Referat
Handicaprådet
17-06-2019 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Status for afklaring af mulig samlokalisering af STU(Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og Løvstikken
  åbent 3 Indsatser på uddannelsesområdet
  åbent 4 Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2018
  åbent 5 Tilsyn Ressourcevejen 2019
  åbent 6 Tilsyn Sandemandsgården 2019
  åbent 7 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 8 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

17-06-2019

1

 

 

Fraværende

Karin Lerche Jaque

Karina Bundgaard

Michael Hansen Bager

Rasmus Steen

Kim R.J Hansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Selina Munch-Petersen deltager som suppleant for Karin Lerche Jaque

Lone Pihl deltager som suppleant for Karina Bundgaard

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status for afklaring af mulig samlokalisering af STU(Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og Løvstikken   

82.03.00Ø54-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2019

4

 

Handicaprådet

17-06-2019

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Børne- og skoleudvalget orienteres

Resumé

På grund af en større søgning til den kommunale Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), har der været afsøgt mulighed for en mulig samlokalisering af en midlertidig afdeling af STU i tilknytning til Løvstikken på adressen Pihls Allé 10, 3782 Klemensker, for på denne måde at udnytte bygningsdriften mere effektivt.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2019:

Taget til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 8. maj 2019:

Drøftet. Udvalget tilkendegiver sig positive for løsningen i en tidsbegrænset periode for den konkrete målgruppe.

Sagsfremstilling

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget har på deres møde den 8. maj 2019 udtrykt sig positive overfor at etableres en midlertidig afdeling af den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), til en gruppe på ca. 5 elever, i lokaler på Pihls Allé 10 i Klemensker, hvor Løvstikken også er beliggende.

 

Lokalerne har hidtil været anvendt til borgere med de samme støttebehov og er indrettet med alle nødvendige hjælpemidler. Der ville derfor ikke være behov for bygningsmæssige ændringer eller særlige hjælpemidler for at STU tilbuddet kunne anvende lokalerne, hvilket gjorde løsningen til et oplagt valg.

 

Da Børne- og Skoleudvalget også tidligere har udtrykt sig positive over for den foreslåede løsning, har der nu været iværksat en egentlig afdækning af mulighederne for den beskrevne løsning.

 

Desværre har den konkrete afdækning vist 2 udfordringer, hvor af den ene kan være direkte blokerende, og den anden gøre løsningen mindre attraktiv.

 

1)   Socialtilsynet kan ikke umiddelbart godkende Bygningen Pihls Allé 10, 3782 Klemensker til delt anvendelse mellem STU og Løvstikken.

Socialtilsynet har været på besøg på Løvstikken den 21. maj 2019, hvor de oplyser, at de ikke umiddelbart kan godkende en ændret anvendelse af bygningen. Bygningen er godkendt til aflastning/døgn for børn og unge samt aflastning til voksne og ikke andre aktiviteter – altså ikke til STU/undervisning, hvor der kan være tale om borgere +18 år der skal undervises – der skal derfor ansøges om en væsentlig ændring og bygningen skal godkendes til den ændrede anvendelse.

Ved en opfølgende kontakt er der blevet oplyst en sagsbehandlingstid på 4-6 måneder, og med en begrænset sandsynlighed for godkendelse af bygningen til denne delte anvendelse.

 

2)   Begrænsede driftsmæssige besparelser
Det har været afprøvet om en fælles drift mellem Løvstikken og STU ved samlokalisering, ville kunne sikre en besparelse på STU, som kunne medføre en overførsel af penge til Center for Børn og Familie.

Dette vil ikke umiddelbart være tilfældet i større grad, idet der dog kan blive tale om en mindre grad af deling af personaleressourcer i ydertimer, delt kantineordning samt deling af busdrift.

