Dagsordenspunkter

  åbent 1 Teknik- og Miljøudvalgets konstituering, virksomhed og mødeplan 2010-2013
  åbent 2 Radiokommunikationsanlæg til brandvæsenet.
  åbent 3 Orientering om dom i byggelovssag
  åbent 4 Brydningsret - Præstebo Stenbrud
  åbent 5 Klage over miljøgodkendelse for nedknusningsanlæg
  åbent 6 Godkendelse af 2010 takster for 12 private vandværker
  åbent 7 Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. byggelovsklage vedr. byggeri på Lille Jernkaasvej 2, 3760 Gudhjem.
  åbent 8 Udpegning af medlemmer til lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig
  åbent 9 Orientering fra formanden
  åbent 10 Sager til Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Teknik- og Miljøudvalgets konstituering, virksomhed og mødeplan 2010-2013

00.01.00A30-0012

Indledning

Ifølge Styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand.

 

Sagsbeskrivelse

Der er i bilag vedhæftet forslag til mødeplan 2010. Mødeplanen for fagudvalgenes møder blev vedtaget på det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen d. 10. december 2009. Det blev dog ikke endelig fastlagt, hvilke fagudvalg der holder møde på hvilke dage. Det er sidenhen foreslået at møderne afholdes på onsdage kl. 15. Mødested er som udgangspunkt i Skovløkken i Tejn, hvor Teknik & Miljø har til huse. Dog foreslås det at nogle møder, efter nærmere aftale, henlægges til de øvrige virksomheder på Teknik- og Forsyningsområdet, BAT, Bofa, RKR Service samt Vej & Park Bornholm.

 

Udvalget skal fastlægge en række praktiske forhold omkring deres virksomhed:

·        Dagsordens udsendelse: Dagsorden udsendes i hht. retningslinjer fra PAS. Dagsorden med bilag udsendes elektronisk – dog kan særlige bilag blive udsendt i papir.

·        Dagsordenspunkters karakter, herunder indstillinger: Dagsordenspunkternes forsynes med områdechefen for Teknik- og Forsynings indstilling, evt. med alternativer. Eventuelle formandsindstillinger markeres særskilt.

·        Udvalgsmedlemmernes ageren overfor virksomhederne: Udvalgsmedlemmerne kan henvende sig til virksomhedslederne og/eller områdesekretariatet med spørgsmål om konkrete, forhåndendværende oplysninger. Udvalgsformanden orienteres.

·        Embedsmænds tilstedeværelse ved udvalgsmøder. Virksomhedslederen og sagsbehandler kan være til stede under behandling af dagsordenspunkter som vedrører den pågældende virksomhed.

·        Evt. forretningsorden: Forslag til forretningsorden fremgår af bilag.

·        Indbydelser til eksterne møder og konferencer. Indbydelserne tilgår medlemmerne.

 

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik- og Forsyningsområdet indstiller:

·        at udvalget vælger formand og næstformand.

·        at udvalget fastlægger mødeplan for 2010

·        at forslag til forretningsorden godkendes.

Bilag

Forslag til mødeplan 2010 for TMU.

Forslag til forretningsorden.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Som formand valgtes Steen Colberg Jensen.
Som næstformand valgtes Torben Rønne-Larsen
Mødet d. 29/9 flyttes til d. 28/9.
Administrationen udarbejder et nyt forslag til forretningsorden der behandles på februarmødet.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2010

1.
Forslag til mødeplan TMU 2010 (DOC)

2.
Forslag til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Radiokommunikationsanlæg til brandvæsenet.

14.05.12P19-0001

Indledning

Folketinget har ved lov nr. 508 af 6. juni 2007 vedtaget, at alle i det samlede beredskab skal tilsluttes et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, i daglig tale kaldet SINE. I den forbindelse skal de enkelte beredskaber indkøbe og tilslutte sig det nye net efter en udmeldt tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Brandvæsen igangsatte implementeringen af det nye radiokommunikationsanlæg i efteråret 2009 og har planlagt at fortsætte i foråret 2010. Implementeringen er opdelt i 2 faser, hvor fase 1 er indkøb og idriftsættelse af terminaler (Kommunikationsradioer) på brandstationer og i køretøjer. Denne fase er i store træk gennemført i 2009.

Fase 2 vil være idriftsættelse af de sidste terminaler samt implementering af diverse applikationer til det nye anlæg. Blandt andet skal installeres udstyr, som automatisk logger diverse tidspunkter i forhold til afgang, fra brandstationen, fremmøde på skadestedet m.v. Disse tidspunkter er genstand for særlig opmærksomhed fra Beredskabsstyrelsens side, når kommunen skal kunne dokumentere at det godkendte serviceniveau m.v. overholdes. Hertil skal brandfolkenes indsatsbeklædning udstyres med udstyr, som betyder at det nye kommunikationsanlæg kan anvendes af indsatte røgdykkere m.fl.

Det nye anlæg skal jf. lovgivningen tilsluttes et kontrolrum. Der er ikke i 2010 afsat midler til etablering af eget kontrolrum, idet etableringsudgifterne ikke skønnes at stå mål med opgaverne. Til gengæld arbejdes på, at indgå en aftale med et udenøs brandvæsen, i første omgang som en midlertidig løsning.

Økonomi

Kommunerne modtog i 2009 såkaldte DUT-midler i forbindelse med indførelsen af det nye radiokommunikationsanlæg. Beløbet var et engangsbeløb på ca. 1,2 mill. kr. Disse midler blev anvendt i 2009.

Gennemførelse af fase 2, herunder opkobling til et udenøs brandvæsen er skønnet til at udgøre 1,4 mill. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 blev der afsat et rådighedsbeløb til fase 2 på 1.442.000 kr. i 2010.

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at Teknik & Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der meddeles en anlægsbevilling på 1.442.000 kr. til implementeringen af fase 2 for det nye radiokommunikationsanlæg. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

Bilag

Bilag 1. TMU referat januar 2009.

Bilag 2. TMU referat april 2008.

Bilag 3. SINE – Faktaark.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Anbefales.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2010

1.
Bilag 1. TMU referat jan. 2009. (DOC)

2.
Bilag 2. TMU referat april 2008. (DOC)

3.
Bilag 3. SINE - faktaark. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering om dom i byggelovssag

02.34.00P19-0063

Indledning

Teknik & Miljø indgav politianmeldelse mod Partselskabet Bornholminvest v/Bjarne E. Larsen, da disse undlod at efterkomme Bornholms Regionskommunes standsningsmeddelelse af 16. februar 2009 for så vidt angår byggeriet på Havnegade 1 i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø udstedte standsningsmeddelelse da det konstateredes at der var påbegyndt ombygning af ejendommen Havnegade 1 i Rønne uden at byggetilladelse var indhentet. Ombygningen omfattede nedrivning af bagbygning, udgravning til fundamenter, etablering af støbeskal og etablering af vindueshuller.

 

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om bødestraf og tiltalte nægtede sig skyldig. Retten på Bornholm afsagde d. 9. november 2009 dom, ifølge hvilken Partselskabet Bornholminvest v/Bjarne E. Larsen skal betale en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af byggelovens § 30 stk. 1, litra a og c, jf. § 16, stk. 1.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til orientering.

Bilag

Udskrift af dombogen, dom afsagt d. 9. november 2009 ved Retten på Bornholm.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Orientering givet.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2010

1.
Dom afsagt d. 9. november 2009 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Fornyelse af indvindingstilladelse - Præstebo Stenbrud

01.09.00P19-0030

Indledning

TR. Granit a/s har efter råstofloven ansøgt om en fornyet 10 årig indvindingstilladelse til paradisbakkegranit fra adressen Præstebogård, beliggende Paradisbakkevejen

TR Granit har tidligere haft en 10 årig granitindvindingstilladelse til brydning på Præstebogård. Denne tilladelse udløb den 19. november 2009.

Sagsbeskrivelse

I henhold til den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Råstofplan 2008-2020 ligger det ansøgte inden for det råstofindvindingsområde der er angivet i plangrundlaget, og det ansøgte ligger således inden for et område der er udlagt til granitbrydning.

 

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning skal der udarbejdes en VVM-redegørelse fordi en ansøgning om fortsat indvinding af granit på matriklen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, punkt 20 som siger:

 

”Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding af almindeligt forekommende sand-, grus- og stenforekomster indenfor de i en endeligt vedtaget regionplan eller råstofplan udpegede graveområder”

 

Da Teknik & Miljø, efter gennemgang af bekendtgørelsens vejleding, samt efter henvendelse til By- og Landskabsstyrelsen, ikke mener at granit kan betragtes som almindeligt forekommende sand, grus eller sten og den samlede indvindingsperiode overstiger 10 år, falder ansøgningen ikke ind under denne undtagelse. Anlæg på bilag 1 er VVM-pligtige.

 

Dette indebærer at TR Granit skal udarbejde en VVM redegørelse der skal politisk behandles.

Den samlede processtid for en samlet VVM godkendelse inkl. de forudgående høringer, vil tage ca. 1½-2 år, afhængig af mængden af indkomne klager.

Processen igangsættes med en forudgående offentlig høring, hvilket indebærer at der offentligt i en høringsperiode periode på 2-4 uger skal indkaldes ideer og forslag. I samme periode fortages en høring af relevante myndigheder.

Den samlede proces er beskrevet i vedlagte bilag.

 

TR Granit a/s har i den tidligere brydningstilladelse ret til at indvinde 5.000 m3 granit (fast klippe)

Over en 10 årig periode giver dette 50.000 m3 fast granit

De faktiske brydningstal oplyst af TR Granit er fordelt på årene således:

 

 

M3

 

2009

0

 

2008

5.174

 

2007

0

 

2006

3.171

 

2005

3.081

 

2004

0

 

2003

2.500

 

2002

0

 

2001

0

 

2000

2.300

Estimeret mængde

I alt

16.226

 

 

 

Da VVM processen antages at tage godt et år, er det Teknik & Miljøs opfattelse at man bør acceptere at TR Granit fortsætter indvindingen i en periode der svarer til den tid der medgår til VVM-processen og udarbejdelsen af den endelige tilladelse, således at TR Granit kan fortsætte brydningen af Paradisbakke granit, som hidtil planlagt indtil sagen er endeligt afgjort.

 

Denne forlængelse skal annonceres, og afgørelsen vil kunne påklages til naturklagenævnet af ejeren, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for teknik og forsyning indstiller at:

VVM proceduren igangsættes

Eksisterende brydningstilladelse forlænges 2 år dog højst indtil endelig afgørelse i sagen er truffet.

 

Bilag

Procesdiagram over VVM procedure

Tilladelse til granitindvinding af nov. 1999

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2010

1.
Procesdiagram VVM redegørelse (PDF)

2.
Tilladelse til granitindvinding af nov 1999 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Klage over miljøgodkendelse for nedknusningsanlæg

09.02.16K04-0001

Indledning

Den 4. juni 2007 blev der givet en miljøgodkendelse jf. bilag 1 til et anlæg til nedknusning af uforurenet bygge- og anlægsaffald på stationsvej 7A, 3760 Gudhjem. Miljøgodkendelsen er givet til Jens Møller Gudhjem A/S, som har en entreprenørvirksomhed på samme adresse. Miljøgodkendelsen giver Jens Møller Gudhjem A/S mulighed for at have et oplag på op til 5.000 tons rent byggeaffald samt for at nedknuse rent byggeaffald på hverdag mellem 07.00 – 18.00 under forudsætning af, at der ikke opstår støvproblemer og at støjniveauet holdes under 55 dB(A) målt ved nærmeste boligs opholdsområde.

Der er i alt modtaget 1 klage fra Gudhjem By og Mindeforening den 10. juni 2007 jf. bilag 2. Den 27. juni 2007 er klagen modtaget af Miljøklagenævnet.

Miljøklagenævnet har med mail af 15. oktober 2009 foretaget en høring vedrørende Miljøklagenævnets behandling af klagesagen.

Teknik & Miljø skal herefter fremsende bemærkninger til Miljøklagenævnet.

Sagsbeskrivelse

Gudhjem By og Mindeforening klage indeholder følgende kort beskrevet:

1.      Støjgrænsen bør nedsættes til 45 dB(A) fra 55 dB(A).

2.      Godkendelse bør gives foreløbigt f.eks. 1 år.

3.      Nedknusningsanlægget bør placeres bag permanente volde, hvis godkendelse opretholdes.

4.      Der bør, hvis godkendelse opretholdes, stilles vilkår, som sikrer et rimeligt maksimalt støjniveau også i forhold til museet.

5.      Der bør - hvis godkendelse opretholdes – ske ændring af vilkår A4 om driftstid.

 

Svar til Miljøklagenævnet

 

Punkt 1:

De nærliggende områder omkring matrikel 298 b, Gudhjem fiskerleje er vurderet til at være omfastet områdetype 3: Blandet bolig- og erhvervsområde – centerområde jf. miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 om eksterne støj fra virksomheder.

Dette begreb ”blandet bolig- og erhvervsområde – centerområde” dækker over 3 undergrupper hvoraf den relevante omhandler følgende:

”Den anden undergruppe er typisk uplanlagte områder. Disse områder er kendetegnet ved, at der normalt ikke i større omfang er forbindelse mellem erhvervsaktiviteterne og boligernes indehavere. Områderne af denne type findes i mange mindre bysamfund, hvor det ikke – i hvert tilfælde ikke hidtil – har været muligt og naturligt at tilstræbe en planlægningsmæssig adskillelse af erhvervs- og boligområder.”

 

For de områder som er landzone, og som er er underlagt landbrugsaktiviteter, er det normal praksis at fastsatte støjvilkår ud fra de vejledende grænseværdier for områdetype 3.

Teknik & Miljø har ligeledes taget med i betragtningen at der i hen ved 50 år har været drevet en entreprenør virksomhed på matriklen, som vil være svær at drive med et støjvilkår på 45 dB(A) i dagtimerne til nærmeste nærliggende naboers opholdsområder.

 

Teknik & Miljø fastholder derfor støjvilkår B2.

 

Punkt 2:

Teknik & Miljø mener ikke, at der er grundlag for dette, da der i godkendelse er stillet vilkår til støj og støv.

Punkt 3:

Under alle omstændigheder skal de stillede vilkår om støj og støv overholdes. Det er op til ansøger af miljøgodkendelsen at placere evt. volde, således at støj- og støvvilkår overholdes.

Punkt 4:

Der henvises til punkt 1.

Punkt 5:

Teknik & Miljø vurderer at der ikke er behov for at ændre vilkåret om driftstid.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at det i sagsbeskrivelsen angivne svar sendes til miljøklagenævnet. 

Bilag

Bilag 1: Miljøgodkendelse

Bilag 2: Klage

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2010

1.
Miljøgodkendelse (PDF)

2.
Klage (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Godkendelse af 2010 takster for 12 private vandværker

13.02.03S55-0007

Indledning

Vandforsyningslovens § 53 fastlægger at private vandværkers årlige anlægs- og driftsbidrag (takstblade) forud skal godkendes af Kommunen som vandforsyningsmyndighed efter indstilling fra vandværksbestyrelsen. Bestemmelsen betyder, at Kommunen normalt alene kan godkende eller undlade at godkende et takstblad. Dog kan Kommunen beslutte forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, at Kommunen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for bidrag.

Takster for Bornholms Forsyning A/S for 2010 blev vedtaget af Teknik- & Miljøudvalget i november 2009. Rønne Vand & Varmeforsyning har forskudt regnskabsår og har derfor fået tilladelse til at indsende materiale til takstgodkendelse i marts/april 2010.

 

 

Sagsbeskrivelse

På Bornholm er der foruden de to ovenstående vandværker 12 private vandværker. 11 vandværker har indsendt regnskab for 2008, eventuelt budget for 2010 og 12 vandværker takstblad for 2010.

På grund af Vang Vandværks vedtægters bestemmelse om, at taksterne skal behandles i foråret på vandværkets generalforsamling og noget sen indkaldelse af takstforslag, medtages vandværkets takster ved dette udvalgsmøde. Normalt godkendes Vang Vandværks takster i foråret.

På baggrund af Teknik & Miljø's generelle kendskab til vandværkerne og tilsyn med vandværkerne i 2003-2009 og vurderer Teknik & Miljø, at der er behov for at vandværkerne fortsat afsætter økonomiske midler til renovering af ledninger, behandlingsanlæg, rentvandsbeholdere mm. Af hensyn til udbygning af ledningsnet og øgede krav til grundvandsbeskyttelse, er også en vis formue fortsat nødvendig.

De modtagne regnskaber og budgetter fra de 11 private vandværker viser, at alle vandværker har en god driftsøkonomi og tilstrækkelig formue. Østermarie vandværk har en lav likviditet, men vandværket har for at styrke likviditeten hævet taksterne både i 2007, 2008 og 2009. 

Fra nogle vandværkers side har der været et ønske om at se på likviditeten i forhold til vandværkernes salg af vand og antal/typer forbrugere. I bilaget til denne dagsorden er disse tal medtaget. Tallene for likviditeten i forhold til vandværkernes indvindingsmængde skal vurderes i forhold til vandværkets størrelse og behov for renovering/nyetablering af boringer, ledningsnet og behandlingsbygning, grundvandsbeskyttelse mv. - ellers giver de meget lidt mening. Teknik & Miljø anbefaler generelt alle vandværker at få udført en gennemgang af deres anlæg og desuden med fokus drikkevandssikkerhed, samt at få udarbejdet en tilstandsrapport, en handleplan og et flerårigt renoveringsbudget. Dette giver vandværkerne og kommunen en bedre baggrund for at vurdere behov for indtægter og likviditet.

Seks vandværker opretholder uændrede takster i forhold til 2009, og seks vandværker foreslår prisstigninger:

·        Tejn Vandværk sætter den faste årlige afgift op fra 650,- kr. til 750,-kr.

·        Østermarie Vandværk sætter den faste årlige afgift op fra 850,- kr. til 900,-kr.

·        Balka Vandværk sætter vandprisen op med 1,00 kr. til 7,00 kr. og den faste årlige afgift op fra 720,- kr. til 800,-kr.

·        Strandmarken Vandværk sætter vandprisen op med 0,50 kr. til 6,00 kr. og den faste årlige afgift op fra 350,- kr. til 450,-kr.

·        Sømarken Vandværk sætter vandprisen op med 1,00 kr. til 6,00 kr./m3.

·        Vang Vandværk sætter vandprisen op med 0,30 kr. til 4,80 kr. og den faste årlige afgift op fra 1100,- kr. til 1200,-kr.

På baggrund af vandværkernes behov for renoveringer, nyetableringer og en vis likviditet, vurderer Teknik & Miljø at takstforhøjelserne er berettigede.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at de forelagte private vandværkers takstblade for 2010 godkendes, og ligeledes Vang Vandværks takster for 2009.

Bilag

Oversigt over

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2010

1.
Oversigt over takster og andre nøgletal (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. byggelovsklage vedr. byggeri på Lille Jernkaasvej 2, 3760 Gudhjem.

02.34.00K03-0013

Indledning

Statsforvaltningen har den 3. november 2009 anmodet Teknik & Miljø om at få tilsendt sagsresume, udtalelse samt de i kommunen foreliggende yderligere oplysninger, i sag om at nabo finder at hotelbyggeri ”Gudhjem Søpark” er ulovligt opført på matr. nr. 243 a, Gudhjem Fiskerleje, Gudhjem, beliggende Lille Jernkaasvej 2, 3760 Gudhjem.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø meddelte den 22. september 2005 byggetilladelse til at opføre 60 stk. hotellejligheder og dertil hørende centerbygning på omhandlende ejendom.

 

Klagesagen starter november 2008, hvor naboens advokat anmoder om at få fremsendt sagsmateriale, til vurdering af lovligheden af det opførte hotelbyggeri, da man finder at byggeriet giver anledning til væsentlige indbliksgener, støjgener m.m.

 

Dette medfører efterfølgende en del brevveksling mellem klagers advokat og Teknik & Miljø, hvor klager fastholder:

·        at hotelbyggeriet giver væsentlige indbliksgener på omhandlende naboejendom,

·        at klager sætter spørgsmålstegn ved byggeriets placering i forhold til naboskel, og

·        at der er foretaget terrænregulering ved opførelse af hotelbyggeriet, til gene for naboejendommen.

 

Teknik & Miljø har over for klager fastholdt:

·        at indbliksgener fra brugen af det opførte hotelbyggeri, ligger inden for det, man kan forvente (inden for tålegrænsen), når man er i et bymæssigt bebygget område, hvor grundejeren udnytter sin byggeret,

 

·        at fundet skelpæl mod omhandlende nabo, efter vores vurdering ikke indikerer at byggeriet er opført tættere på skel end der er angivet på landinspektørens afsætningsplan. Vi har opfordret naboen til at kontakte en landinspektør for at få påvist manglende skelpæl, da kommunen ikke er myndighed i forbindelse med afsætning af skel, og

 

·        at vi vurderer, at der ikke er foretaget væsentlig ændring på terræn ved afgravning eller påfyldning, udover hvad der har været nødvendig for opførelse af hotelbebyggelsen i henhold til byggeretten på ejendommen. Teknik & Miljø har derfor ikke fundet grundlag for at gøre brug af byggelovens bestemmelse, der giver kommunen mulighed for, at påbyde ændring af en foretaget regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunes skøn er til ulempe for de omliggende grunde.

 

Teknik & Miljø afgørelser af 13. juli og 6. oktober 2009 er påklaget til Statsforvaltningen

Økonomi

Ingen, såfremt at vi får medhold i vores afgørelser hos Statsforvaltningen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelse fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden, hvor vi oplyser, at Teknik & Miljø ikke har mere at tilføje til sagen, udover hvad der fremgår af svar skrivelserne til klagers advokat.

Bilag

Se bilag, der ligger på denne sag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Godkendt.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Udpegning af medlemmer til lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig

00.01.00A23-0248

Sagsbeskrivelse

Udpegning af 3 medlemmer af og blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er det ene medlem.

Lånefonden er oprettet ved Indenrigsministeriets skrivelse af 10. januar 1918 jfr. lov nr. 50 af 5. februar 1918.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013.

 

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde d. 10. december 2009 vedtog kommunalbestyrelsen at Teknik- og Miljøudvalget foretager udpegningen.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget udpeger to medlemmer udover formanden for udvalget.

Bilag

Vedtægt for Lånefonden for Ophjælpning af Fiskeriet i Allinge-Sandvig

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Udover Steen Colberg Jensen, valgtes Bente Johansen og Per Ole Petersen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2010

1.
Vedtægt for lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering fra formanden

01.01.00I00-0005

 

Sagsbeskrivelse

Orientering om formandsbeslutning: Udtalelse til energiklagenævnet vedr. klager fra Rønne Vand- og Varme om to fjernvarmesager.

Status for BAT (notat udleveret).

Statistik over byggesager (udleveret).

Henvendelse fra Svaneke Byforening.

Vejadgang, Smallesund.

Gensidig orientering.

 

Indstilling

 

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Orientering givet.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt