Dagsorden
Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm
05-09-2019 kl. 08:30
Mødelokale A, Ullasvej 23 i Rønne


Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Drøftelse af sommerens trafikafvikling
  åbent 3 Molslinjens forslag til ændring i kontrakten
  åbent 4 Ændring af fragtafgange - også dagen før helligdage
  åbent 5 Ny analyse af effekterne af prisnedsættelser på godstransporten og analyse af effekterne af prisnedsættelserne for den bornholmske økonomi ?
  åbent 6 Problematikker vedr. Bornholmslinjens hurtigfærger
  åbent 7 Regnskab samt årsrapport 2018
  åbent 8 Siden Sidst
  åbent 9 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

30.10.40G01-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Drøftelse af sommerens trafikafvikling

30.10.40G01-0097

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

2

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

Resumé

Sommerens færgetrafik til og fra Bornholm har været præget af et markant trafikspring, både for fragt, biler og passagerer. Det gælder både de to statsstøttede ruter. Men også ruten til Sassnitz har haft stor fremgang på bil og passagersiden.

Sommeren har dog også været præget af en række forsinkelser og motorproblemer med de to hurtigfærger. Repræsentanter fra Molslinjen deltager på mødet og vil redegøre for afviklingen af sommerens færgesejlads på de tre ruter.

Indstilling og beslutning

Kontaktrådssekretariatet indstiller,

·         sagen til drøftelse

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm, den 5. september 2019:

 

Sagsfremstilling

Denne sommer har været Molslinjens første sommersæson på Bornholm. De foreløbige tal tyder på et markant trafikspring i højsæsonen. Der er endnu ikke tal for hele sommersæsonen, men alene for juli 2019 var der 12% flere personbiler på Ystad-ruten og 29% flere biler på Køge-ruten. Samlet set var der 10% flere passagerer i juli 2019 sammenlignet med juli 2018.Også på fragtsiden var der fremgang, idet der blev transporteret 9% flere løstrailere sammenlignet med juli 2018 og samlet 5% mere fragt på begge ruter. Disse tal skal ses i sammenhæng med, at 2018 også var et rekordår, så der er tale om et markant trafikspring i 2019.

 

Men samtidig har sommerens sejlads været præget af mange forsinkelser. Regulariteten blev påvirket bl.a. af de tekniske udfordringer med skibene, hvorfor regularitet på Rønne – Ystad var på 84% rettidigt og Rønne – Køge var på 89% rettidig.

 

Ligeledes har der været problemer med at nå de videregående tog-og busforbindelser.

 

Molslinjens månedsrapportering for juli måned er vedlagt som bilag, hvor man mere detaljeret kan se udviklingen på Ystad og Køge ruten, fordelt på passagerer, biler og fragt.

 

Molslinjens repræsentanter deltager under dette punkt og vil redegøre for sommerens trafikafvikling, som den hidtil er forløbet.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 5. september 2019

1.
Molslinjens månedsrapportering Bornholm Juli 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Molslinjens forslag til ændring i kontrakten

30.10.40P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

06-06-2019

6

 

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

3

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

Resumé

Molslinjen har fremsendt forslag til ændring i kontrakten til høring i Trafikkontaktrådet, som følge af, at Molslinjen gerne vil undgå bod ved aflysninger, indsættelse af erstatningsfærge og forsinkede tilstødende bus- eller togforbindelser, og dels ønsker redderiet endvidere at lette administrationen ved rederiets fremsendelse af dokumentation til ministeriet for bodsfritagende forhold.

Indstilling og beslutning

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

·         at Molslinjens forslag til ændringer i færge kontrakten af 28. maj 2019 anbefales til ministeriets godkendelse

 

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm den 6. juni 2019:
Sidste punkt i dagsordenspunktet, "Dokumentation for bodsfritagende forhold" anbefaler Trafikkontaktrådet alene skal drøftes mellem Molslinjen og ministeriet.

Vurderingen af de andre punkter udsættes til efterårets møde den 5. september 2019. Rådets medlemmer må gerne kontakte sekretariatet med anbefalinger til, hvad der er behov for af yderligere analyser, der kan belyse problematikken.

 

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm den 5. september 2019:

Sagsfremstilling

Molslinjen har fremsendt en række forslag til ændringer i færgekontrakten for færgebetjeningen af Bornholm. Se vedhæftede bilag.

 

Molslinjen anfører i henvendelsen, at forslaget også er sendt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og at ministeriet er bekendt med, at Trafikkontaktrådet har forslaget i høring.

Molslinjen anfører som begrundelse for ønsket om ændringer i kontrakten, at det er for at tilgodese deres kunders interesser bedst muligt ved aflysninger, indsættelse af erstatningsfærge og forsinkede tilstødende bus- eller togforbindelser uden samtidig at blive ramt af bod, og dels ønsker redderiet endvidere at lette administrationen ved rederiets fremsendelse af dokumentation til ministeriet for bodsfritagende forhold.

Nedenfor gennemgås de enkelte forslag, i opsummeret form, til ændringer i kontrakten:

 

Aflysninger af hurtigfærger ved ekstremt vejrlig

I øjeblikket kan rederiet kun opnå fritagelse for bod, hvis den seneste offentliggjorte vejrprognose, der har været tilgængelig 2 timer inden den planlagte, aflyste overfart viser ekstremt vejrlig.

ML anfører at, det er i kunders interesse, at blive varslet om evt. trafikomlægninger så tidligt som muligt, så man har mulighed for evt. at ændre sine rejseplaner, som man selv finder det bedst. Derfor har ML til hensigt at varsle kunderne om aflysninger op til 24 timer inden det planlagte, aflyste afgangstidspunkt.

Det har betydet, at ML har modtaget bod for at aflyse for tidligt i de tilfælde, hvor vejret har været bedre end varslet 24 timer før, dvs. under 3 m høje bølger og 16 m/sec.

ML forslår derfor følgende ændringer i kontrakten:

 

Nuværende formulering:                   

”Aflyste Overfarter er fritaget for bod, hvis der på sejlruten på afgangspunktet for den aflyste Overfart, eller i den senest offentliggjorte vejrmelding, som var tilgængelig to timer forinden planlagt afgang, var varslet eller konstateret vejrforhold ud over de nedennævnte grænser.”

Ændret formulering:     

”Aflyste Overfarter er fritaget for bod, hvis der på sejlruten på afgangstidspunktet for den aflyste Overfart, eller i den senest offentliggjorte vejrmelding, som var tilgængelig på tidspunktet når beslutningen om aflysning træffes og udmeldingen til de bookede passagerer, personkøretøjer og godsenheder gives (dog maksimalt 24 timer inden afgangstidspunktet for den aflyste Overfart), var varslet eller konstateret vejrforhold udover nedennævnte grænser.”

 

Indsættelse af erstatningsfærge

ML ønsker en præcisering i forhold til, hvornår rederiet må indsætte erstatningsfærge i tilfælde af, at det har været nødvendigt at aflyse hurtigfærgerne på grund af ekstremt vejrlig.

Rederiet skal senest indenfor 6 timer indsætte tilstrækkelig kapacitet på overfarten Rønne-Ystad, så samtlige bookede passagerer, personkøretøjer og gods kan medtages.

I øjeblikket er der ingen angivelse i kontrakten om, hvornår ML tidligst må indsætte erstatningsfærgen, hvorfor ML ønsker følgende præcisering af kontrakten:

 

Ny formulering:

”Operatøren kan indsætte erstatningsfærgen inden afgangstidspunktet for en planlagt, aflyst Overfart, således at kundehensyn bedst muligt tilgodeses.”

 

Aflysning af retursejlads

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i nogle tilfælde konstateret, at der for en aflyst retursejlads forelå en nyere vejrprognose end den, der gjorde det lovligt at aflyse den første sejlads, jf. den føromtalte 2 timers regel for dokumentation af ekstremt vejrlig. På den baggrund har ministeriet givet bod for aflysning af retursejladsen. Der henvises i øvrigt til første punkt ovenfor om ”Aflysninger af hurtigfærger ved ekstremt vejrlig

ML anfører og tolker kontraktens bestemmelser således, at hele den planlagte dobbelttur er omfattet af fritagelsen. ML ønsker derfor en præcisering af kontrakten:

 

Ny formulering:              

Hvis der på en Overfart var varslet eller konstateret vejrforhold ud over de ovennævnte grænser, og aflysningen af Overfarten således har været bodsfritaget, vil den til Overfarten tilhørende Overfart for den pågældende Dobbelttur ligeledes være bodsfritaget.

