Dagsordenspunkter

  åbent 1 Socialudvalgets sammensætning
  åbent 2 Valg af formand
  åbent 3 Valg af næstformand
  åbent 4 Forretningsorden for Socialudvalget 2010 - 2013
  åbent 5 Mødeplan for 2010
  åbent 6 Byggeudvalg - Byggeri plejeboligbyggeri - valg af formand
  åbent 7 Byggeudvalg - Byggeri til Socialpsykiatrien - valg af formand
  åbent 8 Introduktion til medlemmerne af Socialudvalget
  åbent 9 Forlængelse af modelkommune projekt Alkoholforebyggelse i kommunen
  åbent 10 Retningslinier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde § 18
  åbent 11 Orientering fra udvalget
  åbent 12 Sager til høring
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag
  lukket 102 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Socialudvalgets sammensætning

00.01.00A30-0010

Indledning

Udvalget består af 5 medlemmer i henhold til § 17 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalget. Valget gælder for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 10. december 2009

Valgt blev:

Valggruppe AVLO:
Leila Lindén
Lykke Jensen
Birger Rasmussen
Trine Rasmussen

Liste F:
Leif Olsen

 

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:
Taget til orientering.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Valg af formand

00.01.00A30-0010

Sagsbeskrivelse

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Udvalgene vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand………”

 

Valget ledes af Leif Olsen, som det medlem der er ældst i anciennitet.

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:

Leila Lindén valgt som formand.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Valg af næstformand

00.01.00A30-0010

Sagsbeskrivelse

Valg af næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes at den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:

Birger Rasmussen valgt som næstformand.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forretningsorden for Socialudvalget 2010 - 2013

00.01.00A30-0011

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har med henvisning til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune udarbejdet forslag til forretningsorden for Socialudvalget for perioden 2010 – 2013.

Bilaget vil blive fremsendt inden mødet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at forslag til forretningsorden godkendes

Bilag

·        Forslag til forretningsorden for Socialudvalget for perioden 2010 - 2013

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:

Forslag til forretningsorden for Socialudvalget godkendt.

 


Bilag til Socialudvalget 6. januar 2010

1.
Udkast til Forretningsorden for Socialudvalget. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Mødeplan for 2010

00.01.00A00-0041

Indledning

I Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2009 godkendtes forslag til mødeplan for 2010 omhandlende Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg.

Sagsbeskrivelse

Mødeplanen er fastlagt under hensyn til sagernes videre behandling i ØKE og KB, således skal de stående udvalgs møder holdes i begyndelsen af hver måned (med få undtagelser i slutningen af måneden), så at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB. Det er herefter op til de stående udvalg indbyrdes, at koordinere fastlæggelsen af mødedag og mødetidspunkt på de afsatte dage.

Det skal således foreslås, at Socialudvalgets møder afholdes mandage, kl. 11 og i henhold til forslag til mødeplanen for 2010. Mødet i april foreslås dog flyttet til mandag den 12. april.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at Socialudvalgets møder afholdes mandage kl. 11 og i henhold til forslag til mødeplanen for 2010 med ændring for mødet i april, hvor mødet flyttes til den 12. april

Bilag

·        Forslag til mødeplan for 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:

Socialudvalget afholder deres ordinære møder mandage kl. 16 og i henhold til forslag til mødeplan for 2010 med ændring for mødet i april, som flyttes til den 12. april. Mødeplanen genoptages inden sommerferien med henblik på eventuel ændring af mødetidspunkt.

 

Bilag til Socialudvalget 6. januar 2010

1.
Forslag mødeplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Byggeudvalg - Byggeri plejeboligbyggeri - valg af formand

00.01.00A30-0010

Indledning

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget til plejeboligbyggeri.

 Nuværende sammensætning:

-          2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen

-          Kommunaldirektøren

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013, dog kun indtil byggeriet er afleveret. 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 10. december 2009

Valgt blev:

Valggruppe AVLO:
Leila Lindén
Birger Rasmussen

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Sagsbeskrivelse

Der resterer udpegning af formand til Byggeudvalg – Byggeri plejeboligbyggeri blandt de af kommunalbestyrelsen valgte: Leila Lindén og Birger Rasmussen.

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:

Birger Rasmussen valgt som formand for Byggeudvalg plejeboligbyggeri. Sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Byggeudvalg - Byggeri til Socialpsykiatrien - valg af formand

00.01.00A30-0010

Indledning

Udpegning af 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til byggeudvalget til Socialpsykiatrien.

 Nuværende sammensætning:

-          2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen

-          Kommunaldirektøren

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013, dog kun indtil byggeriet er afleveret.

 Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 10. december 2009

Valgt blev:

Valggruppe AVLO:
Leila Lindén
Birger Rasmussen

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk.6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Sagsbeskrivelse

Der resterer udpegning af formand til Byggeudvalg – Byggeri til Socialpsykiatrien blandt de af kommunalbestyrelsen valgte: Leila Lindén og Birger Rasmussen.

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:

Birger Rasmussen valgt som formand for Byggeudvalg til Byggeri til Socialpsykiatrien. Sendes til orientering i Handicapråd.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Introduktion til medlemmerne af Socialudvalget

00.01.00A00-0040

Indledning

Der er ikke for nuværende udarbejdet et egentlig introduktionsprogram til medlemmerne af Socialudvalget, idet udvalgets tilkendegivelser for introduktion ønskes tilgodeset.

Sagsbeskrivelse

I lighed med tidligere skal det dog foreslås, at introduktionen til Socialudvalgets områder startes op med et temamøde medio/ultimo januar måned 2010, hvor områderne gennemgås overordnet og med deltagelse af virksomhedslederne.

Yderligere introduktion vil ske ved virksomhedsbesøg og flere temamøder med fokus på udvalgte områder.

Medlemmerne vil i mødet den 6. januar få udleveret et ringbind med godkendte kvalitetsstandarder, og vil i senere temamøder få udleveret yderligere relevant materiale for områder henhørende under Socialudvalget.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter hvordan introduktionen ønskes fastlagt

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:

Temadag onsdag den 27. januar fra kl. 11 omhandlende udvalgets politikområder.

Ét udvalgsmøde i kvartalet holdes på én af institutionerne indenfor udvalgets område.

Der arrangeres bustur for at komme rundt på øen og se institutionerne.

Der udarbejdes plan for 2 temamøder om året evt. med ekstern oplægsholder.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forlængelse af modelkommune projekt Alkohol-forebyggelse i kommunen

16.20.05P20-0026

Indledning

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2007, efter anbefaling i Socialudvalget, godkendt ansøgning fra virksomheden Psykiatri og Handicap om deltagelse i Sundhedsstyrelsens og KL´s treårige modelprojekt ”Alkoholforebyggelse i kommunen” med en projektperiode fra 1. januar 2008 til 31. december 2010. Som led i projektet er nedsat en tværgående organisation Bornholms Alkoholråd, og der er udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan, som behandles i Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2009.

Sagsbeskrivelse

Sundhedsstyrelsen inviterer nu modelkommunerne til at søge et års forlængelse af projektperioden. Formålet med forlængelsen er, at give kommunerne mulighed for at udmønte flere af de vedtagne alkoholpolitikker/handleplaner i konkrete aktiviteter, samt at styrke forankringen af projektet inden projektophør. Med forlængelsen af projektperioden vil projektet i alt løbe i 4 år og slutte den 31. december 2011.

 

Bornholms Regionskommune har som modelkommune i projekt ”Alkoholforebyggelse” forpligtet sig til indenfor de 3 år:

·        at udvikle alkoholpolitikker/handleplaner indenfor 5 indsatsområder:

o       tilgængelighed

o       professionelle funktioner

o       institutioner

o       den kommunale arbejdsplads

o       alkoholrådgivning- og behandling

·        at påbegynde udmøntning af en eller flere af områderne i konkrete aktiviteter

·        at nedsætte en tværgående organisation til at sikre fremtidig koordination og sammenhæng på       alkoholområdet

I forlængelsesåret skal kommunen fortsætte arbejdet med at udmønte de vedtagne politikker/handleplaner i konkrete aktiviteter og der lægges i Sundhedsstyrelsen vægt på, at der indgår aktiviteter, der medvirker til at forankre planerne fremover.

 

Kriterier for at søge forlængelse:

  1. Status for projektet:

·        at alkoholpolitikker/handleplaner er vedtaget - eller der ligger en konkret tidsplan for vedtagelse inden 31.12.2010. Endvidere at der foreligger planer for udmøntning af én eller flere handleplaner inden 31.12.2010

Bornholms Regionskommune:

Der er udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan, som bliver behandlet i Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2009.

 

·        at der er nedsat en tværgående organisering

Bornholms Regionskommune:

Bornholms Alkoholråd er nedsat som tværgående organisering på alkoholområdet.

 

  1. Alkoholpolitikker/handleplaner der udmøntes i konkrete aktiviteter:

·        at kommunen har besluttet, hvilke aktiviteter der skal gennemføres i 2010 og 2011

·        at kommunen har prioriteret aktiviteter, der kan medvirke til at forankre projektet fremover.

Bornholms Regionskommune:

Milepælsplan er udarbejdet for aktiviteter til gennemførelse i 2010 og 2011.

 

  1. At kommunen har gjort sig overvejelser om den videre forankring.

Bornholms Regionskommune:

Jf. socialudvalgets beslutning d. 27. juni 2007 blev ansøgning om deltagelse i projekt

”Alkoholforebyggelse i kommunen” godkendt under forudsætning af, at virksomheden Psykiatri og Handicap sikrer, at opgaven videreføres indenfor egne rammer efter 3 år.

 

Sundhedsstyrelsen tilbyder:

 

Hvilke krav stilles til kommunen:

Økonomi

Den kommunale medfinansiering på kr. 33.000 (i 2009 niveau) ekskl. feriepenge finansieres via midler fra Forebyggelsespuljen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der ansøges om forlængelse af modelkommuneprojektet ”Alkoholforebyggelse i kommunen” med 1 år  

Bilag

·        Sundhedsstyrelsens invitation

·        Handleplan

·        Milepæle

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:
Forlængelse med 1 år af modelkommuneprojektet "Alkoholforebyggelse i kommunen" anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Delrapporter og afrapportering/evaluering af projektet ønskes forelagt udvalget.

Bilag til Socialudvalget 6. januar 2010

1.
Sundhedsstyrelsens invitation (DOC)

2.
Handleplan (PDF)

3.
Milepæle (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Retningslinier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde § 18

16.00.13Ø40-0523

Indledning

Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer samt foreninger og årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, hvordan den vil fastlægge rammerne for samarbejdet med frivillige sociale organisationer og foreninger. I forbindelse hermed kan kommunalbestyrelsen som en mulighed for at udmønte samarbejdet nedsætte dialog-/kontaktfora med de frivillige organisationer.

Sagsbeskrivelse

Der bevilges således støtte ud fra retningslinier udarbejdet af Bornholms Regionskommune. Senest vedtagne retningslinier er godkendt i Socialudvalget den 4. februar 2009. I nærværende forslag er indarbejdet få ændringer (fremstår i forslaget med rødt) som indstilles indarbejdet.

Økonomi

Der er i budget 2010 afsat 832.211 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ændringer indarbejdes og at retningslinierne herefter godkendes

Bilag

·        Retningslinier for tildeling af støtte til frivillige organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde – Servicelovens § 18

 

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:

Forslag til Retningslinjer for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde godkendt med de stillede ændringer. Dialogmøde med de frivillige organisationer søges afholdt foråret 2010.

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. januar 2010

1.
Retningslinier for tildeling af støtte § 18-midler (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Orientering fra udvalget

16.00.00I00-0037

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:
Organisations- og arbejdsganganalyse på ældreområdet, juni 2009 - ud fra sammenfatningen i rapporten skitseres allerede igangsatte tiltag, som forelægges udvalget.

Punkter til kommende møder.

Loft over egenbetaling madudbringning - økonomiske konsekvenser.

Dagcenterstruktur.

Klageråd - ny lovgivning.  

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Sager til høring

16.00.00I00-0038

Indledning

Socialudvalget har besluttet at sende følgende sager i høring

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:
Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt - Personsag