Referat
Folkeoplysningsudvalget
09-11-2020 kl. 19:00
Skype Møde
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Viking Fodbold søger lokaletilskud til E-sport
  åbent 3 Undervisningstilskud 2020 - Tryghedspakke i forbindelse med Covid-19
  åbent 4 Undervisningstilskud 2021
  åbent 5 Ansøgning fra DGI Badminton Bornholm til gennemførelse af ”Badminton Opvisnings- Event”
  åbent 6 Østerlars Sport ansøger om udvidelse af det eksisterende skydebaneanlæg
  åbent 7 Ansøgning om tilskud fra Idrættens Rejsefond 2020
  åbent 8 Orientering om nye godkendte folkeoplysende foreninger
  åbent 9 Revision 2018 - 3 foreninger
  åbent 10 Mødeplan 2021
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

1

 

 

Fraværende

Bjarne Stefaniuk

Kai Dahl Andersen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Godkendt.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Viking Fodbold søger lokaletilskud til E-sport

18.15.15Ø40-0347

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

2

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Viking Fodbold søger lokaletilskud til E-sport.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller ansøgningen til udvalgets afgørelse.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 9. november 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Viking Fodbold har indgået lejekontrakt vedr. lokale på Håndværkervej 2 i Rønne, hvor foreningen tilbyder aktiviteten E-sport.

Der søges tilskud til en årlig husleje på 60.000 kr. De forventede aktivitetstimer er 400.

Tilskuddet er beregnet til 34.357 kr.

 

Fradrag for

Aktivitetstimer

medlemmer

Medl.

Medl.

Pct.

Nettolokale-

Aktivitets-

x takst

> 25 år,

Tilskud

i alt

> 25 år

> 25 år

udgifter

timer

(lov)

Tilskud 65%

> 25%

i alt

270

85

31,5

60.000

400

56.532

36.746

2.388

34.357

 

Udgiften kan afholdes inden for puljen til lokaletilskud.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud vil udgøre 34.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Undervisningstilskud 2020 - Tryghedspakke i forbindelse med Covid-19

18.15.01P21-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

3

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kulturministeren opfordrer den 8. oktober 2020 til fortsat at støtte foreningslivet ved at fravige regler om tilskudsforudsætninger og minimumsgrænser via hjemmel i bekendtgørelse af 30. marts 2020.

Fire aftenskoler (Aftenskolen for specialundervisning, FOF Bornholm, LOF Bornholm og AOF Bornholm) har fremsendt ansøgning om en tryghedspakke på aftenskoleområdet i forbindelse med Covid-19.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller at de nævnte tiltag under punkt 1-5) samt 7) vedr. undervisningstilskuddet, indstilles til godkendelse.

Punkt 6) Benyttelse af private lokaler frem for kommunale lokaler: Udvalget drøfter og formulerer indstilling.

1)   a) 10% midler kan også bruges til andre formål end debatskabende aktiviteter, b) løntilskuddet (90% af aftenskolens bevilling) kan bruges til andre udgiftstyper end løn, idet udgifterne skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning. Der ydes ikke tilskud til nedsat deltagerbetalig.

2)   Fjernundervisning afregnes som almen undervisning. Kravet om, at mindst 30% af undervisningstimerne skal foregå i fællesskab ophæves i 2020.

3)   Almen undervisning ændres fra 1/3 til 2/3 ved hold med højst 8 deltagere, særligt tilrettelagt undervisning ændres fra 1/2 til 8/9, og instrumentalundervisning ændres fra 1/2 til 5/7.

4)   2020-bevilling fastholdes, og evt. uforbrugte midler tilbagebetales.

5)   Bevilling for 2022 sker på baggrund af bevilling 2020.

6)   Ansøgningen drøftes.

7)   Administrationen bemyndiges til at forlænge godkendte tiltag.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 9. november 2020:

1) Indstilles godkendt.

2) Indstilles godkendt.

3) Indstilles godkendt.

4) Indstilles godkendt.

5) Indstilles godkendt.

6) Indstilles godkendt.  Idet udgiften her afholdes inden for eksisterende ramme for undervisningstilskud.

7) Indstiller, at Administrationen bemyndiges til at forlænge tiltag i perioden 1.1. til 30. 6. 2021.

For alle punkter gælder:

·         at alle udgifter til de nævnte tiltag afholdes inden for den enkelte aftensskole egen bevilling.

·         at de nævnte tiltag gælder inden for de i sagsfremstillingen nævnte tidsrum.

·         at de nævnte tiltag vil gælde for alle aftenskoler, der har bevilling til undervisningstilskud i 2020.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kulturministeriets brev af 8. oktober 2020 søger aftenskolerne om diverse tiltag:

1)      Undervisningstilskud kan bruges til andre udgifter end løn.

2)      Fjernundervisning, uden krav om 30% undervisningstimer i fællesskab.

3)      Forhøjet tilskud til små hold.

4)      Fastholdelse af 2020-bevilling.

5)      Sikring af grundlag for bevilling til 2022.

6)      Mulighed for tilskud til private lokaler frem for anviste kommunale lokaler.

7)      Mulighed for at forlænge tiltag i 2021.

 

 

Hele 2020:

Aftenskolerne søger om (1), at undervisningstilskud for 2020 kan bruges til andre udgifter end løn, for at gøre det lettere for aftenskolerne at komme igennem 2020. Der søges om:

a)    at 10% midler kan også bruges til andre formål end debatskabende aktiviteter.

b)    at løntilskuddet (90% af aftenskolens bevilling) kan bruges til andre udgiftstyper end løn, idet udgifterne skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning,

 

Eksempler på udgifter:

·         Lokaleudgifter ud over allerede ydet lokaletilskud på 75%

·         IT-udstyr til nye undervisningsformer

·         Udstyr til udendørstræning

·         Administrative udgifter vedr. aftenskolevirksomhed

·         Annoncering

·         Ekstraordinær rengøring, værnemidler mv.

 

Fjernundervisning:

Undervisning kan i ht folkeoplysningsloven afvikles som fjernundervisning efter reglerne for fleksible tilrettelæggelsesformer. Mindst 30% af undervisningstimerne skal forgå i fælleskab.

Aftenskolerne søger om (2), at dette krav ophæves, og at undervisningen kan medregnes under almen undervisning.

 

 

Perioden 1. august – 31. december 2020:

Aftenskolerne søger om (3) forhøjet tilskud til små hold, således at almen undervisning ændres fra 1/3 til 2/3 eller 5/7 ved hold med højst 8 deltagere, og derved fremme muligheden for at komme i gang igen med små hold.

Særligt tilrettelagt undervisning søges ændret fra 1/2 til 8/9.

 

Lukkeperioden fra 9. marts – 8. juli 2020:

Administrationen oplyser, at der for denne periode tidligere er besluttet:

Ved regnskabsaflæggelsen for 2020 kan aflyst undervisning, som følge af Covid-19, fortsat indgå som tilskudsberettiget undervisning, hvis der er sket udbetaling af løn i henhold til løncirkulæret. Undervisningen vil indgå med den normale tilskudsbrøk, der er knyttet til aktiviteten.

 

2020-bevilling ønskes fastholdt:

Aftenskolerne søger om (4), at den enkelte aftenskoles 2020-bevilling fastholdes, og at alle tiltag gennemføres inden for bevillingen.

 

Sikring af grundlag for tilskud for 2022:

Aftenskolerne ansøger om (5), at bevillinger for 2022 vil ske på baggrund af bevilget tilskud i 2020, og ikke regnskab 2020.

Administrationen oplyser, at der ifølge kommunens tilskudsregler bevilges tilskud på baggrund af det seneste regnskabsårs lønsum. Ved at tage udgangspunkt i bevilget tilskud og ikke regnskab, påvirkes bevillingerne for 2022 ikke af Covid-19-situationen i 2020.

Det bemærkes, at bevillinger for 2021 ikke er påvirket af Covid-19, idet disse bevilges på baggrund af regnskab 2019.

 

Benyttelse af private lokaler frem for anviste kommunale lokaler:

Aftenskolerne søger om (6), at der ydes 75% tilskud til leje af private lokaler, når aftenskolen har vurderet, at de anviste kommunale lokaler ikke vil kunne overholde Covid-19 relaterede retningslinjer og restriktioner, og har set sig nødsaget til at leje lokaler for at kunne udbyde kursus.

Administrationen oplyser, at det ikke på nuværende tidspunkt kan oplyses, hvad udgifterne vil beløbe sig til, idet omfanget ikke kendes.

Udgifterne kan ikke afholdes inden for puljen til lokaletilskud til aftenskoler, da den i forvejen forventes brugt fuldt ud.

En evt. godkendelse vil kunne danne præcedens i forhold til de frivillige folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger mv.).

Såfremt det er aftenskolens/foreningens egen vurdering, vil det ikke være muligt at styre en evt. ramme for merudgifter.

 

Retningslinjer for 2021:

Aftenskolerne søger om (7), at ovenstående tiltag kan gentages i 2021, såfremt der efter 31. december 2020 ikke sker ændringer i Covid-19 relaterede retningslinjer og restriktioner.

Økonomiske konsekvenser

De nævnte tiltag punkt 1-5) samt 7) vedr. undervisningstilskuddet, holdes inden for aftenskolernes bevillinger for 2020.

Punkt 6) Benyttelse af private lokaler frem for kommunale lokaler, vil betyde et merforbrug på lokaletilskudspuljen.

Supplerende sagsfremstilling

-       

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 9. november 2020

1.
Ansøgning om tryghedspakke (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Undervisningstilskud 2021

18.15.01Ø40-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

4

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

I budget for 2021 er der afsat 636.366 kr. til folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet er fordelt blandt 12 ansøgere/foreninger. Endvidere er der afsat 31.532 kr. til mellemkommunal betaling.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller fordelingen til orientering.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 9. november 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetbeløbet er fordelt således:

 

Forening

Acontobevilling

Amazing

14.500

Bornh. Musikamatørers Kor

13.500

Gigtskolen

45.000

GudhjemVæverne

14.500

Nylarskoret

18.000

Svaneke Vævekreds

7.300

Østerlars Sport

7.300

 

 

Aftenskolen f.Specialunderv.

131.000

AOF

244.000

Bh. Husflidskreds

32.000

FOF

35.500

LOF

73.700

                     636.300

 

 

Fordeling af budgetbeløb er baseret på dels max. tilskud i ht. ansøgning, dels max. tilskud i ht. regnskab 2019. Endvidere er der taget højde for, at ”de små” aftenskoler får mulighed for at gennemføre de planlagte hold – efter, at der er fratrukket 10 % til debatskabende aktiviteter.

 

Økonomiske konsekvenser

Jfr. sagsfremstilling.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning fra DGI Badminton Bornholm til gennemførelse af  ”Badminton Opvisnings- Event”  

18.15.10Ø40-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

5

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

DGI Badminton Bornholm ansøger om 25.000 kr. til gennemførelse af Badminton Opvisnings- Event i Rønne Idræts Hal. Det forventes at opvisnings event’et bidrager til at motivere og fremme badminton idræt på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      at udvalget beslutter, hvorvidt der kan bevilges tilskud som ansøgt

 

Folkeoplysningsudvalget den 9. november 2020:

FOU beslutter at bevilge 20.000 kr.

Sagsfremstilling

DGI Badminton Bornholm ansøger om 25.000 kr. til gennemførelse af Badminton Opvisnings- Event i Rønne Idræts Hal.

Opvisnings event’et er et badminton arrangement med deltagelse af nogle af Danmarks/ verdens bedste badmintonspillere. Opvisnings event’et vil finde sted lørdag d. 19. december i Rønne Idrætshal.

 

Grundet COVID 19 over en længere periode, vurderer DGI Badminton Bornholm, at netop dette opvisnings event kan være med til at motivere badminton spillere på Bornholm og eventuelt nye badmintonspillere i en tid, hvor idrætten er påvirket af COVID 19.

Event’et er bygget op om bornholmsk deltagelse. Bornholmske spillere er basis i kampene med nogle af verdensstjerner fra Badminton Danmarks landsholdspillere i Brøndby. Alle spillere er danske topspillere på højt niveau.

Til at kommentere dagen forventes at indgå aftale med TV2 Bornholm.

Yderligere finansiering

Bornholms Brand har bevilget 10.000 kr. og DGI samarbejdspartnere har bevilget 20.000. kr.

 

 

Budget for event

 

 

Budget udgifter

 

 

 

 

Rejse tur retur fly

 

5* 1000

anslået beløb

5000

Rejse Færge+bro

 

2* 700

anslået beløb

1400

Økonomi

 

7*5000

 

35000

Forplejning

sponsor+

7*500

 

3500

Transport bane

 

5000

aftale OK

5000

Bolde

 

1000

 

1000

Corona midler

 

750

 

750

Diverse

 

1500

 

1500

Hal-leje

 

 

 

 

Ialt

 

 

 

53150

 

 

 

 

 

Budget indtægt

 

 

 

 

Bornholms Brand

 

 

OK

10000

BRK pulje

 

 

afventer svar

25000

DGI Badminton Bornholm  

 

 

 

 

+ samarbejdspartnere

 

 

OK

20000

Entre 30 kr.

ca.

30*300

anslået beløb

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54000

 

Økonomiske konsekvenser

Der er et resterende beløb på 40.000 kr. i Start – og Udviklingspuljen i Budget 2020. Ud over ansøgning fra DGI Badminton Bornholm på 25.000 kr. er der en ansøgning mere på 25.000 – 50.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen i 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 9. november 2020

1.
Ansøgning til Start og Udviklingspulje (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Østerlars Sport ansøger om udvidelse af det eksisterende skydebaneanlæg  

18.15.10Ø40-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

6

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

Østerlars Sport ansøger om tilskud på 25.000 – 50.000 kr. til eksisterende skydeanlæg i form af elektronisk markeringsanlæg. Anlægget er forældet og ønskes opgraderet.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      at udvalget beslutter, hvorvidt der kan bevilges tilskud som ansøgt

 

Folkeoplysningsudvalget den 9. november 2020:

FOU beslutter at bevilge 20.000 kr.

Sagsfremstilling

Østerlars Sport ansøger om tilskud fra Start -og Udviklingspuljen til eksisterende skydebaneanlæg og fornyelse af 2 baner af 200 meter. Udstyret har en alder af 40 år og er forældet og nedslidt.

 

Der ansøges om tilskud på kr. 25.000-50.000. Et hvilket som helst beløb er velkomment. 

 

Til anlægget hører udendørs og indendørs baner, som er i brug på forskellige tidspunkter af året.

 

Udendørsbanen - i brug 1/4-30/9

 

 

Indendørsbanen - i brug 1/10-31/3

 

 

For 3 år siden fik Østerlars Sport bevilget 50.000 kr. i tilskud fra BRK til 5 stk. elektroniske markeringsanlæg, som anvendes på 5 af de 10 udendørsbaner. Disse 5 anlæg flyttes og anvendes på de indendørsbaner i vinterhalvåret.

 

Ansøgningen om tilskud vedrører indkøb af elektronisk markeringsanlæg til de resterende 5 stk. 50-meter baner, således at de bliver installeret med elektroniske markeringsanlæg, samt installation af elektronisk markeringsanlæg på 2 stk. 200-meter baner.

 

Finansieringsplan.

 

Budgettet for elektronisk markeringsanlæg er på i alt 270.681 kr.

 

Til finansiering af dette er der foreløbigt bevilget tilskud fra:

 

Tilskud fra Østerlars Sport ( hovedkasse)

30.000 kr.

Egen finansiering

30.000 kr.

Tilskud fra Skydebaneforeningen Danmark

75.200 kr.

Tilskud i alt pr. 02.10.2020

135.200 kr.

 

Der mangler således finansiering på 135.481 kr. til elektronisk markeringsanlæg.

 

Østerlars Sport har sendt ansøgninger om tilskud til forskellige fonde ud over ansøgning om tilskud til Start -og Udviklingspuljen.

 

Følgende fonde er ansøgt:

 

Brødrene E., S. & A. Larsens Legat på kr. 50.000 d. 25/10 2020

DFI og DGI’s foreningspulje- afventer svar

Nordea Fondens lokalpulje- afventer svar

Bornholms Brand – ansøgning endnu ikke fremsendt

 

En forudsætning for at få midler fra de fonde, der ansøges, er en kommunal medfinansiering.

 

Oversigt over finansieringsplan:

Økonomiske konsekvenser

Der er et resterende beløb på 40.000 kr. i Start – og Udviklingspuljen i Budget 2020. Ud over ansøgning fra Østerlars Sport på 25.000 – 50.000 kr. er der en ansøgning mere på 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen i 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om tilskud fra Idrættens Rejsefond 2020

 

18.16.00G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

7

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

Resumé

Idrættens rejsefond søger i lighed med tidligere år om tilskud til idrætsrejser for børn og unge på baggrund afholdte rejser – i alt 1928 – i 2019. Fonden søger ligeledes om et ekstraordinært tilskud til udlodning.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller,

a.    at Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvorvidt der kan bevilges tilskud som ansøgt, og

b.    at Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvorvidt der kan bevilges et ekstraordinært tilskud til udlodning

 

Folkeoplysningsudvalget den 9. november 2020:

a. Godkendt

b. Der gives afslag på, at der bevilges ekstraordinært tilskud til udlodning.

 

 

Sagsfremstilling

Idrættens Rejsefond søger om tilskud for 1928 idrætsrejser for børn og unge under 25 år afviklet i 2019, fra idrætsklubber og Unioner på Bornholm. Nedenstående tabel viser udviklingen i tilskud gennem de sidste ti år.

 

Årstal

Antal rejser

Tilskud

Tilskud pr. rejse

2019

1928

103.959 kr.

53,92 kr.

2018

1894

102.221 kr.

53,97 kr.

2017

1969

100.536 kr.

51,05 kr.

2016

1845

99.131 kr.

53,72 kr.

2015

2045

97.203 kr.

47,53 kr.

2014

2327

96.358 kr.

41,40 kr.

2013

2317

95.499 kr.

41,21 kr.

2012

2409

94.720 kr.

39,32 kr.

2011

2730

93.228 kr.

34,15 kr.

2010

2801

91.580 kr.

32,70 kr.

 

Det samlede beløb til rejsetilskud for rejser i 2019 er i budget 2020 135.485 kr. Midlerne anbefales fordelt med 31.499 kr. til øvrige foreninger og 103.959 kr. til Idrættens Rejsefond. 

Tilskudsbeløbet på 103.959 kr. er fremskrevet efter den kommunale løn- og fremskrivningsprocent fra 2018 til 2019 på 1,7 %

 

Der er i 2018 udbetalt 201,96 kr. pr. rejsende i øvrige foreninger. I 2019 var tilskuddet pr. rejsende i øvrige foreninger på 236,3 kr.

 

Ekstraordinært tilskud
Folkeoplysningsudvalget har 18.000 kr. til rådighed under Fælles Formål, som udvalget kan disponere over.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 135.485 kr. til rejsetilskud i budget 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om nye godkendte folkeoplysende foreninger

18.15.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

8

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Administrationen har godkendt nye folkeoplysende foreninger.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 9. november 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har godkendt følgende nye folkeoplysende foreninger:

·         Kettlebellsport Bornholm

·         Rønne Street Sport

·         Ellestinger Trop

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Revision 2019 - 3 foreninger

18.15.15K01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

9

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Foreningerne Rønne Idræts Klub, Bornholms Sportsfiskerforening og Nordbornholms Billardklub har været udtrukket til revision for regnskabsåret 2019.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller, at revisionen vedrørende de 3 foreninger tages til efterretning.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 9. november 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De 3 foreninger er bedt om at indsende følgende materiale, som vedrører regnskabsåret 2019:

o    Foreningens samlede regnskab for 2019 (dvs. det regnskab, foreningen godkendte på generalforsamlingen).

o    Regnskabsbilag/dokumentation for udgifter, der har ligget til grund for lokaletilskud.

o    Dokumentation for aktivitetstimer i 2019.

o    Dokumentation for antal aktivitetsmedlemmer i 2019, hvor det fremgår, hvor mange medlemmer der er hhv. over og under 25 år.

o    Beretning for 2019.

Foreningerne har indsendt de ønskede oplysninger. Rønne Idrætsklub og Nordbornholms Billardklub har dokumenteret færre aktivitetstimer end oplyst ved afregning, men dette har ikke haft betydning for tilskuddets størrelse.

Gennemgangen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger.     

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Mødeplan 2021

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

10

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget beslutter

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget i 2021

 

Mandag den 25. januar kl. 19.00 -21.00

Mandag den 12. april kl. 19.00 – 21.00

Tirsdag den 17. august kl. 19.00 – 21.00

Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00 -21.00

Onsdag den 8. december kl. 18.00 - 21.00

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 9. november 2020:

 Godkendt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

11

 

 

Folkeoplysningsudvalget den 9.11.2020:

Folkeoplysningskonference 2020 aflyst pga COVID 19.

Linda Kofoed Persson indtræder som suppleant i Folkeoplysningsudvalget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Folkeoplysningsudvalget den 9.11.2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13 Eventuelt

00.15.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

13

 

 

Folkeoplysningsudvalget den 9.11.2020:

Flere små foreninger oplever, at deres banker har besluttet at alle foreningskonti koster 1.000 kr. om året. Selv hvis ikke man har posteringer, skal man betale denne udgift. Der ønskes drøftet, hvilken løsning vi i FOU kan finde på dette?

 

Punktet drøftet.