Referat
Handicaprådet
18-11-2019 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Rettighed til kommunikation for alle borgere
  åbent 3 Forslag til mødeplan 2020
  åbent 4 Genudpegning til læringsmiljøer og madskoler
  åbent 5 Opsigelse af kontrakter - private leverandører af praktisk hjælp
  åbent 6 Etablering af Patientforeningsnetværk Bornholm
  åbent 7 Tilsyn 2019 Ungehuset
  åbent 8 Tilsyn 2019 Løvstikken
  åbent 9 Tilsyn 2019 Værestedet Blæksprutten
  åbent 10 Tilsyn 2019 Team Østergade
  åbent 11 Løvstikkens fremtid
  åbent 12 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2019
  åbent 13 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 14 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

1

 

 

Fraværende

Ole Erling Lærke

Lis Schou

Rasmus Steen

Karina Bundgaard

 

Bemærkninger til dagsordenen

Steen Kofoed er indkaldt som suppleant for Ole Erling Lærke

Hans Birger Munch er indkaldt som suppleant for Lis Schou

Lone Pihl er indkaldt som suppleant for Karina Bundgaard

 

Thomas Mogensen deltager under punkt 2 kl. 16.30

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommunikative udfordringer

27.69.48A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

2

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

I anledning af ISAAC Danmarks 30-års jubilæum har de valgt at sætte fokus på at det er en menneskeret at kunne kommunikere. En stor gruppe borgere mangler talesprog helt eller delvist – på grund af medfødte eller erhvervede funktionsnedsættelser. For dem er retten kun sikret, hvis de får adgang til alternative og/eller supplerende kommunikationsmuligheder.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·        at det drøftes hvordan man sikrer at rettigheden til kommunikation for borgere, hvor talesproget ikke kan bruges som kommunikationsform.

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er store forskelle fra kommune til kommune på, hvordan personer med kommunikative funktionsnedsættelser kompenseres, og hvilken viden og støtte de møder fra deres omgivelser.

 

For at få et overblik over hvordan det ser ud med adgang til kommunikationshjælpemidler i Bornholms Regionkommune vil Thomas Mogensen, som før har været tilknyttet Kommunikationscenteret komme og give en kort orientering om hvilke muligheder der er i Bornholms Regionskommune.

 

 

Bilag til Handicaprådet 18. november 2019

1.
Brev fra ISAAC til de kommunale Handicapråd (PDF)

2.
Brev fra ISSAC - Handicaprådet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til mødeplan 2020

27.69.48P35-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

3

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Handicaprådet skal fastsætte tidspunkt for møder i 2020.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller at,

a)   mødeplanen godkendes

b)   at mødetidspunktet fastsættes til 16.30 – med formøder kl. 16.00

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

 

Forslag til mødeplan for Handicaprådet er:

 

Mandag den 20. januar

Mandag den 17. februar

Mandag den 16. marts

Mandag den 20. april

Mandag den 18. maj

Mandag den 22. juni

Ingen møder i juli og august.

Mandag den 7. september

Mandag den 5. oktober

Mandag den 16. november

Mandag den 14. december

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Genudpegning til læringsmiljøer og madskole

27.69.48P35-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

4

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Handicaprådet skal udpege et nyt medlem og en ny suppleant til byggeudvalg for læringsmiljøer og madskoler, da medlem Karin Lerche Jaque og suppleant Karina Bundgaard ikke har mulighed for at deltage i møderne, da de oftest ligger kl. 10.00.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller at,

·        Handicaprådet udpeger et nyt medlem og en ny suppleant til byggeudvalget

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Karin Lerche Jaque blev udpeget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opsigelse af kontrakter - private leverandører af praktisk hjælp

27.39.04Ø54-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-08-2019

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

39

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

4

 

Handicaprådet

18-11-2019

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om, at Bornholms Regionskommune har modtaget opsigelse fra 2 private leverandører af praktisk bistand. Opsigelserne er modtaget i juni, og ifølge kontrakten er opsigelsesvarslet løbende måned + 90 dage. Det betyder, at der pr.1. oktober kun er to leverandører af hjemmehjælp, 1 privat og 1 kommunal.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning, og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.
Udvalget ønsker en sag på næste udvalgsmøde, omhandlende en status for hvorledes det er gået, en redegørelse for private leverandøres rammer på området, samt kommunens forsyningsforpligtigelse på området.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

 

Kommunalbestyrelsen har pt. indgået 3 kontrakter med private leverandører af praktisk hjælp, men to af leverandørerne har nu opsagt deres kontrakter. Det drejer sig om firmaet Pænt og Praktisk og firmaet Aaker Hus og Hjemme Service. Kontrakterne udløber d. 30 september 2019. Efter denne dato vil det frie valg for borgerne stadig være opfyldt, idet der fortsat er én privat leverandør og én kommunal.

 

De to firmaer leverer ydelser til i alt 195 borgere i form af rengøring, herunder støvsugning, gulvvask, tørre støv af, skift af sengelinned, rengøring i køkken og på badeværelse og tøjvask m.m.

 

Opsigelsesgrundene opgives fra den ene leverandør til at være personalemangel. Den anden oplyser, at der er meget kørsel, når man skal dække hele øen, og at det er svært at få dækket sygdom og ferie.

 

De berørte borger er orienteret om, at deres leverandør af praktisk bistand stopper pr. 30. september 2019 og at de kan beholde den private leverandør indtil da. De berørte borgere har mulighed for at vælge en ny leverandør med maksimalt 14 dages varsel.

Leverandørerne er orienteret om, at kommunen forventer, at de lever op til deres kontraktmæssige forpligtelser indtil 30. september, hvilket også betyder, at hvis en borger vælger deres firma i opsigelsesperioden, så skal de tage imod borgeren. Borgeren vil, hvis de vælger et af de pågældende firmaer, blive oplyst om, at firmaet stopper 30. september 2019.

 

Den tilbageværende private leverandør og kommunens hjemmepleje er orienteret om, at der vil komme en større tilgang af borgere som følge af opsigelserne fra de 2 private leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke at opsigelserne har økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune, men hvis det modsatte viser sig, så vil kommunen anse sig berettiget til at trække på den stillede garanti jf. kontraktens afsnit 11, hvoraf det fremgår, at leverandøren til sikkerhed for opfyldelse af kontrakten skal stille en garanti på 50.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Etablering af Patientforeningsnetværk Bornholm

29.09.08A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

6

 

Hvem beslutter

Handicaprådet beslutter

Resumé

Efter ønske fra flere lokale patientforeninger er der med administrativ støtte fra Center for Sundhed og Forebyggelse etableret et patientforeningsnetværk på Bornholm bestående af lokalt forankrede patientforeninger.

Der er indgået en 2-årige aftale mellem Bornholms Regionskommune og de bornholmske patientforeninger om Patientforeningsnetværk Bornholm.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller at

·        orienteringen tages til efterretning

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Handicaprådet ønsker i fremtidige etableringer af lignende netværk at modtage en orientering inden opstart.

Sagsfremstilling

 

Formålet med patientforeningsnetværket er dels at bidrage til at fastholde og optimere det gode samarbejde mellem de lokale bornholmske patientforeninger og BRK dels at skabe mulighed for erfaringsudveksling, inspiration og gensidigt kendskab til hinandens lokale tilbud og aktiviteter.

 

Aftalen mellem Bornholms Regionskommune og de bornholmske patientforeninger indebærer, at kommunen i de næste to år understøtter netværket ved at indkalde til og facilitere to møder årligt. Center for Sundhed og Forebyggelse ser Patientforeningsnetværk Bornholm som en værdifuld samarbejdspartner i arbejdet med at understøtte og udvikle lokale tilbud til borgere med kronisk sygdom.

