Dagsordenspunkter

  åbent 1 Dialogmøde med handicaprådet
  åbent 2 Budget 2011
  åbent 3 Mål 2011
  åbent 4 BDO handleplan - BCB
  åbent 5 Oversigt over tiltag af forebyggende karakter
  åbent 6 Indhold og overgange for bornholmske børn i dagtilbud og skoler
  åbent 7 Fastlæggelse af rammer for undersøgelse af elevfravær i 7. - 9. klasse
  åbent 8 Forslag om indførelse af obligatorisk svømmeundervisning i folkeskolerne
  åbent 9 Mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)
  åbent 10 Anlægsbevilling til renovering af 5 lokaler på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker
  åbent 11 Forslag om aktiviteter for "Street Kids"
  åbent 12 Evaluering af standarder for sagsbehandling 2009
  åbent 13 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 14 Orientering fra medlemmerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Dialogmøde med handicaprådet

00.01.00G01-0056

Indledning

 

Børne- og skoleudvalget besluttede på sit møde den 6. april 2010, at afholde et dialogmøde med Handicaprådet i forbindelse  med Børne- og skoleudvalgets møde den 4. maj 2010 fra kl. 15.00-15.30

 

Handicaprådet har ønsket at drøfte flg. problemstillinger med Børne- og skoleudvalget:

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Handicaprådet ønskede at gøre opmærksom på det problematiske i, at det skete "stramning" på aflastningsområdet - og frygtede konsekvenserne på længere sigt, herunder behov for yderligere døgntilbud.

Formanden for Børne- og skoleudvalget orienterede om, at BCB's handleplan for økonomisk genopretning blev fulgt nøje.

Handicaprådet ønskede en orientering omkring tilbuddet "Turbo-dansk".

Skolechefen gav en kort orientering om tiltag i forhold til børn- og unge med læsevanskeligheder, herunder om det af Undervisningsministeriet støttede projekt "Turbo-dansk".

Der udarbejdes en lille folder omkring "Turbo-dansk".

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budget 2011

00.30.04Ø02-0025

Indledning

Som beskrevet i Børne- og Skoleudvalgets overordnede proces- og tidsplan for arbejdet med budget og mål indenfor udvalgets områder, skal udvalget på udvalgsmødet i maj drøfte de foreløbige udkast til op- og nedprioriteringer.

Sagsbeskrivelse

I henhold til budget- og aftalevejledning 2011 skal Børne- og Skoleudvalget den 14. juni 2010 aflevere budgetbidrag forud for budgetseminar 2.

 

Udvalget skal udarbejde et budgetbidrag indenfor de udmeldte reducerede budgetrammer. Dette indebærer, at der i udgangspunktet skal findes nedprioriteringer for 5,25 mio. kr. årligt indenfor udvalgets område, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering indenfor udvalgets samlede budgetramme.

 

Udvalget besluttede på mødet den 14. april 2010, at der administrativt skulle arbejdes videre med nedenstående forslag til rammereduktioner:

 

Forslag til nedprioriteringer

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

1

Sammenlægning af Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken

-435

-435

-435

-435

2

Antallet af pladser i Mælkebøtten reduceres i forhold til den demografiske udvikling

0

0

-179

-358

3

Nedlæggelse af skolebygninger i Mosaikskolen

-2.094

-2.094

-2.094

-2.094

4

Optimeringsprovenuet i forbindelse med ny skolestruktur

-3.504

-3.504

-3.504

-3.504

5A

Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (2011)

-863

-1.641

-2.640

-3.277

5B

Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (2012)

0

-801

-1.828

-2.483

6A

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (1,0 mio.)

-417

-1.000

-1.000

-1.000

6B

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (1,5 mio.)

-625

-1.500

-1.500

-1.500

6C

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (2,0 mio.)

-833

-2.000

-2.000

-2.000

7

Bortfald af pulje til SFO-klub på Nordbornholm

-425

-425

-425

-425

8

Skolefritidsordningerne reduceres igen til kun at omfatte 0.-2.klasseelever

-555

-1.332

-1.332

-1.332

 

Det gælder, at hvis det vurderes, at et mål kun kan opfyldes, hvis der afsættes særskilt økonomi til målopfyldelsen, skal der også peges på finansiering af målet indenfor de reducerede budgetrammer. I forbindelse med budgetseminar 1 blev udvalgets målsætning omkring reduktion af elforbruget prioriteret. Som en del af målsætningen var der afsat 25.000 kr. pr. distriktsskole til materiale i forbindelse med arbejdet med det grønne flag, hvorfor udvalget som udgangspunkt skal finde nedprioriteringer for 5,35 mio. kr.

 

Opprioriteringer og mål med afledt økonomi

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

Mål

Reduktion i energiforbrug: el, vand og varme – grønt flag

100

100

100

100

 

Udvalget har på mødet den 14. april besluttet nedenstående anlægsprojekter. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen indenfor udvalgets driftsbudget, men eventuelt afledte ekstra driftsudgifter skal holdes indenfor udvalgets budgetramme.

 

Anlægsønsker

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

 

Pulje til energiforbedringer

??

??

??

??

 

Pulje til investeringer i skolebygninger

??

??

??

??

 

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag, herunder også konsekvenserne af de enkelte forslag. Som det også er beskrevet i proces- og tidsplanen vil forslagene blive drøftet på fagrådsmødet for dagpasningen den 12. maj 2010 samt på skoleledermødet den 21. maj 2010. Dette med henblik på yderligere kvalificering af forslagene inden udvalgets endelige behandling budgetbidraget den 1. juni 2010.

 

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        drøfter og prioriterer forslag til nedprioriteringer, opprioriteringer og anlægsønsker med henblik på fastlæggelse af udvalgets budgetbidrag for 2011 m.fl.

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Børne-og skoleudvalget prioriterer forslag 1, 2, 3,4 og 7

Børne- og skoleudvalget ønsker en genberegning m.h.t. ens pris for 3. klasse elever samt frit valg og etablering af SFO-klub i Rønne

Børne- og skoleudvalget prioriterer, at der afsættes en pulje på 1,5 million kr. til forebyggende indsats, på sekretariatsbevillingen politikområde 2, som fordeles af Børne-og skoleudvalget efter ansøgning fra skolerene.

 

 


Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2010

1.
1 - Sammenlægning af Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken (DOC)

2.
2 - Antallet af pladser i Mælkebøtten reduceres i forhold til den demografiske udvikling (DOC)

3.
3 - Nedlæggelse af skolebygninger i Mosaikskolen (Østermarie) (DOC)

4.
4 - Optimeringsprovenuet i forbindelse med ny skolestruktur (DOC)

5.
5A - Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (DOC)

6.
5B - Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (DOC)

7.
6A - Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (DOC)

8.
6B - Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (DOC)

9.
6C - Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (DOC)

10.
7 - Bortfald af pulje til SFO-klub på Nordbornholm (DOC)

11.
8 - Skolefritidsordningerne reduceres igen til kun at omfatte 0.-2. klasseelever (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Mål 2011

00.01.00Ø02-0126

Indledning

Kommunalbestyrelsen drøftede og prioriterede på budgetseminar 1 den 20. april 2010 de fremsendte oplæg til mål fra fagudvalgene og de politiske partier.

Sagsbeskrivelse

Som opsamling på budgetseminaret er den 23. april 2010 fremsendt Kommunalbestyrelsens prioritering af mål samt Kommunalbestyrelsens bemærkninger til prioriterede mål indenfor udvalgets område.

 

Udvalgets budgetbidrag skal indeholde de mål, som blev prioriteret på budgetseminar 1, og udvalget må ikke genfremsende mål, der ikke blev prioriteret på budgetseminaret den 20. april 2010. Udvalgene må naturligvis heller ikke fravælge prioriterede mål, men der kan indgå prioriteringer i forhold til tid og økonomi.

Udvalgene skal arbejde videre med at kvalificere målene, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser. Målene skal dog kunne rummes indenfor udvalgets udmeldte budgetramme, hvorfor der skal peges på finansiering af målene i forbindelse med udvalgets budgetbidrag – jf. bl.a. målsætningen om grønne flag til de 4 distriktsskoler.

 

Kommunalbestyrelsens prioritering og bemærkninger til Børne- og Skoleudvalgets måloplæg til budgetseminar 1

Strategisk målsætning

Målet vedrører

Status – KB den 20. april 2010

Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

BSU-s2-1

Langsigtet planlægning på dagtilbuds- og skoleområdet (Politikområde 01 og 02)

 

Prioriteret

Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

(BSU-s2-2)

Betjening af borgere og samarbejdspartnere i berøring med BørneCenter Bornholm

Tilpasning af BSU-s2-2.

Formuleringen omkring fortsat udvikling og opdatering af BørneCenter Bornholms hjemmeside med henblik på borgerservice udgår

 

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling

 

BSU-s3/4-1

Den tværfaglige håndbog implementeres og gøres til almen praksis

Prioriteret

Styrke forebyggelsesindsatsten på alle områder

BSU-s4-1

Udvikling af en inkluderende og rummelig pædagogik i de kommunale dagtilbud

Prioriteret

Styrke forebyggelsesindsatsten på alle områder

BSU-s4-2

Den almene undervisning skal være mere inkluderende

Prioriteret

Styrke forebyggelsesindsatsten på alle områder

Sikre mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever

NY

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

 

BSU-s4/5-1

Inddragelse af ressourcer i familie og omgivelser med henblik på at anvende netværkets ressourcer til løsning af konkrete vanskeligheder

Prioriteret

Fokus på borger- og brugerinddragelse

BSU-s5-1

Inddragelse af barnet/den unge i egen sag (Stigning i kvaliteten af sagsbehandlingen)

Ikkeprioriteret

Implementering og udvikling af den tværfaglige sagsbehandling, samt styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Der etableres en tværfaglig indsats over udsatte børnefamilier, hvor familiesituationen er i fokus. Forebyggelse skal ske ved at sætte ind tidligt, herunder etablering af et tværfagligt miljø omkring børn og familie. Udmøntning via Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Samarbejde etableres mellem kommunens afdelinger og eksterne partnere

Sammenskrivning af 3 målsætninger. Heriblandt BSU-s3/4-2 om

Det tværfaglige samarbejde indenfor børne- og ungeområdet.

Forebyggende tiltag.

 

Aftalt at målet forankres i Børne- og Skoleudvalget

Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

BSU-s7-1

Ungdomsuddannelse til alle: 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2011

Prioriteret

Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav

 

BSU-s11-1

Reduktion i energiforbrug: El, varme og vand

Prioriteret

 

Udvalget skal have særligt fokus på den nyformuelerede målsætning omkring den tværfaglige indsats, der involverer flere fagudvalg. Målet er forankret i Børne- og Skoleudvalget.

Derudover skal udvalget tage stilling til det nye mål omkring fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, herunder hvorvidt målsætningen kan indarbejdes som delmål i forbindelse med den prioriterede målsætning omkring mere inkluderende almen undervisning.

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        Drøfter de prioriterede mål med henblik på, at der administrativt kan arbejdes videre med en kvalificering af disse, således at de iht. budget- og aftalevejledningen kan indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011 m.fl.

 

Bilag

Kommunalbestyrelsens prioritering af mål på budgetseminar 1

Kommunalbestyrelsens bemærkninger til de prioriterede mål indenfor udvalgets område

Børne- og Skoleudvalgets oplæg til mål fra mødet den 14. april 2010 (fremsendt til BS1)

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010. Indstillingen godkendt.

 


Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2010

1.
Kommunalbestyrelsens prioritering af mål på budgetseminar 1 (DOC)

2.
Kommunalbestyrelsens bemærkninger til de prioriterede mål indenfor udvalgets område (DOC)

3.
Børne- og Skoleudvalgets oplæg til mål fra mødet den 14. april 2010 (fremsendt til BS1) (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  BDO handleplan - BCB

00.15.10A26-0001

Indledning

BDO-kommunernes revision har i december 2009 - januar 2010 gennemført en analyse, der skulle kortlægge og vurdere, hvordan de givne mål og rammer i BCB udmøntes og omsættes bl.a. organisatorisk og ledelsesmæssigt.

 

Analysen blev præsenteret for Børne- og skoleudvalget den 9. februar 2010.

 

Børne- og skoleudvalget besluttede efter præsentationen af analysen, at Børne- og skolesekretariatet

i samarbejde med Økonomi og Analyse og BørneCenter Bornholm på Børne- og skoleudvalgets møde i maj 2010 skulle have udarbejdet forslag til udmøntning af anbefalingerne i BDO’s analyse, samt at der forinden skulle afholdes et temamøde med medvirken af BDO og inddragelse af medarbejdere.

Sagsbeskrivelse

Temadagen blev afholdt den 16. marts 2010 som et café seminar, og input fra temadagen blev opsamlet systematisk med henblik på at kunne kvalificere det videre arbejde omkring udarbejdelse af en handleplan for BCB og arbejdet omkring børn og unge med særlige behov.

 

Der skulle have været afholdt et handleplansmøde med chefkonsulent fra BDO og ledere fra børne- og skoleområdet i BRK den 19. april 2010 for at kunne drøfte et udkast til handleplan fra BDO.

 

BDO skulle herefter udarbejde endelig handleplan for BCB i forhold til BDO rapportens anbefalinger, input fra temadagen og handleplansgruppen drøftelser, så den fremadrettede handleplan kunne forelægges for Børne- og skoleudvalget den 4. maj 2010.

 

Handleplansmødet den 19. april 2010 måtte aflyses, da BDO konsulenten p.g.a. flyaflysninger ikke kunne komme til og fra Bornholm.

 

Der afholdes i stedet handleplansmøde den 6. maj 2010, hvor BDO’s udkast til handleplan drøftes, og BDO udarbejder herefter endelig handleplan, som forelægges Børne- og skoleudvalget på udvalgets møde den 1. juni 2010 eller evt. på et ekstraordinært Børne- og skoleudvalgsmøde medio maj.

 

Udkastet til handleplan indeholder 3 indsatsområder:

·        Organisation

·        Ledelsesstruktur

·        Styring og udvikling af den tværfaglige indsats

 

I det videre arbejde vil der for hvert indsatsområde blive udarbejdet tidsplan og ansvarsplacering.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og skoleudvalget:

 

·        tager orienteringen til efterretning

·        beslutter om forslaget til handleplan skal forelægges på Børne- og skoleudvalgets møde den 1. juni 2010 eller om, der skal indkaldes til et ekstraordinært møde medio maj 2010.

Bilag

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Orienteringen taget til efterretning. Handleplanen behandles på Børne- og skoleudvalgets møde den 1. juni 2010.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Oversigt over tiltag af forebyggende karakter

27.00.00I00-0003

Indledning

Børne- og skoleudvalget har ønsket udarbejdet en oversigt over hvilke forebyggende tiltag, der er iværksat på Børne – og Skoleområdet.

Sagsbeskrivelse

En oversigt foreligger nu.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Oversigten drøftes

Bilag

·        Oversigt over tiltag af forebyggende karakter pr. 14. april 2010

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Udvalget ønsker at få forelagt nye projekter inden ansøgning afsendes, og at den udarbejdede oversigt løbende revideres.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2010

1.
Oversigt over forebyggende tiltag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Indhold og overgange for bornholmske børn i dagtilbud og skoler

00.01.00P22-0053

Indledning

Fagrådene for dagtilbud og skole nedsatte i september 2009 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til minimumsbeskrivelse for hvordan overgangen fra et kommunalt tilbud til et andet bør håndteres. Arbejdsgruppen fremlægger nu forslaget kaldet ”Den røde tråd i barnets liv” til politisk behandling

Sagsbeskrivelse

Processen har været organiseret med en styregruppe, og 5 underarbejdsgrupper. Styregruppen bestod af tovholderne for hver af underarbejdsgrupperne.

 

Arbejdsgrupperne har taget afsæt i gældende lovning, men også i kommunens børnepolitik, der under overskrifterne ”Helhed og sammenhæng” og ”Leg og Læring” lægger vægt på at sikre helheden for barnet ved overgang fra en institution til en anden.

 

”Den røde tråd” er en beskrivelse af hvilke aktører, der er involveret i de forskellige overgange i barnets liv, og hvad de enkelte aktører som minimum skal bidrage med. Formålet er at understrege, at alle barnets overgange fra en institutionsform til en anden er en fælles opgave for de fagpersoner, der allerede kender barnet godt, og dem, der skal modtage det i den nye institution. På den måde får barnet de bedste betingelser i sin nye institution/ på sin nye skole, således at det på lang sigt sikres muligheder for at få en ungdomsuddannelse.

 

De fagpersoner, der skal arbejde sammen omkring barnets overgange, arbejder under tre forskellige lovgivninger: Sundhedsloven, dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

Disse love har forskellige formålsparagraffer, men også betydelige ligheder. Især mellem dagtilbudsloven og folkeskoleloven er der et nøje sammenfald mellem emnerne for de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og de temaer og trinmål, man skal beskæftige sig med i børnehaveklassen og SFO.

 

 Det foreslås, at forslaget behandles efter nedenstående tidsplan:

 

Tidsplan

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

 

 

 

4. maj 2010

Arbejdsgruppernes arbejde forelægges for BSU.

BSU

Juni – september 2010

Høringsperiode

Handicapråd, bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet

7. september 2010

BSU beslutter forslaget

BSU

 

Økonomi

Layout af folder til placering på kommunens hjemmeside. Prisen anslås til maksimalt 10.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for børn - og skole indstiller, at:

·        forslaget til minimumsbeskrivelsen for overgangene mellem de forskellige kommunale tilbud (”Den røde tråd”) sendes i høring

·        der bevilges et beløb på maksimalt 10.000 kr. til layout af en folder, der lægges på kommunens hjemmeside

Bilag

·        Kommissorium for arbejdet med: ”Den røde tråd i barnets liv - mål, indhold og overgange for bornholmske børn institutionsliv”

·        Forslag til. : ”Den røde tråd i barnets liv - mål, indhold og overgange for bornholmske børn institutionsliv”

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Indstillingen godkendt.

 


Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2010

1.
Tids og aktivitetsplan for arbejdet med "Den røde tråd" (DOC)

2.
Forslag "Den røde tråd" (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fastlæggelse af rammer for undersøgelse af elevfravær i 7. - 9. klasse

17.20.03P05-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget har udtrykt ønske om at få forelagt en oversigt over elevfraværet på 7. – 9. klassetrin.

Sagsbeskrivelse

I henhold til folkeskolelovens § 39 er det skolens leder, der påser, at alle elever deltager i undervisningen. Bekendtgørelse nr. 822 af 26.7.2004 angiver, på hvilken måde elevers fravær skal registreres.

Der føres ved fraværslister dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og fraværslisterne skal angive følgende om grunden til fraværet:

 

1.      Fravær på grund af elevens sygdom

2.      Fravær med skolelederens tilladelse (lovligt fravær)

3.      Ulovligt fravær

 

Endvidere indeholder bekendtgørelsen regler for, hvordan skolen i forskellige fraværssituationer kan agere i forhold til eleven og dennes forældre.

Den aktuelle registrering af elevfravær angiver således antallet af dage, eleven er fraværende samt årsagen hertil. Fraværet registreres på de fleste skoler som sygdom, ulovligt fravær eller lovligt fravær. Enkelte skoler/afdelinger har dog valgt at foretage en udvidet indberetning, hvor yderligere tre kategorier (”bekymrende sygdom”, ”ulovligt bekymrende fravær” og ”for sent fremmøde”) anvendes ved indberetningen.

Som konsekvens af, at skolerne/afdelingerne ikke hidtil har indberettet fraværet indenfor de samme  kategorier vil det ikke på nuværende tidspunkt være muligt at foretage en sammenligning af elevfraværet og årsagerne hertil.

En sammenligning af elevfraværet skole/afdelinger imellem fordrer, at fraværsindberetningerne sker på det samme grundlag og med enslydende kategorier. Dette vil tidligst kunne effektueres med virkning fra 1. august 2010.

Skolerne vil i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår have mulighed for at tilpasse de gældende procedurer, så der fra 1. august 2010 foretages indberetning på alle skoler på det samme grundlag.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

·        at skolerne fra 1. august 2010 indberetter elevfravær umiddelbart efter udløbet af en kalendermåned

·        at indberetningen foretages som ”månedsfravær” i de tre kategorier ”Sygdom”, Ulovligt fravær” og ”Fravær”.

·        at Børne- og Skoleudvalget på møde i november 2010 forelægges en opgørelse over elevfraværet i 7. – 9. klasserne i de tre nævnte kategorier for perioden 1. august – 31. oktober 2010.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Indstillingen godkendt, idet opgørelsen udvides til at omfatte elevfraværet i 5.-9. klasse.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag om indførelse af obligatorisk svømmeundervisning i folkeskolerne

17.02.05P21-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 2. februar 2010 bedt Børne- og Skolesekretariatet udarbejde en beregning over transportudgifter i forbindelse med eventuel indførelse af obligatorisk svømmeundervisning.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget har i sidste valgperiode flere gange drøftet mulighederne for at indføre obligatorisk svømmeundervisning i folkeskolerne. Også fra elever, forældre og skoler har dette ønske været fremsat, primært begrundet i ønsket om øget sikkerhed ved badning og andre vandaktiviteter.

I forbindelse med det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs prioritering af pulje til breddeidrætsaktiviteter i oktober 2009 indgik ligeledes forslag om dækning af transportudgifter i forbindelse med obligatorisk svømmeundervisning

I indeværende skoleår gennemføres skolesvømning på Rønneskolens tre afdelinger, på Hans Rømer Skolens afdelinger Mosaik og Vestermarie samt på Kildebakken, Bornholms Heldagsskole og 10. KlasseCenter, Bornholm.

I forhold til de fire normalskoler er det således mindre end halvdelen af eleverne på 3. og 4. klassetrin, der i dag tilbydes svømmeundervisning.

Skolerne har siden 1. august 2008 tilbudt undervisning svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Dette har åbnet mulighed for, at skolerne har kunnet opprioritere timetallet til idræts- og svømmeundervisning.

En væsentlig barriere for indførelse af svømmeundervisning er de geografiske afstande mellem skoler og svømmehaller og de heraf afledte transportudgifter samt, i mindre grad, øgede lønudgifter i forbindelse med kørsel til og fra svømmehallerne.

Børne- og Skolesekretariatet har udarbejdet beregning over transportomkostningerne for kørsel til og fra svømmehallerne ved indførelse af obligatorisk svømmeundervisning for 4. klassetrin i skoleåret 2010/2011.

Økonomi

Beregningen af transportudgifter ved indførelse af obligatorisk svømmeundervisning er baseret på kørsel til nærmeste svømmehal (Rønne eller Gudhjem), en gennemsnitlig kørselshastighed på linie med regionalbusserne og en gennemsnitlig timepris svarende til vognmændenes nuværende kontraktkørsel for BAT. I timeberegningen indgår tid til afsætning og påstigning ved skoler og svømmehaller samt ventetid/tomkørsel.

Den samlede årlige udgift til bustransport for elever på 4. klassetrin i skoleåret 2010/2011 er beregnet til kr. 220.000. Såfremt undervisningen og kørsel til og fra svømmehallerne koordineres, så f.eks. klasser fra forskellige afdelinger kører sammen forventes den samlede udgift reduceret i forhold til antallet af samkørsler.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

·        at Børne- og Skoleudvalget sender sagen i høring i skolebestyrelserne med anbefaling af, at der indføres obligatorisk svømmeundervisning for elever på 4. klassetrin fra og med skoleåret 2010/2011

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. marts 2010:

Forslaget sendes til høring med henblik på en eventuel indarbejdning af udgiften i budget 2011.

 

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne i Skole Nord, Rønneskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

Der er indkommet høringssvar fra de fire skoler og skolebestyrelserne anbefaler alle, at der indføres obligatorisk svømmeundervisning.

Rønneskolen forudsætter i anbefalingen, at skolerne kompenseres for de øgede transportudgifter i forbindelse med svømmeundervisningen. Skole Nord anbefaler tillige, at den obligatoriske svømmeundervisning indføres allerede fra skoleåret 2010/2011.

Økonomi

Beregningen af transportudgifter ved indførelse af obligatorisk svømmeundervisning er beskrevet i ovenstående økonomiafsnit.

Den samlede årlige udgift til bustransport for elever på 4. klassetrin i skoleåret 2010/2011 er beregnet til kr. 220.000. Såfremt undervisningen og kørsel til og fra svømmehallerne koordineres, så f.eks. klasser fra forskellige afdelinger kører sammen forventes den samlede udgift reduceret i forhold til antallet af samkørsler.
Beløbet til dækning af transportudgifter ved indførelse af obligatorisk svømning for 4. klasserne foreslås finansieret via puljen til ”Idræt, bevægelse og udeliv”.

Indstilling

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·        Børne- og Skoleudvalget godkender, at der indføres obligatorisk svømmeundervisning for elever på 4. klassetrin fra og med skoleåret 2011/2012

·        transportudgifterne til svømmeundervisningen finansieres via ”Pulje til idræt, bevægelse og udeliv” under Sekretariatet for politikområde 02 Undervisning.

·        løn- og materialeudgifter i forbindelse med den obligatoriske svømning indgår som en del af skolernes drift og dækkes af skolernes gældende budget.

 

Bilag

Ingen.

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Udsættes til Børne- og skoleudvalgets møde den 1. juni 2010 med henblik på afsøgning af finansieringsmuligheder.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)

17.01.10P22-0001

Indledning

I henhold til folkeskolelovens § 40, stk.4 skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre en mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Arbejdsgruppen, der har arbejdet med indhold og overgange mellem kommunens tilbud til børn har udarbejdet et forslag. Forslaget tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål – og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger” af 18. juni 2009.

Sagsbeskrivelse

Formålet med at offentliggøre mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger er at give borgerne mulighed for at få indblik i kommunens prioriteringer og serviceniveau. Beskrivelsen indeholder følgende afsnit:

·        Skolebørnehaven – en del af fritidsordningen

·        Oversigt over skolefritidsordninger og fritidshjem

·        Mål og indhold

o       Børnemiljøet

o       Samspil mellem skolens undervisningsdel og SFO/Fritidshjem

o       I SFO/Fritidshjem arbejdes der med

o       Samarbejde med de lokale idrætsforeninger

o       Samarbejdet mellem SFO/Fritidshjemmet og hjem

o       Lektiestøtte

o       Børn med særlige behov

o       Selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter

 

Det foreslås, at mål - og indholdsbeskrivelsen tages op til revision senest juni 2014.

I øvrigt foreslås det, at mål – og indholdsbeskrivelsen behandles efter følgende tidsplan:

 

4. maj 2010

Arbejdsgruppens forslag til mål – og indholdsbeskrivelse forelægges for BSU.

BSU

Juni – september 2010

Høringsperiode

Handicapråd, bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet

7. september

Børne- og skoleudvalget behandler forslaget efter høring

BSU

23. September 2010

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger ved kommunens skoler

KB

 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        forslaget til mål - og indholdsbeskrivelse sendes i høring i henhold til den nævnte tidsplan

Bilag

Forslag til mål – og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Indstillingen godkendt.

 


Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2010

1.
Forslag til Mål og indsholdsbeskrivelse for SFO (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Anlægsbevilling til renovering af 5 lokaler på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker

82.18.00P20-0025

Indledning

I forbindelse med overflytning af overbygningsklasserne fra afdeling Mosaik til afdeling Aaker fra skoleåret 2010-2011 søger Hans Rømer Skolen om tilskud til istandsættelse af en række klasselokaler på afdelingen i Aaker.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af en ny skolestruktur ultimo 2007 indgik det i beslutningen, at overbygningsklasserne fra Mosaik afdeling skulle flyttes til Aaker afdeling, når der var plads til det.

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen besluttede i foråret 2010, at overbygningsklasserne fra afdeling Mosaik (7. - 9. klassetrin) med virkning fra 1. august 2010 skulle flyttes til afdelingen i Aaker.

Beslutningen var baseret på en vurdering af, at der på afdeling Aaker ville være tilstrækkelig plads til også at rumme det øgede elev- og klasseantal, en sådan flytning ville medføre.

På afdeling Aaker blev der i perioden 2007-2009 gennemført en større renovering/udbygning af skolen. Der var allerede dengang planlagt renovering af klasselokalerne 2, 3, 5, 10 og 17, der rummede en række specialklasser, men den afsatte budgetramme til renoveringen var ikke tilstrækkelig til også at omfatte disse lokaler.

Specialklasserne er i forbindelse med ønsket om større integration mellem normal- og specialklasserne flyttet til nyrenoverede lokaler, der ligger i umiddelbar sammenhæng med de lokaler, der benyttes af normalklasserne.

Renoveringsplanen omfatter udskiftning af gulv i ét lokale, opsætning af akustikloft i tre lokaler samt ny belysning, udskiftning af elinstallationer og malerarbejder i alle 5 lokaler.

Økonomi

Hans Rømer Skolen har i 2009 indhentet overslag på de ansøgte arbejder og de samlede udgifter til renoveringen af de 5 klasselokaler vurderes at koste i alt 622.400 kr.

Til gennemførelse af renovering af de 5 klasselokaler søger Hans Rømer Skolen om tilskud fra ”Renoveringspulje til skolebygninger”, hvor der i 2010 er uforbrugte midler på 555.995 kr., som delvis vil kunne finansiere anlægsudgiften.

Af restbeløbet på 66.405 kr. kan 33.203 finansieres via Hans Rømer Skolens driftsbudget til vedligeholdelse, medens de resterende 50 %, eller 33.202 kr., kan finansieres af kvalitetsfondsmidlerne.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·        der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 622.400 kr. til renovering af 5 klasselokaler på Hans Rømer Skolens afdeling Aaker.

·        tillægsbevillingen dels finansieres med 555.995 kr. fra ”Renoveringspuljen til skolebygninger” og dels finansieres med 33.203 kr. fra Hans Rømer Skolens driftsbudget samt 33.202 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        anlægsbevillingen gives til Hans Rømer Skolen under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Forslag om aktiviteter for "Street Kids"

28.15.00P16-0001

Indledning

En række forslag til et værested for Foreningen ”Street Kids” er blevet undersøgt. I børne- og Skoleudvalgsmødet den 2. marts 2010 blev det besluttet, at undersøge om lokaler i forbindelse med SFO- klubben ”Krudthuset” kunne anvendes. Det har vist sig, at lokalerne disponeres af Jobcenteret, der anvender dem til kurser. Der er derfor stadig ikke fundet en tilfredsstillende løsning på værestedsproblemet. På denne baggrund er Bornholms ungdomsskole blevet bedt op at udarbejde et forslag.

Sagsbeskrivelse

Street Kids er en gruppe af unge mennesker, der primært er bosiddende i Rønne. Ungdomsskolen har kun delvist fat i denne målgruppe via ungdomsskolens almene undervisning og klubvirksomhed. Ungdomsskolen gør opmærksom på, at der skal iværksættes et alternativt tilbud, hvis denne målgruppe skal nås.

 

Ungdomsskolen foreslår derfor at:

 

·        Ungdomsskolen går i dialog med unge Street Kids og deres forældre om, hvilke idéer og aktiviteter, de er interesserede i.

·        De unge og forældrenes ønsker og idéer drøftes blandt ledelse og medarbejdere i ungdomsskolen og der udarbejdes et realistisk forslag.

·        Der anvendes lokaler, der i forvejen er godkendt til undervisningsbrug / klubvirksomhed. Her tænkes på ungdomsskolens motorværksted i Rønne og/eller arealer/bygninger på Almegårds Kaserne.

·        Aktiviteterne kan omfatte: reparation af knallerter (egne såvel som ungdomsskolens undervisningsknallerter), actionprægede aktiviteter i det fri såsom rappelling, forhindringsbane, klippeklatring mm.

·        Projektet beskrives herefter i en handleplan med konkret indhold og realistiske budgetter. Projektet evalueres efter en periode

 

Børne- og Skolesekretariatet bemærker, at ”Street Kids” er en forening, og at det bør undersøges om Foreningen ”Street Kids” og Bornholms Ungdomsskole kan indgå et samarbejde, der betyder at forældre og unge kan indgå i projektets drift. Endvidere at tilbuddet skal medvirke til at:

 

·        Skabe positive relationer til personer og institutioner i lokalområdet

·        Understøtte de unges lyst til at lære herunder at give de unge mod på at gå i gang med en ungdomsuddannelse

 

Økonomi

Det er Ungdomsskolelederens opfattelse, at ungdomsskolen med et budget på 250.000 kr. vil være i stand til at imødekomme i hvert fald en del af de forventninger og ønsker ”Street Kids” og deres forældre har til BRK.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        Ungdomsskolelederen bemyndiges til at optage forhandlinger med foreningen ”Street Kids” om et samarbejde med henblik på at etablere et tilbud til de unge mennesker der er medlem af foreningen.

·        På baggrund af forhandlingerne forelægges Børne- og Skoleudvalget et konkret forslag til budget for drift og eventuelle anlægsudgifter for aktiviteter for foreningen Street Kids.

Bilag

Mail fra ungdomsskolen

Oplæg vedr. ”Street Kids”

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Indstillingen godkendt, idet Børne- og skoleudvalget ønsker konkret forslag forelagt Børne- og udvalgets møde den 1. juni 2010.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2010

1.
Oplæg vedr. "Street Kids" (DOC)

2.
SV: Street Kids (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Evaluering af standarder for sagsbehandling 2009

16.03.00P23-0006

Indledning

Med anbringelsesreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2006 skal kommunalbestyrelsen vedtage en sammenhængende børnepolitik af standarder for sagsbehandling. Standarder for sagsbehandlingen skal bidrage til anbringelsesreformens målsætninger om bl.a. bedre inddragelse af familien, tidligere indsats, systematik i sagsbehandlingen, kvalitet i anbringelsen samt børns retssikkerhed.

 

Bornholms Regionskommunes standarder for sagsbehandling blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2006 og udfylder indholdsmæssigt de målsætninger, der er angivet i Anbringelsesreformen. Standarderne skal evalueres en gang om året med det formål at vurdere, hvorvidt Bornholms Regionskommunes målsætninger og mål for god sagsbehandling er implementeret i praksis, samt hvorvidt de formulerede standarder fungerer hensigtsmæssigt.

Sagsbeskrivelse

I takt med de tidligere evalueringer er der iværksat en række tiltag til optimering af kvaliteten i myndighedsarbejdet, såvel som til sikring af de nødvendige arbejdsgange og værktøj til en tidlig og tværfaglig indsats. Der er bl.a. arbejdet med effektivisering af sagsgange (indførelse af elektronisk sagsstyring i Fics) og forbedring af de socialfaglige måltal med LEAN i BCB-s sagsbehandlerteams.

 

I relation til det tværfaglige samarbejde er der udarbejdet en ny samarbejdsmodel med dertil knyttede tværfaglige håndbog, der i højere grad skitserer ansvarsfordelingen mellem normal- og specialområdet, samt angiver konkrete arbejdsgange og faglige redskaber til brug forud for involvering af myndighedsdelen. Derudover er et ydelseskatalog over den samlede tilbudsvifte under udarbejdelse.

 

Med henblik på at skabe et validt og mere objektivt grundlag for evaluering af arbejdet med sagsbehandlingsstandarder, blev det i forbindelse med 2008-evalueringen anbefalet af BCB at indføre et kvalitetstjekskema til systematisk gennemgang af et udvalg af sager. Kvalitetsskemaet tager udgangspunkt i Ankestyrelsens fokusering og metodik i forhold til deres praksisundersøgelser indenfor anbringelsesområdet. Kvalitetsskemaet bliver håndteret elektronisk i form af et spørgeskema til brug for den enkelte teamleders kvalitetskontrol. Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet d. 8. november 2008, at evalueringsmodellen for 2009 ændres til den ovenfor beskrevne ledelsesmæssige sagsgennemgang.

 

Evalueringen for arbejdet med standarderne i 2009 bygger på en stikprøvekontrol, bestående af et udpluk af 55 konkrete sager. Der er foretaget en sagsgennemgang gennem besvarelse af spørgeskemaet, med henblik på at få kendskab til, hvordan standarderne praktiseres og dermed vurdere, i hvilken grad de beskrevne standarder er implementeret i myndighedsarbejdet.

 

Evalueringen af de enkelte standarder giver på baggrund af den systematiske kvalitetskontrol følgende konklusioner:

·       Standard for tidlig indsats.

Det kan konstateres, at der reageres rettidigt på underretninger; at forældremyndighedsindehavere inddrages tidligt i sagsbehandlingen; samt at der er praksis for at holde netværksmøder med familie og relevante fagpersoner. Analysen viser endvidere, at der ingen problemer er med overholdelse af særlige krav vedr. tidlig indsats overfor unge med behandlingskrævende misbrug eller unge, der har begået voldskriminalitet.

Sagsgennemgang viser yderligere, at § 50 undersøgelser har gennemgået en omfattende systematisering, hvilket afspejles i højnelse af kvaliteten af de nyere undersøgelser. Der er fortsat et efterslæb, hvad angår sager af ældre dato med manglende eller mangelfulde undersøgelser. Over halvdelen af undersøgelserne, omfattet af evalueringen, er gennemført indenfor 4-måneders fristen. Evalueringen synliggør en problematik omkring ventetiden fra at beslutningen om iværksættelse af en foranstaltning træffes, til den reelle iværksættelse af indsatsen.

·       Standard for inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge.

Evalueringen viser, at der i hovedparten af de gennemgåede sager har været afholdt samtaler med forældremyndighedsindehavere forud for eller i forbindelse med iværksættelse af en foranstaltning. Samtidig kan det konstateres, at der i anbringelsessager kan være behov for større fokus på inddragelsen af forældrene, hvad angår stillingtagen til familiens behov for støtte under barnets anbringelse, og i forhold til at tilbyde forældrene selvstændige handleplaner.

Andelen af sager med gennemførte børnesamtaler kan være højere, herunder særligt andelen af samtaler i forbindelse med opfølgning på anbringelsesforløb.

·       Standard for inddragelse af familie og netværk.

Her viser evalueringen, at der generelt er tilfredsstillende praksis omkring inddragelse af det familiære og det professionelle netværk i form af netværksmøder, ligesom de tværfaglige møder indgår i opstarten af en række sager. Der bør fortsat fokuseres på sagernes angivelse af konkrete overvejelser om, hvordan familiens og netværkets evt. ressourcer aktivt kan bringes i spil i løsningen af konkrete vanskeligheder for barnet/familien. En sådan stillingtagen er manglende i en del af sagerne.

·       Standard for sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen.

Evalueringen viser, at de opstillede mål for standarden på flere punkter er opfyldt og implementeret tilfredsstillende. F.eks. har de udarbejdede handleplaner generelt en høj kvalitet, hvad angår de 6 lovfæstede fokusområder, beskrivelse af og formålet med den valgte indsats, samt angivelse af indsatsens forventede varighed. Samtidig kan det konstateres, at tallene for handleplaner udarbejdet forud for iværksættelse af en foranstaltning er mindre tilfredsstillende. Der er fortsat sager, herunder anbringelsessager, hvor der ikke foreligger en gyldig handleplan. 

Der er ligeledes behov for øget fokus på opfølgning i form af det løbende tilsyn med iværksatte foranstaltninger, idet både 3-måneders og 12-måneders opfølgning er mangelfuld i en række sager.

De forvaltningsretlige regler følges tilfredsstillende.

·       Standard for sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15 år.

Evalueringen viser, at sager omhandlende denne aldersgruppe generelt har en udmærket kvalitet. Sagerne indeholder overvejelser omkring de forhold, der må tillægges særlig vægt ved valg af indsats. I planlægning af indsatsen indgår dermed overvejelser omkring samarbejde med relevante tværfaglige og tværsektorielle aktører med henblik på en koordineret og helhedsorienteret indsats, der tager højde for den unges overgang til voksenområdet.

 

Standarder for sagsbehandling og den fremtidige evaluering af dem.

Med barnets reform ophæves bestemmelsen i § 138 om kravet til kommunalbestyrelsen om udarbejdelse af standarder for sagsbehandling. Forslaget er en del af regeringens afbureaukratiseringsplan. Kravet om evalueringen af standarder gælder dog til og med udgangen af 2010, hvorfor evalueringen 2010 forventes foretaget efter samme metode. I den mellemliggende periode vil der i samarbejde med BCB tages en drøftelse af muligheder for en fortsat tilvejebringelse af et kvalificeret grundlag til måling af kvaliteten i sagsbehandling. 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

·        redegørelsen for sagsbehandlingsstandarder 2009 tages til efterretning, idet der udpeges følgende fokusområder til særlig opfølgning i forbindelse med 2010 evalueringen:

o       Fokus på § 50-undersøgelsernes overholdelse af 4-måneders fristen;

o       Øget fokus på inddragelse af barnet/den unge i sagsbehandlingen i form af stigning i børnesamtaler;

o       Øget fokus på inddragelse af familiens og netværkets ressourcer;

o       Øget fokus på handleplaner i anbringelsessager samt opfølgning i forbindelse med tilsyn med børn i anbringelsesforanstaltning.

Bilag

Redegørelse 2009

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Redegørelsen tages til efterretning, idet det indskærpes over for BCB at gældende lovgivning skal overholdes.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2010

1.
Redegørelse for standarder 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. maj 2010:

Pkt. 6, 9 sendes til høring og pkt. 5 og pkt. 12 til orientering i Handicaprådet.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13 Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. maj 2010:

Formanden orienterede om møde i arbejdsgruppen vedr. Heldagsskolens placering, og møde med ledelsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm.

Henvendelse fra Jens Kruse om møde med udvalgsformænd fra Børne- og skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget.