Referat
Handicaprådet
09-12-2019 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Forslag til plandokumenter for museumscenter ved Rø
  åbent 3 Revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 4 Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a
  åbent 5 Klippekortsordning på plejeboligområdet efter reduktion
  åbent 6 Orientering om skift af leverandør af sundhedsfaglig vikarbistand
  åbent 7 Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge
  åbent 8 Procesplan for Mælkebøtten som bæredygtig løsning
  åbent 9 Takster Løvstikken
  åbent 10 Evaluering af dialogmødet med Børne- og Skoleudvalget
  åbent 11 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 12 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

1

 

 

Fraværende

Ole Erling Lærke

Rasmus Steen

Karina Bundgaard

Michael Hansen Bager

 

Bemærkninger til dagsordenen

Steen Kofod er indkaldt som suppleant for Ole Erling Lærke

Lone Pihl er indkaldt som suppleant for Karina Bundgaard

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forslag til plandokumenter for museumscenter ved Rø

01.02.00P16-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Kunstmuseum ved Helligdommen i Rø ønskes udvidet, så Bornholms kulturhistoriske museum (Bornholms Museum) kan flyttes hertil. Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 107 for at muliggøre projektet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a.    forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 107 for et museumscenter ved Rø godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger med tilhørende miljørapport.

b.    lodsejer varsles om tilbageførsel af areal fra byzone til landzone med otte ugers frist for fremsættelse af bemærkninger hertil.

 

Natur- og Miljøudvalget den 28. november 2019:

a) Udvalget anbefaler, at forslaget sendes i offentlig høring med en tilpasning af lokalplan-forslag med en mulighed for at opsætte solceller og solfangere på en sådan måde, at de ikke påvirker den landskabelige værdi.
b) Anbefales.

 

Udvalget anbefaler, at det indskrives i kommuneplantillæg nr. 32, at der indskrives betingelser for opsætning af solceller.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune fik i 2016 en henvendelse fra museerne, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum, om projektønsket. Baggrunden for projektet er, at det kulturhistoriske museums nuværende bygninger i Rønne er utidssvarende, hvorfor dette museum har behov for nye bygningsmæssige rammer. Formålet med flytningen af det kulturhistoriske museum fra Rønne til Rø er desuden at skabe samdrift af de to museer samt at skabe mulighed for fælles udstillinger.

I begyndelsen af 2017 blev der afholdt en foroffentlighedsfase (indkaldelse af idéer og forslag) om projektet. På baggrund af foroffentlighedsfasen besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte planlægningen for museets udvidelse.

Hermed præsenteres forslagene til både tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og en ny lokalplan 107 med tilhørende miljørapport som baner vejen for det ønskede projekt.

·        Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 kan læses via dette link: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/10899

·        Forslag til lokalplan 107 kan læses via dette link:

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/318


Særlige krav til planlægning i kystnærhedszonen

For at planlægge inden for kystnærhedszonen er det i planloven krævet, at der foreligger enten en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. I forbindelse med planforslagene for museumscentret ved Rø er den særlige planlægningsmæssige begrundelse, at Bornholms Kunstmuseum i forvejen ligger i området, og at der ønskes et museumsfællesskab med Bornholms kulturhistoriske museum, så udgifter til driften af de to museer kan minimeres. For at kunne rumme det kulturhistoriske museum skal den eksisterende bebyggelse udvides, og da den ligger i kystnærhedszonen, er det ikke muligt at udvide bebyggelsen på en ikke-kystnær placering. Der er således tale om udvidelse af en eksisterende virksomhed.

 

I følge planlovens § 16 stk. 3 skal der i redegørelsen til lokalplansforslag for bebyggelse og

anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og

friluftsmæssige interesser. Oplysningerne om den visuelle påvirkning af omgivelserne fremgår af miljørapporten. Herudover indeholder forslaget til lokalplan bestemmelse, der sikrer, at offentlighedens adgang til kysten opretholdes, idet der er krav om, at der bliver etableret en ny stiforbindelse, som vil blive ført uden om tilbygningen til kunstmuseet, selv om der bygges henover en eksisterende offentlig sti, som fører ned til Helligdomsklipperne.

 

Jf. planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 4 skal der redegøres for sammenhængende turistpolitiske overvejelser i forbindelse med placering af museumscentret i kystnærhedszonen. Det fremgår af Bornholms kommuneplan, at kommunalbestyrelsens overordnede turistpolitiske målsætning er at fremme de bornholmske turismeinteresser ved at sikre udviklingsmuligheder, som understøtter vækst og beskæftigelse i turismeerhvervet ved (bl.a.): at fremme turistorienterede oplevelses- og aktivitetsmuligheder med kvalitet. I kommuneplanens turistpolitiske redegørelse peges der på, at turistpolitikken skal baseres på stedbundne og karakteristiske ressourcer som blandt andet natur og landskab. Der peges også på, at nye aktiviteter bør f.eks. udnytte de muligheder der findes for at knytte an til eksisterende ressourcer, f.eks. eksisterende besøgsområder, turistaktiviteter, attraktioner og andre områder eller anlæg der kan understøtte turismeudviklingen. Denne plan muliggør udviklingen af Bornholms Kunstmuseum. Lokaliseringen af det kulturhistoriske museum knyttes til et eksisterende besøgsområde og -aktivitet. Planen er således i overensstemmelse med de turistpolitiske overvejelser i kommuneplanen.

 

Miljørapport

Da planforslagene omfatter et areal i kystnærhedszonen på en kystnær lokalisering i et karakteristisk landskab, og da den ny bebyggelse skal bygges sammen med det nuværende kunstmuseum, udløser planforslagene krav om at der gennemføres en miljøvurdering. Første fase er udarbejdelse af en miljørapport, som skal ledsage planforslagene i den offentlige høring. I miljørapporten er den visuelle påvirkning af landskabet og det eksisterende byggeri blevet belyst grundigt med visualiseringer af en digital 3D model af byggeriet og sammenholdt med, hvad der ville kunne lade sig gøre inden for den eksisterende lokalplan. Det er i miljørapporten desuden undersøgt, hvilken påvirkning planerne har på Natura2000, hvilke konsekvenser flytningen fra Rønne til Rø kan have på bylivet samt på tilgængeligheden for de besøgende til museet.

Miljørapporten konkluderer overordnet at:

”Planforslaget vil skabe en væsentlig visuel påvirkning af landskabet og forstærke kontrasten til landskabet, da det placerer bebyggelsen i det store landskabsrum. Dertil kommer, at bygningsvolumenerne i planforslaget er meget større end det eksisterende museums bygningsvolumener.  Planforslagets bygningsvolumener fremstår markante over for landskabets elementer og skala. Planforslaget vurderes derfor at påvirke landskabet og den eksisterende bebyggelse væsentligt. Ved en realisering af referencescenariet vurderes den landskabelige og bygningsmæssige påvirkning overvejende som moderat, fordi byggefeltet øst for det eksisterende museum er mindre fremtrædende i landskabet.

Det vurderes samlet, at det på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at der vil ske en væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder ved realisering af planforslaget. Der er derfor ikke behov for at udarbejde en habitatkonsekvensvurdering af lokalplanen. Det vurderes desuden, at det på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at der vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter og den økologiske funktionalitet for disse arter ved realisering af planforslaget.”

 

Alternativer

Efter miljøvurderingsloven skal en miljørapport vurdere rimelige alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde. For det aktuelle planforslag indgår ikke alternativer. Baggrunden er, at Bornholms Regionskommune i processen forud for fastlæggelsen af planforslaget har besluttet at imødekomme bygherrens ønske om et konkret byggeprojekt tegnet af den amerikanske arkitekt James Carpenter. Realiseringen af projektet er afhængigt af støtte fra private fonde. Da der allerede er opnået tilsagn om privat støtte på mere end 80% af byggesummen, og disse tilsagn er øremærket det foreliggende projekt, vurderer Bornholms Regionskommune, at der ikke findes rimelige alternativer, der eventuelt kunne have været vurderet.

Som referencescenarie i miljørapporten er valgt den gældende lokalplan for museumsområdet i Rø (lokalplan nr. 06-04) og de principielle byggemuligheder der indgår i denne lokalplan. Referencescenariet er belyst som en tilnærmelsesvist maksimal udnyttelse af rammerne i lokalplan nr. 06-04. Der er ved vurderingen af referencescenariet således ikke tale om en vurdering af et konkret projekt. Bygherre oplyser, at det udpegede referencescenarie af tekniske og funktionelle grunde ikke er en realistisk mulighed for at realisere det aktuelle projekt.

 

Beslutning om tilbageførsel fra byzone til landzone

Hovedparten af det område, som forslag til lokalplan nr. 107 regulerer, er omfattet af den allerede gældende lokalplan nr. 06-04, som er fra 1991. Dette område blev i 1991 overført fra landzone til byzone. Det øvrige område, som omfattes af forslag til lokalplan nr. 107, har status som landzone.

Det er i strid med intentionerne i den gældende planlov at udvide byzonen i det kystnære landskab. Da det desuden er uhensigtsmæssigt at bibeholde et lille isoleret beliggende byzoneareal, forudsætter planforslagene beslutning om, at tilbageføre det byzoneareal, som hidtil har været omfattet af lokalplan nr. 06-04, til landzone.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbageføre arealer fra byzone til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen. Den foreslåede tilbageførsel er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og er begrundet i, at området ingen tilknytning har til bymæssig bebyggelse. Da arealet ejes af Bornholms Regionskommune kan tilbageførslen ordnes med en beslutning i kommunalbestyrelsen uden udgifter forbundet hermed. Proceduren er dog, at lodsejer skal have en frist på otte uger for at få mulighed for at fremsætte bemærkninger til tilbageførslen inden den endelige beslutning træffes.

 

Tidsplan og videre proces:

·        Otte ugers offentlig høring af planforslagene - dec. 2019 og jan. 2020

·        Fire ugers behandling af høringssvar herunder udarbejdelse af sammenfattende miljøredegørelse - feb. 2020 (minimum fire uger – afhænger af mængden af høringssvar)

·        Endelig godkendelse af lokalplan, kommuneplantillæg og sammenfattende miljøredegørelse - marts/april 2020

·        Offentliggørelse med fire ugers klagefrist

Økonomiske konsekvenser

Ingen; da arealet som foreslås tilbageført fra byzone til landzone ejes af Bornholms Regionskommune, vil en tilbageførsel til landzone ikke udløse en godtgørelse for grundskyld eller anden form for erstatning.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 28. november 2019

1.
Forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 (PDF)

2.
Forslag til lokalplan 107 for museumscenter ved Rø (PDF)

3.
Miljørapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik er blevet revideret grundet ny praksis fra Ankestyrelsen omkring hovedrengøring, beslutning om besparelse på klippekortsordningen og rettelser af sproglig karakter m.m.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at den reviderede kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Indstillingen godkendt, samt sendes den reviderede kvalitetsstandard til kommentering i ældresagen.

Sagsfremstilling

Den fremlagte kvalitetsstandard er ændret serviceniveaumæssigt i punkt 11.7 Praktisk hjælp – rengøring. Der er nu en ny indsats omkring hovedrengøring 1 gang årligt. Ændringen er indført som en konsekvens af en principafgørelse i Ankestyrelsen, hvoraf det fremgår, at borgerne efter en konkret individuel vurdering kan have ret til hovedrengøring.

 

Der er desuden foretaget ændring i pkt. 2. Formål, ændringen er af oplysende karakter, og har ingen betydning for serviceniveau.

 

Punkt 3. Vision, er ændret, således at kommunalbestyrelsens og socialudvalgets mål for ældreområdet er indsat.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2020, blev det besluttet af spare 20 % på klippekortsordningen. Konsekvensen heraf skal indarbejdes i punkt. 31.0 Klippekort.

 

Det har imidlertid vist sig, at forbruget af klippekortsordningen ikke har været så stort, som det var budgetteret til. Som konsekvens heraf har det været overvejet, at sætte det nuværende kriterier på 10 timers personlig pleje ned til 8 timers personlig pleje, og dermed give flere borgere mulighed for at komme med i ordningen, men da det ikke har været muligt i 2019 at skaffe data, som kunne underbygge formodningen, er ændringen ikke blevet iværksat. Det er således myndigheds opfattelse, at ordningen fortsat vil kunne rumme klippekort til borgere med 10 timers personlig pleje, selvom budgettet reduceres med 20 %.

 

Endelig er der foretaget rettelser af sproglig og opstillingsmæssig karakter. Alle rettelser er markeret i kvalitetsstandarden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet er bekymret for at man nedsætter den personlige pleje.

Handicaprådet ser frem til evaluering af den nye ordning medio 2020.

Handicaprådet hilser med tilfredshed at der nu indføres hovedrengøring en gang om året.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2019

1.
UDKAST Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk bistand samt tilsynspolitik 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a

 

27.36.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som en konsekvens af budgetvedtagelsen for budget 2020, skal Social- og Sundhedsudvalget godkende en ny kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a–Gruppebaseret hjælp og støtte, idet § 82b ikke længere skal anvendes.

 

Serviceloven er en rammelov, derfor er det muligt at prioritere indsatserne og for lokalt, at påvirke hvilke ydelser borgerne kan få i en given situation. På den baggrund udarbejdes kvalitetsstandard til beskrivelse af serviceniveau efter servicelovens § 82 a.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at kvalitetsstandarden for Servicelovens § 82a-Gruppebaseret hjælp og støtte sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Revisionen af kvalitetsstandarden kommer i forlængelse af budgetvedtagelsen af Budget 2020, hvor der blev vedtaget en besparelse på servicelovens § 82b på kr. 254.000,-. Besparelsen betyder at kommunen ikke længere skal levere tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter §82b. §82b er en ”kan”-paragraf, der betyder at kommunen kan vælge ikke at anvende paragraffen og dermed heller ikke fastlægge et serviceniveauet for ydelsen.

 

Hidtil har serviceniveauet for 82b været beskrevet i en fælles kvalitetsstandard for både § 82a og § 82b. Derfor kommer ændringerne til udtryk ved en ny kvalitetsstandard, som alene vedrører § 82a.

 

Kun i meget få tilfælde fastlægger Serviceloven et bestemt serviceniveau. Udgangspunktet for serviceniveaufastlæggelse er jf. Serviceloven en grundig, helhedsorienteret udredning af borgerens situation, sammenholdt med borgerens ønsker, egne behov og forudsætninger samt med respekt for den enkelte borgers integritet og værdighed.

 

 

 

Lovteksten er:

§ 82 a. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.


Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet forventer at de borgere som stadig har brug for individuel hjælp får den efter

§ 85.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2019

1.
Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Klippekortsordning på plejeboligområdet efter reduktion

27.00.00Ø34-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som følge af beslutning om at spare 20 % på klippekortsordningen på plejeboligområdet skal der tages stilling til, hvordan ordningen skal administreres fra 1. januar 2020 og frem.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        At sagen sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Klippekortsordningen er pt. organiseret sådan, at alle beboere tilbydes 30 minutter om uge til en selvvalgt aktivitet. De klip, som ikke benytte, hvis en beboer f.eks. har sagt nej tak, i en periode ikke kan modtage klippet, eller af andre årsager ikke har benyttet sit klip, er blevet brugt til andre beboere, som har et større behov for klip.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev det besluttet, at reducere klippekortsordningen på plejeboligområdet med 20 %, svarende til 550.000 kr. årligt.

 

Det fremgår af status på projektperioden 2017-2018, at gennemførelsesprocenten for de klip, som går til beboere i ordningen er på ca. 79 %, resten af klippene er brugt på borgere med større behov.

 

Det foreslås derfor, at ordningen med 30 minutter om ugen fortsættes, men at der ikke længere tildeles ekstra klip til beboere med større behov.

 

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på 550.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet har noteret sig at gennemførelsesprocenten er på 79 % og det derfor ser ud til at være de samme ressourcer.

Handicaprådet forventer at Handicappolitikken overholdes på trods af budgetreduktionen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om skift af leverandør af sundhedsfaglig vikarbistand

83.15.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har som konsekvens af, at Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har indgået en ny fireårig aftale med firmaet SundVikar skiftet leverandør af sundhedsfaglig vikarbistand. Dette har givet anledning til overvejelser om, hvordan vi får flere social- og sundhedsuddannede til at søge i faste stillinger i kommunen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning, og at sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Orienteringen taget til efterretning, og sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Den hidtidige aftale mellem SOS Vikar og SKI udløber pr. 30.11.2019, og der har derfor været gennemført et nyt udbud, som er vundet af firmaet SundVikar. Den nye aftale gælder fra 1. december 2019, men på grund af den korte tidsfrist har Bornholms Regionskommune valgt at forlænge aftalen med SOS Vikar i tre måneder. Dette for at sikre os tid til en så god overgang som muligt.

 

Center for Ældre har haft et ekstraordinært stort forbrug af eksterne vikarer i 2019 – og det længe har været et ønske, at kunne sænke forbruget. Samtidig har centret siden begyndelsen af 2019 haft betydelige problemer med at besætte ledige stillinger blandt social- og sundhedsuddannet personale, hvilket igen har medvirket til, at forbruget af eksterne vikarer har været så højt.

 

Ledelsen i Center for Ældre har derfor siden i sommer løbende drøftet hvordan vi på én gang kan få ansat flere medarbejdere og sænke vikarforbruget. En aktuel vurdering er, at det kommende leverandørskifte kan blive en anledning til en dobbeltrettet indsats, som skal stimulere og motivere social- og sundhedsuddannede, som i dag lægger deres arbejdsindsats i Center for Ældre via vikarbureauet, til at søge ind i faste stillinger i centret.

 

Den dobbeltrettede indsats er:

 

1)     Bredt opslag af ledige stillinger

2)     Opstrammet praksis for bestilling af vikarer med henblik på fremover at anvende så få vikarer som overhovedet muligt

 

Målet er at være selvdækkende i alle teams. Målet er i overensstemmelse med ældreanalysens formål om at sikre, at ressourcerne i ældreområdet anvendes, så de kommer borgerne mest muligt til gavn, idet vi herigennem samtidig styrker kontinuiteten i borgerforløbene og øger trivslen i vore teams.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Drøftet, taget til efterretning.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7 Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge

27.00.00A00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

”Beredskabsplanen ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge” er blevet opdateret. Dermed er det blevet mere tydeligt, hvilke handleveje ansatte i Bornholms Regionskommune har, når viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge opstår.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        ’Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge’ sendes til høring hos Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt. I forbindelse med implementeringen af beredskabsplanen sendes planen til orientering i skolebestyrelser, forældreråd og dagtilbudsbestyrelsen samt IVK.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Bornholms Regionskommune har opdelt dette beredskab i to; en inspirationsguide, der har fokus på forebyggelse og viden, og en beredskabsplan med fokus på tidlig opsporing og handleveje ved viden eller mistanke om overgreb. Tilsammen giver inspirationsguiden og beredskabsplanen et grundlag for øget opmærksomhed på og viden om vold og overgreb mod børn.

 

Den nuværende inspirationsguide og beredskabsplan er godkendt på Børne- og Skoleudvalget d. 23. september 2014, og i 2018 blev der foretaget en administrativ tilføjelse til beredskabsplanen.

 

Bornholms Regionskommune har en BUSK gruppe (Børn Udsat for Seksuelle Krænkelser), der rådgiver ved mistanke om overgreb, vold eller seksuelt misbrug bestående af ledere og medarbejdere i Bornholms Regionskommune samt medarbejdere fra Politiet og Region Hovedstaden.

 

 

 

 

 

Målgruppe og indhold

Der er ikke ændret på målgruppen med den opdaterede beredskabsplan, hvorimod der er lavet en mere tydelig forskel på inspirationsguiden og beredskabsplanen. Dermed har beredskabsplanen udelukkende fokus på tegn på vold og seksuelle overgreb samt klarere retningslinjer/handleveje, når der opstår mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge, hvorimod inspirationsguiden skal danne grundlag for det kontinuerlige og forebyggende arbejde.

 

Ændringer i opdateret beredskabsplan

I situationer, hvor der er mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb, kan der nemt opstå usikkerhed om, hvem man taler med om mistanken eller viden – og hvem man ikke taler med.

Derfor er den primære ændring i den opdaterede beredskabsplan tilføjelsen af klare handleveje for både medarbejder og leder, når mistanke eller viden opstår. Dermed bliver det mere overskueligt, hvad man som medarbejder eller leder skal foretage sig. Handlevejene har især fokus på hvem man skal tage kontakt til ved mistanken og viden, og hvad man må og ikke må.

Yderligere ændringer i den opdaterede beredskabsplan består i, at afsnittet i den nuværende beredskabsplan vedrørende mistanke om graviditet hos elever er udgået. I arbejdet med opdateringen er det vurderet, at dette ikke er relevant i en beredskabsplan. Der er desuden sket en opdatering af definitionen på psykisk vold.

 

Inspirationsguiden

Inspirationsguiden bliver administrativt tilrettet, så den stemmer overens med rettelserne i beredskabsplanen. Der er ikke foretaget andre rettelser.

 

Tidsplan frem mod godkendelse

BUSK gruppen har d. 14. november 2019 behandlet den opdaterede beredskabsplan, herunder inddragelse af udvalgte parter. Høring hos Handikaprådet udestår, og følger efter behandling i Børne- og Skoleudvalget. Først når høringssvar er indhentet, godkendes beredskabsplanen endeligt af Børne- og Skoleudvalget.

 

Datoer

Behandles af

14. november 2019

BUSK gruppen behandler beredskabsplan

3. december 2019

Børne- og Skoleudvalget behandler beredskabsplanen.

Børne- og Skoleudvalget sender beredskabsplanen til høring hos Handicaprådet

9. december 2019

Handicaprådet behandler beredskabsplanen

7. januar 2020

Børne- og Skoleudvalget godkender beredskabsplanen

3. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget tager beredskabsplanen til efterretning

5. februar 2020

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget tager beredskabsplanen til efterretning

marts 2020

Temadag med målgruppen for beredskabsplanen, hvor denne drøftes

27. marts 2020

HovedMED orienteres om beredskabsplanen

 

Det fortsatte arbejde med beredskabsplanen og inspirationsguiden

BUSK afholder en temadag for målgruppen for beredskabsplanen inkl. ressourcepersoner, som forventes at ligge i marts 2020. Her vil beredskabsplanen blive drøftet, ligesom der arbejdes på et oplæg omkring tegn og signaler ved vold og overgreb hos børn og unge.

Center for Børn og Familie vil sammen med Center for Skole opdatere inspirationsguiden i løbet af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forbundet med temadagen, som BUSK inviterer til, afholdes inden for rammerne af bevilling 12 i Center for Børn og Familie.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 9. december 2019:

Efter en grundig redegørelse tilslutter Handicaprådet sig beredskabsplanen.

Der er ikke kun rådgivning, men også klare regler for handling.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge - 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Procesplan for Mælkebøtten som bæredygtig løsning

27.18.12A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Center for Børn og Familie udarbejder løsningsforslag til etablering af en bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet Mælkebøtten, og inddrager i arbejdet relevante fageksperter samt forældre- og personalegruppen på Mælkebøtten. Mulige løsningsforslag vil blive endeligt fremlagt for Børne- og Skoleudvalget d. 2. juni 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)   Procesplanen for udarbejdelse af løsningsforslag for Mælkebøtten godkendes

b)   Handicaprådet orienteres om procesplanen

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 er det fremført, at Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020 vil igangsætte en proces, hvor der ses på muligheder for at etablere en bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet.

 

Derfor vil Center for Børn og Familie i januar-marts 2020 udarbejde løsningsforslag for området. Det er planen, at disse løsningsforslag vil blive behandlet på Børne- og Skoleudvalget d. 31. marts 2020. I udarbejdelsen vil relevante fageksperter samt forældre- og personalegruppen på Mælkebøtten blive inddraget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesplan

Datoer

Handling

3. december 2019

Børne- og Skoleudvalget godkender procesplan

Januar-marts 2020

I samarbejde med relevante interessenter udarbejder Center for Børn og Familie løsningsforslag for Mælkebøtten

31. marts 2020

Børne- og Skoleudvalget behandler løsningsforslag og sender dem i høring hos Handicaprådet

20. april 2020

Høring i Handicaprådet

4. maj 2020

Høringsfrist

Maj 2020

Høringssvar behandles og løsningsforslag justeres ved behov

2. juni 2020

Børne- og Skoleudvalget behandler indkomne høringssvar og beslutter løsningsforslag for Mælkebøtten

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil fremkomme i løbet af arbejdet med løsningsforslag for Mælkebøtten.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 9. december 2019:

Drøftet, taget til efterretning.

Handicaprådet ønsker forsat at blive inddraget i hele processen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Takster Løvstikken

27.27.45A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Med den nye model vil Løvstikkens faste tildeling øges med 1,0 mio. kr. til 2,6 mio. kr., således at alle faste udgifter finansieres af den faste tildeling. Det vil sige at den faste tildeling skal dække udgifter til stillingerne som ledelse, fast personale og fast nattevagt, samt uddannelse, forsikring og evt. vikardækning af disse ved sygdom. Dertil kommer udgifter til husets generelle kontorhold, Socialtilsynets tilsyn, handicapbil samt rengøring.

 

En forhøjelse af Løvstikkens faste tildeling vil skulle finansieres af Børne- og Skoleudvalget eller alternativt inden for Børn og Families egen budgetramme. Det vurderes pt. at dreje sig om 1,0 mio. kr. som den faste tildeling skal øges med for at dække alle faste udgifter.

 

Løvstikken har været igennem en usikker periode med undersøgelse af forskellige muligheder for sikring af en robust økonomisk drift. Der er behov for etablering af en stabil drift. Forudsætningerne i økonomiberegningerne for den faste tildeling samt den økonomi der direkte er afhængig af den enkelte indskrivning vil blive evalueret i løbet af 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   Budgettildelingsmodellen godkendes

b)   Løvstikkens faste tildeling øges med 1,0 mio. kr. der finansieres af Børn og Families egen budgetramme

c)    Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet orienteres om ny budgettildelingsmodel for Løvstikken

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet d. 5. november 2019 den fremtidige budgettildelingsmodel for Løvstikken. Målet med den fremtidige model er at gøre Løvstikken mere robust og mindre følsom over for udsving i indskrivninger af borgere. Løvstikken bliver med den nye budgettildelingsmodel ikke mere eller mindre rentabel, men derimod mindre følsom overfor flere eller færre indskrevne borgere.

 

 

 

Løvstikkens nuværende budgettildelingsmodel

Løvstikken bliver med den nuværende budgettildelingsmodel finansieret delvist gennem fast tildeling af midler og delvist gennem de takster, som udløses ved indskrivning af borgere i tilbuddet. Summen af disse midler skal dække Løvstikkens udgifter.

 

Igennem den seneste år har Løvstikken oplevet et fald i antallet af indskrivninger, hvilket presser Løvstikken økonomisk med den nuværende budgetmodel. Løvstikken forventede ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2019. Hidtil er dette underskud blevet afholdt inden for Center for Børn og Families egen ramme.

 

En beskrivelse af den nuværende budgettildelingsmodel kan ses i bilag 1. Her fremgår det, at den største udfordring ved den model er, at Løvstikkens faste udgifter ikke dækkes af den faste tildeling, og derfor delvist skal finansieres af den takst, som en indskreven borger udløser. Med andre ord bliver Løvstikkens faste udgifter ikke dækket, når antallet af indskrevne borgere falder.

 

En anden udfordring ved den nuværende model er, at det ikke har været muligt at se, hvad takstberegningerne er baseret på, og derfor er der i den nuværende model ikke fastlagt antal af borgerrettede timer. I figur 1 ses taksterne i den nuværende budgettildelingsmodel.

 

Figur 1: Nuværende takster for Løvstikken

 

Tyngde 1

Tyngde 2

0-18 år i hverdage

3.440 kr./døgn

1.719 kr./døgn

0-18 år i weekend

5.070 kr./døgn

2.536 kr./døgn

18-40 år i weekendaflastning

2.327 kr./døgn

2.327 kr./døgn

Timeafregning ved sygdom mv. uden for Løvstikkens åbningstid

245 kr./time

Min. 4 timer

245 kr./time

Min. 4 timer

 

 

Løvstikkens fremtidige budgettildelingsmodel

I den fremtidige budgettildelingsmodel er det efterstræbt at adskille de udgifter, der har direkte sammenhæng med de indskrevne borgere, fra de udgifter, der er uafhængige heraf. En beskrivelse af den fremtidige budgettildelingsmodel er beskrevet i bilag 2.

 

Med den nye model vil Løvstikkens faste tildeling øges med 1,0 mio. kr. til 2,6 mio. kr., således at alle faste udgifter finansieres af den faste tildeling. Det vil sige at den faste tildeling skal dække udgifter til stillingerne som ledelse, fast personale og fast nattevagt, samt uddannelse, forsikring og evt. vikardækning af disse ved sygdom. Dertil kommer udgifter til husets generelle kontorhold, Socialtilsynets tilsyn, handicapbil samt rengøring.

 

Taksterne justeres ligeledes i den nye budgettildelingsmodel, således at de fremover kun skal dække de udgifter, som er direkte afhængige af den enkelte indskrivning. Taksterne skal fremover dække udgifter til plejepersonale, mad til den enkelte borger, hjælpemidler, aktiviteter for brugerne, samt uddannelse, forsikring og evt. vikardækning af plejepersonale ved sygdom.

 

Udgifter til bygningsdrift afholdes fortsat af Ejendomme og Drift.

 

 

 

 

 

 

I tabel 2 ses taksterne i den nye budgettildelingsmodel.

 

Tabel 2: Interne 2020 takster for Løvstikken (2019 priser)

 

Tyngde 1

Tyngde 2

0-18 år i hverdage

3.349 kr./døgn

1.729 kr./døgn

0-18 år i weekend

5.489 kr./døgn

2.799 kr./døgn

18-40 år i weekendaflastning

1.823 kr./døgn

1.823 kr./døgn

Timeafregning ved sygdom mv. uden for Løvstikkens åbningstid

245 kr./time

Min. 4 timer

245 kr./time

Min. 4 timer

 

 

Udvidelse af Løvstikkens målgruppe

Med udvidelsen af Løvstikkens målgruppe er det også nødvendigt at ændre på åbningstiderne i Løvstikken. Derfor er Løvstikken fremadrettet bemandet med plejepersonale mandag til torsdag fra 14.30-22.45 samt fredag 12.30 -22.45 – en bemanding, der naturligvis er tilpasset sammensætningen af borgerne.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne sammenligne Løvstikken med andre tilsvarende institutioner, er omkostningstaksten blevet beregnet på basis af den nye model, og med den forventede belægning for 2020. Omkostningstaksten er et udtryk for hvad en plads koster, når alle omkostninger, dvs. faste, variable, bygningsdrift og overhead, indregnes og fordeles ud på den forventede belægning for året. Det er samtidigt den takst, som udefrakommende kommuner skal betale, såfremt de ønsker at købe en plads på Løvstikken til en af deres borgere.

 

I tabel 3 er Løvstikken sammenlignet med Hollænderhusene afdeling Tulipanhuset, som har samme målgruppe som Løvstikken.

 

Tabel 3: Sammenligning af omkostningsbaserede døgntakster (2019 priser) mellem Løvstikken og Tulipanhuset

 

Døgntakst

Årstakst

Difference

Løvstikken, 0-18 år, tyngde 1

 

6.447

2.353.119

 

 

Tulipanhuset (Hollænderhusene) 0-18 år, tilsvarende tyngde 1

4.896

1.787.040

-566.079

Note: Løvstikkens døgntakst er et vægtet gennemsnit af hverdags- og weekendtakst, da Tulipanhuset kun opererer med en døgntakst uafhængigt af ugedagen

Kilde: Egne beregninger samt tilbudsportalen.dk (fremsøgt 20. november 2019)

 

Det ses af tabellen at Løvstikkens tyngde 1 døgntakst er 1.551 kr. højere end Tulipanhusets, svarende til en merudgift på 566.079 kr. på årsbasis. Merudgiften skyldes primært Løvstikkens størrelse og belægningsgrad, der er relativt lav. I 2020 forventes i alt 4 børn og voksne i døgnophold, mens der forventes 7 børn og voksne i aflastningsophold. Det er derfor relativt få borgere som de samlede udgifter skal fordeles ud over, hvorfor omkostningstaksten bliver så meget desto højere.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet er meget tilfreds med at der nu er skabt ro omkring Løvstikken.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Bilag 1 Løvstikkens budgettildelingsmodel 2019 (PDF)

2.
Bilag 2 Løvstikkens budgettildelingsmodel 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Evaluering af dialogmødet med Børne- og Skoleudvalget

27.69.48P35-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

10

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at indlede en proces, der skal evaluere de eksisterende specialtilbud. Handicaprådet har i den forbindelse på et dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget den 3. december drøftet det videre arbejde med folkeskolens specialtilbud. Handicaprådet skal evaluere på dialogmødet og drøfte om det er noget Handicaprådet kan anvende som arbejdsform i fremtiden. Hvis der er kommentarer til kommissoriet, som er udarbejdet, er der mulighed for at komme med dette under mødet inden kommissoriet kommer til politisk behandling i januar.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·        at Handicaprådet evaluerer dialogmødet

 

Handicaprådet den 9. december 2019:

Drøftet og kommentarer videresendt.

Bilag til Handicaprådet 9. december 2019

1.
Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe vedr. tilbud til børn med specielle behov (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-11-2019

13

 

Handicaprådet

09-12-2019

11

 

 

Handicaprådet den 9. december 2019:

Der blev orienteret om 4 medlemmers deltagelse i VISO-konference i Nyborg den 3. december.

God konference med flere emner der kunne vælges imellem, hvor det hele menneske var i fokus. Meget nyttigt for arbejdet i handicaprådet. En rigtig god og lærerig konference, hvor man får talt med en masse nye mennesker.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

12

 

 

Handicaprådet den 9. december 2019:

Intet.