Dagsordenspunkter

  åbent 1 Rapporter fra uanmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2009
  åbent 2 Principiel drøftelse af en udlægning af specialundervisningen fra BCB til Skolerne
  åbent 3 Udlægning af økonomi til specialundervisning fra Børnecenter Bornholm til skolene
  åbent 4 "Appetivækkeren" Mad og- Måltidspolitik
  åbent 5 Valgbestyrelser til skolebestyrelsesvalget 2010
  åbent 6 Skolebestyrelsesvalg 2010 - fastsættelse af fristen for aflevering af stemmesedler
  åbent 7 Forlængelse af modelkommune projekt Alkoholforebyggelse i kommunen
  åbent 8 Bornholms Kunstmuseum - anlægsbevilling til bjergvarme
  åbent 9 Anvendelse af anlægsmidler 2010
  åbent 10 Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget
  åbent 11 Radiokommunikationsanlæg til brandvæsenet.
  åbent 12 Dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme
  åbent 13 Udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum, 2010-2013
  åbent 14 Uddelegering af kompetence ved beslutning om anvendelse af regionale erhvervsudviklingsmidler
  åbent 15 Likviditetsoversigt pr. 31. december 2009
  åbent 16 Budget 2010, regulering af lønskøn
  åbent 17 Overdragelse af kommunegaranti
  åbent 18 Bemyndigelse til påtegning i henhold til planlægningslovens § 42
  åbent 19 NaturBornholm, bestyrelsen
  åbent 20 Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til politikere
  åbent 21 Erhvervsambassadør
  åbent 22 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Rapporter fra uanmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2009

27.12.16K09-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses i henhold til Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 15 og 16.

 

Lov om Social Service angiver i § 151, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kvalitetsstandarder, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, jf. §§ 138 og 139.

 

Kommunalbestyrelsen skal hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. §192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.

Den kommunale tilsynsforpligtelse varetages af personer der udelukkende varetager myndighedsopgaver.

Sagsbeskrivelse

Bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 er grundlaget for den praktiske gennemførelse af tilsynet.

§ 2 angiver, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.

 

Tilsynsbesøgene skal som minimum belyse beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen samt de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

Der er gennemført uanmeldte tilsyn i virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre følgende steder:

Nylars Plejecenter

Plejecenter Slottet afd. B2 og afd. B3

Nørremøllecentret

Sandvig Plejehjem

Plejecenter Aabo

Østermarie Plejehjem

Plejehjemmet Toftegården

Plejecenter Klippebo

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Ældrekollektivet i Årsdale

Hjemmet i Klemensker

Svaneke Plejecenter

Plejehjemmet Sønderbo

 

·        Det er tilsynets overordnede oplevelse, at alle plejehjem og plejecentre fremtræder som velfungerende og veldrevne boligtilbud til de ældre.

·        Personalet virker kompetent, og der er iværksat og pågår en faglig udvikling på flere områder med det formål, dels at kunne leve op til målsætningerne på ældreområdet, og dels at få optimeret det tværgående samarbejde på tværs mellem BPC´s forskellige huse.

·        Det kommunale tilsyn og embedslægetilsynets anbefalinger fra 2008, har stederne fulgt tilfredsstillende op på.

·        Der er givet langt færre anbefalinger og henstillinger ved dette års tilsyn.

·        Alle uanmeldte tilsyn følges op af et anmeldt dialogtilsyn (gennemføres oktober – november 2009)

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller

·        at rapporterne tages til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

Bilag

·        Uanmeldt rapport Nylars Plejecenter

·        Uanmeldt rapport Plejecenter Slottet afd. B2 og afd. B3

·        Uanmeldt rapport Nørremøllecentret

·        Uanmeldt rapport Sandvig Plejehjem

·        Uanmeldt rapport Plejecenter Aabo

·        Uanmeldt rapport Østermarie Plejehjem

·        Uanmeldt rapport Plejehjemmet Toftegården

·        Uanmeldt rapport Plejecenter Klippebo

·        Uanmeldt rapport Aktivitets- og Plejecenter Lunden

·        Uanmeldt rapport Ældrekollektivet i Årsdale

·        Uanmeldt rapport Hjemmet i Klemensker

·        Uanmeldt rapport Svaneke Plejecenter

·        Uanmeldt rapport Plejehjemmet Sønderbo

Beslutning

Socialudvalget, den 3. december 2009:

Taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 3. december 2009

1.
PDF af uanmeldt tilsyn den 10. marts 2009 Nylars Plejecenter (PDF)

2.
Rapport fra uanmelt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet 2009 (DOC)

3.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 14. april 2009 Nørremøllecentret (DOC)

4.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Sandvig Plejehjem 2009 (DOC)

5.
Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2009 (DOC)

6.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Østermarie Plejehjem 2009 (DOC)

7.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2009 (DOC)

8.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2009 (DOC)

9.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2009 (DOC)

10.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2009 (DOC)

11.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2009 (DOC)

12.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2009 (DOC)

13.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Principiel drøftelse af en udlægning af specialundervisningen fra Børnecenter Bornholm til Skolerne

17.03.00K04-0004

Indledning

I forbindelse med forårets dialogmøder blev der fra flere sider udtrykt ønske om, at specialundervisningen planlægges mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidsligt tidspunkt. Børne- og Skoleudvalget blev i udvalgets møde den 6. april 2009 orienteret om, at Børne- og Fritidssekretariatet allerede tidligere på foråret havde nedsat en arbejdsgruppe, der skulle foreslå en ændret økonomisk organisering af specialundervisningsområdet.

Sagsbeskrivelse

Arbejdsgruppen bestod af: lederen af Bornholms Heldagsskole, lederen af ”Kildebakken”, Lederen af 10 klassecenter Bornholm, lederen af Børnecenter Bornholm, Lederen af visitationsteamet ved Børnecenter Bornholm, Økonomichefen ved Børnecenter Bornholm, Økonomikonsulenten fra børne- og Fritidssekretariatet, Skolelederne og Skole- og Fritidschefen.

 

Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at blive enige om en økonomisk model for udlægningen. Børne- og Fritidssekretariatet har derfor valgt at høre skolebestyrelser og handicaprådet om 2 forhold:

1.      Det principielle indhold i en udlægning

2.      Hvilken økonomisk model, der foretrækkes i tilknytning til en eventuel udlægning

I nærværende dagsordenspunkt lægges op til en stillingtagen til om det er en god ide at udlægge økonomien fra Børnecenter Bornholm til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Det er alene økonomien til hjælp for de enkeltintegrerede og driften af specialklasserne der foreslås udlagt.

 

Der er flere formål med, at udlægge økonomien. En udlægning understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større del af eleverne med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres.

 

Endvidere vil det være lettere at styre økonomien på området, fordi beslutningen om at iværksætte specialundervisningen ligger hos skolelederen, der med udlægningen også bliver ansvarlig for økonomien.

 

Skolernes bestyrelser m.fl. er som nævnt blevet bedt om at tage stilling til det principielle indhold i den foreslåede udlægning.

 

Der er modtaget i alt 11 høringssvar:

 

·       Høringssvar fra:

·       Ønskes der en udlægning?

·        Bornholms Heldagsskole

·        Bornholms Heldagsskoles skolebestyrelse og MED - udvalg mener ikke, at udlægningen er en god ide. Der er ingen pædagogiske overvejelser omkring udlægningen og skolebestyrelsen er bekymrede for om midlerne så reelt går til de svage elever, som virkelig har brug for hjælp.

·        Bornholms Lærerforening

·        Lærerforeningen kan ikke anbefale forslaget fordi:

·        Det ikke kan afgøres om en udlægning vil forbedre anvendelsen af midlerne til specialundervisning

·        Skolelederen skal kun tænke pædagogik og ikke økonomi, når skolelederen træffer beslutning om iværksættelse af specialundervisning

·        Bornholms Ungdomsskole

·        Ungdomsskolebestyrelsen har en bekymring om hvorvidt en udlægning af økonomien til skolerne vil medføre en usynliggørelse af det reelle specialundervisningsbehov, og at der vil være risiko for kassetænkning, hvorved der tænkes mere på skolens samlede økonomi end på den enkelte elev behov.

·        Børnecenter Bornholm

·        En udlægning vil kunne give mulighed for en langt større fleksibilitet i planlægningen af de specialpædagogiske tiltag på skolerne. Når der visiteres gennem BCB vil der altid være tale om en længere bureaukratisk proces og bevillingerne vil normalt være givet for et år af gangen. Ved en udlægning vil skolen få langt større mulighed for at tilpasse det specialpædagogiske tilbud til den enkelte elevs udvikling i årets løb og langt større mulighed for løbende at etablere relevante gruppetilbud mv. til eleverne. Samtidig vurderer vi, at der vil være en styringsmæssig og økonomisk fordel i, at skolelederen både er ansvarlig for det pædagogiske tilbud og den økonomiske tildeling

·        Det skønnes, at de fire bornholmske skoler med den nuværende distriktsmodel har en så stor volumen, at det er relevant med en udlægning.

