Referat
Handicaprådet
13-05-2019 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Sager til Handicaprådet
  åbent 3 Tilgængelighedspuljen 2019
  åbent 4 Procesplan for tilbud for børn med specielle behov i folkeskolen
  åbent 5 Høring af udbudsmateriale - Genbrugshjælpemidler
  åbent 6 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 7 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-05-2019

1

 

 

Fraværende

Sabine Nicoline Lyngberg

Karin Lerche Jaque

 

Bemærkninger til dagsordenen

Linda Kofoed Persson er indkaldt som suppleant for Sabine Nicoline Lyngberg

Selina Munch-Petersen er indkaldt som suppleant for Karin Lerche Jaque

Punkt 5 rykkes op og behandles som punkt 2. Pia Juul Hansen leder af hjælpemidler deltager under punktet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Sager til Handicaprådet

27.69.48P35-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-05-2019

2

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

På baggrund af brev modtaget fra DH den 12. april om tvivl om sager der skulle have været på Handicaprådets dagsorden lægges der op til en drøftelse af Handicaprådets vedtægter, høringsret m.v.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller

·        sagen til drøftelse,

 

Handicaprådet den 13. maj 2019:

Praksis er drøftet.

Der er fokus på punkter der skal sendes til behandling i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet være mulighed for en forventningsafstemning og mulighed for at drøfte regler inden for høringsretten.

 

 

Bilag til Handicaprådet 13. maj 2019

1.
Forretningsorden_Handicaprådet (PDF)

2.
Vedtægter Handicaprådet (PDF)

3.
Handicapråd - den gode praksis 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tilgængelighedspuljen 2019

27.69.48P35-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-05-2019

3

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2019, blev det besluttet at afsætte midler til en tilgængelighedspulje i 2019. Formålet med puljen er at forbedre den fysiske tilgængelighed til bygninger, hvor der ydes forskellige former for service til borgere. Dermed får personer med funktionsnedsættelse mulighed for at deltage på lige fod med alle andre.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

 

Handicaprådet den 13. maj 2019:

Der er fokus på puljen i Bornholms Regionskommune.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Tilgængelighedspuljen bliver som noget nyt i år udvidet, så ansøgerkredsen også omfatter visse selvejende institutioner og andre private, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige. Der kan fortsat søges tilskud fra puljen til kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er i øjeblikket i gang med at udarbejde grundlaget for puljen, herunder kriterierne og proceduren for dette års pulje. Information om tilgængelighedspuljen 2019 vil blive opdateret på styrelsens hjemmeside snarest muligt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

4 Procesplan for tilbud til børn med specielle behov i folkeskolen

17.02.40P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

6

 

Handicaprådet

13-05-2019

4

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget beslutter, at der startes en proces med henblik på 1) at få evalueret vores nuværende specialpædagogiske tilbud samt 2) at der, i tilfælde af, at de specialpædagogiske udfordringer ikke bliver løst af vores nuværende tilbud, bliver udarbejdet et forslag til en anden organisering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)   at Børne- og Skoleudvalget godkender procesplanen

b)   at procesplanen sendes til orientering i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:
Ad. a) godkendt, idet DHs suppleanter inviteres med når der afholdes dialogmøde med Handicaprådet.

Ad. b) godkendt

Sagsfremstilling

Hvorfor

Børne- og Skoleudvalget iværksatte i 2016 en analyse af, hvordan Bornholms Regionskommune bedst muligt kunne sikre opgaveløsningen for børn med særlige indlæringsbehov (specialundervisning), herunder inklusionsarbejdet på øens folkeskoler. Analysen mundede ud i en rapport ’Specialundervisning og særlige dagtilbud - revideret 19. april 2016’.

BSU besluttede på baggrund af rapporten at organisere opgaveløsningen for børn med særlige indlæringsbehov med de specialundervisningstilbud, der eksisterer i dag.

Behovet for undervisningstilbud for børn med særlige behov er fortsat en stor udfordring at løse. Der er derfor grund til at evaluere den organisering af specialtilbuddene samt skolernes eget arbejde med inkluderende læringsmiljøer, der blev vedtaget i 2016.

Hvad virker? Hvad kan gøres bedre? Hvilke udfordringer har vi endnu ikke fået løst?

 

Hvad

Opgaven er således at finde frem til den mest optimale opgaveløsning i forhold til at sikre et kvalificeret skoletilbud for alle børn – også børn med særlige behov.

Er der brug for flere pladser på Heldagsskolen og/eller skal vi organisere de eksisterende tilbud på en anden måde?

Formålet med arbejdet er, at alle børn i Bornholms Regionskommune oplever at være en del af et inkluderende fællesskab. Et fællesskab, som også børn med særlige behov kan bidrage til og være en del af.

 

Hvordan

Procesplan

25. april 2019

Kl. 12.00-15.00

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Ledelsesrepræsentant fra Heldagsskolen

Ledelsesrepræsentant fra Kildebakken

Ledelsesrepræsentant fra Ungdomsskolen

Ledelsesrepræsentant fra en almenskole

Konsulent fra Administration og rådgivning, Center for skole

Repræsentant fra Bornholms lærerforening, BLF

Leder af PPR

Leder af dagtilbud

Skolechef

Centerchef, Børn og familie

 

Udarbejdelse af kommissorium

Opgave – mål – formål

8. maj 2019

Kl. 12.00-16.00

1.    Arbejdsmøde

Overblik - kortlægning af eksisterende tilbud

Indsamling af data

Økonomisk overblik og finansiering

Ultimo maj

Dialog mellem Handicaprådet, BSU og repræsentanter fra arbejdsgruppen om processen samt drøftelse om særlige indsatser/tilbud.

Dialogen skal give en retning til, det videre arbejde i arbejdsgruppen.

13.-14. juni 2019

Kl. 12.00-12.00 Seminar

2.    Arbejdsmøde/seminar

Workshop

Genbesøge – rapporten ’Specialundervisning og særlige dagtilbud - revideret 19. april 2016’.

1. udkast til revidering af organisering af specialundervisning

20. august 2019

Kl. 12.00-16.00

3.    Arbejdsmøde

2. udkast 

20. september 2019

24. september 2019

Skoleledermøde

BSU-møde – midtvejsorientering, er vi på rette vej?

Er vi på rette vej?

25. september 2019

Kl. 12.00-16.00

4.    Arbejdsmøde

Fortsat arbejde

3. udkast

5.oktober 2019

Skoleledermøde

5.november 2019

Færdigt forslag fremlægges for BSU

 

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 13. maj 2019:

Orientering taget til efterretning.

Handicaprådet ser frem til dialogmødet. Afventer nærmere tidsplan.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

1.
Specialundervisning og særlige dagtilbud (22311681713221) (002) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Høring af udbudsmateriale - Genbrugshjælpemidler

83.33.00G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-05-2019

5

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Bornholms Regionskommune har valgt at deltage i et fælleskommunalt udbud vedrørende genbrugshjælpemidler bevilget efter Servicelovens § 112.

 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 skal de lokale Handicapråd høres.

 

Budget og indkøb anmoder hermed om høringssvar fra Handicaprådet på de vedhæftede kravspecifikationer inden den 31. maj 2019.

 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·        at Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Handicaprådet den 13. maj 2019:

Handicaprådet bakker op om aftalen.

Sagsfremstilling

Den kommende aftale bliver en fælleskommunal forpligtende aftale og udbydes som et offentligt udbud.

Aftalen skal omfatte de standardhjælpemidler, kommunerne allerede køber i dag.

Indkøbsdata viser, at der er væsentlige forskelle på, hvor meget den enkelte kommune betaler for den samme type af hjælpemiddel. De produkter, der vil være omfattet af den kommende aftale, er følgende:

 

1. Standard rollatorer

2. Sideværtssammenklappelig rollatorer

3. Terrængående rollatorer

4. El-scootere, manuel styring (Klasse B)

5. El-scootere, manuel styring (Klasse C)

6. Indstillelige senge, 4-delt liggeflade

7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske)

8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk),

8.a Tryksårsforebyggende luftmadrasser, helmadras, dynamisk luft

8.b Tryksårsforebyggende luftmadrasser, topmadras, dynamisk luft

8.c Underliggende skummadras

9. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske

10. Tryksårsforebyggende topmadrasser, dynamisk luft

11. Toiletbadestole med hjul

12. Toiletbadestole med sædetilt

13. Toiletbadestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt

14. Badetaburetter med mulighed for ryglæn

15. Toiletforhøjere, fastmonteret

16. Toiletsæder med armlæn.

 

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse, har SKI haft en dialog med relevante

handicaporganisationer (Dansk Handicap Forbund og Hjernesagen) og afholdt møder med en

række brugerrepræsentanter.

 

Formålet var at få deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne skulle tage med i udbudsmaterialet.

 

Dertil kommer, at SKI inviterer brugerrepræsentanterne til at deltage i produktafprøvningen, som gennemføres i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud.

 

Aftalen vil den være forpligtende for indkøberne på hjælpemiddelområdet. Der henvises til sagens bilag, hvor den kommende aftale er nærmere beskrevet.

Aftalen forventes, at træde i kraft i marts 2020.

Lovgrundlag

Lov om Retssikkerhed og Administration § 37a samt Servicelovens § 112 vedrørende hjælpemidler.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Handicaprådet 13. maj 2019

1.
50.98 Bilag E Leveringskontrakt (PDF)

2.
50.98 Samlede kravspecifikationer 1-16 (PDF)

3.
50.98 Uddrag af udbudsbetingelser (PDF)

4.
Vejledning til rådene (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-05-2019

6

 

 

Handicaprådet den 13. maj 2019:

Deltagelse fra Handicaprådet i SIKON-konference.

Det var en rigtig god oplevelse med gode oplæg og input.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at samle Børne- og ungepolitikerne fra 2011og at der skal udarbejdes en ny Børn og Ungepolitik med bred inddragelse af skole, dagpleje, Handicapråd m.v.

Kommunen udarbejder og politisk vedtager en sammenhængende børne- og ungepolitik, som blandt andet skal beskrive sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med og uden behov for særlig støtte med opstart i maj måned til beslutning af tredje kvartal 2020.

Den 14. maj kl. 13-17 afholdes arrangement på kommunikationscentret, hvor leverandører viser nye teknologier inden for forskellige ting.

Den 22. maj kl. 19.00 er der handicapvalgmøde i Åkirkebyhallerne med handicap på dagsordenen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-05-2019

7

 

 

Handicaprådet den 13. maj 2019:

Intet.