Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fleksibel frokostordning i dagtilbud
  åbent 2 BDO handleplan - BørneCenter Bornholm
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010
  åbent 4 Status på tiltag til sikring af budgetoverholdelse i Børnecenter Bornholm
  åbent 5 Fordeling af midler fra Børne- og Skoleudvalgets anlægspulje
  åbent 6 Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper
  åbent 7 Organisering af kommunens tilbud for folkekskolens 10. klasser
  åbent 8 Orientering om ændringer i folkeskoleloven
  åbent 9 Orientering om skolepolitiske udspil fra KL og Skolens rejsehold juni 2010
  åbent 10 Orientering fra medlemmerne
  åbent 11 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fleksibel frokostordning i dagtilbud

16.20.12A-0001

Indledning

Af dagtilbudsloven § 16 fremgår det, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid. Formålet med loven er bl.a. at fremme gode kostvaner og aflaste børnefamilierne.

 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 27. januar 2010 indgået en aftale om fleksibilitet i frokostordningen. På baggrund af aftalen er der udarbejdet et lovforslag, som er vedtaget i Folketinget den 4. juni 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

 

Resume af sagsforløb:

 

·        6. august 2009 besluttede Børne- og skoleudvalget, at sende forslag til model for madordning i høring i MED udvalg, distriktsbestyrelser og handicapråd.

 

·        14. september 2009 besluttede Børne- og skoleudvalget at: Der på Børne- og skoleudvalgets møde primo februar 2010 på baggrund af mad- og måltidspolitikken ”Appetitvækkeren”, besluttes model for den obligatoriske madordning, samt hvilken beregningsmodel der skal ligge til grund for denne.

 

·        5. januar 2010 anbefaler Børne- og skoleudvalget mad- og måltidspolitikken ”Appetitvækkeren” godkendt af kommunalbestyrelsen med en enkelt tilføjelse.

 

·        20. januar 2010 anbefales ”Appetitvækkeren” af Økonomi- og Erhversudvalget.

 

·        28. januar 2010 sendes ”Appetitvækkeren” tilbage til Børne- og Skoleudvalget, idet der afventes ny lovgivning.

 

·        2. februar 2010 besluttede Børne- og skoleudvalget ikke at træffe beslutning om model for en kommunal madordning pr. 1. januar 2011, men afvente et ændret lovforslag.

 

·        4. juni 2010 blev loven om fleksibel frokostordning vedtaget i Folketinget.

 

 

Centrale elementer i den nye lov om fleksibel frokostordning:

 

Kommunerne er fortsat forpligtigede til, at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i kommunale dagtilbud, fristen for kommunernes levering af frokostordningen er forlænget til 1. august 2011.

 

 

Forældrearrangerede frokostordninger:

Af loven fremgår det, at det er muligt at etablere forældrearrangerede frokostordninger i de dagtilbud, som har fravalgt det kommunale frokostmåltid.

·       Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammer for de forældrearrangerede frokostordninger.

·       Det er frivilligt for de enkelte forældre om de ønsker, at være med i ordningen.  De forældre som vælger, at være med i den forældrearrangerede frokostordning, betaler udgiften til frokostordningen.

·       Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger i kommunen.

·       Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et økonomisk tilskud til at nedsætte forældrebetalingen til frokostordningen.

·       Kommunalbestyrelsen skal give fripladstilskud til de forældre, som er berettiget hertil, og som har valgt at være med i den forældrearrangerede frokostordning.

·       Forældrene skal selv stå for administrationen af en forældrearrangeret frokostordning

·       Kommunalbestyrelsen kan - mod betaling - tilbyde at administrere de forældrearrangerede frokostordninger.

·       Forældrearrangerede frokostordninger skal leve op til kommunens kostpolitik.

Forældrearrangerede madordninger:

Det muligt, at oprette en forældrearrangeret madordning, som omfatter den mad der tilbydes ud over frokosten. Det er frivilligt for de enkelte forældre om de ønsker, at være med i ordningen. Til madordningen ydes der ikke fripladstilskud. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammer for de forældrearrangerede madordninger.

Private dagtilbud:

Private dagtilbud er på lige fods med kommunale dagtilbud, omfattet af lovforslaget og skal udarbejde retningslinjer for forældres fravælg af frokostordningen. Giver kommunalbestyrelsen tilskud til frokostmåltidet i de kommunale dagtilbud, skal der tillige gives et tilskud pr. barn i de private dagtilbud, hvor der er etableret sundt frokostmåltid.

 

Finansiering:

 

Ved økonomiaftalen i 2010 blev der givet 400 mio. kr. til kommunerne i forbindelse med indførelsen af de obligatoriske madordninger, Bornholms Regionskommunes andel i disse midler var 3,1 mio. kr. Fra 2011 løftes bloktilskuddet permanent med 400 mio. kr. for at sikre gode rammer for frokostordningen. 

 

Grundmodeller for finansiering af den kommunale frokostordning:

 

1)     Frokostordning som en del af kerneydelsen: Udgifterne til frokostordning indregnes i det almindelige beregningsgrundlag for forældrebetaling. I denne model vil kommunen maksimalt kunne få dækket 25 pct. af udgifterne til den kommunale frokostordning.

 

2)     Frokostordning der ikke er en del af kerneydelsen: Udgifterne til frokostordningen finansieres 100 pct. udover den almindelige dagtilbudstakst ved opkrævning af en særskilt ”frokosttakst”. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et tilskud til nedsættelse af  ”frokosttaksten”

·       Fra den 1. januar 2011 sænkes loftet for forældrenes egenbetaling fra 30 % til 25 % af bruttodriftudgifterne ekskl. udgifter til frokostordning.

·       Til gengæld indføres der udover den almindelige takst ”frokosttakster”, der maksimalt kan dække kommunens udgifter til en frokostordning.

 

Økonomi

Hvis frokostordningen etableres som en del af kerneydelsen vil kommunen få en merudgift svarende til nettoudgifter efter forældrebetaling, i 2010 svarende til 75,5 pct. af udgifterne. Hertil kommer udgifter til friplads og søskenderabat efter gældende regler i dagstilbudsloven.

 

Hvis frokostordningen ikke er en del af kerneydelsen har kommunen ingen direkte udgifter til frokostordningen, idet forældrene afholder udgiften til frokostmåltidet. Kommunen skal dog yde friplads- og søskendetilskud til nedsættelse af forældrenes betaling, hvilket indebærer en udgift hertil.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at give et generelt tilskud til nedbringelse af forældrene betaling, skal der også ydes et tilsvarende tilskud til børn i private institutioner med frokostordning.

 

Hvis der etableres forældrearrangerede frokostordninger har kommunen ingen direkte udgifter til ordningen. Kommunen skal dog yde fripladstilskud til nedsættelse af forældrenes betaling, hvilket indebærer en udgift hertil.

 

Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget konkrete beregninger af kommunens udgifter i forbindelse med indførelse af frokostordninger.

 

Det kommunale bloktilskud forhøjes med 400 mio. kr. i 2011 i forbindelse med indførelse af sund frokost i dagtilbud. Beløbet er således en del af de generelle tilskud til kommunerne og dermed ikke øremærket til dagtilbudsområdet. Det vurderes, at kommunens udgifter i forbindelse med frokostordningerne vil have et mindre omfang end kommunens andel af bloktilskuddet på ca. 3 mio. kr. hvis der ikke ydes kommunalt tilskud til nedbringelse af frokosttaksten.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Den påbegyndte proces vedrørende anlæg og renovering af køkkener i dagtilbuddene genoptages.

 

Bilag

·        ”Appetitvækkeren” Mad- og Måltidspolitik for Dagtilbud Bornholm med Børne- og Skoleudvalgets tilføjelse til afsnit 1, besluttet på udvalgets møde 5. januar 2010.

·        Handleplan for implementering af frokostordning i Dagtilbud Bornholm

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:                     

Indstillingen anbefales, idet den påbegyndte proces vedrørende anlæg og renovering af køkkener i dagtilbuddene genoptages, når det er afklaret om forældrene vælger en kommunal frokostordning eller en forældrearrangeret frokostordning.

Handleplanen godkendes, idet der forsøges indhentet flere tilbud på madordning, og den påbegyndte proces om renovering af køkkener afventer afklaring, jf. ovenstående.

Appetitvækkeren indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 


Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juli 2010

1.
"Appetitvækkeren" Mad- og Måltidspolitik for Dagtilbud Bornholm (PDF)

2.
Handleplan for implementering af frokostordning i Dagtilbud Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  BDO handleplan - BørneCenter Bornholm

00.15.10A26-0001

Indledning

BDO -kommunernes revision har i december 2009 - januar 2010 gennemført en analyse, der skulle kortlægge og vurdere, hvordan de givne mål og rammer i BCB udmøntes og omsættes bl.a. organisatorisk og ledelsesmæssigt.

 

Analysen blev præsenteret for Børne- og skoleudvalget den 9. februar 2010.

 

Børne- og skoleudvalget besluttede efter præsentationen af analysen, at Børne- og skolesekretariatet

i samarbejde med Økonomi og Analyse og BørneCenter Bornholm på Børne- og skoleudvalgets møde i maj 2010 skulle have udarbejdet forslag til udmøntning af anbefalingerne i BDO’s analyse, samt at der forinden skulle afholdes et temamøde med medvirken af BDO og inddragelse af medarbejdere.

Sagsbeskrivelse

Temadagen blev afholdt den 16. marts 2010 som et café seminar, og input fra temadagen blev opsamlet systematisk med henblik på at kunne kvalificere det videre arbejde omkring udarbejdelse af en handleplan for BCB og arbejdet omkring børn og unge med særlige behov.

 

Der er afholdt et handleplansmøde den 6. maj 2010, hvor BDO’ s udkast til handleplan blev drøftet, og BDO har herefter udarbejdet en endelig handleplan for BCB i forhold til BDO rapportens anbefalinger, input fra temadagen og handleplansgruppen drøftelser.

 

Den fremadrettede handleplan forelægges Børne- og skoleudvalget.

 

Handleplan indeholder 3 indsatsområder:

·        Organisation

·        Ledelsesstruktur

·        Styring og udvikling af den tværfaglige indsats

 

Handleplanen anbefaler på indsatsområdet Organisation, at:

 

Arbejdet omkring børn og unge med særlige behov understøttes ved en organisering, som gennem tværfaglig sagsbehandling og tidlig forebyggende indsats på alle områder fremmer det lokale samarbejde med børn og familier, dagtilbud, skoler, klubber, foreninger o.a.

 

 BCB organiseres med tilknytning til skole- dagtilbudsdistrikterne og koncentreres omkring arbejdet med børn og unge med særlige behov.

 

”Primærsøjlen” (PPR m.m.) organisatorisk tilknyttes normalområdet, og at den forebyggende rådgivende og vejledende indsats styrkes tværfagligt.

 

Der tages højde for medarbejdernes behov for videns deling på tværs af distrikterne

 

Der eksisterer tilstrækkelige lokale tilbud og ydelser til børn og unge med særlige behov.

 

 

Handleplanen anbefaler på indsatsområdet Ledelsesstruktur, at:

 

Ansvaret for den samlede opgaveløsning og økonomi er placeret entydigt.

 

Der er den nødvendige ledelse og at ledelsen involverer medarbejderne i beslutningsprocesser omkring opgavevaretagelsen og fokuserer på det lokale samarbejde og lokale løsningsmuligheder.

 

Der er én leder af et reorganiseret ”BCB”(myndighed og leverandør)

 

Der oprettes 4 distriktslederstillinger, med reference til lederen af ”BCB”

 

Der er én leder af et reorganiseret ”PPR”( primærsøjlen)

 

Der udarbejdes en budgetfordelingsmodel og ansvaret for økonomi, lægges ud i distrikterne.

 

 

Handleplanen anbefaler på indsatsområdet Styring og udvikling af den tværfaglige indsats, at:

 

Ansvaret for strategier og initiativer omkring den tværfaglige indsats lægges på ledelsesniveau og at ledelsesgruppens samarbejde afspejles i et konstruktivt distriktssamarbejde, hvor faglighed og økonomi samtænkes.

 

Der nedsættes en overordnet ansvarlig ledelsesgruppe

 

Der forudsættes nødvendige ressourcer til, at ledelsesgruppens initiativer understøttes af Børne- og skolesekretariatet

 

Børne- og skolesekretariatet har ansvaret for, at udforme nødvendige tværgående politikker, handleguides, redskaber m.v., som initieres af ledelsesgruppen.

 

Der nedsættes arbejdsgrupper, som har ansvaret for implementering af ledelsesgruppens overordnede initiativer og samtidigt har ansvaret for at iværksætte lokalt baserede initiativer, herunder involvering af andre lokale aktører på børn og ungeområdet.

 

 

Der er i handleplanen for hvert indsatsområde udarbejdet forslag til handlinger/aktiviteter samt en overordnet tidsplan og ansvarsplacering.

 

Virksomhederne på Børne- og skoleområdet og Handicaprådet er i mail af 11. maj 2010 blevet orienteret om, at handleplanen blev forelagt Børne- og skoleudvalget den 1. juni 2010 med anbefaling om, at forslaget til handleplan blev sendt i høring, og at frist for høringssvar er 15. juni 2010.

 

Områdechefen for Børn og skole deltager i orienteringsmøde den 31. maj 2010, hvor handleplanen præsenteres for medarbejderne i BørneCenter Bornholm.

 

Børne- og skoleudvalget godkendte den 6. april 2010 en række tiltag til sikring af budgetoverholdelse i BCB.

 

BCB arbejder intensivt med at gennemføre de beskrevne tiltag, og implementering af en handleplan, der indebærer en ændret organisering af BørneCenter Bornholm, er yderligere vanskeliggjort sideløbende i sidste halvår af 2010.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og skoleudvalget:

 

·        Sender forslaget til handleplan i høring

·        Tager endelig stilling til implementering af handleplanen på Børne- og skoleudvalgets møde den 29. juni 2010.

 

Bilag

Handleplan: Organisation, ledelse og tværfagligt samarbejde - Børn og unge med særlige behov

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 1. juni 2010:

Forslaget til handleplan sendes i høring med høringsfrist den 24. juni 2010 og Børne- og skoleudvalgets møde den 29. juni 2010 flyttes til den 1. juli 2010.                                                                                                                                                                                                                                 

Fortsat sagsbeskrivelse

Handleplanen har været i høring, og den 24. juni 2010 er der modtaget høringssvar fra:

 

Paradisbakkeskolen, Løvstikken, Dagtilbud Nord, Øst, Vest, Midt og Mælkebøtten, Rønneskolen, Hans Rømer skolen, Områdecheferne for Social og sundhed & Borgere og beskæftigelse, Bornholms Lærerforening. Psykiatri og Handicapchef, Jobcenterchef og Centerchef Ungecenter Bornholm, Bornholms Heldagsskole, Handicaprådet, BørneCenter Bornholm, Kildebakken, BUPL & SL Bornholm og Skole Nord

 

I samarbejde med Løn & Personale er de faglige organisationer, der repræsenterer medarbejdere i BørneCenter Bornholm, blevet orienteret om en evt. påtænkt organisationsændring, og der har været afholdt orienteringsmøder med BUPL, SL, Bornholms Lærerforening og HK.

 

Generelt fremgår det af høringssvarene, at den udsendte handleplan er overordnet og ikke særlig konkret og med mange uafklarede forhold.

 

Langt hovedparten af høringssvarene udtrykker tilfredshed med en reorganisering af BCB, og at BCB organiseres med tilknytning til distrikterne på skole- og dagtilbudsområdet.

 

Specialinstitutionerne og øvrige samarbejdspartnere savner en afklaring af specialområdet i den foreslåede handleplan og henleder opmærksomheden på snitfladen ”Overgangen fra barn til voksen”.

 

BørneCenter Bornholm ønsker ikke en opsplitning af Børnecentret, men at der sker en reorganisering og udvikling af børn og ungeområdet indenfor den nuværende organisation.

 

Endelig påpeger BCB, at en opsplitning i 2 virksomheder og 4 distrikter vil kræve en betydelig indsats til koordinering, og få store konsekvenser for de tværgående og ø-dækkende funktioner.

 

Skolelederne i de 4 distrikter er forespurgt om mulighederne for at kunne rumme medarbejdere fra BCB ved en opsplitning i 4 distrikter på de 4 hovedskoler, hvor også distriktslederne for dagtilbudsområdet har lokaler.

 

Paradisbakkeskolen kan på Nexø afdelingen anvise lokaler i nuværende SFO- klub, Hans Rømer Skolen og Skole Nord kan anvise lokaler på andre afdelinger, og Rønneskolen har ikke muligheder for at anvise ledige lokaler, men henviser til evt. ledige lokaler ved en udflytning/sammenlægning af Bornholms Heldagsskole.

 

Det er derfor ikke umiddelbart muligt, at fordele medarbejdere i BCB’s myndighed og leverandørdel i de 4 distrikter, som foreslået i handleplanen, men tættere organisatorisk tilknytning til distrikterne kan indtænkes, uden at der fysisk foretages omplacering af medarbejdere i samme omfang, som foreslået i planen.

 

I BDO handleplanen er der for de enkelte delmål angivet en aktivitets- og tidsplan. En implementering af den foreslåede handleplan vil kræve, at der umiddelbart efter en beslutning i Børne- og skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen udarbejdes en tids- og handleplan for implementeringen

 

I første omgang vil der, hvis handleplanens indsatsområde - Organisation følges, skulle udarbejdes stillingsbeskrivelser og foretages omplacering af ledere i de to reorganiserede virksomheder. Dette foretages af områdechefen for Børn og skole i samarbejde med chefkonsulent fra Løn og Personale.

 

Herefter udarbejder Børne- og skolesekretariatet i samarbejde med de to virksomhedsledere, Løn og Personale og Økonomi og Analyse en tids- og handleplan for det videre arbejde med implementering af den vedtagne handleplan.

 

Tids- og handleplanen forelægges til godkendelse i Børne- og skoleudvalget den 7. september 2010.

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og skoleudvalget:

 

·        Tager stilling til omfang af implementering af de enkelte Indsatsområder, Mål og delmål i handleplanen

·        Godkender at tids- og handleplan for en evt. implementering forelægges Børne- og skoleudvalget den 7. september 2010

 

Bilag

·        Handleplan: Organisation, ledelse og tværfagligt samarbejde - Børn og unge med særlige behov

·        Sammenskrivning af høringssvar – Handleplan BCB

·        Høringssvar fra:

Paradisbakkeskolen, Løvstikken, Dagtilbud Nord, Øst, Vest, Midt og Mælkebøtten, Rønneskolen, Hans Rømer skolen, Områdecheferne for Social og sundhed & Borgere og beskæftigelse, Bornholms Lærerforening. Psykiatri og Handicapchef, Jobcenterchef og Centerchef Ungecenter Bornholm, Bornholms Heldagsskole, Handicaprådet, BørneCenter Bornholm, Kildebakken, BUPL & SL Bornholm og Skole Nord

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 1. juli 2010:

Indstillingen anbefales, idet der i tids- og handleplanen foretages en afklaring af specialinstitutionernes placering, snitfladen barn/voksen, og at der udover arbejdet med udvikling af tilbudsviften på sigt fastlægges målgruppekategorier og serviceniveau.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Handleplan (DOC)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juli 2010

2.
Sammenskrivning af høringssvar.doc (DOC)

3.
Høringssvar Handleplan for BCB - Paradisbakkeskolen (MSG)

4.
Høringssvar -Handleplan Organisation, Ledelse og tværfagligt samarbejde - Løvstikken (MSG)

5.
Høringssvar "BDO handleplan" fra Paradisbakkeskolens MED-udvalg (MSG)

6.
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. BDO handleplan (DOC)

7.
Høringssvar vedr. forslag til handleplan - dagtilbudsområdet (DOC)

8.
Høringssvar - Rønneskolen (DOC)

9.
Høringssvar - Hans Rømer Skolen (DOC)

10.
Høringssvar til BDO BCB.doc - områdechefer (DOC)

11.
Høringssvar om BDO fra Bornholms Heldagsskoles skolebestyrelse (DOCX)

12.
Høringssvar - BDO-handleplan - BCB (DOC)

13.
Høringssvar - UngeCenter Bornholm (DOC)

14.
Høringssvar - Bornholms Lærerforening (TIF)

15.
høringssvar handleplan BCB og PPR juni 2010.doc- Kildebakken (DOC)

16.
Høringssvar vedr. BDO rapport - Skole Nord (DOC)

17.
Høringssvar BDO handleplan - SL og BUPL (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010

00.30.10Ø09-0071

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 for Børne- og Skoleudvalgets områder. Opfølgningen omfatter udviklingen i 2010 siden sidste opfølgning pr. 28. februar og forventningerne til resten af 2010 set i forhold til budget 2010.

De økonomiske konsekvenser af genåbning af budget 2010 indgår ikke i opfølgningen til fagudvalgene, da sagen først behandles den 24. juni 2010 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Konsekvenserne vil derfor blive præsenteret i den samlede budgetopfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Politikområde 01 Dagpasning

I 2010 forventes der et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på den overførbare del, hvilket er en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 på 0,6 mio. kr. Det akkumulerede overskud forventes derfor at øges fra 5,7 mio. kr. til 6,3 mio. kr. På den ikke-overførbare del forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 på 1,1 mio. kr.

 

Mælkebøtten, Dagtilbud Øst og Dagtilbud Midt har uændrede bud på 2010 i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010, idet Mælkebøtten fortsat regner med at holde budgettet i 2010 og Dagtilbud Øst fortsat regner med et overskud på 0,5 mio. kr. Dagtilbud Midt regner – ligesom ved sidste budgetopfølgning – at holde budgettet i 2010, dog under den forudsætning at påtænkte renoveringsopgaver i Vestermarie Børnehus finansieres af politikområdets anlægspulje. Hvis ikke vil Dagtilbud Midt komme ud med et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2010.

Dagtilbud Nord kalkulerer med en forværring af økonomien på 0,1 mio. kr. set i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010, hvilket betyder et forventet overskud på 0,8 mio. kr. mod tidligere 0,9 mio. kr.

Dagtilbud Vest og Børnenes Dagpleje og Pladsanvisning melder begge ind med en forbedring af det forventede resultat for 2010 i forhold til sidste budgetopfølgning. Dagtilbud Vest regner med at budgettet i 2010 vil balancere således at det akkumulerede underskud fra 2009 på 0,9 mio. kr. bibeholdes ved udgangen af 2010. Dette er en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 på 0,3 mio. kr. som primært skyldes at Dagtilbud Vest har fået en tilvækst af børn. Dette giver bedre mulighed for at optimere de budgetmidler der gives som følge af modellen med at pengene følger barnet (stordriftsfordele). Børnenes Dagpleje og Pladsanvisning regner med en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,6 mio. kr. på den overførbare del. Det akkumulerede overskud ved årets udgang vil i så fald blive på 0,7 mio. kr. Forbedringen på 0,6 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på tilskud til frie grundskoler og tilskud til privat pasning, samt mindreforbrug på dagplejen. På den ikke-overførbare del forventer Børnenes Dagpleje og Pladsanvisning en forbedring på 1,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 således at der nu forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. mod tidligere 1,4 mio. kr. Forbedringen skyldes en ekstraordinær indtægt på 0,6 mio. kr. vedr. efterreguleringer for for meget udbetalt fripladstilskud i 2008, og en ændring af skønnet på udgifterne til økonomiske fripladser på 0,5 mio. kr.

Endelig ser det ud til at sekretariatsbevillingen for politikområde 01 ender ud med et akkumuleret overskud på 5,1 mio. kr. Dette er 0,3 mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning. Dette kan forklares ved at det overførte resultat fra 2009 blev 0,1 mio. kr. større end antaget ved sidste budgetopfølgning. På den anden side forventes der øgede udgifter til pengene følger barnet på 0,3 mio. kr. og endelig er der afsat 0,1 mio. kr. til evaluering af distriktsmodellen. 

 

Politikområde 02 Undervisning

Der forventes et merforbrug i 2010 på 5,9 mio. kr., som dog finansieres af overført mindreforbrug på 11,7 mio. kr. fra 2009. Samlet set forventes et akkumuleret mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i 2010 på den overførbar bevilling, hvilket er en forbedring på 1,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt.

 

Heldagsskolen forventer at overholde budgettet, og dermed at anvende overført mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2010. Tilsvarende forventer Kildebakken at overholde budgettet og at anvende overført mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2010 til delvis finansiering af ny vinduesfacade. Der er visiteret 5 elever til Kildebakken fra august 2010, hvorved det aftalte fastlåste niveau på 63 elever i undervisningsdelen overskrides med 5 pladser. Mervisiteringen til undervisningen finansieres af engangsbeløbet på 1,5 mio. kr. der var afsat til udsving i Kildebakken, hvorved bufferpuljen er opbrugt.

Bornholms Ungdomsskole forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket skyldes indbetalinger af medlemskontingenter og elevindbetalinger til rejser ved sæsonstart i august 2010, mens udgifterne hertil først konteres i foråret 2011, hvor aktiviteterne afvikles.

UngeCenter Bornholm forventer at overholde budgettet 2010, under forudsætning af at der findes finansiering til et forventet merforbrug vedr Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i 2010. Der pågår på nuværende tidspunkt forhandlinger om økonomien til STU i indeværende år samt 2011 og fremover, som forventes afsluttet i løbet af juni. I 2010 forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. STU, hvoraf 1,1 mio. kr. kan finansieres af overført mindreforbrug fra 2009, som også kan henføres til STU alene. Derefter vil der i 2010 mangle finansiering til 1,4 mio. kr. 

Hans Rømer Skolen følger handleplanen med Børne- og Skoleudvalget og forventer at det akkumulerede merforbrug kan nedbringes til 1,0 mio. kr. hvilket er yderligere 0,5 mio. kr. i forhold til handleplanen. Rønneskolen forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i henhold til skolens overordnede planlægning til dækning af uforudsete udgifter til fx langtidssygdom og elever med særlige behov. Skole Nord forventer at overholde budgettet, og anvender dermed overført mindreforbrug fra 2009 på 0,4 mio. kr. til næste skoleårs planlægning, energiinvestering og renovering af lokaler på afd. Kongeskær. Paradisbakkeskolen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. grundet flere langtidssyge end forventet.

sekretaritatsbevillingen for politikområde 02 forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. ultimo 2010. Det forventede mindreforbrug kan henføres til bl.a. overførsel fra 2009, uforbrugte midler vedr. indførelse af ny skolestruktur og forventede mindreudgifter vedr. SFO-området. Af det overførte mindreforbrug på 6,8 mio. kr. fra 2009, er der afsat 2,0 mio. kr. til bl.a. mervisitering til Kildebakken, buffer til skoleområdet, IT-abonnement, reorganisering af BørneCenter Bornholm samt KL-analyse af distriktsskolemodellen. Det anbefales, at der i 2010 afsættes 1,4 mio. kr. af uforbrugte midler fra indførelse af ny skolestruktur til finansiering af merudgifterne vedr. STU på UngeCenter Bornholm.

 

Politikområde 03 Børn og Familier

I 2010 forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2009 er et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. overført, som således forventes øget til 12,3 mio. kr. Dette et en forværring på 9,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010. På den ikke-overførbare del forventes en merindtægt på 2,3 mio. kr. hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning, hvor der ikke var regnet med indtægter.

 

Løvstikken regner med at reducere det akkumulerede underskud i 2010 med 0,3 mio. kr. således at underskuddet går fra 2,4 mio. kr. til 2,1 mio. kr. Dette er en forbedring på knap 0,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010. Løvstikken – har siden 1. januar 2010 – kørt med en ny budgetmodel, hvor der tildeles midler pr. barn. Budgetmodellen indebærer at budgettet til pasning af børn formelt ligger hos Børnecenter Bornholm, der så overfører budgetmidler til Løvstikken alt efter hvor mange børn der passes. Tilbagemeldingen fra Løvstikken lyder at modellen fungerer. Det ser p.t. ud til at Løvstikken samlet set for 2010 vil passe flere børn end der blev antaget ved budgetlægningen for 2010. Dette betyder at Løvstikken tilføres ekstra ressourcer i henhold til budgetmodellen og det betyder igen at det er mulighed for en mere økonomisk rentabel drift af Løvstikken.

 

Børnecenter Bornholm forventer at komme ud af 2010 med et underskud på 7,9 mio. kr. Dette består af et forventer underskud på den overførbare del på 10,2 mio. kr. og et overskud på 2,3 mio. kr. på den ikke-overførbare del. Indtægterne på 2,3 mio. kr. kommer fra særrefusioner i forbindelse med dyre anbringelsessager. Da Børnecenter Bornholm ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 regnede med at budgettet ville balancere i 2010 er der tale om en forværring på 7,9 mio. kr. netto.

De 7,9 mio. kr. netto kan forklares ved at de planlagte besparelser på 18,4 mio. kr. (jf. Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. april, pkt. 101) p.t. ser ud til kun at andrage 12,4 mio. kr. – hvilket er 6,0 mio. kr. mindre end forventet. De ikke opnåede besparelser skyldes bl.a. sagen om Sirius (jf. sag vedr. Børnecenter Bornholm 1. juli 2010). Dertil er der forøgede udgifter på 1,9 mio. kr. på anbringelses- og forebyggelsesområdet.

 

Sekretariatsbevillingen for politikområde 03 skønnes at anvende sit opsparede overskud fra 2009 på 0,4 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning. Overskuddet forventes anvendt til diverse kurser og eksterne analyser, herunder BDO.

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

I forlængelse af udlægning af økonomi til specialundervisning fra BørneCenter Bornholm til skolerne, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. januar 2010, anbefales det, at visitationsudvalgets sammensætning præciseres og kompetenceforholdene beskrives, herunder bevillingsansvaret, med det formål at styrke fokus på den økonomiske styring af området.

 

Det bemærkes, at Løvstikken forventer at kunne nedbringe merforbruget grundet budgettilførsel som følge af flere børn i institutionen ved uændret personale. Der bør fortsat være fokus på helhedstænkning i forhold til BørneCenter Bornholms besparelsestiltag og de afledte økonomiske konsekvenser for Løvstikken.

 

BørneCenter Bornholm: I forbindelse med sidste budgetopfølgning pr. 28. februar tog ØA generelt forbehold i forhold til realiserbarheden af dele af det fremlagte besparelsesforslag for 18,4 mio. kr. i 2010 og 38,9 mio. kr. i 2011. På baggrund af den efterfølgende konstaterede udvikling er dette forbehold fortsat gældende. Samtidig er ØA klar over, at der pågår drøftelser om ændret struktur for BCB afledt af en gennemført BDO analyse og skal i denne sammenhæng gøre opmærksom på de styringsmæssige udfordringer, med afledt risiko for økonomisk usikkerhed, der i udgangspunktet kan affødes af sådanne ændringer.   

 

Økonomi

I 2010 forventes samlet set på Børne- og Skoleudvalgets område et merforbrug på 11,6 mio. kr., hvoraf 11,4 mio. kr. finansieres af overført mindreforbrug fra 2009. Det samlede merforbrug i 2010 på den overførbar bevilling udgør således 0,2 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Mælkebøtten

-15

15

0

0

0

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

-134

868

-367

734

-367

Dagtilbud Nord

1.487

-687

0

800

0

Dagtilbud Midt

-8

8

0

0

0

Dagtilbud Øst

186

314

0

500

0

Dagtilbud Vest

-856

0

0

-856

0

Sekr. for politikomr

1.608

3.475

0

5.083

0

Dagpasning

2.268

3.993

-367

6.261

-367

Bornholms Ungdomsskole

669

-369

0

300

0

Kildebakken

905

-905

0

0

0

Bornholms Heldagsskole

1.046

-1.046

0

0

0

UngeCenter Bornholm

1.116

-1.116

0

0

0

Distriktsskole Nord

418

-418

0

0

0

Hans Rømer Skolen

-1.750

715

0

-1.035

0

Paradisbakkeskolen

35

-385

0

-350

0

Rønneskolen

2.470

-1.570

0

900

0

Sekr. for politikomr

6.782

-767

0

6.015

0

Undervisning

11.690

-5.860

0

5.830

0

Løvstikken

-2.402

300

0

-2.102

0

Børnecenter Bornholm

-500

-9.696

2.314

-10.196

2.314

Sekr. politikområde

382

-382

0

0

0

Børn og familier

-2.520

-9.778

2.314

-12.298

2.314

Børne- og Skoleudvalget

11.437

-11.644

1.947

-207

1.947

Merforbrug = negativt fortegn

 

Den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 vil omfatte UngeCenter Bornholm, Løvstikken og BørneCenter Bornholm.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at

·        budgetopfølgningen tages til efterretning

·        der afsættes 1,4 mio. kr. til merudgifter til STU på UngeCenter Bornholm fra uforbrugte midler fra indførelse af ny skolestruktur på sekretariatsbevillingen på politikområde 02

Bilag

Bilag 1: Virksomhedernes budgetopfølgning 2010 pr. 31. maj 2010

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juli 2010

1.
Bilag 1: Virksomhedernes budgetopfølgning 2010 pr. 31. maj 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på tiltag til sikring af budgetoverholdelse i Børnecenter Bornholm

00.01.00Ø09-0039

Indledning

I forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af forslagene til sikring af budgetoverholdelse på udvalgsmødet den 6. april 2010 blev det også besluttet, at udvalget skal have tilbagemeldinger på implementeringen af tiltagene i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Sagsbeskrivelse

Som det også fremgår af punktet om den samlede budgetopfølgning på udvalgets område, forventer BørneCenter Bornholm at komme ud af 2010 med et samlet underskud på 7,9 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 forventede BørneCenter Bornholm, at budgettet balancerede.

 

Forværringen skal hovedsageligt tilskrives, at effekten af de planlagte tiltag på 18, 4 mio. kr. kun forventes at udgøre 12,4 mio. kr.

 

BørneCenter Bornholm har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010 fremsendt notat med uddybende bemærkninger – jf. bilag. Af dette fremgår i hovedtræk nedenstående.

 

Opfølgning på besluttede besparelser

Opfølgningen bygger på en gennemgang af de konkrete sager. For visse områder er processen ikke fuldt ud gennemført, hvilket kan medføre udsving af positiv og negativ art.

 

Tiltag til sikring af budgetoverholdelse

Beløb i 1.000 kr.

Planlagt

Nu forventet

Tiltag vedr. anbringelser - revurdering, ændret mønster mm.

13.088

9.436

Tiltag vedr. aflastningsområderne – revisitering

2.025

2.025

Dagtilbud frem for anbringelser

-1.800

-3.032

Nedlæggelse af stillinger – ansættelsesstop inkl. sundhedspleje og specialpædagogisk team

1.440

1.590

Plejefamilier – vederlag

730

494

Ændrede visitationskriterier for tilskudsmulighed til efterskole

400

-50

Særlig misbrugsindsats

0

-93

Intensiv familiebehandling

1.600

900

Prisforhandlinger med opholdssteder

720

720

Tabt arbejdsfortjeneste

175

204

Hospitalsundervisning

0

200

I alt

18.378

12.394

 

 

I forhold til de oprindeligt skitserede forslag vedrører afvigelserne primært anbringelsesområdet, udgifter til særlige dagtilbud for skrøbelige unge og familiebehandling. Det drejer sig bl.a. om:

·        Effekterne af beslutningen om en midlertidig videreførelse af Sirius

·        Forsinkelser i forbindelse med forberedelsen af de særlige hybelordninger

·        Højere aktivitet på det særlige dagtilbud

·        Mulighederne for igangsættelse af den intensive familiebehandling

 

Opfølgning på øvrig udvikling

På anbringelsesområdet undersøges for øjeblikket pladssituationen på Løvstikken, hvor en alternativ anbringelse skal ses i sammenhæng med kapacitetsstyringen og budgettildelingsmodellen for Løvstikken.

 

Yderligere overvejelser

Som følge af, at BørneCenter Bornholm ikke kommer i mål med budgetoverholdelsen overvejes nedenstående som supplement til de besluttede tiltag:

·        Revurdering af vederlag i anbringelsessager med mindre end 2 års varighed

·        Omlægning af behandlingstilbud i Heldagsskolen

·        Stramning af praksis i fastsættelse af egenbetaling ved anbringelser

·        Revurdering af samarbejdet med Bornholms Familiepleje

 

Ovenstående tiltag vil ikke kunne få markant effekt i 2010, men vil kunne implementeres i løbet af 2011.

 

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn – og Skole indstiller at:

Status på tiltag til sikring af budgetoverholdelse i Børnecenter Bornholm tages til efterretning

Bilag

Notat BørneCenter Bornholm – budgetopfølgningen 31. maj 2010

Bilag vedrørende indskrivning og økonomiske effekter af midlertidig videreførelse af Sirius fremsendes forud for mødet.

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 1. juli 2010:

Taget til efterretning, idet der arbejdes videre med de yderligere overvejelser.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juli 2010

1.
Notat BørneCenter Bornholm - budgetopfølgning 31. maj 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fordeling af midler fra Børne- og Skoleudvalgets anlægspulje

28.09.00S00-0001

Indledning

I forbindelse med genåbningen af budget 2010, anbefalede Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2010, at reducere den bevilligede anlægspulje på 2.060 mio. kr. til 900.000 kr. i 2010. Anbefalingen blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 29. juni 2010.

 

Puljen er afsat til renoveringsopgaver deriblandt renovering af legepladser på dagtilbudsområdet, etablering af vuggestuegrupper samt ombygning af ungdomsskolens motorværksted.

 

I forbindelse med godkendelse af oprettelse af vuggestuegruppe i Nordstjernen blev det besluttet, at udgiften til de bygningsmæssige ændringer på 172.400 kr. skulle finansieres af den afsatte anlægspulje.

Sagsbeskrivelse

Det foreslås fra Børne- og Skolesekretariatet, at fordelingen af de 900.000 kr. foretages med udgangspunkt i de ikke bevilligede projekter, fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje:

 

Kategori 1: Genopretning og ekstraordinær vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm og bærende konstruktioner: Dagtilbud Vest: Udskiftning af døre, vinduer, tagbelægning:

Kategori 2: Myndighedskrav og/eller sikkerhedsmæssige krav til bygningernes indretning: Dagtilbud Midt: Renovering af børnetoiletter Børnehuset

Økonomi

 

Vuggestueetablering Nordstjernen allerede bevilliget

      172.400 kr.

Dagtilbud Vest: Udskiftning af døre, vinduer, tagbelægning:

      350.000 kr.

Dagtilbud Midt: Renovering af børnetoiletter Børnehuset:

      400.000 kr.

I alt:

      922.400 kr.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        Anbefaler den foreslåede fordeling af anlægspuljen

Bilag

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 1. juli 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper

28.00.00S05-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. april 2010 oprettelsen af en vuggestuegruppe i hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter.

Sagsbeskrivelse

Virksomhederne står nu overfor at skulle igangsætte de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen, hvorfor der søges om anlægsbevillinger.

 

Dagtilbud Vest - nuværende afdeling Sølvfisken

Etablering af liggehal og øvrige bygningsmæssige ændringer

425.000

kr.

Puslebord samt installationer

23.600

kr.

Materiel/inventar ifm. nybyggeri

133.200

kr.

Anlægsudgifter i alt

581.800

 

kr.

 

Dagtilbud Midt - Østermarie Børnehave

Etablering af liggehal og øvrige bygningsmæssige ændringer

245.500

kr.

Puslebord samt installationer

22.800

kr.

Materiel/inventar ifm. nybyggeri

82.700

kr.

Anlægsudgifter i alt

351.000

kr.

 

Dagtilbud Øst - Sydgården

Etablering af liggehal og øvrige bygningsmæssige ændringer

128.500

kr.

Puslebord samt installationer

33.600

kr.

Materiel/inventar ifm. nybyggeri

38.900

kr.

Anlægsudgifter i alt

201.000

kr.

 

Dagtilbud Nord - Allinge Børnehave

Etablering af liggehal og øvrige bygningsmæssige ændringer

260.000

kr.

Puslebord samt installationer

27.000

kr.

Materiel/inventar ifm. nybyggeri

43.000

kr.

Anlægsudgifter i alt

330.000

kr.

 

 

Økonomi

I forbindelse med godkendelsen af oprettelsen af vuggestuegrupperne blev det besluttet, at anlægsudgifterne skulle finansieres med 50 pct. fra sekretariatspuljen for politikområde 01 og 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne, idet der skulle tages konkret stilling hertil i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling.

 

I sagsfremstillingen den 22. april 2010 blev de forventede samlede anlægsudgifter anslået til 975.000 kr. Siden har virksomhederne indhentet konkrete tilbud på etablering af liggehaller og øvrige bygningsmæssige ændringer. Endvidere er anlægsudgifterne tillagt anskaffelsesudgifter til materiel og inventar i forbindelse med nybyggeriet. Samlet set forventes anlægsudgifterne at udgøre på 1.463.800 kr., hvilket indebærer et træk på sekretariatspuljen på 731.900 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

·        at der meddeles anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene til etablering af vuggestuegrupper i de fire dagtilbudsdistrikter som anført under sagsbeskrivelsen

·        at tillægsbevillingerne på i alt 1.463.800 kr. finansieres med 731.900 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og 731.900 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        at anlægsbevillingerne gives til de respektive dagtilbudsvirksomheder under politikområde 01 Dagpasning

 

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:

Anbefales.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om nye muligheder for organisering af kommunens tilbud for folkeskolens 10. klasser

17.02.07P27-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen kan fra den 1. august 2010 beslutte, at indgå driftsoverenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelser med henblik på, at kommunens tilbud om et 10. klasseforløb henlægges helt eller delvist at denne institution. Kommunen er stadig ansvarlig for, at der er et udbud af 10. klasseundervisning i regi af folkeskolen. Kommunen kan endvidere kun henvise til tilbuddet på en erhvervsskole, hvis forældrene samtykker hertil.

Sagsbeskrivelse

Inden folketinget gik på sommerferie blev der vedtaget et lovforslag, der betyder:

 

I) At der kan tilbydes 10.-klasse-undervisning på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser. Målet med dette er at lette overgangen til en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en erhvervsuddannelsesinstitution om at stå for 10.-klasse-undervisning på erhvervsuddannelsesinstitutionen. Formålet er, at 10.-klasse-forløbet for den unge bliver en naturlig overgang til en ungdomsuddannelse.

 

10. klassecenter Bornholm har gennem de sidste 9 år haft elever, som har gået på Bornholms Erhvervsskole og Social og sundhedsuddannelserne (SOSU), i alle de uger, som det har været muligt indenfor brobygningslovens bestemmelser. Dette har betydet, at der har været en kommunal besparelse. Erhvervsklassen havde da den var på sit højeste omkring 55 elever, som var 2 dage på BHES og 3 dage på 10 KCB. Det var for 4 år siden. Siden har elevtallet været dalende og sidste år var der 15 elever. Det bevirkede, at 10. klassecenter Bornholm skulle afholde udgifter op til 18 elever, fordi Bornholms Erhvervsskole skal have 18 elever på et hold, for at få økonomi i ordningen. I indeværende skoleår er dette temafag udgået.

 

II) Lovændringen betyder desuden, at kommunalbestyrelsen i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan tilbyde en særlig 10.-klasse-ordning. Den ordning indebærer, at et 10.-klasse-forløb sammensættes af først 20 uger i folkeskolen eller den kommunale ungdomsskole og dernæst 20 uger på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse. Forløbet tillader at udskyde afslutningen af 10. klasse til 20 uger inde i erhvervsuddannelsens grundforløb.

 

Eleven starter med 20 ugers undervisning i folkeskolen og indskrives derefter i erhvervsuddannelsens grundforløb. Forslaget tager afsæt i, at når eleven har gennemført erhvervsuddannelseselementer (grundforløb), hvor indhold og niveau svarer til 10. klasse, og imødekommer kravene til folkeskolens prøver, kan eleven aflægge folkeskolens prøver efter 20 uger i erhvervsuddannelsen.

Lederen af UU Bornholm har været i kontakt med Undervisningsministeriet. Ministeriet opfatter 20/20 modellen som et ekstra pædagogisk tilbud til visse elevtyper og ikke som en model for alle. Det er stadig kommunen (UU- Bornholm) der har opgaven med at følge op på et eventuelt frafald fra ordningen.

Økonomi

Undervisningsministeren er bemyndiget til at fastsætte regler om indgåelse og indhold af en eventuel driftsoverenskomst. Reglerne er endnu ikke udarbejdet, men vil også komme til at indeholde retningslinjer for betaling. Det forventes dog den institution, der udbyder erhvervsuddannelser vil kunne oppebere statsligt taksameter for de uger der indgår i erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det kan betyde en kommunal besparelse for de elever der indgår i en 20/20 ordning, idet der kun skal tildeles 10. klassecenter Bornholm elevtaksameter for 20 uger.

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

·        UU Bornholm opfodres til i samarbejde med Bornholms Erhvervsskole at udarbejde et konkret forslag til en 20/20 ordning (ordning II ovenfor). Forslaget skal kunne forelægges på BSU’ s møde den 28. september 2010 med henblik på en eventuel implementering i august 2011.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:

Godkendes.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering om ændringer i folkeskoleloven

17.00.00I02-0001

Indledning

Folketinget har i maj 2010 vedtaget en række ændringer af folkeskoleloven til ikrafttrædelse 1. august 2010. Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed om de væsentligste ændringer i loven.

Sagsbeskrivelse

Lovændringerne vedrører i hovedpunkter følgende områder:

·        Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin

·        Mulighed for at udskyde tidspunktet for afgivelse af sidste standpunktskarakterer

·        Mulighed for en dårligere karakter ved klage over prøvekarakterer

·        Udvidelse af loft for daglig undervisningstid

·        Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse

·        Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling

·        Etablering af klageadgang til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning for så vidt angår specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

·        Ændring af procedure i forbindelse med indbringelse af sager for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning (genvurdering)

 

Nedenstående ses en oversigt over de konkrete ændringer i forhold til den gældende folkeskolelov med henvisning til relevante paragraffer.

 

§

Ændring

5

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kan undervises i fag på højere eller lavere klassetrin end angivet i stk. 2 – 4. Det betyder, at det lokalt kan besluttes f.eks. at indføre engelsk i 1. klasse eller tysk i 4. klasse.

13 + 19h

Skolelederen kan udskyde tidspunktet for afgivelse af sidste standpunktskarakter til umiddelbart inden de mundtlige prøver, hvor de tidligere skulle gives inden de skriftlige prøver. Dette kan motivere elever til at deltage i undervisningen i fag, hvor der ikke aflægges skriftlig prøve.

14 + 19f

Ved elevers klage over en prøvekarakter kan eleven enten få lov at gå til fornyet prøve (omprøve) eller få vurderet karakteren igen (ombedømmelse). I begge tilfælde vil eleven fremover kunne risikere at få en lavere karakter end ved første bedømmelse.

16

Den daglige maksimale undervisningstid for børnehaveklasse – 3. klasse øges fra 6 til 7 klokketimer.

24

Kommunalbestyrelsen har hidtil skulle træffe beslutning om skolenedlæggelser senest 1. december året forud for beslutningens ikrafttræden. Denne frist er nu ændret, så beslutningen først skal være truffet senest 1. marts i det år, hvor ændringen skal have virkning fra august.

25 + 34

Kommunalbestyrelsen kan nu delegere beslutninger vedr. aldersintegrerede klasser i børnehaveklasse – 2. klasse samt rullende skolestart.

29

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at lærere kan forestå undervisningsopgaver i børnehaveklassen, dog således, at undervisningen i børnehaveklassen overvejende forestås af en børnehaveklasseleder.

51

Forældre til børn der er henvist til specilaundervisning i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder får nu mulighed for at klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning

57

Med henblik på at forkorte sagsbehandlingstiden skal klager over kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. specialundervisning fremover genvurderes af kommunalbestyrelsen, før klagen videresendes til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

 

Herudover er der en række mindre ændringer af teknisk og redaktionel karakter.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·        orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:

Taget til efterretning.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om skolepolitiske udspil fra KL og Skolens rejsehold juni 2010

17.01.10I04-0001

Indledning

Kommunernes Landsforening offentliggjorde i slutningen af maj måned udspillet: ”Nysyn på folkeskolen”, der indeholder otte punkter.  Den 4. juni fremlagde Skolens Rejsehold ti anbefalinger samlet i oplægget: ”Fremtidens Folkeskole- en af verdens bedste”. Der er overlap på flere af de to sæt anbefalinger.

Sagsbeskrivelse

Nysyn på folkeskolen”

 

KL foreslår et nationalt partnerskab om forandring af folkeskolen samt, at omdrejningspunktet for partnerskabet er følgende 8 initiativer, der omhandler:

1.      En helt ny overbygning fra 6. til 9. klasse, med valg af fagligt niveau og elevernes selvtilrettelæggelse

2.      Hyppige elevsamtaler om læringsmål og læringsstrategi, læseløfte (intensiv læsetræning) og 2 uddannelsessamtaler/år

3.      En styrket læring for elever med særlige behov og øget inkludering

4.      Lærere, der er på skolen og støtter elevernes læring, ændret mødekultur, større tilstedeværelse og mindre tilsyn.

5.      Skolelederne måles på elevernes resultater, lærernes og elevernes trivsel samt forældrenes tilfredshed. Resultaterne af tests og undersøgelser skal drøftes og anvendes

6.      Færre bøger og mere it

7.      Lærere anvender viden fra forskning i skolens praksis

8.      Ungdomsuddannelserne begynder i folkeskolens overbygning med mentor ordninger og ”job swop” blandt de ansatte, samt 360 graders eftersyn af ungdomsuddannelserne

 

”Fremtidens Folkeskole – én af verdens bedste” De ti anbefalinger:

 

1. Styrk lærernes kompetencer: Inden for 10 år skal der etableres en forskningsbaseret læreruddannelse. Her og nu skal adgangskravene til uddannelsen hæves, og de studerende skal undervises mere i pædagogik og didaktik.

2. Styrke skolelederens og skolechefens kompetencer: Ledere og chefer skal have en efteruddannelse i at analysere udviklingen af skoler og læringsmiljøer.

3. Styrk forskningen: Der skal dannes en ny sektorforskningsinstitution (med 200 Ph.d-forløb over 10 år), som skal forske i, hvad der virker i klasseværelserne.

4. Tydelige mål for, hvad elevernes skal lære: Trinmål skal prioriteres og moderniseres. Der skal sættes trinmål for elevernes alsidige udvikling.

5. Stærkere fokus på skolens resultater: Hver skole skal årligt aflægge en resultatrapport, som erstatter den nuværende kvalitetsrapport. Resultatrapporten følger op på uddannelsesgennemførelse, afgangsprøver, nationale test, alsidig udvikling og trivsel.

6. Færre elever i specialundervisning: Lovgivningen skal ændres, så kun relativt få elever udskilles til specialklasser og specialskoler. Til gengæld skal skolerne have tilført de specialpædagogiske kompetencer, der i dag f.eks. findes i PPR.

7. Effektiv støtte til elever i vanskeligheder: Socialt udsatte børn skal have nem adgang til hjælp gennem en større integration af skole og fritid og et opprioriteret samarbejde mellem skole og hjem.

8. Større lokal frihed: De detaljerede krav til timetal opgives, og begrænsningerne for holddeling fjernes.

9. Flere valgmuligheder og bedre IT: Der skal skabes en ny overbygning med mulighed for at vælge mellem flere tematiserede linjer. Afgangsprøven moderniseres, så den bliver en fremadrettet evaluering af elevens uddannelsesparathed og får betydning for overgangen til ungdomsuddannelsen. IT bruges konsekvent gennem hele skoleforløbet.

10. Større skoler:Regeringen skal forpligte kommunerne på at skabe en mere bæredygtig skolestruktur (tre-sporede skoler).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·        Oplæggene drøftes med henblik på en vurdering af hvilke aktiviteter der eventuelt skal sættes i gang

Bilag

·        ”Nysyn på folkeskolen” – et skolepolitisk oplæg udarbejdet af kommunernes Landsforening (KL)

·        ” Fremtidens Folkeskole – én af verdens bedste”  Anbefalinger.

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:

Børne- og skoleudvalget ønsker, at fagrådet for skoler fremsætter forslag til, hvilke aktiviteter der eventuelt skal sættes i værk, og at udvalget behandler dette den 7. september 2010.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juli 2010

1.
Fremtidens Folkeskole (PDF)

2.
Nysyn på folkeskolen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

  10Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 1. juli 2010:

Formanden orienterede om møde med private dagplejere.

Årshjul for Børne- og skoleudvalgets arbejde/rullende årsplan.

Orientering om møde med udviklingskonsulent fra Fredericia (overbygning med linjer/fremtidig struktur m.m.).

Omlægning til SFO-klub pr. 1. januar 2011.

                                          

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

  11 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:

Pkt. 1 til høring og pkt. 8 til orientering.