Referat
Handicaprådet
05-10-2020 kl. 16:30
skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Orientering om Bright Green Island - i børnehøjde
  åbent 3 Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning
  åbent 4 Etablering af socialtandpleje i Bornholms Regionskommune
  åbent 5 Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås
  åbent 6 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet
  åbent 7 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

05-10-2020

1

 

 

Fraværende

Karin Lerche Jaque

 

Bemærkninger til dagsordenen

Koordinator for skoletjenesten Bornholm Ulla Didriksen deltager under punkt 2

Selina Munch-Petersen er indkaldt som suppleant for Karin Lerche Jaque

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om Bright Green Island - i børnehøjde

17.00.00P00-0265

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

05-10-2020

2

 

Hvem beslutter

Handicaprådet beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. juni 2020 at arbejde med målet ’Bright Green Island – i børnehøjde’, og udvalget godkendte den 25. august en procesplan for arbejdet. Handicaprådet orienteres om status på arbejdet samt den videre proces.

 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Handicaprådet den 5. oktober 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Handicaprådet glæder sig over projektet og ser frem til en opfølgning i april/maj måned 2021, som en opfølgende status på projektstart.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. juni 2020 at tilføje et mål om øget fokus på arbejde med grøn dannelse i skoler og dagtilbud. Børne- og Skoleudvalget ønsker med målet om ’Bright Green Island – i børnehøjde’ at børn og unge på Bornholm skal opnå bevidsthed om, hvordan de hver især er med til at påvirke naturen, klimaet og bæredygtige fællesskaber. De mange valg man træffer i hverdagen kan påvirke og ændre på miljøet såvel lokalt som globalt. Denne bevidsthed skal øges blandt børn og unge, så omtanke, medansvarsfølelse, naturforståelse og kærlighed til naturen udvikles.

 

I målet hedder det blandt andet følgende:

”Børn og unge på Bornholm skal opnå bevidsthed om, hvordan de hver især er med til at påvirke naturen og klimaet og bæredygtige fællesskaber. De skal vide, at de med deres mange valg i hverdagen kan påvirke og ændre på miljøet lokalt som globalt. Det indbefatter omtanke, medansvarsfølelse, naturforståelse og kærlighed til naturen. Derfor ønsker BSU at integrere bæredygtighed i dannelsesbegrebet for bornholmske børn og unge i alderen 0 – 18 år.”

 

Den 25. august godkendte Børne- og Skoleudvalget nedenstående procesplan for arbejdet, der skal sikre, at der til foråret 2021 foreligger en samlet plan for børns og unges grønne dannelse i Bornholms Regionskommune. Der pågår således et arbejde med at kortlægge de mange initiativer og indsatser, der allerede fungerer på skole- og dagtilbudsområdet samt en vurdering af, hvordan disse kan danne grundlag for det videre arbejde og indfrielse af det politiske mål.

 

Procesplan for ’Bright Green Island – i børnehøjde’

August – september 2020

Kortlægning af, hvordan skoler og dagtilbud i dag arbejder med grøn dannelse med henblik på videregivelse af gode erfaringer til det videre arbejde i folkeskoler og på dagtilbudsområdet.

25. august 2020

Børne- og Skoleudvalget behandler procesplanen.

27. august

CenterMED Børn og Familie orienteres om procesplanen og inddrages i det kommende arbejde. CenterMED skal sikre, at de respektive AfdelingsMED orienteres og inddrages i det løbende arbejde.

28. august

På et skole- og mellemledermøde orienteres om procesplanen og inddrages i det kommende arbejde.

8. september

CenterMED Skole orienteres om procesplanen og det kommende arbejde. CenterMED skal sikre, at de respektive AfdelingsMED orienteres og inddrages i det løbende arbejde.

22. september

Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen samt Dagtilbudsbestyrelsen orienteres om procesplanen og inviteres til en kvalificerende drøftelse af initiativer, der skal understøtte målet.

25. september

Procesplanen samt initiativer drøftes på et fælles ledermøde med Center for Skole og Center for Børn og Familie, der skal forholde sig til de fremkomne forslag fra Samrådet og Dagtilbudsbestyrelsen.

 

Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med en tovholder fra Administration og rådgivning, som skal arbejde med en samlet plan for børns og unges grønne dannelse på Bornholm, og som dermed skal sikre et fortsat, aktivt arbejde med grøn dannelse i institutioner og folkeskoler.

 

Arbejdsgruppen skal desuden trække på den oprindelige gruppe, der blev nedsat på Bornholmerdøgnet, og som har arbejdet med Grøn dannelse siden 2017.

19. oktober

CenterMED Børn og Familie orienteres om status på arbejdet.

27. oktober

CenterMED Skole orienteres om status på arbejdet.

20. november

Status på arbejdsgruppens arbejde drøftes på et fælles ledermøde med Center for Skole og Center for Børn og Familie.

26. februar

Status på arbejdet og første udkast til en samlet plan for børns og unges grønne dannelse på Bornholm drøftes på fælles ledermøde med Center for Skole og Center for Børn og Familie.

16. marts

CenterMED Skole orienteres om status på arbejdet og første udkast til samlet plan.

Marts/ April 2021

CenterMED Børn og Familie orienteres om status på arbejdet og første udkast til samlet plan.

Marts 2021

Arbejdsgruppen justerer og videreudvikler den samlede plan forud for en politisk behandling i april.

April 2021

Afrapportering på Børne- og Skoleudvalgets mål om ’Bright Green Island – i børnehøjde’ og aflevering af samlet plan for arbejdet med børns og unges grønne dannelse på Bornholm.

Maj 2021

CenterMED Børn og Familie og CenterMED Skole orienteres. CenterMED skal sikre, at de respektive AfdelingsMED orienteres og inddrages i det videre arbejde.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Rammeaftale 2021-2022  for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

 

27.03.40P27-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

6

 

Handicaprådet

05-10-2020

3

 

Hvem beslutter

Social-og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Rammeaftale 2020-2021 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

 

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

 

Rammeaftale 2020-2021(Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Før kommunalbestyrelsen får forelagt sagen til godkendelse, høres den i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)   At Social- og Sundhedsudvalget sender Rammeaftale 2020-2021 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i høring i Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd før godkendelse i kommunalbestyrelsen.

b)   At kommunalbestyrelsen godkender Rammeaftale 2020-2021 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
a) Anbefales, Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få at tilsendt høringssvarene fra Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd før behandlingen i kommunalbestyrelsen, idet udvalget forbeholder sig ret til at behandle sagen ved et ekstraordinært møde.
b) Anbefales

Sagsfremstilling

KR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022.

 

Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning for Kommunerne i

hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

 

 

 

En rammeaftale er en løbende aftale mellem en eller flere ordregivere på den ene side og en eller flere leverandører på den anden. Formålet med rammeaftalen er at fastsætte vilkårene for de kontrakter/leveranceaftaler, der skal indgås i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og mængde.

 

Rammeaftalens betydning for Bornholms Regionskommune

 

Overordnet ses en videreførelse af Rammeaftalen for 2019 – 2020.

 

Rammeaftalens tematiske udmeldte fokusområder om Udvikling af en aktuel og relevant tilbudsvifte, og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser, samt udviklingen af en ny Økonomimodel, er det vurderingen, at et bredt udbud af relevante udbud og en styrkelse af mulighederne for de kommunale indsatser overfor borgere med psykiske lidelser, vil bidrage positivt til den samlede indsats overfor målgruppen på Bornholm.

 

De tilbud som er omfattet af Rammeaftalen giver en bredere og mere specialiseret vifte af tilbud, da de højt specialiserede tilbud kan bidrage til opgaveløsningen på de områder, hvor Bornholms Regionskommune ikke har den nødvendige ekspertise til opgaveløsningen i disse helt særligt fagligt krævende opgaver.

 

Når Bornholms Regionskommune vælger, at anvende disse tilbud, så er det med baggrund i, at kan opstå behov for helt særlige kompetencer i opgaveløsningen, som ikke findes i kommunens portefølje på området. Alternativet kan/vil være, at etablere enkeltmandstilbud på Bornholm, som oftest er meget dyre, og hvor tilbuddet kan risikere ikke at indeholde de samme faglige kompetencer som et højt specialiseret tilbud i Regionen.

 

Center for Psykiatri og Handicap vurderer, at det er nødvendigt at have den brede vifte af specialiserede tilbud for, at kunne sikre den bedste opgaveløsning for den enkelte borger – det er særdeles vigtig, at den enkelte borger sikres den nødvendige støtte og hjælp for, at kunne mestre eget liv.

 

I forhold til Økonomimodellen, er det vurderingen, at denne vil medvirke til, at sikre et mere gennemskuelig økonomisk overblik for de ydelser som Bornholms Regionskommune køber udenøs, idet der skabes en større gennemsigtighed i takststrukturen for de regionale tilbud.

 

Af bilag 1 – Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2021-2022 fremgår det:

”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019. Hvis man fraviger det aftalte fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning”.

 

I Center for Psykiatri og Handicap er processen for implementeringen af en takststyringsmodel, på botilbudsområdet, i eget regi opstartet. Det er forventningen at takststyringsmodellen giver en mere økonomisk gennemsigtighed tilbuddene imellem, da taksterne er differentieret og baseret på borgernes funktionsniveau (både mentalt og fysisk).

 

Derudover forventes det, at takststyringsmodellen på botilbudsområdet vil give en god og sammenhængende dialog mellem myndighed og udfører, således at den vil understøtte en sikker afgørelse og en præcis målsætning for den enkelte borger.

 

 

 

 

 

Rammeaftale 2021-2022

 

I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: -At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

 

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og

2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper.

Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

 

Rammeaftale 2021-2022:

 

·        Link til udkast til Rammeaftale

·        Link til Teknisk bilag 1 - teknisk bilag til Styringsaftalen

·        Link til Teknisk bilag 2 - teknisk bilag til Udviklingsstrategien

 

Baggrund og proces

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor d. 30. november 2020 (jf. sag om Rammeaftalen).

 

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

 

Centrale Udmeldinger:

 

·        Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

·        Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

·        Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug

 

Hovedstadens Centrale Udmeldinger

Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt Borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger.

 

Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

 

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 ift. Rammeaftale 2019-2020

En stor del af indholdet i Rammeaftale 2021-2022 går igen fra Rammeaftale 2019-2020, men de største ændringer fremgår nedenfor for at lette gennemlæsning af Rammeaftalen.

 

Selve Rammeaftalen

 

Fokusområde

Af Rammeaftalens udviklingsstrategi fremgår som tidligere år fokusområde for de kommende år. I Rammeaftale 2021-2022 er der et overordnet udviklingsstrategisk fokus på ’kvalitet’, som konkretiseres i to tematiske fokusområder, hhv. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

’Følg og forklar’-modellen

Det er nyt, at der fremover bliver fulgt op på takstudviklingen ved brug af en ’Følg og forklar’-model. Det betyder, at kommunerne skal indberette uregelmæssige takststigninger, der differentierer fra reguleringen ift. pris- og lønudviklingen. Læs mere om ’følg og forklar’-modellen under teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

 

Økonomimodel

Desuden er økonomimodellen ny i Rammeaftalen. Økonomimodellen skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov. Læs mere om ændringerne ift. økonomimodellen under teknisk bilag 1 afsnit 2.

 

Monitorering af det specialiserede socialområde

Forud for Rammeaftale 2021-2022 er der udarbejdet en monitorering af det specialiserede socialområde. Monitoreringen indgår som en del af Rammeaftalen 2021-2022.

 

Gennemsigtighed i takststrukturen

I økonomiaftalen 2020 er der aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen. Læs mere herom i teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

 

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre Centrale Udmeldinger om målgrupperne Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug, Borgere med udviklingshæmning og dom og Borgere med svære spiseforstyrrelser. I forbindelse med fastlæggelse af Rammeaftalens Udviklingsstrategi skal kommunalbestyrelserne behandle afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

 

Teknisk bilag 1 (Styringsaftalen)

I teknisk bilag 1 om Styringsaftalen er der særligt ændret i følgende afsnit:

 

• 1. Indledning

• 2. Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2021-2022

• 2.2 Ny økonomimodel

• 2.2.2 Økonomimodel til opstartsfase for nye tilbud eller pladser

• 2.3 Ny monitoreringsmodel

• 3.4 Tillægsydelser og abonnementsordninger

• 4.6 Aftale om etablering og lukning af tilbud og pladser.

 

Teknisk bilag 2 (Udviklingsstrategien)

I teknisk bilag 2 om Udviklingsstrategien er tabeller opdateret ift. kapacitet og belægning, hvilket har medført en opdatering af flere tekstpassager (bl.a. 2.2 Tilbud på Børne- og ungeområdet som følges i regi af Udviklingsstrategien 2021-2022, 2.3 Tilbud på voksenområdet som følges i regi af Udviklingsstrategi 2021-2022, 4 Udvikling i kapacitet og belægning i tilbudstyper fordelt på målgrupper).

 

Desuden er afsnittene om de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger opdaterede. Afsnit 11 om National koordination er opdateret med henblik på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 5. oktober 2020:

Handicaprådet anbefaler rammeaftalen, som den foreligger og ser frem til, at få en orientering i foråret 2021 af den praktiske udmøntning, herunder omfanget af anbringelser udenøs opdelt i specialer.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Etablering af socialtandpleje i Bornholms Regionskommune  

29.15.18A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

4

 

Handicaprådet

05-10-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen afsat midler til at etablere en kommunal socialtandpleje. Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte personer. Udvalget skal godkende målgruppen for og placering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

·        At sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt om Socialtandplejen

 

Den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse om socialtandpleje i Sundhedsloven i kraft. Socialtandpleje er et kommunalt vederlagsfrit tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer. 

Den primære målgruppe for socialtandplejen er borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller som har midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er primært tale om gade-hjemløse og borgere på herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Kommunen kan endvidere besluttet, at tilbuddet om socialtandplejen udvides til at omfatte andre særligt socialt udsatte grupper, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

 

Socialtandplejen skal tilbyde to typer behandling:

·        Akut tandbehandling med henblik på at afhjælpe smerter og andre akutte tilstande fra tænder og mund,

·        Funktionsopbyggende behandling, der tager sigte på at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på tænder, som opleves socialt uacceptabel.

Der kan også tilbydes behandling i ”fuld bedøvelse”, hvis det skønnes nødvendigt ud fra en faglig vurdering. Endvidere er der et fokus på forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Der er tale om et visiteret tilbud. I udkast til vejledning for socialtandplejen lægges der vægt på, at borgere i målgruppen skal have let og hurtig adgang til socialtandpleje, hvorfor kommunen skal undgå unødig lang myndighedsbehandling i forbindelse med visitation til ordningen.

Socialtandplejen kan etableres som behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgår aftale med private klinikker.

Kommunerne kompenseres for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Bornholms Regionskommune er blevet kompenseret med 270.000 kr. i 2020 og 411.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Etablering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune

I forbindelse med etablering af socialtandplejen på Bornholm skal der træffes nærmere bestemmelse om bl.a. målgruppen og placering af opgaven.

Målgruppen

Kommunen kan udvide tilbuddet til også at omfatte andre særligt socialt udsatte grupper, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt nærmere at fastlægge omfanget af borgere i den primære målgruppe samt udgifterne til behandling.

·        Det anbefales derfor, at tilbuddet om socialtandpleje forbeholdes den primære målgruppe.

 

Placering

·        Det anbefales, at socialtandplejen forankres i den Kommunale Tandpleje på Bornholm, hvor personalet kan bygge videre på erfaringer fra den kommunale omsorgs- og specialtandpleje og medvirke til, at der oparbejdes den nødvendige erfaring med behandling af målgruppen.

 

Såfremt det besluttes at socialtandplejen forankres i den Kommunale Tandpleje på Bornholm vil en tværfaglige gruppe med deltagelse af repræsentanter fra Rusmiddelområdet, Psykiatri og Handicap og Ungeporten i samarbejde med den Kommunale Tandpleje fastlægge de nærmere rammer for socialtandplejen i kommunen, herunder sikre:

·        at visitationen kan ske let og hurtig fx med mulighed for en mundtlig dialog mellem relevante fagpersoner

·        at viden om tilbuddet formidles til såvel målgruppen som fagpersoner i kommunen, der kommer i kontakt med målgruppen

·        socialtandplejen har fokus på forebyggelse og rådgivning om tandsundhed og behandlingsmuligheder til en bredere gruppe af socialt udsatte borgere fx gennem en kørende funktion til væresteder og andre tilbud til socialt udsatte i kommunen

 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet inden udvalget træffer beslutning om, målgruppe og placering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Den Kommunale Tandpleje under Center for Sundhed og Forebyggelse har i forbindelse med udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammer fået tilført 270.000 kr. i 2020 og 411.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Det forventes, at opgaverne der knytter sig til socialtandplejen varetages indenfor det afsatte budget.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen 

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 5. oktober 2020:

Handicaprådet glæder sig over etableringen i Bornholms Regionskommune og anbefaler ordningen, som den er beskrevet.

Handicaprådet ønsker en orientering om 1/2 år om hvordan det er gået.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Bekendtgørelse om tandpleje (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Arealreservation til Bornholms Vandkulturhus - Nørrekås  

                 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

7

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

4

 

Handicaprådet

05-10-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen for Rønne Svømmehal om en arealreservation af den såkaldte ’Trekantgrund’ på Nørrekås til et kommende Bornholms Vandkulturhus. Ansøgningen baserer sig på et program, der skitserer projektet. For at muliggøre yderligere projektudvikling og fundraising efterspørger bestyrelsen en arealreservation på i første omgang 2 år. Der er i den aktuelle anmodning ikke økonomiske forpligtelser forbundet med reservationen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·        Projektprogrammet sendes i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med henblik på en udtalelse om projektets potentialer og samspil med øvrige aktiviteter og tiltag på Bornholm.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse.
Punktet sendes til orientering til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Rønne Svømmehal, der står bag ideen om udviklingen af et nyt Bornholms Vandkulturhus.

Projektet er tiltænkt en placering på den såkaldte ”Trekantgrunden” på Nørrekås, som fremgår af kortet i bilag 1.1.

Bilag 1.1 - Kort over Nørrekås med arealet markeret

 

Der er udarbejdet et ambitiøst projektprogram af KHR Arkitekter, hvor bestyrelsen for Rønne Svømmehals planer er gjort konkrete.

Visionen for Bornholms Vandkulturhus er, at huset skal danne ramme om alle former for vandsport for både almindelige brugere og eliteudøvere og for klassiske svømmehalsaktiviteter kombineret med maritime sportsgrene og aktiviteter.

Det bærende element er, at huset skal være et nyt socialt mødested for alle, der interesserer sig for sundhed og leg omkring vandaktiviteter. Målet er at skabe nye rammer for den ”Blå dannelse”, som i sig selv vil være et trækplaster for turister og besøgende fra resten af Bornholm.

I materialet er det oplyst, at Bornholms Vandkulturhus skal bygges med fokus på vandidrætten og med gode muligheder for at lege. Svømmehallen skal overordnet indeholde tre afdelinger: en afdeling til elite- og motionssvømning, et vandland og en rehabilitering- og wellnessafdeling.

Bygningens størrelse er i forslaget på 3.500m2 og derudover vil der være behov for et større areal til parkering og aktiviteter i tilknytning til huset. Idet placeringen af bygningen ikke kendes endnu vil reservationen skulle dække hele Trekantgrunden.

Bilag 2.1 – Vision for Bornholms Vandkulturhus

 

I programmet angives endvidere en række fordele ved projektet, og dets placering på Trekantgrunden. Det er et stort ønske, at huset placeres nær hav og havn, og at omkringliggende udendørs vandaktiviteter kan inviteres ind i huset. Der vil derfor blive arbejdet med en stærk forbindelse mellem havet og Vandkulturhuset, hvilket vil gøre bygningen unik i en bornholmsk kontekst.

Det beskrives, at med en placering på Nørrekås vil det være oplagt at vandkulturhuset integreres med havnearealerne, og at de foreninger, der allerede i dag har deres gang på havnen, tænkes ind i huset. F.eks. vil Bornholms Vandkulturhus kunne facilitere en udendørs vinterbadeklub med sauna som en naturlig del af husets rehabilitering- og wellnessafdeling.

 

Høring i Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Administrationen anbefaler at projektprogrammet sendes i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med henblik på en udtalelse om projektets potentialer og samspil med øvrige aktiviteter og tiltag på Bornholm.

Udtalelsen vil indgå i den videre politiske behandling af om kommunen skal reservere en grund til Vandkulturhuset under de ønskede forudsætninger (se afsnittet om økonomiske konsekvenser).

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke har besluttende kompetence, men som fungerer som Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.


IVK kan både stille forslag direkte til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og behandle opgaver/ forslag stillet af udvalget. IVK skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

 

 

Foreløbig vurdering

Regionskommunen har gennem flere år prioriteret udviklingen af Rønne, ligesom der i de kommende års budgetter er afsat penge til at virkeliggøre tankerne i den strategiske udviklingsplan for byen. På den baggrund bliver alle projekter vurderet i forhold til den værdi, de kan give til byen i form af bylivsskabende aktiviteter, samt aktiviteter, der er med til at indfri de målsætninger, der er formuleret i den strategiske udviklingsplan for Rønne, herunder mål nr. 2: ”Vi skal forbinde by, havn og hav”. Ideen om et vandkulturhus fremgår således som en konkret anbefaling i den strategiske udviklingsplan, hvor netop Trekantgrunden udpeges som mulig placering (s. 73)

Bilag 3.1 – Den Strategiske udviklingsplan for Rønne

 

Det er administrationens foreløbige vurdering, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne indfri mange af de ønsker, der er til områdets udvikling. Det gælder både i forhold til de mulige synergieffekter med de omkringliggende vandsportsforeninger og -aktiviteter, men også i forhold til at skabe endnu et rekreativt tilbud, der kan understøtte bevægelserne fra by til havn. Endelig er det også vurderingen, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne være en attraktion for både besøgende bornholmere og turister.

Såfremt regionskommunen støtter realiseringen af projektet gennem en arealreservation, vil dette ifølge Rønne Svømmehals bestyrelse betyde, at den aktuelle fundraising til projektet, hvor der pt. er dialog med både lokale og nationale fonde, understøttes yderligere.

Som nævnt ovenfor er der i øjeblikket igangsat et arbejde med den videre udvikling af Nørrekås, hvor det er planen, at vandkulturhuset indgår i den strategiske helhedsplan for området. Det anbefales derfor umiddelbart, at der ikke fastlægges et bestemt areal, men at hele det areal, der er markeret i bilag 1.1 reserveres til projektet. Dette åbner mulighed for, at projektet på en mere fleksibel måde vil kunne udvikles parallelt med den øvrige udvikling af Nørrekås.

 

Det bemærkes, at visionen om at etablere en wellnessafdeling kan føre til en konkurrenceforvridende situation, hvis Bornholms Vandkulturhus i fremtiden skal have offentlig driftsstøtte. Dette anmodes bestyrelsen for Rønne Svømmehal om at adressere i den kommende udviklingsproces.

 

Det anbefales, at arealet på 15.000 m2 reserveres til projektet i 2 år, således at arealreservationen udløber d. 1. oktober 2022, hvor reservationen tages op til fornyet politisk behandling.

 

Det skal bemærkes at der for nærværende ikke er foretaget en konkret undersøgelse af   eventuelle forureninger af grunden, spildevandsforhold i området etc. Ligeledes er forhold omkring parkering ikke afklaret, men parkering i området omkring Nørrekås indgår som en del af arbejdet med helhedsplanen i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske bindinger forbundet med selve arealreservationen. Det fremgår dog af visionsoplægget (bilag 2.1), at Bornholms Regionskommune forventes at medfinansiere projektet i form af at levere en byggemoden grund, der er renset i forhold til evt. forurening, samt levere infrastrukturen med parkeringspladser og tilkørselsforhold etc. Selve anlægsinvesteringen forventer Rønne Svømmehal primært at skulle tilvejebringe gennem store fonde og sekundært mindre lokale fonde og private investorer.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 5. oktober 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1.2 - Vision Bornholms Vandkulturhus (PDF)

2.
Bilag 1.3 - Ansøgning om Reservation af Trekantsgrunden (PDF)

3.
Bilag 1.4 - Strategisk udviklingsplan for Rønne (PDF)

4.
Bilag 1.1 - Kort over Nørrekås med arealet markeret (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

05-10-2020

6

 

 

Handicaprådet den 5. oktober 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

05-10-2020

7

 

 

Handicaprådet den 5. oktober 2020:

Intet.