Referat
Idrættens Videns- og Kompetenceråd
19-10-2020 kl. 16:00
Rønne Idrætshal
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås
  åbent 3 Fremtidig anvendelse af DGI Landsstævnestadion
  åbent 4 Midler frigivet til indsats for at skaffe flere frivillige til øens idrætsforeninger
  åbent 5 Gensidig orientering
  åbent 6 Eventuelt
  åbent 7 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

19-10-2020

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen, Rønne Svømmehal

 

Bemærkninger til dagsordenen

Dagsorden godkendt.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås  

                 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

17

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

19-10-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen for Rønne Svømmehal om en arealreservation af den såkaldte ’Trekantgrund’ på Nørrekås til et kommende Bornholms Vandkulturhus. Ansøgningen baserer sig på et program, der skitserer projektet. For at muliggøre yderligere projektudvikling og fundraising efterspørger bestyrelsen en arealreservation på i første omgang 2 år. Der er i den aktuelle anmodning ikke økonomiske forpligtelser forbundet med reservationen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·        Projektprogrammet sendes i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med henblik på en udtalelse om projektets potentialer og samspil med øvrige aktiviteter og tiltag på Bornholm.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse. Punktet sendes til orientering til Handicaprådet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen godkendt.

Morten Riis kan ikke medvirke, da han ønsker at afvente program for Byens Hus/ Torv på tværs og helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen før en eventuel arealreservation. 

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 19. oktober 2020:

Beslutning: Projektideen er flot og interessant. IVK ser bestemt et potentiale i projektet.

IVK bifalder en undersøgelse af trekantsområdet. Bekymring er beliggenhed og om grunden egner sig som grund til så stor en brygning/ projekt. Vejrforholdende, infrastruktur er en bekymring.

IVK ser gerne, hvordan projektet kan ind tænkes i Rønne Udviklingsplan på Nørrekås.  Som alternativ ser IVK nuværende beliggenhed af svømmehallen, som en god løsning. Nuværende beliggenhed har potentiale i at udvikles til et fremtidigt idrætsområde/ center.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Rønne Svømmehal, der står bag ideen om udviklingen af et nyt Bornholms Vandkulturhus.

Projektet er tiltænkt en placering på den såkaldte ”Trekantgrunden” på Nørrekås, som fremgår af kortet i bilag 1.1.

Bilag 1.1 - Kort over Nørrekås med arealet markeret

 

Der er udarbejdet et ambitiøst projektprogram af KHR Arkitekter, hvor bestyrelsen for Rønne Svømmehals planer er gjort konkrete.

Visionen for Bornholms Vandkulturhus er, at huset skal danne ramme om alle former for vandsport for både almindelige brugere og eliteudøvere og for klassiske svømmehalsaktiviteter kombineret med maritime sportsgrene og aktiviteter.

Det bærende element er, at huset skal være et nyt socialt mødested for alle, der interesserer sig for sundhed og leg omkring vandaktiviteter. Målet er at skabe nye rammer for den ”Blå dannelse”, som i sig selv vil være et trækplaster for turister og besøgende fra resten af Bornholm.

I materialet er det oplyst, at Bornholms Vandkulturhus skal bygges med fokus på vandidrætten og med gode muligheder for at lege. Svømmehallen skal overordnet indeholde tre afdelinger: en afdeling til elite- og motionssvømning, et vandland og en rehabilitering- og wellnessafdeling.

Bygningens størrelse er i forslaget på 3.500m2 og derudover vil der være behov for et større areal til parkering og aktiviteter i tilknytning til huset. Idet placeringen af bygningen ikke kendes endnu vil reservationen skulle dække hele Trekantgrunden.

Bilag 2.1 – Vision for Bornholms Vandkulturhus

 

I programmet angives endvidere en række fordele ved projektet, og dets placering på Trekantgrunden. Det er et stort ønske, at huset placeres nær hav og havn, og at omkringliggende udendørs vandaktiviteter kan inviteres ind i huset. Der vil derfor blive arbejdet med en stærk forbindelse mellem havet og Vandkulturhuset, hvilket vil gøre bygningen unik i en bornholmsk kontekst.

Det beskrives, at med en placering på Nørrekås vil det være oplagt at vandkulturhuset integreres med havnearealerne, og at de foreninger, der allerede i dag har deres gang på havnen, tænkes ind i huset. F.eks. vil Bornholms Vandkulturhus kunne facilitere en udendørs vinterbadeklub med sauna som en naturlig del af husets rehabilitering- og wellnessafdeling.

 

Høring i Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Administrationen anbefaler at projektprogrammet sendes i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med henblik på en udtalelse om projektets potentialer og samspil med øvrige aktiviteter og tiltag på Bornholm.

Udtalelsen vil indgå i den videre politiske behandling af om kommunen skal reservere en grund til Vandkulturhuset under de ønskede forudsætninger (se afsnittet om økonomiske konsekvenser).

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke har besluttende kompetence, men som fungerer som Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.


IVK kan både stille forslag direkte til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og behandle opgaver/ forslag stillet af udvalget. IVK skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

 

 

Foreløbig vurdering

Regionskommunen har gennem flere år prioriteret udviklingen af Rønne, ligesom der i de kommende års budgetter er afsat penge til at virkeliggøre tankerne i den strategiske udviklingsplan for byen. På den baggrund bliver alle projekter vurderet i forhold til den værdi, de kan give til byen i form af bylivsskabende aktiviteter, samt aktiviteter, der er med til at indfri de målsætninger, der er formuleret i den strategiske udviklingsplan for Rønne, herunder mål nr. 2: ”Vi skal forbinde by, havn og hav”. Ideen om et vandkulturhus fremgår således som en konkret anbefaling i den strategiske udviklingsplan, hvor netop Trekantgrunden udpeges som mulig placering (s. 73)

Bilag 3.1 – Den Strategiske udviklingsplan for Rønne

 

Det er administrationens foreløbige vurdering, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne indfri mange af de ønsker, der er til områdets udvikling. Det gælder både i forhold til de mulige synergieffekter med de omkringliggende vandsportsforeninger og -aktiviteter, men også i forhold til at skabe endnu et rekreativt tilbud, der kan understøtte bevægelserne fra by til havn. Endelig er det også vurderingen, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne være en attraktion for både besøgende bornholmere og turister.

Såfremt regionskommunen støtter realiseringen af projektet gennem en arealreservation, vil dette ifølge Rønne Svømmehals bestyrelse betyde, at den aktuelle fundraising til projektet, hvor der pt. er dialog med både lokale og nationale fonde, understøttes yderligere.

Som nævnt ovenfor er der i øjeblikket igangsat et arbejde med den videre udvikling af Nørrekås, hvor det er planen, at vandkulturhuset indgår i den strategiske helhedsplan for området. Det anbefales derfor umiddelbart, at der ikke fastlægges et bestemt areal, men at hele det areal, der er markeret i bilag 1.1 reserveres til projektet. Dette åbner mulighed for, at projektet på en mere fleksibel måde vil kunne udvikles parallelt med den øvrige udvikling af Nørrekås.

 

Det bemærkes, at visionen om at etablere en wellnessafdeling kan føre til en konkurrenceforvridende situation, hvis Bornholms Vandkulturhus i fremtiden skal have offentlig driftsstøtte. Dette anmodes bestyrelsen for Rønne Svømmehal om at adressere i den kommende udviklingsproces.

 

Det anbefales, at arealet på 15.000 m2 reserveres til projektet i 2 år, således at arealreservationen udløber d. 1. oktober 2022, hvor reservationen tages op til fornyet politisk behandling.

 

Det skal bemærkes at der for nærværende ikke er foretaget en konkret undersøgelse af   eventuelle forureninger af grunden, spildevandsforhold i området etc. Ligeledes er forhold omkring parkering ikke afklaret, men parkering i området omkring Nørrekås indgår som en del af arbejdet med helhedsplanen i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske bindinger forbundet med selve arealreservationen. Det fremgår dog af visionsoplægget (bilag 2.1), at Bornholms Regionskommune forventes at medfinansiere projektet i form af at levere en byggemoden grund, der er renset i forhold til evt. forurening, samt levere infrastrukturen med parkeringspladser og tilkørselsforhold etc. Selve anlægsinvesteringen forventer Rønne Svømmehal primært at skulle tilvejebringe gennem store fonde og sekundært mindre lokale fonde og private investorer.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1.2 - Vision Bornholms Vandkulturhus (PDF)

2.
Bilag 1.3 - Ansøgning om Reservation af Trekantsgrunden (PDF)

3.
Bilag 1.4 - Strategisk udviklingsplan for Rønne (PDF)

4.
Bilag 1.1 - Kort over Nørrekås med arealet markeret (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Fremtidig anvendelse af DGI Landsstævnestadion

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

19-10-2020

3

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter.

Resumé

DGI Landsstævnestadion og området omkring er et uudnyttet område, som har potentiale til blandt andet at udvikles til et område for nye boliger, sport, idræt og større kulturarrangementer j.fr. helhedsplan for Rønne. Området ligger tæt på det rekreative grønne område ” Den Grønne Ring”. 

Tidligere arbejdsgruppe nedsat i regi af Idrættens Videns- og Kompetenceråd har i 2019 igangsat arbejde med ideer til, hvad området kan anvendes til. Arbejdsgruppen har været sat på pause. Der ønskes nu, at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet i samarbejde med administrationen i Bornholms Regionskommune.

Administrationen i BRK og arbejdsgruppen forventes at udarbejde politisk oplæg for fremtidig anvendelse af DGI Landsstævnestadion og området omkring til behandling i januar 2021.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til:

·        At IVK fortsætter arbejde i arbejdsgruppe og udpeger relevante deltagere, der indgår i arbejdsgruppen

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 19.10.2020:

Genudpeger medlemmer fra den tidligere arbejdsgruppe. Karen - Margrethe Hansen, DGI Bornholm, Claus Clausen, Viking Atletik, Carsten Clemmensen, Leder af Bornholms Idrætsområder.

Øvrige repræsentanter indkaldes ad hoc fra områder som: out-door området, repræsentant fra Destination Bornholm.

Sagsfremstilling

DGI Landsstævnestadion og området omkring er et uudnyttet område, som har potentiale til blandt andet at udvikles til et sammenhængende sports, idræts og rekreativt område tæt på den Grønne Ring i Rønne. Derudover er der perspektiver for udvikling af nye boliger i området samt i højere grad at anvende området til større kulturarrangementer. Disse nye tiltag vil bidrage til at understøtte helhedsplan for Rønne.

 

IVK har tidligere nedsat en arbejdsgruppe, der har drøftet fremtidige planer for området.

Arbejdsgruppen har været sat på pause siden foråret 2019. Tiden er nu moden til, at arbejdsgruppen kan genoptage arbejdet i et samarbejde med administration i BRK.

 

Administrationen og arbejdsgruppen forventes, at fremlægge ideer til interessentinvolvering, proces samt, hvorledes området kan indgå i en langsigtet strategi med fokus på sammenhænge mellem land og by, idræt, bevægelse og friluftsliv for den brede befolkning.

 

Ideer til interessentinvolvering, organisering, proces for fremtidige planer for DGI- Landsstævnestadion og området omkring forventes fremlægges til politisk beslutning i januar 2021.

 

IVK forventes at tage beslutning om arbejdsgruppens sammensætning af deltagere og fortsættelse af arbejdsgruppens arbejde.

 

·        At den nedsatte arbejdsgruppes deltagere sammensættes repræsentativt i forhold til de relevante interessenter, der kan bidrage til en proces og strategisk udviklingsplan for området omkring DGI- Landsstævnestadion.

 

·        Arbejdsgruppen udarbejder interessent analyse samt en plan for proces ift. involvering af interessenter i udvikling af DGI- Landsstævnestadion og området omkring.

 

·        Arbejdsgruppen indgår i tæt dialog og samarbejde med administrationen i BRK om interessentinvolvering, organisering, proces for fremtidige planer for DGI- Landsstævnestadion og området omkring, som fremlægges til politisk behandling i januar 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Midler frigivet til indsats for at skaffe flere frivillige til øens idrætsforeninger

00.01.00Ø40-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

19-10-2020

4

 

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd beslutter

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har den 23. september 2020 godkendt frigivelse af kr. 15.000 til Idrættens Videns- og Kompetenceråds strategiske indsats om fremtidens idrætsindsats på Bornholm.

Oplægget omhandler workshop og rådgivning til øens foreninger og klubber. Oplægget ønskes drøftet og godkendt af Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller:

·       at rådet drøfter oplæg om indsats for at skaffe flere frivillige til øens idrætsforeninger godkendes

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 19.10. 2020:

Forslaget er godkendt, men anbefaling til, at det skubbes til 2021 pga. aktuelle coronasituation.

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) har på sit møde 10. august 2020 drøftet udfordringerne med rekruttering af flere frivillige i øens idrætsforeninger. Rådet besluttede at ansøge Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget om frigivelse af midler på 15.000 kr.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har den 23. september 2020 godkendt oplæg til anvendelse af midler i form af workhop og rådgivning til øens idrætsforeninger.

 

Link til sagen i JUFU 23.september 2020

 

I sagen fremgår, at Idrættens Videns- og Kompetenceråd vil stå i spidsen for koordineringen af indsatsen, herunder lave en workshop med titlen ”Sådan tiltrækker I flere frivillige” samt muligheden for, at der kan følges op med individuel foreningsrådgivning.

 

Workshoppen og den efterfølgende foreningsrådgivning, forslås sker i samarbejde med DGI Bornholm og forventes afviklet inden udgangen af 2020.

Alle idrætsforeninger vil få tilbud om at deltage i workshoppen. Det forventes, at ca. 12 -14 foreninger ud af ca. 70 foreninger vil tage i mod tilbuddet. Det er forventeligt, at mindst to deltagere fra hver forening får mulighed for at deltage i workshoppen.

Overordnet budget

-      Afvikling workshop (inkl. Honorar, rejse, overnatning)          6.000 kr.

-      Rådgivning til foreninger (20 timer á 450 kr.)                    9.000 kr.

I alt                                                                                                               15.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Puljens samlede beløb er på kr. 29.000. Der er nu frigivet kr. 15.000 til Idrættens Videns- og Kompetenceråd. Puljens resterende beløb er på kr. 14.000, kan ansøges af Bornholms Idrætsråd i 2020. 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Gensidig orientering

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

19-10-2020

5

 

 

Idrættens Videns – og Kompetenceråd 19. oktober 2020:

Undersøgelsen og kampagnen "Danmark i Bevægelse" er nu i gang. IVK og relevante foreninger modtager materiale, der kan bruges til fri benyttelse, for at motivere befolkningen til øget bevægelse.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Eventuelt

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

19-10-2020

6

 

 

Idrættens Videns – og Kompetenceråd 19. oktober 2020:

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Næste møde

00.15.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

19-10-2020

7

 

Sagsfremstilling

Næste møde: 2. december 2020 Kl: 16.00 – 18.00

Beslutning

Idrættens Videns – og Kompetenceråd 19.oktober 2020: