Dagsordenspunkter

  åbent 1 Forslag til ændret organisering på det samlede dagtilbudsområde
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010
  åbent 3 Forslag til rammebesparelser budget 2011
  åbent 4 Tidsplan for revision af børnepolitikken
  åbent 5 Tidsplan for revison af Bornholms Regionskommunes ungepoltik
  åbent 6 Ansøgning om oprettelse af vuggestuegruppe i det private dagtilbud Troldhøj
  åbent 7 Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2011/12
  åbent 8 Udredningsteam
  åbent 9 Orientering fra medlemmerne
  åbent 10 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 101 Tiltag til sikring af fremadrettet budgetoverholdelse i Børnecenter Bornholm 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Forslag om ændring i dagtilbuddets organisering

28.06.04A21-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 2. marts 2010 forslag til ændret organisering på dagtilbudsområdet. Punktet blev udsat til udvalgets kommende møde, idet der ønskedes en samlet belysning af hele dagtilbudsområdet

Sagsbeskrivelse

Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere og det har i flere tilfælde, ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er for kraftigt nedadgående, hvilket resulterer i ansættelse på lavere timetal, eller afskedigelser. Det anses for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken.

 

Demografien i yderdistrikterne gør ifølge Børnenes Dagpleje og Pladsformidling dagplejen sårbar, kommer man ned på mindre end fire dagplejere i et lokalområde, er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning.

Med en ændring af dagtilbuddets organisering ønskes det, at sikre forældrene fortsat valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue, samt sikre den faglige og pædagogiske kvalitet i begge pasningsformer.

 

 

Status på dagtilbuds kapacitet i de fire distrikter:

 

Dagtilbud Vest: I Rønne er børnetallet faldende, dog ikke så drastisk som i øvrige distrikter. I Rønne er der pr. 1. april 2010 79 ledige børnehavepladser faldende til 37 ledige børnehavepladser 1. december 2010. Størst ledige børnehavekapacitet er i Sølvfisken med 22 ledige pladser pr. 1. april og 20 ledige pladser 1. december 2010.

 

Distrikt Midt: I Gudhjem området er der et akut problem, idet der pt. kun er en dagplejer i Gudhjem by, en uden for byen, en i Østerlars og der mangler mulighed for gæstepleje. 

I Gudhjem Børnehave er der ingen ledige pladser i vuggestuen. I Mariehønen Østermarie er der pr. 1.april 2010 42 ledige børnehavepladser, pr. 1. august 38 ledige børnehavepladser.

 

Distrikt Nord: I Allinge området er der pt. 4 dagplejere, som reduceres til 3 dagplejere om et år, hvoraf de 2 bor i Allinge og en i Sandvig.

I Allinge Børnehave er der pr. 1.april 2010 34 ledige børnehavepladser, pr. 1. december 2010 25 ledige børnehavepladser.

 

Klemensker/Årsballe området: Er der pt. 2 dagplejere i Klemensker by og en i Årsballe. I Klemensker Børnehus forventes der 4-5 ledige vuggestuepladser efterår 2010.

 

Distrikt Øst: I Svaneke er der pt. 4 dagplejere. Der oprettes vuggestue i det private dagtilbud Lillegryn. I Sydgården er der pr. 1. april 2010 30 ledige børnehavepladser, pr. 1.august 2010 42 ledige børnehavepladser.

 

Forslag til ændret struktur:

 

Dagtilbud Vest: 

·        Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken sammenlægges pr. 1. september 2010 til en integreret afdeling med en afdelingsleder, med 12 vuggestuepladser og 74 børnehavepladser. Vuggestuegruppen etableres i nuværende afdeling Sølvfisken. (Med det foreslåede antal vuggestue og børnehavepladser, vil der pr. 1. december 2010, være en ledig kapacitet på 18 børnehavepladser i det samlede distrikt Vest, samt 6 deltidspladser i Skovbørnehaven).

 

Distrikt Midt:

·        Etablering af 4 gæsteplejepladser for dagplejen i Gudhjem/Østerlars og 4 vuggestuepladser i Mariehønen Østermarie.

 

Distrikt Nord:

·        Der oprettes pr. 1. september 2010, 8 vuggestuepladser i Allinge Børnehave, en dagplejer fra Allinge tilbydes ansættelse i vuggestuen. Øvrige 2 dagplejere fortsætter deres dagpleje, men tilknyttes og ansættes i Dagtilbud Nord, under Allinge Børnehave.

·        De to til tre dagplejere fra Klemensker/Årsballe tilknyttes og tilbydes pr. 1. september 2010, ansættelse i Dagtilbud Nord, under Klemensker Børnehus. 1-2 dagplejere fra Klemensker by ansættes i vuggestuen, den tredje fortsætter som dagplejer i Årsballe tilknyttet og ansat i Dagtilbud Nord under Klemensker Børnehus.

 

Distrikt Øst:

·        Der oprettes pr. 1. september 2010, 8 vuggestuepladser i Sydgården. 1-2 dagplejere tilbydes ansættelse i vuggestuen. 2 dagplejere fortsætter deres dagpleje i Svaneke, men tilknyttes og ansættes i Dagtilbud Øst under Sydgården.

 

Dagplejerne ansættes i Dagtilbudsdistrikterne og tilknyttes de enkelte afdelinger. De bliver en del af personalegruppen i den enkelte afdeling, deltager på lige fod med afdelingens øvrige personale i møder, faglig sparring og andre aktiviteter. Vuggestuerne bruges som gæstepleje i tilfælde af sygdom i den tilknyttede dagpleje.

Visitationen til alle pladser foretages fortsat af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling i et tæt samarbejde med afdelingerne.

 

Ovenstående forslag er baseret på prognose med følgende forudsætninger:

Det anbefales, at der med udgangspunkt i den kommende befolkningsprognose (april/maj 2010) foretages en vurdering og analyse, af den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet, og der på baggrund af heraf udarbejdes forslag til en langsigtet plan, for det samlede dagtilbud på Bornholm. I den langsigtede plan skal flg. Indgå: tidspunktet for overgang fra dagtilbud til skolebørnehave, visitationsregler, fleksibilitet og variation i forhold til de enkelte distrikter.

 

Økonomi

 

Distrikt Vest:

Hvis Sølvfisken og Rønne Syd sammenlægges vil der kunne spares lønudgifter til afdelingsleder, samt et grundbeløb til en afdeling. Besparelsen som er udregnet i nedenstående skema, er udregnet for et år. Det vil sige, at hvis sammenlægningen finder sted pr. 1. september 2010 vil besparelsen i budgetåret 2010 blive på 140.000 kr. I overslagsårene vil besparelsen blive på 435.000 kr. Dette kan indgå som element i Børne- og Skoleudvalgets rammereduktion til budget 2011.

 

 

Sparet løn pædagogisk leder

-407

Sparet grundbeløb for afdeling

-116

I alt brutto

-523

Ændret forældrebetaling (24,5 pct.)

128

Ændring søskenderabat og økonomiske fripladser

-40

I alt netto

-435

 

Etablering af vuggestuegruppe i Sølvfisken, kræver bygningsmæssige ændringer i forhold til toilet/pusle forhold, for i alt 275.000 kr. nedenunder ses hvilke foranstaltninger der skal iværksættes:

 

·        Nye el, vand- og varmeinstallationer

·        Nye gulv og vægfliser

·        To pusleborde

·        Blænde eksisterende dør fra stue til badeværelse

·        Etablering af ny dør fra badeværelse til nuværende ”musikrum”

·        Ny dør til liggehal i ”musikrum”

·        Udvide badeværelse med nuværende ”indhak” på stuen, for at få plads til pusleborde

 

 

Det vurderes derudover, at der skal afsættes 175.000 kr. til øvrigt anlæg hvilket i alt bliver 450.000 kr.

50 pct. af anlægsudgifterne kan finansieres af kvalitetsfondsmidler, og 50 pct. (225.000 kr.) finansieres af opsparede midler på sekretariatspuljen for politikområde 01

 

 

 

Distrikt Midt:

·        Driftsudgifterne for de 4 gæsteplejepladser i Mariehønen Østermarie vil blive afholdt af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, og afregningen vil ske internt mellem Børnenes Dagpleje og Pladsformidling og Distrikt Midt. Satsen pr. barn vil være svarende til, hvad et barn udløser af merudgifter i gæstepleje.

·        Driften af de 4 nye vuggestuepladser vil være koblet op på princippet ”pengene følger barnet”, og der skal derfor ikke forlods foretages budgetmæssige ændringer

·        Det vurderes, at der skal afsættes 175.000 kr. til anlæg. 50 pct. af anlægsudgifterne kan finansieres af kvalitetsfondsmidler, og 50 pct. (87.500 kr.) finansieres af opsparede midler på sekretariatspuljen for politikområde 01

 

Distrikt Nord:

·        De 8 nye vuggestuepladser vil være inkluderet i ”pengene følger barnet”, og der skal derfor ikke foretages budgetmæssige ændringer. Budgetmidler til de dagplejere der fortsætter som dagplejere, men ansættes i Distrikt Nord, vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Heller ikke her skal der ske budgetmæssige korrektioner forlods.

·        Det vurderes at der skal afsættes 175.000 kr. til anlæg. 50 pct. af anlægsudgifterne kan finansieres af kvalitetsfondsmidler, og 50 pct. (87.500 kr.) finansieres af opsparede midler på sekretariatspuljen for politikområde 01

 

Distrikt Øst:

·        De 8 nye vuggestuepladser vil være inkluderet i ”pengene følger barnet”, og der skal derfor ikke foretages budgetmæssige ændringer. Budgetmidler til de dagplejere der fortsætter som dagplejere, men ansættes i Distrikt Øst, vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Heller ikke her skal der ske budgetmæssige korrektioner forlods.

·        Det vurderes, at der skal afsættes 175.000 kr. til anlæg. 50 pct. af anlægsudgifterne kan finansieres af kvalitetsfondsmidler, og 50 pct. (87.500 kr.) finansieres af opsparede midler på sekretariatspuljen for politikområde 01

 

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken sammenlægges pr. 1. september 2010 til en integreret afdeling med én afdelingsleder, hvor der oprettes 12 vuggestuepladser i nuværende afdeling Sølvfisken. Afdelingen rummer 12 vuggestuepladser og 74 børnehavepladser.

·        Der i Mariehønen Østermarie oprettes 4 vuggestuepladser 1. maj 2010, samt 4 gæsteplejepladser for dagplejebørn snarest muligt.

·        Der i henholdsvis Allinge Børnehave og Sydgården Svaneke oprettes 8 vuggestuepladser pr. 1. september 2010.

·        3 dagplejere i Allinge tilknyttes Allinge Børnehave, 2-3 dagplejere i Klemensker/Årsballe tilknyttes Klemensker Børnehus alle med ansættelse i Dagtilbud Nord pr. 1. september 2010.

·        3-4 dagplejere i Svaneke tilknyttes Sydgården med ansættelse i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2010.

·        Driftsudgifterne for de 4 gæsteplejepladser i Mariehønen Østermarie afholdes af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling og afregningen sker internt mellem Børnenes Dagpleje og Pladsformidling og Distrikt Midt. Satsen pr. barn vil være svarende til hvad et barn udløser af merudgifter i gæstepleje.

·        De nye vuggestuepladser vil være inkluderet i ”pengene følger barnet”, og der skal derfor ikke foretages budgetmæssige ændringer. Budgetmidler til de dagplejere der fortsætter som dagplejere, men ansættes i distrikterne, vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Heller ikke her skal der ske budgetmæssige korrektioner forlods.

·        Anlægsudgifterne finansieres med 50 pct. fra sekretariatspuljen for politikområde 01 og 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne, idet der senere tages konkret stilling hertil i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling.

·        Når kommunalbestyrelsen på baggrund af befolkningsprognosen, vedtager demografikorrektioner på dagtilbudsområdet, udarbejdes forslag til langsigtet plan for dagtilbudsområdet til efterfølgende behandling i Børne- og Skoleudvalget oktober 2010.

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2010:

Indstillingen anbefales, idet der i Mariehønen oprettes 8 vuggestuepladser.

Der foretages en evaluering af Distriktsmodellen på dagtilbudsområdet i efteråret 2010, inden Børne- og skoleudvalget får forelagt en langsigtet plan for dagtilbudsområdet.

Ansættelsesretslige forhold undersøges.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010

00.30.10Ø09-0058

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 for Børne- og Skoleudvalgets områder. Opfølgningen omfatter dels udviklingen i 2009 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 og dels opfølgning for 2010 pr. 28. februar 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Politikområde 01 Dagpasning

Resultatet for 2009 viser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010 på 1,1 mio. kr.

Dagtilbud Midt har forbedret deres resultat med 0,2 mio. kr. grundet udskudt planlagte bygningsforbedringer til 2010.

Resultatet for sekretariatsbevillingen er forbedret 0,5 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Mindreforbruget skyldes især færre udgifter til aflønning af pædagogstuderende og elever på PAU, samt færre udgifter til vippebørn i privat pasning.

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling forventes at overholdes deres budget for 2009 for så vidt angår den overførbare del. På den ikke-overførbare del forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på grund af færre udgifter til søskenderabat og fripladstilskud end forventet ved sidste budgetopfølgning.

 

I 2010 forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på den overførbare del, således at det akkumulerede overskud øges til 5,7 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr..

Mælkebøtten og Dagtilbud Midt forventer at holde budgettet for 2010, mens Børnenes Dagpleje og Pladsanvisning forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på den overførbar bevilling, henholdsvis et merforbrug på 1,4 mio. kr. på den ikke-overførbar bevilling, som kan henføres til flere udgifter til søskenderabat og fripladstilskud samt færre indtægter på forældrebetalingen i SFO.

Dagtilbud Nord forventer samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ved udgangen af 2010, idet et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2010 finansieres af overført mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dagtilbud Øst forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. således at det det samlede mindreforbrug øges til 0,5 mio. kr.

Dagtilbud Vest, som har et akkumuleret merforbrug på 0,9 mio. kr. fra 2009, har iværksat en række initiativer for at få rettet økonomien op. Spareforslagene vil blive fuldt implementeret i løbet af året og slår derfor først for alvor igennem i 2011. Dagtilbud Vest forventer derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr. og det akkumulerede merforbrug forventes derfor at stige fra 0,9 mio. kr. til 1,2 mio. kr.

Sekretariatsbevillingen forventes at komme ud af 2010 med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et færre udgifter til ”pengene følger barnet”, idet der forventes et kraftigt fald i antallet af passede børn i 2010 (jf. opgørelse pr. januar 2010) set i forhold til det budgetterede antal børn, med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2010. Det skønnes, at der spares 4,5 mio. kr. Der er reserveret 0,6 mio. kr. til finansiering af nye vuggestuepladser i forbindelse med ny organisering på dagtilbudsområdet og Nordstjernen. Da sekretariatsbevillingen har et overført mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fra 2009, forventes det akkumulerede mindreforbrug ved udgangen af 2010 at udgøre 5,4 mio. kr.

 

Politikområde 02 Undervisning

Resultatet for 2009 viser et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. hvilket er en forbedring på 7 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Det er især Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Rønneskolen og Kildebakken der får et bedre resultat end forventet. Forbedringen skyldes hovedsagelig modtaget refusioner for gennemførte uddannelser påbegyndt i 2008, lavere udgifter til barselsfonden, betalingsforskydninger mellem 2009 og 2010. På Kildebakken skyldes mindreforbruget på 0,9 mio. kr. at der er blevet sparet på anskaffelser i 2009 for at kunne få råd til en renovering af en stor vinduesfacade.  

Det samlede forventede mindreforbrug i 2009 kan hovedsagelig henføres til sekretariatsbevilling, hvor mindreforbruget forventes at udgøre 6,8 mio. kr. og til Rønneskolen med 2,4 mio. kr. Bornholms Ungdomsskolen, Kilebakken, Heldagsskolen og UngeCenter Bornholm forventer samlet set mindreforbrug på 3,7 mio. kr.. Det er alene Hans Rømer Skolen der forventes at overføre et merforbrug på 1,8 mio. kr., men resultatet er som sagt forbedret med 1,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. 

 

I 2010 forventer hovedparten af virksomhederne at overholde budgettet, samt at anvende de overførte midler i 2010. Hans Rømer Skolen forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. således at det akkumulerede merforbrug nedbringes med 0,2 mio. kr. i henhold til handleplanen med Børne- og Skoleudvalget. Rønneskolen forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

På sekretaritatsbevillingen forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Af overførslen fra 2009 afsættes 1,4 mio. kr. til KL-analyse, buffer til skoleområdet og IT-abonnement. I forhold til specialundervisningsområdet, som udlægges til skolerne fra 1. august 2010, er der reserveret 3,7 mio. kr. til forventet udsving i elevtal på Kildebakken og i særlige skoletilbud. Derudover forventes der mindreudgifter til SFO-området og uforbrugte midler som følge af distriktsskolemodellens implementering.

Samlet set på undervisningsområdet forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. ved udgangen af 2010, idet 6,8 mio. kr. af overførslen fra 2009 anvendes i 2010.

 

 

Politikområde 03 Børn og Familier

Resultatet for 2009 viser et samlet merforbrug på 24,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 8,2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Løvstikken forventer et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Børnecenter Bornholm forventer et merforbrug i 2009 på 22,6 mio. kr. hvilket er en forværring på 8,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Af det akkumulerede merforbrug på 22,6 mio. kr. udgør merforbruget i 2009 20,6 mio. kr. idet underskuddet fra ultimo 2008 er nedskrevet med 11,78 mio. kr. til 2 mio. kr., jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. december 2009. De 2,0 mio. kr. der henhører til underskuddet ultimo 2008 skal afdrages med 0,5 mio. kr. pr. år i årene 2010-13, mens underskuddet i 2009 vil blive nedskrevet til 0,5 mio. kr. og afdrages i 2014.

Merforbruget på 8,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning henføres til en række poster, hvor det især skal bemærkes at nye afgørelser i ankesager vedr. mellemkommunal refusion har kostet kommunen 3,0 mio. kr. Slutteligt kommer sekretariatsbevillingen ud af 2009 med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket er uændret.

 

I 2010 forventes et samlet underskud på knap 2,5 mio. kr. hvilket er stort set uændret i forhold til det overførte resultat fra 2009.

Løvstikken forventer en yderligere forværring af underskuddet på knap 0,1 mio. kr. i 2010. Børne- og Skolesekretariatet vil tage initiativ til at der iværksættes en handleplan, der sikrer afvikling af det oparbejdede merforbrug, samt fremadrettet balance i driften i forhold til budgettet.

Børnecenter Bornholm havde som udgangspunkt kalkuleret med et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr. i 2010. Efterfølgende har BørneCenter Bornholm udarbejdet forslag til økonomisk genopretning, som primært drejer sig om revurdering/revisitering af en række aktiviteter i BCB. Ved gennemførsel af forslagene forventes det, at budgettet for 2010 kan overholdes. Sagen indgår på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. april 2010 som et selvstændigt punkt.

Sekretariatsbevillingen skønnes at anvende sit opsparede mindreforbrug fra 2009 på 0,4 mio. kr. på diverse kurser og eksterne analyser. 

 

Økonomi

I 2009 forventes samlet set på Børne- og Skoleudvalgets område et merforbrug på 10,6 mio. kr. hvoraf et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedrører den ikke-overførbare bevilling. I forhold til sidste budgetopfølgning er det tale om en samlet forværring på 0,2 mio. kr. Hvis der ses bort fra BørneCenter Bornholm, forventes et samlet mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i 2009, hvilket er en forbedring på 7,9 mio. kr. 

Overførslen til 2010 forventes at udgøre et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. forventes anvendt i 2010, således at det samlede mindreforbrug i 2010 forventes at udgøre 7,7 mio. kr.. På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2009.

 

Virksomhed

Forventet overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Mælkebøtten

-15

15

0

0

0

Børnenes Dagpleje og pladsanvisning

11

90

-1.437

101

-1.437

Dagtilbud Nord

1.444

-544

0

900

0

Dagtilbud Midt

-8

8

0

0

0

Dagtilbud Øst

186

314

0

500

0

Dagtilbud Vest

-856

-306

0

-1.162

0

Sekr. for politikomr

1.481

3.879

0

5.360

0

Dagpasning

2.243

3.456

-1.437

5.699

-1.437

Bornholms Ungdomsskole

664

-664

0

0

0

Kildebakken

902

-902

0

0

0

Bornholms Heldagsskole

1.046

-1.046

0

0

0

UngeCenter Bornholm

1.116

-1.116

0

0

0

Distriktsskole Nord

177

-177

0

0

0

Hans Rømer Skolen

-1.750

220

0

-1.530

0

Distriktsskole Øst

34

-34

0

0

0

Rønneskolen

2.353

-1.153

0

1.200

0

Sekr. for politikomr

6.782

-1.966

0

4.816

0

Undervisning

11.323

-6.837

0

4.486

0

Løvstikken

-2.402

-49

0

-2.451

0

Børnecenter Bornholm

-500

500

0

0

0

Sekr. politikområde

382

-382

0

0

0

Børn og familier

-2.520

69

0

-2.451

0

Børne- og Skoleudvalget

11.046

-3.312

-1.437

7.734

-1.437

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Forslag til rammebesparelser budget 2011

00.30.04Ø02-0025

Indledning

Som beskrevet i Børne- og Skoleudvalgets overordnede proces- og tidsplan for arbejdet med budget og mål indenfor udvalgets områder, skal udvalget på udvalgsmødet i april drøfte de foreløbige udkast til op- og nedprioriteringer.

Sagsbeskrivelse

I henhold til budget- og aftalevejledning 2011 skal Børne- og Skoleudvalget den 14. juni 2010 aflevere budgetbidrag forud for budgetseminar 2.

 

Udvalget skal udarbejde et budgetbidrag indenfor de udmeldte reducerede budgetrammer. Dette indebærer, at der i udgangspunktet skal findes nedprioriteringer for 5,25 mio. kr. årligt indenfor udvalgets område, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering indenfor udvalgets samlede budgetramme.

 

Herunder gælder også, at hvis det vurderes, at et mål kun kan opfyldes, hvis der afsættes særskilt økonomi til målopfyldelsen, skal der også peges på finansiering af målet indenfor de reducerede budgetrammer.

 

Udvalget besluttede på mødet den 2. marts 2010 at bede fagsekretariatet deltage i en proces med henblik på at finde forslag til rammereduktioner. Med baggrund heri er der udarbejdet en oversigt over forslag til nedprioriteringer, i overskriftsform. Oversigten udleveres på selve mødet.

 

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        drøfter oplæg til nedprioriteringer, eventuelle opprioriteringer og anlægsønsker samt fastlægger hvilke prioriteringer der administrativt skal arbejdes videre med

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2010: Børne- og skolesekretariatet arbejder videre med prioriteringsforslag, og dette forelægges Børne- og skoleudvalget 14. april 2010.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tidsplan for revision af børnepolitikken

00.01.00P22-0056

Indledning

I forbindelse med beslutningen af den nuværende børnepolitik, blev det samtidigt besluttet, at den sammenhængende børnepolitik skulle revideres hver 4. år efter sammensætningen af en ny kommunalbestyrelse.

Sagsbeskrivelse

Kravene til en sammenhængende børnepolitik fremgår af servicelovens § 19, stk.2:

 

 ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende, børnepolitik der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.”

 

Al indsats tager udgangspunkt i de generelle tilbud også indsatsen i forhold til børn med særlige behov. Bornholms Regionskommunes indsats på tværs af lovgivning, administration, strukturer og faglige kompetencer er beskrevet i den ”Tværfaglige håndbog”

 

Aktivitets og tidsplan

 

Aktivitet

Tid

Fremlæggelse af tidsplan for BSU

Den 6. april 2010

Forelæggelse af forslag til børnepolitik BSU, udarbejdet af arbejdsgruppe i Børne- og Skolesekretariatet og drøftet i fagråd for dagtilbud og skole

Den 1. juni 2010

Udsendelse forslag til høring hos de høringsberettigede parter: Brugerbestyrelser, MED- udvalg, elevråd, faglige organisationer, politiske fagudvalg og handicaprådet.

Uge 22 2010

Høringsperiode: 1. juni til 10. september 2010.

Frist for tilbagemelding på udkast til høring

Den 10. september 2010

Sammenskrivning og systematisering af høringssvar

Uge 37 2010

Behandling af revideret udkast til Børnepolitik efter indarbejdelse af høringssvar i BSU.

Den 28. september 2010

Behandling af Børnepolitikken i ØKE

Den 6. oktober 2010

Behandling af forslag til Børnepolitik i KB

Den 14. oktober 2010

Offentliggørelse af kommunens Børnepolitik på Internettet

Uge 42 2010

Trykning af pjece om Børnepolitik

Snarest muligt efter beslutningen

 

 

Økonomi

Udgifterne til trykning af en ny folder forventes at kunne holdes indenfor en ramme på 15.000 kr.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Forslaget til tidsplan tages til efterretning

Bilag

Den nuværende Børnepolitik

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2010:

Forslaget taget til efterretning.

Børne- og skoleudvalget drøfter Børnepolitikken på udvalgets møde den 14. april 2010.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010

1.
Nuværende børnepolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidsplan for revison af Bornholms Regionskommunes ungepolitik

00.01.00P22-0057

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 26. april 2007 kommunens ungepolitik. Hvert 4. år gennemgås ungepolitikken i forbindelse med sammensætningen af en ny kommunalbestyrelse.

Sagsbeskrivelse

Der findes ikke krav om, at en kommune skal have en Ungepolitik.

Målsætningerne i den nuværende ungepolitik er ligeværdige og danner rammen for det praktiske og politiske arbejde med at omsætte ungepolitikken til handlinger. Ungepolitikken er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Aktivitets og tidsplan

 

Aktivitet

Tid

Fremlæggelse af tidsplan for BSU

Den 6. april 2010

Forelæggelse af forslag til Ungepolitik for BSU, udarbejdet af arbejdsgruppe i Børne- og Skolesekretariatet og ungdomsskole efter drøftelse i fagråd for skole

Den 26. oktober 2010

Udsendelse forslag til høring hos de høringsberettigede parter: Brugerbestyrelser, MED- udvalg, elevråd, politiske fagudvalg og handicaprådet.

Uge 43 2010

Høringsperiode: 26. oktober til 10. september 2010.

Frist for tilbagemelding på udkast til høring

Den 16. december 2010

Sammenskrivning og systematisering af høringssvar

Uge 51 2010

Behandling af revideret udkast til Ungepolitik efter indarbejdelse af høringssvar i BSU.

Januar 2011

Behandling af ungepolitikken i ØKE

Januar 2011

Behandling af forslag til ungepolitik i KB

Januar 2011

Offentliggørelse af kommunens Børnepolitik på Internettet

Uge 5 2011

Trykning af pjece om Børnepolitik

Snarest muligt efter beslutningen

 

 

Økonomi

Udgifterne til trykning af en ny folder forventes at kunne holdes indenfor en ramme på 15.000 kr.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Børne – og skoleudvalget drøfter om udvalget vil anbefale, at kommunens fortsat har en ungepolitik

·        Såfremt børne- og skoleudvalget ønsker at anbefale, at kommunes fortsat har en ungepolitik fortages der en revision af den nuværende ungepolitik i henhold til ovennævnte tidsplan

Bilag

Den nuværende Ungepolitik

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2010: Børne- og skoleudvalget drøfter forslag til Ungepolitik i sammenhæng med udvalgets behandling af Børnepolitikken den 14. april 2010.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010

1.
Nuværende ungepolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om oprettelse af vuggestuegruppe i det private dagtilbud Troldhøj

16.05.07G01-0005

Indledning

Børnehaven Troldhøj blev pr. 1. juli 2009 oprettet som privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 4.

 

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har den 10. marts 2010 modtaget en ansøgning fra Børnehaven Troldhøj om ændring i pasningskapaciteten.

Børnehaven Troldhøj er godkendt til en pasningskapacitet på 27 børnehavepladser. Denne kapacitet ønskes udvidet med 14 vuggestuepladser. Vuggestuegruppen forventes etableret i naboejendommen Havnegade 46, 3730 Nexø pr. 1. august 2010

 

I henhold til kommunes gældende godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud, skal der stilles en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen med det godkendte børnetal. Det skal bemærkes, at der kan veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser, så længe det holdes indenfor den samlede driftsgaranti.

 

Derudover indeholder godkendelseskriterierne tekniske krav til en privat leverandør der gør, at der minimum er 2,5 m2 pr. børnehavebarn og 3,9 m2 pr. vuggestuebarn, samt 1 toilet pr.15 børn. Kræver oprettelsen af vuggestuepladser bygningsmæssige ændringer, eller inddragelse af rum der på nuværende tidspunkt ikke godkendt til børnerelaterede formål, kræves der en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse.

 

Godkendelseskriterierne indeholder endvidere kvalitetskrav til det pædagogiske indhold. Der skal foreligge pædagogisk læreplan, indeholdende mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces, skal give børn mulighed for at tilegne sig, dette konkretiseret i forhold til henholdsvis vuggestue og børnehavebørn.

 

Økonomi

Tilskuddet pr. barn til private leverandører er i en marginalbetragtning, højere end budgettildelingen til de kommunale dagtilbud jf. bilag vedrørende merudgifter ved private leverandører. Udover eventuelle engangsudgifter ved tilpasning af antallet af dagplejere, vil kommunen – under de i bilaget anførte forudsætninger – maksimalt kunne påføres en årlig driftsudgift på ca. 221.000 kr. (92.000 kr. i 2010).

Det vurderes, at økonomien kan holdes indenfor det samlede budget på dagpasningsområdet i både 2010 og overslagsårene, idet udviklingen i børnetallet på det private område overordnet set vil blive fulgt løbende og der vil blive taget højde for eventuelle ændringer i forbindelse med budgetlægningen for 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Ansøgningen fra Børnehaven Troldhøj om at udvide pasningskapaciteten imødekommes således, at Børnehaven Troldhøj pr. 1. august 2010 er godkendt til at drive dagpasningstilbud med 14 vuggestuepladser og 27 børnehavepladser.

·        En godkendelse er betinget af, at Børnehaven Troldhøj pr. 1. august 2010 overholder kravene i bygningsreglementet 2008, samt er godkendt af brandmyndigheden til det øgede børnetal.

·        En godkendelse af ansøgningen betinges af, at Børnehaven Troldhøj inden den 1. august 2010 indsender en garanti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders drift på det godkendte børnetal jf. godkendelseskriterierne for private leverandører af dagtilbud i Bornholms regionskommune, samt i øvrigt lever op til de i godkendelseskriterierne skitserede krav.

·        Merudgifterne i 2010 – estimeret til 92.000 kr. – finansieres af Sekretariatsbevillingen for politikområde 01 Dagpasning.

·        Merudgifterne fra og med 2011 – estimeret til 221.000 kr.  – finansieres af Sekretariatsbevillingen for politikområde 01 Dagpasning.

Bilag

·        Ansøgning

·        Værdigrundlag

·        Vedtægt for Børnehaven Troldhøj

·        Pædagogiske Læreplaner

·        Beregning af merudgifter ved privat leverandør af dagpasning

·        Beregnet driftsgaranti

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsen.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010

1.
Ansøgning om oprettelse af vuggestuegruppe Troldhøj samt diverse (PDF)

2.
Beregning af merudgifter ved privat pasning (XLS)

3.
Driftsgaranti (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2011/12

17.02.03P15-0004

Indledning

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til altid at begynde således, at første feriedag er den sidste lørdag i juni og fredagen før er sidste skoledag. I skoleåret 2011/12 begynder elevernes sommerferie lørdag den 30. juni 2012, således at fredag den 29. juni 2012 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt.

 

I forbindelse med godkendelse af ferieplan for skoleårene 2005/06 og 2006/07 besluttede Børne- og Skoleudvalget den 20. september 2004 at fastholde antallet af skoledage på 200.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skolesekretariatet har ud fra de forudsætninger udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2011/12.

 

Sommerferie                lørdag den 25.06.  -  søndag den 14.08.2011

Efterårsferie                lørdag den 15.10.  -  søndag den 23.10.2011

Juleferie                       onsdag den 21.12. -  mandag den 02.01.2012

Vinterferie                   lørdag den 18.02.  -  søndag den 26.02.2012 (uge 8)

Påskeferie                    lørdag den 31.03   -  mandag den 09.04.2012

St. Bededag                 fredag den 04.05.  -  søndag den 06.05.2012

Kr. Himmelfart            torsdag den 17.05.                      -  søndag den 20.05.2012

Pinseferie                     lørdag den 26.05.  -  mandag den 28.05.2012

Grundlovsdag              tirsdag den 05.06. *)

Sommerferie                lørdag den 30.06.  -?

 

*) Begrundelsen for at indlægge forslag om grundlovsdagen som en skolefri-

dag igen er, at en del fagforbund har indarbejdet i overenskomst at Grundlovsdag er fridag.

 

Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen.

 

Skolebestyrelsen ved Skole Nord ønsker grundlovsdag som skoledag og tirsdag den 3.januar 2010, som skolefridag. Øvrige bestyrelser har ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        det udarbejdede forslag til ferieplan til udvalgets godkendelse.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2010:

Indstillingen godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Udredningsteam

16.03.00A00-0004

Indledning

I slutningen af 2008 iværksattes en ny lovændring vedr. hjælp og støtte til børn og unge.

Lovændringen fastsætter, at Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et tværfagligt udredningsteam, der har til opgave at undersøge forholdene og behovet for hjælp og støtte til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for udredning samt forslag til særlig støtte og behandling, jf. § 50, stk. 1 i lov om social service.

Sagsbeskrivelse

Det tværfaglige udredningsteamet kan være et permanent sammensat team bestående af relevante fagpersoner eller kan sammensættes ad hoc med fagpersoner med relevans i forhold til det konkrete barns eller den konkrete unges funktionsnedsættelse.

Der skal endvidere nedsættes et tværfagligt sammensat visitationsudvalg, som har til opgave at visitere barnet eller den unge til et tilbud på baggrund af udredningsteamets forslag.

Der er indeholdt bestemmelser om betydelig inddragelse af forældre, herunder mulighed for at forældre helt eller delvist træner barnet eller den unge i hjemmet.

I 2009 har opgaven indtil nu været løst ad hoc, da der har været et begrænset antal sager af denne karakter.

Modelforslaget indebærer, at medarbejdere fra andre af Bornholms Regionskommunes virksomheder udover BørneCenter Bornholm kan indgå i udredningsteamets arbejde.

BørneCenter Bornholm har udarbejdet forslag til organiseringsmodel til anvendelse i disse sager.

Som et overgangsfænomen forventes, at der i ca. 5 sager årligt vil være relevant at vurdere nye foranstaltninger, der betinger, at der skal foretages en fornyet udredning.

Økonomi

Ingen            

Indstilling

Områdechefen for Børn og skole indstiller at:

·        Forslaget tages til efterretning

Bilag

Forslag til:

”Organisering og kommissorium for Udredningsteam og Visitationsudvalg. jf.  SEL § 32 og § 50.

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010:

Taget til efterretning, idet Børne- og skoleudvalget orienteres en gang årligt om udredningsteamets arbejde samt at BørneCenter Bornholm udarbejder forslag til tidsfrister for sagsbehandling.            

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010

1.
Organisering og kommissorium for Udredningsteam og Visitationsudvalg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9 Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 6. april 2010:                                                                                   Børne- og skoleudvalget orienteres på næste udvalgsmøde om målet for udlægning af specialundervisning pr. 1. august 2010.

Forslag om, at der afholdes dialogmøde med Handicaprådet den 4. maj 2010 kl. 15.00.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 6. april 2010:

Pkt. 8 og pkt. 101 til orientering i Handicaprådet.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent møde

 101     Tiltag til sikring af budgetoverholdelse i Børnecenter Bornholm

00.01.00Ø09-0037

Indledning

BørneCenter Bornholm har ved flere lejligheder tilkendegivet, at virksomheden får svært ved at overholde budgetrammen for 2010. Udgangspunktet forud budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 var, at udgiftsniveauet lå knap 20 mio. kr. over budgetrammen for 2010.

Sagsbeskrivelse

Som følge heraf er der arbejdet intensivt med udarbejdelsen af tiltag med henblik på fremadrettet overholdelse af budgettet i 2010. Derfor er der på nuværende tidspunkt en forventning om, at budgettet for 2010 kan overholdes, hvis tiltagene gennemføres som beskrevet. En del af tiltagene er allerede iværksat.

 

Tiltagene indeholder:

o       Forslag til en række servicereduktioner

o       Reduktioner og omlægninger i det forebyggende arbejde

o       Konkrete stillingsreduktioner

o       Revisitering af aktuelle anbringelser

o       Forslag om initiativer der medvirker til mere permanent at ændre anbringelsesmønstret.

 

De enkelte tiltag er beskrevet i bilag 1. I forhold til det tidligere fremsendte materiale til udvalget er der foretaget enkelte ændringer. Herunder er specielt opfølgningen på tiltagene præciseret. På udvalgsmødet vil ledelsen fra BørneCenter Bornholm nærmere redegøre for de enkelte tiltag, herunder konsekvenser. 

 

Samlet er der tale om en reduktion i de ydelser, der tilbydes til børn og familier på Bornholm. Tiltagene har/kan have afledte konsekvenser, hvilket også, så vidt muligt, fremgår af beskrivelserne af de 20 tiltag. Konsekvenserne er beskrevet både i forhold til betydningen for borgere og krav til kommunens egen indsats.

 

I forbindelse med dialogmødet den 17. marts 2010, med virksomhederne på politikområde 03 Børn og Familier, blev medarbejderne i BørneCenter Bornholm lovet mulighed for, at komme med deres kommentarer til konsekvenserne af de 20 tiltag. Der er indkommet kommentarer fra sagsbehandlerne i Familie- og Handicapteamet. Kommentarerne kan ses i bilag 2.

 

Herudover er nogle af tiltagene behæftet med usikkerhed. Nogle af tiltagene er afhængige af ”beslutningssystemet” (kommunen, Ankestyrelsen, borgerreaktioner mv.). Andre tiltag er præget af usikkerhed af mere prognosemæssig karakter. Herunder specielt tiltaget omkring ændring af anbringelsesmønstret, hvor BørneCenter Bornholm, fagsekretariatet for Børn og Skole samt Økonomi & Analyse i fællesskab udvikler redskaber til hurtig opsamling af nødvendig information, hvis der er behov for korrektioner.

 

Nogle tiltag har i forskellige sammenhænge været præsenteret før i en lidt anden form, og er nu i bearbejdet form indarbejdet som en del af tiltagene til sikring af den budgetoverholdelse i BørneCenter Bornholm.

 

Økonomi

Der er opstillet tiltag for 18,4 mio. kr. i 2010 og 38,9 mio. kr. i 2011 til imødegåelse af en forventet budgetoverskridelse på 20 mio. kr. i 2010.

Nr.

Overskrift

2010

2011

1.

Revurdering af vederlag for anbringelsessager med mere end 2 års varighed

730

2.200

2.

Ændrede visitationskriterier for tilskudsmulighed til efterskole

400

800

3.

Omlægning af aflastningsforhold til aflastning i hjemmet

60

100

4.

Genforhandling af fælleskommunal aftale vedrørende hospitalsundervisning

-

1.656

5.

Revisitering af aflastningssager med fokus på udmåling af aflastningsomfang

1.550

2.500

6.

Erstatte aflastning med klubtilbud

415

988

7.

Særlig misbrugsindsats (ses i sammenhæng med tiltag nr. 9)

-

-

8.

Dagtilbud frem for anbringelser (se i sammenhæng med tiltag nr. 9)

-1.800

-3.600

9.

Forslag om ændret anbringelsesmønster - herunder indirekte konsekvenser af tiltag nr. 7 og 8

8.100

16.200

10.

Intensiv akut behandling - omvendt anbringelse

1.600

3.200

11.

Nedlæggelse af Sirius

-

600

12.

Etablering af lægekonsulent i tilknytning til BCB's personsagsbehandling

-

250

13.

Nedlæggelse af stillinger – ansættelsesstop

500

700

14.

Reduktion i sundhedsplejens opgaver

210

337

15.

Reduktion i specialpædagogisk team

730

1.250

16.

Revurdering af udenøs anbringelser

3.060

6.120

17.

Revisitering af unge med henblik på overførsel fra familiepleje til eget værelse/hybel

720

1.440

18.

Revisitering af unge på bornholmske opholdssteder der enten overføres til hybelordning eller ophører

1.208

2.416

19.

Pris- og ydelsesforhandling med opholdsstederne på Bornholm

720

1.440

20.

Revurdering af tabt arbejdsfortjeneste for personer med fuldt frikøb

175

350

1.-20.

I alt

18.378

38.947

 

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        Drøfter tiltagene til sikring af budgetoverholdelse i Børnecenter Bornholm

·        Tager stilling til hvilke tiltag der efterfølgende kræver yderligere politisk behandling

 

Bilag

Bilag 1: Tiltag til sikring af fremadrettet budgetoverholdelse, tiltag 1.-20.

Bilag 2: Sagsbehandlerne i Familie- og Handicapteamets kommentarer til konsekvenserne af de 20 tiltag.

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2010:                                                                                            Børne- og skoleudvalget godkender forslagene til sikring af budgetoverholdelse for 2010, idet forslag 11 behandles på Børne- og skoleudvalgets ekstraordinære møde den 14. april 2010, og BørneCenter Bornholm revurderer indhold af forslag 6 samt 13, 14 og 15 indenfor samme økonomiske

ramme.

Børne- og skoleudvalget får tilbagemelding på implementeringen af tiltagene i forbindelse med  budgetopfølgningerne.

 

 


Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010

1.
Bilag 2: Sagsbehandlerne i Familie- og Handicapteamets kommentarer til konsekvenserne af de 20 tiltag (DOC)

2.
Tiltag til sikring af fremadrettet budgetoverholdelse (DOC)