Løsningen med samdrift anbefales dog fortsat på trods af den begrænsede driftsmæssige besparelse, da der alternativt skal bruges penge til leje og evt. ombygning af et eksternt lejemål til STU for en tidbegrænset periode på 3 år. Det er penge som ellers skulle tillægsbevilliges, hvilket dermed fortsat vil gøre modellen attraktiv ud fra et koncern perspektiv.

 

Men da der er tale om et behov for en løsning nu, og senest pr. 1. august 2019 til STU kan det blive nødvendigt at finde en alternativ løsning til Pihls Allé 10, 3782 Klemensker ud fra de under punkt 1 beskrevne tidsrammer og sandsynlighed for godkendelse.

 

Administrationen fortsætter derfor nu med at:

 

1)   Undersøge alternative m2 til STU som en permanent løsning i den 3 årige periode

2)   Indgiver en ansøgning til Socialtilsynet om delt anvendelse af Pihls Allé 10, 3782 Klemensker

3)   Undersøger mulige midlertidige m2 STU vil kunne anvende i perioden frem til at STU måtte få godkendelse til at benytte Pihls Allé 10, 3782 Klemensker

 

Udvalgene Børn og Skole og Job, Udvikling- og Fritidsudvalget vil som minimum blive orienteret om valg af løsningsmodel på august møderne, og såfremt løsningerne indebærer ændrede økonomiske rammer få forelagt en beslutningssag.

 

 

Baggrund

Løvstikken

Center for Børn og familie samt Børne- og Skoleudvalget har løbende haft fokus på, hvordan

driften af Løvstikken kan optimeres. På udvalgsmødet den 12. marts 2019 besluttede Børne- og Skoleudvalget at bede administrationen om at arbejde videre med at belyse følgende løsninger:

 

-      At Løvstikkens pladser også omfatter §107 (voksne, og midlertidigt ophold)

-      At dele af STU tilbuddet flyttes

 

Der har derfor været drøftelser mellem de to centre Børn og Familie (Løvstikkken) samt Job, Uddannelse og Rekruttering (STU) om muligheden for et lokalefællesskab på Pihls Allé 10 i Klemensker, hvor Løvstikken er beliggende.

 

I samarbejde med Ejendomme og Drift er der desuden foretaget en afdækning af andre mulige kommunale lokaler. Her er konklusionen, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at indrette andre lokaler til en borgergruppe, som den her beskrevne.

 

Ud fra dette er der enighed om at pege på et lokale fællesskab på Pihls Allé 10 i Klemensker, til etablering af en midlertidig ramme for en gruppe på ca. 5 elever.

 

Lokalerne er indrettet med alle nødvendige hjælpemidler. Der vil derfor ikke være behov for bygningsmæssige ændringer eller særlige hjælpemidler.

 

Status på STU – Øget tilgang af elever til det kommunale STU-tilbud

Der er i øjeblikket 26 elever i det kommunale STU-tilbud, heraf er der 2 elever, der afslutter uddannelsen i år.  Eleverne er fordelt i 3 grupper og er fysisk placeret i lokaler på Sveasvej i samme bygning som Kommunikationscenteret.

De nuværende lokaler er allerede fuldt udnyttet ved det nuværende elevtal, og kan ikke udvides yderligere, da Kommunikationscenteret (Center Sundhed) også er i bekneb for plads.

 

Der er nu visiteret 10 og muligvis helt op til 13 nye elever med start i august 2019 – det endelige antal kendes først primo juni.

5 af de nye elever (som med sikkerhed starter i det kommunale STU-tilbud), går pt. i grundskolen på Kildebakken, har et stort plads – og personaleressourcebehov.

 

Da lokalerne på Sveasvej ikke har rammerne til at dække dette behov, har der som beskrevet været iværksat en afdækning af, hvilke kommunale bygninger som kunne komme på tale til supplerende undervisningslokaler.

 

Lovgivningsgrundlag
Ifølge lovgivningen har unge under 25 med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddan-nelse, efter at de har afsluttet grundskolen.

 

STU har til formål, at:

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

https://uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse/om-stu

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172900

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt, men vil blive beregnet ved valg af model.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 17. juni 2019:

Taget til efterretning.

DH har forslag til konkrete løsninger på STU-området.

Forslag fremsendes til arbejdsmarkedschefen.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2019

1.
Plantegning over bygningen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Indsatser på uddannelsesområdet

54.00.00G01-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

17-06-2019

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om igangværende projekter/indsatser på uddannelsesområdet, samt forslag til nye indsatser i 2020. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        udvalget drøfter og beslutter hvilke indsatser på uddannelsesområdet, der skal arbejdes videre med i 2020.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. juni 2019:

Udvalget godkender, at der arbejdes videre med de skitserede indsatser, og at konkrete forslag fremlægges til politisk beslutning. 

Sagsfremstilling

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget har fremsendt uddannelsesstrategien for Bornholm til behandling i Kommunalbestyrelsen. Strategien skal understøttes af en handleplan, som på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse. Der er dog indsatser der allerede er i gang, som også understøtter uddannelsesstrategien. Her præsenteres udvalgte indsatser kort og derefter opstilles der en række forslag til uddannelsesindsatser i 2020, som vil være indeholdt i udkast til handleplanen og som kan understøtte uddannelsesstrategien.

 

Udvalgte og igangværende indsatser

Ungdoms-/studieboliger. Bo42 har her i foråret 2019 færdiggjort byggeriet af en række ungdoms- og studieboliger og i juli forventes yderligere 12 boliger, at stå færdig. Boligerne er bl.a. et resultat af dialog mellem Bornholms Regionskommunen (BRK) og Bo42. Ungdoms-/studieboligerne understøtter bl.a. uddannelsesstrategiens fokusområde 3 ”En attraktiv uddannelses- og studieø – vi skaber attraktive rammer”.

 

Studieambassadør-indsatsen. Det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg besluttede i maj 2017 at igangsætte et forsøg med studieambassadører, der gennem ung-til-ung indsatser skulle gøre det attraktivt at være studerende på Bornholm og derigennem fasthold og tiltrække studerende til Bornholm. En indsats som Job, Udviklings- og Fritidsudvalget i november 2018 forlængede i yderligere to år. Indsatsen understøtter uddannelsesstrategiens fokusområde 3 ”En attraktiv uddannelses- og studieø – vi skaber attraktive rammer”.

 

Uddannelsesambassadør-projektet. Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har efter ansøgning modtaget midler til et projekt med henblik på at udbrede kendskabet og anvendelsen af ”puljen til uddannelsesløft”. Projektet skal resultere i et øget brug af uddan-nelsesløft for ledige, med 15 nystartet forløb pr. år og som minimum med en fastholdelse af antallet, af påbegyndte voksenlærlingeforløb. Projektet understøtter uddannelsesstrategiens fokusområde 4 ”Livslang læring og karrieremuligheder for den enkelte”.

 

Videreuddannelse. Center for Job, Uddannelse og Rekruttering er løbende i dialog med de forskellige uddannelsesinstitutioner om udbud af efter-/videreuddannelse på Bornholm. Derudover er der løbende dialog om udbuddet af ordinære uddannelser, som bl.a. har resulteret i et fremrykket optag på Socialrådgiveruddannelsen, for at imødegå bl.a. BRKs efterspørgsel efter socialrådgivere i de kommende år. Indsatsen understøtter uddannelsesstrategiens fokusområde 2 ”Et attraktivt udbud af uddannelser skaber udvikling og vækst”, 4 ”Livslang læring og karrieremuligheder for den enkelte” og 5 ”Samarbejde mellem kommune, uddannelse og erhvervsliv”.

 

Uddannelsessamarbejde Bornholm. Der har igennem en årrække været etableret et samarbejde mellem Campus Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og Center Skole. Samarbejdet har til hensigt at skabe sammenhæng og bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Samarbejdet understøtter uddannelsesstrategiens fokusområde 1 ”Sammenhæng fra grundskole til ungdoms- og videregående uddannelse”.

 

Uge 47 og Udsyn i Skolen. Uge 47 og Udsyn i Skolen er aktiviteter/indsatser, som retter sig mod at afklare, bevidstgøre og reflektere den enkelte unges valg af ungdomsuddannelse. I Uge 47 er der i grundskolen anlagt et massivt fokus på faget Uddannelse og Job, mens Udsyn i Skolen omfatter aktiviteter, der ud fra en karrierelæringstilgang, løbende igennem skoleåret er med til at give eleverne oplevelser – både faglige og praktiske –, som de kan bruge til at reflektere sig selv og deres kommende valg af ungdomsuddannelse. Aktiviteterne understøtter uddannelsesstrategiens fokusområde 1 ”Sammenhæng fra grundskole til ungdoms- og videregående uddannelse”.    

 

Forslag til uddannelsesindsatser i 2020

Nedenfor følger en række forslag til indsatser som Job, Udviklings- og Fritidsudvalget kan igangsætte i 2020 for at understøtte uddannelsesstrategien.

 

Årligt temamøde mellem JUFU og Referencegruppen

Uddannelsesområdet er stort og komplekst og spiller samtidigt en afgørende rolle for Bornholms muligheder for fortsat vækst. Referencegruppen som Job, Udviklings- og Fritidsudvalget har nedsat, besidder stor viden og indsigt i uddannelsesområdet – ikke mindst på Bornholm. Et årligt temamøde mellem Job, Udviklings- og Fritidsudvalget og Referencegruppen vil kunne styrke viden og indsigt på tværs af politikere og uddannelsesområdet og dermed styrke den bornholmske indsats på uddannelsesområdet.

 

Anbefaling: Det anbefales, at der en gang årligt afholdes et temamøde mellem Job, Udviklings- og Fritidsudvalget og Referencegruppen. Der vil til mødet blive udarbejdet materiale, som kan danne rammen om de fælles drøftelser.

 

Udvikling og synliggørelse af uddannelsesmulighederne på øen

Uddannelser afgørende for Bornholms udviklingsmuligheder. For uddannelserne, er elever og studerende det grundlag der sikrer, at uddannelserne fastholdes og udvikles. Derfor kan der være behov for at understøtte synliggørelsen af uddannelsesmulighederne på øen. Dette gælder blandt andet ift. de digitale medier, som fx BRKs hjemmeside, men også at være synlig der hvor de unge færdes.

Derudover er der behov for et styrket samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelses-institutionerne om hvordan der kan udvikles og tilbydes flere efterspurgte uddannelser. Uddannelsesinstitutionerne har gennem arbejdet i Referencegruppen udtrykt ønske om et endnu tættere samarbejde med erhvervslivet og Bornholms Regionskommune både når det handler om at afdække uddannelsesbehov og når det handler om at udbyde relevante uddannelser. Fremadrettet vil der være et årshjul for Referencegruppen og uddannelsesarbejdet i BRK, som sikrer, at der videregives relevant uddannelsesdata m.m. i det strategiske- og uddannelsesplanlægningsmæssige arbejde.

 

Anbefaling: Det anbefales, at formidlingen af efter/uddannelser på Bornholm forstærkes bl.a. i form af en styrkelse og udvidelse af uddannelsesundersiden ”ung.bornholmr.dk/uddannelser” så den får sit eget domænenavn ”UddannelserpåBornholm.dk”.

 

Fleksible uddannelsesudbud

Uddannelsestilbud og særligt efter-/videreuddannelse skal tilrettelægges så det tilgodeser erhvervslivet og borgerne bedst muligt. Det kan ske ved et fleksibelt udbud, der fx tager højde for højsæsonen, samt øget brug og fokus på de digitale muligheder fx fjernundervisning og blended learning.

 

Anbefaling: Det anbefales, at der etableres et udviklingsprojekt, der sammen med Job, Udviklings- og Fritidsudvalget og Referencegruppen, ser på hvordan man kan sikre en et optimale og fleksibelt udbud af uddannelser på Bornholm, i en tid hvor der netop er fokus på at sikre en regional forsyning af uddannelser. Det anbefales at der undersøges hvilke nationale og internationale erfaringer der er med regional forsyning af uddannelser.

 

Fritids-/studiejobs

Det kan med fordel afdækkes, hvordan fritids- og studiejobs kan understøtte et større arbejdsudbud, samtidigt med at det giver mere motiverede og afklarede karriereforløb for unge. Herunder kan der gennemføres forsøg med fritidsjob til grundskoleelever i Regionskommunen, fx rettet mod brancher med særlige rekrutteringsudfordringer (eksempelvis SOSU-området).

 

Anbefaling: Det anbefales, at der i en to-årig periode gennemføres forsøg med fritids- og studiejobs i Regionskommunen for unge, på områder med særlige rekrutteringsudfordringer.

 

Sammenhæng fra grundskole til ungdoms- og videregående uddannelse

Etablering af et systematisk samarbejde med ungdomsuddannelserne, UU og Studievalg på Bornholm med henblik på at sikre, at de unge og deres forældre kender det fulde uddannelsesudbud på Bornholm og for at sikre gode overgange fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Herunder, at bidrage aktivt til information og afsætte ressourcer til åbne uddannelsesarrangementer, fx skolebesøg og åbent hus på ungdomsuddannelser/ videregående uddannelser.

 

Anbefaling: Det anbefales, at der etableres et samarbejde på tværs af parterne med henblik på at styrke det fulde kendskab til uddannelsesudbuddet på Bornholm.

 

Styrket samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Der kan med fordel blive igangsat nye konkrete samarbejdsprojekter imellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune. Nye projekter skal udvikles i et tæt samarbejde med relevante aktører omkring de unge. Bornholms Regionskommune vil styrke formidlingen af uddannelse og jobmuligheder for de Bornholmske unge, bl.a. på platformene, Bornholms Uddannelsesmesse og hjemmesiden www.ung.bornholmr.dk. Bornholms Regionskommune vil sammen med bl.a. Campus Bornholm styrke og formidle fællesskabs-skabende fritidstilbud til bornholmske unge.

 

Anbefaling: Det anbefales, at inddrage og udnytte de samarbejdsfora, der er omkring unge og uddannelse, til at udvikle og gennemføre relevante og velforankrede projekter. Samtidigt, at der sikres de nødvendige midler og ressourcer til at drifte og videreudvikle platformen ung.borholmr.dk

 

En attraktiv uddannelses- og studieø

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget har allerede med Studieambassadørerne taget initiativ til at skabe attraktive rammer for studerende på Bornholm. Studieambassadørerne gør en forskel, men udviklingen af en attraktiv uddannelses- og studieø, nødvendiggør at administrationen også bidrager med større og tværgående indsatser. Tiltag der skal gøre kultur- og fritidsområdet mere tilgængeligt for de unge er et eksempel på en indsats som med fordel kan understøttes af administrationen. Bornholms Regionskommune vil sammen med foreninger og organisationer, med udgangspunkt i Bornholms særlige kvaliteter, arbejde på at udvikle fritidstilbud, målrettet unge og studerende på Bornholm. Disse tiltag skal være med til at sikre et godt ungemiljø og dermed gøre det mere attraktivt at tage hele eller dele af sin uddannelse på Bornholm.

 

Andre tiltag som fx et studenterhus (Fx i Dams Gaard) vil helt naturligt kræve understøttelse af administrationen ift. fx at udarbejde materiale til politisk behandling i Job, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

Anbefaling: Det anbefales, at udnytte den unikke mulighed, at det politiske udvalg dækker både uddannelses-, kultur- og fritidsområdet og dermed skabe en stærk sammenkobling imellem disse indsatser. Det anbefales endvidere, at der nedsættes en administrativ tværgående arbejdsgruppe, der fx i samarbejde med Studieambassadørerne, kan understøtte udviklingen af en attraktiv uddannelses- og studieø, herunder at arbejde med de muligheder for at styrke ungemiljøet, som ligger i erhvervelsen af Dams Gaard. Det anbefales at udbygge formidlingen af fritids og kulturtilbud til unge, på hjemmesiden https://ung.bornholmr.dk/fritid og den tilhørende Facebookgruppe af samme navn.

 

Særlige bornholmske ”uddannelsespakker”

Uddannelser på Bornholm er afgørende for, at øens virksomheder kan få kvalificerede medarbejdere. For uddannelserne, er elever og studerende det grundlag der sikrer, at uddannelserne fastholdes og udvikles. Derfor kan der være behov for at understøtte, at uddannelserne har et tilstrækkeligt optag – bl.a. i form af tilflyttende elever og studerende. I konkurrencen om at tiltrække unge, står tilgængeligheden af boliger centralt. Det foreslås, at der sættes et arbejde i gang, med henblik på at afdække hvilke muligheder, der er for fx at udvikle særlige bornholmske uddannelsespakker – hvor et optag på en bornholmsk uddannelse udløser et tilbud om en bolig eller et værelse. Dette vil være et attraktivt tilbud, som antageligt vil sætte Bornholm på de unges ”uddannelseskort”.

 

Anbefaling: Det anbefales, at der igangsættes en proces, der skal klarlægge hvilke muligheder der er for at kunne tilbyde en ”boliggaranti” for tilflyttende elever/studerende. Det skal afdækkes hvad der er praktisk muligt og hvilke omkostninger det evt. kan være forbundet med.

 

Bedre karrierevejledning i grundskolen

Erhvervsuddannelsesreformen har medført at UU’s vejledningsindsats på individuelt og/eller gruppeniveau er målrettet de ikke-uddannelsesparate elever (20-40 % af en årgang), mens de uddannelsesparate og deres forældre herefter er henvist til uddannelsesvejledning på kollektivt niveau (typisk for hele årgange og/eller hele klasser) samt e-vejledning.

 

Undersøgelser viser en skævvredet forståelsesramme blandt de unge, der vægter de gymnasiale ungdomsuddannelser på bekostning af erhvervsuddannelserne. Der kan tænkes mange årsager til dette, men samlet set taler det for, at grundskolens elever fremadrettet skal udfordres i forhold til deres uddannelsesvalg, f.eks. ved at flere unge tilbydes en professionel og institutionsuafhængig karrievejledning. Det er vurderingen, at der kan skabes gode effekter ved at etablere et tæt samarbejde mellem skolerne og UU.

 

Anbefaling: Det anbefales, at der i en forsøgsperiode på fem år gennemføres et samarbejdsprojekt mellem UU og grundskolerne, der skal understøtte en tidlig proces, der skal understøtte at eleverne bliver i stand til at træffe reflekterede og bevidste valg, herunder valg af ungdomsuddannelse. Det er afgørende at denne proces indledes i mellemtrinet og foretages på en uvildig, neutral og professionel måde således at dette kan bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

 

Fastholdelse i uddannelse via efterværn

UU støtter i dag udsatte unge med overgangsmentor ved overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, men denne støtte er begrænset. En mulighed for at følge denne gruppe af udsatte unge i længere tid (”efterværnsstøtte”) vil have en gavnlig effekt på fastholdelsen af de unge i ungdomsuddannelserne. 

 

Anbefaling: Det anbefales, at der etableres et tilbud, der sikrer bedre mulighed for at følge og støtte udsatte unge i længere tid, så de fastholdes i uddannelse. Indsats bør gennemføres i et forpligtigende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og virksomheder, således at der er fokus på, at de unge rent faktisk gennemfører den ungdomsuddannelse, som de har valgt – også selvom, den unge f.eks. har gennemført et grundforløb og er overgået til hovedforløb og dermed er i lærlingeforhold.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 17. juni 2019:

Orienteringen taget til efterretning.

Opmærksomheden henledes på de ændrede optagelseskrav til ungdomsuddannelserne. Handicaprådet anbefaler at mentorstøtte for handicappede på Campus er til rådighed under hele uddannelsesforløbet.

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 6. juni 2019

1.
Uddannelsesindsatsen på Bornholm - til JUFU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2018

27.12.16K09-0219

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

17-06-2019

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Ældre har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsyn i kommunens plejecentre og plejehjem. Rapporten indeholder en opsummering på de gennemførte tilsyn i 2018 samt Tilsynets fokusområder for 2019.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·        At redegørelsen tages til efterretning.

 

Handicaprådet den 17. juni 2019:

 

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsrapporterne for 2018 har Tilsynet udarbejdet sin årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er i tilsynet for 2018 givet 12 anbefalinger, hvilket også var tilfældet for 2017.

 

Igen i 2018 var det fortrinsvis dokumentationen, som gav anledning til anbefalinger. Evt. problemstillinger er behandlet i de konkrete tilsynsrapport, som løbende bliver forelagt udvalget.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at

 

·        beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet er den enkeltes behov og ønsker,

·        hjælpen lever op til kommunens ældrepolitik, og også visionen om ”længst muligt i eget liv”,

·        beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for, og at de har gode mulighed for at deltage i aktiviteter i hverdagen,

·        beboerne og/eller deres på rørende inddrages i beslutninger vedr. beboernes egen person.

 

Tilsynets fokusområder for 2019

Tilsynet vil også i 2019 have fokus på, om borgerne får den hjælp, som de har behov for og krav på i henhold til lovgivning og kvalitetsstandarder m.m. Herudover vil der særligt være fokus på

 

Rapporten er sendt til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering og evt. kommentering.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 17. juni 2019:

Orienteringen taget til efterretning.

Stor ros til Plejehjem og centre og tilsynet for veludført arbejde og for opfølgning på konkrete punkter.

 

Bilag til Handicaprådet 17. juni 2019

1.
Tilsynsredegørelse 2018 - plejeboligområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilsyn Ressourcevejen 2019

27.12.16K09-0221

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

17-06-2019

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den  07. maj 2019. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet

Tilsynet finder, at Ressourcevejen er et godt tilbud til brugerne. Der er fortsat en særdeles høj grad af brugerinvolvering, hvor brugerne støttes og opfordres til at være en aktiv del af beslutningsprocesserne.

 

Tilsynet finder også, at medarbejderne gruppen er velkvalificeret og engageret i forhold til opgaveløsningen.

 

Tilsynet finder:

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den 17. juni 2019:

Stor ros for det store stykke arbejde der laves for Ressourcevejen.

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 17. juni 2019

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilsyn Sandemandsgården 2019

27.12.16K09-0222

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

17-06-2019

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården 10. maj 2019. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.

 

Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet

Tilsynet finder, at Sandemandsgården er et godt tilbud til brugerne. Der er en meget stor forståelse for de enkeltes udfordringer, og Sandemandsgårdens værkstedspersonale har en særlig evne til at udvikle og finde løsninger på udfordringerne, således at brugerne får mulighed for at arbejde med de opgaver, som Sandemandsgården løser for bl.a. eksterne kunder.

 

Der er fortsat en høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

 

Tilsynet finder:

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den 17. juni 2019:

Stor ros for det store stykke arbejde der laves for Sandemandsgården.

 

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 17. juni 2019

1.
Tilsynsrapport Sandemandsgården 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

17-06-2019

7

 

 

Handicaprådet den 17. juni 2019:

Handicaprådet ønsker at følge processen omkring samarbejdsmuligheder med Campus Bornholm omkring 10. klasse.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

17-06-2019

8

 

 

Handicaprådet den 17. juni 2019:

Intet.