Referat
Handicaprådet
07-09-2020 kl. 16:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Status på STIME projektet
  åbent 3 Status på De små børns Bornholm
  åbent 4 Tilsyn 2020 Plejecenter Lunden
  åbent 5 Tilsyn 2020 Plejehjemmet Toftegården
  åbent 6 Tilsyn 2020 - Dagtilbud Socialpsykiatrien Område Vest
  åbent 7 Sundhedsfagligt tilsyn - Hjemmeplejen Aakirkeby 2019
  åbent 8 Sommeraktiviteter på plejeboligområdet
  åbent 9 Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet
  åbent 10 Indsat for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre i Bornholms Regionskommune
  åbent 11 Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau
  åbent 12 Handicaprådets kompetencer og opgaver
  åbent 13 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

07-09-2020

1

 

 

Fraværende

Karina Bundgaard

Lis Schou

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Projektleder Jakob Holst deltager under punkt 2

Faglig programleder Dorthea Funder Kaas deltager under punkt 3

Lone Pihl er indkaldt som suppleant for Karina Bundgaard

Birger Munch er indkaldt som suppleant for Lis Schou

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på STIME projektet

27.18.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

07-09-2020

2

 

Hvem beslutter

Handicaprådet beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er med i STIME projektet, som løber fra september 2018 til december 2021. Der er udviklet fire forebyggende indsatser, som er målrettet børn og unge inden udfordringer vokser sig så store, at der er behov for psykiatrisk behandling. De fire indsatser er Angst (6-12 år), Bekymring og Tristhed (13-17 år), Krop og Mad (10-17 år) og Selvskade (12-17 år).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektet STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) er et projekt med fokus på børn og unges mentale sundhed. Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) og 7 kommuner (København, Gentofte, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Bornholm), som løber fra september 2018 til december 2021.

I Bornholms Regionskommune er projektet forankret i PPR i Center for Børn og Familie.

 

Projektet har to overordnede formål:

·         At udvikle tidlige og nære indsatser for børn og unge (og deres familier) i betydelig psykisk mistrivsel

·         Tilbyde de udviklede indsatser til børn og unge i målgruppen

Den fulde beskrivelse kan findes i projektbeskrivelsen (bilag 1).

 

Målgruppe og indsatser

Målet med indsatserne i projektet er at sikre, at familierne får hjælp i deres nærmiljø – inden problemerne vokser sig for store. Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er forløbene i STIME ikke aktuelle. Med andre ord er der tale om lettere behandlingstilbud til de børn og unge, som med indsatserne kan undgå forværring og dermed behov for psykiatrisk behandling. PPR foretager visitationen til indsatserne.

 

Fra projektets start i september 2018 til foråret 2020 har projektet udviklet en række tilbud, som fra august 2020 og frem til projektets afslutning i december 2021 tilbydes til børn og unge i målgruppen:

·         Få styr på angsten (6-12 år): Et 10 ugers program til forældre med børn med angst. Ca. 40 familier kan blive tilbudt et forløb frem mod projektets afslutning

·         Når bekymring og tristheden fylder for meget (13-17 år): Individuelle samtaler med unge, der kæmper med svære tanker og følelser, samt deres forældre. Der er mulighed for op til 7 samtaler, og ca. 15 unge og deres forældre forventes at blive tilbudt et forløb frem mod projektets afslutning

·         Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år): Forløb til unge og deres forældre, hvor parterne støttes i en sund udvikling og forebyggelse af, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse. Der er mulighed for 6 samtaler, og ca. 15 unge og deres forældre kan blive tilbudt et forløb frem mod projektets afslutning

·         Når svære følelser fører til selvskade (12-17 år): Forløb til unge og deres forældre, hvor der vejledes i håndteringen af svære følelser, så selvskade reduceres. Der er mulighed for 6 samtaler, og ca. 15. ugen og deres forældre kan blive tilbudt et forløb frem mod projektets afslutning.

 

De fire indsatser kan findes i deres helhed på brk.dk

 

Efterspørgsel på indsatserne

Forløbet ”Når bekymring og tristheden fylder for meget” er den mest efterspurgte indsats, og der er derfor begyndende bekymring i PPR for, at de ca. 15 forløb vil blive fyldt op før projektets udløb. Det vil nemlig betyde, at unge – selvom de er i målgruppen – ikke kan tilbydes forløbene, da projektmidlerne er begrænsede.

De andre indsatser forventes at kunne tilbydes til alle med behov i hele projektets løbetid.

 

Refleksion i projektet

De deltagende kommuner i projektet har oplevet, at målgruppen for indsatserne mod spiseforstyrrelser og selvskade er mindre end antaget. Det skyldes formentlig, at de to problematikker ofte kan være reaktioner eller tegn på eks. bekymring og tristhed, hvorved efterspørgslen på indsatsen målrettet disse udfordringer stiger. Såfremt spiseforstyrrelsen eller selvskaden hos den unge er alvorlig, henvises den unge til behandling i psykiatrien.

 

Samarbejde med psykiatrien

Da Region Hovedstadens Psykiatri er en samarbejdspartner i dette projekt, er der oparbejdet et godt samarbejde mellem kommunerne og psykiatrien. Det betyder, at børn og unge med mere alvorlige problematikker inden for de fire indsatser kan blive henvist hurtigere til udredning og behandling i psykiatrien. Det er håbet, at det gode samarbejde kan bestå efter projektets udløb.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er fuldt finansieret af Sundhedsstyrelsen, og indsatserne kan derfor tilbydes frem til december 2021.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Handicaprådet 7. september 2020

1.
Bilag 1 STIME projektbeskrivelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på De små børns Bornholm

00.16.02P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2020

7

 

Kommunalbestyrelsen

29-06-2020

2

 

Handicaprådet

07-09-2020

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Handicaprådet orienteres

Resumé

Programorganiseringen af De små Børns Bornholm er på plads, og første styregruppemøde afholdes d. 8. juni 2020, hvor blandt andet kommunikationsplanen for programmet behandles.

Udbruddet af Covid-19 har gjort det nødvendigt at udføre enkelte aktiviteter anderledes end planlagt, men overordnet følger programmet den oprindelige plan, selvom der har været mindre forskydninger, som dog ikke får konsekvenser for indeværende års milepæle.

Programmet vil rapportere om fremdrift og resultater til Børne- og Skoleudvalget i samme omfang og hyppighed som til Egmont Fonden, hvor der tages afsæt i milepæls- og kommunikationsplan som er aftalt med Egmont Fonden.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2020:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2020:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev d. 7. januar 2020 orienteret om Egmont Fondens godkendelse af ansøgningen for De små børns Bornholm og dermed opstarten af De små børns Bornholms programindsats pr. 1. januar 2020. I orienteringen fremgik det også, at udvalget ville blive præsenteret for en nærmere beskrivelse af programorganisationen samt for en konkretisering af, hvordan den løbende kommunikation om programmets fremdrift og resultater vil ske, herunder orientering af politiske udvalg.

Det er ligeledes hensigtsmæssigt at orientere om status samt konsekvenserne for programmet som følge af Covid-19.

 

Programmets organisation

De små børns Bornholm er en kompleks størrelse, og det afspejler organiseringen også. På den ene side skal organiseringen omfatte mange forskellige stemmer, interesser og fagligheder samt inddrage og involvere civilsamfund, borgere og de forskellige fagpersoner på tværs af kommune og region, som har en daglig kontakt med småbørn eller deres forældre. På den anden side kan organiseringen blive så tung, at den mister både værdi og pondus, så den ender med at bremse, spænde ben og modvirke programmets naturlige flow.

 

Organiseringen forsøger at afspejle denne forståelse ved at begrænse interne forståelser og ideer, og lade de relevante aktører få en indflydelse på deres bidrag, aktivitet og handlemuligheder. Det betyder helt konkret, at de forskellige grupper, der repræsenterer programmet ved første lejlighed får mulighed for at påvirke og definere deres præcise rolle ind i programmet.

Den overordnede organisering ses i figur 1, og den faglige programleder er tiltrådt pr. 1. marts 2020.

 

Figur 1: Organisering af programmet for De små børns Bornholm

Rektangel: afrundede hjørner: Bornholms børneallianceRektangel: afrundede hjørner: Lederforum

 

Rektangel: afrundede hjørner: Kommunikation 

 

 


Programledelsen planlægger og leder programmet. Det er programledelsens ansvar, at programmets milepæle løses inden for aftalt tid, kvaliteter og ressourcer og sikre fremdrift og resultater. Derudover rapporterer de til styregruppen, foreslår løsninger og ændringer hvis nødvendigt og gør styregruppen opmærksom på et hvert forhold, der kan have negativ indflydelse på programmets muligheder for at overholde aftalte rammer.

 

Lederforum har funktion af projektsupport og oprettes som et bindende led til de forskellige faggrupper, der er involveret i programmet. Lederforum har ansvaret for at motivere og informere om projektet.  

 

Styregruppen skal primært sikre forankring i organisationen og give programgruppen mandat til at gennemføre programmet. Derudover bidrager styregruppen med at skaffe ressourcer, rydde vejen i organisationen, give programmet opbakning, træffe overordnede beslutninger og sikre, at de står ved magt og legitimere projektet i og uden for organisationen.

Første møde i styregruppen afholdes d. 8. juni, hvor blandt andet kommunikationsplanen for programmet behandles.

 

Bornholms børnealliance er en stærk referencegruppe med led ud i det bornholmske liv og civilsamfund. Børnealliancen skal blandt andet kvalificere materialer og ideer og rådgive programledelsen. Derudover skal de informere om programmet og sikre kendskab og forankring i lokalsamfundet og landsplan.

 

Status på tidsplan og konsekvenser for projektet på grund af Covid-19

Overordnet følger programmet den oprindelig plan, der blev fremlagt i forbindelse med ansøgningen til Egmont Fonden, og det forventes også fremadrettet. Der har været mindre forskydninger, som ikke får konsekvenser for indeværende års milepæle. Dog vil samfundsviklingen med fysik distancering, social tilbageholdenhed og skærpede retningslinjer i forhold til den normale arbejdsdag naturligvis påvirke et program som De små børn Bornholm, der er i høj grad involverer fysisk kontakt mellem borgere, fagpersoner og civilaktører.

 

Programledelsen har valgt at gå til udfordringen med Covid-19 med det udgangspunkt, at det også giver nye muligheder til at tænke den måde, vi ser på og arbejder med børn og børnefamiliers trivsel.

 

Ifølge tidsplanen for De små børns Bornholm skal en lang række af indsatserne først starte op til januar 2021, hvorfor det første år er sat af til modning af organisationen og Bornholm som samfund, opkvalificering af personale samt udvikling og planlægning af de specifikke indsatser, så det omfangsrige og komplicerede program kan spille sammen på bedste måde. Allerede fra opstarten af programmet i januar har det dog været programledelsens ambition, at udvalgte indsatser kunne starte i løbet af 2020.

 

I flere af sporene var der derfor planlagt uddannelsesforløb, udviklingsmøder og pilotafprøvning hen over foråret. Disse er i nogen grad aflyst og står på hold med forhåbentlig opstart i efteråret. Programledelsen er i løbende dialog med forskellige aktører, som bidrager ind i programmet i form af undervisning, digitale redskaber og lignende for at sikre opstart af de forskellige elementer, så snart myndighederne giver grønt lys.

 

På sidelinjen arbejder programledelsen, relevante fagledere og Social Udviklingscenter SUS på at forberede og udvikle de steder, hvor det er muligt, så programmet ikke bliver forsinket. Langt de fleste ting kan afvikles via Skype, mail og telefon. Det betyder, at programmet i princippet er klar til at starte nogle indsatser op allerede i år, hvis det bliver fysisk muligt. Andre skal af strategiske overvejelser først startes op til foråret 2021, da der er risiko for at overbelastning af medarbejdere og organisation ved at ”overimplementere” nye tilgange, samarbejder og arbejdsgange.

 

Det bedste overblik over programmets nuværende forløb findes i den vedlagte milepælsplan, som er i bilag 1.

 

Rapportering på programmets fremdrift og resultater

Programmet er underlagt helt faste rammer for rapportering af fremdrift og resultat fra Egmont Fonden, som følges og afholdes. Det vil sige, at programmet rapporterer fremdrift og resultater på samme måde, der blev gjort i forprojektet; der aflægges statusopdateringer med afsæt i milepæls- og kommunikationsplanen på baggrund af de udbetalinger, som programmet skal modtage løbende af Egmont Fonden. Ved særlige tilfælde som får uhåndterlige konsekvenser underrettes Egmont Fonden ad hoc.

 

Programledelsen arbejder i skrivende stund med en kommunikationsplan, der i overordnede træk præsenteres til første styregruppemøde den 8. juni 2020. Her vil der være justeringer, hvor de borgerinddragende kommunikationsaktiviteter, som blandt andet var tænkt i sammenhæng med Folkemødet og andre større arrangementer på Bornholm i løbet af sommeren og efteråret, gentænkes som aktiviteter i en kommunikationsindsats, der i højere grad inddrager digitale kommunikationskanaler og -formater.

 

Programledelsen anbefaler, at det politiske niveau fremadrettet orienteres i samme omfang som beskrevet til Egmont Fonden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

På første styregruppemøde d. 9. juni blev styregruppen nedsat og består af følgende:

 

Forslag til kommunikationsplan præsenteres for styregruppen på førstkommende møde.

 

Der afleveres halvårligt status til Egmont Fonden om programmet, og Handicaprådet (og BSU) orienteres i samme kadence.

 

Til orientering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2020

1.
Bilag 1 - Milepælsplan DSBB (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Tilsyn 2020 Plejecenter Lunden  

27.12.16K09-0243

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

07-09-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 04. juni 2020 Lunden 1 (Afdelingerne Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) og den 08. juni 2020 Lunden 2 (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Lunden 1 (Paradisvej 11 og Kirsebærlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden (Afdelingerne Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet, fundet fejl i dokumentationen. Der er igangsat en plan for, at sikre at dokumentationen er korrekt.

Der er derfor ikke givet en egentlig anbefaling, men Tilsynet følger op på borgerdokumentationen i efteråret 2020.

 

Lunden 2 (Blommelunden og Rosenlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden (Afdelingerne Blommelunden og Rosenlunden) oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet, fundet fejl i dokumentationen. Der er igangsat en plan for, at sikre at dokumentationen er korrekt.

 

Der er derfor ikke givet en egentlig anbefaling, men tilsynet følger op på borgerdokumentationen i efteråret 2020.

 

Ledelsens bemærkninger

Der er igangsat et arbejde med at få forbedret og udviklet medicinkontrol skemaer, der centralt (ledelse) vil blive krydstjekket på 10% af beboerne om måneden over en 10 måneders periode.

 

Der er også håbet, at det større fokus der er på, at sikre den kvalitative dokumentation før borgeren flytter ind på Plejecenter Lunden, vil medvirke positivt til at sikre den samlede beboerdokumentation.

 

Derudover er der løbende læringsforløb omkring CURA, og det er målet at disse tiltag samlet vil medvirke til at sikre en kvalitativ bedre dokumentation.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet, den 7. september 2020:

Taget til efterretning, idet vi bemærker, at der er gjort et godt stykke arbejde på Lunden.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
Tilsyn Lunden 1 (Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) 2020 - Slut (PDF)

2.
Tilsyn Lunden 2 (Blommelunden og Rosenlunden) 2020 - Slut (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilsyn 2020 Plejehjemmet Toftegården

27.12.16K09-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

07-09-2020

5

 

Hvem beslutter                                                                                               

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 07. juli 2020 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Plejehjemmet Toftegården oplever at have et godt og trygt tilbud, hvor de har indflydelse på, hvad der sker omkring dem

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger

Det er med tilfredshed, at ledelsen læser at der ikke er nogen bemærkninger/anbefalinger til den måde Toftegården drives på.

 

Ledelsen bemærker især, at alle de interviewede er tilfredse med dagligdagen på plejehjemmet, at der er en god tone mellem medarbejdere og beboere og at beboerne / pårørende oplever, at få de ydelser de er visiteret til, ud fra deres behov.

 

Det er glædeligt, at læse at Toftegården har arbejdet med sidste års bemærkning og at udviklingen nu er vendt.

 

Alt i alt mener ledelsen, at kunne læse, at Toftegården gennem det sidste år, er i en god udvikling der afspejler sig i hverdagen på plejehjemmet.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet, den 7. september 2020:

Taget til efterretning.

Det er glædeligt at læse at Toftegården har arbejdet med sidste års bemærkning og at udviklingen er vendt.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Tilsynsrapport Plejehjemmet Toftegården 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilsyn 2020 - Dagtilbud Socialpsykiatrien Område Vest

27.12.16K09-0245

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

07-09-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Socialpsykiatrien dagtilbud Område Vest henholdsvis den 17. juni 2020 (Vestergade) og den 22. juni 2020 (Midtpunktet)

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.  Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk

 

Midtpunktet

Tilsynet har det indtryk, at aktivitets- og samværstilbud Midtpunktet er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

Tilsynet finder, at der er mange gode aktiviteter, og et godt spisetilbud til borgerne.

 

Tilsynet finder desuden:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefaling.

 

Vestergade

Tilsynet finder, at Vestergade er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven. Tilsynet vurderer også, at brugerne er overordnet tilfredse på det samlede tilbud.

 

Tilsynet finder desuden:

 

 

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefaling.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Midtpunktet

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender den flotte tilsynsrapport.

 

Aktivitets- og samværstilbuddet er præget af høj brugerinddragelse, som er sat i en fast struktur som er kendt af og bliver brugt af brugerne. Brugerinddragelsen sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen hverdag. Midtpunktet er god til og vil samarbejdet bredt både internt og eksternt, hvilket er til gavn for både brugere og personale. Det eksterne samarbejde har affødt mange forskelligartede aktiviteter for brugerne.

 

Det er en velfungerende arbejdsplads, hvor der er stor fokus på at sikre et højt fagligt niveau gennem løbende kompetenceudvikling af personalet.

 

Af tilsynsrapporten fremgår af interviewet med brugerne, at der har været ”enkelte oplevelser af at medarbejderne har talt om andre brugere, uden at være opmærksomme på at samtalen kunne høres af andre brugere”. Overordnet er brugerne dog rigtig glade for tilbuddet og oplever at personalet er respektfulde og lyttende i deres tilgang med brugerne.

 

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap ser på stor alvor på udtalelsen fra brugeren som har oplevet brud på tavshedspligten. Der er fulgt op på udtalelsen af ledelsen på Midtpunktet og der vil være et øget fokus, at sikre at dette ikke forekommer igen bl.a. ved drøftelser om emnet på interne personalemøder.

 

Borgernes retssikkerhed skal opretholdes. Fortroligheden mellem personale og den enkelte borger er af afgørende betydning i relationsarbejdet med Kommunens borgere.

 

Vestergade

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender den flotte og anmærkningsfrie tilsynsrapport.

 

Aktivitets- og samværstilbuddet er præget af høj brugerinddragelse, hvilket sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen hverdag. Vestergade er god til, at samarbejde bredt både internt og eksternt, hvilket er til gavn for både brugere og personale.

 

Det er en velfungerende arbejdsplads med høj trivsel dette er konkluderet på baggrund af personalets lave sygefravær, stabilitet og den lave personalegennemstrømning

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 7. september 2020:

Taget til efterretning.

Handicaprådet anerkender den flotte tilsynsrapport

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2020 (PDF)

2.
Tilsynsrapport vennepunktet 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sundhedsfagligt tilsyn - Hjemmeplejen Aakirkeby 2019

29.09.20G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

6

 

Handicaprådet

07-09-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført et varslet planlagt sundhedsfagligt tilsyn i hjemmeplejen Aakirkeby d. 25. november 2019. Styrelsen har vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien: Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen har efter endt høring i kommunen udstedt et påbud til hjemmeplejen Aakirkeby. Grundet situationen med Covid-19, er den endelige afgørelse først modtaget 11. juni 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynsrapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Tilsynsrapporten taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen har på sit besøg i hjemmeplejen Aakirkeby fundet, at der var problemer med medicinhåndteringen, journalføringen var mangelfuld og der blev ikke foretaget tilstrækkelige og systematiske sygeplejefaglige vurderinger. Se nærmere herom i tilsynsrapporten, som er vedhæftet.

 

D. 10. marts 2020 blev kommunen partshørt om et afgørelsesudkast, hvortil kommunen indsendte et høringssvar, hvor det blandt andet fremgår, hvilke handlinger, hjemmeplejen og sygeplejen vil iværksætte som følge af tilsynet. Høringssvar vedhæftet.

 

Hjemmeplejen har efter tilsynsbesøget iværksat følgende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og færdigheder:

Alle ledere i Hjemmeplejen er undervist i sammenhæng og struktur i journalføring, særligt med fokus på observation, handling og opfølgning med henblik på iværksættelse af kompetenceudvikling af medarbejdere.

 

Der er planlagt et stort undervisningsforløb i 2020 af alle hjemmeplejens medarbejdere. I undervisningen vil medarbejderne arbejde med journalføringen hos egne borgere.

 

Sygeplejen har iværksat følgende efter tilsynsbesøget:

For at understøtte arbejdet med journalføring er udarbejdet en tjekliste, der skal anvendes som den valgte strukturerede metode til dokumentation og dataindsamling. Målet og forventningen er, at denne metode bliver en fast indarbejdet metode hos alle medarbejdere i afdelingen. Tjeklisten er indarbejdet gennem struktureret sidemandsoplæring af al personale, samt feedback på dokumentationen. Tjekliste vedhæftet.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender efter høringen, at der er gjort tiltag med henblik på at rette op på de konstaterede forhold i relation til medicinhåndtering og journalføring, men har ikke på baggrund af høringssvaret kunne konstatere, at tiltagene er tilstrækkeligt implementeret og har haft den nødvendige virkning i praksis. Der er derfor d. 11. juni 2020 givet et påbud om:

 

  1. At sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 11. juni 2020.
  2. At sikre udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter og gennemførelse af systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for:

• samtlige patienter i aktuel behandling inden den 25. juni 2020

• ny visiterede patienter fra den 11. juni 2020.

 

I den forbindelse skal der samtidig sikres implementering af instruksen for opgaveoverdragelse.

 

  1. At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 11. juni 2020.

 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Påbuddet er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Handlinger efter modtagelse af tilsynsrapport og påbud

Hjemmeplejen:

Ad1: Ældre har gennem det sidste år gennemført medicinkontrol hos alle borgere med henblik på at kunne garantere for patientsikkerheden i medicinhåndteringen. De seneste måneders kontroller viser, at medicinhåndteringen sker på forsvarlig vis og at vi kan stå inde for der fra d. 11. juni er høj patientsikkerhed omkring medicinhåndtering.

 

Ad2: Med hensyn til påbud om at sikre udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter og gennemførelse af systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå inden den 25. juni 2020 og for ny visiterede patienter fra den 11. juni 2020, samt om tilstrækkelig journalføring fra d. 11. juni 2020, har det ikke været muligt at gennemgå samtlige borgere.
Hjemmeplejen i Åkirkeby er begyndt på systematisk gennemgang af borgere og ser, at der er sket læring og forbedring af både sammenhæng og systematik i dokumentationen.

 

Ad3: Ældre og Sygeplejen er i dialog om genimplementering af instruksen for opgaveoverdragelse og snitflade vedrørende dokumentationsforpligtigelsen som alle, der varetager SUL opgave, har for den givne opgave og indenfor eget kompetencefelt.

 

Af yderligere tiltag, som Ældre sammen med Sundhed og Forebyggelse har planlagt for at øge kvaliteten i dokumentation og understøtte høj patientsikkerhed vedr. medicinhåndtering er:

·         Anskaffelse af en ”medicindug”. Medicin dug er et stort underlag, hvorpå der er angivet placering af de forskellige elementer til medicindispensering. Dette understøtter systematik og angiver desuden overfor borger, at det er nødvendigt med god plads, når der skal dispenseres medicin.

 

Endvidere har Ældre, Hjemmeplejen besluttet at ansætte en faglig konsulent, hvis hovedopgave bliver at understøtte leder i hvert team i at sikre kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation og alle opgaver vedr. medicin. Stillingen finansieres gennem omlægning af andre opgaver.

 

Sygeplejen:

Ad1: Medicinhåndtering. Dispensering af medicin sker efter aftale mellem Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse.

Afd. Sygeplejen varetager komplicerede medicindispenseringer og fra primo 2020 også dispenseringer, der indeholder risikosituationslægemidler til brug ved risiko for blodprop og gigtbehandling. Sygeplejerskerne blev i den forbindelse genpræsenteret for retningslinjer for medicindispensering og betydningen af egenkontrol efter hver dispensering.

 

Ad 2: Udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter mv. 

Afd. Sygeplejen har manuelt gennemgået samtlige borgerjournaler, hvor Hjemmeplejen og Sygeplejen er tilknyttet og journalerne er udfyldt jf. tjekliste.

 

På alle nyhenviste borgere efter 11. juni udfyldes og opstartes borgerjournal fra Sygeplejen. Journaloptaget sker inden for de første 1-2 uger, idet det ofte kræver dialog med behandlingsansvarlig læge og inddragelse/dialog med pårørende. 

 

Ad 3: Dokumentation og journalføring

Umiddelbart i forlængelse af tilsynsbesøget intensiverede afd. Sygeplejen arbejdet med dokumentation og journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom.

I BRK er der indgået aftale mellem Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse om opgavefordelingen, hvor borgers journal er et fælles og dynamisk redskab til fælles opgaveløsning.

 

Afd. Sygeplejen har ladet sig inspirere af en anden kommune, som tidligere har fået et påbud på samme område. Der er udarbejdet og implementeret en ”tjekliste”, som systematisk beskriver de arbejdsgange, som sygeplejersker skal forholde sig til i forbindelse med journaloptag hos nyhenvist borger med sundhedslovsydelse og/eller hos kendte borgere, som oplever væsentlige forandringer i helbredstilstanden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
mail (PDF)

2.
Tilsynsrapport (PDF)

3.
høringssvar - Styrelsen for patientsikkerhed (DOCX)

4.
Den røde tråd (PPTX)

5.
Tjekliste februar 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sommeraktiviteter på plejeboligområdet

27.00.00Ø54-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

3

 

Handicaprådet

07-09-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Regeringen har indgået en aftale om en sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Pakken indeholder bl.a. aktiviteter for ældre og handicappede. I sommerpakken afsættes bl.a. 40 mio. kr. til kommunerne, så der kan blive arrangeret flere udendørs dagsture for beboerne på plejehjemmene, og der afsættes også midler til ekstra handicapkørsel. Midlerne vil tilgå Bornholms Regionskommune som et særtilskud og det udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2020.

 

I den forbindelse er der truffet to formandsafgørelser, henholdsvis d.2.7.2020 og d. 10.8.2020, om igangsættelse af aktiviteter pr. 1. juli 2020 på kommunens plejecentre og -hjem, med forventningen om, at Bornholms Regionskommune modtager et beløb på omkring 408.000 kr., og om igangsætning af ekstra handicapkørsel.

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand indstiller,

·         at formandsbeslutningerne om at igangsætte sommeraktiviteter på plejeboligområdet, og igangsætning af ekstra handicapkørsel tages til efterretning. Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Formandsbeslutningen tages til efterretning og sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Sommeraktiviteter

Med baggrund i de forventede 408.000 kr. er der udarbejdet et notat, som vedhæftes, hvoraf det fremgår, at sommerpakken på de bornholmske plejecentre og –hjem primært vil bestå af:

·         Besøg i det bornholmske sommerland

·         Fester på udearealerne ved plejecentrene

·         Mulighed for at invitere kunstnere til optræden udendørs ud fra beboernes ønsker og valg

·         Fastholde nye initiativer som er opstået som følge af nedlukningsperioden i Danmark

 

Arbejdet med sommerpakken er i høj grad blevet tilrettelagt af beboerne sammen med plejeboligområdets pædagoger.

 

Midlerne til sommerpakkeaktiviteterne forventes anvendt på følgende poster:

 

·         Afvikling af arrangementer, herunder entré, transport, fortæring (f.eks. is og kaffe) på udflugter

·         Omkostninger til ekstra forplejning, som ikke kan rummes i det ordinære budget, ved grillfester, m.v.

·         Honorar og transport/overnatning til kunstnere

·         Frikøb/ekstra personale, som deltager i afviklingen af diverse udflugter/arrangementer

 

 

Af aktiviteter, som er planlagt eller gennemført på nuværende tidspunkt, kan nævnes; italiensk dag, med optræden af en italiener, som sang og spillede og italiensk mad., grill-hygge, hestevognskøreture, tur til Brændegårdshaven, musikalske optrædener, røgeritur m.m.

 

Handicapkørsel

Aftalen lagde op til, at der skulle indføres 2 gratis ture på max. 50 km med handicaptransport hen over sommeren, for alle, der er visiteret til handicaptransport. Der er afsat 40.479 kr. i aftalen til Bornholm. Den gratis kørsel skulle foregå i uge 27 – 32. Desværre er denne del af aftalen ikke blevet implementeret i Bornholms Regionskommune, idet brevet fra styrelsen ikke blev håndteret grundet sygdom, ferie og manglende it-adgang. Der er derfor søgt, og givet tilladelse til, fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at Bornholm må give brugerne af HandyBAT en mulighed for at få de 2 gratis ture i perioden fra nu og frem til 30. september 2020. Der vil tilgå alle berørte borgere et brev herom.

 

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne er af tidsmæssige årsager igangsat før kommunalbestyrelsen har meddelt bevilling hertil, idet bevilling skal indhentes snarest muligt. Anmodning om tillægsbevilling til aktiviteterne vil indgå i sagen om tillægsbevillinger til midtvejsregulering af tilskud og udligning, idet udgiften finansieres ved et særtilskud i 2020.

Sagen om midtvejsregulering af tilskud og udligning forventes forelagt ØEPU på mødet den 9. september og KB på mødet den 17. september.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
sommerpakke på ældreområdet (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet

27.00.00Ø54-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

9

 

Handicaprådet

07-09-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Regeringen har indgået en aftale om en sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Pakken indeholder bl.a. aktiviteter på Socialområdet /Psykiatri og Handicap I sommerpakken afsættes der samlet bl.a. 40 mio. kr. til kommunerne, så der kan blive arrangeret flere udendørs dagsture og arrangementer for beboerne på botilbuddene.

 

Midlerne vil tilgå Bornholms Regionskommune som et særtilskud og det udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2020. I den forbindelse er der truffet en formandsbeslutning den 06. juli 2020 om igangsættelse af aktiviteter pr. 1. juli 2020 på kommunens voksenhandicap botilbud, med forventningen om, at Bornholms Regionskommune modtager et beløb på omkring kr. 135.000

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand indstiller,

·         at formandsbeslutningen om at igangsætte sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet tages til efterretning.  Sagen fremsendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:
Formandsbeslutningen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den udmøntede sommerpakke til botilbudsområdet på kr. 135.000 kr. til aktiviteter for områdets beboere henover sommeren, fordeles beløbet ligeligt ud, således at det svarer det til ca. kr. 880,- pr. beboer.

 

Aktiviteterne planlægges / arrangeres i samarbejde med beboerne, pædagoger, frivillige, organisationer o.a.

 

Midlerne bliver fordeles således:

-          Botilbuddet Klintebo                     30.800 kr.

-          Botilbuddet Gartnerparken            28.160 kr.

-          Botilbuddet Kommandanthøjen      26.400 kr.

-          Botilbuddet Nexøhuset                  12.300 kr.

-          Botilbuddet Røbo                          14.700 kr.

-          Botilbuddet Stenbanen                  22.640 kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil ultimo 2020 blive givet en samlet status på hvilke aktiviteter der har været afviklet.

 

I skrivende stund er nedenstående enten blevet afviklet eller under planlægning:

 

Klintebo: Har valgt at have fokus på udendørsaktiviteter. I den forbindelse er der indkøbt diverse udendørsspil, en musikboks og et mobilt dansegulv Derudover er der afholdt en stor beboerfest med musik og mad udefra.

 

Stenbanen: Er i gang med at planlægge tur til Brændesgårdshaven, samt tur til Born Park Minigolf.

 

Kommandanthøjen: Har primo august afholdt stor fælles grillfest. Derudover har beoerne vedtaget at der skal arbejdes videre med planlægning af blandt andet biograftur, Pandekage + kaffe/kakao spille/hækle aften, pizzaaften, Minigolf Bornpark, Gokart, Fiskebord fra Nordbornholms røgeri, Sverigestur, tur til Bowlingcenter, Helstegt Pattegris Aften.

 

Nexøhuset: Tre beboere har været en tur på sjælland for at bestige Skovtårnet i Gisselfeld Klosters skove, og derudover er en tur til Brændesgårdshaven under planlægning.

 

Gartnerparken: Der været afholdt Pizzaaften med besøg og optræden af en klovn. Hvad angår andre arrangementer er disse under planlægning i Beboerrådet.

 

Røbo: Har i skrivende stund været på røgeribesøg, og har ultimo planlagt internt cykelløb med forplejning, samt besøg af tryllekunstner.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne til sommerpakkeaktiviteterne forventes anvendt på følgende poster:

 

·         Afvikling af arrangementer, herunder entré, transport, fortæring (f.eks. is og kaffe) på udflugter

·         Omkostninger til ekstra forplejning, som ikke kan rummes i det ordinære budget, ved grillfester, m.v.

·         Honorar og transport/overnatning til kunstnere

·         Frikøb/ekstra personale, som deltager i afviklingen af diverse udflugter/arrangementer

 

Aktiviteterne er af tidsmæssige årsager igangsat før kommunalbestyrelsen har meddelt bevilling hertil, idet bevilling skal indhentes snarest muligt. Anmodning om tillægsbevilling til aktiviteterne vil indgå i sagen om tillægsbevillinger til midtvejsregulering af tilskud og udligning, idet udgiften finansieres ved et særtilskud i 2020.

Sagen om midtvejsregulering af tilskud og udligning forventes forelagt ØEPU på mødet den 9. september og KB på mødet den 17. september.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
Notat vedr. Sommeraktiviteter på Botilbudsområdet – i forlængelse af ’Sommerpakke’-aftale af 19. juni 2020 (PDF)

2.
Aftaletekst sommerpakke 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Indsats for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre i Bornholms Regionskommune

27.00.00A21-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

5

 

Handicaprådet

07-09-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med at Bornholms Regionskommune i 2019 og følgende år fik 1.014 kr. til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og servmord blandt ældre, har der været afholdt debatmøde d. 5. marts 2020. Mødets formål var at deltagerne kunne inspirere til den fremtidige indsats, og også give inspiration til Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi for perioden 2020 – 2022.

Udvalget orienteres hermed om udkommet af dagen, og den fremtidige organisering af indsatsen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at orienteringen tages til efterretning, og at sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sagen sendes til Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Sagsfremstilling

Til mødet var inviteret repræsentanter fra Ældrerådet, Ældresagen, DGI, Danske Seniorer, Faglige Seniorer, Aktivitetscentrene, Røde Kors, Lejerbo, samt kommunens medarbejdere. Dagens tema, som var til debat, var følgende: Hvad skal vi gøre for at afhjælpe ensomhed blandt ældre, og hvem skal gøre de?

 

Som inspiration til debatten - mellem de fremmødte deltager - var der indledningsvist et teoretisk oplæg om ensomhed ved Sarah Hvidberg fra Ældresagen, efterfulgte af yderligere tre oplæg:

 

-        Et lokalt oplæg fra formanden for Ældrerådet Bornholm, Erik A. Larsen, som fortalte om udfordringer og muligheder på Bornholm, set fra Ældrerådets perspektiv.

 

-        Et oplæg af Jannie Nørregaard Rasmussen, Frivillighedskonsulent i Nyborg kommune, som har været medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed siden start i 2015, og fornyligt har udarbejdet en kommunal strategi mod ensomhed.

 

-        Et oplæg om ensomheds tiltag på individ – og foreningsplan fra Ældresagens konsulent for ensomhed, Sarah Hvidberg.

 

Der kom i alt 16 input på dagen, som fremgår af det vedhæftede bilag. Generelt kan siges, at der særligt var 5 temaer, som gik igen.

 

1.    Opsporing – Hvem er de ensomme? Og hvor finder vi dem? og hvilke handlemuligheder er der?

2.    Overblik over tilbud – der er et hav af tilbud til ældre. Der efterlyses et samlet overblik over disse.

3.    Transport – det vil sige muligheden for at kunne transportere sig hen til venner og bekendte og sociale arrangementer.

4.    Lokaler – hvor foreninger kan holde til og afholde diverse arrangementer.

5.    Besøgsvenner – lønnede medarbejdere til socialt udsatte borgere.

 

Administrationen har drøftet 3 mulige spor for det videre arbejde

1.    Civilsamfundet

2.    Bornholms Regionskommune

3.    Civilsamfundet sammen med Bornholms Regionskommune

 

Der arbejdes nu videre med disse 5 temaer i spor 3, altså i et samarbejde mellem civilsamfundet og kommunen.

 

Arbejdet vil blive forankret i Center for Ældre, men vil ske i en tværgående organisering af samarbejdet. Der oprettes en ny funktion i Center for Ældre, som skal være tovholder for arbejdet med at opspore og afhjælpe ensomhed bland ældre, ligesom der er afsat midler til at en seniorrådgiver fra Center for Sundhed, med særlig ekspertise på området, indgår i arbejdet.

Der forventes også deltagelse fra Psykiatri og Handicap.

 

Økonomiske konsekvenser

Opgaven finansieres af de allerede afsatte midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
notat om bekæmpelse af ensomhed blandt ældre (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau

27.36.04Ø54-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

4

 

Handicaprådet

07-09-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketinget har d. 1. maj indgået aftale om ’initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19’, hvoraf det fremgår, at kommunerne skal tilbyde berørte borgere ekstra rengøring. Der gives en orientering om kommunens indsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

 

I forbindelse med COVID-19 udbruddet har kommunen haft mulighed for midlertidigt at begrænse sine forpligtelser efter serviceloven, såfremt det var nødvendigt for at kunne prioritere pleje- og behandlingskapacitet i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det gjaldt bl.a. også rengøring.

 

I Bornholms Regionskommune medførte det, at krisestaben d.11. marts 2020 tiltrådte følgende anbefaling fra Center for Ældre:

 

”Anbefaling vedrørende ophør af borgerrettede opgaver/serviceniveau

Det anbefales at følgende borgerrettede opgaver ophører fra fredag d. 13. marts eller så hurtigt derefter og i første omgang til 31.3 2020.

 

Opgaver, som løses af Hjemmeplejen

-          Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-          Hovedrengøring

(…)

Opgaver, som løses i Plejeboligområdet

-          Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-          Hovedrengøring”

Heraf følger, at der i begge områder og under hele nødberedskabsperioden har været gjort rent på borgers toilet/baderum, men ikke på øvrige arealer. Der har dog været en del borgere, med hjælp fra Hjemmeplejen, hvor de selv eller pårørende valgte at løse opgaven, for at mindske risikoen for smittespredning.

 

D. 17. april 2020 godkendte borgmester og direktion en ny anbefaling fra Center for Ældre:

 

Hjemmeplejen og Plejeboligområdet:

Det anbefales, at følgende indsatser igen leveres, med start i uge 17 og 18:

-          Rengøring i borgers bolig

 

Det vil sige, at fra d. 20. april og fremad har der igen været leveret rengøring hos borgerne, dog stadig og indtil udgangen af juni undtaget hovedrengøring. Den periode, hvor der alene gøres rent på borgers toiletter, strækker sig således over samlet set 5 uger. Da rengøring leveres hver 14. dag kan op til omkring halvdelen af borgerne dog have oplevet, at der gik 6 uger fra sidste rengøring inden nødberedskabet og til første rengøring efter samme. Hver borger vil derfor (i snit) have oplevet ikke at få den fulde bevilgede rengøring 2 til 3 gange i hele perioden, men dog rengøring af toilet/bad.

 

Fra d. 30. juni, hvor nødberedskabsperioden ophører, leveres der også hovedrengøring, når borger ansøger herom og bevilges denne hjælp.

 

Af aftalen fra 1. maj fremgår følgende: ’Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.

 

Der er ikke afsat midler til kommunerne i forbindelse med denne del af aftalen.

 

I Bornholms Regionskommune løb perioden med begrænsninger i hjælpen fra ca. 16. marts til 20. april. I hele perioden har der dog været gjort rent på borgers toilet, af hygiejnemæssige årsager.

 

Det betyder, at den fulde rengøringshjælp var genoptaget på tidspunktet for aftalens indgåelse og at både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet havde genoptaget rengøring i fuldt omfang, herunder foretaget en konkret og individuel vurdering af borgernes behov, som indebar, at hos borgere, hvor det har været vurderet, at der skulle gøres grundigt rent efter en periode med minimal hjælp til rengøring – at der er det også sket.

 

Der blev derfor ikke iværksat særlige initiativer til grundigere rengøring.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Handicaprådets kompetencer og opgaver

27.69.48P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

07-09-2020

12

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

På baggrund af, at der er kommet flere nye medlemmer i Handicaprådet er det relevant med en drøftelse af hvilke kompetencer og opgaver, som ligger i Handicaprådet. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i pjecen ”Handicapråd, den gode praksis” udarbejdet i samarbejde mellem DH og KL.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller

·         at Handicaprådet drøfter hvilke kompetencer og opgaver der ligger i Handicaprådet

 

Handicaprådet den 7. september 2020:

Handicaprådet drøftede hvilke kompetencer og opgaver der ligger i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

 

Alle landets 98 kommuner har pligt til at etablere et handicapråd. De kommunale handicapråds primære mål er at bidrage til, at flere mennesker med handicap opnår lige muligheder og kan leve et liv på lige vilkår med andre borgere i kommunen.

Medlemmer af handicaprådet udpeges hvert fjerde år efter et kommunalvalg. I langt de fleste kommuner er der et godt samarbejde i handicaprådet, og der er gode samarbejdsrelationer mellem rådet, kommunalbestyrelsen og forvaltningerne.

Handicaprådets formål

De 98 kommunale handicapråd arbejder lokalt og på alle politikområder for at skabe lige muligheder og vilkår for borgere med handicap. Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap. Rådet har ikke selvstændig beføjelse til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet. Rådet har således udelukkende en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet skal forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal høre rådet om alle initiativer og forhold, der har betydning for borgere med handicap.

 

Bilag til Handicaprådet 7. september 2020

1.
Handicapråd den gode praksis (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

07-09-2020

13

 

 

Handicaprådet den 7. september 2020:

Handicaprådet hilser med tilfredshed, at handicapområdet er blevet tænkt ind i budgetlægningen. Der ønskes et punkt på vedr. Bright Green Island i børnehøjde til næste møde.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

07-09-2020

14

 

 

Handicaprådet den 7. september 2020:

Intet.