·         

·        Handicaprådet

·        Udsat indtil Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen

·        Hans Rømer Skolen

·        Vi vurderer, at modellerne på sigt vil have den konsekvens, at elever ikke sikres det optimale undervisningstilbud ude på skolerne, da ændret elevplacering kan skabe usikkerhed om indholdet i den pædagogiske praksis for alle elever.
Vi er også meget betænkelige ved den dobbeltrolle, som skolelederen vil få i forhold til at sikre den enkelte elev de rette foranstaltninger i det konkrete undervisningstilbud – samtidig med at skolelederen er budgetansvarlig.
Derudover er det meget vigtigt, at der er fuld gennemskuelighed i økonomien vedrørende visitation. Denne klarhed mener vi ikke vil forekomme ved brug af nogen af de foreslåede modeller.

·        Kildebakken

·        Kildebakkens bestyrelse kan med det foreliggende materiale ikke forholde sig til, om det er en pædagogisk og kvalitetsmæssig god løsning at udlægge midlerne til distriktsskolernes specialundervisning. I materialet forholdes der sig ikke til pædagogik og kvalitet, det omhandler udelukkende økonomi.

·         

·        Rønneskolen

·        Skolebestyrelsen savner en pædagogisk begrundelse i det udsendte materiale.

·        Skolebestyrelsen kan se pædagogiske muligheder i en evt.  udlægning, men vi finder det bekymrende, at materialet udelukkende omhandler de økonomiske aspekter.

·        Vi bemærker, at visitationsproceduren ikke er sendt i høring.  Vi havde gerne set denne i høring, og vi skal gøre opmærksom på, at en visitationsprocedure skal sikre borgernes retsstilling i forhold til tildeling af specialundervisning.

·         

·        Skole Nord

·        Principielt kan skolebestyrelsen se gode muligheder for at handle forebyggende med hurtig indsats overfor elever med særlige problemer.

·        Der er stor bekymring over, at økonomien til Skole Nord med udlægning af specialundervisningen ikke efter en indfasningsperiode afspejler den skævvridning, der er i den nuværende tildeling af støtte.

·        SKB undrer sig over skævvridningen med flere støttekrævende elever i Skole Nord og kunne ønske en analyse af dette forhold.

·        Der peges på, at specialtilbuddene ikke bør være en del af udlægningen.

·        Endelig mener SKB, at en evt. ordning først bør træde i kraft i skoleåret 11/12, så der sikres tid til at ændre praksis.

·        Skole Øst

·        Vi kan se gode pædagogiske muligheder ved udlægningen af specialundervisningen.  Vi vil i distriktet kunne gribe ind hurtigt, fleksibelt og kvalificeret og dermed give et pædagogisk tilbud der kan forebygge at elever senere ekskluderes til dyrere specialtilbud.

·        10. klassecenter Bornholm

·        10. klassecenteret forholder sig ikke til om det principielt er en god ide at udlægge specialundervisningen til skolerne

 

Til orientering er vedlagt de administrative retningslinjer for visitationen til specialundervisning. Visitationsproceduren har været behandlet i arbejdsgruppen ad to gange og proceduren har været forelagt arbejdsgruppens medlemmer med mulighed for at komme med ændringsforslag frem til den 20. november. Der har ikke været bemærkninger til proceduren.

Økonomi

Der er redegjort for de økonomiske aspekter i et særskilt dagsordenspunkt

Indstilling

Områdechefen for Børn – og fritid indstiller at:

·        Økonomien til specialundervisning af enkeltintegrerede og specialklasselever udlægges fra Børnecenter Bornholm til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen.

Bilag

11 Høringssvar

Administrative retningslinjer for visitation

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 30. november 2009:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2009:

Anbefales.

Bente Johansen, Bjarne Hartung Kirkegaard og Jacob Kjøller kan ikke medvirke, idet de ønsker at afvente BDO-rapporten.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Høringssvar fra Handicaprådet er indkommet efter høringsperiodens udløb og indgik derfor ikke i sagsbehandlingen, men blev delt ud på mødet til orientering.

Godkendt, idet modellen evalueres i 2012.

Liste K, liste L, liste B og Per Ole Petersen kan ikke medvirke.

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 30. november 2009

1.
Visitationsprocedure for specialpædagogisk bistand november 2009 (DOC)

2.
Høringssvar handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Kildebakken (DOC)

4.
Hørringssvar BørneCenter Bornholm (DOC)

5.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)

6.
Høringssvar fra 10. KlasseCenter om udlægning af økonomi til specialundervisning (MSG)

7.
Høringssvar Skole Øst (MSG)

8.
Høringssvar Heldagsskolen (DOC)

9.
Høringssvar Ungdomsskolen (DOC)

10.
høringssvar Bornholms Lærerforening (DOC)

11.
Høringssvar Skole Nord (DOC)

12.
Høringssvar Hans Rømer Skolen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Udlægning af økonomi til specialundervisning fra BørneCenter Bornholm (BCB) til skolene

17.03.00P21-0001

Indledning

 I dette punkt lægges op til en beslutning om hvilken økonomi der skal udlægges fra Børnecenter Bornholm til skolerne og hvordan den skal finansieres.

Sagsbeskrivelse

 

Princippet i modellen

 

·       Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne finansieres af distriktsskolerne. Udgiften er i øjeblikket finansieret af BørneCenter Bornholm. Derfor indgår det i forslaget at budgetrammen til enkeltintegreret støtte og specialklasser flyttes fra BCB til skolerne. Budgettet fordeles mellem skolerne i forhold til det samlede elevtal med et beløb pr. elev kaldet specialtaksameteret. Specialtaksameteret er ikke en del af demografitilpasningen. Det har den konsekvens, at specialtaksameteret beregnes på ny forud for hvert skoleår ud fra en fast budgetramme og de aktuelle elevtal. 

·       Budgettet for Heldagsskolen fastlåses på 73 pladser. Takstbeløbet besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen. Udenøs elever er ikke budgetlagt. Heldagsskolen sender selv regning for dem og modtager indtægten.

·         Budgettet for Kildebakken fastlåses på 63 pladser i skoledelen og 61 pladser i SFO +/- 2. Udenøs elever er ikke budgetlagt. Kildebakken sender selv regning for dem og modtager indtægten. Takstbeløbene besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen. Der afsættes et engangsbeløb på 1,5 mio. kr. finansieret af det akkumulerede overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02, undervisning. Puljen på 1,5 mio. kr. anvendes til at opfange udsving i elevtallet på Kildebakken.

·       Budgettet for 10. klassecenterets specialklasseelever (inkl. nuværende Base 10) tildeles takstbeløbet for specialklasserne. Udsving i antallet af specialundervisningselever i 10.klasse finansieres som hidtil af sekretariatspuljen på politikområde 02, undervisning.

·       Budgettet for Dybdalskolen fastlåses på 10 pladser. Takstbeløbet besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen. Udenøs elever er ikke budgetlagt. Dybdalskolen sender selv regning for dem og modtager indtægten.

 

Overgangsordning

I skoleåret 2009/10 er der ikke er visiteret det samme beløb pr. elev til hver af de fire skoler. Der har eksempelvis været en større tildeling af midler til specialundervisning i Skole Nord end i Skole Øst. Derfor er der udarbejdet en overgangsmodel, der i en indfasningsperiode fra 1.august 2010 til udgangen af 2014 nedtrapper specialtaksameteret til Skole Nord og Hans Rømer Skolen og optrapper specialtaksameteret til skole Øst og Rønneskolen. Det betyder, at fra 2014 fordeles budgettet til specialundervisning udelukkende ud fra specialtaksameteret med det samme taksameter til alle elever på alle skoler

 

Økonomi

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i, at et stadigt stigende antal elever visiteres til specialundervisningstilbud uden for egen klasse eller skole. Det har medført et pres på BørneCenter Bornholms økonomi, der i 2010 kan forudse et gab mellem det afsatte budget til den enkeltintegrerede støtte og det niveau, der er visiteret for skoleåret 2009/10 på 6.432.000 kr. (Beregnet for hele 2010)

 

Såfremt kommunalbestyrelsen mener, at princippet om at udlægge økonomien til skolerne er en god ide, skal der træffes beslutning om hvilket på hvilket niveau udlægningen skal finde sted.

 

Der er i bilagsmaterialet præsenteret fire måder, at finansiere gabet mellem BCB’s budget og den faktisk visiterede udgift til specialundervisning på. Gabet er i 2010 på 6.432.000 kr.:

 

1)      Gabet finansieres ved besparelser på BCB’s øvrige drift samt en besparelse på Base 10

2)      Gabet finansieres ved besparelser på Base 10, Kildebakken 5,81 %, Heldagsskolen 5 %, AKT -lærer, støtte til specialklasserne og en nedsættelse af skolernes takstbeløb med 5,15 %.

3)      Kombinationsmodel A: Gabet finansieres ved besparelser på Base 10, Kildebakken 5,81 %, Heldagsskolen 3,13 %, støtte til specialklasserne og en fast overførsel af budgetmidler fra BCB

4)      Kombinationsmodel B: Gabet finansiers som ved 3), men med en nedtrapning af BCB’s overførsel til skolerne over fire år. Det har den konsekvens at skolerne bærer hele finansieringen af mankoen fra 2014.

 

Også modellerne har været i høring:

 

·       Høringssvar fra:

·       Hvilken model til finansiering af mankoen?

