Referat
Handicaprådet
20-01-2020 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Kulturaftale 2020
  åbent 3 Redegørelse om udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2019
  åbent 4 Tilsyn 2019 Rehabilitering Sønderbo
  åbent 5 Handicaprådets redegørelse 2019
  åbent 6 Takster under ny model for honorering af plejefamilier
  åbent 7 Status på Myndighedssagsbehandlingen i Center for Børn og Familie
  åbent 8 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 9 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

20-01-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Anders Fløjborg mødte ind kl. 16.50 under punkt 7.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kulturaftale 2020

20.20.00G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-11-2019

13

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

32

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

9

 

Handicaprådet

20-01-2020

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Bornholms Regionskommune har en etårig kulturaftale med Kulturministeriet, som udløber med udgangen af 2019. Aftalen er en forlængelse af en fireårige kulturaftale, der varede fra 2014-2017. I september udmeldte kulturministeren, at de kulturaftaler, som udløber med 2019, vil blive forlænget med ét år. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en etårige kulturaftale for 2020, som forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·        oplæg til en etårig kulturaftale for 2020 godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. november 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2017 udløb Bornholms Regionskommunes fireårige kulturaftale med Kulturministeriet.
Det var herefter planen, at kommunen skulle indgås ny fireårige aftale, men i stedet blev aftalen for 2014-2017 forlænget i 2018 og igen i 2019. Forlængelserne skyldtes kulturministerens ønske om at gentænke kulturaftaleordningen og eventuelt indfase en ny kulturaftalemodel.

Sideløbende pågik en dialog mellem landets kulturregioner og forhenværende kulturminister Mette Bock om et revideret koncept for nye kulturaftaler. Dialogen blev dog sat på pause som følge af folketingsvalget og udskiftning på kulturministerposten. 

Ny kulturminister, Joy Mogensen, har nu udmeldt, at hun ønsker tid til at sætte sig ordentlig ind i sagen, inden dialogen om en ny kulturaftalemodel genoptages. Derfor ønsker kulturministeren at indgå etårige aftaler med de kulturregioner, hvis aftaler udløber med 2019.


Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget blev orienteret om kulturministens udmelding d. 25. september og som foreskrevet i orienteringspunktet fremlægges der nu et oplæg til en tillægsaftale for 2020 (bilagt) til politisk godkendelse.

 

Kulturaftale for 2020


De etårige forlængelser skal tage udgangspunkt i den nuværende kulturaftale både hvad angår indhold og økonomi. I lighed med kulturaftalen 2014-2017 og de to tillægsaftaler omfatter aftalen for 2020 indsatsområderne Kultur og Sundhed og Børn, Unge og Kultur.

Evalueringen af kulturaftalen for 2019 (jf. punkt på udvalgets dagsorden d.d.) viser, at flere af indsatsområdernes projekter fortsat besidder et udviklingspotentiale. Derfor videreføres både målsætningerne for indsatserne og projekterne i den nye aftale, dog med enkelte justeringer.
  
Under indsatsområdet Kultur og Sundhed fortsætter projektet Bevægelse gennem Kultur og indsatsen for at inddrage kulturtilbud i dagligdagen på botilbud i kommunens socialpsykiatri og på botilbud for personer med handicap. Der vil samtidig i højere grad blive sat fokus på også at tilbyde natur- og kulturtilbud til borgere tilknyttet socialpsykiatriens åbne aktivitets- og samværstilbud.  


Tabel 1. Samlet overblik over aftalens mål og projekter

Indsatsområde

Mål

Projekt

Kultur og Sundhed

·        Vi vil øge aktivitetsniveauet og livskvaliteten hos flere borgere

·        Vi vil styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og kommunen om udviklingen af kultur- og naturtilbud, der afprøver kulturens sundhedsfremmende potentiale

Bevægelse gennem kultur

Børn, Unge og Kultur

·        Vi vil videreudvikle og gennemføre kultur- og naturtilbud til dagsinstitutionsområdet og småbørnsfamilier

·        Vi vil videreudvikle og implementere pædagogiske kulturtilbud til grundskolen

·        Vi vil udvikle  læringsforløb inden for kunst, kultur og natur til ungdomsuddannelser

Skoletjenesten Bornholm


Hvad angår indsatsområdet Børn, Unge og Kultur vil Skoletjenesten Bornholm bygger videre på forrige års erfaringer og fortsætte arbejdet med at kvalitetssikre og udvikle læringstilbud til grundskolen og dagtilbudsområdet. Som et nyt tiltag vil skoletjenesten desuden påbegynde et indledende arbejde med at få opbygget et samarbejde mellem Campus Bornholm og øens natur- og kulturinstitutioner om undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne.  

Oplægget har været til gennemsyn i Slots- og Kulturstyrelsen, som ikke har yderligere bemærkninger. Det er aftalt, at tillægsaftalen indsendes til styrelsen ultimo november.

Forudsat tillægsaftalens kommunalpolitiske godkendelse, forventes aftalen underskrevet ved udgangen af 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det kommunale budget for 2020 afsat 364.446 kr. til en kulturaftale. Staten bevilger et tilskud på 300.000 kr., hvilket resulterer i en samlet budgetramme for 2020 på 664.446 kr.

Tabel 2. Økonomisk oversigt for kulturaftalen 2020 (2020-priser)

Indsatsområde

Kulturregion Bornholm

Statslig bevilling

Total

Kultur og Sundhed

145.000

110.000

255.000

Børn, Unge og Kultur

219.446

190.000

409.446

Total

364.446

300.000

664.446

 

Supplerende sagsfremstilling til KB 28.11.2019

Efter aftalens behandling i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget hhv. d. 6. november og 20. november har Slots- og Kulturstyrelsen fremsendt ønske om, at ordet ”folketinget” bliver erstattet af ordet ”finansudvalget” på side 9, afsnit 3.

Det betyder, at formulering bliver således: Ved den statslige bevilling skal der tages forbehold for finansudvalgets vedtagelse af aktstykke om udlodningsmidler til kulturelle formål.

 

Til orientering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 20. januar 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 6. november 2019

1.
Udkast til tillægsaftale for 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Redegørelse om udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2019

27.12.16K09-0238

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

20-01-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene lever op til de kravene i den kvalitetsmodel, som tilsynet arbejder efter.

Handleplan for Udviklingspunkter for tilbuddene, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2020, fremgår af tilknyttet rapport.

 

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendt alle ni tilbud der er ført tilsyn med.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

·        at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

·        Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

·        Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

·        Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

·        aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

·        indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

·        indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

·        indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

 

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

 

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis Socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal Socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som Socialtilsynet anmoder om.

 

Socialtilsynet har i 2019 aflagt tilsynsbesøg på nedenstående botilbud – herunder private botilbud der er leverandører af ydelser til Bornholms Regionskommune:

 

•    Røbo

•    Klintebo

•    Valmuen

•    Stenbanen

•    Nexøhuset

•    Kærbygaard

•    Gartnerparken

•    Kommandanthøjen

•    Kvindekrisecentret

 

Af Rapport om udførte anmeldte sociale tilsyn 2019 (bilag), fremgår det, med hvilken indsats (handleplan) det enkelte tilbud påtænker at følge op på de udviklingspunkter der er blevet anført i forbindelse med det sociale tilsyn.

 

Samlet konklusion på udførte tilsyn i 2019

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden godkendt alle 9 tilbud der har været ført socialt tilsyn med.

 

Foralle tilbuddenes vedkommende, har Socialtilsynet kommet med forslag til udviklingspunkter, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2020.  

 

Tilbuddene er i den forbindelse, af Center Psykiatri og Handicap, blevet bedt om, ud fra hvert af deres respektive udviklingspunkter, at beskrive en handleplan til hvordan man har påtænkt at arbejde med det/de anførte udviklingspunkter frem imod tilsynet i 2020.

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet

Handicaprådet den 20. januar 2020:

De tiltag der er iværksat/iværksættes anbefales.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2020

1.
Rapport om udførte anmeldte sociale tilsyn 2019 - Voksenhandicapområdet (DOCX)

2.
Tilsynsrapport Røbo 2019 (PDF)

3.
Tilsynsrapport Klintebo 2019 (PDF)

4.
Tilsynsrapport Valmuen 2019 (PDF)

5.
Tilsynsrapport Stenbanen 2019 (PDF)

6.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2019 (PDF)

7.
Tilsynsrapport Kærbygård 2019 (PDF)

8.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2019 (PDF)

9.
Tilsynsrapport Kommandanthøjen 2019 (PDF)

10.
Tilsynsrapport Kvindekrisecentret 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Tilsyn 2019 Rehabilitering Sønderbo  

27.12.16K09-0231

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

20-01-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 15. oktober 2019 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabilitering Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Afdækning af den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ved Det kommunale tilsyn den 15. oktober 2019 på Rehabiliteringscenter Sønderbo, blev der givet én anbefaling:

 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at journalføringen lever op til de gældende regler, herunder, at der er en samlet oversigt over borgerens aktuelle sygdomme og funktionsnedsættelser. Dette skal være gennemført senest 30. november 2019. Tilsynet kommer herefter på opfølgende kontrolbesøg.”

 

Ledelsen på Rehabiliteringscenter Sønderbo har efterfølgende, sammen med Ledelsen af Sygeplejen, fulgt op på de anbefalinger Tilsynet har givet.

 

Der er udarbejdet nye arbejdsgange med udgangspunkt i ”Aftale om sundhedslovsindsatser mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre” i forbindelse med indførelse af det nye Elektroniske Omsorgs Journal Cura).

 

Sønderbo har efterfølgende i samarbejde med sygeplejerskerne i Sygeplejen, konkretiseret disse arbejdsgange således, at ansvar og opgavevaretagelse er klart defineret mellem social- og sundhedspersonalet på Sønderbo og Sygeplejerskerne i Sygeplejen. Disse arbejdsgange anvendes ved modtagelse af borgere på Sønderbo, samt ved løbende opfølgning:

 

De 12 sygeplejefaglige problemområder (helbredstilstande) gennemgås og udfyldes af sygeplejerskerne jf. ”Aftale om sundhedslovsindsatser mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre”.

 

Det samme er gældende for udarbejdelse af handlingsanvisninger i forhold til ydelser, som sygeplejerskerne skal oprette.

 

Ved sygeplejerskens 1. besøg efter udskrivelse fra sygehus dagen efter modtagelse på Sønderbo, indhentes et fyldestgørende samtykke.

 

Helbredsoplysninger under Generelle oplysninger udfyldes både af sygeplejerske ved 1. besøg, samt følges op af so.su. personalet på Sønderbo ved udfyldelse og opfølgning på

Funktionsevnetilstande.

 

So.su. personalet på Sønderbo gennemgår Funktionsevnetilstande ved borgernes ankomst til Sønderbo, samt løbende ved ændringer i funktion/ vedfunktionsnedsættelse.

 

Samlet konklusion fra ledelsen på Sønderbo efter opfølgende møde

med ledelsen i Sygeplejen den 11/11 2019:

 

Alle faggrupper er godt på vej for at sikre journalføring i Cura efter gældende regler, ved at

anvende/indføre de ny reviderede arbejdsgange.

 

Helbredsoplysninger udfyldes i samarbejde og der følges op på den ugentlige Tværfaglige

Rehabiliterings konference (DTR) som sikres af leder på Sønderbo.

 

Der vil konsekvent følges op på dokumentationen hos borgerne på DTR-konferencerne, med

opfølgning efterfølgende af både sygeplejersker og so.su. personale. Leder på Sønderbo sikrer

dette.

 

Arbejdsgangene er udarbejdet/revideret blandt andet for at sikre et koordineret forløb for

borgerne med ophold på Sønderbo.

