Dagsordenspunkter

  åbent 1 BDO rapport - Strukturer og processer på BCB
  åbent 2 Proces for arbejdet med budget og mål 2011 indenfor Børne- og Skoleudvalgtes område
  åbent 3 Indførelse af obligatorisk madordning i dagtilbud januar 2011
  åbent 4 Nye godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i BRK
  åbent 5 Anlægsbevilling til etablering af vuggestuegruppe i Dagtilbud Vest
  åbent 6 Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i det private dagtilbud Lillegryn
  åbent 7 Forslag til revideret kommissorium for evaluering af skolestruktur m.m.
  åbent 8 Opfølgning på handleplan for afvikling af oparbejdet underskud på Hans Rømer Skolen
  åbent 9 Endelig tilbagemelding fra Heldagsskolearbejdsgruppen januar 2010
  åbent 10 Ansøgning op oprettelse af Skole Fritidsordning (SF0) på afdeling Bodilsker
  åbent 11 Takstmodel Løvstikken
  åbent 12 Børne- og skoleudvalgets besøgsrunde foråret 2010
  åbent 13 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 14 Orientering fra medlemmerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  BDO rapport - Strukturer og processer på BCB

00.15.10A26-0001

Indledning

BDO-kommunernes revision har i december 2009 - januar 2010 gennemført en analyse, der skal kortlægge og vurdere, hvordan de givne mål og rammer i BCB udmøntes og omsættes bl.a. organisatorisk og ledelsesmæssigt.

 

BDO’s rapport: ”Struktur og processer –  BørneCenter Bornholm”, hvor BDO ud fra kortlægningen og vurderingerne har en række anbefalinger til, hvordan Bornholms Regionskommune kan arbejde videre med de afdækkede udfordringer, præsenteres af medarbejdere fra BDO for  Børne- og Skoleudvalget

Sagsbeskrivelse

Analysen har følgende delformål:

 

1. Kortlægning og vurdering af de rammer BCB arbejder inden for

 

2. Kortlægning og vurdering af samarbejdet med eksterne parter

 

3. Kortlægning og vurdering af hvordan de givne mål og rammer i BSB omsættes – organisatorisk, ledelsesmæssigt, økonomisk og fagligt på medarbejderniveau

 

4. BDO KR vil på baggrund af kortlægning og vurdering med udgangspunkt i erfaringer opbygget i BDO KR, komme med en række konkrete anbefalinger i forhold til eventuelle initiativer, der kan igangsættes.

 

På baggrund af præsentationen og Børne- og skoleudvalgets drøftelser arbejder Børne- og skoleskretariatet i samarbejde med Økonomi og Analyse og BørneCenter Bornholm videre med de konkrete anbefalinger i analysen.

 

Det er i december 2009 i handleplansgruppen besluttet, at der udover BDO analysen skal laves en 360 graders gennemgang/analyse af BCB (budgetanalyse – samt videreudvikling af styringsgrundlaget)

 

Børne- og Skoleudvalget vil medio 2010 få forelagt konkrete tiltag på baggrund af BDO rapportens anbefalinger, og senest august 2010 vil der jf. Budget- og aftalevejledningen for 2011 foreligge en budgetanalyse af BCB.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Børne- og skolesekretariatet i samarbejde med Økonomi og Analyse og BørneCenter Bornholm på Børne- og skoleudvalgets møde i maj 2010 foreligger forslag til udmøntning af anbefalinger i BDO’s analyse, samt på udvalgets møde i september 2010 budgetanalysen af BCB.

Bilag

Rapport Bornholms Regionskommune

Struktur og Processer Børnecenter Bornholm

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. februar 2010:

Da medarbejderne fra BDO p.g.a. trafikale vanskeligheder måtte melde afbud udsættes præsentationen og behandlingen af punktet.

Børne- og skolesekretariatet planlægger ekstraordinært møde for behandling af punktet.

 

 


Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
BDO rapport (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Proces for arbejdet med budget og mål 2011 indenfor Børne- og Skoleudvalgtes område

00.01.00Ø02-0126

Indledning

I henhold til budget- og aftalevejledning 2011 skal Børne- og Skoleudvalget den 14. juni 2010 aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse. Dette dagsordenspunkt omhandler fastlæggelse af tids- og procesplan for dette arbejde inden for Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 20. januar 2010 godkendt budget- og aftalevejledning 2011, samt haft en indledende drøftelse af krav til rammereduktioner på fagudvalgenes budgetområder. Når Økonomi- og Erhvervsudvalgets har vedtaget første udgave af de økonomiske rammer, og eventuelle krav til rammereduktioner foreligger, kan Børne- og Skoleudvalget igangsætte udarbejdelsen af budgetoplæg 2011 indenfor den udmeldte budgetramme.

