Referat
Handicaprådet
18-02-2019 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Fremtidens skole
  åbent 3 Fælles indsats - Folkeskolen Bornholm
  åbent 4 SIKON konference 2019
  åbent 5 Det centrale Handicapråds årsmøde 2019
  åbent 6 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 7 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-02-2019

1

 

 

Fraværende

Rasmus Steen

Michael Hansen Bager    

Karin Lerche Jaque

Bemærkninger til dagsordenen

 

Selina Munch-Petersen deltager som suppleant for Karin Lerche Jaque

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fremtidens skole

27.69.48P35-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-02-2019

2

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Handicaprådet har ønsket et punkt på dagsordenen, hvor fremtidens skole inden for handicapområdet drøftes.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·        at sagen drøftes

 

Handicaprådet den 21. januar 2019:

Drøftet intenst.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skolechef Espen Fossar Andersen deltager i mødet, hvor fremtidens skole drøftes og hvor det er muligt for Handicaprådet at stille spørgsmål vedr. dette.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Fælles indsats - Folkeskolen Bornholm

00.16.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-02-2019

2

 

Handicaprådet

18-02-2019

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget (BSU) besluttede i april 2018 at gennemføre en forældretilfredshedsundersøgelse af folkeskolerne på Bornholm. Resultatet af denne undersøgelse førte til et ønske om at udvikle folkeskolerne på Bornholm. Høj faglighed, God trivsel, Kommunikation og dialog, En folkeskole for alle og Rammer og vilkår blev formuleret som overordnede fokuspunkter.

 

D 4.12.2018 inviterede BSU medlemmer af Samrådet for Bornholms Regionkommunes skolevæsen og Kommunalbestyrelsen til temadag. Opgaven var at prioritere indsatser, der kunne udvikle folkeskolerne på Bornholm. Disse forslag er nu bearbejdet og indgår i denne udviklingsplan. BSU bedes prioritere de afsatte midler og derefter sende indstillingen videre til behandling i Kommunalbestyrelsen D. 28.2.2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        At planen godkendes

·        At de afsatte midler disponeres som beskrevet

·        At Børne- og skoleudvalget følger det videre arbejde og løbende vurderer om indsatsen og de økonomiske prioriteringer skal justeres.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen, idet der også skal være fokus på at sikre en hensigtsmæssig balance mellem opgaver og omfanget af ledelse på de enkelte skoler. Børne- og Skoleudvalget har store forventninger til skolernes indsats med at optimere den samlede indsats i folkeskolen, herunder have fokus på udvikling af kommunens indsats for elever med specielle behov, og vil følge resultaterne tæt.

 

Sagsfremstilling

Målet med udviklingsplanen er at skabe en bæredygtig forandring for folkeskolerne på Bornholm. Der er med budgetforliget prioriteret 5 mio. kr. i 2019 + 4 mio. kr. årligt i overslagsårene. Midlerne kan bruges som en hjælp til de forandringer, der skal til for at udvikle folkeskolerne på Bornholm. Folkeskolerne på Bornholm udvikles dog ikke for 5 mio. kr. om året alene. Det er nødvendigt at medtænke det samlede beløb, der bruges på folkeskoleområdet for at opnå en varig forandring.

                                            

 

 

 

 

Overordnede mål, juni 2024:

Alle skoler præsterer på niveau eller bedre end forventet målt ud fra socioøkonomisk reference.

Karaktergennemsnittet efter afgangseksamen ligger på landsgennemsnittet.

Andelen af gode læsere er på 80 %

Trivslen blandt eleverne ligger på landsgennemsnittet

70 % som starter i børnehaveklasse vælger en folkeskole.

 

 

For at nå disse mål skal:

·        Alle skoler udarbejde en udviklingsplan, som beskriver, hvordan skolen vil nå målene. Handlingerne er understøttet af evidens og den nyeste forskning. 

·        Skolerne arbejde systematisk og struktureret med elevernes læring. Både i forhold til de elever, som har brug for ekstra støtte og de elever, som har brug for ekstra udfordringer.

·        Skolerne arbejde systematisk og struktureret med elevernes trivsel. Dette gøres i et tæt samarbejde med forældrene.

·        Der arbejdes med ’fortællingen’ om folkeskolen. Den åbne skole og samarbejdet med lokalsamfundet.

Delmål og handleplaner

Delmål 1 - Høj faglighed:

80 procent gode læsere.

Karaktergennemsnittet = landsgennemsnittet.

Høj faglighed skaber god trivsel.

Handleplan for delmål 1:

 

Delmål 2 – God trivsel:

Elevernes faglige og sociale trivsel skal forbedres.

God trivsel skaber ro og et godt udgangspunkt for høj faglighed.

Handleplan for delmål 2:

 

Delmål 3 – En folkeskole for alle:

Alle børn i folkeskolen skal føle, at de er værdifulde og en del af et fællesskab.

Nogle børn har brug for mindre fællesskaber for at lære at indgå i de store fællesskaber.

Handleplan for delmål 3:

Delmål 4 – Kommunikation og dialog:

God dialog mellem forældrene og skole om indhold, opgaver og aktiviteter.

God dialog er forudsætningen for et godt skole/hjemsamarbejde.

Handleplan for delmål 4:

Delmål 5 – Rammer og vilkår:

Nedbringelse af sygefraværet blandt personalet samt mindske elevfraværet.

Mindre sygefravær betyder færre vikardækninger, mere stabilitet, ro og tryghed.

Handleplan for delmål 5:

Gennemførelse af Udviklingsplanen

For at nå målene om højere faglighed og bedre trivsel er det vigtigt, at der er evidens for, at indsatserne virker.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af budgetforliget på 5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022

Rammebeløbene til to-voksenordning fordeles i forhold til elevtal på Paradisbakkeskolen, Hans Rømer skolen, Søndermarksskolen, Åvangsskolen, Svartingedal Skole og Kongeskærskolen.

 

2019

Indsats

Tidsplan

Budget

I alt

Rammebeløb til fleksibel to-voksenordning

August – december

(fortsætter til juni 2022)

1.500.000

 

Ung på vej

August – december

(fortsætter til juni 2022)

625.000

 

Kursus, Kommunikation

April – september

100.000

 

Uddannelsesforløb, Strategisk pædagogisk ledelse af skolen

August-oktober

300.000

2.525.000

2020

 

 

 

Rammebeløb til fleksibel to-voksenordning

Januar – december

(fortsætter til juni 2022)

3.600.000

 

Ung på vej

Januar – december

(fortsætter til juni 2022)

1.500.000

5.100.000

2021

Uddannelsesforløb, Professionelle læringsfællesskaber, (Teamudvikling)

Januar – december

(start august 2021, slut april 2022)

800.000

 

Rammebeløb til fleksibel to-voksenordning

Januar – december

(fortsætter til juni 2022)

3.600.000

 

Ung på vej

Januar – december

(fortsætter til juni 2022)

1.500.000

5.900.000

2022

Rammebeløb til fleksibel to-voksenordning

Januar – december

(fortsætter til juni 2022)

2.100.000

 

Ung på vej

Januar – december

(fortsætter til juni 2022)

875.000

 

Kursus i klasseledelse

Januar – december

(fortsætter til december 2022)

500.000

3.475.000

I alt 2019-2022

17.000.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 18. februar 2019:

Orienteringen taget til efterretning.

Handicaprådet har en intens bevågenhed på skoleområdet. Der ønskes en ekstra bevågenhed på inklusionsområdet.

Handicaprådet ønsker en fælles interesse i et godt samarbejde og ønsker en opdatering, når der er relevant nyt eller senest hvert halve år.

 

 

 

 

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. februar 2019

1.
Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  SIKON konference 2019

27.69.48G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-02-2019

4

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Den 29. og den 30. april bliver der afholdt SIKON Konference 2019 i ODEON Odense. Handicaprådet skal tage stilling til om der skal deltagere med fra Handicaprådet til konferencen.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·        at Handicaprådet tager stilling til eventuel deltagelse i konferencen

 

Handicaprådet den 18. februar 2019:

Der er 3 deltagere fra Handicaprådet, som ønsker at deltage i konferencen.

Sekretariatet sørger for tilmeldingen.

Sagsfremstilling

 

SIKON konferencen 2019 afholdes i ODEON Odense den 29. og den 30. april. Konferencen afholdes på Radisson Blu, Hotel H.C. Andersen. Hotel H.C. Andersen arrangerer overnatning for alle deltagere på en række hoteller i kort afstand fra, hvor konferencen afholdes.

På konferencen deltager 35 danske og internationale oplægsholdere, som hver især sætter fokus på autismen anno 2019.

 

Herunder et Lille udpluk af emner som bliver berørt på konferencen:

 

·        Kamilla Kobæk ”Hvor kommer nejét fra?

·        Catrine Madsin ”Autisme og selvmordsadfærd”

·        Christina Sommer ”Autisme og angst”

·        Michael Harboe Kvistgaard ”Bevidst ikke-dømmende opmærksomhed i nuet – et supplement i arbejdet med konflikthåndtering”

·        Morten Gantzler Oschlag ”Ekstrem kravafvisende adfærd og skolevægring”

·        Thomas Viskum ”Hvem bestemmer egentlig over mit liv? -Det gør jeg”

 

 

Prisen for deltagelse fra mandag den 29. april – tirsdag den 30. april er 4300 kr. pr. person. Det dækker frokost og festmiddag mandag, samt morgenmad og frokost tirsdag.

Tilmelding inden 1. marts.

Via dette link kan du se hele programmet for konferencen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Det centrale Handicapråds årsmøde 2019

27.69.48G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-02-2019

5

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Mennesker med handicap skal have de samme muligheder, som alle andre. Men hvordan kommer vi derhen. Det var temaet på Det centrale Handicapråds årsmøde den 5. februar 2019 på Hotel Nyborg Strand.

Der var 3 medlemmer fra Handicaprådet som deltog i årsmødet, hvor der blev udviklet idéer og ny inspiration til fremtidens handicappolitik.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning.

 

Handicaprådet den 18. februar 2019:

Tilbagemeldingen fra deltagerne er at det var et rigtigt godt møde med gode foredrag. Der blev udvekslet en masse idéer og ny inspiration, som kan bruges i det videre arbejde.

Hør mere om konferencen via dette link

Læs mere om konferencen via dette link

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-02-2019

6

 

 

Handicaprådet den 18. februar 2019:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-02-2019

7

 

 

Handicaprådet den 18. februar 2019:

Intet.