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at borgerne på Rehabilitering Sønderbo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

Tilsynet kommer herefter på opfølgende kontrolbesøg.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Tilsynet har fra leder, pr. mail af den 24. november 2019, modtaget fyldestgørende redegørelse for de af tilsynet afgivne anbefalinger. Disse er anført under pkt. Ledelsens bemærkninger. 

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 20. januar 2020:

De igangværende initiativer anbefales.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2020

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Handicaprådets redegørelse 2019

27.69.48G01-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

20-01-2020

5

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. §4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal Rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til Kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.

Indstilling og beslutning

kommunaldirektøren indstiller,

·        at Handicaprådets redegørelse for 2019 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet den 20. januar 2019:

Handicaprådet anbefaler redegørelsen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for Handicaprådets arbejde i 2019.

Redegørelsen berører Handicaprådets opgaver og sager.

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 20. januar 2020

1.
Handicaprådets redegørelse 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Takster under ny model for honorering af plejefamilier

27.30.20P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2020

6

 

Handicaprådet

20-01-2020

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 27. august 2019, at Bornholms Regionskommune pr. 1. januar 2020 overgår til gennemsnitsmodellen for honorering af plejefamilier.

 

Med gennemsnitsmodellen vil det fastsatte vederlagsniveau være gældende for anbragte børn og unge i fuldtidspleje, og honoreringen fastsættes ved anbringelsens begyndelse og er gældende gennem hele anbringelsesperioden frem til det fyldte 18. år.

 

Plejebarnets støttebehov vil ofte variere i løbet af anbringelsesperioden og derfor vil BRK indfører en enklere og bredere vederlagsmodel. Der vil være 4 niveauer, i stedet for de nuværende vederlagsniveauer, så disse udsving skal kunne rummes inden for det fastsatte niveau.

 

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Familieplejen Bornholm og SL Bornholm udarbejdet en beskrivelse af den nye honoreringsmodel for plejefamilier på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)   udvalget tager orientering om den nye model for honorering af plejefamilier fra 1. januar 2020 til efterretning

b)   sagen sendes til orientering i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. januar 2020:

Ad. a: taget til efterretning

Ad. b: godkendt

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) anbefaler, at Danmarks kommuner bruger gennemsnits­modellen til at honorere plejefamilier. Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 27. august 2019, at Bornholms Regionskommune pr. 1. januar 2020 benytter gennemsnitsmodellen i stedet for den nuværende.

 

KL’s vejledning

Bornholms Regionskommune har d. 18. november 2019 modtaget vejledningen, som indeholder de overordnede retningslinjer for fastsættelsen af honorering mv. i gennemsnits­modellen. KL understreger, at vejledningen alene er ment som inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde med gennemsnitsmodellen.

 

I vejledningen har KL beskrevet de fire niveauer, som gennemsnitsmodellen typisk består af. Niveau 1 svarer til et normalt plejekrævende barn og niveau 4 til et særdeles plejekrævende barn. KL har ikke fastsat antal vederlag i de fire niveauer, og lader dermed den enkelte kommune tilpasse honoreringen til den lokale praksis.

 

Niveauer i gennemsnitsmodellen i Bornholms Regionskommune

Center for Børn og Familie benytter fire niveauer til indplaceringen af honoreringsniveauet. I vurderingen af indplaceringen indgår følgende parametre:

·        Barnets vanskeligheder og behov for omsorg, støtte og behandling

·        Anbringelsens forventede varighed

·        Kontinuitet i barnets anbringelse

·        Krav til samarbejdet med barnets forældre, øvrige familie og netværk

·        Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaverne med plejebarnet, herunder vurdering af plejefamiliens faglige baggrund eller særlige erfaring fra beslægtede opgaver

·        Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger, herunder omfanget af udearbejde for begge forældre

 

Fastsættelse af vederlag i Bornholms Regionskommune

Center for Børn og Familie har fastsat vederlagene til hhv. 3, 5, 7 og 10 for de fire niveauer, og jf. KL's taksttabel for 2020 er et vederlag fastsat til 4.423 kr./måned. Ud over vederlag modtager plejefamilien bl.a. også tøj-, kost- og lommepenge ud fra satser fastsat i KL's taksttabel for 2020.

 

Tabel 1 Niveauer og vederlag i gennemsnitsmodellen i BRK

Niveau

Antal vederlag

Total

Niveau 1

3

13.269 kr./måned

Niveau 2

5

22.115 kr./måned

Niveau 3

7

30.961 kr./måned

Niveau 4

10

44.230 kr./måned

 

Fastsættelsen af vederlagene er fastsat ud fra den aktuelle honorering af plejefamilier med henblik på at sikre, at overgangen er udgiftsneutral. Der lægges dog op til en lille stigning på 0,5 vederlag i honoreringen af plejeopgaver, der kræver godkendelse som specialiseret plejefamilie på niveau 4.

 

Den nye honorering af plejefamilierne fremgår i bilag 1.

 

Center for Børn og Familie har fastsat et loft over den samlede honorering til henholdsvis den primære plejeforælder og plejefamilien for det samlede antal opgaver.

 

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

De nuværende retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser er vedlagt som bilag 2. De blev opdateret i januar 2019 i forbindelse med overgangen til livsfasemodellen som honoreringsmodel.

 

Når niveauerne i gennemsnitsmodellen er besluttet, vil retningslinjerne for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser blive tilrettet i overensstemmelse hermed.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 20. januar 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. januar 2020

1.
Bilag 2 Retningslinjer plejefamilier (PDF)

2.
Bilag 1 Honorering af plejefamilier i Bornholms Regionskommune ved gennemsnitsmodellen 021219 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på Myndighedssagsbehandlingen i Center for Børn og Familie

27.00.00S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2020

4

 

Handicaprådet

20-01-2020

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Myndighed og tilsyn har igennem årene været udfordret på rekruttering og fastholdelse af kvalificerede sagsbehandlere, høj personaleomsætning, sygefravær og periodevist ledige stillinger. Når de ledige sagsbehandler stillinger opslås er der få, eller ingen, kvalificerede ansøgere, hvilket medfører, at de ledige stillinger forbliver ubesatte i flere måneder.

 

For at kunne sikre den gode socialfaglige dialog med børn, unge og deres familie skal introduktion af nye sagsbehandlere styrkes og kompetenceudviklingen af de erfarende sagsbehandlere yderlige styrkes. Dette gøres for at kunne tilbyde en attraktiv arbejdsplads for både de erfarne sagsbehandlere og ny komne sagsbehandlere.

 

Kompetencer er kendetegnet ved faglig viden, beherskelse af metoder og teknikker samt at kende sin rolle. Der er derfor behov for at intensivere den faglige oplæring af nye sagsbehandlere, der enten er nyuddannede eller ikke har erfaring fra børne- og familieområdet.

Ved etablering af mesterlæreordninger i op til et år efter ansættelsen vil en ny sagsbehandler blive indført i feltet af en erfaren sagsbehandler. Dette kræver, at den erfarne sagsbehandler får frigjort tid til opgaven, hvorfor sagstallet i perioden skal reduceres til ca. 20 sager.

 

Myndighed og tilsyn har desuden et stigende arbejdspres grundet en stigning af underretninger og børnefaglige undersøgelser, samt nye opgaver i form af den sammenhængende ungeindsats, Ungdomskriminalitetsnævnet, Familieretshuset og træk i børne- og familieydelsen ved skoleelevers ulovlige fravær.

 

For at imødekomme disse udfordringer har Myndighed og tilsyn sat tre mål, som vurderes at kunne opnås ved hjælp af mesterlære og videreuddannelse af sagsbehandlere.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)   Orienteringen tages til efterretning

og

b)   Mesterlære og uddannelse til nye sagsbehandlere med 1,54 mio. kr. pr. år finansieres inden for Center for Børn og Families økonomiske ramme.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. januar 2020:

Ad. a: taget til efterretning

Ad. b: godkendt

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 5. november 2019 blev det efterspurgt, at Center for Børn og Familie giver en status på udfordringerne på myndighedsområdet i Center for Børn og Familie, samt fremlægger løsninger på disse udfordringer.

 

Udfordringer i Myndighed og tilsyn

Sagsbehandlerne har pr. 31. oktober 2019: 24,4 sager i gennemsnit (30. april 2019: 25,2 sager i gennemsnit). Sagsbehandlerarbejdet i børnesager er præget af høj kompleksitet, hvilket skal ses i sammenhæng med, at Bornholms Regionskommune anvender børnelinealen i afgrænsningen af målgruppen for sager i Myndighed. Til forskel fra andre kommuner skal barnets og familiens problematikker være længerevarende, tunge og komplekse førend barnet får tilknyttet en sagsbehandler i Myndighed og det betyder, at langt de fleste sager indebærer komplekst og omfattende sagsarbejde, ligesom konfliktniveauet ofte er højt. Alle andre målgrupper håndteres i det forebyggende felt.

 

Desuden er kravene til sagsbehandlingen øget gennem de senere år, f.eks. stiller Ankestyrelsen stadigt højere krav til sagsbehandlingen, herunder juridiske proceskrav der er tiltagende komplekse og tidskrævende, flere proceskrav til opdatering af børnefaglige undersøgelser og omfattende begrundelser i alle afgørelser både socialfagligt og juridisk, uanset type af afgørelse. Herudover er det besluttet af kommunalbestyrelsen, at der skal ske opfølgning i sagerne hver tredje måned, hvilket som udgangspunkt ikke kræves efter lovgivningen.

 

Myndighed og tilsyn har igennem årene været udfordret på rekruttering og fastholdelse af kvalificerede sagsbehandlere, og det har betydet en høj personaleomsætning og ubesatte stillinger. Dertil kommer en sygefraværsprocent på 8,1% i 2019. En detaljeret gennemgang af udfordringerne i Myndighed findes i bilag 1.

 

Målsætninger (4 års plan)

For at imødekomme nogle af udfordringerne har Myndighed og tilsyn udarbejdet tre konkrete mål:

·        Inddragelse af borgere: Borgerne oplever, at de bliver inddraget i sagsforløbet i en anerkendende dialog og at der bliver arbejdet på at skabe meningsfulde og helhedsorienterede løsninger i et samarbejde med barnet, den unge, familien og netværket. Samtidig bliver bekymring for barnet og den unge formidlet tydeligt, således at forældrene og den unge forstår, hvilken forandring, der skal ske og forstår de afgørelser, som Myndighed træffer.  

·        Lovmedholdelighed: Sagsbehandlingen er kendetegnet af lovmedholdelighed, herunder overholdelse af frister, kvalitet og systematik. Børnefaglige undersøgelser, handleplaner og iværksættelse af indsatser er baseret på aktuel bedste viden om børn og unge i socialt udsatte positioner samt børn og unge med funktionsnedsættelser. Der iværksættes rette indsats til rette tid og indsatser, der virker.

·        Personalegennemstrømning: Personalegennemstrømningen reduceres til 10 %. Medarbejderne trives med opgaverne, oplever en bedre balance mellem tid og opgaver, oplever sig som fagligt kompetente og får øget arbejdsglæde.

Vejen til målet

Opnåelse af målene fordrer, at medarbejderne besidder de fornødne faglige kompetencer, hvilket samtidig vil forøge trivslen, idet medarbejdere, der oplever sig som kompetente tillige oplever større arbejdsglæde.

 

Kompetencer er kendetegnet ved faglig viden, beherskelse af metoder og teknikker samt at kende sin rolle. Der er derfor behov for at intensivere den faglige oplæring af nye sagsbehandlere, der enten er nyuddannede eller ikke har erfaring fra børne- og familieområdet. Ved etablering af mesterlæreordninger i op til et år efter ansættelsen vil en ny sagsbehandler blive indført i feltet af en erfaren sagsbehandler. Dette kræver, at den erfarne sagsbehandler får frigjort tid til opgaven, hvorfor sagstallet i perioden skal reduceres til ca. 20 sager.

 

Adgang til efteruddannelse for sagsbehandlerne vil både tilføre Myndighed ny viden, styrke kompetenceniveauet og skabe attraktive udviklingsmuligheder for medarbejderne, hvilket vil bidrage til fastholdelse. Sagsbehandlere med anden uddannelsesmæssig baggrund får tilbudt socialformidleruddannelsen, hvilket i forvejen praktiseres. Myndighed er i gang med at rekvirere et diplommodul i systematik i sagsbehandlingen til afholdelse i 2020 og tanken er, at alle sagsbehandlere får tilbudt modulet, men der vil være behov for reduktion af sagstallet i uddannelsesperioden for at gøre tilbuddet attraktivt.

 

Den markant øgede opgavemængde betyder, at der er behov for tilførsel af yderligere sagsbehandlerressourcer. En årlig stigning på 185 underretninger giver et ressourcetræk på ca. 2.200 arbejdstimer. Herudover bliver der truffet afgørelse om flere børnefaglige undersøgelser som følge af det stigende antal underretninger, og det skønnes, at der vil blive udarbejdet ca. 50 flere undersøgelser årligt, hvilket indebærer et ressourcetræk på 1.850 timer, da det i gennemsnit tager 37 timer at udarbejde en børnefaglig undersøgelse.

 

Det vides endnu ikke hvor omfattende ressourcetrækket i forhold til sammenhængende ungeindsats bliver, men Myndighed skal deltage i Det koordinerende ungenetværk og indgå i ungeforce omkring den enkelte unge, der skal mødes med jævne mellemrum.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagsbehandlerne har fået nye opgaver i forbindelse med etableringen af Ungdomskriminalitetsnævnet, Familieretshusene, Den sammenhængende ungeindsats samt sagsbehandling vedrørende skoleelevers ulovlige fravær med efterfølgende træk i børne- og familieydelsen.

 

Der er i oktober 2019 via lov- og cirkulære programmet tilført Myndighed 1,1 stilling årligt til de nye opgaver omkring Ungdomskriminalitetsnævnet, samarbejdet med Familieretshuset og ulovligt skolefravær, men ikke i forhold til den sammenhængende ungeindsats. Størrelsen af de tilførte midler er et skøn over, hvilken merudgift lovændringerne vil medføre i kommunerne.

 

Udover tilførslen af midler til 1,1 stilling er der i Myndigheds løn- og vikarbudget afsat midler til at kunne ansætte 28,9 sagsbehandlere. Med det nuværende sagstal på ca. 640 sager og målet om 25 sager pr. sagsbehandler, vil behovet for sagsbehandlere være 25,6. Der er derfor indenfor det nuværende budget mulighed for at omlægge ressourcer svarende til 3,3 stillinger til de beskrevne tiltag. Budgetoverholdelsen afhænger primært af, at brugen af vikarer ved længerevarende sygdom udfases

 

 

 

Omlægning af ressourcer svarende til 3,3 sagsbehandlere

opgjort i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Efterfølgende år

Mesterlære og uddannelse

1,65 årsværk

772

772

772

772

-

Stigning i antal underretninger og børnefaglige undersøgelser

1,65 årsværk

772

772

772

772

772

Investering i alt

1.544

1.544

1.544

1.544

722

 

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 20. januar 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. januar 2020

1.
Bilag 1 Udfordringer i Myndighed (PDF)

2.
Bilag 2 Børnesagsbarometret_samlet rapport_pilotundersøgelse_final (PDF)

3.
Bilag 3 Trivselsrapport 2018 - Myndighed og tilsyn (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

20-01-2020

8

 

 

Handicaprådet den 20. januar 2020:

Handicaprådet gør opmærksom på at Bornholms Regionskommunes handicappolitik skal overholdes og indgå i det videre arbejde med overtagelse af skulpturparken i Olsker. Skal eftersendes til kommunalbestyrelsen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

20-01-2020

9

 

 

Handicaprådet den 20. januar 2020:

Intet.