Dagsordenspunkter

  åbent 1 Orientering om projekt "Skolen rykker" på Skole Nord, afdeling Klemensker
  åbent 2 Anlægsbevilling til indkøb af IT- materialer til skolerne
  åbent 3 Anlægsbevilling til renoverings og etableringsopgaver i dagtilbud
  åbent 4 Ansøgning om dækning af udgiften til skolebuskort
  åbent 5 Indhold og overgange for bornholmske børn i dagtilbud og skoler
  åbent 6 Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)
  åbent 7 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende inkludering af børn med særlige behov
  åbent 8 Retningslinjer i forbindelse med fleksible frokostordninger
  åbent 9 Orientering om ændret anvendelse af Kærbygård
  åbent 10 STU - Budget 2011 og overslagsår
  åbent 11 Tids - og handleplan for en offentlig debat om evalueringen af skolestrukturen
  åbent 12 Midtvejsevaluering af forsøg med ændret sammensætning af skolebestyrelserne
  åbent 13 Bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole
  åbent 14 Forslag til ny organisering af specialpædagogisk team
  åbent 15 Tids- og handleplan for den fremtidige organisering af det nuværende Børnecenter Bornholm
  åbent 16 Opfølgning på budget for Børnecenter Bornholm (BCB)
  åbent 17 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 18 Orientering fra medlemmerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Orientering om projekt "Skolen rykker" på Skole Nord, afdeling Klemensker

17.02.07I00-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget ønsker en orientering om projekt ”Skolen rykker”, der nærmer sig sin afslutning. Udvalget ventes at deltage i et panel den 21. september 2010 i Klemenskerhallen.

Sagsbeskrivelse

I Børne - og Skoleudvalgsmødet vil afdelingsskoleleder Betina B. Kofoed orientere om projektet i tidsrummet kl. 13.00 til 13.30.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·        Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Til efterretning, idet erfaringerne formidles til hele den bornholmske folkeskole


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til  indkøb af IT- materialer til skolerne

83.01.02S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2010 at afsætte 1.545.000 kr. til indkøb af IT-materialer - projektorer og interaktive tavler - til det bornholmske skolevæsen.

Sagsbeskrivelse

I lighed med bevillingen fra 2009 er beløbet fordelt blandt de 8 skoler i forhold til den enkelte skoles samlede antal klasser.

Skolernes bestillinger fordeler sig med 9 projektorer, 5 lærreder og 49 interaktive tavler med tilhørende netværk og strømforsyning. Udgifter til den nødvendige kabling af projektorerne og de interaktive tavler er indeholdt i den samlede bevilling, dog har enkelte skoler valgt at supplere ovennævnte bestilling ved anvendelse af egne driftsmidler.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter til indkøb af interaktive tavler, projektorer m.v. udgør 1.545.000 kr.

Det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet udgør ligeledes 1.545.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·        at der gives anlægsbevilling på i alt 1.545.000 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler til de bornholmske skoler. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

·        at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skolesekretariatet under politikområde 02 Undervisning.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Anbefales til behandling i Økonomi - og erhvervsudvalget

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i dagtilbud

28.09.00S00-0002

Indledning

Den 1. juli 2010 godkendte Børne- og Skoleudvalget en fordeling af anlægsmidlerne fra udvalgets dagtilbudspulje.

Sagsbeskrivelse

Udvalget besluttede at afsætte 350.000 kr. til Dagtilbud Vest og 400.000 kr. til Dagtilbud Midt til nedenstående projekter, som ikke blev bevilliget i forbindelse med udmøntning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

Virksomhederne står nu overfor at skulle igangsætte renoveringsopgaverne, derfor søges der om anlægsbevillinger til de to projekter.

Økonomi

Restbeløbet i anlægspuljen til dagtilbudene udgør 900.000 kr. idet kommunalbestyrelsen i forbindelse med genåbning af budget 2010 besluttede, at anlægspuljen til Dagtilbud skulle reduceres med 987.604 kr.

 

Udgifterne til de to projekter anslås til at udgøre:

Dagtilbud Vest: Udskiftning af døre, vinduer, tagbelægning m.v. diverse afdelinger:

      350.000 kr.

Dagtilbud Midt: Renovering af børnetoiletter i Børnehuset:

      400.000 kr.

I alt:

      750.000 kr.

 

 

 

 

Restbeløbet i puljen vil herefter udgøre 150.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse:

·       at der meddeles en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 350.000 kr. til udskiftning af døre, vinduer, tagbelægning m.v. i diverse afdelinger under Dagtilbud Vest, finansieret af anlægspuljen til Dagtilbud

·       at anlægsbevillingen gives til Dagtilbud Vest under politikområde 01 Dagpasning

·       at der meddeles en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 400.000 kr. til renovering af børnetoiletter i Børnehuset, ligeledes finansieret af anlægspuljen til Dagtilbud

·       at anlægsbevillingen gives til Dagtilbud Midt under politikområde 01 Dagpasning

 

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

 Anbefales til behandling i Økonomi - og erhvervsudvalget

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning om dækning af udgiften til skolebuskort

17.21.01G01-0037

Indledning

Fire familier beder om, at styrelsesvedtægtens regler om bevilling af skolebuskort til elever, der har valgt en anden skole end distriktsskolen ændres, så alle elever kan få dækket udgiften til skolebuskort uanset bopæl.

Sagsbeskrivelse

Fire familier med bopæl i Paradisbakkeskolens distrikt har i henhold til reglerne om frit skolevalg valgt at sende deres børn i skole på Hans Rømer Skolen. Hidtil har børnene gået på afdeling Mosaik. Pr. 1. august 2010 blev overbygningen på Hans Rømer Skolen samlet på Åker afdeling, det betyder at udgifterne for et skoleårs kort stiger fra 2.250 kr. til henholdsvis 3.375 kr. (elever fra Nexø) og 4.500 kr.(elever fra Svaneke) årligt.

 

Det fremgår af styrelsesvedtægtens bilag 2 pkt. 4.3 at: ”Elever der vælger en anden skole end distriktsskolen ikke er kørselsberettigede.” Forældre er ved flytningen blevet gjort opmærksom på at de selv skulle betale for buskort, når de vælger en anden skole end distriktsskolen. Derimod har forældrene på indskrivningstidspunktet ikke vidst, at overbygningen ville blive flyttet fra Østermarie til Åker, og dermed at udgifterne ville stige pr. 1. august 2010.

Økonomi

En imødekommelse af anmodningen om at ændre styrelsesvedtægten vil betyde, at alle elever bliver kørselsberettigede indenfor de gældende afstandskriterier også når de vælger en anden skole end distriktsskolen. En opgørelse af hvad det vil koste kræver, at de elever der går på en anden skole end distriktsskolen findes og, at der dernæst foretages en beregning for hver enkelt elev.

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

 

·        Bilag 2 pkt. 4.3 i styrelsesvedtægten for skolevæsenet fastholdes

·        Forældrene meddeles afslag på ansøgningen om at få dækket udgifterne til buskort, når de vælger en anden skole end distriktsskolen

Bilag

Brev fra forældrene

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt.

Lene Feldthus Andersen kan ikke medvirke, idet hun mener at transportomkostningerne også skal dækkes, når der vælges skole i henhold til bestemmelserne om frit skolevalg.

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Brev fra forældre vedr. merudgift til kørsel flytning af elever (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Indhold og overgange for bornholmske børn i dagtilbud og skoler

00.01.00P22-0053

Indledning

Fagrådene for dagtilbud og skole nedsatte i september 2009 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til minimumsbeskrivelse for hvordan overgangen fra et kommunalt tilbud til et andet bør håndteres. Arbejdsgruppen fremlægger nu forslaget kaldet ”Den røde tråd i barnets liv” til politisk behandling

Sagsbeskrivelse

Processen har været organiseret med en styregruppe, og 5 underarbejdsgrupper. Styregruppen bestod af tovholderne for hver af underarbejdsgrupperne.

 

Arbejdsgrupperne har taget afsæt i gældende lovning, men også i kommunens børnepolitik, der under overskrifterne ”Helhed og sammenhæng” og ”Leg og Læring” lægger vægt på at sikre helheden for barnet ved overgang fra en institution til en anden.

 

”Den røde tråd” er en beskrivelse af hvilke aktører, der er involveret i de forskellige overgange i barnets liv, og hvad de enkelte aktører som minimum skal bidrage med. Formålet er at understrege, at alle barnets overgange fra en institutionsform til en anden er en fælles opgave for de fagpersoner, der allerede kender barnet godt, og dem, der skal modtage det i den nye institution. På den måde får barnet de bedste betingelser i sin nye institution/ på sin nye skole, således at det på lang sigt sikres muligheder for at få en ungdomsuddannelse.

 

De fagpersoner, der skal arbejde sammen omkring barnets overgange, arbejder under tre forskellige lovgivninger: Sundhedsloven, dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

Disse love har forskellige formålsparagraffer, men også betydelige ligheder. Især mellem dagtilbudsloven og folkeskoleloven er der et nøje sammenfald mellem emnerne for de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og de temaer og trinmål, man skal beskæftige sig med i børnehaveklassen og SFO.

 

 Det foreslås, at forslaget behandles efter nedenstående tidsplan:

 

Tidsplan

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

 

 

 

4. maj 2010

Arbejdsgruppernes arbejde forelægges for BSU.

BSU

Juni – september 2010

Høringsperiode

Handicapråd, bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet

7. september 2010

BSU beslutter forslaget

BSU

 

Økonomi

Layout af folder til placering på kommunens hjemmeside. Prisen anslås til maksimalt 10.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for børn - og skole indstiller, at:

·        forslaget til minimumsbeskrivelsen for overgangene mellem de forskellige kommunale tilbud (”Den røde tråd”) sendes i høring

·        der bevilges et beløb på maksimalt 10.000 kr. til layout af en folder, der lægges på kommunens hjemmeside

Bilag

·        Kommissorium for arbejdet med: ”Den røde tråd i barnets liv - mål, indhold og overgange for bornholmske børn institutionsliv”

·        Forslag til. : ”Den røde tråd i barnets liv - mål, indhold og overgange for bornholmske børn institutionsliv”

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsbeskrivelse (fortsat)

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og brugerbestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet.

Der er indkommet 12 høringssvar.

Som bilag er vedlagt en skematiske oversigt, der i hovedtræk anfører de bemærkninger og ændringsforslag, der er indkommet med høringssvarene.

Oversigten er kategoriseret, så de generelle bemærkninger og forslag er samlet i første kolonne, mens der af de følgende kolonner fremgår forslag og bemærkninger specifikt til de enkelte overgangsfaser. Der henvises herudover til høringssvarene, der ligeledes er bilagt sagen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·        at udvalget drøfter de indkomne høringssvar

·        at udvalget endeligt godkender ”Den røde tråd i barnets liv – mål, indhold og overgange for bornholmske børn i dagtilbud og skole.”

Bilag

Forslag ”Den røde tråd”

Høringssvar fra

Handicaprådet

Skole Nords bestyrelse

Paradisbakkeskolens bestyrelse

Paradisbakkeskolens MED-udvalg

Rønneskolens bestyrelse og MED-udvalg

Kildebakkens bestyrelse

BørneCenterBornholms MED-udvalg

Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings forældrebestyrelse og MED-udvalg

Dagtilbud Midts bestyrelse

Dagtilbud Nords bestyrelse og MED-udvalg

Dagtilbud Østs bestyrelse

Dagtilbud Vests bestyrelse

Skematisk oversigt over høringssvarene

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

 Indstilling tiltrådt, idet der foretages enkelte redaktionelle ændringer

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Høringssvar Paradisbakkeskolens MED udvalg (MSG)

2.
Høringssvar bestyrelse og MED-udvalg Rønneskolen (DOC)

3.
Høringssvar - BørneCenterBornholm MED-udvalg (DOC)

4.
Høringssvar Børnenes Dagpleje og Pladsformidling forældrebestyrelse og MED-udvalg. (MSG)

5.
Høringssvar - Handicaprådet (DOC)

6.
Høringssvar Bestyrelsen i Dagtilbud Midt. (DOC)

7.
Høringssvar bestyrelse og MED-udvalg Dagtilbud Nord (DOC)

8.
Høringssvar Kildebakken (DOC)

9.
Høringssvar bestyrelsen Dagtilbud Øst (DOC)

10.
Høringssvar Dagtilbud Vest (DOC)

11.
Høringssvar bestyrelse Paradisbakkeskolen (MSG)

12.
Høringssvar bestyrelse Skole Nord (DOC)

13.
Forslag "Den røde tråd" (DOC)

14.
Skematisk oversigt over høringssvar (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)

17.01.10P22-0001

Indledning

I henhold til folkeskolelovens § 40, stk.4 skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre en mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Arbejdsgruppen, der har arbejdet med indhold og overgange mellem kommunens tilbud til børn har udarbejdet et forslag. Forslaget tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål – og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger” af 18. juni 2009.

Sagsbeskrivelse

Formålet med at offentliggøre mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger er at give borgerne mulighed for at få indblik i kommunens prioriteringer og serviceniveau. Beskrivelsen indeholder følgende afsnit:

·        Skolebørnehaven – en del af fritidsordningen

·        Oversigt over skolefritidsordninger og fritidshjem

·        Mål og indhold

o       Børnemiljøet

o       Samspil mellem skolens undervisningsdel og SFO/Fritidshjem

o       I SFO/Fritidshjem arbejdes der med

o       Samarbejde med de lokale idrætsforeninger

o       Samarbejdet mellem SFO/Fritidshjemmet og hjem

o       Lektiestøtte

o       Børn med særlige behov

o       Selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter

 

Det foreslås, at mål - og indholdsbeskrivelsen tages op til revision senest juni 2014.

I øvrigt foreslås det, at mål – og indholdsbeskrivelsen behandles efter følgende tidsplan:

 

4. maj 2010

Arbejdsgruppens forslag til mål – og indholdsbeskrivelse forelægges for BSU.

BSU

Juni – september 2010

Høringsperiode

Handicapråd, bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet

7. september

Børne- og skoleudvalget behandler forslaget efter høring

BSU

23. September 2010

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger ved kommunens skoler

KB

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        forslaget til mål - og indholdsbeskrivelse sendes i høring i henhold til den nævnte tidsplan

Bilag

Forslag til mål – og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsbeskrivelse (fortsat)

Forslaget til mål- og indholdsbeskrivelse har været i høring og der er indkommet 6 høringssvar.

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med det foreliggende materiale og Kildebakken tager forslaget til efterretning.

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen anbefaler forslaget med en understregning af, at lektiehjælp skal være et tilbud og ikke en ordning, børnene visiteres til. Endvidere anbefales, at skolen får mulighed for at oprette det nødvendige antal SFO-afdelinger. I skolens MED-udvalg gøres der fra SFO opmærksom på, at man ikke ønsker obligatoriske lektieordninger.

Skole Nords bestyrelse udtrykker tilfredshed med, at væsentlige dele af indholdet kommer fra medarbejdere i SFO og klub. Der anbefales fast vippedato til skolebørnehave (1. april), så der sikres mulighed for at arbejde med børnegruppen og mere fleksibelt inddrage personalegrupper fra både skole og dagtilbud.

Rønneskolens bestyrelse og MED-udvalg tilkendegiver, at opstart af skolebørnehave i Rønne er en stor opgave, da børnene kommer fra 8 forskellige dagtilbudsafdelinger. Endvidere at indholdsbeskrivelsen for skolebørnehaven hører sammen med den øvrige tekst vedr. denne og at der kun er 4 måneder til at nå målene. Der foreslås en fast vippedato til skolebørnehave (1. marts) og samarbejdet med lokale idrætsforeninger bør udvides til generelt at gælde alle lokale foreninger. Det foreslås, at sætningen om særlig indsats for børn, der er i SFO i mange timer, udgår. Det opfattes positivt, at vurdering af hvilke børn, der har behov for lektiestøtte foregår i lærerteamet i samarbejde med SFO. I formuleringen vedr. lektiestøtte bør skal erstattes med kan.

Dagtilbud Midt’s bestyrelse anfører, at målbeskrivelsen for skolebørnehaven og mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger og fritidshjem er meget tynd. Bestyrelsen har yderligere en række bemærkninger og forslag til ændrede formuleringer. Der henvises her til høringssvaret, der er bilagt sagen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·        at udvalget drøfter de indkomne høringssvar

·        at udvalget indstiller mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem) til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Bilag

Forslag til mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Høringsvar fra

Handicaprådet

Skolebestyrelsen ved Kildebakken

Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Paradisbakkeskolen

Skolebestyrelsen ved Skole Nord

Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Rønneskolen

Bestyrelsen for Dagtilbud Midt

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Anbefales til behandling i kommunalbestyrelsen

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar Paradisbakkeskolen (MSG)

3.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)

4.
Høringssvar Dagtilbud Midt (DOC)

5.
Høringssvar Kildebakken (DOC)

6.
Høringssvar Skole Nord (DOC)

7.
Forslag til Mål og indsholdsbeskrivelse for SFO (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende inkludering af børn med særlige behov

17.03.00P20-0015

Indledning

Børne- og skoleudvalget udtrykte i udvalgets møde den 1. juli 2010 ønske om en beskrivelse af kommunens tilbud til børn med særlige behov og hvordan tilbuddene kan udvikles. Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at løse denne opgave.

Sagsbeskrivelse

Det foreslås, at arbejdsgruppen arbejder efter følgende kommissorium:

 

Formål:

·        Udvikling af samarbejdet mellem børne- og ungeområdets almene tilbud og tilbuddene til børn og unge med særlige behov.

·        Hvordan bliver det almene tilbud mere inkluderende, så udskillelse undgås (forebyggende indsats)

·        Hvad skal der til for at opnå større inkludering i det almene tilbud?

 

Opgaver:

1)      Med udgangspunkt i arbejdet med ”Ydelseskataloget” og arbejdet i arbejdsgruppen: ”tidlig indsats i dagtilbuddene” beskriver arbejdsgruppen i oversigtsform de nuværende kommunale tilbud til børn og unge med særlige behov under 18 år. Beskrivelsen skal omfatte: målgruppe, juridisk grundlag for tilbuddet, pædagogik, visitationsprocedure og pris

2)      Arbejdsgruppen fremkommer med metoder og konkrete forslag, der kan føre til målbart færre børn og unge i de specialiserede tilbud.

3)      Forslag og metoder skal tage udgangspunkt i kommunens børnepolitik og ”Den røde tråd” således, at der bygges bro mellem det almene og det specialiserede børneområde.

 

Det foreslås, at arbejdsgruppen består af 8 personer:

 

1 repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

1 repræsentant fra ”Det nye PPR/sundhedsplejen”

1 repræsentant fra ”Det nye BCB” med socialfaglige kompetencer

1 repræsentant fra dagtilbudsområdet

1 repræsentant fra skoleområdet

2 repræsentanter fra fagsekretariatet

1 repræsentant der repræsenterer: Mælkebøtten, Kildebakken og Heldagsskolen

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for børn - og skole indstiller at:

 

·        Kommissoriet drøftes og fastlægges endeligt

·        Arbejdsgruppen nedsættes

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Kommissoriet godkendes, idet arbejdsgruppen tiltrædes af 1 repræsentant, der repræsenterer kildebakken/Heldagsskolen og 1 repræsentant der repræsenterer Mælkebøtten.. Der skal foreligge et forslag inden udgangen af februar måned 2011. Betina Haagensen blev udpeget som repræsentant fra BSU.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Retningslinjer i forbindelse med lov om fleksible frokostordninnger

28.06.00A00-0004

Indledning

Folketinget vedtog den 11. juni 2010 lov om fleksible frokostordninger i dagtilbud. Loven indeholder mulighed for forældres fravalg af frokostordningen, samt mulighed for at forældrene ved fravalg selv etablerer en frokost- og madordning.

 

Jf. lovgivning skal der træffes beslutning om retningslinjer for fravalg af frokostordningen samt retningslinjer for forældrearrangerede frokost-madordninger.

 

Sagsbeskrivelse

I folderen: ”Fleksibel frokostordning: retningslinjer” er beskrevet forslag til Bornholms Regionskommunes:

·        Retningslinjer for fravalg af frokostordning

·        Retningslinjer for forældrearrangeret frokost- og madordninger

 

Forældre i Dagtilbud Bornholm præsenteres første gang for det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid i november 2010. På baggrund af præsentationen træffes der i den enkelte afdeling beslutning om fravalg, dette meddeles Børne- og Skolesekretariatet senest 17. december 2010. Derefter har forældrene mulighed for fravalg af det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid hvert andet år, dette sker efterfølgende i lige år.

 

Forældre der har fravalgt det kommunale tilbud, har mulighed for at oprette forældrearrangeret frokostordning eller en frokost –madordning, dette gøres udfra de skitserede retningslinjer i folderen: Fleksibel frokostordning: retningslinjer”. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Folderen: ”Fleksibel frokostordning: retningslinjer” anbefales til godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Bilag

Folder: ”Fleksibel frokostordning: retningslinjer”

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Anbefales til godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Retningslinjer fleksibel frokostordning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om ændret anvendelse af Kærbygård

27.30.00G01-0001

Indledning

Kærbygård har siden 2006 været godkendt som privat opholdssted til børn og unge med psykosociale vanskeligheder, jf. §§ 142 stk. 5 og 144 i Lov om Social Service. Senest har Kærbygård været godkendt til døgnophold for familier og familiebehandling. Godkendelsen af opholdsstedet i den hidtidige form bringes nu til ophør og tilbuddets fremtidige anvendelse ændres. Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed om konsekvenserne ved ændringen.

Sagsbeskrivelse

I takt med afslutning af familiebehandlingsforløb på Kærbygård, samt en faldende efterspørgsel efter opholdsstedets ydelser, har tilbuddet besluttet at ændre sit koncept fra opholdsstedsaktiviteter indenfor børne- og ungeområdet til fremover primært at omfatte opgaveløsning over for målgruppen voksne med udviklingshandicap, autisme eller andre forhold. Den ønskede ændring er blevet realiseret i et tæt samarbejde med Psykiatri & Handicap.

Psykiatri & Handicap har udarbejdet et notat, der skitserer baggrunden for og indholdet i samarbejdsaftalen med Kærbygård. Af notatet fremgår det, at samarbejdet har baggrund i et øget behov for egnede lokale tilbud til borgere, der grundet deres sygdom og særlige problemstillinger ville skulle tilbydes foranstaltninger udenfor Bornholm.

I samarbejde med Kærbygård er der etableret et fleksibelt tilbud, der dels giver mulighed for at løse flere konkrete opgaver lokalt, dels rummer mulighed for akutberedskab og aflastning af kortere varighed.

Aftalen indebærer et tæt samarbejde, hvad angår organisering af tilbuddet, tilbuddets ledelse, personale, pædagogiske indhold og økonomi. Aftalen betyder endvidere, at Psykiatri & Handicap har råderet over samtlige fem pladser.

Køb af ydelser hos private opholdssteder og botilbud forudsætter, at tilbuddet har en generel godkendelse jf. § 144 i Lov om Social Service. Jf. bekendtgørelsen nr. 349 af 09/05/2008, § 1, stk. 2, skal der ikke ske godkendelse, når en kommune eller region har indgået aftale med tilbuddet om anvendelse af samtlige pladser. Aftalen skal omfatte tilsyn.

Samarbejdet mellem det private tilbud Kærbygård og Psykiatri & Handicap er således en § 1, stk. 2 aftale og der fraviges derfor kravet om generel godkendelse og tilsyn.

Økonomi

Økonomien i aftalen afholdes indenfor Psykiatri & Handicaps eksisterende budget.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

·        orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Notat vedr. aftale med Kærbygård.

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Notat vedr. aftale med Kærbygård (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Særligt tilrettelagt undervisning (STU) - Budget 2011 og overslagsår

17.03.20Ø02-0002

Indledning

Der er i 2010 og overslagsårene afsat 1.830.000 kr./år til den særligt tilrettelagte undervisning (STU). I beløbet er ikke indregnet udgifter til et eventuelt tilbud ud over undervisningstiden. STU omfatter de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Sagsbeskrivelse

Ungdomsuddannelsen blev ved lovændring indført pr. 1. august 2007 og er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen fra 16 (eller efter undervisningspligtens ophør) til 25 år.

Ifølge loven er minimumskravet, at uddannelsen skal omfatte 840 klokketimers undervisning pr. år i 3 år. Dette svarer til ca. 21 klokketimer pr. uge i 40 uger.

 

På Bornholm er det UngeCenter Bornholm der står for driften af det bornholmske STU tilbud. 2011 forventes 36 elever at være i gang med en STU- uddannelse på Bornholm. 25 af de 36 undervises på Kommunikationscenteret, de resterende undervises på 10. kl. Center Bornholm. 3 elever undervises på institutioner ovre. De 36 elever forventes at udgøre det fremadrettede niveau ved en fuld indfaset STU.

 

Økonomi

Økonomi og analyse (ØA) oplyser, at kommunerne i Danmark samlet set er blevet kompenseret med 237 mio. kr. til uddannelsen. Dertil skal lægges de midler, der blev brugt på uddannelsesopgaven i amtsligt regi, og som tilgik kommunerne i forbindelse med kommunalreformen og opgaveoverdragelsen fra amterne.

 

I Bornholms Regionskommunes budget 2010 og overslagsår er der afsat 1,830 mio. kr. til STU, som alene kan henføres til de midler der er givet i bloktilskudsændring (DUT-midler). De budgetmidler der tidligere var afsat i de amtslige tilbud er ikke blevet overført til STU.

 

Kommunikationscenteret, har et heldagstilbud til 220.000 kr. pr. år i 50 uger pr. år. Minimumskravet i uddannelsen er 21 timer pr. uge i 40 uger pr. år. ØA har derfor beregnet undervisningsudgiften til 112.560 kr. pr. elev pr. år (2010 priser). Taksten er forholdsmæssigt beregnet. 

 

I 2010 forventes et merforbrug 1,7 mio. kr. som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på Ungecenter Bornholm på 1,1 mio. kr., mens restbeløbet er indstillet finansieret af sekretariatsbevillingen på politikområde 02 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

I 2011 forventes 36 elever at være omfattet af STU, og ved opfyldelses af minimumskravet til uddannelsen og dermed minimumstaksten på 112.560 kr. pr. elev pr. år forventes udgifterne at udgøre 4,0 mio. kr. Dette forventes at være udgiftsniveauet fremadrettet ved en fuld indfaset STU, og dermed udgør finansieringsbehovet 2,2 mio. kr. i 2011 og fremover.

 

Dog tages der forbehold for udgifter vedr. 3 elever, som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt.

 

Lederen af kommunikationscenteret har i et notat dateret den 4. august gjort opmærksom på at minimumstaksten på 112.560 kr. er utilstrækkelig, fordi der er tale om unge med vidtgående handicaps. Lederen mener, at taksten som minimum skal fastsættes til 150.000 kr. /år/ ung. Det betyder, at finansieringsbehovet stiger fra 2,2 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Denne takst dækker kun undervisningsdelen. I dag har de unge, der undervises på kommunikationscenteret et tilbud efter skoletid. Dette tilbud vil fortsat skulle finansieres af kommunikationscenteret, der har afsat 1, 4 mio. kr. til formålet

 

 

Finansieringsmuligheder

I forbindelse med nærværende sag er det blevet drøftet om Kommunikationscenterets budget til aktiviteter efter skoletid på 1,4 mio. kr. kan overføres til STU. Såfremt budgetmidlerne hidtil i amtslig regi har været afsat til undervisningsformål, bør budgettet overføres til STU. Imidlertid er antallet af elever på Kommunikationscenteret også steget i perioden fra ca. 16 til 25 elever og dermed også udgifterne til fritidsdelen. Derfor er det ikke muligt at overføre 1,4 mio. kr. til STU.

 

Der har været drøftelser med de områder (Jobcenteret og Psykiatri og Handicap), der tidligere bidrog til løsning af denne opgave før lovændringen, og som ikke er blevet reduceret i budget i forbindelse med indførelsen af STU. Områderne kan imidlertid ikke bidrage til finansieringen.

 

ØA anbefaler, at der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2011. Anbefalingen af denne korrektion sker med det forbehold, at der i forlængelse af en efterfølgende politisk drøftelse af den interne finansiering vil kunne ske en modsatrettet teknisk korrektion til kassen fra de virksomheder, der forud for STU´s indførsel varetog opgaven. Det drejer sig primært om Psykiatri- og Handicapvirksomheden.

 

Efter drøftelser med lederen af kommunikationscenteret anbefaler fagsekretariatet for børn og skole, at takstbeløbet hæves fra 112.560 kr. / elev/ år til 150.000 kr. /elev / år., svarende til finansieringsbehovet øges med yderligere 1,4 mio. kr. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en teknisk korrektion på 2,2 + 1,4 = 3,6 mio. kr., da 1,8 + 3,6 = 5,4 mio. kr. vurderes at være den reelle udgift for undervisningen af 36 unge i 21 klokketimer pr. uge i 40 uger pr år. I øvrigt kan fagsekretariatet tilslutte sig ØA’ s anbefalinger og forbehold.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·        undervisningen af STU -elever justeres til 840 klokketimer pr. år svarende til minimumskravet i loven.

·        der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

 

Bilag

·        Virksomhedsleder Thomas Mogensen: ”Vedr. STU- tilbud på Kommunikationscenteret”

 

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2010:

Indstillingen anbefales til behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget.

 

Handicaprådet den 23. august 2010:

 Handicaprådet ønsker, at det sikres, at der fortsat er et helhedstilbud til de elever, som har behov herfor (elever med vidtgående behov).

Handicaprådet anbefaler, at sagen om serviceniveauet optages til fornyet drøftelse mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

De 4 repræsentanter fra DH-Bornholm fremsender desuden et notat, som de ønsker tilført sagen.

 

Administrativ tilføjelse efter høring i handicapudvalget den 23. august 2010:

I forlængelse af høringssvaret fra Handicaprådet, er Kommunikationscenterets heldagstilbud blevet drøftet af Børne- og Skolesekretariatet, Social- og Sundhedssekretariatet samt Økonomi og Analyse.

 

Der er enighed om, at et undervisningstilbud på kommunikationscenteret til 150.000 kr. pr. elev er et økonomisk fordelagtigt tilbud sammenholdt med andre tilbud. I følge KL koster STU i gennemsnit 207.000 kr. pr. elev på landsplan.

 

Med en undervisningsramme på 150.000 kr. pr. elev, samt en fritidsramme på 50.000 kr. pr. elev, kan serviceniveauet på Kommunikationscenteret fastholdes som det kendes i dag, dvs. et helhedstilbud.

 

Udgifterne til undervisningen (STU) budgetteres på UngeCenter Bornholm. Fritidsrammen budgetteres på kommunikationscenteret.

 

 Der er i 2010 afsat budget til 28 elever i fritidsdelen på Kommunikationscenteret. Såfremt elevtallet stiger ud over de 28 elever forudsættes det, at der tilføres kommunikationscenteret 50.000 kr. /elev/år.

 

Med 36 elever omfattet af STU vil det dermed udløse en budgetramme på 5,4 mio. kr., som medfører en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til STU.

 

Under den forudsætning at serviceniveauet ønskes fastholdt for 36 elever udløses en budgetramme på i alt 5,4 mio.kr. Der anbefales derfor en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til budget 2011 og overslagsår til Ungecenter Bornholm.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·        Det nuværende serviceniveau fastholdes således, at undervisningsudgiften pr. elev omfattet af STU fastsættes til 150.000 kr. elev (2010 prisniveau).

·        der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

·        Forslaget sendes til behandling i socialudvalget inden behandling i økonomi- og erhvervsudvalget

 

Bilag

·        Virksomhedsleder Thomas Mogensen: ”Vedr. STU- tilbud på Kommunikationscenteret”

·        Notat fra økonomi og analyse

·        Høringssvar fra handicaprådets 4 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer - Bornholm

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 12. august 2010

1.
Kommentarer fra Kommunikationscenteret vedr. finansiering af STU (DOC)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

2.
Notat fra Økonomi og analyse (DOC)

3.
Høringssvar fra handicaporganisationerne (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Tids - og handleplan for en offentlig debat om evalueringen af skolestrukturen

17.01.04P23-0002

Indledning

Den 19. august 2010 blev der offentliggjort en evalueringsrapport, der fremkommer med vurderinger og anbefalinger i forhold til skolestrukturen på Bornholm. Børne- og skoleudvalget ønsker, at rapporten bliver drøftet både politisk og blandt kommunens borgere med henblik på en politisk beslutning om hvilke af rapportens anbefalinger, der skal implementeres. 

Sagsbeskrivelse

Nedenfor følger et forslag til en tids - og handleplan for en offentlig debat om rapporten: ”Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet”:

 

Tid

Aktivitet

07. september 2010

Børne- og skoleudvalget beslutter en tids - og handleplan

08. september 2010, kl.19 til 21.00

Møde i samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen

13. september 2010, kl.17 til 20.00

Borgermøde for alle interesserede i Åkirkebyhallen

?

Møde Skole Nords distrikt

?

Møde Rønneskolens distrikt

?

Møde Hans Rømer Skolens distrikt

?

Møde Paradisbakkeskolens distrikt

26. oktober 2010

Børne- og skoleudvalget drøfter den videre proces

 

Møderne i skoledistrikterne tager udgangspunkt evalueringsrapportens vurderinger og anbefalinger: Formålet med møderne er at have en dialog om evalueringen samt eventuelt formidle evalueringens resultater til offentligheden

 

Økonomi

Udgifter til kaffe, vand og en sandwich ved borgermødet i Åkirkebyhallen afholdes af de afsatte midler til evaluering af skolestrukturen. Ved 100 deltagere vil prisen være 5.300 kr.

Indstilling

Områdechefen for børn - og skole indstiller at:

·        Forslaget til en tids - og handleplan drøftes med henblik på en beslutning om en debatproces.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Der afholdes borgermøde om folkeskolens fremtid med baggrund i evalueringsrapporten den 13. september 2010. Derudover inviterer de fire distriktsskoler til et møde med samme tema for forældre, elever og personale. Børne- og skoleudvalget er paneldeltagere ved møderne.

Møderne afholdes i tidsrummet kl. 19.00 til 21.00

Skole Nord: 30.september 2010

Rønneskolen: 5. oktober 2010

Hans Rømer Skolen: 7. oktober 2010

Paradisbakkeskolen: 12. oktober 2010

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Midtvejsevaluering af forsøg med ændret sammensætning af skolebestyrelserne

17.01.01P23-0001

Indledning

Undervisningsministeriet godkendte den 28. oktober 2009, at forsøget med en ændret sammensætning af skolebestyrelserne blev forlænget til 2014. Det er en betingelse for godkendelse af forsøgsordningen, at kommunen udarbejder en midtvejs - og slutevaluering. Midtvejsevalueringen er udarbejdet i forbindelse med den evalueringsrapport om skolestrukturen, der blev offentliggjort 19. august 2010. Der skal ligeledes foretages en slutevaluering. Resultaterne af slutevalueringen skal sendes til Undervisningsministeriet inden udgangen af 2014.

Sagsbeskrivelse

Midtvejsevalueringen indgår som nævnt i den samlede evaluering af skolestrukturen som punkt 2.3 i evalueringsrapporten: ” Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet.” Evalueringsspørgsmålet var: ”Hvordan de involverede parter oplever forsøget med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelse i forhold til effekten på nærdemokratiet på kommunens skoler”.  Konsulenternes vurderinger og anbefalinger er:

 

·        Der er lav interesse for og viden om skolebestyrelse og afdelingsråd blandt forældrene

·        Interessen stiger når der skal tages eller lige er taget kontroversielle beslutninger

·        KLK vurderer, at den lave interesse ikke skyldes distriktsmodellen.

·        Arbejdsdelingen mellem skolebestyrelse og afdelingsråd er uformel og uklar

·        Afdelingsrådet opleves som et ekstra led uden reel indflydelse, der er med til at forsinke beslutningsgangen.

·        Medlemmerne i afdelingsråd føler ikke, de har indflydelse på barnets skole

KLK anbefaler:

·        At kommunen overvejer en anden model for forældreinddragelsen i skolerne. 

Fra interviewrunden er fremkommet to forslag til modeller:

·        Konstruktionen fastholdes, men arbejdsdelingen og kompetencerne fordeles tydeligere mellem skolebestyrelsen og afdelingsrådet. Kan ikke gennemføres.

·        Afdelingsrådene nedlægges. Pladserne i skolebestyrelsen fordeles til de enkelte afdelinger. Der oprettes et nyt organ på den enkelte afdeling. Modellen vil kræve en dispensation for styrelsesreglerne i Folkeskoleloven.

 

Økonomi

Ingen, idet midtvejsevalueringen er en del af evalueringen af skolestrukturen.

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·        Evalueringsrapport og bilagsrapport sendes til Undervisningsministeriet, Afdelingen for grundskole - og folkeoplysning inden udgangen af 2010.

Bilag

·        Evaluering af den ændrede sammensætning af skolernes bestyrelse

·        Evaluering af den ændrede sammensætning af skolernes bestyrelse - bilagsrapport

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Evaluering- nærdemokrati (PDF)

2.
Evaluering - Nærdemokrati, bilagsrapport (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole

17.01.04P05-0005

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 25. februar 2010, at en endelig placering af Bornholms Heldagsskole skulle afvente en evaluering af distriktsmodellen. Denne evaluering foreligger nu.

Sagsbeskrivelse

”Arbejdsgruppen vedrørende en fremtidig placering af Heldagsskolen” har været samlet til møde og rundvisning henholdsvis den 3. og den 12. maj 2010 med henblik på at få afklaret om der skulle arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at placere Bornholms Heldagsskole på den tidligere Østermarie Skole.  Efter møderne blev det konkluderet, at mulighederne skulle undersøges.

 

Steenbergs Tegnestue Aps blev derefter anmodet om at udarbejde et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Heldagsskolen.

 

Tegnestuens forslag med økonomisk overslag vil blive forelagt ”Arbejdsgruppen vedrørende en fremtidig placering af Heldagsskolen” i et møde den 1. september 2010. Der forventes at foreligge en udtalelse fra arbejdsgruppen til mødet i BSU den 7. september.

 

Det videre arbejde med forslaget tænkes at følge denne tidsplan:

 

Dato

Aktivitet

30/08 2010

Steenbergs Tegnestue APS afleverer forslag og prisoverslag

01/09 2010

Arbejdsgruppen mødes og gennemgår forslaget kl. 15 til 17

07/09 2010

 

BSU behandler spørgsmålet om placering af Heldagsskolen

15/09 2010

Heldagsskolens bestyrelse og MED- udvalg samt handicaprådet afgiver høringssvar

28/09 2010

BSU behandler sagen efter høring

 

06/10 2010

ØKE

 

14/10 2010

KB

 

Økonomi

Den økonomiske ramme er fastsat af kommunalbestyrelsen. Rammen udgør efter seneste pris og lønfremskrivning 7.712.000 kr., hvoraf halvdelen er kvalitetsfondsmidler. Steenbergs Tegnestue Aps har kalkuleret prisen for en ombygning af den tidligere Østermarie Skole, så den kan anvendes til af Bornholms Heldagsskole til 7.650.000 kr.

 

 

Indstilling

Områdechefen for børn - og skole indstiller at:

·        Projektforslaget sendes i høring i Heldagsskolens bestyrelse og MED- udvalg samt handicaprådet.

·        Høringsfristen er fredag den 17. september 2010.

Bilag

Udtalelse fra arbejdsgruppen vedrørende en fremtidig bygningsmæssig placering af Heldagsskolen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt, idet høringsfristen fastsættes den 23. september 2010

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Udtalelse fra arbejdsgruppen vedrørende en fremtidig bygningsmæssig placering af Heldagsskolen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Forslag til ny organisering af specialpædagogisk team

28.09.00A00-0001

Indledning

På baggrund af BDO- Handleplan for BørneCenter Bornholm, samt kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011 foreslås hermed en ny model for organisering af specialpædagogisk team.

 

Forslaget er udarbejdet af arbejdsgruppen: ”Tidlig indsats dagtilbud”, som er nedsat under fagrådet for dagtilbud. Gruppen består af: 2 teamledere fra BCB, 1 pædagog Mælkebøtten, 1 faglig pædagogisk leder af dagplejen, 2 distriktsledere fra dagtilbud og den faglige konsulent for dagtilbud i Børne- og Skolesekretariatet.

 

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 1. juli 2010 BDO- Handleplan for BørneCenter Bornholm:

 

Delmål i handleplanen peger på:

·        Distriktsorganisering af arbejdet med børn og unge med særlige behov, herunder at specialpædagogisk team som udgangspunkt tilknyttes dagtilbudsdistrikterne, samt at de ø-dækkende specialistfunktioner fastholdes i PPR.

 

Kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011:

 

Børne- og skoleudvalget anbefalede den 1. juni 2010 fremsendelse af budgetbidrag på udvalgets politikområder herunder:

 

Forslaget er endvidere baseret på:

 

 

Specialpædagogiske ressourcer:

 

Som led i implementeringen af den økonomiske handleplan for BørneCenter Bornholm, er specialpædagogisk team blevet reduceret med to specialpædagoger. Følgende ressourcer indgår i forslaget til ny organisering:

 

·        10 specialpædagoger 37 timer/uge

·        2 specialpædagoger 30 timer/uge

·        Kronepulje: ”Tilskud til daginstitutioner/akutpulje” a´1. mio. kr.

·        Pulje til dækning af fravær mv. i spirepladser: 100.000 kr

·        X antal kr. til uddannelse mv.

 

Fordeling af børn i de enkelte dagtilbud (vuggestue- og børnehavebørn)

 

Fordelingen af ressourcer i forslag til ny model, sker på baggrund af de objektive børnetal i de enkelte distrikter og i de private dagtilbud. Herunder et overblik over hvor mange børn der passes i Regionskommunens fire distrikter, samt i de private dagtilbud. (opgjort pr. 31.7.2010)

 

·        Dagtilbud Nord: 19 pct.

·        Dagtilbud Midt: 17 pct.

·        Dagtilbud Vest: 26 pct.

·        Dagtilbud Øst: 13 pct.

·        Private Dagtilbud: 25. pct.

 

Forslag til ny organisering af specialpædagogisk team (se vedhæftede bilag):

 

Specialpædagogerne fordeles mellem de fire dagtilbudsdistrikter og i en ø-dækkende funktion. I distrikterne er specialpædagogerne ansat af og refererer til distriktslederen for dagtilbuddet. I den ø-dækkende funktion er specialpædagogerne ansat af og refererer til lederen af PPR.

 

Specialpædagoger i distrikterne:

I hvert distrikt etableres spirepladser som et tilbud til særligt sarte børn, som har behov for et længerevarende specialpædagogisk forløb. Barnet indgår med støtte i en almindelig børnehaves hverdag, en spireplads er en del af den samlede børnegruppe. Til spirepladserne er tilknyttet en fuldtids specialpædagog. Børnene anvises en spireplads via en visitationsprocedure i hvert enkelt distrikt baseret på fælles beskrevne visitationsregler.

 

I hvert distrikt er derudover en specialpædagog der varetager opgaver i det samlede distrikt, det kan være etablering af sproggrupper, samt konsultative og specialpædagogiske forløb.

 

Specialpædagoger i ø-dækkende funktion:

4 specialpædagoger forankres i PPR, hvoraf de 2 specialpædagoger er specialiseret i døve børn. Ved en forankring i PPR kan de indgå i et fagligt fællesskab med tale- og hørekonsulenterne.

2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. Ansøgning om og bevilling af støtte fra de ø-dækkende specialpædagoger, foregår igennem en beskrevet ansøgnings og visitationsprocedure.

 

 

Aspekter der er vigtige at forholde sig til ved omorganisering af specialpædagogisk team:

·        Det er vigtigt at bevare og videreudvikle de opnåede specialpædagogiske kompetencer

·        Etablering af netværk for specialpædagogerne

·        Den røde tråd, samarbejde mellem dagtilbud og skole

·        At det beskrives hvordan de lovbundne opgaver løses

 

 

Plan for videre proces:

 

September 2010:

·        Ad Hoc Med etableres med funktionsperiode 1. september til 31. december 2010, Tids- og handleplan for specialpædagoger følges. (bilag)

·        Distriktslederne for dagtilbud og leder af PPR udformer stillingsbeskrivelser for specialpædagogerne.

·        Arbejdsgruppen ”Tidlig indsats Dagtilbud”:

A) Beskriver spirepladser: Hvilke faglige krav stiller det til den afdeling hvor spirepladserne forankres? En specialpædagog fra specialpædagogisk team med erfaring i spirepladser inviteres

B) Hvordan løses eventuelle transportmæssige udfordringer i de geografisk store distrikter ved etablering af spirepladser?

C) Beskriver hvordan de lovbundne opgaver i forhold til sprogvurdering og sprogstimulering løses.

·        På baggrund af de objektive børnetal udarbejdes forslag til fordeling af de specialpædagogiske ressourcer mellem dagtilbudsdistrikter og PPR: Ansvarlig er områdechef for Børn- og Skole.

 

Oktober 2010:

·        Arbejdsgruppen ”Tidlig indsats dagtilbud” udformer forslag til netværksdannelse for specialpædagogerne, herunder forslag til netværk imellem specialpædagoger i dagtilbud og skole.

 

Januar 2011: Ny organisering træder i kraft.

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Forslag til ny organisering af specialpædagogisk team, samt plan for videre proces godkendes.

 

Bilag

·        Skema: Forslag til ny organisering af specialpædagogisk team

·        Tids- og Handleplan for omorganisering af specialpædagogisk team

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Skema: Forslag til ny organisering af specialpædagogisk team (DOC)

2.
 Tids- og Handleplan for specialpædagoger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Tids- og handleplan for den fremtidige organisering af det nuværende Børnecenter Bornholm

00.15.10A26-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 1. juli 2010, at der skal forelægges en tids - og handleplan for implementeringen af en ny organisering af det nuværende Børnecenter Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Tid

Handling

12/8

Skitse til ramme for den nye struktur klar til præsentation for MED-udvalget i BCB

13/8

Med-udvalgs møde i BCB: Ramme præsenteres, procesplan for personalefordeling drøftes

27/8

BSU sagsfrist

6/9

Første møde vedrørende budgetmodel

7/9

BSU møde, tids- og handleplan forelægges for BSU

8/9

Processen for fordeling af personale sættes i værk

 

Forventningsafstemningsmøder med samarbejdsparter omfattende distriktsskoler, specialskoler, daginstitutioner, UU, Familieplejen Bornholm, bornholmske opholdssteder

15/ 10

Afklaring af specialinstitutionernes placering. Med specialinstitutionerne forstås: Kildebakken, Dybdal, Heldagsskolen, 10.klasseCenter Bornholm samt Mælkebøtten

15/10

Lokaleproblematikken er afklaret. Herunder finansiering af ombygninger og driftsudgifter. Renoveringer og installationer skal være klar den 1/1 2011

1/12

Personalefordelingsprocessen er afsluttet

1/12

Vedr. de nye budgetmodeller:

·        budgettet for 2011 fordelt på de to nye virksomheder

·        Følgeudgifternes ramme er beskrevet med virkning fra 1. januar 2011

 

3/12- 31/12

Modellen for tværfagligt samarbejde og den ”Tværfaglige håndbog” konsekvensrettes i forhold til den nye struktur

31/12

Der skal være fundet løsninger på følgende emner:

·       Entydig sagsbehandlertilknytning for familier med børn på flere skoler

·        Sikring af en koordinering af de to sæt af visitationsopgaver. (undervisning/social)

·        Præcisering af hvor mange stillinger der skal indgå i en bufferfunktion, der samler op i særligt vanskelige sager, akutte situationer og ved fravær

·        Hvilke distrikter tager sig af de private skoler og daginstitutioner?

·        Medarbejderne i de tre distrikter uden for Rønne skal primært arbejde på skolernes og dagtilbuddenes afdelinger, men har også brug for, at kunne arbejde ud fra en base, hvorfra arbejdet kan koordineres. Distriktslederen for de tre distrikter har kontor på basen.

·        Tilgængelighed for handicappede. Der kan være risiko for "udstilling", når forældresamtaler mv. skal foregå på skolen. Det skal der tages højde for.

·        Løsning af sikkerhedsmæssige forhold ved møder med potentielt farlige klienter.

·        Mulighed for bestilling af mødeforplejning

 

1/1 2011

Den nye struktur sættes værk

 

Økonomi

Der må påregnes udgifter til indretning af arbejdspladser i de fire skoledistrikter. Udgifterne er endnu ikke færdigkalkulerede.

Indstilling

Områdechefen for børn – og skole indstiller at:

·        Tids – og handleplanen godkendes

·        Notatet: ”Fremtidig organisering af BCB pr. 1. januar 2011” er udgangspunktet for det videre arbejde

Bilag

Notat vedr. en fremtidig organisering af Børnecenter Bornholm

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstillingen tiltrådt, idet der tages udgangspunkt i notatets model B, der opererer med to distriktsledere

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Fremtidig organisering af BCB pr. 1. januar 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Opfølgning på budget for Børnecenter Bornholm (BCB)

00.30.10Ø09-0079

Indledning

Børne- og Skoleudvalget har anmodet om en månedlig opfølgning på budgettet for BCB.

Sagsbeskrivelse

Opfølgningen tager udgangspunkt i den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2010. Der vil endvidere blive foretaget en gennemgang og vurdering af de hidtil foreslåede og gennemførte tiltag med henblik på en fremadrettet budgetoverholdelse.

 

Virksomhedslederen og økonomichefen for Børnecenter Bornholm deltager i behandlingen af dette punkt.

Økonomi

En økonomisk oversigt vil foreligge ved mødets begyndelse

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

·       

Bilag

Eventuelle bilag udleveres ved mødets begyndelse.

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Økonomiopfølgningen taget til efterretning

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Punkt 13: Bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010: