Dagsordenspunkter

  åbent 1 Opfølgning på budget for BørneCenter Bornholm (BCB)
  åbent 2 Evaluering af taxametermodellen på skoleområdet 2010
  åbent 3 Efterårets dialogmøder på Børne- og Skoleudvalgets områder
  åbent 4 Bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole - anlægsbevilling
  åbent 5 Nedlæggelse af Sirius
  åbent 6 Forslag til revideret børnepolitik efter høring
  åbent 7 Forslag til revideret ungepolitik efter høring
  åbent 8 Orientering fra medlemmerne
  åbent 9 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Opfølgning på budget for BørneCenter Bornholm (BCB)

00.30.10Ø09-0079

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

1

 

Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget (B)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har anmodet om en månedlig opfølgning på budgettet for BCB.Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·       

 

Børne- og skoleudvalget 28. september 2010:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget fik den 7. september 2010 forelagt den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2010.

 

Opfølgningen tager udgangspunkt i en korrigeret administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli 2010.

 

Der vil endvidere blive foretaget en gennemgang og vurdering af de hidtil foreslåede og gennemførte tiltag med henblik på en fremadrettet budgetoverholdelse.

 

Økonomichefen for Børnecenter Bornholm deltager i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomiske konsekvenser

En økonomisk oversigt vil eftersendes.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. september 2010

1.
Økonomisk oversigt BCB (PPT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Evaluering af taxametermodellen på skoleområdet 2010

17.02.00P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

2

 

Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. maj 2009 et kommissorium for evaluering af taxametermodellen på skoleområdet. Den 25. februar 2010 godkendte kommunalbestyrelsen en række ændringer og præciseringer af kommissoriet. Den vedlagte evalueringsrapport er udarbejdet af Børne- og Skolesekretariatet i perioden marts – september 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·        evalueringsrapporten til udvalgets drøftelse

 

Børne- og skoleudvalget 28. september 2010:

Evalueringen af taxametermodellen tages til efterretning og indgår i Børne- og skoleudvalgets videre arbejde med skolestruktur.

Sagsfremstilling

Ved udarbejdelse af kommissoriet i maj 2009 blev der godkendt en række temaer, der skulle danne grundlag for evaluering af taxametermodellen.

Indførelsen af taxametermodellen skete på baggrund af budgetvedtagelsen for 2006, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at indarbejde en besparelse på 500.000 kr. i en ny tildelingsmodel på skoleområdet.

Taxametermodellen regulerer den overvejende del af skolernes ressourcetildeling via det konkrete elevtal. Det var derfor klart, at der med indførelse af modellen ville være skoler, der ved overgangen fra den hidtidige klassetildelingsmodel til den ny elevtaxametermodel ville få reduceret deres budgetramme, mens andre ville få forøget budgetrammen.

Vedlagt ”Evaluering af taxametermodel – Bornholms Regionskommunes Skolevæsen – september 2010”, der analyserer de forhold, der indgår i kommissoriet.

 

Rapporten er opdelt i 5 kapitler.

Den indeholder en beskrivelse af budgettildelingsmodeller og demografimodeller. Endvidere beskrives den tidligere og den nuværende tildelingsmodel samt en række nøgletal vedr. elev- og klassetal, klassekvotienter og ledelsestid. Endelig foretages en vurdering af den økonomiske bæredygtighed for de enkelte skoler/afdelinger.

Nedenstående ses de vurderinger og anbefalinger, der fremgår af rapportens kapitel 5.

(kommissoriet er nummereret og angivet med kursiv).

 

1.     En vurdering af de økonomiske konsekvenser ved en klassetildelingsmodel og en ”pengene følger barnet” model set i forhold til tilpasningen af den demografiske udvikling.

Vurdering og anbefaling:

 

Kommuneniveau:

Med baggrund i beregningerne foretaget på skoleåret 2009/2010 kan det udledes, at en budgettildeling gennem klassetildelingsmodellen ikke i samme grad som taxametermodellen nedjusterer skolernes budgetter i takt med det faldende elevtal.

De økonomiske konsekvenser af en budgettildeling gennem en klassetildelingsmodel ville indebære en udvidelse af skolernes samlede budgetramme med 2,2 mio. kr. 

Den nuværende demografimodel nødvendiggør en budgettildelingsmodel på skoleområdet, der reducerer den samlede ramme for skolevæsenet som taxametermodellen gør i budgettildelingen til skolerne. Dette er nødvendigt for at holde ressourcetildelingen indenfor den samlede budgetramme på skoleområdet. 