 

Forsinkede tilstødende bus- eller togforbindelser i Ystad

I øjeblikket fritagets ML for bod når de ankommer fra Ystad til Rønne med forsinkelse, hvis forsinkelsen skyldes forsinkede tilstødende bus- eller togforbindelser i Ystad. Forsinkelsen er dog kun bodsfritaget, hvis der er mere end 4 timer til den næste afgang fra Ystad, hvilket der kun i få tilfælde vil være som følge af ML’s tilrettelæggelse af sejlplanen.

ML ønsker kontrakten ændret således, at det også bliver muligt at vente på forsinkede tilstødende bus- eller togforbindelse i de tilfælde, hvor der netop er 4 timer til den næste afgang fra Ystad.

Kontrakten har i øvrigt indirekte krav til, hvor langt tid der maksimalt må ventes på forsinkede tilstødende bus- eller togforbindelser (ved en overfartstid på netop 80 minutter, som er den planlagte overfartstid), således at der på maksimums- og højkapacitetsdage maksimalt må ventes 15 minutter og på mellem- og lavkapacitetsdage maksimalt må ventes 30 minutter.

ML ønsker følgende ændring:

 

Nuværende formulering:                   

”b.   at der i Ystad var mere end fire timer til næste Overfart fra Ystad til Rønne, eller at der ikke var kapacitet til at rumme passagererne fra den forsinkede bus- eller togforbindelse på andre Overfarter inden for fire timer.”

 

Ændret formulering:     

”b.   at der i Ystad var fire timer eller mere til næste Overfart fra Ystad til Rønne, eller at der ikke var kapacitet til at rumme passagererne fra den forsinkede bus- eller togforbindelse på andre Overfarter inden for fire timer.”

 

Dokumentation for bodsfritagende forhold

I kontrakten anføres, at ML fortaber retten til at opnå fritagelse for bod, hvis ikke rederiet senest inden 2 hverdage efter den forsinkede eller aflyste overfart fremsender den nødvendige dokumentation for, at der har været bodsfritagende forhold.

ML anfører, at den korte tidsfrist er svær at tilgodese da rapporteringen i mange tilfælde er meget detaljeret og omfangsrig, er det en stor opgave, som kun kan løftes af få personer. Det stramme tidskrav gør det vanskeligt for de involverede personer, at afholde ferie og kan endvidere være endog vanskeligt at opfylde i tilfælde af sygdom for disse nøglepersoner.

Samtidig påpeger rederiet, at ministeriet alene bruger rapporterne fra ML når der på kvartalsvis basis laves en samlet opgørelse af rederiets betaling af bod for forsinkelser og aflysninger for det foregående kvartal.

På den baggrund ønsker ML følgende ændring af kontrakten:

 

Nuværende formulering:                   

”Såfremt Operatøren vil gøre gældende, at en Forsinkelse, aflysning eller mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge er fritaget for bod, skal Operatøren senest to hverdage, jf. dog pkt. 3.5.4, efter den forsinkede eller aflyste Overfarts planlagte ankomsttidspunkt fremsende meddelelse om, at Operatøren gør gældende, at der foreligger bodsfritagende forhold, samt fremsende dokumentation herfor. Meddelelsen skal indeholde en konkret redegørelse og begrundelse for det bodsfritagende forhold.”

 

Ændret formulering:     

”Såfremt Operatøren vil gøre gældende, at en Forsinkelse, aflysning eller mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge er fritaget for bod, skal Operatøren senest ved fremsendelse af rettidighedsrapporten senest 15 dage efter månedens udløb fremsende meddelelse i bilag, der dokumenterer, at der forelå bodsfritagende forhold. Den bilagte meddelelse skal indeholde en konkret redegørelse og begrundelse for det bodsfritagende forhold.”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Der er ved udsendelsens af denne dagsorden ikke modtaget nogle anbefalinger til, hvad der er behov for af yderligere oplysninger, der kan belyse problematikken.

Molslinjen deltager under dette punkt med henblik på at besvare spørgsmål relateret til deres forslag.

 

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 6. juni 2019

1.
TRK Høring ændringer i besejlingskontrakt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ændring af fragtafgange - også dagen før helligdage

30.10.40G01-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

4

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

Resumé

På Trafikkontaktrådets møde den 6. juni 2019 anbefalede rådet Molslinjens forslag til sejlplan for 2019 til ministeriets godkendelse. Det fremgik dog ikke eksplicit i henvendelsen fra Molslinjen og dermed i sagsfremstillingen, at på fire datoer før en helligdag er fragtafgangene rykket med Ekspress 1 fra 20:30/22:30 til kl. 18:30/20:30 på disse 4 datoer også.

Indstilling og beslutning

Kontaktrådssekretariatet indstiller,

·         at Molslinjens forslag til ændring af fragtafgange også dagen før helligdage, anbefales til ministeriets godkendelse

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm, den 5. september 2019:

 

Sagsfremstilling

Trafikkontaktrådet behandlede på sit møde den 6. juni 2019 Molslinjens forslag til sejlplan for 2020 og anbefalede denne til ministeriets godkendelse.

Det fremgik dog ikke eksplicit i henvendelsen fra Molslinjen og dermed heller ikke i selve sagsfremstillingen til punktet, at sejlplanen også indeholdt et ønske om, at der på fire dage i 2020 før en helligdag også er et ønske om at ændre fragtafgangene fra 20:30/22:30 til kl. 18:30/20:30 på disse 4 datoer også.

Begrundelsen fra Molslinjen er, at dagen før en helligdag er at regne for en normal fredag, og derfor sejles efter ”fredagsfragtplanen”, hvor fragtafgangen normalt også er rykket frem.

Princippet er allerede gældende for sejlplan 2019 og i overensstemmelse med tidligere praksis hos Færgen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 5. september 2019

1.
Ændring af fragtafgange - også dagen før helligdage (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ny analyse af effekterne af prisnedsættelser på godstransporten og analyse af effekterne af prisnedsættelserne for den bornholmske økonomi ?

30.10.40G01-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

06-06-2019

8

 

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

5

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

Resumé

På Trafikkontaktrådets møde i december 2016 blev det besluttet, at iværksætte en opfølgning via ny analyse af effekterne af fragtprisnedsættelserne i 2018. Herudover skal det drøftes, hvorvidt man ønsker en mere omfattende analyse, hvor de økonomiske effekter for det bornholmske samfund af reduktionen af billetpriserne med over 50 %, også indgår i analysen.

Indstilling og beslutning

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

a)    at der foretages en op følgende analyse af fragtnedsættelserne, og en ny analyse af effekterne for det bornholmske samfund af reduktionen af billetpriserne i gennemsnit med over 50 %

b)    at erhvervets parter inddrages i udarbejdelsen af godsanalysen

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm den 6. juni 2019:

Udsættes.

 

Ny indstilling:

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

a) at der foretages en ny analyse af effekterne for det bornholmske samfund af reduktionen af billetpriserne i gennemsnit med over 50 %

b) at der foretages en opfølgende analyse af fragtnedsættelserne, såfremt CRT er i stand til at få adgang til de faktiske fragtpriser

     c) at erhvervets parter inddrages i udarbejdelsen af godsanalysen

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm den 5. september 2019

Sagsfremstilling

Fragtanalysen fra 2016: Konklusioner og Trafikkontaktrådets beslutning.

 

Trafikkontaktrådet behandlede på sit møde den 15. december 2016 Center for Regional- og Turismeforsknings (CRT) rapport og analyse af effekterne af prisnedsættelserne på godstransporten.

Opdraget for CRT var:

·         Hvor bliver tilskudsmillionerne af?

·         Hvilken effekt kan det sandsynliggøres, at prisnedsættelsen har f.eks. for konkurrencedygtigheden (overlevelse), prissætning, medarbejderantal og omsætning?

Hovedpointerne i analysen var:

·         Fragtmængderne er steget i den undersøgte periode og det skønnes, at 11 % af den stigende fragtmængde skyldes de nedsatte fragtrater.

·         Den gennemsnitliges Listepris hos Færgen med ca. 1.005 kr. fra 1.877 kr. til 872 kr. i de først 12 måneder efter prisnedsættelsen sammenlignet med den foregående 12-måneders periode, altså en prisreduktion på knapt 54 %.

·         I mange tilfælde udgør omkostningerne til færgefragt kun en marginal andel af de samlede transport- og håndteringsomkostninger. I disse tilfælde har virksomhederne svært ved at registrere nogen effekt på deres fragtpriser af det forøgede fragttilskud

·         Af de 40 mio. kr. der i 2016 er givet i fragttilskud vurderes mellem 32 mio. kr. (et meget optimistisk skøn) og 21 mio. kr. (et mere realistisk skøn) at være givet videre til fragtkøberne.

Beslutningen fra mødet var, på baggrund af CRTs analyse:

Drøftedes. Selve analysens validitet drøftedes og selve analysens ramme skal drøftes inden der igangsættes ny analyse i 2018. Opsummerende giver analysen god mulighed for større gennemsigtighed og forhandling fremadrettet.

 

Oplæg fra CRT til den nye analyse

Analysen består af to dele:

1. Opfølgende evaluering på effekten af det øgede tilskud til reduktion af fragtraterne. Det skal vurderes om fragtkøberne har fået lavere fragtpriser siden indførelsen af det forhøjede statstilskud til færgefragt til og fra Bornholm

 

2. Analyse af tilskuddets betydning for persontrafikken og de afledte økonomiske effekter for de forskellige dele af samfundsøkonomien. Der foretages en vurdering af de regionaløkonomiske effekter af den øgede persontrafikmængde på de samfundsbegrundede færgeruter til og fra Bornholm.

 

Fordelene ved at iværksætte begge analyser er, at vi får belyst fordelene for det bornholmske samfund, både på fragtsiden, men også de samfundsøkonomiske effekter for det bornholmske samfund af lavere billetpriser og dermed stigende omsætning og merforbrug fordelt på overnatninger, dagligvarehandel, beskæftigelse, m.v. Det vil således være muligt at få et samlet billede af de regionaløkonomiske effekter for det bornholmske samfund af de lavere fragtpriser og billigere billetter. En sådan analyse og talmæssig belysning er et vigtigt redskab for kommende forhandlingerne med regering og folketing om nye initiativer for udviklingen af det bornholmske samfund.

 

Begge analyser foreslås gennemført efter udløb af det første hele år med den nye operatør – dvs. efter d. 1. september 2019.

Der henvises til CRT oplæg, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Tilbud fra CRT beløber sig til henholdsvis

·         Fragtanalysen tilbud fra CRT er ca. 100.000 kr.

·         Den samfundsøkonomiske analyse med fragtanalysen tilbud fra CRT på ca. 320.000 kr.

Finansieringen foreslås fra Trafikkontaktrådets budget 2019, hvor der et disponibelt beløb på 692.000 k., der kan anvendes til sådanne analyser.

Supplerende sagsfremstilling

Siden sidste møde har Trafikkontaktrådets sekretariat haft kontakt til CRT om den foreliggende analyse, og CRT har suppleret deres tidligere tilbud om analysen med følgende betragtninger, særligt om deres betænkeligheder ved fragtanalysen:

 

Fragtanalysen er helt afhængig af data, som vi er i tvivl om, hvorvidt vi kan få adgang til.

 

Tilbage i 2016 gennemførte CRT en analyse af det daværende fragttilskuds betydning for fragtraterne for øens erhvervsliv. Den gang ønskede hverken fragtsælgerne (vognmændene) eller fragtkøberne (især de største fragtkøbere) at oplyse de aktuelle fragtpriser af konkurrencemæssige årsager. Den daværende analyse blev gennemført umiddelbart efter indførelsen af fragttilskuddet, og derfor kunne vi i stedet spørge ind til de afledte ændringer i fragtrater. Denne oplysning blev ikke i samme omfang opfattet som konkurrencemæssig følsom.

 

I denne omgang vil en ny fragtanalyse skulle omfatte en vurdering af det samlede fragttilskuds betydning for de faktiske fragtrater på Bornholm i perioden fra juni 2015, hvor man begyndte at indfase fragttilskuddet, og frem til i dag.  Over så lang en periode vil sammensætningen af gruppen af fragtkøbere ændre sig temmelig meget og på samme måde vil sammensætningen af de enkelte fragtkøberes fragtsammensætning ændre sig.

 

Det vil være nødvendigt at have adgang til udviklingen i de faktiske fragtpriser over tid, og det vil kræve, at de store fragtoperatører vil være villige til at udlevere disse tal

 

Fragtpriserne vil naturligvis bevares anonymiserede, og præsenteres kun relativt, så der ikke vil være konkurrencemæssige indiskretioner. Hvis I mener, at disse absolutte priser kan blive udleveret, sender vi gerne et oplæg på analyse for også dette område.

 

Som det fremgår af henvendelsen fra CRT, er det en forudsætning, for at gennemføre fragtanalysen, at CRT får adgang til de faktiske fragtpriser. Uden disse tal giver det ikke mening at lave en fragtanalyse, men alene en persontrafikanalyse.

 

Ved forrige annalyse var CRT ikke i stand til at lave en undersøgelse på baggrund af de faktiske fragtpriser. Derfor vil det kræve, at Trafikkontaktrådet kan levere de faktiske fragtpriser.

 

 

 

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 6. juni 2019

1.
Projektoplæg Færgeanalyse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Problematikker vedr. Bornholmslinjens hurtigfærger

30.10.40G01-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

6

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

Resumé

Trafikkontaktrådets medlem Jens Christian Olsen, LO sektion Bornholm er blevet kontaktet privat af Christian Engel, som har lavet sin egen analyse af Molslinjens hurtigfærger og deres evne til at sejle fuldt lastet i henhold til færgekontraktens bestemmelser. Jens Christian Olsen har ønsket, at den vil indgå i drøftelserne på Trafikkontaktrådes møde den 5. september.

Indstilling og beslutning

Medlem af Trafikkontaktrådet Jens Christian Olsen indstiller,

·         at henvendelsen fra Christian Engel drøftes

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm, den 5. september 2019:

 

Sagsfremstilling

Trafikkontaktrådets medlem Jens Christian Olsen, LO sektion Bornholm er blevet kontaktet privat af Christian Engel, som har lavet sin egen analyse af Molslinjens hurtigfærger og deres evne til at sejle fuldt lastet i henhold til færgekontraktens bestemmelser, herunder om de sejler turen Rønne-Ystad på de berammede 80 minutter ved fuld last og under blæsevejr. Der henvises til bilaget fra Christian Engell for indhold af analysen. Jens Christian Olsen ønsker en drøftelse i Trafikkontaktrådet af denne henvendelse.

Det skal bemærkes, at kontraktoverholdelse ikke er Trafikkontaktrådets opgave, men alene Transport- og Boligministeriet som varetager kontraktopfølgning og overholdelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 5. september 2019

1.
Besejlingen af Rønne-Ystad (PDF)

2.
Omhandlede afgange Rønne Ystad (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Regnskab samt årsrapport 2018

30.10.40K07-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

06-06-2019

9

 

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

7

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

Resumé

I henhold til Trafikkontaktrådets vedtægter § 9, skal der udarbejdes en kort årsberetning om Kontaktrådets arbejde i form af en årsberetning. Herudover er der i tilknytning til årsberetningen et revisorattesteret regnskab for 2018.

Indstilling og beslutning

Trafikkontaktrådets sekretariat indstiller,

·         at årsrapporten 2018 godkendes

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm den 6. juni 2019:

Udsættes.

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm den 5. september 2019:

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kontaktrådets vedtægter § 7, at der skal udarbejdes et regnskab. Dette regnskab skal udarbejdes af et privat revisionsfirma. Regnskabet revideres af Nexø Revision, BDO Kommunernes Revision

Herudover skal der udarbejdes en årsberetning, hvilket fremgår af § 8.

 

Som følge af principperne bag udarbejdelsen af årsrapporten, er begge de to krav opfyldt hermed, og der vil derfor alene blive udarbejdet en årsrapport. Den indeholder både et regnskab og årsberetning, hvilket fremgår af "Årsrapport 2018" for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm.

Vedlagt som bilag ”årsrapport 2018” samt ”Revisionsprotokol af 6. juni 2019”

 

Årsrapporten vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 6. juni 2019

1.
Revisionsprotokol Kontaktråder for trafikbetjening 2018 (PDF)

2.
Årsrapport 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Siden Sidst

30.10.40G01-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

8

 

Hvem beslutter

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

Resumé

Punkter vedrører sager til orientering som evt. senere kan komme til behandling og beslutning, eller sager der er fulgt op på fra tidligere møder.

Indstilling og beslutning

Kontaktrådssekretariatet indstiller,

·         at Kontaktrådet tager orienteringen til efterretning

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm den 5. september 2019:

 

Sagsfremstilling

1.    Orientering fra møde med den nye Transportminister

Borgmester og formand for Trafikkontaktrådet, Winni Grosbøll har været til møde den 27. august med den nye transportminister Benny Engelbrecht og drøftede:

 

 

 

 

 

 

På mødet vil Winni Grosbøll give en orientering fra mødet. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Eventuelt

30.10.40G01-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

05-09-2019

9

 

 

Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm, den 5. september 2019: