Referat
Handicaprådet
15-09-2020 kl. 16:30
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budget 2021 i høring
  åbent 3 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

15-09-2020

1

 

 

Fraværende

Lis Schou

Karina Bundgaard

Ole Erling Lærke

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lone Pihl er indkaldt som suppleant for Karina Bundgaard

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2021 i høring  

00.30.00Ø00-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

15-09-2020

2

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Resumé

Handicaprådet har tidligere givet høringssvar i forbindelse med budget 2021. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen indgået en aftale om budgettet. Nye og ændrede forslag til budget 2021 som følge af budgetforhandlingerne er sendt i høring fra tirsdag den 8. september og frem til mandag den 21. september.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)   at høringsmaterialet med nye og ændrede forslag til budget 2021 drøftes

b)   at der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar

 

Handicaprådet den 15. september 2020:

Handicaprådet hilser med tilfredshed, at Bornholms Regionskommune i år har undgået de helt store besparelser ved arbejdet med budget 2021 og overslagsår.

Men Handicaprådet udtrykker bekymring ved, at elevtallet på Kildebakken låses fast, uagtet at der i fremtiden er behov for flere specielle tilbud i de kommende år.

Handicaprådet anbefaler Kommunalbestyrelsen at vælge scenarie C fremfor for scenarie A i inkluderende fællesskaber, men påpeger, at der ikke bør sættes loft over børnetallet på Kildebakken.

Kommunalbestyrelsen opfordres også til at gentænke løsningen omkring DASK.

Kommunalbestyrelsen opfordres til at finde finansiering til renovering af de lokaler, som de unge i Ungehuset bor i.

Handicaprådet noterer dog med tilfredshed, at der i år ser ud til at være fokus på handicappedes forhold, bl.a. fokus på handicaptoiletter, for eksempel på Klemensker Skole.

Handicaprådet udtrykker også tilfredshed med, at der i 2021-budgettet er blevet plads til et ABA-anlæg på Kildebakken.

Ivrigt anerkender Handicaprådet at Peers projektet fortsætter og videreførelse af sorggrupper for børn videreføres og at den sammenhængende ungeindsats styrkes.

Der indsendes i øvrigt uddybende høringssvar fra DH og øvrige brugerrepræsentanter i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

En enig kommunalbestyrelse indgik den 28. august den aftale om budgettet for 2021 og efterfølgende år.

Budgetarbejdet kunne i år tage udgangspunkt i et økonomisk råderum med mulighed for en udvidelse af udgifterne. Der er med udgangspunkt i det sparekatalog, der tidligere har været sendt i høring, medtaget en række besparelser, hvor konsekvenserne vurderes at være begrænsede.

Det har også medvirket til at give plads til, at kommunalbestyrelsen har kunnet tildele flere midler til en række områder, samt imødekomme ansøgninger fra eksterne parter.

Beskeden om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner fik kommunen først efter at budgetforhandlingerne var afsluttede. Der var indregnet et tilskud på 12 mio. kr. i budgetforliget. En eventuel udmøntning af de ekstra midler indgår ikke i det udsendte materiale.

 

Høringssvarene vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 21. september 2020 kl. 12.00.

Høringssvar indsendes pr. mail til Økonomi og Personale på oep-budget@brk.dk.

 

Materialet med beskrivelser af de enkelte forslag kan findes på kommunens hjemmeside.

 

Bilag til Handicaprådet 15. september 2020

1.
Høringsbrev nye og ændrede forslag - budget 2021 råd og udvalg (PDF)

2.
Emner i budgetforliget - agivelse af nye og ændrede forslag (PDF)

3.
Høringssvar fra Handicaprådet budget 2021 (DOCX)

4.
Høringssvar fra DH og øvrige brugerrepræsentanter i Handicaprådet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

15-09-2020

3

 

 

Handicaprådet den 15. september 2020:

Intet.