Dagsordenspunkter

  åbent 1 Valg af formand og næstformand
  åbent 2 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets forretningsorden 2010-13
  åbent 3 Mødeplan 2010
  åbent 4 Temamøde om Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets opgaver og økonomi
  åbent 5 Udpegning af medlemmer til de kulturelle råd
  åbent 6 Udpegning af medlemmer til Bornholms Regionskommunes Musikråd for perioden 2010-13
  åbent 7 Generalforsamling 2010 i DB Region Hovedstaden
  åbent 8 Danmarks Biblioteksforenings årsmøde den 24.-26. marts 2010
  åbent 9 Ansøgning fra Bornholms Travselskab om tilskud til jubilæumsbog
  åbent 10 Ansøgning fra Nyker Forsamlingshus om tilskud til 3 sæt trådløse mikrofoner
  åbent 11 Ansøgning fra Hasle Byting om tilskud til musikaktiviteter i 2010
  åbent 12 Ansøgning fra projekt Kulturvækst Bornholm om tilskud til pilotprojekt Kreativ Eksponering
  åbent 13 Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget
  åbent 14 Orientering om Bornholms Sports- og Kulturcenter
  åbent 15 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Valg af formand og næstformand

00.01.00A30-0014

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Bjarne Kristiansen valgt som formand.

Lykke Jensen valgt som næstformand.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets forretningsorden 2010-13

00.01.00A30-0013

Sagsbeskrivelse

Udkast til ajourført forretningsorden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget vedlægges.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

·        at forretningsordenen vedtages.

Bilag

·        Udkast til ajourført forretningsorden.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Godkendt med følgende rettelser: I § 13, 6. afsnit, slettes sidste sætning. I § 16 slettes sidste afsnit.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Forslag til forretningsorden 2010-13 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Mødeplan 2010

00.01.00A00-0042

Indledning

Fastlæggelse af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets møder i 2010.

Sagsbeskrivelse

Politisk og Administrativt Sekretariat har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2010 for kommunalbestyrelsen og alle udvalg. Forslaget er udarbejdet for at opnå en hensigtsmæssig tidsfølge i udvalgenes møder set i sammenhæng med kommunalbestyrelsens møder og administrationens sagsforberedelse. Der henstilles derfor til, at forslaget godkendes.

Af forslaget fremgår, at der i 2010 afholdes Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgsmøder følgende onsdage i 2010:

6. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april, 5. maj, 2. juni, 30. juni, 8. september, 29. september, 27. oktober og 1. december.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at mødedatoerne tages til efterretning og at der fastsættes et mødetidspunkt.

Bilag

·        Forslag til mødeplan 2010.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Tages til efterretning. Mødetidspunkt kl. 15.00.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Forslag til mødeplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Temamøde om Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets opgaver og økonomi

20.00.00G01-0008

Indledning

 

Sagsbeskrivelse

Drøftelse af afholdelse af et temamøde om Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget område.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Formanden indstiller,

·        at der drøftes form og indhold af og fastsættes et tidspunkt for afholdelse af et temamøde.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Temamøder afvikles i forbindelse med de ordinære møder. Fritid og idræt er temaet på det næste møde.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udpegning af medlemmer til de kulturelle råd

00.01.00A30-0015

Indledning

Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2007 en række kulturelle fagråd: Musikrådet, Kunstrådet, Teaterrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet.

Sagsbeskrivelse

I alle råd undtagen Børne- og Ungekulturrådet er det i vedtægterne fastsat, at Kommunalbestyrelsen skal repræsenteres ved et medlem. I praksis er det sket ved en udpegning blandt det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs medlemmer. Rådene har gennemsnitligt 4 møder årligt, og øvrig behandling af rådenes sager kan ske pr. mail.

Rådenes opgaver fremgår af vedlagte vedtægter, hvoraf det også fremgår, hvor mange midler, det enkelte råd råder over. Yderligere oplysninger om rådene og de tidligere givne bevillinger fremgår af www.brk.dk/kultur.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget udpeger et medlem til henholdsvis Musikrådet, Kunstrådet, Teaterrådet og Kulturhistorisk Råd.

Bilag

·        Vedtægter for Musikrådet

·        Vedtægter for Kunstrådet

·        Vedtægter for Teaterrådet

·        Vedtægter for Kulturhistorisk Råd

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Bjarne Kristiansen udpeget til Kunstrådet

Dorthe Fink udpeget til Kulturhistorisk Råd

Lykke Jensen udpeget til Teaterrådet

Erik Lund Hansen udpeget til Musikrådet

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Vedtægter for Musikrådet (DOC)

2.
Vedtægter for Kunstrådet (DOC)

3.
Vedtægter for Teaterrådet (DOC)

4.
Vedtægter for Kulturhistorisk Råd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Udpegning af medlemmer til Bornholms Regionskommunes Musikråd for perioden 2010-13

00.01.00A23-0247

Indledning

Bornholms Regionskommunes Musikråd er oprettet efter kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med kommune/amt-sammenlægningen pr. 1. januar 2003. 

Sagsbeskrivelse

I henhold til rådets vedtægter er det rådets hovedopgave at fremme musiklivet i kommunen, og det skal herunder medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i kommunen. Rådet virker som rådgiver for kommunalbestyrelsen og statens Kunstråd i spørgsmål om støtte til musikformål.

Rådets sammensætning og virksomhed afgøres af det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret for kulturområdet. Rådet skal så vidt muligt afspejle de forskellige sider af musikvirksomheden i kommunen. Medlemmer kan også vælges i kraft af rent personlige kvalifikationer. Medlemsskab er ulønnet. Der ydes kørselsgodtgørelse.

 

Rådet bør i henhold til vedtægterne omfatte repræsentation fra følgende områder:

 

Der er indkommet 16 indstillinger. Der var 9 medlemmer i rådet i den foregående periode, herunder 1 medlem udpeget af og blandt det daværende Fritids- og Kulturudvalg.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at der udpeges 8 medlemmer til Musikrådet ud fra de indkomne indstillinger.

Bilag

·        Oversigt over indstillinger.

·        Musikrådets vedtægter.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Følgende udpeges: Hattie Andersen, Steffen Hyldig, Lone Thrane, Peer K. Andersen, Lars Juul Hansen, Olav Elvang, Frank Mortensen og Daniel Mühlendorph Jensen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Musikrådets vedtægter (DOC)

2.
Oversigt over indstillinger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Generalforsamling 2010 i DB Region Hovedstaden

21.00.00G01-0005

Indledning

DB Region Hovedstaden indkalder til generalforsamling i Hillerød den 18. januar 2010 kl. 17.30-21.30.

Sagsbeskrivelse

DB Region Hovedstaden er er en regionsforening under Danmarks Biblioteksforening, hvor Bornholms Regionskommune er medlem.

Der vil på generalforsamlingen blive valgt 6 medlemmer samt suppleanter for disse til bestyrelsen blandt de deltagende politikere.

Der vil endvidere blandt politikerne blive valgt 5 repræsentanter og suppleanter for disse til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab.

Økonomi

Udgifter til deltagelsen afholdes af udvalgets midler til møder og repræsentation.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter eventuel deltagelse i DB Region Hovedstadens generalforsamling den 18/1 2010.

Bilag

·        Indkaldelse til generalforsamling den 18/1 2010.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Udvalget repræsenteres af Lykke Jensen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Indkaldelse til generalforsamling den 18/1 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Danmarks Biblioteksforenings årsmøde den 24.-26. marts 2010

21.00.00G01-0004

Indledning

Danmarks Biblioteksforening inviterer med mail af den 14/12 2009 til årsmøde i Esbjerg den 24.-26. marts 2010.

Sagsbeskrivelse

I årsmødet indgår foreningens generalforsamling, hvor der efter kommunalvalget skal afholdes formandsvalg.

Økonomi

Udgifter til deltagelsen afholdes af udvalgets midler til møder og repræsentation.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter eventuel deltagelse i Danmarks Biblioteksforenings årsmøde den 24.-26. marts 2010.

Bilag

·        Invitation pr. mail af 14/12 2009

·        Program m.m. for årsmødet

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Lykke Jensen deltager.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Program m.m. for årsmødet (PDF)

2.
Invitation til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2010 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning fra Bornholms Travselskab om tilskud til jubilæumsbog

20.00.00Ø40-0114

Indledning

Bornholms Travselskab ansøger den 2/12 2009 om et tilskud på 10.000 kr. til en jubilæumsbog i anledning af foreningens 50 års jubilæum.

Sagsbeskrivelse

Bogen vil fortælle om selskabets og travbanens historie og er budgetteret til i alt 112.500 kr. for 500 stk. 300 eksemplarer af bogen ønskes givet som gave til foreningens medlemmer m.fl. Et eventuelt overskud vil gå til jubilæumsarrangementet i juni 2010.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 263.000 kr. til nærværende møde.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 2/12 2009.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Der bevilges et tilskud på 10.000 kr.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Ansøgning - støtte til jubilæumsbog (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Ansøgning fra Nyker Forsamlingshus om tilskud til 3 sæt trådløse mikrofoner

20.03.00Ø40-0105

Indledning

Nyker Forsamlingshus ansøger den 8/12 2009 om et tilskud på i alt 17.100 kr. til indkøb af 3 sæt trådløse mikrofoner.

Sagsbeskrivelse

Nyker Forsamlingshus er en privat foretagende med selskabslokaler, der modtager et årligt tilskud på 38.000 kr. (2009) i lighed med en række andre fritidshuse.

Huset har for nylig fået installeret teleslynge med tilskud fra Tuborgfondet, men for at få fuld udnyttelse af teleslyngen kræver det nye trådløse mikrofoner.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af et udisponeret restbeløb fra puljen ”Tilskud til fritids- og kulturhuse”.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 8/12 2009 med bilag.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Afslag.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Ansøgning om 3 stk højttalere til Nyker Forsamlingshus (TIF)

2.
Indscannet den 14-12-2009 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Ansøgning fra Hasle Byting om tilskud til musikaktiviteter i 2010

20.03.01Ø40-0081

Indledning

Hasle Byting ansøger den 17/12 2009 om et tilskud på 25.000 kr. til at fortsætte og udvikle de musikalske aktiviteter i Hasle om sommeren.

Sagsbeskrivelse

Bytingets aktivitetsudvalg har et ønske om at skabe mere liv i Hasle. Man har også et ønske at udvide spillestederne, der hidtil har været Grønbechs Gård og Hasle Kirke. Det hidtidige program fremgår af vedlagte oversigt. Der foreligger endnu ikke noget program for 2010.

Det tidligere Fritids- og Kulturudvalg bevilgede den 8/12 2009 et tilskud på 10.000 kr. til en lignende ansøgning fra Sandvig Arbejdsgruppe i forbindelse med en udvidelse af aktiviteterne i ydersæsonen.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 263.000 til nærværende møde.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 17/12 2009.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Afslag.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
080131114352Ansoegningsskema_generelt[1].doc (DOC)

2.
Budget over påtænkte musikarrangementer 2010.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Ansøgning fra projekt Kulturvækst Bornholm om tilskud til pilotprojekt Kreativ Eksponering

20.00.00Ø40-0115

Indledning

Projekt Kulturvækst Bornholm ansøger den 27/11 2009 om et tilskud på 50.000 kr. til gennemførelse af pilotprojektet ”Kreativ Eksponering af kultur”.

Sagsbeskrivelse

Det 3-årige socialfondsprojekt Kulturvækst Bornholm, der nu er halvvejs i forløbet, har som et planlagt led i projektet vedtaget 4 pilotprojekter, som der sideløbende og efterfølgende skal arbejdes med i deltagerkredsens regi.

De 4 pilotprojekter er:

·        Kreativ eksponering af kultur

·        Teknologiplatform

·        Det virtuelle klasselokale

·        Co-creation i krydsfeltet mellem kultur, kompetencer og klynger

 

Der er i hovedprojektet afsat 300.000 kr. til gennemførelsen af pilotprojekterne, hvilket dog ikke helt rækker til at opnå fuld nytteværdi af projekterne.

Projekt Kulturvækst Bornholm ansøger derfor om et tilskud på 50.000 kr. til pilotprojektet ”Kreativ eksponering af kultur”, idet det konkrete formål med denne ansøgning betragtes at have værdi ikke kun for de deltagende kulturinstitutioner, men for hele kulturområdet, herunder også det politiske udvalg, som kulturområdet hører under.

Projektets overordnede formål er at profilere Kulturvækst Bornholm som en naturlig del af det bornholmske erhvervslivs vækststrategi. Målgruppen er først og fremmest Kommunalbestyrelsen, Vækstforum, Bright Green Island, Bornholms Business Center, men også medierne og ”kunderne”.

Målet er en holdningsændring hos beslutningstagerne i retning af

·        en større bevågenhed om kultursektoren

·        større forståelse for at kultursektoren er uundværlig for øens udvikling

·        vejen til vækst går gennem kulturen som dynamo

·        ingen erhvervsudvikling uden kulturudvikling

·        forankring af Kulturvækst i Bright Green Island for at sikre branding af øens kulturelle profil.

 

En af de konkrete handlinger i udmøntningen af målene er en temadag om kulturinstitutionernes betydning for erhvervslivet, der både henvender sig bredt til hele værdikæden og specifikt til den snævre kreds af beslutningstagere i politik og erhvervsliv. Temadagen sammensættes med et program omfattende både udstillinger og arrangementer, der tilsammen profilerer deltagerne i Kulturvækst Bornholm.

Der ansøges om et tilskud på 50.000 kr. til gennemførelse af temadagen.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af et opsparet udisponeret beløb på puljen ”Tilskud til mindre projekter”.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 27/11 2009.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Der bevilges et tilskud på 50.000 kr.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Ansøgning om tilskud til projekt Kreativ Eksponering (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget

00.22.04A00-0001

Indledning

Folkeoplysningsudvalget foreslår ændring af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsbeskrivelse

På udvalgsmødet 2. december 2009 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at fremsende forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

De væsentligste ændringer består af:

·        Folkeoplysningsudvalgets formål og opgaver fremgår nu af vedtægtens § 1.

·        Sammensætningen af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer nedsættes fra 15 til 11, der sammensættes således:

o       2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

o       2 medlemmer valgt af den folkeoplysende voksenundervisning.

o       6 medlemmer valgt af det folkeoplysende foreningsarbejde.
(heraf 3 fra idrætsforeninger og 3 fra øvrige foreninger)

o       1 medlem fra handicapforeninger.

·        Derudover tilbydes 4 pladser som tilforordnede uden stemmeret til repræsentanter fra

o       Bornholms ungdomsskole

o       Fritids- og medborgerhuse

o       Borgerforeninger, byting og fællesråd

o       Medarbejdere i folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        Ændringerne af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget, 6. januar 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Orientering om Bornholms Sports- og Kulturcenter

04.08.10I00-0002

Indledning

Den selvejende organisation Bornholms Sports- og Kulturcenter har fået udarbejdet en markedsundersøgelse i forhold til etablering af et sports- og kulturcenter på Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Markedsundersøgelsen er udarbejdet af DGI Huse og Haller i samarbejde med Business Center Bornholm.

Markedsundersøgelsen lægger op til at der fremadrettet udarbejdes en strategiplan og en finansieringsplan. Dette vil Bornholms Sports- og Kulturcenter søge om midler til i Vækstforum.

Økonomi

Markedsundersøgelsen er finansieret af Vækstforum, som vil behandle undersøgelsen på mødet 1. februar 2010.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        Markedsundersøgelsen til udvalgets orientering.

Bilag

·        Markedsundersøgelse.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, 6. januar 2010:

Til efterretning.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Markedsundersøgelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Orientering

00.01.00I00-0017

Sager

·        COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) indbyder i samarbejde med Kulturministeriet og Børne- og Kulturchefforeningen til ”Kulturkonference 2010” den 11.-12. marts 2010 i Vejle. Konferencen indledes af kulturministeren og sætter spot på kommunernes kulturpolitik i starten af en ny valgperiode.

 

Bilag

·        Indbydelse til ”Kulturkonference 2010”.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. januar 2009:

Til efterretning.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Indbydelse til Kulturkonference 2010 (PDF)