 

Skoleniveau:

Den demografiske udvikling for de 6 – 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende tendens. Såfremt der vedvarende oprettes børnehaveklasser på alle afdelinger, vil der med det faldende børnetal blive dannet flere og flere klasser, der ikke er økonomisk bæredygtige.

Med en budgettildeling gennem taxametermodellen er det vigtigt at optimere klasserne, således at små og økonomisk dyre klasser kan undgås i størst muligt omfang.

 

2.     Vurdering af, om en reduktion af afdelinger fremadrettet kan bidrage til øget bæredygtighed. I vurderingen indgår indtægter og udgifter afdeling for afdeling, om nogle afdelinger alene kan eksistere i kraft af at indgå i et distriktsfællesskab samt hvilke muligheder der gives for holddeling, specialundervisning, støtte og inkludering af elever med særlige behov samt vikarordninger.

Vurdering og anbefaling:

 

På skoleniveau ses det, at to af distrikterne kan levere det definerede serviceniveau indenfor taxametermodellens budgettildeling.

På disse skoler er der dog afdelinger, der isoleret set ikke er bæredygtige i forhold til det definerede serviceniveau.

 

I og med at taxametermodellens budgettildeling i høj grad er elevafhængig, findes svaret på den manglende bæredygtighed i afdelingernes klassekvotienter. Afdelingerne med lave klassekvotienter kan ikke i sig selv opfylde det definerede serviceniveau.

De lave klassekvotienter er også den bagvedliggende forklaring på, hvorfor Skole Nord og Hans Rømer Skolen mangler henholdsvis 2,0 og 1,6 mio. kr. i det taxametertildelte budget for at kunne levere det definerede serviceniveau (klassetildelingsmodel).

Ud fra et økonomisk synspunkt vil en reduktion af antallet af afdelinger medvirke til øget bæredygtighed, da det vil øge de gennemsnitlige klassekvotienter samtidig med, at der vil kunne reduceres i de faste udgifter (ledelse, administration, teknisk service m.v.)

 

3.     En sammenligning af ledelsestiden 1. august 2007 og tiden til ledelse 1. august 2010.

 

Samlet set for skolevæsenet er ledelsestiden reduceret med 1,38 fuldtidsstilling.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. september 2010

1.
Evalueringsrapport taxametermodel september 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Efterårets dialogmøder på Børne- og Skoleudvalgets områder

00.01.00Ø02-0126

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

3

 

Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget (B)

Resumé

Planlægning af efterårets dialogmøder med virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område. Herunder fastlæggelse af mødedatoer samt dagsorden til møderne

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·        Efterårets dialogmøder afholdes på følgende dage:

o       Torsdag den 28. oktober 

o       Onsdag den 3. november

o       Torsdag den 4. november

·        Udvalget godkender forslag til dagsorden for efterårets dialogmøder

 

 

Børne- og skoleudvalget 28. september 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011 skal Børne- og Skoleudvalget i perioden medio oktober til ultimo november afholde dialogmøder med virksomhederne på udvalgets område.

 

På dialogmøderne i efteråret skal den enkelte virksomhed give fagudvalget en status på 2010 som samtidig er en mundtlig opfølgning på 2010-aftalen. Herefter drøftes sammenhænge mellem de vedtagne mål og økonomi for den enkelte virksomhed, herunder hvordan virksomheden vil udmønte de politiske mål i 2011.

Udvalget besluttede på mødet den 2. februar 2010, at efterårets dialogmøder afholdes med den enkelte virksomhed.

 

Forslag til dialogmøder efteråret 2010:

Dato

Tidspunkt

Virksomhed

Lokale

Torsdag den 28. oktober

kl. 17.00 – 17.45

kl. 17.45 – 18.30

kl. 19.00 – 19.45

kl. 19.45 – 20.30

kl. 20.30 – 21.15

Dagtilbud Vest

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Nord

Dagtilbud Øst

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Mødelokale A, Ullasvej 23

Onsdag den 3. november

kl. 17.00 – 17.45

kl. 17.45 – 18.30

kl. 19.00 – 19.45

kl. 19.45 – 20.30

kl. 20.30 – 21.15

Rønneskolen

Hans Rømer Skolen

Skole Nord

Paradisbakkeskolen

Ungecenter Bornholm

Mødelokale A, Ullasvej 23

Torsdag den 4. november

kl. 16.15 – 17.00

kl. 17.00 – 17.45

kl. 17.45 – 18.30

kl. 19.00 – 19.45

kl. 19.45 – 20.30

kl. 20.30 – 21.15

BørneCenter Bornholm

Mælkebøtten

Kildebakken

Løvstikken

Bornholms Ungdomsskole

Bornholms Heldagsskole

 

Mødelokale A, Ullasvej 23

 

Det er på dialogmøderne i efteråret, at der drøftes udkast til virksomhedsaftalen for 2011. Virksomhedsaftalerne for 2011 skal indeholde en beskrivelse af hvordan de politiske mål forventes udmøntet og behandles på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 30. november 2010.

 

Der foreslås følgende dagsorden til dialogmøderne:

      Kort orientering om B2011 på udvalgets område – herunder også de politiske målsætninger

      En status på 2010 – herunder en mundtlig opfølgning på virksomhedsaftalen for 2010

      Med baggrund i oplæg fra virksomhedslederen på 5-10 minutter drøftes virksomhedens forslag til udmøntning og opfølgning på de politiske mål i 2011

      Ændring af bevillingsniveau – fra bevillinger på virksomhedsniveau til bevillinger på udvalgsniveau

      Evt.

 

Af hensyn til virksomhedernes mulighed for at arbejde med udmøntning af de politiske mål, anbefales det at virksomhederne efter udvalgsmødet igangsætter et arbejde med målsætningerne som de foreligger forud for den endelige budgetvedtagelse. Herved sikres MED-udvalg og brugerbestyrelsers inddragelse i arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole - anlægsbevilling

17.01.04P05-0005

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 7. september 2010 at sende et skitseforslag til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole i høring i Heldagsskolens bestyrelse og i handicaprådet. Høringssvarene foreligger nu. Dermed er grundlaget til stede for at træffe en beslutning om en bygningsmæssig placering af Bornholms Heldagsskole – herunder meddelelse af anlægsbevilling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a.       den endelige placering af Bornholms Heldagsskole bliver på den tidligere Østermarie Skole

b.      der gives en anlægsbevilling på 7.650.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole

c.       udgiften på 7.650.000 kr. finansieres med 3.825.000 kr. fra det i budgettet afsatte rådighedsbeløb og med 3.825.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d.      anlægsbevillingen gives til Bornholms Heldagsskole under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og skoleudvalget 28. september 2010:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen af en ny skolestruktur den 29. november 2007 besluttede kommunalbestyrelsen at samle Heldagsskolens tre Rønne afdelinger på Søndermarksskolen og at villaerne skulle sælges. I sit møde den 18. december 2008 besluttede kommunalbestyrelsen efter forældrehenvendelser at udskyde en placering af Bornholms Heldagsskole på Søndermarksskolen. Derefter har alternative muligheder for en placering været undersøgt i en arbejdsgruppe. Den 25. februar 2010 besluttede kommunalbestyrelsen, at en endelig placering af Bornholms Heldagsskole skulle afvente en evaluering af distriktsmodellen. Denne evaluering foreligger nu.

”Arbejdsgruppen vedrørende en fremtidig placering af Heldagsskolen” har været samlet til møde og rundvisning henholdsvis den 3. og den 12. maj 2010 med henblik på at få afklaret om der skulle arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at placere Bornholms Heldagsskole på den tidligere Østermarie Skole. Efter møderne blev det konkluderet, at mulighederne skulle undersøges.

 

Steenbergs Tegnestue Aps blev derefter anmodet om at udarbejde et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Heldagsskolen.

 

Tegnestuens forslag med økonomisk overslag blev forelagt ”Arbejdsgruppen vedrørende en fremtidig placering af Heldagsskolen” i et møde den 1. september 2010. Arbejdsgruppen var umiddelbart positiv.

 

Den 7. september 2010 besluttede Børne- og Skoleudvalget at sende et skitseforslag til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole i høring i Heldagsskolens bestyrelse og i handicaprådet.

 

Den 9. september holdt Bestyrelsen for Heldagsskolen møde på tidligere Østermarie Skole og gennemgik der skitseforslaget og besigtigede herefter bebyggelsen med henblik på at afgive et høringssvar. Bestyrelsen har udelukkende forholdt sig til om bebyggelsen med skitseforslag er egnet til en placering af Heldagsskolen på den tidligere Østermarie Skole.

 

Bestyrelsen er enig og alle medlemmer har tiltrådt høringssvaret.

 

”Bestyrelsen stiller sig meget positiv over for skitseforslaget som helhed. De enkelte delafdelinger har mulighed for at blive videreført i ”egne områder” og med tilstrækkelig plads i tidssvarende lokaler. Skitseforslaget imødekommer i det væsentlige de ønsker de enkelte afdelinger har fremsat. Hertil kommer, at der findes fællesfaciliteter så som musikrum, natur- og tekniklokaler, sløjdlokale, bibliotek, teatersal/fællesrum til større arrangementer, gode udeområder med mange muligheder inkl. sportsfaciliteter.

Det ser bestyrelsen som et væsentligt positiv for Heldagsskolen. I skitseforslagets økonomiske overslag ses der ikke indgå beløb til:

Nedrivning af cykelbygning, nødvendig udskiftning af ydre bygningsskader, anlæggelse af legeplads og opdeling af udeområder således at infrastrukturen kan opretholdes.

Disse forhold finder bestyrelsen at det er nødvendigt at sikre økonomisk, således at opgaverne kan løses forud for en indflytning. Bestyrelsen finder desuden at området for nuværende Apennina (kælder D) bør istandsættes på lige vilkår som de andre områder. D.v.s bedre lysforhold, ventilation, udskiftning af gulv, således at afdelingen får et acceptabelt indeklima. Med ovenstående bemærkninger kan bestyrelsen således tiltræde forslaget.”                

 

Høringssvaret fra Handicaprådet mailes så snart det modtages.

 

Økonomiske konsekvenser

Steenbergs Tegnestue Aps har kalkuleret prisen for en ombygning af den tidligere Østermarie Skole, så den kan anvendes til af Bornholms Heldagsskole til 7.645.746 kr.

Kommunalbestyrelsen afsatte den 30. juni 2008 en pulje med rådighedsbeløb på i alt 3.856.000 kr. til bygningsændringer i forbindelse med den ændrede skolestruktur.

Den økonomiske ramme udgør således 7.712.000 kr., idet halvdelen af udgiften kan finansieres via tilskud fra kvalitetsfonden.

Anlægsudgiften til ombygningen på 7.650.000 kr. kan dels finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb og dels med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Den resterende økonomiske ramme vil herefter udgøre 62.000 kr.

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. september 2010

1.
Heldagsskolen Østermarie Økonomisk overslag september 2010 (PDF)

2.
Tegninger Heldagsskoleprojekt Østermarie (PDF)

3.
høringssvar fra bestyrelsen Heldagsskolen (DOC)

4.
Høringssvar fra Heldagsskolens MED-udvalg vedr. Østermarie Skole (DOC)

5.
Høringssvar handicapråd vedr. Heldagsskoleplacering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Nedlæggelse af Sirius

27.03.00A21-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

5

 

Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

BørneCenter Bornholm har gennemført en række overvejelser om fremtidig pladsstrategi. Det vurderes bl.a.., at behovet for behandlingspladser for den aldersgruppe Sirius dækker, er meget lille.

 

De konkrete overvejelser tager udgangspunkt i en antagelse om, at flere af de børn som er anbragt på Sirius ikke har større vanskeligheder end at de kan anbringes i en plejefamilie.

 

Desuden var nedlæggelse af Sirius et af tiltagene til sikring af fremadrettet budgetoverholdelse for BørneCenter Bornholm.

 

Kristendemokraterne ved Bjarne Hartung Kirkegaard foreslår, at Sirius fortsætter men, at institutionens formål ændres fra: ”Sirius er en behandlingsinstitution for 7 -12 årige børn med psykosociale problemer”.

Ændres til: Sirius er en institution for udsatte 4 – 12 årige børn med bl.a. psykosociale problemer. Sirius arbejder også med afklaringsforløb, forældrekompetenceforløb, weekendaflastning og familiebehandling


Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

Børne- og skoleudvalget 28. september 2010:

Indstillingen anbefales, idet der som tidligere besluttet ses på en samlet løsning for aldersgruppen 0-18 år både for kommunale døgninstitutionspladser samt hybelordning, og muligheden for en ny placering af legepladsen undersøges.

Sagsfremstilling

Flere forhold er af betydning i forhold til beslutningen om nedlæggelse af Sirius.

 

At forudsige fremtidige behov og p.t., skulle udarbejde en samlet plan for børn og unge mellem 3- og 18 år anses af både BørneCenter Bornholm og Børne og Skolesekretariatet som værende forbundet med stor usikkerhed.

 

Behovet for bestemte typer af tilbud varierer. Hvorfor mere fleksible tilbud, muligheden for hurtigt at variere indhold og tilpasse i nuværende tilbud, så de kan løse skiftende opgaver, vil være at foretrække.

 

Der er sket en tilpasning af Hybelordningen, så den nu kan dække en del af pladsbehov for 15 til 18 årige, som før blev varetaget af Phønix. Arbejdet omkring tilpasning af Phønix er endnu ikke iværksat.

 

En beskrivelse af alle tilbud i det såkaldte ydelseskatalog er under udarbejdelse, og døgninstitutioner/ opholdssteder er allerede beskrevet på Tilbudsportalen.

 

Men beskrivelser forholder sig kun delvis til det pædagogiske indhold og om de nødvendige kvalifikationer er til stede i tilbuddet og giver derfor ikke et objektivt billede af institutionernes/opholdsstedernes indhold.

Det vil derfor være svært at sammenholde oplysninger om to tilbud ud fra portalen.

 

Øvrige tilbud f.eks. tilbud rettet mod familien er ikke beskrevet på portalen.

 

For børn og unge er der på anbringelsesområdet p.t. følgende lokale tilbud.

Kommunale: Løvstikken, Sirius, Phønix og Hybelordningen

Private: Plejehjemsforeningen Bornholm, Skovklubben,  Aspi, Lyspunktet, Pilevangen, Højager, Højlyngen, Kærnehusene, Sozial Service  og Krummeled.

 

Demografi, øget fokus på forebyggende og inkluderende indsatser må antages, over tid, at reducere behovet for pladser i de nuværende anbringelsestilbud.

 

I juni 2010 vedtog Folketinget Barnets Reform. Af §68, stk. 2. fremgår det, at kommunen skal vælge det anbringelsessted, som bedst imødekommer barnets behov. Samt lægge vægt på stedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder vurdere om en anbringelse i en plejefamilie, er mest hensigtsmæssigt.

 

Der lægges op til at børn har behov for nære og stabile voksenkontakter under anbringelsen, hvilket antages bedst kan opnås i en plejefamilie.

 

Satspuljepartierne har med aftalen om Barnets Reform lagt op til, at der skal ske en styrkelse af plejefamilieområdet. Det kan bl.a. ske gennem oprettelse af en ny type plejefamilier, ”kommunale familieplejere”, for behandlingskrævende børn. Disse familier skal have øget uddannelse og supervision, ligesom der skal være klarhed over deres ansættelsesforhold.

 

Desuden lægges op til, at flere børn anbringes hos voksne de kender, fra familien eller netværket.

 

Det må derfor antages, at efterhånden som Barnets reform implementeres vil behovet for anbringelsespladser på døgninstitutioner/ opholdssteder falde. Til fordel for øget forebyggende indsats, samt brug af slægtspleje og professionelle plejefamilier.

 

Servicestyrelsen planlægger afholdelse af regionale møder for politikere og direktører om Barnets reform ultimo 2010, og rammerne for ”professionelle plejefamilier”, som indgår som et nyt element i Barnets Reform vil der skulle arbejdes med og tages stilling til i foråret 2011.

 

 

Belægning

Belægningen på Sirius, målt som gennemsnit for måneden, har i 2010 været:

1.      Januar     7 børn  

2.      Februar    5 børn

3.      Marts       6 børn  

4.      april         6 børn

5.      Maj          4 børn

6.      juni          4 børn

7.      juli           4 børn

8.      August      1 barn

9.      september 1 barn.

Belægning gennemsnit for 2010: 4,22

Økonomi

Den faktiske pladspris på Sirius har i perioden 2004 til 2009 svinget mellem 672.182 kr.- og 848.620kr. Om året.

 

En endelig aftale mellem KL og de faglige organisationer, omkring aflønning af professionelle plejefamilier, er ikke på plads på nuværende tidspunkt.

 

P.t. er prisen på Bornholm for en plejefamilie, hvor den ene voksne går hjemme og derfor har det som erhverv:

12 (mdr.)x 7 (vederlag) x 3709 kr. =                              311.556,- kr

365 (dage) x 159 kr. omkostningsdel (skattefri)               58.035,- kr.

Div. engangsydelser, f.eks. tilskud til ferie, kørsel     CA.     5.409,- kr.

Eksempel på udgift -                                                       375.000,- kr.

 

7 x plejevederlag er minimumsprisen hvis en voksen går hjemme. I sjældne tilfælde er aflønningen højere.

 

En ændring i anbringelsesmønsteret med en styrkelse af plejefamilieområdet vil medføre en væsentlig besparelse

 

De økonomiske konsekvenser for ændret anvendelse af Sirius som skitseret af Kristendemokraterne, er vanskelig at opgøre, men en stor del af omkostningerne er personaleudgifter og disse er bundet op på at dække døgnets timer. Der vil derfor kun i begrænset omfang kunne forventes, at personalet kan indgå i andre funktioner, selv i perioder med få børn indskrevet. Ligesom det vil være vanskeligt at hente besparelser på driften, i forhold til nuværende budget.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til revideret børnepolitik efter høring

00.01.00K04-0018

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

6

 

Hvem beslutter

Børne – og Skoleudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 1. juni 2010 at sende et forslaget til en revideret Børnepolitik i høring. Høringssvarene foreligger nu.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        Forslaget til revideret børnepolitik godkendes

·        Børnepolitikken præsenteres på kommunens hjemmeside. Omkostningen til udarbejdelse af præsentationen holdes indenfor en ramme på maksimalt 15.000 kr., der finansieres af sekretariatspuljen for område 1, 2 og 3

 

Børne- og skoleudvalget den 28. september 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Børne- og skolesekretariatet. Det foreslås, at den nuværende børnepolitik tilføjes et nyt punkt 5 i afsnittet ”Helhed og sammenhæng”, hvori Bornholms Regionskommune fremover beskriver den særlige indsats, der gøres i forhold til børn og familier med særlige behov. Rent praktisk indsættes et link i børnepolitikken til denne beskrivelse.

 

Endvidere skal børnepolitikken og den måde den udmøntes på kunne findes på www.brk.dk. Det foreslås, at politikken præsenteres på en sådan måde, at offentligheden let kan finde både politikken, men også de konkrete udmøntninger af politikken. F.eks. vil dagtilbud og skolers udmøntning af politikken kunne læses i ”Status på tilsynsbesøgene i dagtilbuddene” eller i ”Skolernes kvalitetsrapporter”. Andre udmøntninger vi kunne læses i aftaleopfølgningerne og i ”Status på tilsyn på døgnområdet”

 

Der er i alt indkommet ni høringssvar. Fire svar tager forslaget til revideret børnepolitik til efterretning uden bemærkninger. Rønneskolen efterlyser blandt andet en mere ambitiøs, klarere og mere forpligtende politik og foreslår at en bredere sammensat arbejdsgruppe udarbejder børnepolitikken næste gang, den skal revideres. Dagtilbud Midt finder forslaget for uforpligtende, især i forhold til børn med særlige behov. Desuden ønsker man vippeordningerne nævnt i forbindelse med sammenhængen mellem pædagogiske læreplaner /læseplaner i dagsinstitutioner, skole og skolefritidstilbud. Kildebakken opfatter børnepolitikken som en styrkelse af indsatsen over for børn og unge med særlige behov. Dagtilbud Vest tager forslaget til efterretning med en bemærkning om, at arbejdet med børn med særlige behov ikke skal ske på bekostning af kvaliteten af det samlede pasningstilbud. Hans Rømer Skolen gør opmærksom på, at knappe ressourcer kan være en begrænsning for at udfolde børnepolitikken fuldt ud i forhold til forebyggelse og inklusion.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til design af bidrag til kommunens hjemmeside forventes at kunne holdes indenfor en ramme på maksimalt 15.000 kr., der finansieres af sekretariatspuljen for område 1, 2 og 3

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. september 2010

1.
Oversigt over høringssvar (DOC)

2.
Høringssvar fra BCB børnepolitk (DOC)

3.
Hringsvar fra BCB vedr. børnepolitikken (DOC)

4.
Forslag til Børnepolitik for perioden 2010 til 2014 (DOC)

5.
Høringssvar - Forslag til en revideret børnepolitik for perioden 2010 til 2014 (DOC)

6.
Forældrebestyrelsen og MED-udvalget (MSG)

7.
Høringssvar - børnepolitik (MSG)

8.
Høringssvar Rønneskolens skolebestyrelse (DOC)

9.
Høringssvar bestyrelsen i distrikt Midt (DOC)

10.
Høringssvar fra Kildebakken (DOC)

11.
Høringssvar vedr. børnepolitik (MSG)

12.
Høringssvar fra dagtilbud Vest (DOC)

13.
høringssvar fra Hans Rømer Skolen (DOC)

14.
Høringssvar fra Skolebestyrelsen Skole Nord (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag til revideret ungepolitik efter høring

00.01.00K04-0017

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Børne- Skoleudvalget besluttede i sit møde den 1. juni 2010 at sende et forslag til en revideret ungepolitik i høring. Høringssvarene foreligger nu.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        Forslaget til revideret ungepolitik godkendes

·        Ungepolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der udarbejdes en præsentation. Udarbejdelsen må maksimalt koste 15.000 kr. finansieret af sekretariatspuljen for område 1, 2 og 3.

Børne- og Skoleudvalget den 28. september 2010:

Indstillingen anbefales med enkelte redaktionelle ændringer.

 

Sagsfremstilling

Forslaget til en revideret ungepolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Børne- og skolesekretariatet. Det foreslås, at afsnittet om udviklingsmuligheder tilføjes et nyt punkt 2, der understreger vigtigheden af, at alle unge gøres parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. 

 

Endvidere skal ungepolitikken, og den måde den udmøntes på kunne findes på www.brk.dk. Det foreslås, at politikken præsenteres på en sådan måde, at offentligheden let kan finde både politikken, men også de konkrete udmøntninger af politikken.

Der er indkommet i alt syv høringssvar. Handicaprådet, Paradisbakkeskolen og Skole Nord har ingen bemærkninger til forslaget.

 

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling har heller intet at bemærke, dog er der et ønske om, at der under Sundhed, pind 2 i stedet for ordet selvcentrerende kommer til at stå -sig selv nok(I lighed med Børnepolitikken). Endvidere et ønske om, at der under Udviklingsmuligheder, pind 5 tilføjes følgende: Sikrer, at alle unge uanset køn, socialog kulturel baggrund.

 

Rønneskolen efterlyser blandt andet en mere ambitiøs, klarere og mere forpligtende politik og foreslår, at en bredere sammensat arbejdsgruppe udarbejder ungepolitikken næste gang, den skal revideres.

 

BørneCenter Bornholm bemærker, at der i afsnittet ”Udviklingsmuligheder” er foreslået ”2. Arbejder på at gøre alle unge uddannelsesparate”. Børnecenteret finder, at problemstillingen er bredere og ikke kun handler om den unges uddannelsesparathed, men i ligeså høj grad om uddannelsesinstitutionernes parathed til at modtage unge med forskellige forudsætninger. Derfor foreslår børnecenteret, at følgende formulering anvendes: ”2. Arbejder på at gøre alle unge uddannelsesparate og uddannelsesinstitutionerne ungeparate.”

 

Skolebestyrelsen ved Kildebakken tager forslag til ungepolitik til efterretning. Skolebestyrelsen ser frem til, at ungepolitikken kan hjælpe de unge med at få et sammenhængende ungdomsliv, og at den røde tråd er synlig for både forældre og de unge.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til design af en præsentation af ungepolitikken på kommunens hjemmeside forventes at kunne holdes indenfor en ramme på 15.000 kr., der finansieres af sekretariatspuljen for område 1, 2 og 3.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 28. september 2010

1.
Ungepolitik i høring (DOC)

2.
Høringssvar - Forslag til revideret ungepolitik for perioden 2010 til 2014 (DOC)

3.
Forældrebestyrelsen og MED-udvalget (MSG)

4.
Høringssvar Rønneskolens skolebestyrelse (DOC)

5.
Høringssvar fra BørneCenter Bornholm (DOC)

6.
Høringssvar fra Kildebakken (DOC)

7.
Høringssvar fra Skolebestyrelsen Skole Nord (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

8

 Indstilling og beslutning

Børne- og skoleudvalget 28. september 2010:

Der afholdes ekstraordinært Børne- og skoleudvalgsmøde den 5. oktober 2010 kl. 17.00.

Regionalt fyraftensmøde om Barnets Reform den 11. november 2010.

Ønske om udarbejdelse af årshjul/arbejdsprogram primo 2011.

Tilbagemelding fra konference ikke bare tålt ophold.

Ønske om afklaring om magtanvendelse.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

28-09-2010

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 28. september 2010: