialer. Der er søgt tilskud fra Statens Kunstfond via deres huskunstnerordning, som dækker op til 75 % af det samlede kunstnerhonorar dvs. 60.000 kr. af budgettet. Restbeløbet på 20.000 kr. skal finansieres via skolernes egenbetaling/eller fonde.

Ansøger oplyser, at det ansøgte beløb på 10.000 kr. søges til at støtte skolernes egenbetaling, idet ikke alle skoler har mulighed for at betale hele beløbet.


Der forventes svar fra Statens Kunstfond primo juni.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger det ansøgte beløb på 10.000 kr.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til Cirkusskole Bornholm 2020

20.01.00Ø40-0076

Sagsfremstilling
Cirkus Panik v. Christian Guzman ansøger om et tilskud på 51.504 kr. til en cirkusskole og cirkusforestillinger på Cirkuspladsen i Allinge i sommerferien 2020.

Ansøger oplyser, at cirkusskolen henvender sig til familier (lokale og gæster), der i løbet af  uge 31 sammen skaber deres egen cirkusforestilling. Forløbet afsluttes med en gallaforestilling, hvor deltagerne præsenterer resultatet af ugens arbejde for interesserede tilskuere. Forestillingen er gratis.

Der er plads til 30 personer på cirkusskolen.

Ansøger fortæller, at der foruden cirkusskole-aktiviteter også vil blive præsenteret tre aftenforestillinger af Cirkus Panik og ny-cirkus-kompagniet Volantes, der kombinerer traditionelt cirkus med moderne teaterkunst.

Det fremgår af ansøgningen, at Cirkus Panik også præsenterede en cirkusskole på Bornholm i 2019, og at arrangementet igen i år vil blive gennemført i et samarbejde med Gæstgiveren.

Det samlede budget er på 93.000 kr. og består primært af udgifter til leje af telt, honorar og aftenforestillinger. Der budgetteres med indtægt fra deltagergebyr på 19.500 kr., billetindtægter på 12.000 kr., barindtægter på 5.000 kr. og 5.000 kr. i lokale sponsorater. Det resulterer i et finansieringsbehov på det ansøgte beløb.

Ansøger oplyser, at der også er søgt tilskud fra Statens Kunstfond.

Læs om cirkusskolen i 2019 på TV2Bornholm.dk og find yderligere oplysninger om Cirkus Panik på cirkuspanik.dk

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Afslag på grund af almen prioritering.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om tilskud til Klemensker Terra

20.01.00Ø40-0077

Sagsfremstilling

BIRCA Residency ansøger om et tilskud på 30.000 kr. til projektet Klemensker Terra - en kunstnerisk undersøgelse af Klemensker og omegn.

Det fremgår af ansøgningen, at dette projekt indebærer at anvende kunstgreb og interaktive metoder til at forstå Klemensker-lokalområde og befolkningen gennem dets historie, kultur og natur. Projektet igangsættes med et pilot-forsøg i sommeren 2020, men tænkes udfoldet i de næste år med flere delprojekter, hvilket vil resulterer i kunstnerisk forskning, forestillinger og formidling.

Ansøger oplyser, at første pilot hedder ” En togrejse til fods” og tager udgangspunkt i den gamle jernbanestrækningen mellem Klemensker og Rø. Her vil en gruppe af lokale og inviterede kunstnere ”genoplive” ruten og skabe en interaktiv promenadeforestilling, hvor tilskuerne både vil opleve optrin og stop med tableauer.

Ifølge ansøger forventes forestillingen præsenteret for publikum d. 15.-16. august 2020 i form af fire forløb med hver 30 tilskuere. Arrangementet vil være gratis. Forestillingen vil dernæst blive viderebearbejdet med henblik på at blive vist under Bornholms Kulturuge 2021.

Endelig fortæller ansøger, at projektet også skal bidrage til at undersøge, hvordan kunst kan indgå i udviklingen af landsbyområder som led i Klemenskers deltagelse i klyngesamarbejdet 4 Kløver Klynge. En forsker vil være tilknyttet projektet og indsamle information om kunstgreb og metoder, der kan bruges til fremtidige projekter.

 

Det samlede budget er på 205.000 kr. og består primært af udgifter til kunstnerhonorar, projektledelse, materiale og kost og logi. Projektet søges finansieret af fondsmidler, og der er derfor ansøgt om yderligere støtte fra lokale og nationale fonde.

Ansøger oplyser, at såfremt det ikke lykkes at skaffe den budgetterede finansiering vil projektet blive nedjusteret.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Afslag på grund af almen prioritering.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om tilskud til et teatertilbud til unge

 

20.01.07Ø40-0002

Sagsfremstilling

Christina Hobel Husted ansøger om et tilskud på 11.000 kr. til et undervisningstilbud i teater for børn og unge. Tilbuddet hedder Teater U og henvender sig til unge i alderen 13-25 år.

 

Ifølge ansøger er Teater U en ny gren inden for teater på Bornholm. Teatret har fokus på anderledes og kunstneriske projekter for unge, der ønsker at arbejde i dybden med teater og præsentere deres arbejde for andre unge. Visionen er at lave teater til bornholmske børn og unge – med og af bornholmske børn og unge.

Det fremgår af ansøgningen, at Teater U vil tilbyde undervisning fra oktober til april med en ugentlig undervisningsgang af 3 timer samt weekend-workshops og en studietur. Hvert sæson vil der blive produceret en større forestilling, som vises for ældre elever på øens skoler.

Der er plads til 10 elever på et hold.

Undervisningen vil blive varetaget af ansøger, som er dramapædagog og tidligere underviser på Bornholms Dramaskole samt billedkunstner Tilde Lerche Engstrøm, som bl.a. er uddannet Groovedanse-facilitator og tidligere har undervist i drama.

 

Det samlede budget er på 36.000 kr. og består af udgifter til lærerløn, workshophonorar til inviteret skuespiller, scenografi, kostumer, lyd og lys og udvikling af hjemmeside. Der budgetteres med 15.000 kr. i deltagerbetaling (10 x 1.500 kr.), hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 21.000 kr.  

Ansøger oplyser, at der foruden Musik- og Teaterrådet er søgt støtte fra Sparekassen Bornholms Fond. Der afventes fortsat svar.

Læs mere om Teater U på deres facebook-side

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger det ansøgte beløb på 11.000 kr.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om tilskud til gadeteater

20.01.05Ø40-0035

Sagsfremstilling

Bornholms Teater ansøger om et tilskud på 30.000 kr. (brutto) til køb af teaterforestillinger, som skal præsenteres som en del af Bornholms Kulturuge 2020.

Det fremgår af ansøgningen, at forestillingerne vil byde på gadeteater og/eller nycirkus målrettet børn og voksne. Ifølge revideret budget planlægges der med indkøb af to-tre forestillinger, som begge opføres to gange dvs. fire-seks opførsler i alt. Ansøger oplyser pr. mail, at en eller flere af de udvalgte forestillinger vil være refusionsgodkendte.

Der forventes, at der vil være 100-150 tilskuere til hver opførsel med forbehold for evt. restriktioner som følge af Covid-19.

Ansøger oplyser, at spillestederne besluttes i samarbejde med kulturugen og vil blive placeret ud fra et geografisk hensyn om bedst mulig spredning af aktiviteter. Markedsføringen vil primært foregå via kulturugens kanaler og teatrets egne.

Det samlede budget er på 60.000 kr. og består udelukkende af udgifter til køb af forestillinger. Ifølge ansøger er der modtaget tilsagn om et tilskud på 30.000 kr. fra Bornholms Kulturuge, hvilket resulterer i et finansieringsbehov på det ansøgte beløb.

Et kommunalt tilskud til køb af refusionsgodkendte teaterforestillinger udløser en statsrefusion på 50%. Det betyder, at en evt. bevilling fra Musik- og Teaterrådet på 30.000 kr. til køb af projektets refusionsgodkendte forestillinger reelt udgør en nettoudgift for rådet på 15.000 kr.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 15.000 kr. (netto)

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om tilskud til to kortfilm

20.02.05Ø40-0042

Sagsfremstilling
Robin Hounisen ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til produktion af to kortfilm med titlerne ”Blink” og ”Generationen”. Filmoptagelserne skal finde sted på Bornholm i sommeren 2020.

Ansøger oplyser, at ”Blink” er udviklet i samarbejde med instruktør og manuskriptforfatter Christoffer Stenbakken og handler om to brødre, der har mistet deres far. Filmen skal bruges som et springbræt for dem begge til at komme videre i filmbranchen samt til ansøgers ansøgning om optagelse på Den Danske Filmskoles producerlinje. 

Filmen ”Generationen” vil blive produceret i et samarbejde med Hyæne Film og tager udgangspunkt i en fortælling om to kærestepar, der er taget i sommerhus.

Det fremgår af ansøgningen, at filmholdet på begge film vil omfatte en kombination af erfarne talenter og unge lokale filmaspiranter. Det oplyses, at ansøger har gode erfaringer med at samarbejde med lokale filmaktører og derigennem bidrage til udviklingen af det bornholmske filmmiljø.

Ansøger fremhæver, at de to kortfilm vil blive vist på TV2 Bornholm og sendt ud til filmfestivaler i verden.

Det samlede budget for begge film er 155.500 kr. og består af bl.a. af udgifter til leje af udstyr, transport, produktionsdesigns samt kost og logi. Udgifterne søges dækket via fondsmidler og sponsorater. Der er søgt støtte fra TV2Bornholm, flere lokale fonde og erhvervsdrivende.

Ansøger oplyser, at han på ansøgningstidspunktet har modtaget positiv tilkendegivelse fra TV2Bornholm.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 10.000 kr.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning om underskudsgaranti til koncert med ORM

20.03.01Ø40-0339

Sagsfremstilling

Det bornholmske black metal-orkester ORM ansøger om en underskudsgaranti på 21.000 kr. til en koncert på Rønne Theater d. 10. oktober 2020.

Ansøger oplyser, at koncerten vil være en unik begivenhed, der både vil præsentere musik fra orkesters album ”lr” fra 2019 og fra albummets efterfølger EP’en ”Mit Blod.” Orkestret vil blive ledsaget af et mindre stryger- og blæserensemble og en trompetist. Koncerten vil blive optaget i lyd og billede med henblik på udgivelse i 2021 via pladeselskabet Indisciplinarian.

Ifølge ansøger vil der være 300 billetter til salg med mulighed for tilvalg af soveplads på Rønne Vandrehjem. Øvrige samarbejdspartnere er Musikhuzet Bornholm, som er medafsender på showet, og Wonderfestiwall, som vil promovere showet gennem deres netværk.


Ansøger fortæller, at ønsket med koncerten bl.a. er at støtte op om den lokale musikkultur og livescene ved at spille en koncert med materiale forankret i bornholmsk kultur på Bornholm for lokale og gæster.

Der gøres opmærksom på, at der er taget højde for en evt. aflysning på grund af Covid-19, således at koncerten kan gennemføres på et senere tidspunkt.

Det samlede budget er på 74.173 kr. og består af bl.a. af udgifter til kunstnerhonorar, provision, lyd og lys og transport. Der budgetteres med billetindtægter på 52.500 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 21.673 kr.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:
Rådet bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr. til koncerten.

Peer K. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ansøgning om tilskud til produktion af musikvideoer

20.03.10Ø40-0011

Sagsfremstilling
Soul/R&B-kunstner eif v. Ann-Sofie Rokbøl ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til produktion af fire ”live”-musikvideoer.

Det fremgår af ansøgningen, at ansøger er en lokal upcoming kunstner som selv udgiver sin musik. Hun udgiver i år fem nye singler og ønsker nu at promovere sine nye numre ved hjælp af en række cinematiske musikvideoer. Optagelserne vil finde sted ultimo juni, hvorefter de enkelte videoer vil blive udgivet i løbet af året og i forbindelse med udgivelsen af et musikalbum (EP) i foråret 2021.

Ansøger oplyser, at hun fik idéen til videoerne som følge af Covid-19-nedlukningen, som betød at hendes koncerter i år blev udskudt til 2021. Hun gør opmærksom på, at kontakten med publikum ude på landets scener har stor betydning for udviklingen af hendes karriereudvikling, hvorfor videoerne skal bidrage til hendes synlighed, nu hvor det ikke er muligt at gennemføre live-koncerter. Endelig skal videoerne sprede et budskab om kvindelig repræsentation i dansk musikliv.

Det samlede budget er på 43.912 kr. og består af primært af udgifter til videoproduktion, musikere, mix og mastering og markedsføring. Der budgetteres med en egenfinansiering på 2.912 kr., mens restbeløbet søges finansieret ved hjælp af fondsmidler.

Ansøger fortæller, at der er søgt yderligere støtte fra lokale og nationale fonde samt musikorganisationen DPA. Der er endnu ikke modtaget støtte til projektet på ansøgningstidspunktet.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Afslag, idet rådet vurderer, at projektet ligger uden for rådets støtteområde.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ansøgning om tilskud til opsætning af operaen ANGELICA

20.03.01Ø40-0338

Sagsfremstilling

Produktionsselskabet thatsYproductions v. Ylva Kihlberg ansøger om et tilskud på 100.000 kr. til opsætningen af operaen ANGELICA under Bornholms Kulturuge 2020.

 

Det fremgår af ansøgningen, at ANGELICA er en nyfortolkning af Puccinis operatragedie ”Sour Angelica” skabt af sopran Ylva Kihlberg. Forestillingen har til formål at udbrede kendskabet og interessen for kunstformen opera, og lægger derfor vægt på at appellere til et bredere og yngre publikum. Af samme årsag er det ligeledes selskabets ønske at indgå et samarbejde med skoler og Bornholms Kulturskole for at udbrede interessen for opera blandt unge.

Forestillingen opføres den 14. og 15. september 2020 i Aa Kirke.

Ifølge ansøger er tanken, at ANGELIA skal være startskuddet til en ny operafestival på Bornholm. Ansøger oplyser, at forestillingen blev opført første gang i 2017 og efterfølgende har turneret rundt i Danmark.


Det forventes, at der vil solgt ca. 500 billetter.

 

Det samlede budget er på 252.400 kr. og består af primært af udgifter til kunstnerhonorarer og honorar til produktionshold, transport og logi. Der budgetteres med billetindtægter på 45.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 207.400 kr.

Ansøger oplyser, at der er søgt yderligere støtte fra en række lokale, statslige og nationale fonde.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 15.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Ansøgning om tilskud til Skt. Nicolai Sommerkoncerter 2020

20.03.01Ø40-0337

Sagsfremstilling

Skt. Nicolai Kirke ansøger om et uspecificeret beløb til seks klassiske sommerkoncerter i 2020.

 

Ansøger oplyser, at koncertrækken vil være alsidig og bl.a. præsentere korsang af Kiev Kammerkor og kammermusik med forskellige stryge- og blæseinstrumenter. Der vil komme musikere fra Danmark, Tjekkiet og Ukraine.


Budgettet er på 110.00 kr. og dækker udgifter til bl.a. honorar, annoncering, programmer, ophold og koda. Der budgetteres med en samlet indtægt på i alt 65.000 kr. bestående af billetindtægter (35.000 kr.) og kirkens bidrag (25.000 kr.). Det resulterer i et finansieringsbehov på 50.000 kr.

Musik- og Teaterrådet bevilgede en underskudsgaranti på 5.000 kr. til lignende formål i 2019.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger en underskudsgaranti på 5.000 kr. Rådet opfordrer ansøger til at revurdere sit entre-niveau.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Ansøgning om tilskud til koncerter på plejecentre

20.03.01Ø40-0340

Sagsfremstilling
Musiktrioen FLINKtrio ansøger om et tilskud på 50.000 kr. til folkemusikkoncerter på seks bornholmske plejecentre. Koncerterne er planlagt til at finde sted over en uge i september 2020.

Det fremgår af ansøgningen, at koncerterne vil tage udgangspunkt i bornholmsk folkekultur. Der vil undervejs blive fortalt om den spillede musik, og publikum vil desuden blive præsenteret for mindre oplæsninger af poesi og litteratur. Efter koncerterne vil trioen stille sig til rådighed for plejehjemsbeboerne til samtale eller deling af erfaringer og minder.

Ansøger fortæller, at projektet præsenteres på baggrund af erfaringer fra et lignende pilotprojekt, som trioen gennemførte i 2019 under navnet Born to Perform. Her oplevede trioen, at musikken bidrog til stor glæde blandt beboerne, og det forventes derfor, at også dette års projekt vil have en gavnlig indvirkning fra et musikterapeutisk perspektiv.  

Baseret på erfaringen fra sidste år forventer ansøger, at de vil komme til at spille for 250-300 beboere og plejepersonale. Det oplyses, at trioen er i kontakt med de seks plejecentre, som udtrykker interesse for projektet.

Det samlede budget er på 119.000 kr. og består af primært af udgifter til transport, kunstnerhonorar projektstyring samt kost og forplejning. Der budgetteres med indtægter på 150.000 kr. bestående af fondsmidler fra lokale og nationale fonde.

Ansøger oplyser, at trioen har modtaget tilsagn om et tilskud på 40.000 kr. fra William Demant Fond og 10.000 kr. fra Sparekassen Bornholms Fond. 

Musik- og Teaterrådet bevilgede et tilskud på 20.000 kr. til pilotprojektet i 2019.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 10.000 kr.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ansøgning om tilskud til gårdkoncerter på plejecentre

20.03.01Ø40-0341

Sagsfremstilling

I forbindelse med det landsdækkende projekt ”Gårdkoncerter på plejehjemmene” ansøger Franz M.H. Bomberg om et tilskud på 10.500 kr. til at afholde 21 koncerter på Bornholms plejecentre i sommeren 2020. Tilskuddet søges på vegne af arbejdsgruppen for projektet.

Det fremgår af ansøgningen, at projektet er et initiativ under Corona-krisen, hvor beboere på landets plejehjem gennem musik får en oplevelse af glæde, ro og tryghed i en svær tid. Siden projektets opstart medio april er der blevet arrangeret ca. 150 koncerter forskellige steder i Danmark med støtte fra TrygFonden og kommunalt tilskud.

Ansøger oplyser, at projektets arbejdsgruppe nu ønsker at udbrede konceptet til flere steder i landet og planlægger derfor at søge Kulturministeriets akut-pulje ”Kulturhjælp til ældre” til at gennemføre 1200 gårdkoncerter på 400 plejecentre fordelt over 50 kommuner. Der er tanken at afholde 21 koncerter på Bornholm, hvilket svarer til tre koncerter på hver af øens 7 plejecentre.

 

Ansøger fortæller, at der indgår en kommunal egenbetaling på 500 kr. pr. koncert. Dette resulterer i en egenfinansiering på 10.500 kr. for 21 koncerter til en samlet værdi af 63.000 kr. Egenfinansiering går til at dække udgifter til administration, kommunikation og produktion.

Budgettet for det samlede projekt omfatter en kommunal medfinansiering på 600.000 kr. og statsligt tilskud på 3 mio. kr. til musikhonorar.

De deltagende musikere er ifølge ansøger nøje udvalgt ud fra bl.a. deres erfaring med at spille for ældre. Der vil i Bornholms tilfælde være fokus på at inddrage lokale musikere.

Ansøger oplyser pr. telefon den 26. maj, at der foreløbigt er modtaget tilsagn om at deltage i projektet fra 32 kommuner. Dertil er der modtaget positiv tilbagemelding fra øens plejecentre.

Det fremgår af ansøgningen, at ansøger er lokalt medlem af projektets arbejdsgruppe og er musiker og projektmager.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger det ansøgte beløb på 10.500 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ansøgning om støtte til koncertrækken ”Tænkepause”

20.03.01Ø40-0342

Sagsfremstilling

Musikerne Kalle Brandt og Henrik Billing ansøger om et tilskud eller en underskudsgaranti på 4.000 kr. til koncertrækken ”Tænkepause” bestående af fire koncerter afholdt under Bornholms Kulturuge.

Ansøgerne anfører, at koncerterne i lighed med forrige år vil blive afholdt som ”dagligstuekoncerter”, hvor private koncertværter stiller deres stue til rådighed for de enkelte koncerter. Såfremt vejret tillader det og det er muligt, vil koncerterne blive flyttet udendørs og blive til ”baghavekoncerter.”

Ansøgerne oplyser, at de i år vil opfordre publikum til forud for koncerterne at fremsende historier, tanker og oplevelser, der relaterer sig til følgerne af Corona-krisen. Med inspiration fra publikums bidrag vil duoen skrive en række nye sange, som vil blive præsenteret til koncerterne kombineret med musik fra deres repertoire.

Det samlede budget er på 27.500 kr. og består af primært af udgifter til honorar, KODA og markedsføring. Der budgetteres med 10.000 kr. i entreindtægter (100 stk. x 100 kr.) og 17.500 kr. i ekstern støtte.

Ansøgerne fortæller, at Bornholms Kulturuge har bevilget et tilskud på 6.000 kr. Der søges desuden støtte fra Dansk Artistforbund. 

I 2019 bevilgede Musik- og Teaterrådet en underskudsgaranti på 2.500 kr. til lignende formål.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet bevilger en underskudsgaranti på 2.500 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16a  Ansøgning om tilskud til kortfilm

20.02.05Ø40-0041

Sagsfremstilling

My Way Movie v. Laurids Knage Møller og Johannes Farmer Knudsen ansøger om et tilskud på 60.000 kr. til produktion af deres nye og fjerde kortfilm om alkohol i unges liv.

Ansøger oplyser, at de ønsker at samle en engageret flok filmfolk på øen og producere en film, hvor målet er at få unge til at tænke mere over deres alkoholindtag og behov for alkohol.


Det fremgår af ansøgningen, at der er udarbejdet et manuskript, som er både råt og direkte, og med genkendelige og hverdagens rutiner.

 

Det samlede budget er på det ansøgte beløb og består af udgifter til transport af cast og crew, leje af bil, brændstof, kost og logi.

 

Ansøger regner med, at 10-12 personer kommer fra andre steder i landet, og at det samlede crew kommer til at bestå af 15-20 personer. Ønsket er at skabe en filmproduktion, hvor alle egne af Danmark samles og mødes til optagelser på Bornholm. Her ser ansøger, at holdet får glæde samt stor udvikling og udforskning af faget.

Optagelserne er sat til den 4-8. juli.


Ifølge ansøger er der også søgt yderligere tilskud fra Wonderpuljen.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Rådet reserverer et beløb på 10.000 kr. under forudsætning af, at ansøger indsender et opdateret budget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Gensidig orientering

20.00.00G00-0036

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Orientering taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Eventuelt

20.00.00G00-0036

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Næste møde

20.00.00G00-0036

Sagsfremstilling

Musik- og Teaterråder har besluttet følgende mødeplan for 2020:


Tirsdag d. 2. juni kl. 16.00 på Ullasvej 23 i Rønne.

Tirsdag d. 6. oktober kl. 16.00 på Ullasvej 23 i Rønne.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 2. juni 2020:

Tirsdag d. 6. oktober kl. 16.00 på Ullasvej 23 i Rønne