Dagsordenspunkter

  åbent 1 "Appetivækkeren" Mad og- Måltidspolitik
  åbent 2 Skolebestyrelsesvalg 2010 - fastsættelse af fristen for aflevering af stemmesedler
  åbent 3 Valgbestyrelser til skolebestyrelsesvalget 2010
  åbent 4 Orientering om arbejdet med at finde en bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole
  åbent 5 Ansøgning om dispensation ved indskrivning til børnehaveklasse i Skole Øst
  åbent 6 Samlingssted for børn og unge i Rønne
  åbent 7 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 8 Orientering fra medlemmerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  "Appetitvækkeren" Mad og- Måltidspolitik

16.20.12A-0001

Indledning

I forbindelse med indførelsen af de obligatoriske madordninger i 2010, blev der i Bornholms Regionskommune nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, med repræsentation af forældre, medarbejdere og ledelse fra de fire dagtilbudsdistrikter. Endvidere har gruppen været repræsenteret af indkøbschef John Westh og udbuds og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen, samt Vivi Granby fra arbejdsgruppen Agenda 21.

 

Arbejdsgruppen har som en af deres opgaver, udarbejdet et forslag til en: Mad- og Måltidspolitik: ”Appetitvækkeren” God mad til børn på Bornholm.

Sagsbeskrivelse

 

Opsummering af sagsforløb:

 

Økonomiaftalen for 2010 vedrørende madordninger i dagtilbud: Sundt måltid mad i dagtilbud

 

Kommunerne skulle efter gældende regler fra 1. januar 2010 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid.

Regeringen og KL drøftede frokostmåltidet i dagtilbud i lyset af, at der lokalt havde vist sig en række praktiske udfordringer med at indføre ordningen med start 1. januar 2010. Resultatet af forhandlingerne mellem Regeringen og KL blev, at folketinget den 24. november 2009 vedtog lovforslag, om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for ordningen om frokostmåltid i daginstitutioner.

 

Loven medfører, at daginstitutioner senest den 1. januar 2011 skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 10. august 2009, at sende ”Appetitvækkeren” i høring.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Børne- og Skoleudvalget den 14. september 2009, at arbejdsgruppen skulle arbejde videre med ”Appetitvækkeren”, hvorefter den skulle forelægges Børne- og Skoleudvalget primo januar 2010 samt, at ”Appetitvækkeren” skal danne grundlag for den kommende beslutning februar 2010, om hvilken type madordning vi i Bornholms Regionskommune skal tilbyde børn og forældre.

Herunder en sammenskrivning af de indkomne høringssvar:

 

Mad- og Måltidspolitikken ”Appetitvækkeren

Kommentarer:

Dagtilbud Nord: MED udvalget:

Grundig og dækkende, muligt selv, at sætte vores præg på mad- og måltidspolitikken i Dagtilbud Nord. Idet personalet er rollemodeller, ønskes formuleringen ”et symbolsk måltid” omformuleret til, at personalet er en del af madordningen. Der ønskes stillingtagen til miljømæssige faktorer i forhold til emballage og skrald.

Forældrerådet Aakirkeby Idrætsbørnehave:

Tilslutter os distriktsbestyrelsens bemærkninger (Dagtilbud Midt).

Hvem skal finansiere formiddags og eftermiddagsmåltiderne?

Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelsen

Materialet er godt og velbeskrevet. Der skal kontinuerligt være fokus på sund kost, mad- og måltidspolitikken skal løbende justeres. Høringssvaret indeholder 2 konkrete forslag til formuleringsændring.

Dagtilbud Midt: MED udvalget:

Som udgangspunkt findes materialet godt, høringssvaret indeholder forslag til 2 konkrete omformuleringer.

Dagtilbud Vest: Distriktsbestyrelse, MED udvalg og ledelsesgruppe:

For visionær og overordnet, ukonkret og selvmodsigende, bidrager til forplumring af de egentlige diskussioner om madordningen. Flytter ansvaret fra forældrene til kommunen. Bekymring om indholdet vil få betydelige konsekvenser for institutionernes pædagogiske arbejde.

Dagtilbud Øst: MED udvalg og afdelingsledere

Flot arbejde, fint med overordnet politik. Detaljeret i forhold til måltiderne heri et økonomisk aspekt.

Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen:

Skal der tilbydes flere måltider om dagen, skal der afsættes midler til dette.

Nul – sukker politikken ønskes drøftet i bestyrelsen.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar, har arbejdsgruppen mødtes og arbejdet videre med Mad- og Måltids politikken ”Appetitvækkeren”. Det blev besluttet i arbejdsgruppen, at sende den reviderede udgave ud i distrikterne for atter et gennemsyn, med mulighed for udtalelse. På denne baggrund er der fra arbejdsgruppen, nu udarbejdet et endeligt forslag til en Mad- og Måltidspolitk.

 

”Appetitvækkeren”: God mad til Bornholmske børn:

Mad- og Måltids politikken indeholder følgende hovedområder:

·        Hvorfor en Mad- og Måltidspolitik

·        Kostkkompasset, de 8 kostråd

·        Måltiderne i de Bornholmske dagtilbud

·        Det obligatoriske frokostmåltid

·        Måltidet en del af pædagogikken

·        Visioner, mål og opfølgning

·        Links til inspiration

 

Arbejdsgruppens intention med mad- og måltidspolitikken:

 

”Appetitvækkeren” danner grundlag for beslutningen om, hvilken madordning der etableres i Bornholm regionskommune.

 

”Appetitvækkeren” danner grundlag for, udarbejdelse af kravspecifikation for frokostmåltidet

 

Børn på Bornholm sikres en ernæringsrigtig kost, der lever op til de gældende anbefalinger fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. 

 

Forældrene sikres optimal indflydelse i forhold til de måltider, der serveres for deres børn. Dette sikres ved, at uanset hvilken type madordning der besluttes, etableres en følgegruppe med forældrerepræsentation.

 

Appetitvækkeren” er en overordnet politik for Dagtilbud Bornholm. På baggrund af den udformer hvert dagtilbuds distrikt en lokal kostpolitik indeholdende:

 

·        Mål og metoder for hvordan det enkelte dagtilbud, via arbejdet med de pædagogiske læreplaner, skaber en sammenhæng mellem kost og bevægelse

·        Mål og metoder for hvordan det enkelte dagtilbud via arbejdet med børnemiljøvurderingen, inddrager børnene i forhold til udvikling, af den obligatoriske madordning

·        Måltidets pædagogiske betydning

·        Hvordan sikrer vi ved vores omgivelser, lysten til at spise hos børnene

·        Børnenes mulighed for inddragelse i processerne omkring måltidet

·        Hvilke skikke ønskes opretholdt omkring måltidet

·        Mål og metoder for hvordan man tilnærmer sig et nul sukker forbrug i de enkelte afdelinger

 

Måltidet opfattes som en del, af det sociale fællesskab. Personalet er rollemodeller og deltager derfor sammen med børnene i måltidet, som en del af den pædagogiske aktivitet. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller at:

·        ”Appetitvækkeren” godkendes som Bornholms Regionskommunes overordnede mad- og måltidspolitik.

·        Den danner grundlag for senere beslutning omkring, hvilken madordning der etableres i Bornholm Regionskommune

·        Den danner grundlag for senere udarbejdelse af kravspecifikation i forhold til det obligatoriske frokostmåltid.

 

Bilag: ”Appetitvækkeren” God mad til Bornholmske børn

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet der i afsnit 1 tilføjes: Bornholms Regionskommunes børnepolitik.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. januar 2010

1.
"Appetitvækkeren": Mad og måltidspolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Skolebestyrelsesvalg 2010 - fastsættelse af fristen for aflevering af stemmesedler

84.10.00A30-0003

Indledning

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

Sagsbeskrivelse

I henhold til § 25, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse fastsætter kommunalbestyrelsen fristen, hvor stemmesedler skal være modtaget. I vejledning fra undervisningsministeriet foreslås torsdag den 13. maj (evt. onsdag den 12. maj, da det er Kristi Himmelfartsdag den 13.).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn & Skole indstiller, at

·        Fristen bliver kl. 12.00 onsdag den 12. maj 2010 på en af skolens afdelinger.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Anbefales.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Valgbestyrelser til skolebestyrelsesvalget 2010

84.10.00A30-0003

Indledning

I henhold til § 10 i bekendtgørelse af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen skal kommunalbestyrelsen udpege en valgbestyrelse for hver skole.

Sagsbeskrivelse

Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen med sidstnævnte som formand.

 

Der skal være valg ved: Rønneskolen, Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Skole Øst, Kildebakken og Bornholms Heldagsskole.

 

I henhold til undervisningsministeriets vejledning af 11. november 2005 skal medlemmet udpeget af kommunalbestyrelsen ikke længere nødvendigvis være et medlem af kommunalbestyrelsen. Det er kommunalbestyrelsen, som beslutter, om det skal være et medlem af kommunalbestyrelsen, en fra skoleforvaltningen, de lokale partiorganisationer osv., der skal være formand for valgbestyrelsen.

 

Der kan udpeges stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer, hvis vedkommende skulle være forhindret. For skolens leder vil det typisk være souschefen for skolen, der er stedfortræder. For den afgående skolebestyrelsesformand vil det typisk være næstformanden for skolebestyrelsen eller et andet medlem, som skolebestyrelsen udpeger. For medlemmet udpeget af kommunalbestyrelsen en person udpeget af denne.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn & Skole indstiller, at

·         kommunalbestyrelsen udpeger 6 personer til formænd for valgbestyrelserne og 6 personer, som stedfortrædere.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Anbefales, idet Børne- og skoleudvalget foreslår, at

Betina Haagensen udpeges til valgformand for Rønneskolen.

Erik Lund Hansen udpeges til valgformand for Skole Nord.

Lene Feldthus Andersen udpeges til valgformand for Hans Rømers skolen.

Ole Dreyer udpeges til valgformand for Skole Øst.

Erik A. Larsen udpeges til valgformand for Bornholms Heldagsskole

samt at Kommunalbestyrelsen udpeger en valgformand til Kildebakken og stedfortrædere.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde

 4  Orientering om arbejdet med at finde en bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole

17.01.04P05-0005

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2008, at udskyde flytningen af Bornholms Heldagsskole til Søndermark. Ligeledes besluttedes det at udskyde flytningen af overbygningen på Søndermark til Åvang og Østre og endelig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et kommissorium for arbejdet med at finde en placering til Bornholms Heldagsskole. Børne- og skoleudvalget besluttede kommissoriet for arbejdet den 28. januar 2009. Arbejdsgruppen afsluttede arbejdet den 25. november 2009, hvor arbejdsgruppen blev præsenteret for skitseprojektet: ”Hasle Skole- Heldagsskolen”.

 

Skitseprojektet blev forelagt for Børne- og Skoleudvalget af Charlotte Bach Svendsen fra Steenbergs Tegnestue i udvalgets møde den 30. november 2009.

Sagsbeskrivelse

Arbejdsgruppen bestod oprindeligt af 3 repræsentanter udpeget af Heldagsskolens skolebestyrelse, Lederen af Heldagsskolen, en medarbejderrepræsentant udpeget af Heldagsskolens MED- udvalg, Skole- og Fritidschefen samt formanden for Børne- og Skoleudvalget (formand for arbejdsgruppen). Arbejdsgruppen blev senere udvidet med 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejder repræsentanter fra Skole Nord. Endvidere har Teknik og Miljø samt Steenbergs tegnestue været involveret i arbejdsgruppens arbejde. Et resume af arbejdet fremgår af bilaget: ”Oversigt over arbejdsgruppens arbejde”.

 

Arbejdsgruppens arbejde blev afsluttet med en gennemgang af de spørgsmål arbejdsgruppen skulle besvare i henhold til det oprindelige kommissorium. Heldagsskolen meddelte, at Bornholms Heldagsskole ikke fandt forholdene optimale ved en placering af Heldagsskolen i Hasle. Skole Nord, afdeling Hasle anbefalede, at der blev arbejdet videre med projektet. Senere har Heldagsskolen meddelt, at den gerne ser processen fortsat.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 17. december 2009, at kommissoriet for arbejdsgruppen blev forlænget til den 1. april 2010. Endvidere, at den økonomiske ramme som udgangspunkt er 7,6 mio. kr. inkl. kvalitetsfondsmidler.

 

Arbejdsgruppen har dermed fået forlænget fristen til at tage stilling til følgende spørgsmål:

 

·        Skal alle afdelinger af Bornholms Heldagsskole nødvendigvis være samlet ét sted, eller kunne man forestille sig en placering på to adresser i første omgang?

·        Hvor kan Bornholms Heldagsskole mest hensigtsmæssigt placeres geografisk?  Under hensyntagen til:

1.                         Der er plads både ude og inde

2.                         Der er lokaler, hvor der er mulighed for at være alene

3.                         Mulighed for enkeltintegration eller udslusningsordninger til skoler med overbygning beliggende i nærheden af Heldagsskolen

4.                         Økonomi

·        Hvornår skal den nye placering af Bornholms Heldagsskole være implementeret?

·        Findes der egnede bygninger, der uden store omkostninger vil kunne indrettes til brug for Bornholms Heldagsskole? I overvejelserne indgår forældrenes ønsker som de er skitseret ovenfor

·        Kan der skabes et tilfredsstillende pædagogisk undervisningsmiljø både for Bornholms Heldagsskoles elever og skolevæsenets øvrige elever på samme sted?

 

Tidsplanen ser herefter således ud:

 

05. januar 2010              

BSU orienteres om sagens stade

 

01. april 2010

Arbejdsgruppen afleverer svar på kommissoriets spørgsmål

06. april 2010

BSU sender forslaget til høring i skolebestyrelser og handicapråd

1. juni 2010

BSU behandler forslaget efter høring

9. juni 2010

ØKE behandler oplægget

24. juni 2010

KB træffer beslutning om Bornholms Heldagsskoles bygningsmæssige placering

 

Økonomi

Der er reserveret 3,8 mio. kr. til bygningsmæssige forandringer i forbindelse med en flytning af Bornholms Heldagsskole. Med kommunalbestyrelsens beslutning den 17. december 2009 er beløbet fordoblet til 7,6 mio. kr. ved anvendelse af kvalitetsfondsmidler.

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller:

·        At Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

·        At formanden for Børne- og Skoleudvalget indtræder som formand for arbejdsgruppen

Bilag

Kommissorium for arbejdsgruppens arbejde

Tilbagemelding fra Heldagsskolen af 27/11 2009, benævnt HASLE

Heldagsskolen, anlægsfinansiering

Hasle Skole- orienteringsplan

Fotoskitse – del 2

Skitseplaner – del 1

Planskitser – del 3

Planskitser – del 2

Heldagsskolen og Hasle skole – økonomi

Oversigt over arbejdsgruppens arbejde

 

 

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Orienteringen taget til efterretning.

Børne- og skoleudvalgets formand indtræder som formand for arbejdsgruppen,

og Børne- og skoleudvalgets næstformand indtræder i arbejdsgruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. januar 2010

1.
Oversigt over arbejdsgruppens arbejde (DOC)

2.
Kommissorium for arbejdet med en bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole (DOC)

3.
HASLE (DOC)

4.
Heldagsskolen anlægsfinansiering (DOC)

5.
Hasle skole (PDF)

6.
Hasle skole fotoskitse del 2 (PDF)

7.
Hasle Skole skitseplaner del 1 (PDF)

8.
Hasle skole planskitser del 3 (PDF)

9.
hasle Skole planskitser del 2 (PDF)

10.
Heldagsskolen og Hasle Skole (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning om dispensation ved indskrivning til børnehaveklasse i Skole Øst

17.20.01G01-0107

Indledning

Skolebestyrelsen ved Skole Øst har den 9. december 2009 fremsendt ansøgning om dispensation fra styrelsesvedtægten ved indskrivning af elever til børnehaveklasserne i skoleåret 2010/2011.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2009 den gældende styrelsesvedtægt.

I henhold til styrelsesvedtægtens bilag 2, 1.3. andet afsnit må elevtallet i børnehaveklasserne på tidspunktet for indskrivningen/klassedannelsen ikke overstige 25.

Skolebestyrelsen i Skole Øst søger derfor om dispensation til at indskrive 28 elever i børnehaveklasse i afdeling Svaneke i skoleåret 2010-2011.

Skolebestyrelsen begrunder ansøgningen med, at der den 16. november 2009 var 28 elever, der ønskede at blive indskrevet på afdelingen i Svaneke.

Iht. folkeskolelovens § 25, stk. 2 skal den endelige klassedannelse finde sted senest ved udgangen af børnehaveklassen. Det betyder, at den endelige klassedannelse for elever til børnehaveklasser i skoleåret 2010/2011 skal ske senest med udgangen af juli 2011.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at meddele dispensation for styrelsesvedtægtens bilag 2, 1.3., således som det er ansøgt, vil en sådan dispensation ligeledes gælde tilsvarende ønsker om dispensation fra de øvrige distriktsskoler ud fra lighedsprincippet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·        ansøgningen om dispensation til drøftelse

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Ansøgningen om dispensation imødekommes ikke.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Samlingssted for børn og unge i Rønne

28.15.00P16-0001

Indledning

Status på etablering af samlingssted for børn og unge i Rønne

Sagsbeskrivelse

Børne- og Fritidssekretariatet har i samarbejde med foreningen Street-Kids arbejdet på at finde egnede lokaler til et samlingssted for børn og unge i Rønne.

Forældregruppen bag etableringen af et samlingssted tegner nu 10 personer, og der er fortsat ca. 20 unge, som tegner behovet for et samlingssted. Foreningen Street-Kids er etableret og godkendt som folkeoplysende forening.

Flere adresser er i spil, men fælles for de foreslåede bygninger er, at de skal anvendes til andet formål end hidtil, hvorfor de i henhold til byggelovgivning skal godkendes til dette nye formål efter gældende bygningskrav - f.eks. adgangsforhold, handicaptoilet, isolering og ventilation.

Idet det er Teknik og Miljø, som skal godkende bygningerne til formålet, kan Teknik og Miljø ikke samtidig være rådgiver i forhold til, hvilke bygningsmæssige ændringer, der skal udføres. Der er derfor brug for ekstern rådgivning i forhold til at få et overslag over, hvilke bygningsmæssige ændringer, der skal udføres, før at en konkret ejendom kan godkendes til formålet.

Uden rådgivning er det svært at komme videre med projektet.

Sagen vil blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget, når der foreligger overslag over etableringsomkostninger for en konkret ejendom.

Økonomi

Der er afsat 125.000 kroner årligt i budget 2010-2013. Beløbet er afsat til, at kommunen kan leje en ejendom, som stille gratis til rådighed for foreningen Street-Kids.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·        At der kan anvendes op til 20.000 kroner af de afsatte driftsmidler til konsulentbistand i forbindelse med godkendelse af lokaler til formålet.

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 5. januar 2010:

Indstillingen godkendt.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 5. januar 2010:

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

4   Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 5. januar 2010:

Spørgsmål om udlægning af specialundervisning.

Besøgsdage.

Ønsker til temadag.