·        Bornholms Heldagsskole

·        Mankoen skal dækkes ved tilførsel af ekstra midler til området. Hvis ikke må det være BCB og politikernes anliggende. Skolebestyrelse og MED-udvalg mener ikke at Bornholms Heldagsskole skal være med til at dække andre virksomheders underskud

·        Bornholms Lærerforening

·        Forslaget betyder, at skolerne skal dække BCB’s underskud. Det er meget bekymrende

·        Bornholms

·        Ungdomsskole

·        Økonomien skal forblive i BCB, visitationen skal forblive i BCB og pengene skal følge det enkelte barn

·        Børnecenter Bornholm

·        Det er fuldstædigt urealistisk og vil medføre en større budgetoverskridelse, at lade BCB dække den samlede udgift. Der bør findes midler andre steder. Skal BCB alligevel finansiere dele af udgiften må det være kombinationsmodel scenarie B (Nr.. 4 ovenfor), men som nævnt vil det give store vanskeligheder for kommunen på andre af BCB’s lovpligtige områder

·        Handicaprådet

·        Udsat indtil Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen

·        Hans Rømer Skolen

·        Vi kan ikke tilslutte os nogen af de fremsatte modeller, da vi mener, at de ikke imødekommer det reelle behov for ressourcer til denne opgave ude på de bornholmske skoler. Vi ser BCB’s underskud, som et udtryk for at området i en længere tid har været underbudgetteret

·        Kildebakken

·        Kildebakkens bestyrelse kan ikke acceptere, at i begge de forslag, hvor skolerne skal dække det overførte underskud fra BCB, er det Kildebakkens elever der skal dække størstedelen af underskuddet.

·        Rønneskolen

·        Ifølge BRK’s aftalestyring er det stillede spørgsmål irrelevant

·        Skole Nord

·        Skole Nord kan ikke bidrage til at dække et underskud fra BCB. Udlægning af specialundervisningen ønskes ikke, hvis de økonomiske forudsætninger ikke passer til opgavens omfang

·        Der er stor bekymring over, at økonomien til Skole Nord med udlægning af specialundervisningen ikke efter en indfasningsperiode afspejler den skævvridning, der er i den nuværende tildeling af støtte

·        Skole Øst

·        I skole Øst tager vi afstand fra enhver finansiering af BCB’s underskud med midler fra skolevæsenet

·        10. klassecenter Bornholm

·        10. klassecenteret gør opmærksom på at centeret vil opleve den samme økonomiske nedgang uanset de forskellige forslag  til finansiering

 

 

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Fritid indstiller at:

·        Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne udlægges fra BCB til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra den 1. august 2010 og at finansieringsmankoen finansieres ved besparelser på Base 10, Kildebakken 5,81 %, Heldagsskolen 3,13 %, støtte til specialklasserne og en fast overførsel af budgetmidler fra BCB (kombinationsmodel A)

·        Fordelingen af de udlagte budgetmidler sker ved beregning af et specialtaksameter pr. elev. Indfasningen sker ved den i bilag 1 beskrevne overgangsordning. Fra skoleåret 2013/14 fordeles budgetrammen til specialundervisning udelukkende på baggrund af en gennemsnitstakst.

·        Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen tilføres 2 mio. kr. til fordeling efter elevtal finansieret af det akkumulerede overskud på sekretariatsbevillingen for område 02, undervisning i skoleåret 2010/11 som en overgangsordning.

·        Budgettet for Heldagsskolen fastlåses på 73 pladser fra 1. august 2010. Takstbeløbet besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen.

·        Budgettet for Kildebakken fastlåses på 63 pladser i skoledelen og 61 pladser i SFO +/- 2. Takstbeløbene besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen. Der afsættes et engangsbeløb på 1,5 mio. kr. finansieret af sekretariatsbevillingen på politikområde 02, undervisning.

·        Budgettet for 10. klassecenterets specialklasseelever tildeles takstbeløbet for specialklasserne. Udsving i antallet af specialundervisningselever i 10. klasse (inkl. nuværende Base 10) finansieres som hidtil af sekretariatspuljen på politikområde 02, undervisning.

·        Budgettet for Dybdalskolen fastlåses på 10 pladser. Takstbeløbet besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen.

Bilag

·        Bilag 1: Finansieringsmanko på specialundervisningsområdet og modeller til dækning heraf samt modeller i forbindelse med udlægningen af specialundervisningsmidler til folkeskolerne

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 30. november 2009:

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at:

·        Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne udlægges fra BCB til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra den 1. august 2010 og at finansieringsmankoen finansieres ved besparelser på Base 10 og en fast overførsel af budgetmidler fra BCB (model 1)

·        BCB finansierer mankoen primært ved de tilførte 6 millioner kroner i budget 2010.

·        Fordelingen af de udlagte budgetmidler sker ved beregning af et specialtaksameter pr. elev. Indfasningen sker ved den i bilag 1 beskrevne overgangsordning. Fra skoleåret 2013/14 fordeles budgetrammen til specialundervisning udelukkende på baggrund af en gennemsnitstakst.

·        Budgettet for Heldagsskolen fastlåses på 73 pladser fra 1. august 2010. Takstbeløbet besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen.

·        Budgettet for Kildebakken fastlåses på 63 pladser i skoledelen og 61 pladser i SFO +/- 2. Takstbeløbene besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen. Der afsættes et engangsbeløb på 1,5 mio. kr. finansieret af sekretariatsbevillingen på politikområde 02, undervisning.

·        Budgettet for 10. klassecenterets specialklasseelever tildeles takstbeløbet for specialklasserne. Udsving i antallet af specialundervisningselever i 10. klasse (inkl. nuværende Base 10) finansieres som hidtil af sekretariatspuljen på politikområde 02, undervisning.

·        Budgettet for Dybdalskolen fastlåses på 10 pladser. Takstbeløbet besluttes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2009:

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bente Johansen, Bjarne Hartung Kirkegaard og Jacob Kjøller kan ikke medvirke, idet de ønsker at se denne sag og sagen om "Principiel drøftelse af en udlægning af specialundervisningen fra Børnecenter Bornholm til Skolerne" under èt.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

Liste K, liste B og Per Ole Petersen kan ikke medvirke.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 30. november 2009

1.
Modeller udlægning af specialundervisningsøkonomi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  "Appetitvækkeren" Mad og- Måltidspolitik

16.20.12A-0001

Indledning

I forbindelse med indførelsen af de obligatoriske madordninger i 2010, blev der i Bornholms Regionskommune nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, med repræsentation af forældre, medarbejdere og ledelse fra de fire dagtilbudsdistrikter. Endvidere har gruppen været repræsenteret af indkøbschef John Westh og udbuds og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen, samt Vivi Granby fra arbejdsgruppen Agenda 21.

 

Arbejdsgruppen har som en af deres opgaver, udarbejdet et forslag til en: Mad- og Måltidspolitik: ”Appetitvækkeren” God mad til børn på Bornholm.

Sagsbeskrivelse

 

Opsummering af sagsforløb:

 

Økonomiaftalen for 2010 vedrørende madordninger i dagtilbud: Sundt måltid mad i dagtilbud

 

Kommunerne skulle efter gældende regler fra 1. januar 2010 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid.

Regeringen og KL drøftede frokostmåltidet i dagtilbud i lyset af, at der lokalt havde vist sig en række praktiske udfordringer med at indføre ordningen med start 1. januar 2010. Resultatet af forhandlingerne mellem Regeringen og KL blev, at folketinget den 24. november 2009 vedtog lovforslag, om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for ordningen om frokostmåltid i daginstitutioner.

 

Loven medfører, at daginstitutioner senest den 1. januar 2011 skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 10. august 2009, at sende ”Appetitvækkeren” i høring.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Børne- og Skoleudvalget den 14. september 2009, at arbejdsgruppen skulle arbejde videre med ”Appetitvækkeren”, hvorefter den skulle forelægges Børne- og Skoleudvalget primo januar 2010 samt, at ”Appetitvækkeren” skal danne grundlag for den kommende beslutning februar 2010, om hvilken type madordning vi i Bornholms Regionskommune skal tilbyde børn og forældre.

Herunder en sammenskrivning af de indkomne høringssvar:

 

·       Mad- og Måltidspolitikken ”Appetitvækkeren

·       Kommentarer:

·        Dagtilbud Nord: MED udvalget:

·        Grundig og dækkende, muligt selv, at sætte vores præg på mad- og måltidspolitikken i Dagtilbud Nord. Idet personalet er rollemodeller, ønskes formuleringen ”et symbolsk måltid” omformuleret til, at personalet er en del af madordningen. Der ønskes stillingtagen til miljømæssige faktorer i forhold til emballage og skrald.

·        Forældrerådet Aakirkeby Idrætsbørnehave:

·        Tilslutter os distriktsbestyrelsens bemærkninger (Dagtilbud Midt).

·        Hvem skal finansiere formiddags og eftermiddagsmåltiderne?

·        Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelsen

·        Materialet er godt og velbeskrevet. Der skal kontinuerligt være fokus på sund kost, mad- og måltidspolitikken skal løbende justeres. Høringssvaret indeholder 2 konkrete forslag til formuleringsændring.

·        Dagtilbud Midt: MED udvalget:

·        Som udgangspunkt findes materialet godt, høringssvaret indeholder forslag til 2 konkrete omformuleringer.

·        Dagtilbud Vest: Distriktsbestyrelse, MED udvalg og ledelsesgruppe:

·        For visionær og overordnet, ukonkret og selvmodsigende, bidrager til forplumring af de egentlige diskussioner om madordningen. Flytter ansvaret fra forældrene til kommunen. Bekymring om indholdet vil få betydelige konsekvenser for institutionernes pædagogiske arbejde.

·        Dagtilbud Øst: MED udvalg og afdelingsledere

·        Flot arbejde, fint med overordnet politik. Detaljeret i forhold til måltiderne heri et økonomisk aspekt.

·        Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen:

·        Skal der tilbydes flere måltider om dagen, skal der afsættes midler til dette.

·        Nul – sukker politikken ønskes drøftet i bestyrelsen.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar, har arbejdsgruppen mødtes og arbejdet videre med Mad- og Måltids politikken ”Appetitvækkeren”. Det blev besluttet i arbejdsgruppen, at sende den reviderede udgave ud i distrikterne for atter et gennemsyn, med mulighed for udtalelse. På denne baggrund er der fra arbejdsgruppen, nu udarbejdet et endeligt forslag til en Mad- og Måltidspolitk.

 

”Appetitvækkeren”: God mad til Bornholmske børn:

Mad- og Måltids politikken indeholder følgende hovedområder:

·        Hvorfor en Mad- og Måltidspolitik

·        Kostkkompasset, de 8 kostråd

·        Måltiderne i de Bornholmske dagtilbud

·        Det obligatoriske frokostmåltid

·        Måltidet en del af pædagogikken

·        Visioner, mål og opfølgning

·        Links til inspiration

 

Arbejdsgruppens intention med mad- og måltidspolitikken:

 

”Appetitvækkeren” danner grundlag for beslutningen om, hvilken madordning der etableres i Bornholm regionskommune.

 

”Appetitvækkeren” danner grundlag for, udarbejdelse af kravspecifikation for frokostmåltidet

 

Børn på Bornholm sikres en ernæringsrigtig kost, der lever op til de gældende anbefalinger fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. 

 

Forældrene sikres optimal indflydelse i forhold til de måltider, der serveres for deres børn. Dette sikres ved, at uanset hvilken type madordning der besluttes, etableres en følgegruppe med forældrerepræsentation.

 

Appetitvækkeren” er en overordnet politik for Dagtilbud Bornholm. På baggrund af den udformer hvert dagtilbuds distrikt en lokal kostpolitik indeholdende:

 

·        Mål og metoder for hvordan det enkelte dagtilbud, via arbejdet med de pædagogiske læreplaner, skaber en sammenhæng mellem kost og bevægelse

·        Mål og metoder for hvordan det enkelte dagtilbud via arbejdet med børnemiljøvurderingen, inddrager børnene i forhold til udvikling, af den obligatoriske madordning

·        Måltidets pædagogiske betydning

·        Hvordan sikrer vi ved vores omgivelser, lysten til at spise hos børnene

·        Børnenes mulighed for inddragelse i processerne omkring måltidet

·        Hvilke skikke ønskes opretholdt omkring måltidet

·        Mål og metoder for hvordan man tilnærmer sig et nul sukker forbrug i de enkelte afdelinger

 

Måltidet opfattes som en del, af det sociale fællesskab. Personalet er rollemodeller og deltager derfor sammen med børnene i måltidet, som en del af den pædagogiske aktivitet. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller at:

·        ”Appetitvækkeren” godkendes som Bornholms Regionskommunes overordnede mad- og måltidspolitik.

·        Den danner grundlag for senere beslutning omkring, hvilken madordning der etableres i Bornholm Regionskommune

·        Den danner grundlag for senere udarbejdelse af kravspecifikation i forhold til det obligatoriske frokostmåltid.

 

Bilag: ”Appetitvækkeren” God mad til Bornholmske børn

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet der i afsnit 1 tilføjes: Bornholms Regionskommunes børnepolitik.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. januar 2010

1.
"Appetitvækkeren": Mad og måltidspolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Valgbestyrelser til skolebestyrelsesvalget 2010

84.10.00A30-0003

Indledning

I henhold til § 10 i bekendtgørelse af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen skal kommunalbestyrelsen udpege en valgbestyrelse for hver skole.

Sagsbeskrivelse

Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen med sidstnævnte som formand.

 

Der skal være valg ved: Rønneskolen, Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Skole Øst, Kildebakken og Bornholms Heldagsskole.

 

I henhold til undervisningsministeriets vejledning af 11. november 2005 skal medlemmet udpeget af kommunalbestyrelsen ikke længere nødvendigvis være et medlem af kommunalbestyrelsen. Det er kommunalbestyrelsen, som beslutter, om det skal være et medlem af kommunalbestyrelsen, en fra skoleforvaltningen, de lokale partiorganisationer osv., der skal være formand for valgbestyrelsen.

 

Der kan udpeges stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer, hvis vedkommende skulle være forhindret. For skolens leder vil det typisk være souschefen for skolen, der er stedfortræder. For den afgående skolebestyrelsesformand vil det typisk være næstformanden for skolebestyrelsen eller et andet medlem, som skolebestyrelsen udpeger. For medlemmet udpeget af kommunalbestyrelsen en person udpeget af denne.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn & Skole indstiller, at

·         kommunalbestyrelsen udpeger 6 personer til formænd for valgbestyrelserne og 6 personer, som stedfortrædere.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Anbefales, idet Børne- og skoleudvalget foreslår, at

Betina Haagensen udpeges til valgformand for Rønneskolen.

Erik Lund Hansen udpeges til valgformand for Skole Nord.

Lene Feldthus Andersen udpeges til valgformand for Hans Rømers skolen.

Ole Dreyer udpeges til valgformand for Skole Øst.

Erik A. Larsen udpeges til valgformand for Bornholms Heldagsskole

samt at Kommunalbestyrelsen udpeger en valgformand til Kildebakken og stedfortrædere.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

Som stedfortræder for Betina Haagensen blev udpeget Linda Persson
Som stedfortræder for Erik Lund Hansen blev udpeget Lykke Jensen
Som stedfortræder for Lene Feldthus Andersen blev udpeget Jens Oscar Pedersen
Som stedfortræder for Ole Dreyer blev udpeget Dorthe Fink
Som stedfortræder for Erik A. Larsen blev udpeget Kirstine van Sabben
Som valgformand til Kildebakken blev udpeget Bente Johansen og som stedfortræder blev udpeget Bjarne Hartung Kirkegaard

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Skolebestyrelsesvalg 2010 - fastsættelse af fristen for aflevering af stemmesedler

84.10.00A30-0003

Indledning

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

Sagsbeskrivelse

I henhold til § 25, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse fastsætter kommunalbestyrelsen fristen, hvor stemmesedler skal være modtaget. I vejledning fra undervisningsministeriet foreslås torsdag den 13. maj (evt. onsdag den 12. maj, da det er Kristi Himmelfartsdag den 13.).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn & Skole indstiller, at

·        Fristen bliver kl. 12.00 onsdag den 12. maj 2010 på en af skolens afdelinger.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forlængelse af modelkommune projekt Alkohol-forebyggelse i kommunen

16.20.05P20-0026

Indledning

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2007, efter anbefaling i Socialudvalget, godkendt ansøgning fra virksomheden Psykiatri og Handicap om deltagelse i Sundhedsstyrelsens og KL´s treårige modelprojekt ”Alkoholforebyggelse i kommunen” med en projektperiode fra 1. januar 2008 til 31. december 2010. Som led i projektet er nedsat en tværgående organisation Bornholms Alkoholråd, og der er udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan, som behandles i Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2009.

Sagsbeskrivelse

Sundhedsstyrelsen inviterer nu modelkommunerne til at søge et års forlængelse af projektperioden. Formålet med forlængelsen er, at give kommunerne mulighed for at udmønte flere af de vedtagne alkoholpolitikker/handleplaner i konkrete aktiviteter, samt at styrke forankringen af projektet inden projektophør. Med forlængelsen af projektperioden vil projektet i alt løbe i 4 år og slutte den 31. december 2011.

 

Bornholms Regionskommune har som modelkommune i projekt ”Alkoholforebyggelse” forpligtet sig til indenfor de 3 år:

·        at udvikle alkoholpolitikker/handleplaner indenfor 5 indsatsområder:

o       tilgængelighed

o       professionelle funktioner

o       institutioner

o       den kommunale arbejdsplads

o       alkoholrådgivning- og behandling

·        at påbegynde udmøntning af en eller flere af områderne i konkrete aktiviteter

·        at nedsætte en tværgående organisation til at sikre fremtidig koordination og sammenhæng på       alkoholområdet

I forlængelsesåret skal kommunen fortsætte arbejdet med at udmønte de vedtagne politikker/handleplaner i konkrete aktiviteter og der lægges i Sundhedsstyrelsen vægt på, at der indgår aktiviteter, der medvirker til at forankre planerne fremover.

 

Kriterier for at søge forlængelse:

  1. Status for projektet:

·        at alkoholpolitikker/handleplaner er vedtaget - eller der ligger en konkret tidsplan for vedtagelse inden 31.12.2010. Endvidere at der foreligger planer for udmøntning af én eller flere handleplaner inden 31.12.2010

Bornholms Regionskommune:

Der er udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan, som bliver behandlet i Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2009.

 

·        at der er nedsat en tværgående organisering

Bornholms Regionskommune:

Bornholms Alkoholråd er nedsat som tværgående organisering på alkoholområdet.

 

  1. Alkoholpolitikker/handleplaner der udmøntes i konkrete aktiviteter:

·        at kommunen har besluttet, hvilke aktiviteter der skal gennemføres i 2010 og 2011

·        at kommunen har prioriteret aktiviteter, der kan medvirke til at forankre projektet fremover.

Bornholms Regionskommune:

Milepælsplan er udarbejdet for aktiviteter til gennemførelse i 2010 og 2011.

 

  1. At kommunen har gjort sig overvejelser om den videre forankring.

Bornholms Regionskommune:

Jf. socialudvalgets beslutning d. 27. juni 2007 blev ansøgning om deltagelse i projekt

”Alkoholforebyggelse i kommunen” godkendt under forudsætning af, at virksomheden Psykiatri og Handicap sikrer, at opgaven videreføres indenfor egne rammer efter 3 år.

 

Sundhedsstyrelsen tilbyder:

 

Hvilke krav stilles til kommunen:

Økonomi

Den kommunale medfinansiering på kr. 33.000 (i 2009 niveau) ekskl. feriepenge finansieres via midler fra Forebyggelsespuljen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der ansøges om forlængelse af modelkommuneprojektet ”Alkoholforebyggelse i kommunen” med 1 år  

Bilag

·        Sundhedsstyrelsens invitation

·        Handleplan

·        Milepæle

Beslutning

Socialudvalget, den 6. januar 2010:
Forlængelse med 1 år af modelkommuneprojektet "Alkoholforebyggelse i kommunen" anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Delrapporter og afrapportering/evaluering af projektet ønskes forelagt udvalget.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Socialudvalget 6. januar 2010

1.
Sundhedsstyrelsens invitation (DOC)

2.
Handleplan (PDF)

3.
Milepæle (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Bornholms Kunstmuseum - anlægsbevilling til bjergvarme

19.03.00S05-0002

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 26/11 2009, at Bornholms Regionskommune finansierer bjergvarmeinstallation på Bornholms Kunstmuseum mod en reduktion af museets driftstilskud med energibesparelsen i en periode af 11 år.

Sagsbeskrivelse

Kunstmuseet ønsker en mere grøn profil og har et projekt omhandlende bjergvarme klart. Projektets økonomi fremgår af vedlagte bilag. Anlægget er estimeret til 1.653.400 kr. og den estimerede driftsbesparelse er på 160.000 kr. årligt. Der vil således være en tilbagebetalingstid uden forrentning på mellem 10 og 11 år.

Bornholms Regionskommune står som ejer af bygningerne som bygherre for projektet.

Økonomi

Projektet foreslås finansieret af de likvide aktiver med 1.653.400 kr., hvorefter der sker en tilbagebetaling med 160.000 kr. årligt over 10-11 år, finansieret ved en reduktion af det årlige driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum i samme periode.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at der gives en anlægsbevilling på 1.653.400 kr. til bjergvarmeinstallation på Bornholms Kunstmuseum

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 1.653.400 kr. finansieret af de likvide aktiver

·        at anlægsbevillingen gives til Regional Udvikling under politikområde 15 Fritid og kultur

·        at det årlige driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum reduceres med 160.000 kr. hvert år fra 2010

Bilag

·        Overslag vedrørende bjergvarme.

 

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget den 8. december 2009:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. december 2009

1.
Tilbud vedr. bjergvarme (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anvendelse af anlægsmidler 2010

04.04.00S05-0008

Indledning

Fritids- og Kulturudvalget ønsker at fordele disponible anlægsmidler for 2010.

Sagsbeskrivelse

Det forventes, at følgende anlægsmidler er til rådighed til fordeling i 2010:

Ikke disponeret pulje til anlægsønsker overført fra 2009

916.130

Anlægspulje, Svømmehaller og energibesparende foranstaltninger i idrætshaller (midlertidig pulje – i 2011 er der afsat 1 mio.)

2.060.000

Årlig anlægspulje til selvejende idrætshaller

774.400

Pulje til anlægsønsker (årlig pulje)

534.600

Forventet disponibelt anlægsbudget i alt

4.285.130

 

P.t foreligger følgende overslag på ventende anlægsopgaver:

·         

·       Overslagspris

·       Renovering af taget i Søndermarkshallen.
I budget 2009 er der afsat 890.370 kroner til opgaven. Forundersøgelser har dog vist, at det formentlig ikke er tilstrækkeligt, idet taget skal undersøges for råd og svamp. Opgaven forventes at blive op til 2.000.000 kroner dyrere end afsat i budget 09.
Bornholms Idrætsområder forventer at et konkret tilbud på opgaven foreligger i marts 2010.

·        2.870.000

·             - Bevilget i forvejen i budget 09

·        -890.370

·       Standsning af nedbrydning i Rønne Svømmehal

·        I budget 2009 er der afsat 559.164 kroner til katodisk beskyttelse. Der er p.t. anvendt cirka 60.000 af beløbet – bla. til udarbejdelse af rapport, der på overslagsniveau anslår, at der skal renoveres for 1.400.000 for at stoppe nedbrydningen i hallen.

·        Et konkret tilbud på opgaven forventes at foreligge i februar/marts 2010.

·        1.400.000

·         

·             - Restbevilling afsat i budget 09 til opgaven

·        -500.000

·       Standsning af nedbrydning i Gudhjem Svømmehal

·        Gudhjem Svømmehal har fremsendt forslag til en langsigtet plan for renovering af hallen i relation til at de gerne vil benytte en kommunal bevilling til at søge om supplerende midler hos fonde. I første omgang søger hallen om midler til at standse nedbrydningen i svømmehallen. Anslået til:

·        1.352.000

·       Anlægsønsker Gudhjem Svømmehal

·        Gudhjem Svømmehal har fremsendt anlægsønsker til renovering af udspringstårn, varmeveksler, cirkulationspumpe, bæresøjler til rutsjebane samt gulv i teknikrum.
Hallen har indeværende år udskiftet ventilationsanlæg i omklædningsrum og repareret en søjle for i alt 110.000 kroner – betalt af driftsbudgettet.

·        216.000

·       I alt

·       4.447.630

 

Derudover er der i budget 2010 afsat 1.133.000 kroner til renovering af halgulvet i Søndermarkshallen. Der arbejdes p.t. på at undersøge en alternativ løsning, som er væsentlig billigere, hvorfor der vil kunne komme overskydende midler, som efter Kommunalbestyrelsens godkendelse eventuelt vil kunne overføres til andre opgaver. Endeligt tilbud forventes klar i marts 2010.

Økonomi

Der er i budget 2010 disponible anlægsmidler på 4.285.130 kroner. Heraf er de 774.440 øremærket til brug i selvejende idrætshaller. Midlerne vil først kunne anvendes efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·        at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der gives anlægsbevilling på 216.000 kr. til renoveringsopgaver i Gudhjem Svømmehal.

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet finansieret af puljen til anlægsønsker 2009.

·        at evt. mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker.

·        at anlægsbevillingen gives til Børne- og Fritidssekretariatet under politikområde 15 Fritid og kultur.

·        at der afsættes en ramme på 1.000.000 kroner til fordeling mellem selvejende idrætshaller.
De selvejende idrætshaller fremsender forslag til anvendelse.

·        At fordelingen af resterende anlægsmidler afventer et mere præcist beslutningsgrundlag, før de fordeles.

Bilag

·        Anlægsønsker fra Gudhjem Svømmehal.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget, 8. december 2009:

Indstilling tiltrådt, idet der reserveres 500.000 kr. til Rønne Svømmehal og 300.000 kr. til Gudhjem svømmehal udover de i indstillingen nævnte 216.000 kr., der anbefales givet som anlægsbevilling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. december 2009

1.
Anlægsønsker fra Gudhjem Svømmehal (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget

00.22.04A00-0001

Indledning

Folkeoplysningsudvalget foreslår ændring af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsbeskrivelse

På udvalgsmødet 2. december 2009 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at fremsende forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

De væsentligste ændringer består af:

·        Folkeoplysningsudvalgets formål og opgaver fremgår nu af vedtægtens § 1.

·        Sammensætningen af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer nedsættes fra 15 til 11, der sammensættes således:

o       2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

o       2 medlemmer valgt af den folkeoplysende voksenundervisning.

o       6 medlemmer valgt af det folkeoplysende foreningsarbejde.
(heraf 3 fra idrætsforeninger og 3 fra øvrige foreninger)

o       1 medlem fra handicapforeninger.

·        Derudover tilbydes 4 pladser som tilforordnede uden stemmeret til repræsentanter fra

o       Bornholms ungdomsskole

o       Fritids- og medborgerhuse

o       Borgerforeninger, byting og fællesråd

o       Medarbejdere i folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        Ændringerne af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget, 6. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2010

1.
Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Radiokommunikationsanlæg til brandvæsenet.

14.05.12P19-0001

Indledning

Folketinget har ved lov nr. 508 af 6. juni 2007 vedtaget, at alle i det samlede beredskab skal tilsluttes et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, i daglig tale kaldet SINE. I den forbindelse skal de enkelte beredskaber indkøbe og tilslutte sig det nye net efter en udmeldt tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Brandvæsen igangsatte implementeringen af det nye radiokommunikationsanlæg i efteråret 2009 og har planlagt at fortsætte i foråret 2010. Implementeringen er opdelt i 2 faser, hvor fase 1 er indkøb og idriftsættelse af terminaler (Kommunikationsradioer) på brandstationer og i køretøjer. Denne fase er i store træk gennemført i 2009.

Fase 2 vil være idriftsættelse af de sidste terminaler samt implementering af diverse applikationer til det nye anlæg. Blandt andet skal installeres udstyr, som automatisk logger diverse tidspunkter i forhold til afgang, fra brandstationen, fremmøde på skadestedet m.v. Disse tidspunkter er genstand for særlig opmærksomhed fra Beredskabsstyrelsens side, når kommunen skal kunne dokumentere at det godkendte serviceniveau m.v. overholdes. Hertil skal brandfolkenes indsatsbeklædning udstyres med udstyr, som betyder at det nye kommunikationsanlæg kan anvendes af indsatte røgdykkere m.fl.

Det nye anlæg skal jf. lovgivningen tilsluttes et kontrolrum. Der er ikke i 2010 afsat midler til etablering af eget kontrolrum, idet etableringsudgifterne ikke skønnes at stå mål med opgaverne. Til gengæld arbejdes på, at indgå en aftale med et udenøs brandvæsen, i første omgang som en midlertidig løsning.

Økonomi

Kommunerne modtog i 2009 såkaldte DUT-midler i forbindelse med indførelsen af det nye radiokommunikationsanlæg. Beløbet var et engangsbeløb på ca. 1,2 mill. kr. Disse midler blev anvendt i 2009.

Gennemførelse af fase 2, herunder opkobling til et udenøs brandvæsen er skønnet til at udgøre 1,4 mill. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 blev der afsat et rådighedsbeløb til fase 2 på 1.442.000 kr. i 2010.

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at Teknik & Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der meddeles en anlægsbevilling på 1.442.000 kr. til implementeringen af fase 2 for det nye radiokommunikationsanlæg. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

Bilag

Bilag 1. TMU referat januar 2009.

Bilag 2. TMU referat april 2008.

Bilag 3. SINE – Faktaark.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. januar 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. januar 2010

1.
Bilag 1. TMU referat jan. 2009. (DOC)

2.
Bilag 2. TMU referat april 2008. (DOC)

3.
Bilag 3. SINE - faktaark. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

13.03.20P25-0005

Indledning

Rønne Revision har for ejeren af Lille Torv 7 i Rønne d. 5.8.2009 fremsendt ansøgning om dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme.

Sagsbeskrivelse

Bebyggelsen (Michael Andersen Keramik) blev i 1993 pålagt tilslutningspligt til fjernvarme med en frist på 9 år, i lighed men alle ejendomme i Rønne som på dette tidspunkt havde et vandbaseret centralvarmeanlæg, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 10. Tilslutningspligten blev tinglyst på ejendommen.

Ved tilslutningsfristens udløb i 2002 var ejendommen endnu ikke tilsluttet, og byrådet meddelte ejeren efter ansøgning en fristforlængelse på maks. ét år pga. dårlige økonomiske forhold. Ejendommen er dog stadigvæk ikke tilsluttet, jf. TMU-møderne 3.6.2009, pkt. 13, og 12.8.2009, pkt. 11.

Det kan oplyses at ejendommen i 1993 foruden bebyggelsen mod Lille Torv også omfattede bagarealer med diverse fabriksbygninger, som siden er frasolgt og nedrevet. I stedet er der opført andelsboliger som er tilsluttet fjernvarme.

Ejeren har oplyst (se telefonnotat af 13.7.2009) at bygningen ikke længere opvarmes med centralvarme, idet radiatorer og rør er skrottet for mange år siden efter en vandskade. Oliefyret står dog endnu, mens olietanken er tømt.

Som baggrund for dispensationsansøgningen angiver Rønne Revision at ejendommen ikke længere har centralvarme, men at den opvarmes ved spildvarmen fra virksomhedens keramikovne. Hvis dispensationen kun kan gives tidsbegrænset, ønskes den at løbe så længe nuværende produktion opretholdes i bygningerne og selskabet afhænder bygningerne. Efterfølgende har ansøger oplyst at virksomheden er ved at opbygge en produktion af urner, hvilket belaster likviditeten hårdt.

Rønne Revision har desuden fremsendt mail af 12.10.2009 vedlagt selskabets årsregnskab for 2008, hvoraf bl.a. fremgår at der er en egenkapital på godt 1,7 mio. kr., som dog delvist er bundet i en mellemregningskonto i forhold til lejer, Michael Andersens Keramik.

Udtalelse fra RVV om tilslutningspligt

RVV har i mail af 14.8.2009 udtalt at man ønsker at fastholde tilslutningspligten af følgende grunde:

·        tilslutningspligten er tinglyst på ejendommen

·        det er ikke muligt, når tilslutningspligten er pålagt, efterfølgende at bede om fritagelse efter bekendtgørelsens § 15

·        der kunne/burde have været krævet tilslutning på det tidspunkt, hvor der blev foretaget væsentlige ændringer i varmeinstallationen.

Endelig gør RVV opmærksom op at den kendsgerning at en del af ejendommen er udskilt til et andet formål, ikke ændrer på kravet om tilslutningspligt vedr. restejendommen.

Oplysning fra RVV om tilslutningsudgifterne

RVV har med mail af 20.8.2009 oplyst at tilslutningsudgifterne vil udgøre 24.000 kr. i tilslutningsbidrag + 10.920,32 i årlige faste udgifter, alt uden moms.

Tilslutningsbekendtgørelsens regler (Bek. af 31 af 29/01 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg)

Ifølge § 7, stk. 1 indebærer tilslutningspligten alene at forsyningsselskabet kan opkræve tilslutningsbidrag og evt. faste (fx måler- og m²-afhængige) bidrag. Der er ikke pligt til at aftage varme.

Som et led i tilslutningspligten har Rønne byråd jf. § 12 truffet beslutning om at ejendomme der er pålagt tilslutningspligt, skal tilsluttes inden 9-års fristen, hvis væsentlige varmeinstallationer da skal udskiftes

Ifølge § 15, 1) kan bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning pga. nødvendige, større installations- eller bygningmæssige ændringer efter kommunalbetyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig, ikke kræves tilsluttet. Men ifølge § 16 kan ejere af ejendomme, der er én gang pålagt tilslutningspligt, ikke senere kræver sig fritaget under henvisning til § 15, jf. dog § 17.

Ifølge § 17 kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte fritage bebyggelse for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen.

Teknik & Miljøs vurdering

Som nævnt kan ejeren ifølge tilslutningsbekendtgørelsens § 16 ikke kræve sig fritaget under henvisning til at der ikke længere er centralvarme. Tværtimod burde tilslutningen – i form af opkrævning af tilslutningsbidraget + de faste bidrag (§ 7, stk. 1) – formentlig være sket, da centralvarmeanlægget blev nedlagt (§ 12).

Frasalget af bagarealerne må desuden forventes at have givet økonomisk råderum til at få foretaget tilslutning.

Det er regionskommunen som varmeforsyningsmyndighed uvedkommende at egenkapitalen delvist er bundet i mellemregningskonto i forhold til lejer.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til drøftelse mhp. stillingtagen til

·        énten afslag på ansøgningen, fordi virksomhedens egenkapital synes tilstrækkelig til at udgifterne kan afholdes

·        éller forlængelse af tilslutningsfristen indtil den fornødne betalingsevne er til stede, dog senest indtil ejerskifte.

Bilag

TMU-møde 3.6.2009, pkt. 13

Telefonnotat af 13.7.2009

Ansøgning af 5.8.2009 fra Rønne Revision

TMU-møde 12.8.2009, pkt. 11.

Udtalelse af 14.8.2009 fra RVV

Mail af 20.8.2009 fra RVV

Mail af 12.10.2009 fra Rønne Revision

Årsregnskab 2008

Bek. af 31 af 29/01 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg)

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. oktober 2009:

Udvalget meddeler dispensation så længe bygningen opvarmes med overskudsvarme fra produktion.
Leif Olsen kan ikke medvirke.
Per Ole Petersen kan ikke medvirke og ønsker sagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2009:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen og Winni Grosbøll kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling blev godkendt.

 Liste A og liste F kan ikke medvirke.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. oktober 2009

1.
TMU-møde 3.6.2009, pkt. 13 (DOC)

2.
Telefonnotat af 13.7.2009 (DOC)

3.
Ansøgning af 5.8.2009 fra Rønne Revision (TIF)

4.
TMU-møde 12.8.2009, pkt. 11 (DOC)

5.
Udtalelse af 14.8.2009 fra RVV (HTM)

6.
Mail af 20.8.2009 fra RVV (HTM)

7.
Mail af 12.10.2009 fra Rønne Revision (TXT)

8.
Årsregnskab 2008 (PDF)

9.
Bek. af 31 af 29/01 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum, 2010-2013

24.10.00A23-0011

Indledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om sammensætningen af Bornholm Vækstforum gældende for perioden 1. april 2010 til 31. marts 2014.

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 10. december 2009 blev flg. seks medlemmer fra Kommunalbestyrelsen udpeget til Vækstforum: Winni Grosbøll (A), Steen Colberg Jensen (V), Betina Haagensen (V), Bjarne Kristiansen (L), Bente Johansen (B) og Dorthe Fink (F).

Denne dagsorden omhandler udpegningen af de 14 øvrige medlemmer, herunder hvilke erhvervsorganisationer der får indstillingsret til udpegning af erhvervsrepræsentanterne, samt udpegning af observatører.

Sagsbeskrivelse

Sammensætningen af de regionale vækstfora er fastsat i lov om erhvervsfremme, kap. 5, § 11 stk. 1. Det fremgår her, at vækstforaene består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet (på Bornholm af kommunalbestyrelsen):

1)      tre medlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsens initiativ – har i nuværende periode været eksterne ressourcepersoner

2)      seks medlemmer udpeges af og blandt Bornholms Kommunalbestyrelsen – dette skete ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 10. december 2009

3)      seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationerne udvalgt af Kommunalbestyrelsen

4)      tre medlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsens initiativ fra viden- og uddannelsesinstitutioner

5)      to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis lønmodtager- og arbejdsgiver organisationer.

 

Der lægges med denne dagsorden op til, at Kommunalbestyrelsen udpeger de nævnte medlemmer under pkt. 1 og pkt. 4 samt udpeger organisationer, der kan komme med indstillinger til repræsentanter fra erhvervslivet - pkt. 3, samt repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere – pkt. 5. 

 

Udpegning af tre eksterne personer

De tre nuværende eksterne ressourcepersoner i Bornholms Vækstforum er:

-          Direktør Lars Nørby Johansen

-          Direktør Jane Wickmann, Teknologisk Institut

-          Direktør Lone Njor, HORESTA

Disse foreslås genudpeget.

 

Udpegning af medlemmer fra videninstitutioner

De tre nuværende repræsentanter fra videns- og uddannelsesinstitutionerne er:

-          Direktør for Center for Regional- og Turismeforskning, Steen Schønemann

-          Leder af Bornholms Akademi, Jens Gunst

-          Rektor for Professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jacobsen

Disse foreslås genudpeget.

 

Udpegning af medlemmer fra erhvervslivet

Fem af vækstforums seks erhvervsrepræsentanter skal findes i kredsen af de 11 udpegningsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd. Økonomi- og Erhvervsministeriet er netop på vej med en ny bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd. Ifølge ministeriet påtænkes det at udpege

-          Fire repræsentanter efter indstilling fra Dansk Industri (DI), Dansk Erhverv, Håndværksrådet samt Landbrug og Fødevarer,

-          Én repræsentant efter fælles indstilling fra Dansk Byggeri, Tekniq (Installatørernes organisation) og Danske Arkitektvirksomheder,

-          Samt én repræsentant efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen. 

For så vidt angår den sjette indstillingsberettigede organisation kan man frit vælge en erhvervsorganisation af særlig regional betydning blandt eller uden for kredsen af de nævnte organisationer.

I det nuværende Vækstforum er DI, Håndværksrådet, Landbrug og Fødevarer, Finansrådet samt Handel, Transport og Service (HTS) repræsenteret med hver én repræsentant. HTS har siden fusioneret med DI. Den sjette plads været reserveret til formanden for Bornholms Erhvervsråd.

Det foreslås – i lighed med udpegningen til det nuværende Vækstforum - at DI, Håndværksrådet i fællesskab med Dansk Byggeri, Landbrug og Fødevarer samt Finansrådet fortsat tilbydes at udpege et medlem til Bornholms Vækstforum, mens HTS’ plads tilbydes Dansk Erhverv, idet der fortsat reserveres en plads til formanden for Bornholms Erhvervsråd.

 

Udpegning af lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer

DA og LO er repræsenteret med henholdsvis en arbejdsgiverrepræsentant og en lønmodtagerrepræsentant i det nuværende Vækstforum.

Det foreslås, at disse to organisationer fortsat tilbydes muligheden for at udpege hver én repræsentant. 

 

Observatører

Ud over de 20 medlemmer har Kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege observatører til Bornholms Vækstforum. Observatørerne har taleret med ikke stemmeret ved møderne. I sammensætningen af det nuværende Vækstforum har flg. observatørstatus:

-          Formanden for Destination Bornholm

-          Formanden for Teknik- og Miljøudvalget

-          Direktøren for Bornholms Erhvervsskole (i perioden indtil et bornholmsk videns- og uddannelsesfællesskab er afklaret)

-          En repræsentant fra Det lokale Beskæftigelsesråd

-          En repræsentant fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

-          De to Folketingskandidater valgt på Bornholm.

 

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 10. december 2010 blev det besluttet, at formanden for Beskæftigelsesudvalget skal udpeges med observatørstatus i stedet for formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Det foreslås, at de øvrige observatører fortsætter i den nye periode.

Økonomi

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Kommunalbestyrelsen ved sammensætningen af Bornholms Vækstforum i perioden fra 1. april 2010 til 31. marts 2013

·        Genudpeger de tre nuværende eksterne ressourcepersoner som nævnt i dagsordenen;

·        Genudpeger de tre nuværende medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutionerne som nævnt i dagsordenen;

·        Tilbyder flg. erhvervsorganisationer at indstille hver ét medlem til Bornholms Vækstforum

o       Dansk Industri

o       Dansk Erhverv

o       Håndværksrådet i fællesskab med Dansk Byggeri

o       Landbrug og Fødevarer

o       samt ét medlem efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

·        Genudpeger formanden for Bornholms Erhvervsråd

·        Tilbyder DA at indstille en arbejdsgiverrepræsentant

·        Tilbyder LO at indstille en lønmodtagerrepræsentant

·        Fortsat gør brug af observatørpladserne som nævnt i dagsordenen.

Bilag

- Ingen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

For forslaget, om at borgmesterens indstilling godkendes med at pinden " Direktøren for Bornholms Erhvervsskole (i perioden indtil et bornholmsk videns- og uddannelsesfællesskab er afklaret)" erstattes

 med 1 repræsentant fra de bornholmske erhvervs- og ungdomsuddannelsesinstitutioner, stemte 6 (liste F, liste K, liste B), imod stemte 17 (liste V, liste A, liste O), hverken for eller imod stemte 3 (liste L), hvorefter forslaget er faldet.

For forslaget, om at borgmesterens indstilling godkendes, idet der tildeles en plads til en repræsentant for det bornholmske sports- og kulturliv med observatørstatus, stemte 21 (liste O, liste V, liste A, liste L, liste K), imod stemte 4 (liste F), hverken for eller imod stemte 1 (liste B). Forslaget er godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Uddelegering af kompetence ved beslutning om anvendelse af regionale erhvervsudviklingsmidler

24.10.00Ø36-0002

Indledning

I kraft af at Bornholm ved Kommunalreformen i 2007 fik særlige regionale kompetencer, herunder sit eget Vækstforum, får Bornholm også sin egen andel af regionale udviklingsmidler fra Region Hovedstaden. Anvendelsen af midlerne til fremme af erhvervsudvikling indstilles fra Bornholms Vækstforum.

Dette dagsordenspunkt lægger op til, at Kommunalbestyrelsen følger praksis fra den tidligere Kommunalbestyrelse og uddelegerer kompetencen om beslutning af anvendelsen af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Det er i Lov om erhvervsfremme, kapitel 4 - § 9, proceduren for anvendelsen af udviklingsmidlerne er beskrevet. Det fastslås her, at Regionsrådet (læs Kommunalbestyrelsen) efter indstilling fra Vækstforum kan medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for flg. områder:

1.      innovation, videndeling og videnopbygning,

2.      anvendelse af ny teknologi

3.      etablering og udvikling af nye virksomheder

4.      udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer

5.      vækst og udvikling i turismeerhvervet og

6.      udviklingsaktiviteter i yderområderne

 

I forbindelse med budgettet for 2010 har den foregående Kommunalbestyrelse foretaget en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af disse midler har Bornholms Vækstforum indstillingsret over knap 10 mio. kr. i 2010. Af øvrige regionale udviklingsopgaver kan nævnes initiativer inden for kollektiv trafik samt jordforurening og råstofområdet.

 

Bornholms Vækstforum nuværende ramme for at indstille anvendelsen af regionale udviklingsmidler er erhvervsudviklingsstrategien ”Det unikke Bornholm – vækst via kreativitet og kvalitet, 2007-2010”.

Det er præciseret i Lov om erhvervsfremme, at Kommunalbestyrelsen kan acceptere eller afvise indstillingerne fra Vækstforum om erhvervsudviklingsmidlernes anvendelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

·        At Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at træffe endelig beslutning om anvendelsen af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Indstiller at kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Liste F og liste B kan ikke medvirke.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Likviditetsoversigt pr. 31. december 2009

00.01.00Ø10-0012

Indledning

I henhold til retningslinierne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (117,1 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (194,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2009 (32,0 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2009 (121,1 mio.), og den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2008 til 31. december 2009.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2009 på 32,0 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2008 og de i 2009 afgivne tillægsbevillinger.

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2009 til 2010.

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 21,4 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller                

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 31. december 2009

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 31. december 2009 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Budget 2010, regulering af lønskøn

00.30.10S03-0001

Indledning

KL har i december 2009 indgået aftale med KTO og Sundhedskartellet om udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010. Aftalen indebærer, at lønfremskrivningen fra 2009 til 2010 bliver lavere end forudsat ved budgetlægningen.

Sagsbeskrivelse

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte parterne, at lønningerne til kommunalt ansatte skulle stige 0,5 pct. den 1. april 2010. Parterne aftalte samtidig, at lønudviklingen via reguleringsordningen skal følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Som følge af den økonomiske krise er der i 2009 sket en kraftig opbremsning i den private lønudvikling, men den kommunale lønudvikling fortsat har været relativ høj. For at følge den private lønudvikling var der derfor udsigt til, at de kommunalt ansatte skulle sættes ned i løn 1. oktober 2010.

Aftalen om udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 indebærer, at de ansatte i kommunerne ikke sættes ned i løn pr. 1. oktober 2010. Til gengæld får de en mindre lønstigning den 1. april 2010 end oprindeligt aftalt, idet lønstigningen nedsættes med 0,32 pct. til 0,18 pct.

Ændringen betyder, at budgetårsvirkningen for lønstigningerne fra 2009 til 2010 nedsættes fra 3,4 pct. til 3,35 pct. Det anbefales på den baggrund, at lønbudgetterne i budget 2010 nedjusteres tilsvarende.

Økonomi

Nedjusteringen af lønskønnet betyder samlet set en reduktion af lønbudgetterne på 616.680 kr.

Heraf vedrører 25.661 kr. brugerfinansieret virksomhed (Bofa) , nul-virksomheder (RKR-service og Vej og Park Bornholm) samt eksternt finansieret virksomhed (Bornholms Akademi), hvor en regulering af udgiftsbudgettet samtidig bør indebære en regulering af indtægtsbudgettet. Disse virksomheder omfattes derfor ikke, og den samlede reduktion udgør således 591.019 kr.

Reduktionen fordelt på virksomheder fremgår af bilag 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at lønbudgetterne nedjusteres som følge af det ændrede lønskøn, og

·        at der meddeles negative tillægsbevillinger på 591.019 kr. som anført i bilag 1, kolonne 3, idet beløbet tilføres kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over lønbudgetter 2010

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2010

1.
Bilag 1: Oversigt over lønbudgetter 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Overdragelse af kommunegaranti

13.03.01Ø60-0010

Indledning

RVV A.m.b.a. har anmodet om, at kommunegarantier stillet over for RVV A.m.b.a. overdrages til Rønne Varme A/S.

Sagsbeskrivelse

Som følge af den ny vandsektorlov har RVV A.m.b.a. udskilt sine aktiviteter i to datterselskaber, Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S, med virkning fra 1. maj 2009. Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2009 godkendt vedtægtsændringer i RVV A.m.b.a., der muliggjorde ændringen af selskabskonstruktionen.

Bornholms Regionskommune har stillet kommunegaranti for lån, der er optaget vedrørende varmeforsyningen i RVV A.m.b.a. Disse lån er ved selskabsudskillelsen overdraget til Rønne Varme A/S, med debitorskifte på lånene til følge. Kreditorerne skal i den forbindelse have kommunens godkendelse af overdragelsen af kommunegarantierne.

Økonomi

Bornholms Regionskommune har dels stillet kommunegaranti for lån i KommuneKredit og dels i Danske Bank. Saldoen på lånene udgør i alt 221,9 mio. kr. pr. 31. december 2009.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at kommunegarantier til RVV A.m.b.a. for lån vedrørende varmeforsyning overdrages til Rønne Varme A/S.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Bemyndigelse til påtegning i henhold til planlægningslovens § 42

00.15.15A21-0004

Sagsbeskrivelse

I henhold til planlægningslovens § 42 skal kommunalbestyrelsen påtegne servitutter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At der meddeles stående bemyndigelse til borgmesteren, eller i dennes fravær 1., respektive 2. viceborgmester og konstitueret områdechef for Teknik & Miljø Hardy Pedersen og i dennes fravær Leder af Byggeri og Plan, Leif Gregersen til at påtegne nævnte dokumenter på vegne af kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       NaturBornholm, bestyrelsen

00.01.00A23-0201

Indledning

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for NaturBornholm

Sagsbeskrivelse

Jf. vedtægternes § 5 stk. 1, udpeges 1 medlem med naturfaglig baggrund af Bornholms Regionsråd efter indstilling fra NaturBornholms bestyrelse.

 

Bestyrelsen for NaturBornholm indstiller professor Kurt Buchmann som nyt medlem med naturfaglig baggrund.

Til almindelig orientering oplyses det at Kurt Buchmann er professor i fisk og fiskesygdomme.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond NaturBornholm

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At professor Kurt Buchmann udpeges til bestyrelsen for NaturBornholm, udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til politikere

81.14.00P21-0002

Indledning

”Godkendelse af regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser, m.m. til politikere, medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner, m.v.”

Sagsbeskrivelse

Regelsættet er revideret med de af Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede ændringer af godtgørelser ved rejser og de ændringer der følger af ændringer i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension, m.v. og af vejledning om regulering af satser.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At regelsættet godkendes

Bilag

·        Ændret regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelse til politikere, gældende fra 1. januar 2010

·        Bilag A til regelsættet

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2010

1.
Bilag A til regelsættet (DOC)

2.
Ændret regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelse til politikere, gældende fra 1. januar 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Erhvervsambassadør

24.10.00P21-0002

Indledning

På baggrund af ny konstituering, skal der ske drøftelse af funktionen som erhvervsambassadør, idet stillingen indgik som en del af konstitueringsgrundlaget i den forrige kommunalbestyrelsesperiode.

 

Sagsbeskrivelse

I maj 2006 var der enighed mellem Jacob Kjøller, Borgmester Bjarne Kristiansen og formanden for det bornholmske vækstforum Lars Nørby Johansen om, at erhvervsambassadør-stillingen kunne kombineres med varetagelse af den overordnede Branding og markedsføring af Bornholm. Herudover indebar funktionen, at klyngedannelserne under Vækstforum skulle faciliteres. Endvidere skulle koordinering af henvendelser om erhvervsinitiativer i forhold til BRK´s behandling af sager også varetages.

I forbindelse med etableringen af Business Center Bornholm i august 2008 blev erhvervsambassadøren, via en låneaftale, tillige Direktør for Business Center Bornholm, men hvor referencen som erhvervsambassadør stadigvæk var forankret i kommunen via Regional Udvikling.

Som begrundelse for at nedlægge erhvervsambassadørfunktionen kan bl.a. nævnes:

1) At en række af opgaverne nu varetages i BCB regi

2.) At det vil give en klarere adskillelse mellem BCB og BRK/Regional udvikling om hvem der varetager hvilke opgaver og hvilke funktioner. BRK/Regional udvikling fungerer bl.a.. som sekretariat, for det bornholmske Vækstforum som bestiller ydelser hos BCB og skal derfor bl.a. agere som myndighed i relation til en række projekter, som BCB udfører for Vækstforum. Ved en overførsel af funktionen til BCB vil der opnås et klart snit mellem ”bestiller og myndighed ” og ”udfører”.

3) De erhvervsambassadøropgaver, der ikke varetages af BCB eller via andre projekter/aktører, vil i fremtiden blive varetaget af Regional Udvikling. Herudover varetages koordinering af opgaver mellem Regional Udvikling og Business Center Bornholm ved månedlige møder ligesom der foregår løbende dialog om nye opgaver og snitflader.

4.) Herudover vil alle de direkte erhvervskontakter og erhvervsservice yderligere blive samlet sted nemlig i Business Center Bornholm.

 

Økonomi

Budgettet for aflønning af udlån af medarbejder fastholdes i den 3-årige periode for rammekontrakt for BCB, som aftalt.

 

I budgettet er afsat kr. 676.000 fra kommunens erhvervsfremmemidler til aflønning af Erhvervsambassadør, der er udlånt til BCB, og som samtidig varetager funktionen som direktør i denne virksomhed.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

 

 

Bilag

  1. Kommunalbestyrelsen, den 29. juni 2006, vedrørende etablering af funktionen Erhvervsambassadør
  2. Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 17. juni 2008, vedrørende Endelig stillingtagen til etablering af ny organisering af erhvervsservice på Bornholm ”Single point for Entry”
  3. Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2008, vedrørende Godkendelse af vedtægter for ”Business Center Bornholm”

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. februar 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2010

1.
Kommunalbestyrelsen d. 29. juni 2006, vedr. etablering af funktionen erhvervsambassadør (DOC)

2.
ØKI 17. juni 2008, endelig stillingtagen til etablering af ny organisering af erhvervsservice på Bornholm (DOC)

3.
Kommunalbestyrelsen 28. august 2008, godkendelse af vedtægter for BCB (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt