Dagsordenspunkter

  åbent 1 Beskæftigelsesudvalgets medlemmer
  åbent 2 Valg af formand for Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Valg af næstformand for Beskæftigelsesudvalget
  åbent 4 Godkendelse af forretningsorden
  åbent 5 Fastlæggelse af mødedag og tidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 6 Introduktion til udvalgets arbejdsområde
  åbent 7 Beskæftigelsesudvalgets initiativer 2006-2009
  åbent 8 Vedr. aktiveringstilbud til unge ved anden aktør
  åbent 9 Sager til orientering
  åbent 10 Orientering fra medlemmerne
  åbent 11 Sager til høring
  åbent 12 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Beskæftigelsesudvalgets medlemmer

00.22.02A30-0003

Sagsbeskrivelse

Valg af 5 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.

 

Udvalget består af 5 medlemmer i henhold til § 18 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalget.

 

Valget gælder for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 10. december 2009

Valgt blev:

Valggruppe AVLO:
Henry Schou Madsen
Carl Ilsøe
Martin Steen Jørgensen
Lotte Helms Kjær

Liste C:

Jacob Kjøller

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Valg af formand for Beskæftigelsesudvalget

00.22.02A30-0003

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Henry Schou Madsen blev valgt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Valg af næstformand for Beskæftigelsesudvalget

00.22.02A30-0003

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Martin Sten Jørgensen blev valgt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Godkendelse af forretningsorden

00.01.00P24-0015

Indledning

Det skønnes hensigtsmæssigt, at udvalget fungerer inden for rammerne af en forretningsorden.

Sagsbeskrivelse

Der vil blive udarbejdet et fælles forslag til forretningsorden for fagudvalgene. Når forslaget foreligger vil det blive eftersendt.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at forslag til forretningsorden godkendes.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Forslaget godkendt.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Udkast til forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fastlæggelse af mødedag og tidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.01.00A30-0016

Indledning

I det konstituerende møde den 10. december 2009 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2010 der også omfatter, at de stående udvalg fastlægger deres møder og mødetidspunkt på de i mødeplanen fastsatte dage.

Sagsbeskrivelse

Herefter afholdes møderne i de stående udvalg i begyndelsen af hver måned (med få undtagelser i slutningen af en måned).

Af hensyn til sagernes videre behandling i ØKE og KB skal de stående udvalgs møder holdes i begyndelsen af hver måned (med få undtagelser i slutningen af måneden), således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidig til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB.

De stående udvalg skal indbyrdes koordinere fastlæggelsen af mødedag og tidspunkt.

Juli er mødefri.

 

Beskæftigelsesudvalgets mødedag foreslås som i den foregående valgperiode fastlagt til onsdage, hvor mødetidspunktet senest har været fastsat til kl. 16.00. Mødedagen 3. februar vil dog være problematisk for jobcentret.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at mødeplan for 2010 drøftes og godkendes.

Bilag

·        Udkast til mødeplan for Beskæftigelsesudvalget

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Tirsdage kl. 15.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Udkast til mødeplan 2010 for Beskæftigelsesplan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Introduktion til udvalgets arbejdsområde

00.01.00A00-0043

Indledning

-          Ifølge Bornholms Regionskommunes styrelsesvedtægt varetager Beskæftigelsesudvalget den umiddelbare forvaltning af regionskommunens opgaver på beskæftigelsesområdet, herunder

 

Beskæftigelse og aktivering (politikområde 7) Jobcenter Bornholm:

-          jobformidling, aktivering og arbejdsprøvning,

-          sygedagpengeopfølgning og forebyggende indsats,

-          tilkendelse af fleksjob og revalidering.

 

Forsørgelsesydelser (politikområde 8) Borgercenteret (Ledige ig Integration):

-          udbetaling af forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp,sygedagpenge og revalidering, samt ledighedsydelse i forbindelse med tilkendt fleksjob,

-          tilkendelse af førtidspension

-          modtagelse af integrationsflygtninge, boliganvisning, udbetaling af integrationsydelse, sprogcenter og tolkeservice.

 

Herudover udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om bl.a.  beskæftigelsesplaner, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Der vil på dette udvalgsmøde blive givet en introduktion til udvalgets arbejdsområde med baggrund i bl.a. de til dagsordenen tilknyttede bilag, og lagt op til opfølgende tematiserede introduktioner i de kommende udvalgsmøder, samt for udvalgets besøg i tilbuddene m.v.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til orientering og drøftelse.

Bilag

-          Aftale for Jobcenter Bornholm for 2010

-          Aftale for Borgercenteret for 2010

-          Beskæftigelsesplan for 2010 for Jobcenter Bornholm

-          Resultatrevision for Jobcenter Bornholm for indsatsåret 2008

-          Beskæftigelsesindsatsen – resultatoversigt 3. kvartal 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Aftale for Jobcenter Bornholm for 2010 (DOC)

2.
Aftale for Borgercenteret for 2010 (DOC)

3.
Beskæftigelsesplan for 2010 for Jobcenter Bornholm (DOC)

4.
Resultatrevision for 2010 for Jobcenter Bornholm for indsatsåret 2008 (DOC)

5.
Beskæftigelsesindsatsen - resultatoversigt 3. kvartal 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Beskæftigelsesudvalgets initiativer 2006-2009

15.00.00P00-0001

Indledning

Til det sidste møde i Beskæftigelsesudvalget i valgperioden 2006 – 2009 er udarbejdet nedenstående liste over en række sager der er behandlet i udvalget, og initiativer rejst af og fulgt op på af udvalget i perioden.

Sagsbeskrivelse

2006

 

 

 

·          Personaleressourcer og økonomi på beskæftigelsesområdet.

Anbefaling af at man inddrager de påviste økonomiske sammenhænge på beskæftigelsesområdet i udmøntningen af de administrative besparelser i administrationsprojektet, men Økonomi- og Erhvervsudvalget så ikke mulighed for at imødekomme anmodningen. Beskæftigelsesudvalget vil følge området tæt.

 

2007

 

 

·        Kontakt til Bornholms Vækstforum om igangsættelse af en koordinering af den beskæftigelsesmæssige indsats med indsatsen på erhvervs- og uddannelsesområderne. Årligt fælles temamøde

 

 

 

 

 

 

 

2008

Beskæftigelsesudvalget ønsker at personaleressourcerne i Borgercenteret til løsning af opgaverne på beskæftigelsesområdet bliver fastholdt, med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, og fastholde niveauet for den helhedsorienterede sagsbehandling hvorved det sikres, at der ikke udbetales uberettigede ydelser til borgere

 

·          Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet. Der søges arrangeret temadrøftelse for kommunalbestyrelsens medlemmer

 

·           Udkast til sundhedspolitik, organisering af sundhedsfremme og forebyggelse og øens fremtidige sundhedscenter

Beskæftigelsesudvalget er bekymret for hvorvidt den udsatte gruppe vil kunne finde anvendelse for tilbuddene i det virtuelle sundhedscenter, og ser gerne, at erfaringerne fra pilotprojektet "Sundhedscenter Bornholm" i højere grad indarbejdes i implementeringen af det virtuelle sundhedscenter, gerne i form af en fysisk placering. Ligeledes ser beskæftigelsesudvalget gerne, at der i højere grad er sammenhæng mellem vision og midler, gerne ved tilførsel af yderligere midler til formålet

 

·          Resultatrevision 2007

Beskæftigelsesudvalget lægger vægt på, at der i beskæftigelsesindsatsen bl.a. med henblik på nedbringelse af arbejdskraftreserven, sigtes mod at opnå resultater på niveau med sammenligningsgrundlaget. Den samlede indsats på de beskæftigelsespolitiske, vækstpolitiske og uddannelsespolitiske områder søges koordineret på alle niveauer

·       Temadrøftelser om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet.Udvalget er skuffet over den manglende interesse fra kommunalbestyrelsens medlemmer. Det vil blive forsøgt at afholde kursus for kommunalbestyrelsens medlemmer om det beskæftigelsespolitiske område i det tidlige forår 2009

·       Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet. Det forventes at der i implementeringen af handlingsplanen vil blive lagt vægt på bestræbelser på linje med regeringens afbureaukratiseringsforslag. BRK's rolle som arbejdsgiver i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet bl.a. som følge af arbejdsmiljøet sættes på dagsordenen

 

·           Beskæftigelsesplan for 2009

 

·        Status for Center for Aktivering og Kompetenceudvikling

 

 

·        Budget 2009

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at indgå aftale med Jobcenter Bornholm om forsøgsprojekter med op til kr. 3.000.000 i 2009.

Forsøgsprojekterne skal tage afsæt i at de skal være selvfinansierende, hvilket vil sige, at der enten via øget refusion eller ved sparede ydelser skal være dækning for de faktiske omkostninger.

Der skal i denne forbindelse være mulighed for at benytte midler på tværs af ydelsesområdet (konto 5) og driftsområdet (konto 6)

 

·          Nedbringelse af sygefravær.

Indkaldelse af MED-Hovedudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt sikkerhedslederen   og HR-konsulenten i november/december til minikonference mhp. Fokus på BRK's rolle som arbejdsgiver i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet bl.a. som følge af arbejdsmiljøet

 

·        Godkendt Projekt Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

 

·        Status på Ungdomsuddannelse til alle, og handlingsplan med anbefaling af at virksomheder indenfor socialudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder fastsætter konkrete mål i forhold rammerne i den politiske handlingsplan

 

·        Øget dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse

 

·          Godkendt Projekt Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år

 

·        Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

 

2009

·          Status på Ungdomsuddannelse til alle. Der følges løbende op på projektet

 

·        Der arbejdes videre med planlægning af temadrøftelser om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

 

·        Afholdelse af beskæftigelseskonference sammen med Det lokale Beskæftigelsesråd godkendes, men må efterfølgende aflyses på grund af manglende tilmeldinger

 

·          Målrettet indsats for unge mødre på kontanthjælp. Der opfølges løbende på det igangsatte forløb

 

·        Resultatrevision 2008

Beskæftigelsesudvalget konstaterer at der i beskæftigelsesindsatsen samlet set er opnået resultater på niveau med sammenligningsgrundlaget i klyngen af jobcentre med relativt sammenlignelige rammevilkår. Særlig i indsatsen med nedbringelse af arbejdskraftreserven er der opnået et godt resultat.

Beskæftigelsesudvalget har løbende fokus på problematikken omkring niveauet for rettidigheden i beskæftigelsesindsatsen.

 

·        Status på Ungdomsuddannelse til alle

Sagen sendes til høring i Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgenes status på indsatsen på Ungdomsuddannelse til alle på udvalgsområderne

 

·           Redigering af sociale klausuler i Udbuds- og indkøbspolitikken

Godkendt i kommunalbestyrelsen at der med baggrund i det juridiske grundlag og BRK’s niveau for medvirken til at løfte ansvaret, formuleres konkrete krav der kan indgå i sociale klausuler i forbindelse med Udbuds- og indkøbspolitikken og, at brancheorganisationerne inddrages i en dialog herom

 

·          Mulighed for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Bornholms Regionskommune

Anbefaling af at de opstillede initiativer fremsendes til Økonomi og Erhvervsudvalget med henblik på et konkret forslag som skal indgå i budgetdrøftelserne 2010.

Pulje i budget 2010 på kr. 500.000 til flere praktikpladser

 

Handlingsplan der skal dels indeholde plan over jobcenterets egen indsats, og dels der skal indgå en afsøgning af muligheden for, efter udbud, at gøre brug af eksterne aktører - herunder også Falck Healthcare A/S - til løsning af relevante opgaver. Handlingsplanen træder i kraft senest 1. oktober 2009.
Finansiering: Såfremt Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag for 2010 med fri dispositionsret mellem de forskellige konti gennemføres, vil finansieringen kunne hentes her, da det forventes at de bliver udgiftsneutrale eller besparende i forhold til udgifterne på området

 

·          Uddannelsespladser på socialrådgiver-, lærer og sygeplejerskeruddannelserne

Jobcentret får mulighed for at prioritere uddannelse af ledige til mellemlange uddannelser på Bornholm, samt at fremrykke indsatsen for ledige, der opfylder betingelserne i forsøgsordningen

 

·        Beskæftigelsesplan 2010

Beskæftigelsesudvalget peger på, at der burde være en bedre sammenhæng mellem planlægnings- og budgetprocessen

 

·        Oprettelse af 20 kommunale fleksjob med en midlertidig ansættelse på 9 mdr. for den enkelte person

 

·        Godkendt sygedagpengestrategi og handlingsplan

 

·        Budget 2010

Pulje til EGU på kr. 600.000

 

Beskæftigelsesudvalgets ønske om at kunne prioritere opgaveløsningen indenfor den samlede budgetmæssige ramme, med højere service til borgerne og lavere udgifter til passiv forsørgelse til følge er godkendt med vedtagelsen af budget 2010

De nye tilbud vil være udgiftsneutrale, og skal som minimum finansieres ved øget refusion eller ved kortere udbetalingsperioder af forsørgelsesydelser

Det vil betyde, at der i beskæftigelsesindsatsen vil være mulighed for kortere responstid fra beskæftigelsesmæssig udfordring til handling herpå med henblik på at opnå resultater

 

Med baggrund i Beskæftigelsesudvalgets målgrupper (kontanthjælpsmodtagere, modtagere af ledighedsydelse, sygemeldte og dagpengemodtagere) er det vigtigt at sikre sig, at der tilbydes en bred vifte af tilbud som både retter sig mod det direkte misbrug (tilbud om misbrugsbehandling), men som også kan have motiverende karakter. Her kan tilbud om døgnbehandling være relevant, både i forhold til behandlingen af misbruget, men også i forhold til motivationskabende forløb som sigter mod miljøskifte, netværksopbygning mv. Specielt for de borgere som har været misbrugende igennem mange år, er et dagtilbud ofte ikke tilstrækkeligt.

Der bør være særligt fokus på at etablere tilbud til unge, idet der ikke p.t. findes særlige tilbud til ungegruppen. De traditionelle behandlingstilbud er her ofte ikke de mest effektive, da de unge ikke kan identificere sig med den målgruppe, som primært modtager behandling

 

·        Status på Ungdomsuddannelse til alle

Høringssvarene tages til efterretning, og fremsendes med anbefaling til kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med indsatsen for at nå målet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse konstaterer Beskæftigelsesudvalget med tilfredshed, at der nu arbejdes målrettet hen imod et Campus Bornholm.

Det er udvalgets forhåbning, at et kommende Campus Bornholm vil give en synergieffekt, der kan være til gavn for de unge, og gøre det endnu mere attraktivt for flere unge at tage en uddannelse - eller forbedre chancerne for fastholdelse af unge i et påbegyndt uddannelsesforløb.

Der bør fokuseres på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse bl.a. med oprettelse af erhvervsklasser.

Det er vigtigt at offentlige såvel som private arbejdsgivere påtager sig ansvaret for at stille de nødvendige praktikpladser til rådighed for derved at sikre den nødvendige kvalificerede arbejdskraft på sigt, og at de unge samtidig ikke tvinges væk fra Bornholm. Derfor er det særdeles positivt, at regionskommunen i budget 2010 også giver mulighed for ansættelse af flere elever og lærlinge

 

·        Redegørelse for skånejob og løntilskud til førtidspensionister

Økonomi

Igen.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af opfølgning og med henblik på fremtidige initiativer

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2009:

Drøftet.

Udvalget ønsker beskæftigelsespolitikken centralt placeret som politikområde i regionskommunen. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med medarbejderindsatsen generelt, og med betjeningen af udvalget i valgperioden.

Punktet genoptages som introduktion til det nyvalgte beskæftigelsesudvalg.

Fortsat sagsfremstilling.

Til det sidste møde i Beskæftigelsesudvalget i valgperioden 2006 – 2009 udarbejdes ovenstående liste over en række sager der er behandlet i udvalget, og initiativer rejst af og fulgt op på af udvalget i perioden.

 

Som besluttet af udvalget genoptages behandlingen heraf i det nye udvalg sammen med introduktion til Beskæftigelsesudvalgets arbejdsområde.

 

I sagsfremstillingen er sagerne opført efter årstal. Af bilaget fremgår mødedatoer og yderligere oplysninger om den videre behandling, ligesom der herud fra kan findes yderligere oplysninger i FICS Dagsordener og Referater.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af opfølgning og med henblik på fremtidige initiativer

Bilag

·        Beskæftigelsesudvalgets initiativer i valgperioden 2006 – 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Beskæftigelsesudvalgets initiativer 2006 - 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Vedr. aktiveringstilbud til unge ved anden aktør

15.20.05P22-0003

Indledning

Der foreligger tilbud efter beskæftigelsesregionens rammeudbud af aktiveringstilbud til unge ved anden aktør.

Sagsbeskrivelse

Nærmere beskrivelse heraf vil blive eftersendt.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til orientering.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Jobvæksttilbud (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Sagsbeskrivelse

Det lokale Beskæftigelsesråd.

I kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2009 oplystes, at borgmesteren har besluttet, at det er formanden for Beskæftigelsesudvalget Henry Schou Madsen, der er formand for Det lokale Beskæftigelsesråd, og formandens suppleant er næstformanden i Beskæftigelsesudvalget Martin Sten Jørgensen.


Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Sager til høring

00.01.00K04-0015

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Eventuelt

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2010:

Intet.