Dagsordenspunkter

  åbent 1 Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2011-2014
  åbent 2 Forslag til en revideret børnepolitik for perioden 2010 til 2014
  åbent 3 Forslag til revideret ungepolitik for perioden 2010 til 2014
  åbent 4 Samlingssted til "Street Kids" efter møde med repræsentanter for foreningen
  åbent 5 Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
  åbent 6 Anlægsbevilling til renovering af tag og kemirum på Paradisbakkeskolen
  åbent 7 Anlægsbevilling til renovering af facader på specialskolen Kildebakken
  åbent 8 BDO handleplan - BørneCenter Bornholm
  åbent 9 Orientering fra medlemmerne
  åbent 10 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2011-2014

00.01.00Ø02-0126

Indledning

Som beskrevet i Børne- og Skoleudvalgets overordnede proces- og tidsplan for arbejdet med budget og mål indenfor udvalgets områder, skal udvalget på udvalgsmødet i juni 2010 behandle budgetbidrag for udvalgets 3 politikområder med henblik på fremsendelse forud for budgetseminar 2 og 3.

 

Sagsbeskrivelse

I henhold til budget- og aftalevejledning 2011 skal Børne- og Skoleudvalget den 14. juni 2010 aflevere budgetbidrag indeholdende:

·        politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·        forslag til mål og økonomiske prioriteringer der sikrer et budget inden for rammen

·        økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·        forslag til takster

·        forslag til anlæg

 

Økonomiske prioriteringer

Udvalget skal udarbejde et budgetbidrag indenfor de udmeldte reducerede budgetrammer. Dette indebærer, at der i udgangspunktet skal findes nedprioriteringer for 5,25 mio. kr. årligt indenfor udvalgets område. Udvalget skal dog også indenfor udvalgets budgetramme finde finansiering til eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk samt den afledte økonomi af prioriterede målsætninger.

 

Udvalget behandlede på mødet den 4. maj 2010 forslag til op- og nedprioriteringer. Udvalgets prioriteringer ses af nedenstående tabeller.

 

Forslag til nedprioriteringer indenfor Børne- og Skoleudvalgets område

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

1

Sammenlægning af Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken

-435

-435

-435

-435

2

Antallet af pladser i Mælkebøtten reduceres i forhold til den demografiske udvikling

0

0

-179

-358

3

Nedlæggelse af skolebygninger i Mosaikskolen

-2.094

-2.094

-2.094

-2.094

4

Optimeringsprovenuet i forbindelse med ny skolestruktur

-3.504

-3.504

-3.504

-3.504

7

Bortfald af pulje til SFO-klub på Nordbornholm

-425

-425

-425

-425

I alt

-6.458

-6.458

-6.637

-6.816

 

 

 

Opprioriteringer og mål med afledt økonomi indenfor Børne- og Skoleudvalgets område

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

Mål

Reduktion i energiforbrug: el, vand og varme – grønt flag

100

100

100

100

OP1

Transportudgifter i forbindelse med indførelse af obligatorisk svømmeundervisning

92

220

220

220

OP2

Pulje til forebyggende indsats

1.500

1.500

1.500

1.500

I alt

1.692

1.820

1.820

1.820

 

Krav til budgetramme

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

Oprindeligt udmeldt ramme

-5.250

-5.250

-5.250

-5.250

Yderligere krav til rammereduktioner (mål og opprioriteringer)

-1.692

-1.820

-1.820

-1.820

I alt

-6.942

-7.070

-7.070

-7.070

Manglende nedprioriteringer

-484

-612

-433

-254

 

Som det ses ovenfor, mangler der endnu at findes nedprioriteringer for mellem 0,254 og 0,612 mio. kr., før udvalget kan fremsende et budgetbidrag der holder sig indenfor de udmeldte budgetrammer. Udvalget kan som alternativ vælge at nedjustere udvalgets opprioriteringer.

 

Nedenfor ses tidligere fravalgte forslag til nedprioriteringer samt forslag til nye op- og nedprioriteringer.

 

Tidligere fravalgte og nye forslag til op- og nedprioriteringer

Forslag til nedprioriteringer

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

5A

Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (2011)

-863

-1.641

-2.640

-3.277

5B

Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (2012)

0

-801

-1.828

-2.483

6A

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (1,0 mio.)

-417

-1.000

-1.000

-1.000

6B

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (1,5 mio.)

-625

-1.500

-1.500

-1.500

6C

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (2,0 mio.)

-833

-2.000

-2.000

-2.000

8

Skolefritidsordningerne reduceres igen til kun at omfatte 0.-2.klasseelever

-555

-1.332

-1.332

-1.332

Ny 8B

Skolefritidsordningerne reduceres igen til kun at omfatte 0.-2.klasseelever (forældrebetaling som SFO-klub)

-592

-1.421

-1.421

-1.421

NY9

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres ift. en takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra 1.454 kr. til 950 kr.  pr. mdr. (jf. forslag OP2)

-930

-2.231

-2.231

-2.231

 

Forslag til opprioriteringer

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

NY

OP2

Takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra 1.454 kr. pr. mdr. til 950 kr. pr. mdr.  (Jf. forslag 9)

930

2.231

2.231

2.231

 

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag, herunder også konsekvenserne af de enkelte forslag.

 

Forslag til anlæg

Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen indenfor udvalgets driftsbudget, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes indenfor udvalgets budgetramme.

 

Udvalget har tidligere ønsket at afsætte puljer til energiforbedringer og investeringer i skolebygningerne. Udvalget mangler dog at beløbsfastsætte disse puljer.

 

Anlægsønsker

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

 

Pulje til energiforbedringer

1.750

0

0

0

 

Pulje til investeringer i skolebygninger

??

??

??

??

 

I forbindelse med B2009 blev det besluttet, at afsætte en anlægspulje på 1,069 mio. kr. (i 2010 p/l) til renovering af skolebygninger. Det er Børne- og Skoleudvalget der prioriterer puljen.

 

I forbindelse med prioriteringen af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje blev det godkendt, at projekter der ikke blev prioriteret fremsendes til fagudvalgene med henblik på at indgå i fagudvalgenes forberedelse af budget 2011.

 

I tabellen nedenfor ses de anlægsansøgninger, fra virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område, der ikke blev prioriteret.

 

Ansøgninger til ØKEs anlægspulje, der ikke blev prioriteret - Børne- og Skoleudvalget

Virksomhed

Sted

Ansøgte arbejder

Ansøgt beløb

 Kategori 1: Genopretning og ekstraordinær vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm og bærende konstruktioner

Dagtilbud Vest

Otte børnehaver i Rønne

Rep. og udskiftning af vinduer, døre og termoruder. Ny tagpapbelægning på Marthas Mindes tilbygning. Markiser til Børnehaven Rønne Syd

388.400

Skole Nord

Hasle Skoles Idrætshal

Tagrenovering, Ansøgt beløb er uden isolering

450.000

Skole Nord

Afdeling Kongeskær

Renovering af vinduespartier i gymnastiksal, Fløj C

310.000

Hans Rømer Skolen

Afdeling Mosaik

Retablering af dræn- og kloakledninger Bygning C (gl. gymnastiksal)

190.000

Rønneskolen

Søndermark

Renovering af træningssals ventilation og opvarmning

750.000

Rønneskolen

Østre

Udskiftning af vinduer i bygning 9

255.300

 Kategori 2: Myndighedskrav og/eller sikkerhedsmæssige krav til bygningernes indretning

Dagtilbud Midt

Vestermarie Børnehus

Renovering af børnetoiletter

400.000

Dagtilbud Øst

Børnehaven Karlsvognen

Brandkrav - 1. sal

81.000

Hans Rømer Skolen

Aaker Skole

Askecyclon til håndtering ved kedelrens

7.000

Paradisbakkeskolen

Svaneke afdeling

Brandsikring, etape 2

450.000

 Kategori 3: Anlægsønsker der er fremsendt til budgetprioritering i 2009, men som ikke blev prioriteret

Dagtilbud Øst

Forslag A-01-03

Etablering af skovhytte

200.000

 Kategori 4: Ansøgninger der ikke opfylder retningslinjerne

Dagtilbud Vest

Børnehaver

Maling af vinduer

106.000

Dagtilbud Vest

Børnehaver

Markiser

75.000

Bornholms Ungdomsskole

Afdeling Nord

Indretning af ungdomsklublokaler på Klemensker Skole

 Ikke prissat

 

 

Prioriterede mål

Udvalgets budgetbidrag skal indeholde de mål, som blev prioriteret på budgetseminar 1, og udvalget må ikke genfremsende mål, der ikke blev prioriteret på budgetseminaret den 20. april 2010. Udvalgene må naturligvis heller ikke fravælge prioriterede mål, men der kan indgå prioriteringer i forhold til tid og økonomi.

Udvalget drøftede på mødet den 4. maj 2010 de prioriterede mål med henblik på, at der administrativt blev arbejdet videre med en kvalificering af disse.

Som et resultat heraf er målsætningen omkring fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne indarbejdet som delmål i forbindelse med den prioriterede målsætning omring mere inkluderende undervisning.

Derudover er der formuleret delmål i forbindelse med den nyformulerede målsætning omkring den tværfaglige indsats overfor udsatte børnefamilier.

 

Oversigt over mål der indarbejdes i udvalgets budgetbidrag

Nr.

Strategisk målsætning

Målet vedrører

BSU-s2-1

 

Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

Langsigtet planlægning på dagtilbuds- og skoleområdet (Politikområde 01 og 02)

BSU-s2-2

 

Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

Betjening af borgere og samarbejdspartnere i berøring med BørneCenter Bornholm

BSU-s3/4-1

 

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling

Den tværfaglige håndbog implementeres og gøres til almen praksis

BSU-s3/4-2

Implementering og udvikling af den tværfaglige sagsbehandling, samt styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Der igangsættes en tværfaglig proces til udvikling af det forebyggende/foregribende familiearbejde, processen foregår via områdesekretariater og fagråd.

Inden udgangen af 2011 er udarbejdet samarbejdsmodel og handlevejledninger for en bedre tværfaglig indsats omkring børn og familie, på tværs af sektorer (børn og unge, beskæftigelse samt social- og sundhed)– herunder klar beskrivelse af tovholderfunktionen

BSU-s4-1

 

Styrke forebyggelsesindsatsten på alle områder

Udvikling af en inkluderende og rummelig pædagogik i de kommunale dagtilbud

BSU-s4-2

 

Styrke forebyggelsesindsatsten på alle områder

Den almene undervisning skal være mere inkluderende

BSU-s4/5-1

 

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder samt fokus på borger- og brugerinddragelse

 

Inddragelse af ressourcer i familie og omgivelser med henblik på at anvende netværkets ressourcer til løsning af konkrete vanskeligheder

BSU-s7-1

 

Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

Ungdomsuddannelse til alle: 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2011

BSU-s11-1

 

Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav

 

Reduktion i energiforbrug: El, varme og vand

 

Målene er mere detaljeret beskrevet i bilagene.

 

Forslag til takster

Budgettet for dagpasningsområdet er endnu ikke endeligt beregnet og derfor er taksterne for 2011 i budgetbidraget identiske med taksterne for 2010.

Taksterne for SFO og SFO-klub er ligeledes videreført uændrede fra 2010 til 2011.

Taksterne vil senere blive fremskrevet til 2011 p/l-niveau.

 

Økonomi

Tekniske korrektioner, som har nettovirkning på kommunens budget, godkendes af stabschefen for Økonomi og Analyse og forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget i oversigtsform. På Børne- og Skoleudvalgets område fremsendes følgende tekniske korrektioner:

·        Afklaring af finansieringsmodel samt elevtilgang i forbindelse med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

·        Takststigning i forbindelse med betaling for hospitalsundervisning.

·        Vedvarende højere dækningsgrader på dagtilbudsområdet. Den samlede budgetramme til dagpasning blev, med baggrund i højere dækningsgrader, i forbindelse med B2009 løftet i årene 2009 og 2010. Dækningsgraderne forventes at forblive på det højere niveau.

Økonomien omkring de tekniske korrektioner er holdt udenfor udvalgets budgetbidrag og behandles særskilt.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        Fastlægger hvilke op- og nedprioriteringer der skal indgå i budgetbidragene

·        Fastlægger hvilke anlægsønsker der skal indgå i budgetbidragene

·        Behandler budgetbidrag for politikområderne 1, 2 og 3 med henblik på fremsendelse til Økonomi og Analyse

·        Anbefaler at der som foreslået fremsendes tekniske korrektioner vedrørende den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse, hospitalsundervisning samt dækningsgraderne på dagtilbudsområdet

Bilag

·        Oversigt over Børne- og Skoleudvalgets mål til budgetbidraget

·        Oversigt over forslag til op- og nedprioriteringer

·        Udvalgets budgetbidrag for politikområde 01: Dagpasning

·        Udvalgets budgetbidrag for politikområde 02: Undervisning

·        Udvalgets budgetbidrag for politikområde 03: Børn og Familier

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 1. juni 2010:

Børne- og skoleudvalget udsætter behandlingen af forslag til op- og nedprioriteringer til udvalgets ekstraordinære møde  i juni 2010.

Børne- og skoleudvalget ønsker at få genberegnet forslag 9 m.h.t. en forhøjelse af forældrebetalingen med 100. kr. pr måned.

Fastlæggelse af anlægsønsker på skoleområdet afventer evaluering af skolestruktur indenfor en ramme, der fastsættes på udvalgets ekstraordinære juni møde..

