Referat
Handicaprådet
11-06-2020 kl. 16:30
skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 BAT helårskøreplan 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

11-06-2020

1

 

 

Fraværende

Lis Schou

Karin Lerche Jaque

Karina Bundgaard

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lone Pihl er indkaldt som suppleant for Karina Bundgaard

 

Inden mødets afslutning blev det besluttet, at der holdes et ekstraordinært handicaprådsmøde mandag den 29. juni kl. 16.30 hvor punktet afrapportering på arbejdet vedrørende specialtilbud behandles.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  BAT helårskøreplan

13.05.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

11-06-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og miljøudvalget beslutter

Resumé

De seneste år er der kommet flere ændringer til den nuværende køreplan bl.a. på grund af flytning af dele af Campus samt flere besparelser på ruterne i køreplanen. Dette har gjort, at den eksisterende køreplan ikke er så konkret og præcis i praksis som ønsket. Hvilket har den betydning, at både kunder og chauffører har svært ved, at forstå den nuværende køreplan. Ligeledes er det blevet vanskeligt, at sende data til rejseplanen i dens nuværende form. Derfor finder BAT, at en revision af køreplanen er nødvendig.

BAT foreslår, derfor en ny helårskøreplan og efter et nyt køreplanskoncept, hvor der køres efter en grundplan og ekstra på skoledage. Busserne vil ligeledes primært kører frem og tilbage på de fleste ruter, i stedet for som i den nuværende køreplan, hvor der rutemæssigt primært køres i ring.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. juni 2020:

Godkendt. Helårskøreplanen sendes ligeledes til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Efter udflytning af Gymnasiet og øget aktivitet på Campus kræver det, at BATs busser kører ad Borgmester Nielsens Vej på alle afgange. Det betyder, at den nuværende køreplan bliver for ”stram”. Der mangler ca. 10 minutter på hver omgang, hvilket betyder uforholdsmæssig meget spildtid, idet bussen kommer for sent ind til, at kunne køre igen på næste tur. Det betyder brug af flere busser og flere chaufførtimer.

I forbindelse med flere spare tiltag, har BAT taget køreplantimer ud, kortet ruter af og lavet korrespondance på flere ruter. Dette gør, at eksisterende køreplan er blevet uigennemskuelig især på rute 6 og 9, men også på 2 og 10.

Det betyder i praksis, at kunder og chauffører har svært ved at forstå de nuværende køreplaner. Samtidig er det en næsten umuligt, at sende data til rejseplanen, da køreplanen ikke er konkret og præcis. Derfor er en revision af køreplanen nu nødvendig.

BAT foreslår derfor en ny helårskøreplan, hvor der køres efter en grundplan og ekstra på skoledage.

 

Ny helårskøreplan:

For at få en mere optimal drift foreslås at ruterne 1-6 laves, så de kører frem og tilbage og rute 7 kører Nexø-Sandvig-Rønne hele året.

I sommerhalvåret, hvor behovet er for kørsel i sommerhusområderne og til Brændegårdshaven kører rute 8, Rønne-Arnager-Åkirkeby-Boderne-Sømarken-Dueodde-Nexø-Brændegårdshaven-Svaneke og retur.

Betjeningen bliver den samme som i dag, men hver enkelt rute kan ”leve sit eget liv” og ikke være afhængig af korrespondance med andre ruter. Dette gør, at der kan laves vagtplaner der er optimale ift. regler om arbejdstid, pauser etc. 

·        Rute 1: Rønne – Hasle – Rutsker – Olsker – Allinge – Sandvig / og retur

·        Rute 2: Rønne – Nyker – Klemensker –Rø – Tejn – Allinge – Sandvig / og retur

·        Rute 3: Rønne – Vestermarie – Almindingen – Østermarie – Østerlars – Gudhjem / og retur.

·        Rute 4: Rønne – Årsballe – Østerlars – Østermarie – Svaneke / og retur

·        Rute 5: Rønne – Lufthavnen – Nylars – Lobbæk – Åkirkeby – Pedersker – Snogebæk – Balka – Nexø / og retur.

·        Rute 6: Rønne – Vestermarie – Åkirkeby – Bodilsker – Nexø / og retur.

·        Rute 7: Nexø – Årsdale – Svaneke – Listed – Gudhjem – Helligdommen – Tejn – Allinge – Sandvig – Vang – Hasle – Klemensker – Nyker – Rønne. Køres i begge retninger.

·        Rute 8: Rønne – Arnager – Åkirkeby – Boderne – Sømarken – Dueodde – Snogebæk – Nexø – Brændegårdshaven – Svaneke / og retur. Køres primo maj til september i turistsæsonen. 

·        Rute 1N: Natbus Rønne-Muleby-Nyker v. Lindevej-Klemensker-Rutsker- Alleing-Sandvig-Tejn-Helligdommen-Østerlars-Østermarie-Almindningen-Knudsker-Rønne (som i nuværende køreplan)

·        Rute 2N: Natbus Rønne-Vestermarie-Nylars-Lobbæk-Åkirkeby-Pedersker-Snogebæk-Balka-Nexø-Arsdale-Svaneke-Listed-Østermarie-Østerlars-Aarsballe-Knudsker-Rønne (som i nuværende køreplan)

Natbusser kører 00:05 natten efter søn-torsdag. 02:05 Natten efter fredag og lørdag.

Køreplanen er tilrettet skolernes ringetider og færgeankomst / afgang.

På rute 4 køres der igennem fra Østermarie – Svaneke til Nexø på to afgange, hverdage om morgenen.

 

På rute 5 køres der igennem fra Nexø – Aarsdale – til Svaneke på to omgange, hverdage om morgenen. Dette for at skoleelever fra Østermarie til hhv. Svaneke friskole og Paradisbakkeskolen ikke skal skifte bus.

 

Ved at tilpasse afgangstider på rute 6 så der køres hver halve time, vil Åkirkeby og Nexø blive betjent hver halve time i dagtimerne på hverdage.

 

Ved at tilpasse afgangstider på rute 1, 2 og 7, vil Allinge og Sandvig blive betjent hver halve time i dagtimerne på hverdage.

 

Rute 9: Åkirkeby – Koldekildehus – Østermarie – Østerlars – Gudhjem bliver til en skolebus, der kun køre på skoledage. 

 

Rute 10 er lagt sammen med rute 7.

 

Ved udarbejdelse af vognløbsplaner bliver det lavet så f.eks. en rute 5 eller 6 fra Rønne til Nexø, efter 5 minutters ophold i Nexø bliver til en rute 7 over Nordlandet til Rønne. Det samme gælder for en rute 7 fra Rønne over Nordlandet til Nexø, bliver efter 5 minutters ophold i Nexø til en rute 5 eller 6 mod Rønne. Dette betyder at man kan køre fra f.eks. Allinge til Pedersker uden at skifte bus. Der er samtidig mulighed for at en rute 5 kan vende i Nexø og returnerer til Rønne, hvis vi vælger at rute 7 ikke skal køre på bestemte afgange.

 

Ved at indføre en helårskøreplan, vil der være en besparelse ift. at trykke og husstandsomdele køreplaner to gange årligt, samt at ændre skilte på standere og i busskure to gange årligt.

Der vil være besparelser i driften, da der ikke skal laves nye vagtplaner to gange årligt. Desuden forventes der en besparelse på 2-3 årsværk, ved reviderede vagtplaner, tilpasset ny helårskøreplan.

Ved udflytning til Titan, med 2/3 af busserne vil BAT kunne indarbejde depotstart og pauser i køreplanen, så tomkørsel begrænses.

Der tages forbehold for mindre justeringer ift. afgangstider.

Udkast til ny køreplan er vedhæftet som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på trykning og husstandsomdeling af køreplaner kr. 60.000 / årligt

Besparelse på opsætning af køreplaner kr. 50.000 /årligt

Besparelse på 2-3 årsværk, ved reviderede vagtplaner, tilpasset ny helårskøreplan. Et årsværk er ca. 400.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 11. juni 2020:

Handicaprådet hilser med tilfredshed helårskøreplanen, som rådet ser som en fantastisk god plan, men opfordrer samtidig til, at man forlænger rute 8 til og med efterårsferien, så den ikke stopper i uge 35.

Handicaprådet opfordrer til, at man sikrer kørslen fra Allinge via Olsker, Hasle og Muleby, så det er muligt at nå morgenfærgen (rute1)

Handicaprådet ønsker, at der er kapacitet i de ordinære busser også på de tidspunkter, hvor der er mange lejrskoleelever. Handicaprådet ønsker, at der er mulighed for at der kan indsættes ekstra kørsel.

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. juni 2020

1.
NatBus1 (PDF)

2.
NatBus2 (PDF)

3.
Rute 1 Vinter2020-2021 (PDF)

4.
Rute 2 Vinter2020-2021 (PDF)

5.
Rute 3 Vinter2020-2021 (PDF)

6.
Rute 4 Vinter2020-2021 (PDF)

7.
Rute 5 Vinter2020-2021 (PDF)

8.
Rute 6 Vinter2020-2021 (PDF)

9.
Rute 7 Vinter2020-2021 (PDF)

10.
Rute 8 Vinter2020-2021 (PDF)