Referat
Børne- og Skoleudvalget
26-10-2010 kl. 15:00
Ullasvej 23, Rønne, lokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Evaluering af distriktsstruktur på dagtilbudsområdet
  åbent 3 Tilbud om et sundt frokostmåltid til børn i Dagtilbud Bornholm
  åbent 4 Forslag om tilknytning af dagplejer til Gudhjem Børnehave
  åbent 5 Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper - tillægsbevillinger
  åbent 6 Skolestruktur - Beslutning om hvilke modeller der skal kvalificeres yderliger
  åbent 7 Klage over afslag på skolebuskort til elev i 10. KlasseCenter Bornholm
  åbent 8 Konsekvens af ændring af bevillingsniveau
  åbent 9 Opfølgning på budget for Børnecenter Bornholm (BCB)
  åbent 10 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 11 Orientering fra medlemmerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsorden

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

1

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget, 26. oktober 2010:

Ingen fraværende.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Under behandling af nedenstående punkter deltager:

 

Pkt. 2: De 4 dagtilbudsdistriktsledere og repræsentanter for BUPL

Pkt. 3: Nina Kragskov, DEVIKA, og Ann Juul Nielsen, RKR-Service

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Evaluering af distriktsstruktur på dagtilbudsområdet

28.06.04A23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

2

 

Hvem beslutter

Til orientering

Resumé

1. januar 2009 blev dagtilbudsområdet delt i fire distrikter, svarende til distrikterne på skoleområdet. I hvert distrikt er ansat en distriktsleder der varetager den overordnede administrative, økonomiske og strategiske ledelse i distriktet. I hver afdeling er ansat en afdelingsleder der varetager den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

·         Evalueringsrapporten tages til efterretning

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Børne- og skoleudvalget tager rapporten til efterretning og ønsker, at der arbejdes videre med anbefalingerne i rapporten med at optimere og udnytte mulighederne i distriktsstrukturen.

 

Områdesekretariatet og dagtilbudslederne arbejde videre med anbefalingerne og dagtilbudslederne sørger for en videreformidling af rapporten til medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet.

 

Sagsfremstilling

Der er i et samarbejde mellem pædagogernes faglige organisation BUPL og Børne- og Skolesekretariatet, blevet foretaget en evaluering af distriktsstrukturen på dagtilbudsområdet. Evalueringen er foretaget af Udviklingsforum v/John Andersen m.fl. Ved evalueringens begyndelse havde strukturen fungeret i ca. 1 ½ år.

 

Formålet med evalueringen var, at opnå viden om hvordan distriktsstrukturen fungerer, om der er udfordringer i modellen og om der skal foretages eventuelle justeringer og forbedringer.

 

Evalueringen bygger på en undersøgelse af følgende aspekter:

·         Distrikternes bæredygtighed

·         Distrikternes funktion

·         Vilkårene for distriktslederen – med særligt fokus på mulighederne for at udføre strategisk ledelse og personaleledelse

·         Vilkårene for at løse de administrative opgaver

·         Vilkårene for den daglige pædagogiske leder – med særligt fokus på mulighederne for at udføre personaleledelse og pædagogfaglig ledelse

·         Vilkårene for pædagogerne, pædagogmedhjælperne og dagplejerne – udførelse af det pædagogiske arbejde.

 

Evalueringens metode:

Evalueringen er baseret på interview og en spørgeskemaundersøgelse. Der er gennemført 10 gruppeinterview, med ansatte på forskellige niveauer i Bornholms Regionskommune, derudover med formændene for de fire distriktsbestyrelser.

 

Evalueringens konklusion:

Samlet set konkluderes det i rapporten, at den nye struktur er bæredygtig og opfylder en række af de formål som blev opstillet ved indførelsen af den nye distriktsstruktur. Ingen af de interviewede ønskede en tilbagevenden til den gamle struktur. Det konstateres, at der er et stort uudnyttet potentiale i distriktsstrukturen.

 

Anbefalinger:

Grundlæggende anbefales det, at distriktsstrukturen fastholdes i sin nuværende form, at der arbejdes med, at optimere og udnytte mulighederne i distriktsstrukturen.

 

Derudover er der en række anbefalinger i forhold til:

·         Distrikts og afdelingsledernes rolle, opgave og kompetencefordeling

·         Distriktsledernes fysiske placering

·         Økonomistyring, administrativ ledelse

·         MED struktur

·         Kommunikation og mødestruktur

·         Struktur for forældreindflydelse

 

Anbefalingerne er så detaljerede og konkrete, at de fremadrettet kan bruges som udgangspunkt for udvikling og optimering af strukturen på dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag

 

Evalueringsrapport

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2010

1.
Evalueringsrapport struktur på dagtilbudsområdet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Tilbud om et sundt frokostmåltid til børn i Dagtilbud Bornholm

28.06.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune skal jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, tilbyde børn i kommunale dagtilbud et sundt frokostmåltid. Den 29. november 2010 præsenteres forældre for det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid med ikrafttræden den 1. august 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

·         Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet

·         Udvalget drøfter de tre tilbud, indstiller et tilbud til kommunalbestyrelsens beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 26. okt. 2010:

Børne- og skoleudvalget indstiller:

·         Maksimumsbeløbet fastsættes til 600 kr.

·         Tilbud nr. 2 som det kommunale tilbud.

 

Sagsfremstilling

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde 1. juli 2010, i forbindelse med godkendelse af handleplan for implementering af sundt frokostmåltid i de Bornholmske Dagtilbud, at der skulle indhentes tilbud om frokostmåltid og pris fra DeViKa samt RKR.

 

Nedenfor følger tre tilbud, der alle tager udgangspunkt i fødevarestyrelsens anbefalinger om mængder samt ernæringsmæssig kvalitet til børn i dagtilbud. Der lægges vægt på, at vuggestue og børnehavebørn har forskellige ernæringsmæssige behov. Derudover lægges der i forslagene vægt på brug af Bornholmske produkter og delvis brug af økologiske fødevarer.

 

Tilbud 1: DeViKa og RKR indgår i samarbejde om produktion, levering og anretning

Tilbud 2: RKR står for indkøb, produktion og anretning i det enkelte dagtilbud

Tilbud 3: DeViKa står for produktion, anretning og levering

 

 

Produktion:

Menuplan:

Levering:

Anretning:

Andet:

Tilbud 1: DeViKa

og RKR

Produceres i fællesskab mellem DeViKa og RKR.

2x varm mad

2x kold mad

1x suppe el. grød

DeViKa leverer 2x varme retter klar til anretning. Ved samme transport leveres suppe/grød til opvarmning, samt brød, pålæg og grønt til den kolde mad.

RKR servicemedarbejder modtager, opvarmer og anretter maden, bager brød/boller og laver råkost som tilbehør til 2x måltider pr. uge

Der leveres brød/bolle til eftermiddags- maden.

Indeholder en grad af fleksibilitet. Friholder det pædagogiske personale fra faste opgaver i forhold til produktion og anretning.

Tilbud 2:

RKR

Produceres i det enkelte dagtilbud af ”madmor” fra RKR

4x kold mad

1x suppe el. grød

Ingen levering, maden produceres på stedet

RKR ”madmor” anretter maden

Der er afgivet tilbud på andre af dagens måltider.

Indeholder en stor grad af fleksibilitet.

Friholder det pædagogiske personale fra faste opgaver i forhold til produktion og anretning.

Tilbud 3:

DeViKa

Produceres af DeViKa

2x varm mad

2x kold mad

1x suppe el. grød

Leveres af DeViKa

3x varme måltider laves og bringes ud samme dag. Den kolde mad leveres anrettet samtidig.

Det pædagogiske personale modtager maden, fordeler den varme mad i skåle og fade. Den kolde mad er anrettet klar til servering af det pædagogiske personale.

Mulighed for at modtage råvarer til bagning, råkost, snackgrønt 1x pr. uge

Der leveres brød/bolle til eftermiddags- maden.

Involverer det pædagogiske personale i modtagelse og anretning.

 

Bemærkninger til skema:

I tilbud 1 og 2 kombinerer servicemedarbejder fra RKR sine rengøringsopgaver med køkkenopgaver i forbindelse med det sunde frokostmåltid i det enkelte dagtilbud. I begge tilbud er det pædagogiske personale ikke involveret i produktion og anretning. Maden står klar på rullebord til de enkelte grupper.

 

I tilbud 1 og 2 indgår produktion i den enkelte afdeling, hvilket betyder aktivitet og dufte i køkkenerne. I disse 2 tilbud vil det være muligt, at inddrage børn og personale i tilberedningen af maden, som en pædagogisk aktivitet.

 

I tilbud 3 leverer DeViKa 3 gange pr. uge. Det pædagogiske personale modtager maden, anretter den varme mad ved fordeling i skåle og fade og klargør rulleborde til de enkelte grupper.

Den kolde mad leveres samtidig med den varme, den skal af det pædagogiske personale sættes på køl indtil brug. Den kolde mad er anrettet i fade klar til servering af det pædagogiske personale. Pædagogisk personale og børn kan supplere maden med for eksempel tilberedelse af råkost eller lignende.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 26. august 2010, at den fleksible frokostordning skal være fuldt forældrefinansieres, dog skal kommunen finansiere økonomiske fripladser i forbindelse med ordningen. Kommunen er kompenseret via bloktilskuddet for denne udgift.

 

 

Priser:

 

 

Pris pr. frokostmåltid pr. barn:

Pris pr. måned pr. barn:

Tilbud 1: DEVIKA/RKR

29 kr.

585 kr.

Tilbud 2: RKR

25 kr.

510 kr.

Tilbud 3: DEVIKA

20 kr.

403 kr.

 

Beregningen pr. måned er baseret på arbejdsdage i 2011, deraf fratrukket årets lukkedage.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag

Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue i samarbejde mellem DeViKa og RKR

Tilbud på frokostordning i de bornholmske dagtilbud. Leveret af RKR Service

Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue leveret til døren af DeViKa

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2010

1.
Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue i samarbejde mellem DeViKa og RKR (DOC)

2.
Tilbud på frokostordning i de bornholmske dagtilbud leveret af RKR service (DOC)

3.
Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue leveret til døren af DeViKa (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag om tilknytning af dagplejer til Gudhjem Børnehave

28.06.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det faldende børnetal har nu en effekt på dagplejen i Gudhjem/Østerlars området. Der er ikke børn nok i dagplejen til opretholdelse af en økonomisk, faglig og pædagogisk bæredygtighed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

·         En dagplejer tilknyttes Gudhjem vuggestue og Børnehave med ansættelse i dagtilbudsdistrikt Midt pr. 1. august 2011.

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

 

Der er pt. ansat 3 dagplejere med tilsammen 9 børn, det er ifølge Børnenes dagpleje og Pladsformidling 3 børn for lidt i forhold til opretholdelse af det eksisterende antal pladser hos dagplejerne.

 

Pr. august 2011 forventer Børnenes dagpleje og Pladsformidling, at der kun er 5-6 børn tilbage i dagplejen. Det betyder at der kun er grundlag for opretholdelse af en dagplejer, hvilket betyder en reduktion af 2 dagplejere.

 

Med en ændring af dagtilbuddets organisering ønskes det, at sikre forældrene fortsat valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue.

 

 

Det foreslås derfor, i lighed med de allerede etablerede fusioner mellem dagpleje og daginstitutioner, at en dagplejer ansættes i dagtilbud Midt ved Gudhjem Børnehave. Dagplejeren bliver en del af personalegruppen i afdelingen, deltager på lige fod med afdelingens øvrige personale i møder, faglig sparring og andre aktiviteter. Vuggestuen bruges som gæstepleje i tilfælde af sygdom hos den tilknyttede dagplejer.

 

I august 2011 vil vuggestuen i Gudhjem være nede på ca. 9 børn (godkendt til 12) og børnehaven ca. 41 børn (opmålt til 52).

 

I området omkring Gudhjem er der født og bor 8 børn årgang 2010, hvoraf de tre allerede er i pasningstilbud. Det vurderes at vuggestuen og en dagplejer vil kunne rumme de forventede 0-2 årige i området.

 

                                                                 

 

Økonomiske konsekvenser

Budgetmidler til den dagplejer der tilknyttes Gudhjem Børnehave og vuggestue ansat i dagtilbudsdistrikt Midt vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Der skal ikke ske budgetmæssige korrektioner forlods.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper - tillægsbevillinger

28.00.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (indstiller)

Kommunalbestyrelsen (beslutter)

Resumé

I forbindelse med etableringen af vuggestuegrupperne i Dagtilbud Vest og Nord, har der efter byggeriets igangsættelse vist sig merudgifter for i alt 244.000 kr., hvorfor der hermed søges om tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 83.000 kr. til etablering af vuggestuegrupper i Børnehuset Skatteøen under Dagtilbud Vest, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 664.800 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 161.000 kr. til etablering af vuggestuegrupper i Allinge Børnehus under Dagtilbud Nord, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 491.000 kr.

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 244.000 kr. finansieres med 122.000 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 122.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Indstillingen anbefales, idet man fremover ønsker en bedre styring af anlægsopgaver.

 

Sagsfremstilling

Efter byggeriernes igangsættelse har der vist sig merudgifter på i alt 244.000 kr. vedrørende begge byggerier i forhold til de afsatte rådighedsbeløb.

 

Merudgiften vedrørende byggeriet i Dagtilbud Vests afdeling Børnehuset Skatteøen forventes at udgøre 83.000 kr. Merudgiften kan henføres til:

·         Efter byggeriets igangsættelse er det konstateret, at der skal etableres elektronisk brandalarm for at få ibrugtagningstilladelse til lokalerne.

 

 

Merudgiften vedrørende byggeriet i Dagtilbud Nords afdeling Allinge Børnehus forventes at udgøre 161.000 kr. Merudgiften kan henføres til:

·         I forbindelse med byggeriet er det konstateret at adgangen til institutionens badeværelse skal udbedres, da denne er ulovlig.

·         De bygningsmæssige ændringer har haft et omfang, der lovgivningsmæssigt stiller krav om etablering af niveaufri adgang til institutionen (handicaprampe).

·         Yderligere nivellering af grund til liggehal.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. august 2010 anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper i Dagtilbud Vest og Dagtilbud Nord på henholdsvis 581.800 kr. og 330.000 kr.

Anlægsbevillingerne blev finansieret med 50 pct. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag om ansøgning om tillægsbevillinger:

 

Projekt Etablering af vuggestuegrupper i Børnehuset Skatteøen (Dagtilbud Vest)

Der søges om en tillægsbevilling på 83.000 kr. finansieret med 41.500 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 41.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 664.800 kr.

 

Projekt Etablering af vuggestuegrupper i Allinge Børnehus (Dagtilbud Nord)

Der søges om en tillægsbevilling på 161.000 kr. finansieret med 80.500 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 80.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 491.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Skolestruktur - Beslutning om hvilke modeller der skal kvalificeres yderligere

17.01.04P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

På baggrund af det besluttede kommissorium for det fremadrettede arbejde med skolestrukturen er der udarbejdet et notat. Notatet oplister i skitsemæssig form en række modeller for en fremtidig skolestruktur. Det skal besluttes, hvilke af disse skitser der skal kvalificeres yderligere.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

a)     Børne- og skoleudvalget beslutter hvilke af de skitserede modeller, der skal kvalificeres yderligere frem til det ekstraordinære møde i Børne- og skoleudvalget den 8. november 2010

b)     Kvalificeringen af hver modelskitse indeholder følgende punkter:

·         Vurdering af lokalekapacitet.

·         Investeringsbehov. Det vurderes om der vil være behov for en egentlig byggesagkyndig udredning med tilhørende prisoverslag.

·         Bruttobesparelse ved afdelingsnedlæggelse: Bygningsdrift (rengøring, el, vand, varme og vedligeholdelse).

·         Beskrivelse af økonomisk bæredygtighed ved ikke-årgangsdelt undervisning på afdelinger med 0. – 3. klasse og 0. – 6. klasse.

 

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Børne- og skoleudvalget ønsker at få kvalificeret flg modeller:

Model: A

Model: C1 idet det skal vurderes, at børnehusmodellen omfatter flg. dagtilbud og afdelinger: I skole Nord Klemensker Børnehus til Klemensker afdeling og Muleby Børnehus og Hasle Børnehus til Hasle afdeling. I Paradisbakkeskolen flytter Jordbærhuset til Bodilsker afdeling.

 

Model D: Vestermarie afdeling bevares fra 0.- 3. klasse, Mosaik, Bodilsker og Hasle afdeling lukkes.

Model B: Lukning af Vestermarie, Bodilsker og Klemensker afdeling

 

For alle modeller gælder central indskrivning.

Der er mulighed for specialklasseundervisning på specialklasseniveau i alle distrikter, og modtagelsesklassernes placering vurderes.

 

Kvalificeringen af hver modelskitse udvides til også at indeholde:

Den politiske godkendte prognose for antallet af spor på distriktsniveau frem til skoleåret 2016/2017. Antallet af spor beregnes p.b.a. Styrelsesvedtægtens bestemmelser (25 og 28 elever) og derudover ved 22 elever.

I øvrigt foretages alle beregninger ud fra den nugældende styrelsesvedtægt.

 

Lene Feldthus Andersen kan medvirke til en vurdering af model A, B og C, men ikke model D, og ønsker i stedet en vurdering af model E2

Lene Feldthus Andersen kan kun gå med til central indskrivning under forudsætning af, at eleverne i hovedsagen kan indskrives på nærmeste skoleafdeling.

 

Børne- og skoleudvalgets ekstraordinære møde den 8. november 2010 flyttes til den 4. november 2010

 

 

 

Sagsfremstilling

Kvalificeringen af modelskitserne sker med udgangspunkt i følgende generelle skabelon:

·         Vurdering af lokalekapacitet. Udgangspunktet er de samme definitioner som ved strukturbeslutningen i 2007:

o        Store klasserum: Et lokale større end 53 m2, der ikke anvendes som faglokale/SFO/ lærerværelse.

o        Lille klasserum: Et lokale mellem 44 m2 og 53 m2, der ikke anvendes som faglokale/SFO/ lærerværelse.

o        Grupperum: Et lokale mellem 12 m2 og 43 m2

·         Investeringsbehov. Det vurderes om der vil være behov for en egentlig byggesagkyndig udredning med tilhørende prisoverslag.

·         Bruttobesparelse ved afdelingsnedlæggelse: Bygningsdrift (rengøring, el, vand, varme og vedligeholdelse)

 

Udgangspunktet for beregninger vedrørende lokalekapacitet er elevtallet pr. 5. september 2010 og det forudsættes, at indskolingens klasselokaler kan anvendes i forbindelse med skolefritidsordninger (SFO). I forbindelse med ændringer af skoledistrikternes omfang endvidere ”Befolkningsprognose 2010-2021”

 

Tidsplanen for arbejdet med en eventuel skolestruktur er:

 

Dato

Aktiviteter

05.oktober 2010

Kommissorium behandles i BSU

26. oktober 2010

Børne- og skoleudvalget drøfter skitser til modeller for en fremtidig skolestruktur, der kan gøres til genstand for yderligere kvalificering

2. november 2010

Temamøde i kommunalbestyrelsen om skolestruktur

04. november 2010

Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilken model, kommunalbestyrelsen skal sende i høring den 25. november

17. november 2010

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslag om fremtidig skolestruktur

25. november 2010

Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremtidig skolestruktur og beslutter at sende forslaget i høring.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2010

1.
Skitser og handleplan for det fremadrettede arbejde med skolestrukturen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Klage over afslag på skolebuskort til elev i 10. KlasseCenter Bornholm

17.21.01K02-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Klager ansøgte for skoleåret 2010/2011 om skolebuskort til sin datter, der går på 10. KlasseCenter Bornholm. Ansøgningen er afvist af 10. KlasseCenter Bornholm og efterfølgende af skolechefen, begge gange med begrundelsen. at eleven har mindre end de 9 km til skolen, der iht. styrelsesvedtægten er mindsteafstanden for at få udstedt skolebuskort.

Klager har 7. oktober fremsendt klage over afgørelsen til borgmesteren.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

at Børne- og Skoleudvalget fastholder afslaget på ansøgningen om skolebuskort med begrundelsen, at afstanden ad offentligt tilgængelig vej er mindre end 9 kilometer.

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Klager ansøgte for skoleåret 2010/2011 om skolebuskort til sin datter, der går på 10. KlasseCenter Bornholm. Ansøgningen blev afvist, da eleven har mindre end de 9 km til skolen, der iht. styrelsesvedtægten er mindsteafstanden for at få udstedt skolebuskort.

Den 23. august 2010 modtog Børne- og Skolesekretariatet skriftlig klage over afgørelsen.

Den 26. august 2010 meddelte skolechefen afslag på klagen med samme begrundelse som skolen har givet (afstand mellem hjem og skole er mindre end 9 kilometer).

Den 5. september 2010 meddelte klager, at han ikke kan acceptere begrundelserne i afslaget.

Den 10. september 2010 meddelte klager, at 10. KlasseCenter Bornholm har afvist at genbehandle sagen, da denne er videresendt til skolechefen. Klager fastholder sit krav på udstedelse af skolebuskort.

Den 14. september 2010 havde skolechefen telefonisk en længere samtale med klager, hvori der blev redegjort for baggrunden for afslaget. Samtalen blev fulgt op med et svarbrev til klager samme dag, hvor afslaget på ansøgningen om skolebuskort fastholdes.

 

”Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen” (nr. 25 af 10. januar 1995) siger i § 2, stk. 1:

”Skoleveje er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året.”

Stk. 2:

”Ved opmåling af skolevej medregnes normalt kun afstanden ad offentligt tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården.”

 

I henhold til den administrative procedure ved ansøgning om skolebuskort er det skolen, der i første omgang træffer afgørelse på baggrund af de afstandsmålinger, der fremgår af www.krak.dk.

I særlige tilfælde kan Vejmyndigheden anmodes om en konkret opmåling, hvilket primært anvendes, når afstanden iht. krak.dk ligger meget tæt på de kilometergrænser, der afgør, om der kan udstede skolebuskort.

 

Ansøger kan ved afslag fra skolen indbringe sagen for Børne- og Skoleudvalget.

Såvel skolen som Børne- og Skolesekretariatet har i denne sag fulgt ovenstående procedure.

Klager er enig i, at der ad den korteste vej ad offentlig vej er mindre end 9 kilometer til skolen. Men klager påpeger, at den opmålte vej om vinteren kan være lukket af sne og at snerydning foretages for sent til, at vejen kan anvendes ved tilkørsel til skolen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Konsekvens af ændring af bevillingsniveau

00.01.00Ø02-0141

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (TE)                             

Resumé

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Konsekvenser af ændringen forelægges til udvalgets orientering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Sagen tages til efterretning

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Tages til efterretning, idet udvalget ønsker en orientering af kommunaldirektør og stabschefen for ØA på udvalgets kommende møde.

 

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Ændringerne i bevillingsniveau har konsekvenser for bl.a. proceduren omkring aftaleindgåelse, rådighedsbeløb til anlæg og overførselsadgangen på den overførbare bevilling. 

 

På mødet gives en mundtlig orientering om konsekvenserne af ændringerne på baggrund af vedlagt notat, der nærmere redegør for konsekvenser af ændringerne.

 

Ændringen af bevillingsniveau er planlagt drøftet på efterårets dialogmøder mellem udvalg og virksomheder.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat - Konsekvens af ændring af bevillingsniveau (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Opfølgning på budget for Børnecenter Bornholm (BCB)

00.30.10Ø09-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (B)                               

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har anmodet om en månedlig opfølgning på budgettet for BCB.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·         Opfølgningen på Børnecenter Bornholms budget til udvalgets drøftelse

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har anmodet om en månedlig budgetopfølgning for BCB. Udvalget fik senest forelagt en opfølgning på BCB’s budget den 28. september 2010.

 

Økonomichefen for Børnecenter Bornholm deltager i behandlingen af dette punkt

 

Økonomiske konsekvenser

En økonomisk oversigt eftersendes senest mandag den 25. oktober 2010.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2010

1.
Budgetopfølgning Børnecenter Bornholm - oktober 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

10

 

Indstilling og beslutning

 

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

11

 

Indstilling og beslutning

 

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Ekstraordinært Børne- og skoleudvalgsmøde afholdes 4. november 2010 kl. 14.00.

Der holdes møde i Samrådet den 2. november 2010 kl. 15.00.