 

Børne- og Skoleudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2011 på udvalgets områder, herunder udarbejde forslag til politiske mål, et budget inden for den udmeldte ramme samt afholde dialogmøder med virksomhederne.

 

Det fremgår af budget- og aftalevejledning 2011, at fagudvalgene skal udarbejde budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer. Dette indebærer, at der skal findes finansiering af eventuelle opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område.

Fagudvalgene kan ikke fremsende forslag til ufinansierede driftsaktiviteter, og formålet med og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer skal beskrives.

 

Det egentlige startskud for udvalgets arbejde med mål er kommunalbestyrelsens visionsseminar den 22.-23. februar 2010. På visionsseminaret drøfter kommunalbestyrelsen politiske visioner for de kommende 4 år. Med baggrund i de politiske visioner udpeger kommunalbestyrelsen nogle strategiske mål for 2011. På baggrund af de udmeldte strategiske mål skal børne- og Skoleudvalget behandle mål og eventuelle økonomiske ressourcer forbundet hermed.

Det foreslås dog, at udvalget forinden har haft de indledende drøftelser om mål for de kommende år på udvalgets områder med virksomhedslederne på politikområde 01, 02 og 03 – jf. bilag.

 

Processen op mod den 14. juni 2010 skal som tidligere nævnt munde ud i Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget indgår i materialet til budgetseminar 2 og 3, og skal indeholde følgende:

·        politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·        forslag til mål og økonomiske prioriteringer der sikrer et budget inden for rammen

·        økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·        forslag til takster

·        forslag til anlæg

 

Som i tidligere år skal Børne- og Skoleudvalget afholde to dialogmøder i 2011, et om foråret inden det første budgetseminar og et om efteråret efter selve budgetvedtagelsen. Det er på dialogmøderne at udvalgene mødes med virksomhederne, medarbejdere og brugerbestyrelser m.fl. omkring mål og økonomi. Forårets dialogmøder har til formål at give input til fagudvalgenes videre arbejde med mål og økonomi for 2011.

 

Forslag til dialogmøder foråret 2009:

Dato

Tidspunkt

Virksomheder

Onsdag den 17. marts

kl. 16.30 – 18.00

Virksomhederne på politikområde 03 Børn og Familier

Torsdag den 18. marts

kl. 16.00 – 17.30

Virksomhederne på politikområde 02 Undervisning

Torsdag den 18. marts

kl. 18.00 – 19.30

Virksomhederne på politikområde 01 Dagpasning

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budget og aftaler for 2011 indenfor Børne- og Skoleudvalgets områder godkendes

·        Børne- og Skoleudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne inden for udvalgets områder den 17. og 18. marts 2010

 

Bilag

·        Budget- og aftalevejledning 2011

·        Forslag til overordnet proces- og tidsplan for arbejdet med budget og aftaler indenfor Børne- og Skoleudvalgets områder i 2011

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. februar 2010:

Godkendt, idet Børne- og skoleudvalget ønsker, at dialogmøderne i efteråret 2010 afholdes med den enkelte virksomhed.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Budget- og aftalevejledning 2011 (DOC)

2.
Forslag til overordnet proces- og tidsplan for arbejdet med budget og mål inden for Børne- og Skoleudvalgets områder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Indførelse af obligatorisk madordning i dagtilbud januar 2011

16.20.12A-0001

Indledning

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 27. januar 2010 indgået en aftale om fleksibilitet i ordningen om et sundt fælles frokostmåltid i daginstitutioner.

 

Lovforslaget om de nye regler for et sundt fælles frokostmåltid i daginstitutioner fremsættes snarest.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne skulle efter gældende regler fra 1. januar 2010 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid.

Regeringen og KL drøftede frokostmåltidet i dagtilbud i lyset af, at der lokalt havde vist sig en række praktiske udfordringer med, at indføre ordningen med start 1. januar 2010.

 

Resultatet af forhandlingerne mellem Regeringen og KL blev, at folketinget den 24. november 2009 vedtog lovforslag, om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for ordningen til 1. januar 2011.

 

På Børne- og skoleudvalgsmødet den 6. august 2009 blev det besluttet, at sende et forslag til model for madordning i høring i MED udvalg, distriktsbestyrelser og handicapråd.

 

Børne- og skoleudvalget besluttede den 14. september 2009 at:

Der på Børne- og skoleudvalget møde primo februar 2010 på baggrund af mad- og måltidspolitikken ”Appetitvækkeren”, besluttes model for den obligatoriske madordning, samt hvilken beregningsmodel der skal ligge til grund for denne.

 

Udgangspunktet i Lovforslaget om de nye regler for et sundt fælles frokostmåltid i daginstitutioner er fortsat,  at kommunalbestyrelsen har pligt til at tilvejebringe et sundt fælles frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner, men parterne er samtidig enige om, at den enkelte daginstitution/afdeling skal have mulighed for at fravælgekommunens tilbud.

 

Det er forældrebestyrelsen, der træffer beslutning om at fravælge frokostordningen.

 

I de daginstitutioner/afdelinger, hvor forældrebestyrelsen har fravalgt det kommunale tilbud, kan forældrene selv arrangere en forældrebetalt madordning efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Børne- og skoleudvalget ikke på nuværende tidspunkt træffer beslutning om model for en kommunal madordning pr. 1. januar 2011, men afventer et ændret lovforslag.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Nye godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i BRK

28.18.00P21-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 30. november 2009 at sende ”Forslag til kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune” til udtalelse hos de private leverandører af dagtilbud.

Sagsbeskrivelse

Der er indkommet en udtalelse samt afholdt møde med Den Frie Børnehave og Vuggestue Midgården, Løvfrøen-Nylars samt Rønne Børneasyl. På baggrund heraf er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer. Udover at betegnelsen for dokumentet er ændret fra kravspecifikation til godkendelseskriterier skal nævnes, at de overordnede rammer for de uddannelsesmæssige krav pr. 1. januar 2012 er flyttet til bilag.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2008 den gældende udgave af kommunens kravspecifikation for private leverandører af dagpasning.

 

I forhold til den senest godkendte kravspecifikation er flere forhold præciseret og ajourført i forslaget til de nye godkendelseskriterier. Følgende forhold i det nye forslag skal dog særligt nævnes:

·        Der orienteres i bilag om de uddannelsesmæssige krav pr. 1. januar 2012.

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Forslaget til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Bilag

Forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Forslaget til godkendelseskriterier anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevilling til etablering af vuggestuegruppe i Dagtilbud Vest

28.09.00P20-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 oprettelsen af en vuggestuegruppe i afdeling Nordstjernen, Dagtilbud Vest.

Sagsbeskrivelse

Virksomheden står nu overfor at skulle igangsætte de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen, hvorfor der søges om anlægsbevilling.

 

Bygningsmæssige ændringer i afdeling Nordstjernen:

Udskiftning af et stort toilet til lille toilet

3.000 kr.

Sænke håndvask

1.000 kr.

Etablering af dør i gavl ud til legeplads

23.400 kr.

Etablering af liggehal på legeplads

135.000 kr.

Flytte låge i hegn samt containere til modsat ende af hovedbygning

10.000 kr.

I alt

172.400 kr.

 

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af oprettelse af vuggestuegruppen blev det besluttet, at udgiften til de bygningsmæssige ændringer på 172.400 kr. skulle finansieres af den afsatte anlægspulje under politikområde 01 Dagpasning.

Der blev på grundlag af denne beslutning afsat et rådighedsbeløb på 172.400 kr. i budget 2010 til bygningsmæssige ændringer i Nordstjernen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

·        Der meddeles en anlægsbevilling på 172.400 kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen af vuggestuegruppen i afdeling Nordstjernen. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

·        Anlægsbevillingen gives til Dagtilbud Vest under politikområde 01 Dagpasning

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i  det private dagtilbud Lillegryn

28.18.00G01-0002

Indledning

Naturbørnehaven Lillegryn blev pr. 1. oktober 2006 oprettet som privatinstitution efter Lov om Social Service § 11a.

 

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har den 13. november 2009 modtaget en ansøgning fra Naturbørnehaven Lillegryn om ændring i pasningskapaciteten.

Naturbørnehaven Lillegryn er godkendt til en pasningskapacitet på 37 børnehavepladser. Denne kapacitet ønskes udvidet med 10 vuggestuepladser.

 

I henhold til kommunes gældende kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud, skal der stilles en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen med det godkendte børnetal. Det skal bemærkes, at der kan veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser, så længe det holdes indenfor den samlede driftsgaranti.

 

Derudover indeholder kravspecifikationen tekniske krav til en privat leverandør der gør, at der minimum er 2,5 m2 pr. børnehavebarn og 3,9 m2 pr. vuggestuebarn, samt 1 toilet pr.15 børn. Kræver oprettelsen af vuggestuepladser bygningsmæssige ændringer, eller inddragelse af rum der på nuværende tidspunkt ikke godkendt til børnerelaterede formål, kræves der en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse.

 

Kravspecifikationen indeholder endvidere kvalitetskrav til det pædagogiske indhold. Der skal foreligge pædagogisk læreplan, indeholdende mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces, skal give børn mulighed for at tilegne sig, dette konkretiseret i forhold til henholdsvis vuggestue og børnehavebørn.

 

Der i øjeblikket 3 toiletter i Naturbørnehaven Lillegryn, hvilket svarer til en pasningskapacitet til 45 børn. Skal Naturbørnehaven godkendes til en pasningskapacitet til 47 børn, kræver det installation af yderligere et toilet.

Efter telefonisk aftale med Ida Gro Hansen, leder af Naturbørnehaven Lillegryn, søges der på denne baggrund om oprettelse af 8 vuggestuepladser i stedet for de ellers ansøgte 10 pladser.

 

Økonomi

Tilskuddet pr. barn til private leverandører er i en marginalbetragtning, højere end budgettildelingen til de kommunale dagtilbud jf. bilag vedrørende merudgifter ved private leverandører. Udover eventuelle engangsudgifter ved tilpasning af antallet af dagplejere, vil kommunen maksimalt kunne påføres en årlig driftsudgift på ca. 31.000 kr. (26.000 kr. i 2010).

Det vurderes, at økonomien kan holdes indenfor det samlede budget på dagpasningsområdet i 2010, og der vil blive taget højde for ændringerne i forbindelse med budgetlægningen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Ansøgningen fra Naturbørnehaven Lillegryn om at udvide pasningskapaciteten imødekommes således, at Naturbørnehaven Lillegryn pr. 1. marts 2010 er godkendt til at drive dagpasningstilbud med 8 vuggestuepladser og 37 børnehavepladser.

·        En godkendelse er betinget af, at Naturbørnehaven Lillegryn pr. 1. marts 2010 overholder kravene i bygningsreglementet 2008, samt er godkendt af brandmyndigheden til det øgede børnetal.

·        En godkendelse af ansøgningen betinges af, at Naturbørnehaven Lillegryn inden den 1. marts 2010 indsender en garanti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders drift på det godkendte børnetal jf. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Bornholms regionskommune, samt i øvrigt lever op til de i kravspecifikationen skitserede krav.

·        Merudgifterne i 2010 finansieres af det overførte overskud fra 2009 på Sekretariatsbevillingen for politikområde 01 Dagpasning

·        Merudgifterne på 31.000 kr. fra og med 2011 indarbejdes i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2011

Bilag

·        Ansøgning fra Naturbørnehaven Lillegryn om udvidelse af pasningskapacitet

·        Beregning af merudgifter ved privat leverandør af dagpasning

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Ansøgning om oprettelse af vuggsteupladser i Naturbørnehaven Lillegryn (TIF)

2.
Bregning af merudgifter ved privat leverandør af dagpasning (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag til revideret kommissorium for evaluering af skolestruktur m.m.

17.01.04P23-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2009 et kommissorium for evaluering af distrikts- og taxametermodellen for skolevæsenet. Efter et møde mellem Borgmesteren og formanden for børne- og Skoleudvalget foreslås kommissoriet revideret på enkelte punkter, idet hovedstrukturen i evalueringen fastholdes.

Sagsbeskrivelse

Der er 4 elementer i relation til skolestrukturen, der skal evalueres:

 

1.      Distriktsmodellen

2.      Forsøg med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelser

3.      Styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009 (Bestyrelserne beslutter antallet af børnehaveklasser i distriktet)

4.      Taxametermodellen

 

Ændringerne i forhold til kommissoriet af 28. maj 2009 er følgende:

 

·        Punkt 1, 2 og 3 ovenfor samles i en evalueringsrapport, der udarbejdes af KL’s konsulentvirksomhed i stedet for en selvstændig evaluering af styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009. Styrelsesvedtægtsændringen ses som en del af skolebestyrelsesforsøget.

·        Formålet med at evaluere distriktsmodellen forenkles til at omfatte:

1. Om opdelingen i distrikter har givet et bedre økonomisk grundlag at tilbyde undervisning på?

2. Om distrikternes afgrænsning er hensigtsmæssige, hvis distriktsopdelingen stadig er svaret? Antallet af distrikter ønskes vurderet. F.eks. 5 eller 6 (midt og Rønne deles), frem for en 4-distriktsmodel

3. Hvordan de involverede parter oplever forsøget med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelse i forhold til effekten på nærdemokratiet på kommunens skoler?

4. Hvilke effekter har det haft, at overbygningerne er blevet samlet i Nord og Øst?

5. Evaluering af ledelsesmodellen, hensigtsmæssigheden i at have distriktsledere og afdelingsledere, frem for selvstændige ledere på de store afdelingsskoler - herunder tilgængelighed til ledelsen for medarbejdere, forældre og elever.

6. Indgår som en del af evalueringen af taksametermodellen

7. Specialklassernes placering i det samlede skolebillede.

8. Kan der registreres positive effekter af, at distriktslederne for dagtilbuddene og skolelederne er placeret sammen fysisk og af at dagtilbudsdistrikter og skoledistrikter er identiske

 

o       De økonomiske konsekvenser ved en eventuel nedlæggelse af skoleafdelinger evalueres i forbindelse med evalueringen af taksametermodellen. Desuden udvides taksameterevalueringen med en vurdering af ledelsestid før og nu.

o       En vurdering af bygningsmassen til SFO og Klub samt elevtransport udgår.

Økonomi

Der er reserveret 300.000 kr. i budgettet for 2010 til inddragelse af KL’s konsulentvirksomhed i evalueringen distriktsmodellen, herunder forsøg med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelser samt styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009 (Bestyrelserne beslutter antallet af børnehaveklasser i distriktet)

 

Taksametermodellen evalueres af Økonomi og Analyse i samarbejde med Børne- og Skolesekretariatet.

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

·        Det reviderede kommissorium anbefales til godkendelse i kommunalbestyrelsen

Bilag

Forslag til revideret kommissorium

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet der i pkt. 6 tilføjes: Vurdering af ledelsestid før og efter.

Der ønskes, at evalueringsspørgsmålene også inddrager en vurdering af, om kommunens målsætninger på børneområdet kan opfyldes med den nuværende skolestruktur.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Forslag til revideret kommissorium (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Opfølgning på handleplan for afvikling af oparbejdet underskud på Hans Rømer Skolen

00.01.00Ø09-0033

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2009, at Hans Rømer Skolen over en 3-årig periode skulle implementere og gennemføre en plan for afvikling af skolens økonomiske underskud (Handleplan B).

I beslutningen indgik en plan for månedlige budgetopfølgnings- og handleplansmøder med deltagelse af henholdsvis Økonomi og Analyse og Børne- og Skolesekretariatet. Endvidere blev opgave- og ansvarsfordelingen i forbindelse med handleplansarbejdet beskrevet.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for iværksættelse af handleplanen var et forventet underskud pr. 31. juli 2009 på kr. 4.000.000. Investeringen i et pillefyr til afdeling Aaker og heraf afledte driftsbesparelser indgik ikke i det forventede underskud på 4.000.000 og indgår heller ikke i handleplanen.

 

I henhold til den godkendte handleplan B skulle det forventede underskud være nedbragt til 2.887.000 den 31.12.2009, 1.530.000 den 31.12.2010, 410.000 den 31.12.2011 og være endelig afviklet den 31.7.2012.

 

Skolen havde ved planlægningen af skoleåret 2009/2010 indarbejdet en række besparelser, der frem til 31.12.2009 skulle reducere det forventede underskud på 4.000.000 med 580.000.

Med den vedtagne handleplan B fra 8. oktober 2009 skulle der yderligere reduceres med 533.000 frem til 31.12.2009, således at der med udgangen af 2009 i ville være et forventet underskud på 2.887.000.

 

Der har siden september 2009 været afholdt månedlige budgetopfølgningsmøder med Økonomi og Analyse og efterfølgende handleplansmøder, hvor også Børne- og Skolesekretariatet har deltaget.

Indledningsvis blev der udarbejdet værktøj til opfølgning på økonomien vedr. lønudgifter til lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger. De enkelte elementer i handleplanen (besparelser på teknisk service/rengøring, tilpasning af tildelte støttetimer, undervisningsmidler, elevaktiviteter, skolebibliotek og ledelsestid) er bl.a. implementeret ved konkrete fratrædelser og stram styring af indkøbsfunktionen.

 

De månedlige budgetopfølgnings- og handleplansmøder har dokumenteret, at handleplanen overordnet set er blevet fulgt, og at der som følge af vedvarende fokus på udgifter til indkøb, vikarer, bygningsvedligehold og i skolefritidsordningerne er opnået yderligere reduktion i udgifterne.

 

Budgetopfølgningen 31.12.2009 viste som konsekvens heraf, at skolen var forud for handleplanen i bestræbelserne på at nedbringe underskuddet.

Der forventes således et mindreforbrug i forhold til handleplanen på yderligere 1.300.000. Endelig er der indgået refusion for tidligere afholdte udgifter til diplomuddannelse til ledere og læsevejledere samt liniefagsuddannelse i matematik på i alt 591.000.

Det forventes derfor, at Hans Rømer Skolen kommer ud af 2009 med et samlet underskud på 1.000.000, hvilket er 1.900.000 bedre end forudsat i den vedtagne handleplan.

 

Det skal bemærkes, at det endelige resultat for Hans Rømer Skolen i 2009 først foreligger, når regnskabet for 2009 af afsluttet.

 

Der er den 7. januar 2010 afholdt planlægningsmøde for det kommende skoleår med deltagelse af Børne- og Skolesekretariatet. Her blev forudsætningerne for planlægningen af skoleåret 2010/2011 beskrevet og mulige prioriteringer belyst i skolens forsatte bestræbelser på at opfylde den vedtagne handleplan.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningen til efterretning

Bilag

Ingen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Taget til efterretning, idet Børne- og skoleudvalget anerkender det positive resultat Hans Rømers Skolen har opnået i forhold til handleplanen.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Endelig tilbagemelding fra Heldagsskolearbejdsgruppen januar 2010

17.01.04P05-0005

Indledning

Heldagsskolearbejdsgruppen har den 18. januar 2010 holdt møde og besluttede i enighed ikke at arbejde videre på det foreliggende grundlag.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2009, at den økonomiske ramme for den bygningsmæssige placering af Heldagsskolen som udgangspunkt er 7,6 mio. kr. - nemlig de afsatte 3,8 mio. kr. samt tilskud fra kvalitetsfonden på 3,8 mio. kr. Arbejdsgruppen fik forlænget arbejdsperioden frem til den 1. april 2010.

 

Arbejdsgruppens opgave var, at tage stilling til om man fortsat ville arbejde på at Heldagsskolen samles på Hasle afdeling inkl. Hasle gamle Rådhus indenfor en økonomisk ramme på 7,6 mio. kr.

 

Bornholms Heldagsskole og Skole Nord, Hasle afdeling var enige om på det foreliggende grundlag ikke at arbejde videre på at samle Heldagsskolen på Hasle afdeling inkl. Hasle Rådhus med følgende begrundelser:

 

Bornholms Heldagsskole kan ikke medvirke, da skitseprojektet fra Steenbergs Tegnestue ikke kan gennemføres indenfor en økonomisk ramme på 7,6 mio. kr. Heldagsskolen ønsker at se tiden an til skolestrukturen er blevet evalueret.

 

Skole Nord, Hasle afdeling kan heller ikke medvirke, fordi den økonomiske ramme på 7,6 mio. kr. ikke efter afdelingens vurdering ikke giver mulighed for genplacering af 3 klasseværelser samt et støttecenter.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Heldagsskolearbejdsgruppens tilbagemelding drøftes.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010: Det indstilles til kommunalbestyrelsen,

- at arbejdsgruppens tilbagemelding tages til efterretning,

- en endelig placering af Bornholms Heldagsskole afventer evaluering af distriktsmodellen,

- det sikres, der senest 1. august 2010 er etableret rimelige lokaleforhold for Bornholms Heldagsskoles afdeling på Skole Nords afdeling Klemensker,

- beløbet hertil afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Ansøgning op oprettelse af Skole Fritidsordning (SF0) på afdeling Bodilsker

17.01.04A30-0001

Indledning

Skolebestyrelsen ved Skole Øst har i sit møde den 11. januar 2010 drøftet skolefritidsordning. Skolebestyrelsen ansøger om, at der kan oprettes en skolefritidsordning på Bodilsker afdeling.

Sagsbeskrivelse

Skole Øst har skolefritidsordninger ved Nexø afdeling og fritidshjem ved Svaneke afdeling. Desuden er der etableret fritidshjem i Snogebæk. Hidtil har elever i børnehaveklasse til 3.kl på Bodilsker afdeling kunnet indskrives enten i SFO i Nexø eller fritidshjem i Snogebæk. Områdesekretariatet henleder opmærksomheden på, at en oprettelse af en skolefritidsordning ved Bodilsker afdeling vil forringe den økonomiske bæredygtighed i dagtilbud Østs afdeling i Snogebæk (Jordbærhuset). Endvidere vil driften af en SFO i Bodilsker være ca. 170.000 kr. dyrere end den nuværende ordning. Hertil kommer ukendte éngangsudgifter til indretning af lokaler og inventar på Bodilsker afdeling.

Økonomi

 

Eks. :Økonomiske konsekvenser ved oprettelse af SFO på 30 pladser pr. 1. juni 2010

 

 

 

 

 

2010

2011

2012

2013

SFO bruttobudget fra 1/6

458.373

1.063.792

1.063.792

1.063.792

SFO forældrebetaling (netto)

-124.971

-349.473

-349.473

-349.473

Nettoudgift vedr. ny SFO-ordning

333.402

714.319

714.319

714.319

 

 

 

 

 

Jordbærhuset bruttobudget

233.063

781.345

781.345

781.345

Jordbærhuset Forældrebetaling netto

-74.210

-237.760

-237.760

-237.760

Netto besparelse vedr. Fritidshjem-ordning

158.853

543.585

543.585

543.585

 

 

 

 

 

Nettoudgift for BRK

174.549

170.735

170.735

170.735

 

 

Ved beregningen af 30 SFO pladser, antages det, at vippen vil udgøre 15 børn pr. 1. april, svarende til 5 helårs-vippebørn, dog ingen vippebørn i 2010. Fritidshjemmet i Jordbærhuset (Snogebæk) er budgetteret med 40 Fritidshjemspladser. Det antages at økonomien til 30 pladser ikke længere tilgår Jordbærhuset. Heller ikke de 5 helårspladser til børnehavedelen i Jordbærhuset tilgår institutionen, dog først fra 2011.

 

I eksemplet forudsættes det, at SFO ’ en sættes i drift 1. juni 2010 med budget til 30 SFO børn. Børnene begynder den 1. august. Der vil ikke være vippeordning i 2010, men først fra 1. april 2011.

Jordbærhuset mister budget til 30 FO børn fra 1. august og tilsvarende forældrebetalingen. Vippebørn i børnehavedelen først fra 2011.

Alle beløb er i 2010 priser.

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

·        Stillingtagen til sagen afventer evalueringen af skolestrukturen

Bilag

Brev fra Dagtilbud Øst

Brev fra Distriktssbestyrlesen Dagtilbud Øst

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Børne- og Skoleudvalget kan ikke på nuværende tidspunkt med baggrund i de aktuelle elevtal imødekomme ansøgningen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Brev fra Dagtilbud Øst (DOC)

2.
Brev fra Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Takstmodel Løvstikken

16.03.26S55-0070

Indledning

Løvstikkens budget har indtil 2009 været baseret på et antal overnatninger svarende til 2555 hotelovernatninger på et år, svarende til 7 overnattende børn pr. nat hele året.

Den stigende visitering til aflastning i weekender, samt behovet for personaleressourcer, grundet børnenes funktionsniveau, har gjort forbruget på Løvstikken tiltagende svært styrbart.

Sagsbeskrivelse

Der opereres med en budgetmodel, hvor pladser på Løvstikken fremover afregnes ud fra 4 takster. Samtidig overføres det variable budget på 6.563.155 kr. til BørneCenter Bornholm, som fremover køber pladser på Løvstikken, ud fra de udmeldte takster.

Budgettet til de faste lønudgifter (løn til leder, administration, køkken/rengøring og pedel) og faste udgifter til drift af bygningen (el, varme mm.), forbliver i Løvstikkens budget, i alt 1.518.364 kr.

Endelig bliver 26.914 kr. vedrørende budget til tøj og lommepenge til døgnindskrevne børn overført til BørneCenter Bornholm, som fremover vil afholde disse udgifter.

I alt overføres der 6.590.069 kr. fra Løvstikkens budget til BørneCenter Bornholm.

 

Løvstikken budget 2010

8.108.433 kr.

 

Variable udgifter Løvstikken

6.563.155 kr.

Tøj og lommepenge

26.914 kr.

Budget til BCB (variable omk.)

6.590.069 kr.

 

Faste udgifter løn Løvstikken

1.313.815 kr.

Bygningsdrift Løvstikken

204.549 kr.

Budget til Løvstikken (faste omk.)

1.518.364 kr.

 

Der vil herefter være ”en” takst for hverdage og ”en” for weekend. Forskellen er de beregnede ekstra omkostninger, der er, når medarbejdere arbejder i weekender.

Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau. Til kategorisering af funktionsniveau er der udarbejdet et materiale defineret ud fra 3 områder af hjælpebehov – fysiske funktioner, mentale funktioner og adfærdsmæssige funktioner. Herefter vil alle børn få udarbejdet en brugerprofil, som er udgangspunkt for taksten. Materialet er inspireret af Kommunernes Landsforenings system ”fælles sprog”.

Modellen anbefales i enighed fra Løvstikken, BørneCenter Bornholm, Børne- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse. Den vil træde fuldt ud i kraft fra den 1.januar 2011.

 

For 2010 vil der være en overgangsmodel med takster, som tager udgangspunkt i den ved starten af året forventede fordeling for 2010, mellem hverdage, weekender og funktionsniveau for børnene, samt det budget Løvstikken har haft til rådighed i 2009. Løvstikken er tilført ekstra budgetmidler fra BørneCenter Bornholm i 2009, til at løse ekstraopgaver.

 

Samtidig overføres budgettet til tøj og lommepenge til Børnecenter Bornholm, som fremover står for udbetaling af disse. Det vil herefter være uden betydning for økonomien, om et barn er fuldtidsvisiteret eller er i aflastning.

 

Ifølge § 67 stk. 2 i Serviceloven, har kommunalbestyrelsen forpligtigelse til at sikre det nødvendige antal pladser til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.  Derfor forpligtes Børnecenter Bornholm til fremadrettet at købe ydelser på Løvstikken svarende til de variable omkostninger, der overføres fra Løvstikken til BørneCenter Bornholm, ved indførelse af modellen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Det variable budget fra Løvstikken på 6.563.155 kr., samt budget for tøj og lommepenge for døgnindskrevne børn på 26.914 kr. Overføres til BørneCenter Bornholm.

·        Takstmodellen vedtages som en overgangsmodel til opstart fra 1.januar.2010 og etableres fuldt ud fra 2011.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010 :

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Børne- og skoleudvalgets besøgsrunde foråret 2010

00.05.00G00-0015

Indledning

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at besøge udvalgte virksomheder indenfor politikområde 1, 2 og 3

Sagsbeskrivelse

Mandag den 22. marts 2010 kl 08.00 til 16.00:

Skole Øst, dagtilbud Øst, Ungdomsskolen, BCB, Mælkebøtten

 

Tirsdag den 13. april 2010 kl. 08.00 til 16.00:

Rønneskolen, Dagtilbud Vest, UU, Heldagsskolen, Løvstikken

 

Onsdag den 19. maj 2010 kl. 08.00 til 16.00:

Skole Nord, Dagtilbud Nord, Kildebakken, Dagplejen

 

Torsdag den 17. juni 2010 08.00 til 12.00:

 Dagtilbud Midt, Hans Rømer Skolen

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

·        Forslaget til besøgsplan drøftes, tilrettes og godkendes

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Godkendt, idet den 17. juni 2010 ændres til den 16. juni 2010.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 2. februar  2010:

Pkt. 9.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 2. februar 2010:

Formanden orienterer om, at der etableres 4 børnehaveklasser i Distrikt Øst.

Formanden for Fritid, kultur og forebyggelsesudvalget har orienteret om, at udvalget vil støtte musikprojektet "Gigafon".

Det ønskes undersøgt, hvad en fælles transportpulje til svømning koster.

Der ønskes på et kommende møde en orientering om, hvilke elever der vejledes til et Base 10 eller STU-forløb?