Referat
Musik- og Teaterrådet
06-10-2020 kl. 16:00
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Mødeplan 2021
  åbent 3 Bevillingsoversigt
  åbent 4 Ansøgning om tilskud til BLIXEN Kavalkade
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til operaen "The Medium"
  åbent 6 Ansøgning om underskudsgaranti til barokkoncert
  åbent 7 Ansøgning om tilskud fra Bornholms Musikfestival 2021
  åbent 8 Ansøgning om tilskud fra Bornholms Musikforening 2021
  åbent 9 Ansøgning om tilskud til Golden Island Open Air 2021
  åbent 10 Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

20.00.00G00-0036

Fraværende

Martin Thaulow, Mie Hjort og Stine Budtz

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Mødeplan 2021

20.00.00G00-0036

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at Musik- og Teaterrådet fastlægger en mødeplan for 2021.

Ifølge rådets forretningsorden afholder rådet tre ordinære møder i løbet af et år i hhv. januar, juni og oktober.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Rådet fastlægger følgende mødedatoer for 2021:
Tirsdag d. 26. januar kl. 16.00-18.00

Tirsdag d. 27. april kl. 16.00-18.00

Tirsdag d. 28. september kl. 16.00-18.00

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Bevillingsoversigt

20.00.00G00-0036

Sagsfremstilling

Afstemt bevillingsoversigt for 2020 forelægges til orientering.

 

Rådet har 100.000 kr. til rådighed for resten af året.


Der er ved seneste ansøgningsfrist indkommet ansøgninger for 146.000 kr.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om tilskud til BLIXEN Kavalkade

20.01.00Ø40-0079

Sagsfremstilling

Skuespiller Annethia Teresa Lilballe ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til en tredags BLIXEN Kavalkade på The Falcon Hotel i Sandvig den 12.-14. marts 2021.

Det fremgår af ansøgningen, at kavalkaden vil præsentere fem forskellige kulturarrangementer bestående af en filmfremvisning, koncert med klassisk musikensemble, Mad-Teater, workhop om story telling og et te-selskab (live-teater). Med afsæt i temaerne for de enkelte arrangementer vil Annethia Teresa Lilballe optræde som Karen Blixen og gengive citater, anekdoter og fortællinger fra forfatterens liv.

Alle arrangementer er åbne for alle. Der forventes gennemsnitlig 44 publikummer per arrangement.


Kavalkaden gennemføres i et samarbejde med Falcon Hotel og lokale musikere samt Det danske Filminstitut, forfatter Signe Wulff og filminstruktør Helle Solvang.

Det samlede budget er på 85.625 kr. og består primært af udgifter til kunstnerhonorar, markedsføring og produktion m.v.  Der budgetteres med indtægter bestående af en egenfinansiering på 15.000 kr., 24.200 kr. i billetindtægter samt 47.000 kr. i fondsmidler.

Ansøger oplyser, at der vil blive søgt om støtte fra en række lokale fonde. 

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Rådet bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til operaen "The Medium"

20.03.01Ø40-0343

Sagsfremstilling

thatsYproductions v. Ylva Kihlberg ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til en opsætning af operaen ”The Medium” under Kulturugen i 2021.

Det fremgår af ansøgningen, at operaen er skrevet komponisten Gian Carlo Menotti og er en psykologisk gyser-opera om misbrug, undertrykkelse og dysfunktionel kærlighed. I denne opsætning vil operaen blive nyfortolket gennem et tværkunstnerisk samarbejde mellem opera, dans og ny-cirkus.


Det er planlagt, at operaen skal spilles fem gange i Kyllingemoderen. Derudover arbejdes der på en turné i Skandinavien i 2022.

Ansøger oplyser, at operaen vil blive opført på engelsk af et cast af sangere med blandt andre Elisabeth Jansson, Yana Kleyn og cirkusartisten Antti Jaatinen i de fremtrædende roller.

Det samlede budget er på 696.340 kr. og omfatter primært udgifter til kunstnerhonorar, produktionsomkostninger og administration. Af indtægter budgetteres med billetindtægter på 45.000 kr. (100 billetter á 150 kr. x 5 forestillinger), hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 651.340 kr.

Ansøger oplyser pr. mail, at der er yderligere støtte fra flere fonde. Foreløbig har ansøger fået tilbagemelding fra 7 fonde, hvoraf 3 tilsammen har bevilliget tilskud på 225.000 kr.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 20.000 kr.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om underskudsgaranti til barokkoncert

20.03.01Ø40-0344

Sagsfremstilling

Foreningen Tidlig Musik Bornholm ansøger om en underskudsgaranti på 1.500 kr. til en koncert med tidlig barokmusik i Baptistkirken i Rønne den 29. november 2020.

Ansøger oplyser, at de medvirkende er Signe Scharling, uddannet musikpædagog og bratch fra Sydjysk musikkonservatorie, Niels Roager Larsen, amatørmusiker som spiller viola da gamba og barok-guitar, Anders Forsberg Svendsen organist i Sankt Nicolai Kirke Rønne, og endelig  Mogens Rasmussen viola da gamba, uddannet på Schola Cantorum Basiliensis i Basel, Schweitz og meget aktiv i det danske musikliv.

Der forventes et publikum på 50-60 personer.

Det samlede budget er på 17.500 kr. og består udgifter til honorarer til professionelle medvirkende, leje af lokaler og eventuelt enkelte instrumenter, annoncer og anden PR, transportomkostninger. Der budgetteres med entreindtægter på 3.500 kr. samt tilskud fra Statens Kunstfond og fondsmidler for det resterende beløb.

Ansøger har oprindeligt ansøgt Musik- og Teaterrådet om en underskudsgaranti på 4.500 kr., men har efterfølgende oplyst pr. mail, at foreningen har modtaget tilsagn om tilskud fra de ansøgte fonde på i alt 14.500 kr., hvorfor der nu ansøges om et reduceret beløb på 1.500 kr. fra rådet.

Den fremgår af ansøgningen, at foreningen netop er blevet stiftet. Dens formål er at arrangere koncerter med musik fra renæssancen og barokken, som hovedregel med ensembler bestående af delvis lokale kræfter.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Rådet bevilger den ansøgte underskudsgaranti på 1.500 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om tilskud fra Bornholms Musikfestival 2021

20.03.01Ø40-0347

Sagsfremstilling

Bornholms Musikfestival ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til koncerter i 2021.


Det fremgår af ansøgningen, at festivalen præsenterer 10 kammermusikkoncerter på et højt kunstnerisk niveau med danske og udenlandske musikere, kor og mindre ensembler. Komponisten Rasmus Zwicki i år deltage i festivalens komponist-aftner.
 

Ansøger oplyser desuden, at festivalens ensembler og solister består af kendte, erfarne musikere såvel som unge musikere. Sidstnævnte vil under instruktion af professor Tim Frederiksen spille til åbne prøver og koncerter.

Koncerterne finder primært sted i de bornholmske kirker.

På baggrund af en undersøgelse fra 2019, påpeger ansøger, at festivalen bidrager til øens turisme, idet undersøgelsen viste, at 78% af de besøgende gæster var turister.

 

Det samlede budget er på 400.000 kr., som primært består af udgifter til honorar, kost, logi og transport. Der budgetteres med billetindtægter og annoncer på i alt 95.000 kr. og fondsmidler for i alt 305.000 kr.

 

Ansøger har søgt støtte fra diverse fonde. Der er på ansøgningstidspunktet er der foreløbigt modtaget tilsagn om tilskud på 30.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 370.000 kr.

Musik- og Teaterrådet bevilgede i 2020 et tilskud på 25.000 kr. til samme formål.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6.oktober 2020:
Rådet bevilger et tilskud på 20.000 kr.

Steffen Hyldig deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om tilskud fra Bornholms Musikforening 2021

20.03.01Ø40-0346

Sagsfremstilling

Bornholms Musikforening ansøger om et tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af musikforeningens koncerter i 2021. Programmet for 2020 omfatter syv kammerkoncerter, som finder sted i foråret og efteråret i bornholmske kirker.

 

Ansøger oplyser, at de deltagende musikere er en blanding af både nyere kunstnere på vej frem i deres karriere og mere erfarne og kendte musikere.

 

Det samlede budget er på 245.000 kr., som primært består af udgifter til kunstnerhonorar, transport og ophold. Der budgetteres med entreindtægter, medlemskontingenter og annoncer på i alt 49.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 196.000 kr. 

Der er søgt støtte fra flere fonde, men der er på ansøgningstidspunktet foreløbigt ikke modtaget tilsagn om tilskud. Ansøger oplyser, at der indtil videre er modtaget afslag fra to af de ansøgte fonde.

 

Musik- og Teaterrådet bevilgede et tilskud på 20.000 kr. til samme formål i 2020.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Rådet bevilger et tilskud på 15.000 kr.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om tilskud til Golden Island Open Air 2021

20.03.01Ø40-0345

Sagsfremstilling

Musikforeningen Dance Vibration ansøger om et tilskud på 50.000 kr. til et 1-dags open air musikevent på DGI’s landsstævnestadion i Rønne d. 17. juli 2020.

Eventet kaldes Golden Island Open Air og vil ifølge ansøger præsentere internationale artister som Cascada, Master Blaster og Kaybit samt danske musikere som DJ Aligator og Jokeren. De store kunstnere vil optræde sammen med bornholmske up-coming artister.

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen ønsker, at arrangementet bliver et årligt event, der skaber mere kulturliv på Bornholm, og at det vil trække danske og udenlandske turister til øen.

Ansøger oplyser, at arrangementet henvender sig til alle herunder også børnefamilier, idet foreningen har arrangeret, at Skandinavisk Tivoli Park opsætter forlystelser i forbindelse med eventet.

Det samlede budget er på 556.635 kr. og består af primært af udgifter til kunstnerhonorar, leje af udstyr, sikkerhed og strøm. Der budgetteres med indtægter på i alt 450.000 kr. bestående af en egenfinansiering på 50.000 kr., 250.000 kr. i entreindtægter og barindtægter på 150.000 kr. Det resulterer i et finansieringsbeløb på 106.635 kr.

Ansøger oplyser, at der søges yderligere tilskud fra en række lokale fonde. Der afventes fortsat svar på ansøgningerne. Desuden fortæller ansøger, at foreningen har opbakning fra flere samarbejdspartnere så som Cult, Royal, Bar Event, Viking m.fl. 

Musik- og Teaterrådet bevilgede et tilskud på 20.000 kr. til samme formål i 2019.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Afslag, idet rådets bevilling til arrangementet i 2020 forventes anvendt til arrangementet 2021. 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om ny politik for kultur, idræt og fritid

00.01.00P22-0083

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har igangsat en proces, der skal føre til en ny politik for kultur- og fritidsområdet.  Administrationen har udarbejdet et udkast til en politik, som er formuleret på baggrund af bidrag fra flere centre i BRK, eksterne kultur- og idrætsaktører og fagråd på kultur- og fritidsområdet. Udkastet har været til drøftelse i alle stående politiske fagudvalg september og forelægges til orientering i Musik- og Teaterrådet.

Find udkastet på brk.dk

Udkast til ny politik
Politikken beskriver både de langsigtede politiske mål for fritids- og kulturområdet, dvs. hvad BRK gerne vil nå på området (politik), og de strategiske planer for, hvordan BRK i praksis vil nå politikkens mål. (strategi) Det betyder, at oplægget i princippet kombinerer to styringsdokumenter.

Politikkens omdrejningspunkt er fire politisk, godkendte fokusområder: Livskvalitet, Dannelse og fællesskab, Samskabelse og Faciliteter og mødesteder.

For hvert af de fire fokusområder er der formuleret en hovedambition, der beskriver det overordnede ønske med det respektive fokusområde (politikniveau). Under hver hovedambition er der formuleret en række ambitioner, der udgør de strategiske planer for, hvordan hovedambitionen kan realiseres (strateginiveau).

For at illustrere ”den røde tråd” fra de politiske mål og de konkrete handlinger gives der for hver ambition eksempler på igangværende initiativer og forslag til nye. (handlingsniveau) Disse eksempler har til formål at inspirere til formuleringen af handleplaner, der efter politikkens vedtagelse skal udarbejdes og realiseres i samarbejde med kommunens fagcentre, selvejende og kommunale kultur- og idrætsinstitutioner, lokale brugerråd, folkeoplysende foreninger, kultur -og idrætsforeninger m.fl.

Tidsplan

Ifølge tidsplanen drøftes udkastet til ny politik i de politiske fagudvalg i september, hvorefter udkastet revideres på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger. I november sendes et revideret udkast til politisk behandling med anbefaling til kommunalbestyrelsen om, at udkastet sendes i offentlig høring samt i høring i de kulturelle råd, Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Folkeoplysningsudvalget med høringsfrist 18.december.

Politikken forventes godkendt i februar/marts 2021.

Beslutning

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:
Taget til efterretning. Der indkaldes til ekstraordinært møde d. 8. december kl. 16.00, hvor udkast til ny politik behandles samt ansøgninger.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

20.00.00G00-0036

 

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Eventuelt

20.00.00G00-0036

Musik- og Teaterrådet, den 6. oktober 2020:

Intet.