Referat
Handicaprådet
11-05-2020 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Status på unge med handicap over 18 år
  åbent 3 Løsningsforslag til specialbørnehavetilbuddet på Bornholm
  åbent 4 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 5 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

11-05-2020

1

 

 

Fraværende

Ole Erling Lærke

 

Bemærkninger til dagsordenen

Arbejdsmarkedschef Allan Westh deltager i mødet under punkt 2

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på unge med handicap over 18 år

27.18.00G01-0130

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

11-05-2020

2

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Jobcentrets indsats for unge med handicaps er bred og varieret. Overordnet set behandles alle unge – handicap eller ej – ud fra en individuel og helhedsorienteret tilgang og ud fra den gældende lovgivnings muligheder. Bl.a. af denne grund registreres unge ikke ud fra om de har et handicap eller ej. De unge vurderes med udgangspunkt i deres afstand i forhold til ordinær uddannelse og job.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

 

Handicaprådet den 11. maj 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentrets indsats for unge med handicaps er bred og varieret. Overordnet set behandles alle unge – handicap eller ej – ud fra en individuel og helhedsorienteret tilgang og ud fra den gældende lovgivnings muligheder.

 

Bl.a. af denne grund registreres unge ikke ud fra om de har et handicap eller ej. De unge vurderes med udgangspunkt i deres afstand i forhold til ordinær uddannelse.

 

Baggrund
For de unge, der har funktionsnedsættelser i betydeligt omfang, blev jobcentrets indsats radikalt ændret med indførelsen af Fleks- og Førtidspensionsreformen i 2013. Reformen fik især betydning for unge mennesker, som fra dette tidspunkt af ikke kunne få tilkendt førtidspension, medmindre det var åbenlyst og formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.

 

Samtidig indebar reformen grundlæggende ændringer af fleksjobordningen, så flere mennesker med en meget begrænset arbejdsevne også reelt fik adgang til arbejdsmarkedet. Mantraet lød, at ingen unge (og det vil sige alle under 40 år!) måtte ”opgives” og at alle unge skulle have mulighed for at deltage i fællesskabet ved at tage del i uddannelse og arbejde i det omfang deres funktionsniveau tillod det.

 

Hvem er en ung med handicap?
I jobcentrets ungeindsats opleves som nævnt mange unge med mange varierende problematikker – det gælder både egentlige handicap (altså funktionsnedsættelser), men også mere midlertidige barrierer i forhold til uddannelse og job.

 

Unge med såkaldte ”usynlige handicaps” fylder mest

Når fokus stilles på unge med egentlige handicaps (funktionsnedsættelser) er det helt tydeligt at gruppen af unge med ”usynlige” handicaps/funktionsnedsættelser fylder allermest.

 

I denne gruppe tegner unge med ADHD/ADD sig for en forholdsvis stor andel, men også unge med autismespektre-problematikker og betydelige indlæringsvanskeligheder er forholdsvis udtalt blandt de unge på offentlig forsørgelse.

 

Set på et langt perspektiv er gruppen af unge med ADHD/ADD-problematikker den gruppe, der har allersværest ved at holde fast i deres tilknytning til både uddannelse og job.

 

Samarbejdet og indsatsen omkring og med den unge
Der har i en lang årrække været et stærkt samarbejde i kommunens enheder omkring overgangen fra barn til voksen for de allermest udsatte unge, herunder unge med handicap. Dette arbejde har været koncentreret omkring de unge, der havde en ”sag” i kommunens Børn- og Familieafdeling.

 

Dette årelange samarbejde har givet et solidt fundament for kommunens seneste store indsatsområde; Den Sammenhængende Ungeindsats i Bornholms Regionskommune. En indsats, der tager sit udgangspunkt i Lov om en kommunal ungeindsat, men også en indsats, hvor Bornholms Regionskommune har ønsket at få styrket det tværfaglige samarbejde endnu mere for endnu flere unge, der har og oplever udfordringer i forhold til at holde fast i uddannelse og job – herunder naturligvis også unge med handicap.

 

Lidt tal

 

I alt er der 537 unge bornholmere, der forlader grundskolen fra 9 og 10. klasse i år, 2020.

93% vælger en ungdomsuddannelse direkte efter 9. og 10.klasse

4% vælger en STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) eller en FGU (Forberedende grunduddannelse)

Det er kun 3% der ikke går direkte i uddannelse, men som ofte vil være i gang med arbejde, udlandsophold, højskole eller andet. Så stort set alle unge på Bornholm gør det vi som samfund gerne vil have dem til – Starter i uddannelse.

Dette betyder også, at rigtig mange unge med handicaps, specielt unge med de såkaldte skjulte handicaps, har deres forløb i det ordinære uddannelsessystem, uden støtte eller med hjælpemidler eller mentor støtte.

De 4%, ca. 21 unge, som vælger, specielt STU og i mindre grad FGU, vil være de unge som har større funktionsnedsættelser/handicaps. Der har startet mellem 3 og 8 pr. år i STU de seneste 4 år.

 

 

 

 

 

Kompenserende ordninger
Antal personer med bevilget personlig assistent

 

2018

2019

Antal personer med bevilget personlig assistent

Antal personer med bevilget personlig assistent

Bornholm

20-24 år

Målgruppe i alt

5

6

Ledighedsydelse

.

.

Fleksjob

.

.

Førtidspension

.

.

25-29 år

Målgruppe i alt

19

24

Ledighedsydelse

9

11

Fleksjob

7

9

Førtidspension

.

3

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer og DFDG

 

 

Fleksjob. Antal personer

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Bornholm

16-19 år

.

.

.

.

.

.

.

20-24 år

.

4

8

8

14

8

9

25-29 år

12

11

12

14

16

30

31

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA

 

Ledighedsydelse. Antal personer

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Bornholm

16-19 år

.

.

.

.

.

.

.

20-24 år

.

4

8

7

8

3

5

25-29 år

11

7

15

15

10

11

15

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer

 

Ressourceforløb. Antal personer

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Bornholm

Under 40 år

16-19 år

.

.

.

.

.

.

.

20-24 år

.

4

12

20

31

39

32

25-29 år

.

12

12

17

29

37

44

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer

 

Førtidspension. Antal personer

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Antal personer

Bornholm

16-19 år

11

7

4

3

5

10

9

20-24 år

51

45

42

40

40

32

27

25-29 år

58

59

65

71

67

72

67

Kilde: KMD's register for sociale pensioner

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Løsningsforslag til specialbørnehavetilbuddet på Bornholm

27.18.12A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

11-05-2020

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet en analyse i forhold til etablering af en bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet Mælkebøtten. Analysen er foretaget af et konsulentfirma, som har inddraget et bredt udvalg af interessenter, ligesom der er trukket på national forskning og erfaringer på inklusionsområdet. Der er også i analysen lagt vægt på de eksisterende politikker og retningslinjer for Børne- og ungeområdet i Bornholms Regionskommune.

Anbefalingen i analysen er, at BRK arbejder videre med scenarie 4, hvor Mælkebøtten fraflytter nuværende matrikel og flytter sammen med en almindelig børnehave, eller scenarie 5, hvor Mælkebøtten nedlægges og der i stedet oprettes to eller tre ressourcecentre fordelt på øen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

·        Børne- og Skoleudvalget sender scenarie 4 og scenarie 5 til høring i Handicaprådet og Dagtilbudsbestyrelsen

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2020:

Børne- og Skoleudvalget ønsker at sende samtlige 5 scenarier i høring i Handicaprådet, Dagtilbudsbestyrelsen og skolebestyrelsen hos Kildebakken.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 3. december 2019 blev det besluttet, at Center for Børn og Familie skulle udarbejde løsningsforslag til etablering af en bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet Mælkebøtten.

 

I samarbejde med et konsulentfirma er der derfor udarbejdet en analyse på området. Et bredt udvalg af interessenter såsom forældre til nuværende og tidligere børn på Mælkebøtten, fagpersonalet, ledelsesrepræsentanter, handicaporganisationer og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen er blevet inddraget i analysen.

Konsulentfirmaet har desuden trukket på national forskning og erfaringer på inklusionsområdet, ligesom nationale og lokale retningslinjer, lovgivning og politikker har spillet en rolle i udarbejdelsen og anbefalingen af mulige løsningsforslag.

 

Fem mulige scenarier for Mælkebøtten

Konsulentfirmaet har udarbejdet fem mulige scenarier, som alle sammen er vurderet i forhold til udvidelse/indskrænkning af målgruppe, gevinster (ikke økonomiske), opmærksomhedspunkter, sammenhæng til eksisterende politikker og retningslinjer i BRK, interessenters holdninger, investeringsbehov og en faglig vurdering. Ud af de fem scenarier anbefaler konsulentfirmaet, at BRK undersøger scenarie 4 og 5 yderligere. Den fulde rapport kan ses i bilag 1.

 

Scenarie 1: Mælkebøtten bibeholdes på nuværende matrikel

Mælkebøtten bibeholdes på den nuværende matrikel som selvstændigt tilbud, og målgruppen udvides til at kunne varetage understøttelse af udviklingsbehov for en bredere gruppe af børn.

Konsulentfirmaet anbefaler ikke dette scenarie.

                                                                                   

Scenarie 2: Integration med Kildebakken

Mælkebøtten flytter til Kildebakken Skoles matrikel og integreres med specialskolen. Målgruppen vil som udgangspunkt kun være de børn, der vurderes i målgruppen for Kildebakken.

Konsulentfirmaet anbefaler ikke dette scenarie.

 

Scenarie 3: Integration med almenbørnehave på matriklen

Mælkebøtten bibeholdes på nuværende matrikel, og en eksisterende almenbørnehave flytter ind på matriklen og integreres med Mælkebøtten. Målgruppen skal præciseres yderligere med overvejelser om udvidelse til ”usynlige handicap” og boost-forløb.

Konsulentfirmaet anbefaler ikke dette scenarie.

 

Scenarie 4: Mælkebøtten integreres med almenbørnehave

Mælkebøtten flyttes ud til almenbørnehaves matrikel, og integreres med almenbørnehaven. Målgruppen skal præciseres yderligere med overvejelser om udvidelse til ”usynlige handicap” og boost-forløb.

Konsulentfirmaet anbefaler, at BRK arbejder videre med dette scenarie.

                        

Scenarie 5: Oprettelse af ressourcehuse

Mælkebøtten lukkes ned i nuværende form. Der etableres 2-3 ressourcehuse geografisk fordelt på øen (eks. Nexø, Rønne og Allinge). Målgruppen præciseres yderligere med overvejelse om udvidelse til nuværende børn med stort støttebehov i almenmiljøet.

Konsulentfirmaet anbefaler, at BRK arbejder videre med dette scenarie.

 

Fremadrettet proces

Jf. den behandlede tidsplan fra december 2019 sendes de to scenarier til høring i Handicaprådet, som kan behandle punktet på mødet 11. maj 2020 og til høring i Dagtilbudsbestyrelsen med høringsfrist 15. maj. Dermed kan høringssvarene og eventuelt justerede scenarier behandles på Børne- og Skoleudvalget d. 2. juni.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er kun overfladisk behandlet i analysen. I de anbefalede løsningsforslag skal der derfor yderligere analyseres på de økonomiske konsekvenser, før det fulde omfang kendes.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til høring i Handicaprådet den 11. maj 2020:

Handicaprådet den 11. maj 2020:

Drøftet.

Karin Lerche Jaque, Wanda Brændeholm, lis Schou, Kim R.J.Hansen og Karina Bundgaard præciserer at scenarie 1 anbefales og fremsender selvstændigt høringssvar.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2020

1.
Konsulentrapport: Bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

11-05-2020

4

 

 

Handicaprådet den 11. maj 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

11-05-2020

5

 

 

Handicaprådet den 11. maj 2020:

Intet.