Referat
Handicaprådet
19-08-2019 kl. 16:30
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Tilsyn 2019 Plejehjemmet Toftegården
  åbent 3 Tilsyn 2019 Plejecenter Klippebo
  åbent 4 Tilsyn 2019 Plejecenter Lunden
  åbent 5 Tilsyn 2019 Voksenhandicap Dagtilbud Klippely
  åbent 6 Tilsyn 2019 Plejecenter Nørremøllecentret
  åbent 7 Tilsyn 2019 Socialpsykiatrien Område Vest
  åbent 8 Tilsyn Område Øst 2019
  åbent 9 VISO konference 2019
  åbent 10 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 11 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

1

 

 

Fraværende

Karin Lerche Jaque

Lis Schou

Karina Bundgaard

Rasmus Steen

Selina Munch-Petersen

Sabine Nicoline Lyngberg

Michael Hansen Bager

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Hans Birger Munch deltager som suppleant for Lis Schou

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Tilsyn 2019 Plejehjemmet Toftegården

27.12.16K09-0227

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 03. juni 2019 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Toftegården oplever at have et godt og trygt tilbud. Der tilbydes mange aktiviteter, både indendørs og ud af huset.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en skærpet anbefaling omkring dokumentationen:

 

·        Tilsynet giver en skærpet anbefaling om, at der bør ske en gennemgang af samtlige borgerjournaler, med henblik på at sikre, at der dokumenteres korrekt, og at der følges op i forhold til problemområder, som kræver opfølgning. Der foretages opfølgende tilsyn i oktober 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 19. august 2019:

Handicaprådet følger tilsynets anbefalinger.

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 20. august 2019:

 

 

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 19. august 2019

1.
Tilsynsrapport Plejehjemmet Toftegården 201 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tilsyn 2019 Plejecenter Klippebo

27.12.16K09-0229

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 06. juni 2019, aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Klippebo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Der tilbydes en række tilbud om aktiviteter og ture son beboerne kan deltage i. Det er Tilsynet oplevelse, at der er fokus på at give beoerne den bedst mulige hverdag, og dette sker med respekt for den enkeltes ønsker og behov. 

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Tilsynet anbefaler, at der rettes op på de fundne forhold. Der gives tilbagemelding til tilsynet senest 30. september 2019.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den 19. august 2019:

Handicaprådet følger tilsynets anbefalinger.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 20. august 2019:

 

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 19. august 2019

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Tilsyn 2019 Plejecenter Lunden

27.12.16K09-0226

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 29. april 2019 (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) og den 14. juni 2019 (Afdelingerne Paradisvej 11 og 83), aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Lunden (Afdelingerne Paradisvej 11 og 83)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden (Afdelingerne Blommelunden, Rosenlunden og Paradisvej) oplever at have et godt og trygt tilbud, hvor der tilbydes mange aktiviteter.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Lunden (Afdelingerne Blommelunden og Rosenlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden (Afdelingerne Blommelunden, Rosenlunden og Paradisvej) oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet to anbefalinger:

 

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Leder fra Lunden, (Afdelingerne Blommelunden og Rosenlunden), har pr. mail af den 05. juli 2019, på tilfredsstillende vis, fulgt op på de af Tilsynet anførte anbefalinger, således at dokumentationen er korrekt og fyldestgørende.

 

Der er tillige taget handling på, fremadrettet i samarbejde med beboernes respektive læge, at sikre den korrekte dokumentation omkring lægefaglig vurdering i forbindelse med genoplivning.

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den 19. august 2019:

Handicaprådet følger tilsynets anbefalinger.

Ros til personale og ros til tilsynet for hurtig opfølgning.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 20. august 2019:

 

 

Bilag til Handicaprådet 19. august 2019

1.
Tilsynsrapport Lunden (Blommelunden-Rosenlunden) 2019 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Lunden (Paradisvej 11 og 83) 2019 - Nyt (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilsyn 2019 Voksenhandicap Dagtilbud Klippely  

27.12.16K09-0225

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

•at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Klippely den 11. juni 2019. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.

 

Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet finder, at brugerne af Klippely fortsat oplever at have en god og spændende arbejdsplads.  Perioden omkring usikkerheden for Klippelys fremtid, har påvirket brugerne meget, men det er Tilsynets indtryk at man ser mere lyst på fremtiden og Klippelys fremtid som arbejdsplads.

 

Tilsynet finder desuden:

 

 

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den 19. august 2019:

Anbefales taget til efterretning.

 

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 19. august 2019

1.
Tilsynsrapport Klippely 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilsyn 2019 Plejecenter Nørremøllecentret

27.12.16K09-0224

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 15. maj 2019 Nørremøllecentret 1 og den 23. maj 2019 Nørremøllecentret 2, aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk

 

Nørremøllecentret 1 (Afdeling Øst) 2019

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Nørremøllecentret 1- Afdeling Øst oplever at have et godt og trygt tilbud, og at beboere og pårørende er tilfredse med det samlede tilbud der gives. Tilsynet oplever engagerede, kompetente og kvalificerede medarbejdere, der yder en hjælp, støtte og omsorg der kvalitativt er rigtig god.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Tilsynet ønsker at modtage en redegørelse senest den 01. september 2019, hvor det fremgår hvilke tiltag der er iværksat eller iværksættes for at tilsikre det ovennævnte.

 

Nørremøllecentret 2 (Afdeling nord og vest) 2019

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Nørremøllecentret 2 (afd. Nord/vest) oplever at have et godt og trygt tilbud, og at beboere og pårørende er tilfredse med det samlede tilbud der gives. Tilsynet oplever engagerede, kompetente og kvalificerede medarbejdere, der yder en hjælp, støtte og omsorg der kvalitativt er rigtig god.

 

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling.

 

·        Tilsynet anbefaler, at der igangsættes en proces med at skabe klar sammenhængimellem de ydelser beboeren skal have hjælp til jf. serviceloven og opgavebeskrivelsen i plejeboligopgaveoversigten.

 

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 19. august 2019:

Anbefales taget til efterretning.

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 20. august 2019:

 

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 19. august 2019

1.
Tilsynsrapport Nørremøllecentret Afdeling Øst 2019 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Nørremøllecentret 2 (Afdeling nord og vest) 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tilsyn 2019 Socialpsykiatrien Område Vest

27.12.16K09-0228

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Vest (Midtpunktet og Vestergade) henholdsvis den 29. maj 2019, og den 17. juni 2019.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddene er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

 

Midtpunktet

Tilsynet finder, at Midtpunktet er et godt tilbud til brugerne. Der er til stadighed en høj grad af brugerinvolvering, hvor der støttes godt op om brugerne, således at disse ikke står alene med ansvar for eksempelvis arrangementer o.a.

 

Tilsynet finder også, at brugerne er tilfredse med både udbuddet/tilbuddet af aktiviteter, samt med medarbejdernes faglige og empatiske tilgang til brugerne af Midtpunktet.

 

Tilsynet finder:

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Vestergade

Tilsynet finder, at Vestergade er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

 

Tilsynet finder:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes til Handicaprådet for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den 19. august 2019:

Anbefales taget til efterretning. Stor ros til personalet.

 

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 19. august 2019

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2019 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Vestergade 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent   punkt

 8  Tilsyn Område Øst 2019 (Fontænehuset og Aasen)

27.12.16K09-0223

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i socialpsykiatriens Område Øst (dagtilbuddene Aasen og Fontænehuset) den 13. maj og den 12. juni 2019. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilbuddene er funderet i Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet finder, at Fontænehuset – herunder Aasen er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

 

Tilsynet finder også, at

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den 19. august 2019:

Anbefales taget til efterretning. Stor ros til personalet.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 19. august 2019

1.
Tilsynsrapport Område Øst 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  VISO konference 2019

27.69.48G01-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

9

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Socialstyrelsen inviterer til VISO konference den 3. december 2019 på hotel og konferencecenter Nyborg Strand.

Konferencen henvender sig til ledere, fagpersoner i kommunale forvaltninger, kommunale regionale og private tilbud, brugerorganisationer, samt handicap- og udsatteråd.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller at:

·        Handicaprådet tager stilling til eventuel deltagelse i konferencen

 

Handicaprådet den 19. august 2019:

Ole Erling Lærke, Wanda Brændeholm, Kim R.J Hansen deltager i konferencen.

Karina Bundgaard og Lis Schou deltager eventuelt.

Sagsfremstilling

 

På konferencen er der mulighed for at få ny viden om det specialiserede social- og specialundervisningsområde, samt mulighed for at høre to hovedoplæg og deltage i to ud af 15 videns sessioner. Her deles erfaringer fra VISO-specialister og deres praksis i arbejdet med borgere.

 

Temaet for årets konference er ”helhedsorientering på det specialiserede område – Hvordan gør vi det?”.

 

VISO-konferencen koster 1.700 kr.

Tilmelding åbner 1. september 2019, hvor programmet også offentliggøres.

Læs mere om VISO konferencen her

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

10

 

 

Handicaprådet den 19. august 2019:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

19-08-2019

11

 

 

Handicaprådet den 19. august 2019:

Intet.