Børne- og skoleudvalget anbefaler fremsendelse af budgetbidrag på udvalgets politikområder samt, at der fremsendes tekniske korrektioner vedrørende den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse, hospitalsundervisning samt dækningsgraderne på dagtilbudsområdet.

 

 


Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Oversigt over forslag til op- og nedprioriteringer (DOC)

2.
Oversigt over Børne- og Skoleudvalgets mål til budgetbidraget (DOC)

3.
Udvalgets budgetbidrag for politikområde 01 Dagpasning (DOC)

4.
Udvalgets budgetbidrag for politikområde 02 Undervisning (DOC)

5.
Udvalgets budgetbidrag politikområde 03 Børn og Familier (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forslag til en revideret børnepolitik for perioden 2010 til 2014

00.01.00P22-0056

Indledning

Forslag til revideret børnepolitik forelægges med henblik på udsendelse i høring.

Sagsbeskrivelse

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Børne- og skolesekretariatet. Det foreslås, at den nuværende børnepolitik tilføjes et nyt punkt 5 i afsnittet ”Helhed og sammenhæng”, hvori Bornholms Regionskommune fremover beskriver den særlige indsats, der gøres i forhold til børn og familier med særlige behov. Rent praktisk indsættes et link i børnepolitikken til denne beskrivelse.

 

Endvidere skal børnepolitikken og den måde den udmøntes på kunne findes på www.brk.dk. Det foreslås, at politikken præsenteres på en sådan måde, at offentligheden let kan finde både politikken, men også de konkrete udmøntninger af politikken. F.eks. vil dagtilbud og skolers udmøntning af politikken kunne læses i ”Status på tilsynsbesøgene i dagtilbuddene” eller i ”Skolernes kvalitetsrapporter”. Andre udmøntninger vi kunne læses i aftaleopfølgningerne og i ”Status på tilsyn på døgnområdet”.

Økonomi

Udgifterne til design af hjemmeside forventes at kunne holdes indenfor en ramme på maksimalt 15.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn – og Skole indstiller at:

·        Det drøftes om de korte beskrivelser af udmøntningerne skal indgå i høringsmaterialet.

·        Forslaget til en revideret børnepolitik sendes i høring i brugerbestyrelser og handicaprådet i perioden 1. juni til 10. september 2010.

Bilag

Forslag til revideret børnepolitik

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010: Forslaget til en revideret børnepolitik sendes i høring.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Forslag til børnepolitik af 17. maj 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Forslag til revideret ungepolitik for perioden 2010 til 2014

00.01.00P22-0057

Indledning

Forslag til revideret ungepolitik forelægges med henblik på udsendelse i høring.

Sagsbeskrivelse

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Børne- og skolesekretariatet. Det foreslås, at afsnittet om udviklingsmuligheder tilføjes et nyt punkt 2, der understreger vigtigheden af, at alle unge gøres parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. 

 

Endvidere skal ungepolitikken, og den måde den udmøntes på kunne findes på www.brk.dk. Det foreslås, at politikken præsenteres på en sådan måde, at offentligheden let kan finde både politikken, men også de konkrete udmøntninger af politikken.

Økonomi

Udgifterne til design af hjemmeside forventes, at kunne holdes indenfor en ramme på maksimalt 15.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn – og Skole indstiller, at:

·        Det drøftes om forslagene til konkrete målsætninger og de korte beskrivelser af udmøntningerne skal indgå i høringsmaterialet

·        Forslaget til en revideret ungepolitik sendes i høring i brugerbestyrelser og handicaprådet i perioden 1. juni til 10. september 2010.

Bilag

Forslag til revideret ungepolitik af 17. maj 2010

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010: Forslaget til en revideret ungepolitik sendes høring.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Forslag til revideret ungepolitik af 17. maj 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Samlingssted til "Street Kids" efter møde med repræsentanter for foreningen

28.15.00P16-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget bemyndigede lederen af Bornholms Ungdomsskole til at optage forhandlinger med foreningen ”Street Kids” for at få etableret et tilbud. Udvalget ønskede forelagt et konkret forslag. Det afklarende møde med ”Street Kids” blev afholdt den 10. maj 2010.

Sagsbeskrivelse

I mødet gennemgik ungdomsskolelederen de to forslag, som ungdomsskolen kunne tilbyde:

 

1. At rydde teorilokalet på Marthasminde og indrette det til klublokale for ”Street Kids”, dog således, at der lørdag formiddag fremover fortsat kan afholdes knallertteoriundervisning. I stueetagen står 2 knallertværksteder, som ”Street Kids” frit kan anvende.

 

2. Et endnu ikke fuldt afklaret forslag. Der er et ledigt parcelhus i offentlig eje, som muligvis kan lejes til formålet. De myndighedsmæssige krav i forhold til bygningen er ikke afklarede.

 

De to forslag er imidlertid ikke aktuelle, fordi ”Street Kids ” mener, at afstanden til de to bygninger i forhold til Rønne centrum er for stor til, at de unge mennesker vil benytte lokalerne.

 

De unge vil have deres helt eget sted:

A: hvor de selv bestemmer, og hvor de kan male graffiti overalt, hvor de har lyst

B: hvor de vil kunne ordne deres knallerter

C: hvor de kan spille høj musik

D: hvor de ikke deler det med andre, da de i så fald ikke vil have ejerskab til det.

 

Disse forventninger kan Bornholms ungdomsskole ikke indfri. Der er således ikke grundlag for et samarbejde mellem ”Street Kids” og Bornholms Ungdomsskole.

 

I mødet blev anvendelsen af Landemærket 31 i Rønne bragt på bane. Foreningen har selv tidligere været på besøg på adressen for at vurdere, om denne bygning kunne være et passende samlingssted for ”Street Kids”.  Det viste sig imidlertid, at det ville koste 966.000 kr. at gøre bygningerne lovlige til foreningsvirksomhed. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. marts 2010, at der ikke skulle igangsættes renoveringsarbejder på adressen Landemærket 31. Foreningen vil stadig gerne leje bygningen.

 

Økonomi

Bevillingen til et samlingssted for Street Kids var oprindeligt på 128.375 kr. i 2010. Der er brugt 13.687 kr. i 2010, så restbeløbet i 2010 udgør 114.688 kr. Det foreslås at dette restbeløb overflyttes til politikområde 15, Fritid og Kultur. For 2011 og de følgende år overflyttes 128.375 kr. (2010 niveau) Det forudsættes, at bevillingen anvendes som et tilskud til lovliggørelse af lejemål, hvor der foreligger en gyldig lejekontrakt indgået af foreningen ”Street Kids”.

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        Foreningen ”Street Kids” meddeles, at kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed for foreningen indenfor den givne økonomiske ramme.

·        Bornholms Regionskommune i henhold til folkeoplysningslovens kap. 7 yder tilskud til egne eller lejede lokaler, såfremt foreningen ”Street Kids” selv kan finde lokaler i Rønne. De nærmere betingelser for tilskud kan oplyses ved henvendelse til Fritid og Kultur.

·        Restbudgettet på 114.688 kr. til værested for unge under sekretariatet for politikområde 03 Børn og familier flyttes til politikområde 15 Fritid og kultur, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. For 2011 og de følgende år overflyttes 128.375 kr. (2010 niveau).

 

Bilag

Mødereferat fra mødet mellem ”Street Kids” og Bornholms Ungdomsskole.

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Referat fra møde med Street Kids d. 10.05.2010.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

00.15.00A21-0065

Indledning

Lotte Helms Kjær, Borgerlisten har foreslået, at Ungdommens Uddannelsesvejledning fremover placeres under Beskæftigelsesudvalget, for bedre at kunne prioritere de unge i beskæftigelsesindsatsen og langt bedre samkøre dette med uddannelsesindsatsen ved at udnytte potentialet i samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm og Jobcentret – både fysisk og organisatorisk.

 

Sagsbeskrivelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning er resultatet af vejledningsreformen ved Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som fra 1. august 2004 samlede ungdomsvejledningen i kommunale vejledningscentre.

 

Regionsrådet besluttede 24. juni 2004 etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) organiseret under 10. Klassecenter Bornholm, med politiske organisering under først og fremmest Børne- og Skoleudvalget, og med en styregruppe med bl.a. repræsentanter for alle uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter.

 

Vejledningsreformen flyttede ansvaret for den del af vejledningsindsatsen, som er overgangsvejledning fra uddannelsesinstitutionerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Opgaven omfatter overgangsvejledning i folkeskolen, ungdomsvejledningen, og bl.a. gymnasiet og social- og sundhedsuddannelser. Som noget nyt fik kommunerne også ansvaret for vejledning af de 19 – 25 årige.

 

Elever i folkeskolen vejledes på den enkelte skole i tilknytning til undervisningen. Den del af vejledningen der drejer sig om at gennemføre en uddannelse den unge allerede er i gang med, er en integreret del af uddannelserne.

 

Der skal, og er sket en styrkelse af vejledningen til unge med særlige behov for vejledning, og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal spænde et sikkerhedsnet ud under unge under 19 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, og 19–25 årige der selv henvender sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning kan få vejledning. 

 

Siden etableringen af UU har der været en lang række lovændringer og justeringer på vejledningsområdet.

I § 14 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats der har været gældende fra 1. januar 2007 er det bl.a. bestemt, at opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det, kan varetages af henholdsvis en særskilt del af kommunens forvaltning, der udfører beskæftigelsesindsatsen (jobcentret), og et stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) med ansvaret for hele beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006, efter behandling i Børne- og skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og efter høring i Styregruppen vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning og Det regionale Arbejdsmarkedsråd, at UUB fortsat var organiseret, som en del af 10. Klassecenter Bornholm og placeret under politikområde 02 Undervisning.

 

Opgaven varetages i Bornholms Regionskommune under UngeCenter Bornholm med reference til Børne- og Skoleudvalget.

 

Debatten om placeringen af UU enten i relation til undervisningsområdet i kommunen eller i jobcentret sender nogle signaler om, hvilket fokus der lægges i forhold til den samlede opgave.

 

I forbindelse med Ungepakken og den kommende lovgivning, hvor vurdering af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse bliver to centrale elementer, er et tæt samarbejde og ”forvaltningsrelationer” med grundskolen en fordel.

 

Ny lovgivning nødvendiggør en endnu større indsats med arbejdet i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, og området skal opprioriteres på skolerne i et tæt samarbejde med UU-vejlederne.

 

Det er vigtigt, at Ungdommens Uddannelsesvejledning opprioriterer indsatsen i forhold til de 20% af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

 

UU hører med sit fokus på uddannelse naturligt hjemme på børne- og skoleområdet, men det skal fortsat overvejes, hvordan en yderligere kvalificering af vejledning og udvikling af de forpligtigende samarbejdsrelationer mellem de forskellige parter bl.a. skoler, jobcenter og ungdomsuddannelser kan udvikles og udbygges.

 

Igennem et år har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Bornholms Produktionshøjskole, Jobcenter Bornholm, Ungdommens Ungdomsvejledning Bornholm og Bornholms Erhvervsskole arbejdet med at udvikle ideer til en samlet indsats, så Bornholm kan nå regeringens målsætning om, at 95 % unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Aktørerne på unge- og uddannelsesområdet drøftet, hvordan udviklingen kan vendes, og dette har resulteret i udarbejdelse af en ansøgning til socialfondsmidlerne med henblik på at søge penge til nye tværgående projekter.

 

Ansøgningen har været forelagt på Vækstforum, og projektet forventes at løbe over en flerårig periode, og en evt. ændret organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning bør indgå i erfaringerne fra og i forbindelse med dette projekt.

 

Det kan anbefales, at mulighederne for en ændret fysisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning tættere på naturlige samarbejdsparter undersøges nærmere.

 

 

Økonomi

Intet

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse og Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·        Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm organisatorisk fortsat er placeret under politikområde 02 Undervisning

·        en fremtidig placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm drøftes i forbindelse med erfaringer og evaluering af de tværgående projekter i UTA

·        mulighederne for en ændret fysisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning undersøges nærmere

 

Bilag

·        Forslag fra Lotte Helms Kjær, Borgerlisten om, at UUB fremover placeres under Beskæftigelsesudvalget

·        Notat fra Ungecenter Bornholm om Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales, idet det nedsatte § 17 stk. 4 udvalg (UTA-udvalget) foretager evalueringen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Notat fra Ungecenter Bornholm (DOC)

2.
Forslag fra Borgerlisten (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til renovering af tag og kemirum på Paradisbakkeskolen

82.18.00P20-0026

Indledning

Paradisbakkeskolen søger om anlægsbevilling til nyindretning af et kemikalie-rum i forbindelse med svømmebassinet ved skolens Svaneke afdeling, samt til renovering af to halvtage ved Nexø-afdelingen. De samlede udgifter for de to projekter udgør i alt 210.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Kemikalie-rum ved Svaneke-afdelingen.

Til svømmebassinet i Svaneke, skal der nyindrettes et rum til kemikalie-dosering. Materialerummet skal ombygges til to rum, hvoraf det ene (kemikalie-doserings-rummet) skal være totalt aflukket i forhold til andre rum. I rummet skal der etableres pumper, rørføring, særskilt udluftning og lagertank. Forventet anlægsudgift samlet: 140.000 kr. 

Renovering af tage ved Nexø-afdelingen.

Renovering af to udendørs halvtage på Nexø-afdelingen. Af sikkerhedsmæssige årsager er renoveringen stærkt påtrængende. Renoveringen rummer både udskiftning af tagpap, tagfod og inddækning mod mur. Forventet anlægsudgift samlet: 70.000 kr.

Økonomi og Analyse har vurderet projekterne og kategoriseret dem begge som anlægsprojekter.

Økonomi

Kemikalie-rum                                                                                                           140.000 kr.

Tagrenovering                                                                                                              70.000 kr.

 

I alt                                                                                                                            210.000 kr.

 

Udgifterne foreslås finansieret med 50 % eller 105.000 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

                                                                

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 210.000 kr. til indretning af kemikalie-rum ved Paradisbakkeskolen, afdeling Svaneke og renovering af halvtage ved Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø

·        Tillægsbevillingen finansieres med 105.000 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og 105.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        Anlægsbevillingen gives til Paradisbakkeskolen under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til renovering af facader på specialskolen Kildebakken

82.18.00P20-0027

Indledning

Specialskolen Kildebakken søger om en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til renovering af skolens østvendte facader.

Sagsbeskrivelse

Renoveringen omfatter Kildebakkens østvendte facader mod grønt område, ca. 460glasareal. Facaderne er efter mange år (udført 1966) nu så nedbrudte, at det ikke længere kan svare sig at reparere på dem.

 

Med hjælp fra Teknik & Miljø, har skolen derfor fået udarbejdet et overslag over, hvad det vil koste at udskifte facaderne til en nutidig løsning, der dels passer til bygningens arkitektur og dels er energi- og driftsmæssig fordelagtig. Udvendigt renoveres med glasfiberarmeret polyester og indvendigt renoveres med træ.

 

Den valgte løsning tager højde for:

·        at det kommunale byggeri skal være energi- og miljørigtigt og et forbillede for fremtidens byggeri på Bornholm.

·        at der opnås en reduktion af energiforbrug på 15 %. CO2- udledning reduceres ligeledes.

 

Økonomi

De anslåede udgifter til udskiftning af facader beløber sig til ca. 3.400.000 kr. 

 

Udgifterne foreslås finansieret med 50 % eller 1.700.000 kr. fra Kildebakkens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.400.000 kr. til renovering af specialskolen Kildebakkens østvendte facader

·        Tillægsbevillingen finansieres med 1.700.000 kr. fra Kildebakkens driftsbudget og 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        Anlægsbevillingen gives til Kildebakken under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

·        Ansøgning fra Kildebakken

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
VS: Anmodning om anlægsbevilling (DOC)

2.
Kildebakken Facader.pdf (PDF)

3.
Kildebakken Ny østfacade.pdf (PDF)

4.
VS: Anmodning om anlægsbevilling (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  BDO handleplan - BørneCenter Bornholm

00.15.10A26-0001

Indledning

BDO -kommunernes revision har i december 2009 - januar 2010 gennemført en analyse, der skulle kortlægge og vurdere, hvordan de givne mål og rammer i BCB udmøntes og omsættes bl.a. organisatorisk og ledelsesmæssigt.

 

Analysen blev præsenteret for Børne- og skoleudvalget den 9. februar 2010.

 

Børne- og skoleudvalget besluttede efter præsentationen af analysen, at Børne- og skolesekretariatet

i samarbejde med Økonomi og Analyse og BørneCenter Bornholm på Børne- og skoleudvalgets møde i maj 2010 skulle have udarbejdet forslag til udmøntning af anbefalingerne i BDO’s analyse, samt at der forinden skulle afholdes et temamøde med medvirken af BDO og inddragelse af medarbejdere.

Sagsbeskrivelse

Temadagen blev afholdt den 16. marts 2010 som et café seminar, og input fra temadagen blev opsamlet systematisk med henblik på at kunne kvalificere det videre arbejde omkring udarbejdelse af en handleplan for BCB og arbejdet omkring børn og unge med særlige behov.

 

Der er afholdt et handleplansmøde den 6. maj 2010, hvor BDO’ s udkast til handleplan blev drøftet, og BDO har herefter udarbejdet en endelig handleplan for BCB i forhold til BDO rapportens anbefalinger, input fra temadagen og handleplansgruppen drøftelser.

 

Den fremadrettede handleplan forelægges Børne- og skoleudvalget.

 

Handleplan indeholder 3 indsatsområder:

·        Organisation

·        Ledelsesstruktur

·        Styring og udvikling af den tværfaglige indsats

 

Handleplanen anbefaler på indsatsområdet Organisation, at:

 

Arbejdet omkring børn og unge med særlige behov understøttes ved en organisering, som gennem tværfaglig sagsbehandling og tidlig forebyggende indsats på alle områder fremmer det lokale samarbejde med børn og familier, dagtilbud, skoler, klubber, foreninger o.a.

 

 BCB organiseres med tilknytning til skole- dagtilbudsdistrikterne og koncentreres omkring arbejdet med børn og unge med særlige behov.

 

”Primærsøjlen” (PPR m.m.) organisatorisk tilknyttes normalområdet, og at den forebyggende rådgivende og vejledende indsats styrkes tværfagligt.

 

Der tages højde for medarbejdernes behov for videns deling på tværs af distrikterne

 

Der eksisterer tilstrækkelige lokale tilbud og ydelser til børn og unge med særlige behov.

 

 

Handleplanen anbefaler på indsatsområdet Ledelsesstruktur, at:

 

Ansvaret for den samlede opgaveløsning og økonomi er placeret entydigt.

 

Der er den nødvendige ledelse og at ledelsen involverer medarbejderne i beslutningsprocesser omkring opgavevaretagelsen og fokuserer på det lokale samarbejde og lokale løsningsmuligheder.

 

Der er én leder af et reorganiseret ”BCB”(myndighed og leverandør)

 

Der oprettes 4 distriktslederstillinger, med reference til lederen af ”BCB”

 

Der er én leder af et reorganiseret ”PPR”( primærsøjlen)

 

Der udarbejdes en budgetfordelingsmodel og ansvaret for økonomi, lægges ud i distrikterne.

 

 

Handleplanen anbefaler på indsatsområdet Styring og udvikling af den tværfaglige indsats, at:

 

Ansvaret for strategier og initiativer omkring den tværfaglige indsats lægges på ledelsesniveau og at ledelsesgruppens samarbejde afspejles i et konstruktivt distriktssamarbejde, hvor faglighed og økonomi samtænkes.

 

Der nedsættes en overordnet ansvarlig ledelsesgruppe

 

Der forudsættes nødvendige ressourcer til, at ledelsesgruppens initiativer understøttes af Børne- og skolesekretariatet

 

Børne- og skolesekretariatet har ansvaret for, at udforme nødvendige tværgående politikker, handleguides, redskaber m.v., som initieres af ledelsesgruppen.

 

Der nedsættes arbejdsgrupper, som har ansvaret for implementering af ledelsesgruppens overordnede initiativer og samtidigt har ansvaret for at iværksætte lokalt baserede initiativer, herunder involvering af andre lokale aktører på børn og ungeområdet.

 

 

Der er i handleplanen for hvert indsatsområde udarbejdet forslag til handlinger/aktiviteter samt en overordnet tidsplan og ansvarsplacering.

 

Virksomhederne på Børne- og skoleområdet og Handicaprådet er i mail af 11. maj 2010 blevet orienteret om, at handleplanen blev forelagt Børne- og skoleudvalget den 1. juni 2010 med anbefaling om, at forslaget til handleplan blev sendt i høring, og at frist for høringssvar er 15. juni 2010.

 

Områdechefen for Børn og skole deltager i orienteringsmøde den 31. maj 2010, hvor handleplanen præsenteres for medarbejderne i BørneCenter Bornholm.

 

Børne- og skoleudvalget godkendte den 6. april 2010 en række tiltag til sikring af budgetoverholdelse i BCB.

 

BCB arbejder intensivt med at gennemføre de beskrevne tiltag, og implementering af en handleplan, der indebærer en ændret organisering af BørneCenter Bornholm, er yderligere vanskeliggjort sideløbende i sidste halvår af 2010.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og skoleudvalget:

 

·        Sender forslaget til handleplan i høring

·        Tager endelig stilling til implementering af handleplanen på Børne- og skoleudvalgets møde den 29. juni 2010.

 

Bilag

Handleplan: Organisation, ledelse og tværfagligt samarbejde - Børn og unge med særlige behov

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 1. juni 2010:

Forslaget til handleplan sendes i høring med høringsfrist den 24. juni 2010 og Børne- og skoleudvalgets møde den 29. juni 2010 flyttes til den 1. juli 2010.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Handleplan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9 Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 1. juni 2010:

Der afholdes ekstraordinært Børne- og skoleudvalgsmøde den 8. juni 2010 kl. 16.30 - 18.30 med henblik på behandling af Budget 2011 og genåbning af budget 2010.

 

Drøftelse af henvendelse fra skolebestyrelsesformanden ved Hans Rømers Skolen.

 

Servicestyrelsen inviteres til fyraftensmøde om Barnets Reform.

 

Henvendelse fra Bornholms Erhvervsskole behandles den 1. juli 2010.

                                          

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

  10 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Pkt. 2, 3 og 8 til høring og pkt. 5 og 7 til orientering i handicaprådet.