Referat
Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm
15-12-2016 kl. 16:30
Hotel og restaurant Nordlandet, Strandvejen 68, 3770 Allinge
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra Transport- og Bygningsministeriet om sejladsen efter 1. september 2018
  åbent 3 Rapport fra CRT om effekterne af tilskud til fragtprisnedsættelse
  åbent 4 Regnskab samt årsrapport 2015
  åbent 5 Forslag til mødeplan for 2017
  åbent 6 Godkendelse af budget 2017
  åbent 7 Siden sidst
  åbent 8 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

30.10.40G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

15-12-2016

1

 

 

Fraværende

Pernille Lydolph, Jens Skovgaard, Lars Ole Hjort Larsen og Ole Erling Lærke.

Bemærkninger til dagsordenen

 

Endvidere deltog under behandlingen af dagsordenens pkt.  2 Thomas Fog Christensen og Michael Thumand, Transport, -Bygge og Boligministeriet.

Desuden deltog konstitueret kommunaldirektør Johannes Nilsson og sekretariatschef Steen Birkedal, begge fra Bornholm Regionskommune.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra Transport- og Bygningsministeriet om sejladsen efter 1. september 2018

30.10.40Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

15-12-2016

2

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af

Bornholm beslutter

Resumé

Transport-, bygnings-og boligministeriet vil på mødet give en orientering om udbuddet af færgetrafikken til og fra Bornholm efter 1. september 2018.

Indstilling og beslutning

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

·         orienteringen til efterretning

 

Kontaktrådet, den 15. december 2016:

Til efterretning. Der drøftedes bl.a. evaluering af kontrakten efter 5 år, mulighederne for tilkøb af ekstra afgange, den kommende operatør og forberedelsesperioden, herunder havneombygning og operatørernes rolle heri. Transport-, bygnings- og boligministeriet (TRM) vil nævne havnelogistikken overfor Mols-Linien og holde Trafikkontaktrådet orienteret. TRM kommer med et svar på spørgsmålet om Færgekortet og dets gyldighedsperiode fremadrettet.  TRM sender et notat om hvilke økonomiske ændringer, der er muligt i den kommende kontrakt.

IC Bornholm: Formanden orienterede om problematikken, herunder den manglende kommunikationen om de seneste ændringer

TRM: Grænse-og ID kontrol lægger beslag på sporerne i Kastrup. derfor blev IC Bornholm afviklet som bus. Fremadrettet er der ikke plads til IC-Bornholm. TRM har bedt DSB om at gå i dialog med Trafikkontaktrådet. Der forhandles i øvrigt stadigvæk med Skånetrafikken når IC Bornholm stopper.

Sagsfremstilling

Transport-, bygnings-og boligministeriet vil på mødet mere generelt orientere om udbuddet, og hvordan man fra ministeriet ser de rammer, som Mols-Linien skal agere indenfor fra 1. september 1. september 2018

Ligeledes vil ministeriet orientere om den forøgede passagerkapacitet som følge af Mols-Liniens beslutning om at udbygge deres to hurtigfærger: Incat 112 m fra 1.177 passagerer til 1.400 passagerer og Incat 91 m fra 780 passagerer til 880 passagerer. Dette spørgsmål har i øvrigt været til høring blandt rådets medlemmer, og der var positivt høringssvar for denne udvidelse af passagerkapaciteten

Herudover vil der blive orienteret om Finansloven 2017, hvor der er indeholdt yderligere midler til nedsættelse af billetpriserne i ydersæsonen. Der afsættes en ramme på 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en yderligere gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne. Det er dog endnu ikke afgjort, hvor mange af disse midler der tilgår besejlingen af Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Rapport fra CRT om effekterne af tilskud til fragtprisnedsættelse

30.10.40G01-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

15-12-2016

3

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af

Bornholm beslutter

Resumé

Trafikkontaktrådet besluttede i december 2015, at iværksætte en analyse effekterne af godstakstnedsættelserne med fokus på selve effekten af statstilskuddet? Hvilken effekt kan det sandsynliggøres, at prisnedsættelsen har f.eks. for konkurrencedygtigheden (overlevelse), prissætning, medarbejder antal og omsætning? CRT fik opgaven med denne analyse, som er gennemført i 2016. Rapporten og konklusioner vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling og beslutning

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

·         sagen til drøftelse

 

Kontaktrådet, den 15. december 2016:

Drøftedes. Selve analysens validitet drøftedes og selve analysens ramme skal drøftes inden der igangsættes ny analyse i 2018. Opsummerende giver analysen god mulighed for større gennemsigtighed og forhandling fremadrettet.

Sagsfremstilling

Med regerings Vækstpakke 2014 blev der fra 1. juni 2015 indført trafikal ligestilling for godstransporten til og fra Bornholm. Prissen på godstransporten blev nedsat med 80 %, og trailerhåndteringen blev nedsat med 5 %. Formålet med trafikal ligestilling var bl.a. at forbedre konkurrenceevnen for de bornholmske virksomheder, at fastholde industriarbejdspladser, udvikle antallet af private arbejdspladser samt at skabe vækst i yderområder og dermed understøtte produktionsvirksomhederne på Bornholm.

 

På Trafikkontaktrådets møde i december 2015 blev det besluttet at gennemføre en analyse af effekten af disse prisnedsættelser på godstransporten. Transport- og Bygningsministeriet har meddelt, at man ikke følger op på formålet, hvorfor der i Trafikkontaktrådets regi blev besluttet at lave en analyse af effekten af godstakstnedsættelsen.

Der blev nedsat en styregruppe med erhvervslivets repræsentanter, som har formuleret en ramme for analysen. Selve gennemførelsen af analysen er foretaget af CRT. Styregruppen og den nedsatte arbejdsgruppe var sammensat med Dansk Erhverv Bornholm, DI Bornholm, Bornholms Landbrug, BCB, Dansk Byggeri og med bistand fra Trafikkontaktrådets sekretariat.

Målet med analysen var:

·         Hvor bliver tilskudsmillionerne af?

·         Hvilken effekt kan det sandsynliggøres, at prisnedsættelsen har f.eks. for konkurrencedygtigheden (overlevelse), prissætning, medarbejder antal og omsætning?

Analysen gennemførtes i perioden juni til december 2016. Arbejdsgruppen har afholdt i alt fire møder og styregruppen et møde. Rapporten og dets konklusioner vil i hovedtræk blive gennemgået på mødet.

Rapporten er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 15. december 2016

1.
Analyse af effekterne af tilskud til fragtprisnedsættelse (PDF)

2.
Analyse af effekterne af tilskud til fragtprisnedsættelse - Bilag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Regnskab samt årsrapport 2015  

30.10.40K07-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

15-12-2016

4

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af
Bornholm beslutter

Resumé

I henhold til vedtægterne, § 9, skal der udarbejdes en kort beretning om Kontaktrådets ar­bejde i form af en årsberetning.

Indstilling og beslutning

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

·         at årsrapport 2015 godkendes

 

Kontaktrådet, den 15. december 2016:

Godkendt. Fremadrettet vil årsrapporterne komme tidligere på året.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kontaktrådets vedtægter, § 7, at der skal udarbejdes et regnskab. Dette regnskab skal udarbejdes af et privat revisionsfirma. Regnskabet revideres af Kommunernes Revision.

 

Herudover skal der udarbejdes en årsberetning, hvilket fremgår af § 8.

 

Som følge af principperne bag udarbejdelsen af årsrapporten er begge de to krav opfyldt hermed og der vil derfor alene blive udarbejdet en årsrapport. Den indeholder både et regnskab og årsberet­ning, hvilket fremgår af ”Årsrapport 2015” for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm”.

 

Årsrapporten vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 15. december 2016

1.
Årsrapport 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forslag til mødeplan for 2017

30.10.40A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

15-12-2016

5

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af

Bornholm beslutter

Resumé

Neden for er angivet forslag til mødeplan for 2017 for Kontaktrådet

Indstilling og beslutning

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

·         at Kontaktrådet godkender forslag til mødeplan for 2017

 

Kontaktrådet, den 15. december 2016:

Godkendt som det foreligger med mulighed for yderligere møder.

Sagsfremstilling

Mødeplanen er afstemt efter godkendte mødedatoer i henholdsvis kommunalbestyrelsen, samt andre stående udvalg i Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum.

 

 

Kontaktrådet 2017

Torsdag 6. april

Kl. 16.30

Mødelokale A, Ullasvej 23

Torsdag 8. juni

Kl. 16.30

Mødelokale A, Ullasvej 23

Torsdag 24. august

Kl. 16.30

Mødelokale A, Ullasvej 23

Torsdag 7. december

Kl. 16.30

Mødelokale A, Ullasvej 23

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Godkendelse af budget 2017

30.10.40Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

15-12-2016

6

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af

Bornholm beslutter

Resumé

Kontaktrådet skal godkende forslag til budget for 2017. Nedenfor er angivet forslag til budget for 2017.

Indstilling og beslutning

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

·         at forslag til budget for 2017 godkendes

 

Kontaktrådet, den 15. december 2016:

Godkendt. Studietur drøftedes, herunder besigtigelse af LNG færger og den nye Ro-Pax færge.

Sagsfremstilling

 

Forslag til budget for 2017:

 

 

Sekretariatet for                                                                

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm                                  

Budget 2017 - Sammenlignet med 2016

 

Budget 2016

Budget 2017

Indtægter

 

 

Overførsel af uforbrugte midler fra 2016

260.000

300.000

Bornholms Regionskommune

386.928

386.928

Transportministeriet

386.928

386.928

I alt

1.033.856

1.073.856

Udgifter

 

 

Lønudgifter

386.928

386.928

Møder og rejser

75.000

75.000

Kontorhold + telefon

30.000

30.000

Husleje inkl. div. service

50.000

50.000

Konsulentundersøgelse,

125.000

100.000

Seminar og workshop

25.000

25.000

Disponibelt beløb

326.928

391.928

Revision

15.000

15.000

I alt

1.033.856

1.073.856

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Siden sidst

30.10.40G01-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

15-12-2016

7

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af

Bornholm beslutter

Resumé

Punkter vedrører sager til orientering som evt. senere kan komme til behandling og beslutning eller sager der er fulgt op på fra tidligere møder.

 

På dette møde er der tre sager til orientering:

·         Orientering fra besøg af og hos Molslinjen

·         Orientering om Regeringens arbejde med en national luftfartsstrategi

 

Indstilling og beslutning

Kontaktrådets sekretariat indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Kontaktrådet, den 15. december 2016: 

Orienteringen taget til efterretning. Der tages kontakt til CPH Airport om tråd-trappen fra gates ned til flyene.

Sagsfremstilling

Orientering fra besøg af og hos Molslinjen

Mols-Linien besøgte Trafikkontaktrådets formandskab den 12. september 2016, og hele Trafikkontaktrådet besøgte Mols-Linien i Århus den 17. november 2016, og begge besøg var vellykkede. Trafikkontaktrådet fik hilst på den øverste ledelse i redderiet og blev samtidig præsenteret for rederiets nuværende tanker og planer for den kommende sejlads til og fra Bornholm fra den 1. september 2018. På mødet i Århus blev planen om udvidelsen af passagerkapaciteten endvidere præsenteret

Som bilag er vedhæftet Mols-Linens præsentation fra mødet i Århus den 17. november

 

Orientering om Regeringens arbejde med en national luftfartsstrategi

Regeringen annoncerede i efteråret 2015 at ville iværksætte en luftfartsstrategi. Dette er senere blevet konkretiseret i et oplæg fra Transport- og Bygningsministeriet under overskriften: ”Kortlægning og benchmarking af luftfartssektoren i Danmark”, april 2016.

I oplægget skitseres formålet, som er at få belyst forudsætningerne for at forbedre tilgængeligheden mellem Danmark og omverdenen samt tilgængeligheden internt i Danmark. Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som via to konsulentfirmaer står for udarbejdelsen af strategien og arbejdsgruppen afrapporterer primo 2017.

Bornholms Regionskommune har på vegne af en række af de kommuner, som har lokale, regionale lufthavne rettet henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet med en række input, som de berørte kommuner mener, bør indgå i arbejdet med den kommende strategi

 

Hovedelementer der bør indgå er:

 

Brevet til Transport- og Boligministeriet er vedlagt som bilag.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 15. december 2016

1.
Præsentation fra Mols-Linien (PDF)

2.
Brev til Transport- og Bygningsministeren (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Eventuelt

30.10.40G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

15-12-2016

8

 

 

Kontaktrådet, den 15. december 2016:

Intet.