 

Den patientrettede forebyggelse i kommunen har - i en afgrænset periode - tilbud til borgere med kronisk sygdom. Men borgeren med kronisk sygdom skal leve i mange år med sin sygdom og netop derfor er det vigtigt, at der er tilbud og aktiviteter til disse borgere, når forløbet i kommunen stopper.  Det kan være både sociale aktiviteter såvel som tilbud om træningsfælleskaber mv. Patientforeningsnetværk Bornholm åbner op for at den enkelte patientforening med inspiration fra de andre kan udvikle nye tilbud, men også at foreningerne i fællesskab kan udvikle nyt tilbud.

 

Patientforeningsnetværk Bornholm har også kontaktet Danske Patienter, Frivillig Forum Bornholm og Dansk Handicap Forbund for at høre, om/hvordan de evt. vil kunne hjælpe netværket. 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tilsyn 2019 Ungehuset

27.30.16K09-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2019

8

 

Handicaprådet

18-11-2019

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført driftsorienteret tilsyn i Ungehuset d. 21. maj 2019. Den endelige tilsynsrapport er nu modtaget og forelægges udvalget til orientering. Konklusionen på tilsynet er, at Ungehuset fortsat har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. lov om socialtilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Tilsynsrapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2019:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling½

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn i Ungehuset d. 21. maj 2019. Den endelige tilsynsrapport er nu modtaget, og konklusionen er, at Ungehuset fortsat har den nødvendige kvalitet inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. lov om socialtilsyn.

 

Tilsynsrapportens konklusioner

Socialtilsynet har ved tilsynet på Ungehuset lagt vægt på, at Ungehusets ledelse og medarbejdere i meget høj grad besidder relevante personlige og faglige kompetencer, hvilket også bliver bekræftet i de samtaler, som tilsynet har haft med både ung og forælder.

 

Socialtilsynet vurderer på baggrund af samtaler med de unge, at de unge trives og profiterer af indsatsen i tilbuddet. Socialtilsynet har særligt hæftet sig ved, at en ung udtaler at have tillid til medarbejderne og en tro på, at tilbuddet kan hjælpe den unge videre.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ligeledes støtter de unge i forhold til skole- og beskæftigelsestilbud og kan i samtaler med de unge konstatere, at samtlige unge er i skoletilbud samt har et stabilt fremmøde.

 

Derudover er der i tilsynsrapporten lagt vægt på, at hovedparten af medarbejderne er socialfaglig uddannet og har relevant efteruddannelse inden for tilbuddets tilgange og metoder. Ydermere har medarbejderne og leder en respektfuld og ressourceorienteret tilgang og tone over for de unge, hvilket også bliver bekræftet af de unge selv og i socialtilsynets egne observationer.

 

Socialtilsynet konstaterer dog samtidig, at Ungehuset har en beskeden normering, hvilket betyder, at der i aften- og nattetimerne ikke er nogen medarbejder fysisk til stede på matriklen, men at de unge ved akut behov selv skal tage kontakt til en medarbejder.

 

Ledelsens bemærkning til tilsynsrapporten

Ungehuset vil forsat arbejde på at være veldrevet, og sikre robuste faglige fællesskaber, hvor medarbejderne er kompetente, med en solid erfaring inden for arbejdet med socialt udsatte ung. Ungehuset vil forsat yde fleksible tilbud, der er tilpasset målgruppen. Ungehuset har fokus på uddannelse og beskæftigelse, sundhed og trivsel.

Ungehuset ramme dækker ikke nat og weekend. De unge kan dog komme i kontakt med en medarbejder døgnet rundt, hele året.  Indsatsen kan tilpasses og justeres, hvis myndighed vurderer dette til barnets bedste.

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 18. november 2019:

Drøftet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. november 2019

1.
Tilsynsrapport Ungehuset 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn 2019 Løvstikken

27.00.00K09-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2019

9

 

Handicaprådet

18-11-2019

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn på Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken d. 20. og 21. maj 2019 samt et dialogmøde d. 5. august 2019. Den endelige tilsynsrapport er nu modtaget og forelægges udvalget til orientering.

Ved tilsynet blev Løvstikkens ansøgning om ændring af målgruppe godkendt, ligesom tilsynet også har givet anledning til et påbud.

Konklusionen på tilsynet er, at Løvstikken fortsat har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. lov om socialtilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Tilsynsrapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2019:

Orienteringen taget til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2019:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn på Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken d. 20. og 21. maj 2019 samt et dialogmøde d. 5. august 2019.

Den endelige tilsynsrapport er nu modtaget, og konklusionen er, at Løvstikken fortsat har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. lov om socialtilsyn.

 

Godkendelse af udvidet målgruppe

Løvstikken har desuden ansøgt om en ændring af tilbuddets målgruppe, og Socialtilsynet godkender 3 pladser i medfør af SEL § 107, som kan tages i anvendelse i en dertil indrettet afdeling for voksne i alderen 18 til 23 år.

 

Socialtilsynet har i afgørelsen lagt vægt på behovet for at etablere midlertidige § 107 døgnpladser med henblik på afklaring af borgernes ressourcer og match til fremtidigt botilbud. Desuden lægger Socialtilsynet vægt på ønsket om at sikre, at borgerne kan blive i sit nærmiljø og tæt på deres familier, når de fylder 18 år, herunder at borgerne ikke skal flyttes væk fra øen i en midlertidig periode, indtil der er et passende døgntilbud klar på Bornholm.

 

Løvstikken er således nu godkendt til et samlet antal pladser på 13, fordelt på 3 afdelinger:

 

Målgruppen på Løvstikken er fortsat borgere med betydelige og varige funktionsnedsættelser.

 

Dialog med Socialtilsynet

Ved tilsynet påpegede Socialtilsynet, at Løvstikken benytter aflåste tremmesenge til nogle af borgerne. Selvom Socialtilsynet anerkender, at Løvstikken handler på Socialtilsynets anvisninger, påpeges det, at der i lov om voksenansvar overfor anbragte børn og unge ikke er hjemmel i denne praksis. Der anmeldes dog ikke påbud på denne praksis, men der forventes udarbejdet en handleplan for ændring af praksis.

 

Aflåsningen af senge er sket med et omsorgs- og sundhedsmæssigt sigte, for at hindre at borgerne kommer til skade om natten, og er foregået i dialog med forældrene til børnene/de unge. Det er også for at imødekomme de sundhedsmæssige risici, som påvirker flere af borgerne om natten, at der er blevet benyttet overvågningskamera.

 

Løvstikken har udarbejdet en handleplan for at stoppe brugen af aflåsning af senge og undersøger alternative muligheder for hjælpemidler. Brugen af videoovervågning vil også ophøre, og der undersøges aktuelt alternative muligheder for hjælpemidler til at opspore kramper hos borgerne.

                                                    

Ved besøget vurderede Socialtilsynet, at det – uden brug af aflåste tremmesenge og videoovervågning – ikke er tilstrækkeligt med 1 nattevagt. Personalenormeringen i dagligdagen vurderes tilstrækkelig.

 

Socialtilsynet vurderede endvidere, at ledelsen og medarbejdere på Løvstikken har behov for viden om gældende lovgivning i forhold til magtanvendelse i relation til de indskrevne borgere. Der er derfor afholdt relevant kursus for alle medarbejdere på Løvstikken.

 

Påbud

I forbindelse med det anmeldte tilsyn konstaterede Socialtilsynet, at Løvstikken har en borger indskrevet, som er uden for målgruppen, og hvor indsatsen ikke varetages af Løvstikkens personale. Derfor har Socialtilsynet truffet afgørelse om påbud.

 

Påbuddet skal være efterkommet senest den 5. februar 2020, hvor der skal være overensstemmelse mellem tilbuddets godkendte målgruppe og de borgere, der er indskrevet i tilbuddet.

 

Ledelsens kommentarer til tilsynsrapporten

Løvstikken tager Socialtilsynets påbud til efterretning, og indskrivningen af borgeren er opsagt til myndighed med fraflytning senest den 31.12.2019.

 

I forhold til Socialtilsynets yderligere kommentarer og anbefalinger er der iværksat handleplaner for at kunne imødekomme anbefalingerne og stadig højne kvaliteten af tilbuddet.

 

Slutteligt er vi glade for, at Socialtilsynet har godkendt ansøgningen om §107 pladser, således at Løvstikken kan favne en større målgruppe, og sikre borgernes tarv, ved at de får mulighed for at blive på øen i deres nærmiljø.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af godkendelse af udvidet målgruppe er beskrevet i sagen Løvstikkens fremtid. Ansættelse af nattevagter er finansieret inden for Center for Børn og Families egen ramme på baggrund af den nuværende sammensætning af brugere og deres plejebehov. Indkøb af nye senge eller alternative løsninger findes inden for Løvstikkens budget. Efterlevelsen af påbuddet medfører ingen økonomiske konsekvenser for Løvstikken.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 18. november 2019:

De kritiske punkter i orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.

Handicaprådet ønsker en ny orientering om 4. måneder.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. november 2019

1.
Endelig tilsynsrapport Løvstikken 11-09-2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2019 Værestedet Blæksprutten

27.12.16K09-0230

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Værestedet Blæksprutten den 16. oktober 2019. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.  Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Ledelsens bemærkninger:

Psykiatri- og Handicapchef: Ingen bemærkninger

Leder Værestedet Blæksprutten: Ingen bemærkninger

 

 

 

Samlet indtryk

Tilsynet samlede indtryk er, at Værestedet Blæksprutten er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven. Tilsynet finder også, at stedet løser mange opgaver i samarbejde med borgerne, som de ellers ikke ville få løst, eller ville have meget svært ved at løse.

 

Tilsynet finder:

 

 

Der er forbindelse med tilsynet, ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bilag til Handicaprådet 18. november 2019

1.
Tilsynsrapport Blæksprutten 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2019 Team Østergade

27.12.16K09-0236

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Team Østergade den 22. oktober 2019. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.  Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Ledelsens bemærkninger:

Psykiatri- og Handicapchef: Ingen bemærkninger

Leder Vennepunktet (Herunder Team Østergade): Ingen bemærkninger

 

 

 

Samlet indtryk

Tilsynet finder, at Team Østergade er et godt tilbud til brugerne. Der er fortsat høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

 

Tilsynet finder også, at brugerne har et godt overblik over opgaverne, og finder opgaverne og ansvaret for disse gode og interessante.

 

Tilsynet finder:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet givet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bilag til Handicaprådet 18. november 2019

1.
Tilsynsrapport Team Østergade 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Løvstikkens fremtid

27.27.45A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2019

10

 

Handicaprådet

18-11-2019

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

For at Løvstikken kan blive en økonomisk bæredygtig enhed, er der undersøgt flere muligheder for at sikre dette. En revidering af budgettildelingsmodellen vurderes af kunne sikre robustheden ved fremtidigt fald i indskrivningerne. Desuden er Løvstikken af Socialtilsynet blevet godkendt til midlertidigt ophold for unge mellem 18-23 år efter servicelovens §107.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   Socialtilsynets udvidelse af målgruppen tages til efterretning

b)   Rammebeskrivelsen af den fremtidige budgettildelingsmodel for Løvstikken godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2019:

Orienteringen taget til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2019:

Ad. a: Taget til efterretning

Ad. b: godkendt

Sagsfremstilling

Løvstikken er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for hjælp på grund af forskellige former for funktionsnedsættelser. Løvstikken har en døgnafdeling, der retter sig mod børn og unge op til 18 år, og en aflastningsafdeling for hjemmeboende børn og unge op til 18 år samt hjemmeboende voksne fra 18 år.

 

Efterspørgslen af pladser på Løvstikken er fortsat faldende, og der forventes ikke en øget efterspørgsel. For at sikre, at Løvstikken fremadrettet er både et fagligt robust og økonomisk bæredygtigt tilbud, blev Center for Børn og Familie på Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 25. september 2018 bedt om at undersøge, hvordan dette kunne opnås.

 

Siden da har Center for Børn og Familie været i dialog med Socialtilsyn Hovedstaden med henblik på en flytning af de berørte borgere til andre lokaler på Bornholm. Socialtilsynet Hovedstaden vurderede, at de skitserede muligheder ikke kunne godkendes. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette d. 12. marts 2019.

 

Udnyttelse af Løvstikkens ledige kapacitet

Samtidig med undersøgelsen om flytningen, har Center for Børn og Familie også undersøgt, hvilke andre aktiviteter, der kunne dele bygningen med Løvstikkens målgruppe, herunder:

1.    At institutionen Mælkebøtten flyttes til Løvstikken, da børnene er i samme målgruppe som Løvstikkens og kan benytte samme handicaptilpassede faciliteter

2.    At dele af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) tilbuddet flyttes, så unge, der er i samme målgruppe som Løvstikkens målgruppe kan benytte de handicaptilpassede faciliteter

3.    At tilbyde den ledige bygningskapacitet til udlejning til private for derved at opnå økonomisk robusthed

4.    At Løvstikkens målgruppe udvides til også at omfatte SEL §107 pladser (midlertidig døgnophold for voksne i alderen 18-23 år). Denne målgruppe vil også kunne benytte Løvstikkens faciliteter.

 

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020 vil igangsætte en proces, hvor der ses på muligheder for at etablere en bæredygtig løsning af specialbørne­havetilbuddet. Derfor er Mælkebøttens placering på Løvstikken ikke yderligere behandlet.

 

Socialtilsynets tilsyn i maj 2019

Socialtilsynet gennemførte d. 21. og 22. maj 2019 et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Løvstikken, jf. punktet Tilsyn 2019 Løvstikken til behandling i Børne- og Skoleudvalget d. 5. november 2019. I forbindelse med tilsynet vurderede Socialtilsynet, at de ikke umiddelbart kan godkende en ændret anvendelse af bygningen, da bygningen er godkendt til døgnophold/aflastning for børn og unge samt aflastning til voksne, og ikke til andre aktiviteter.

 

Dermed er bygningen ikke godkendt til brug af STU eller til udlejning til private, og ændringen af brug vil være så væsentlig, at bygningen ville skulle godkendes til den ændrede anvendelse. Socialtilsynet vurderede, at der kun er begrænset sandsynlighed for en godkendelse af bygningen til den delte anvendelse. Orientering om ændring af anvendelse blev givet på Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 4. juni 2019.

 

I tilsynsrapporten fremgår det også, at Løvstikken er blevet godkendt til en udvidelse af målgruppen, så den fremadrettet også omfatter §107 pladser. Et resume af rapporten kan ses i punktet Tilsyn 2019 Løvstikken, hvor også rapporten i sin helhed er tilgængelig.

Økonomiske konsekvenser

Løvstikkens nuværende budgettildelingsmodel

Den nuværende budgettildelingsmodel baserer sig på en model fra 2003, hvor Løvstikken blev en del af kommunen. Det har derfor ikke været muligt at få det fulde indblik i, hvad der ligger til grund for de nuværende døgntakster, herunder hvad døgntaksterne indbefatter af eks. borgerrettede timer.

 

Dog står det klart, at Løvstikkens faste tildeling ikke dækker alle Løvstikkens faste udgifter, hvorfor dele af de faste udgifter er en del af den nuværende døgntakst. Det betyder, at Løvstikken med den nuværende model er ekstra følsom over for udsving i indskrivninger.

 

Igennem den seneste tid har Løvstikken oplevet et fald i antallet af indskrivninger, hvilket presser Løvstikken økonomisk med den nuværende budgetmodel. Løvstikken forventede ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2019.

 

Da der ikke umiddelbart er udsigt til flere indskrivninger er der derfor brug for en budgettildelingsmodel, der er mindre påvirkelig af udsving i indskrivningerne.

 

 

Ny budgettildelingsmodel

For at gøre Løvstikken til et mere økonomisk robust tilbud foreslås det derfor, at Løvstikkens faste tildeling øges. Derved vil grundbudgettet fremover dække alle de faste udgifter. Døgntaksten for burgere justeres, så den kun dækker de udgifter, der direkte følger indskrivningen, såsom lønninger til plejepersonale, aktiviteter, forplejning mm.

 

Ligesom den nuværende takstmodel, vil den nye model operere med to takster for hverdag og weekend, ligesom brugernes behov for pleje og støtte medfører to takster for hhv. den mest plejekrævende gruppe og en mere selvhjulpen gruppe. Også voksenaflastningstakst og en timeafregningspris til opgaver udover normalt timetal, eks. hvis brugeren er hjemme fra dagtilbud pga. sygdom, fastholdes i den nye model.

Evt. yderligere plejebehov skal bevilges af Myndighed, og udgifterne registrantbogføres direkte på den enkelte sag, ligesom det er tilfældet i dag.

 

Taksten for midlertidigt botilbud efter SEL §107 til 18-23 årige vil blive afregnet efter en intern omkostningsbaseret takst, som til dels består af de faste udgifter, og til dels af døgntaksten.

 

Andelen af de faste udgifter baseres på en prognose over fordelingen af pladser mellem børne- og voksenområdet. Døgntaksten fastsættes på samme måde som på børneområdet, dvs. ud fra en tyngdevurdering.

 

Med denne ændring vurderes det, at Løvstikken vil være langt mindre følsom over for udsving i antal indskrivninger, selvom Løvstikken fortsat vil være følsom over for ændringer med kort varsel, herunder lange opsigelsesvarsler for medarbejdere.

 

Finansiering og endelig budgettildelingsmodel

En forhøjelse af Løvstikkens faste tildeling vil skulle finansieres af Børne- og Skoleudvalget eller alternativt inden for Børn og Families egen budgetramme. Det vurderes pt. at dreje sig om mellem 0,5 og 1,0 mio. kr. som den faste tildeling skal øges med for at dække alle faste udgifter.

 

Social- og Sundhedsudvalg samt Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for den endelige budgettildelingsmodel, tilhørende takster samt økonomiske konsekvenser på de respektive udvalgsmøder i december 2019.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2019    

27.12.16K09-0235

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Socialudvalget, den

Sagsfremstilling

Tilsynet har i 2019 gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene (§104) på de nedenstående tilbud:

 

•    Sandemandsgården

•    Ressourcevejen

•    Område Øst (Åsen og Fontænehuset)

•    Område Vest (Vestergade og Midtpunktet)

•    Værestedet Blæksprutten

•    Klippely

•    Team Østergade

 

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·        borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·        hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·        forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, efter kommentering i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

 

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den/de interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

 

·        Tilbuddets fysiske standard

·        Samarbejde/kommunikation

·        Tilbuddets ydelser

·        Retssikkerhed

·        Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·        Magtanvendelse/omsorgspligt

·        Tilbuddets personalepolitik m.m.

·        Tilbuddets personaleplanlægning

·        Øvrige

·        Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2019, samlet konkludere:

 

 

 

·        At der arbejdes forebyggende ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Der er forbindelse med de afviklede tilsyn samlet ikke afgivet anbefalinger

 

Ledelsens bemærkninger:

Ingen bemærkninger

 

Tilsynet vil også i 2020 have nedenstående særlige fokusområder:

 

 

 

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Bornholms Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Handicaprådet 18. november 2019

1.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i § 104 dagtilbud på voksenhandicapområdet 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

13

 

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Der blev orienteret om at Udsatterådet har fået lavet foldere til dem der har lyst til at læse lidt omkring rådet. Foldere blev uddelt på mødet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

14

 

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Handicaprådet ønsker at tage en aktiv del i processen omkring beslutningen af Mælkebøtten.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt