Referat
Børne- og Skoleudvalget
07-12-2010 kl. 15:00
Ullasvej 23, Rønne, lokale B
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Konsekvens af ændring af bevillingsniveau
  åbent 3 Virksomhedsaftaler 2011 for virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Børne- og Skoleudvalget
  åbent 5 Kombinationsansættelse af pædagoger i dagtilbud og skoler
  åbent 6 Anlægsbevillinger til etablering af vuggestue og renoveringer i dagtilbud - tillægsbevillinger
  åbent 7 Kvalitetsrapport 2009/10 for kommunens skolevæsen
  åbent 8 Orientering om Skolestyrelsens tilsyn med kommunerne om overholdelse af minimumstimetal
  åbent 9 Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012
  åbent 10 Opgørelse over elevfraværet i 5. - 9. klasse i perioden 1.8. - 31.10.2010
  åbent 11 Overdragelse af pavillon 1, 2, 3 og 4 på tidligere Østermarie skole til brug for lokale foreninger
  åbent 12 Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter - anlægsbevilling
  åbent 13 Sammenlægning af Løvstikken og Familiecenter Bornholm
  åbent 14 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 15 Orientering fra medlemmerne
  lukket 16 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsorden   

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

1

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget, 7. december 2010:

Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning og Stabschef fra ØA Søren Lenau deltager ved behandling af punkt 2.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Konsekvens af ændring af bevillingsniveau

00.01.00Ø02-0141

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

8

 

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (TE)                             

Resumé

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Konsekvenser af ændringen forelægges til udvalgets orientering.

Indstilling og beslutning

·                                         Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Sagen tages til efterretning

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Tages til efterretning, idet udvalget ønsker en orientering af kommunaldirektør og stabschefen for ØA på udvalgets kommende møde.                                                                                                      

Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Ændringerne i bevillingsniveau har konsekvenser for bl.a. proceduren omkring aftaleindgåelse, rådighedsbeløb til anlæg og overførselsadgangen på den overførbare bevilling. 

 

På mødet gives en mundtlig orientering om konsekvenserne af ændringerne på baggrund af vedlagt notat, der nærmere redegør for konsekvenser af ændringerne.

 

Ændringen af bevillingsniveau er planlagt drøftet på efterårets dialogmøder mellem udvalg og virksomheder.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat - Konsekvens af ændring af bevillingsniveau (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Virksomhedsaftaler 2011 for virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00P27-0630

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011 er virksomhedsaftalerne for 2011 forhandlet med områdechefen og forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     udvalget godkender virksomhedsaftalerne for 2011

b)     virksomhedsaftalerne for 2011 fremsendes til orientering i kommunalbestyrelsen

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Aftalerne godkendes, idet der for skolernes vedkommende indsættes grundtildelingen for bygningsdrift m.v.

 

Sagsfremstilling

Virksomhedsaftalerne er udarbejdet med baggrund i den vedtagne aftaleskabelon. Som følge af ændringen af bevillingsniveauet ændres også proceduren omkring aftaleindgåelsen. Aftalen indgås nu mellem det relevante fagudvalg og virksomheden. Aftalen skal dog sendes til orientering i kommunalbestyrelsen.

 

Under de politiske målsætninger har virksomhederne beskrevet virksomhedens udmøntning af målene samt fremgangsmåden for opfølgning – jf. efterårets dialogmøder. Som det fremgår af aftalerne kan virksomheden ændre i udmøntningen af målene, hvis det skønnes påkrævet. Hvis udmøntningen af målene ændres, skal det fremgå af opfølgningen på aftalen.

 

Som følge af reorganiseringen af BørneCenter Bornholm samt gennemførelsen af projekt faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge, vil virksomhedsaftalerne for Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje blive forelagt udvalget i starten af 2011.

 

Der er endnu ikke tilgået virksomhederne tal fra energikonsulenterne vedrørende de virksomhedsspecifikke mål for reduktionerne i energiforbruget. Det vurderes som værende vigtigt, at målene er baseret på individuelle vurderinger af bygninger og adfærd på de respektive virksomheder. Teknik og Miljø forventer at have måltal klar inden udgangen af 2010, hvorefter aftalerne tilrettes og underskrives.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Aftale 2011 - Dagtilbud Vest (DOC)

2.
Aftale 2011 - Dagtilbud Midt (DOC)

3.
Aftale 2011 - Dagtilbud Nord (DOC)

4.
Aftale 2011 - Dagtilbud Øst (DOC)

5.
Aftale 2011 - Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (DOC)

6.
Aftale 2011 - Rønneskolen (DOC)

7.
Aftale 2011 - Hans Rømer Skolen (DOC)

8.
Aftale 2011 - Skole Nord (DOC)

9.
Aftale 2011 - Paradisbakkeskolen (DOC)

10.
Aftale 2011 - Ungecenter Bornholm (DOC)

11.
Aftale 2011 - Mælkebøtten (DOC)

12.
Aftale 2011 - Kildebakken (DOC)

13.
Aftale 2011 - Bornholms Ungdomsskole (DOC)

14.
Aftale 2011 - Løvstikken (DOC)

15.
Aftale 2011 - Bornholms Heldagsskole (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010

00.30.10Ø09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets områder på den overførbare bevilling forventes i 2010 et samlet merforbrug på 28,2 mio. kr., hvilket er en forværring på 16,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010. Med overført mindreforbrug fra 2009 på 8,0 mio. kr., forventes det samlede merforbrug at udgøre 20,2 mio. kr. ultimo 2010. 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der afsættes 0,7 mio. kr. til Børnenes Dagpleje og Pladsformidling fra sekretariatsbevillingen 01

c)     at der meddeles tillægsbevilling på 443.000 kr. vedrørende de ikke-overførbare områder,

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen anbefales, idet  Børne- og skoleudvalget finder BørneCenter Bornholms merforbrug for uacceptabelt og udvalget forventer, at resultatet af det igangværende arbejde med eksterne konsulenter sikrer en fremadrettet styring af området.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Børne- og Skoleudvalgets områder.

 

Politikområde 01 Dagpasning

I 2010 forventes der et overskud på 2,4 mio. kr. på den overførbare del af budgettet. Over skuddet består af et overført overskud fra 2009 på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug i 2010 på 1,8 mio. kr. I forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2010 er der tale om en forværring på 2,2 mio. kr. For den ikke-overførbare del af budgettet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. bedre end ved sidste opfølgning.

Mælkebøtten forventer et merforbrug i 2010 på 0,2 mio. kr. Dette er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2010, hvor Mælkebøtten forventede at holde budgettet. Merforbruget på 0,2 mio. kr. er opdelt i et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Mælkebøttens primære drift og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på et igangværende projekt. Merforbruget på den primære drift kan især forklares med udgifter til afskedigelsessager, investering i energirigtig belysning, samt merforbrug af olie og træpiller pga. et defekt solvarmeanlæg.

Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling forventer et merforbrug på knap 0,7 mio. kr. på den overførbare del af budgettet. I forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2010 er der tale om en forværring på 1,4 mio. kr.

Hovedårsagen til forværringen skal findes hos dagplejen og skyldes en kombination af frit valg og faldende børnetal, der har resulteret i et drastisk fald på 17 helårsbørn i dagplejen siden budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010. Dette har betydet, at dagplejen er skåret med godt 1,6 mio. kr. i budgettet i henhold til den gældende budgettildelingsmodel på området. Samtidigt har dagplejen haft udgifter på 1,1 mio. kr. til personale, der har forladt dagplejen i form af ferie- og fratrædelsesgodtgørelse. Samlet set forventer dagplejen et merforbrug på 1,2 mio. kr. Derimod forventes der mindreforbrug på betaling til private udbydere på 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på administrationen, hvilket i alt giver et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr.

På den ikke-overførbare del forventes der derimod en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning og der regnes nu med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. mod et tidligere merforbrug på 0,3 mio. kr. Forbedringen skyldes primært mindreforbrug til økonomiske fripladser. 

Dagtilbud Nord regner med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket er en forbedring siden sidste opfølgning på 0,5 mio. kr. Forklaringen er, at dagtilbuddet siden sidste opfølgning er ved at få afsluttet projekter, der tilsammen giver en tilbagebetaling på 0,7 mio. kr. Modsat har der været udgifter på 0,2 mio. kr. til en række renoveringsarbejder af legeplads og udendørsarealer mm.

Dagtilbud Midt forventer et merforbrug på godt 0,1 mio. kr. Da Dagtilbud Midt regnede med at holde budgettet ved sidste opfølgning er der tale om en forværring af resultatet på 0,1 mio. kr. Det er især merudgifter til løn og energi der afstedkommer underskuddet. 

Dagtilbud Øst melder om et forventet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,25 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010. Afvigelsen skyldes især merudgifter til langtidssyge og renoveringsarbejder i institutionerne. Der er dog usikkerhed om hvornår renoveringsarbejdet igangsættes og derfor kan det forventede resultat for 2010 godt blive bedre end 0,25 mio. kr.

Dagtilbud Vest forventer – ligesom ved sidste opfølgning – et merforbrug på 0,9 mio. kr. Da Dagtilbud Vest fik overført et underskud på netop 0,9 mio. fra 2009 til 2010, er resultatet isoleret set for 2010 at budgettet balancerer. Som udmeldt ved tidligere budgetopfølgninger, har Dagtilbud Vest iværksat en række initiativer til genopretning af budgettet og meldingen går stadig på at planen holder og at underskuddet vil blive hentet i 2011.

På sekretariatsbevillingen forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Dette er en forværring på 0,7 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Det er især øgede udgifter på 0,5 mio. kr. til anlæg (liggehaller) og 0,3 mio. kr. i tildeling af ressourcer til ”pengene følger barnet” der er årsag til afvigelsen. Dertil kommer et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. til løn til studerende på 0,2 mio. kr. som dog er behæftet med usikkerhed på refusionsdelen.

Til gengæld forventes der mindreudgifter vedr. sammenlægningen af Rønne Syd og Sølvfisken, og uforbrugte LCP-midler for 0,3 mio. kr. vedr. administration af madordning.

 

 

 

Politikområde 02 Undervisning

I 2010 forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som finansieres af overført mindreforbrug på 9,9 mio. kr. fra 2009. Samlet set forventes således et akkumuleret mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket er en forbedring på 5,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket også er en tilsvarende forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Heldagsskolen forventer at overholde budgettet, og dermed at anvende overført mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2010. Kildebakken forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. idet overført mindreforbrug på 1,0 mio. kr. er overført til anlæg og anvendes til delvis finansiering af ny vinduesfacade mv. Bornholms Ungdomsskole forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket skyldes forskydning mellem indbetalinger af medlemskontingenter og elevindbetalinger til rejser, og afvikling af aktiviteterne i foråret.

UngeCenter Bornholm forventer samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. på 10. Klassecenteret pga. færre elever i skoleåret 2010/11 end i skoleåret før. På fællesdelen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. Ungepakke 2, som først iværksættes i 2011, samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på AVU. På den Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som er tilført fra sekretariatsbevillingen på politikområde 02, jf. budgetopfølgningen pr. 31. maj, således at STU balancerer i 2010. Sagen om økonomien til STU har været forelagt Børne- og Skoleudvalget samt Socialudvalget i efteråret 2010, og videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i december 2010 med henblik på at finde en løsning på STUs budget fra 2011. STUs budget skal indgå i budgetarbejdet for 2012 og fremadrettet.

Hans Rømer Skolen følger handleplanen med Børne- og Skoleudvalget og forventer at det akkumulerede merforbrug kan nedbringes til 0,8 mio. kr. (inkl. pillefyr). Rønneskolen forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, og skyldes at refusion fra Skolestyrelsen vedr. Erhvervsklassen først modtages i 2011. Skole Nord forventer at overholde budgettet, og har anvendt overført mindreforbrug fra 2009 på 0,4 mio. kr. til bl.a. energiinvestering. Paradisbakkeskolen forventer at overholde budgettet, hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning og skyldes meget stram styring af personale- og materialeforbrug.

sekretariatsbevillingen for politikområde 02 forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. ultimo 2010, hvilket er en forbedring på 3,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010. Det reelle mindreforbrug i 2010 forventes at udgøre 2,9 mio. kr., idet der er disponeret over 1,8 mio. kr. til uddannelsestiltag til lærer og udviklingsaktivitet som først iværksættes i 2011, samt reserveret 2,8 mio. kr. til udsving i pladser i specialskolen Kildebakken. På SFO-området er belægningen i 2010 opgjort, og der anvendes 0,9 mio. kr. af puljen der var afsat til 3. klasseselever i SFO. Tilsammen med demografi, er der således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2010. I 2011 forventes imidlertid en større søgning til SFO i kraft af takstnedsættelse i SFO, klubtakst på 3. klasseselever, samt klubtilbud til 3. klasseselever på hele øen. Derfor forudses større udgifter på SFO-området, end der kan rummes indenfor de afsatte puljer på SFO-området, herunder demografi.

 

Politikområde 03 Børn og Familier

Løvstikkenforventer at øge det akkumulerede underskud med 0,2 mio. kr., således at underskuddet øges fra 2,4 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Det øgede underskud skyldes langtidssygdom og ekstra udgifter i forbindelse med døgnbarn. Derudover skal det nævnes, at Løvstikkens budget er reguleret af en budgetmodel, således at der overføres budgetmidler til Løvstikken alt efter, hvor mange børn der passes. I 2010 får Løvstikken dog kun en overgangstakst (reduceret takst). Hvis Løvstikken havde fået den reelle takst, var underskuddet ikke blevet forøget i 2010.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj er det et forværret resultat på 0,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ændrede forventninger til indtægtsgrundlaget.

 

BørneCenter Bornholmforventer at komme ud af 2010 med et underskud på 29,2 mio. kr. Som der er redegjort for i budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 skyldes underskuddet mange faktorer. De væsentligste er:

·        nyanbringelser har været dyrere

·        BCB været nødt til at acceptere prisstigninger

·        anbringelsessager er ændret til dyrere form

·        øget undervisning og dagtilbud i tilknytning hertil

·        ændrede forudsætninger vedrørende handleplan

·        øget aflastning

·        reviderede refusionsberegninger.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2010 er underskuddet øget med 0,6 mio. kr., hvilket kan henføres til en beslutning fra Ankestyrelsen. Der henvises endvidere til det igangsatte udredningsarbejde med BDO, som er påbegyndt i november 2010 og forventes afsluttet ultimo februar 2011.

 

Sekretariatsbevillingen for politikområde 03 forventes et overskud på 0,25 mio. kr. (inklusiv overført overskud fra 2009). Beløbet er disponeret til LP-modellen samt kursus i magtanvendelse i foråret 2011.

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Det faldende børnetal slår igennem på dagplejens budget i kraft af forældrenes frie valg, hvor de vælger vuggestuepladser frem for dagpleje. I tilpasningen af antallet af dagplejere til et lavere børnetal bør der være særlig fokus på de afledte udgifter forbundet med at afskedige dagplejere.

 

I 2010 er der fundet en løsning på merforbruget på 1,5 mio. kr. vedr. den Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) idet sekretariatsbevillingen på politikområde 02 dækker merudgifterne. Men fremadrettet bør der findes en varig løsning af den manglende finansiering af STU, idet der er tale om uomgængelige udgifter i et lovpligtigt undervisningstilbud til de 18-25 årige med særlige behov. I budgettet er der afsat de oprindelige DUT-midler i forbindelse med lovændringen svarende til 1,8 mio. kr., hvor der forventes udgifter på 5,4 mio. kr. i 2011. Sagen vedrørende budget 2011 forelægges Økonomi og Erhvervsudvalget den 8. december. Sagen skal endvidere indgå i budgetarbejdet til 2012.

 

Der bør være fokus på udgiftsudviklingen på SFO området efter omlægningerne som følge af budgetvedtagelsen for 2011. Der forudses større søgning til SFO i kraft af takstnedsættelse og udvidet klubtilbud til 3. klasser til klubtakst, og deraf følgende større udgifter.

 

 

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets områder på den overførbare bevilling forventes i 2010 et samlet merforbrug på 28,2 mio. kr., hvilket er en forværring på 16,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010. Med overført mindreforbrug fra 2009 på 8,0 mio. kr., forventes det samlede merforbrug at udgøre 20,2 mio. kr. ultimo 2010. 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

 

 

 

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/10

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/5

Afvigelse

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Mælkebøtten

-15

-234

0

0

0

-234

0

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

-134

-665

63

734

-367

-1.399

430

Dagtilbud Nord

1.487

1.346

0

800

0

546

0

Dagtilbud Midt

-8

-148

0

0

0

-148

0

Dagtilbud Øst

186

250

0

500

0

-250

0

Dagtilbud Vest

-856

-856

0

-856

0

0

0

Sekr. for politikomr

8

2.751

0

3.483

0

-732

0

Dagpasning

668

2.444

63

4.661

-367

-2.217

430

Bornholms Ungdomsskole

669

300

0

300

0

0

0

Kildebakken

905

150

0

0

0

150

0

Bornholms Heldagsskole

1.046

0

0

0

0

0

0

UngeCenter Bornholm

1.116

1.163

380

0

0

1.163

380

Distriktsskole Nord

418

0

0

0

0

0

0

Hans Rømer Skolen

-1.750

-750

0

-1.035

0

285

0

Paradisbakkeskolen

35

0

0

-350

0

350

0

Rønneskolen

2.470

600

0

900

0

-300

0

Sekr. for politikomr

4.982

7.471

0

3.790

0

3.681

0

Undervisning

9.890

8.934

380

3.605

0

5.329

380

Løvstikken

-2.402

-2.603

0

-2.102

0

-501

0

Børnecenter Bornholm

-500

-29.210

0

-10.196

2.314

-19.014

-2.314

Sekr. politikområde

382

250

0

0

0

250

0

Børn og familier

-2.520

-31.563

0

-12.298

2.314

-19.265

-2.314

Børne- og Skoleudvalget

8.037

-20.185

443

-4.032

1.947

-16.153

-1.504

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Kombinationsansættelse af pædagoger i dagtilbud og skoler

81.10.00G01-0149

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (B)

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 20. januar 2010, at Børne- og Skoleudvalget skulle behandle spørgsmålet om kombinationsansættelse af pædagoger i dagtilbud og skoler. Formålet med en eventuel kombinationsansættelse er at skabe flere attraktive arbejdspladser bl.a. ved at etablere flere fuldtidsstillinger. Før Børne- og Skoleudvalgets behandling skulle det belyses, hvordan dagtilbudsområdet kunne tænkes ind i mulighederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller at:

·         Skoler og dagtilbud opfordres til at samarbejde om at etablere kombinationsstillinger i det omfang, det er foreneligt med en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet i både dagtilbud og skoler.

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

For at belyse mulighederne for at etablere flere fuldtidsstillinger har en arbejdsgruppe bestående af: Tomas Nielsen BUPL, skoleleder Per Arndal, afdelingsleder SFO Henrik Salinas, distriktsleder Jens Holm, konsulent Lene Elleby Pedersen og skolechef Steen Ebdrup drøftet mulighederne for kombinationsstillinger mellem dagtilbud og Skole/ SFO.

 

Følgende forslag blev drøftet:

 

 

 

 

 

a)     Kombinationsstillinger mellem dagtilbud og SFO

 

Formål

Skabe flere fuldtidsstillinger

Indhold

 

Eks.: Ansættelse i SFO (20 timer) + 17 timer i en børnehave i alt 37 timer

Økonomi

Udgiftsneutralt

Fordele

 

I forhold til personalet vil ovenstående model betyde, at personalet opnår et timetal på 37 timer / uge/ år. 

Ulemper

 

Børnene skal forholde sig til flere forskellige voksne

Medarbejderen skal deltage i medarbejdermøder to steder (ikke effektivt)

 

 

b)     Kombinationsstillinger mellem SFO og ungdomsskolen:

 

Formål

Skabe flere fuldtidsstillinger

Indhold

 

Ansættelse i SFO+ et antal timer i timer i ungdomsskolen i alt 37 timer

Økonomi

Udgiftsneutralt

Fordele

 

I forhold til personalet vil ovenstående model betyde, at personalet opnår et timetal på 37 timer / uge /år

Ulemper

 ?

 

 

For at vurdere behovet er der desuden foretaget en spørgeskemaundersøgelse. Alle Dagtilbudsafdelinger, skoleafdelinger og SFO’ er deltaget i undersøgelsen. De deltidsansatte er blevet spurgt om de ønsker en kombinationsstilling f.eks. mellem skole og dagtilbud for at komme på fuld tid.

 

Tabel 1

 

Antal deltidsansatte

Andel af de deltidsansatte indenfor området, der ønsker kombinationsansættelse

 

Antal

%

Antal

%

Dagtilbud

63

42

9

14

Skoler

50

33

17

34

SFO

38

25

21

55

Total

151

100

47

 

 

Af tabel 1 ses, at der i alt er 151 deltidsansatte. Af disse ønsker 9 af de 63 deltidsansatte i dagtilbuddene svarende til 14 % en kombinationsstilling. Blandt pædagogerne på skolerne er ønsket 34 %, og blandt de ansatte i SFO’ erne er der 55 % af de deltidsansatte, der ønsker en kombinationsstilling.

 

På denne baggrund vurderes det, at skoler og dagtilbud bør opfordres til at drøfte mulighederne for at etablere kombinationsstillinger i virksomheds- MED både på skole og dagtilbudsområdet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet det forudsættes, at alle modeller er udgiftsneutrale

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Ønsker om fuld tid, pædagoger (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegruppe og renoveringer i dagtilbud - tillægsbevillinger

28.09.00S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Distriktslederne i Dagtilbud Øst og Midt søger om tillægsbevillinger til følgende anlægsprojekter:

 

Ansøgningerne kan begrundes i at etableringsomkostningerne har vist sig at blive større end forudsat på bevillingstidspunktet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

 

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 42.000 kr. til etablering af vuggestuegruppe i Sydgården under Dagtilbud Øst, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 243.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 125.240 kr. til ombygning af børnetoilet og garderobe i Stjernehuset under Dagtilbud Øst, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 293.740 kr

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 71.560 kr. til renovering af børnetoiletter i Vestermarie Børnehus under Dagtilbud Midt, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 471.560 kr.

d)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 61.240 kr. til udskiftning af gulv i Bællacentret under Dagtilbud Midt, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 131.240 kr.

 

e)     at tillægsbevillingerne på i alt 300.040 kr. finansieres med 150.020 kr. fra sekretariatspuljen under politikområde 01 og med 150.020 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen anbefales, idet Børne- og skoleudvalget finder det kritisk med tillægsbevillinger.

 

Sagsfremstilling

 

De forskellige årsager til merudgifterne på de enkelte anlægsprojekter er skitseret skematisk nedenfor:

 

 

Anlægsopgave:

Meddelt anlægsbevilling:

Faktisk udgift:

Difference:

Årsag til merudgift:

Etablering af vuggestue i Sydgården Dagtilbud Øst

201.000 kr.

243.000 kr.

-42.000 kr.

Der kan ikke peges på en konkret årsag udover at etableringsomkostningerne blev dyrere end oprindeligt forudsat.

Ombygning af børnetoilet og garderobe i Stjernehuset Dagtilbud Øst

168.500 kr.

293.740 kr

-125.240 kr.

Kalkulation foretaget af Teknik & Miljø måtte justeres i processen, idet der opstod uforudsete opgaver i forhold til udskiftning af skjulte vandinstallationer under gulv. Der var endvidere ikke taget højde for etablering gulvvarme, idet der ikke var plads til en radiator. Det betød opbrækning af gulvet, udskiftning af yderligere fliser samt nyt afløb i gulv. Derudover blev det vurderet at i stedet for som først planlagt, at lægge vinyl på gulvet, blev der lagt skridsikre klinker for at imødekomme problemer med fugt.

Renovering af børnetoiletter i Vestermarie Børnehus Dagtilbud Midt

400.000 kr.

471.560 kr.

-71.560 kr.

De kalkulerede udgifter til Steenbeergs Tegnestue blev dyrere end forventet. I forbindelse med opsætning af puslebord opstod der uforudsete komplikationer, idet det blev nødvendigt at flytte vasken i forhold til det projekterede.

Udskiftning af gulv i Bællacentret Dagtilbud Midt

70.000 kr.

131.240 kr.

-61.240 kr.

I forbindelse med udskiftningen af gulvet, opstod der følgeopgaver, der ikke var projekteret med. Dette var nyanlægning af el- installationer, reparation af vægge samt maling.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Etablering af vuggestuegruppe i Sydgården (Dagtilbud Øst)

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. august 2010 en anlægsbevilling på 201.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 42.000 kr.

 

Ombygning af børnetoilet og garderobe i Stjernehuset (Dagtilbud Øst)

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en anlægsbevilling på 168.500 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 125.240 kr.

 

Renovering af børnetoiletter i Vestermarie Børnehus (Dagtilbud Midt)

Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 400.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 71.560 kr.

 

Udskiftning af gulv i Bællacentret (Dagtilbud Midt)

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en anlægsbevilling på 70.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 61.240 kr.

 

Tillægsbevillingerne på i alt 300.040 kr. foreslås finansieret med 50 pct. fra sekretariatspuljen under politikområde 01 og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Kvalitetsrapport 2009/10 for kommunens skolevæsen

17.01.10K04-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

7

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for kommunens skolevæsen. Efter folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen på baggrund af en kvalitetsrapport tage stilling til status for kommunens skolevæsen for et år ad gangen. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2009/10 foreligger nu til behandling. Samlet vurderes folkeskolen på Bornholm – både som helhed og den enkelte folkeskole - har et fuldt tilfredsstillende fagligt niveau. Dette er vurderingen, selv om eleverne i nogle tilfælde præsterer under gennemsnit. De første 45 sider udgør kvalitetsrapporten for det bornholmske skolevæsen, derefter følger de enkelte skolers kvalitetsrapporter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget anbefaler kvalitetsrapporten 2009/10 for det bornholmske skolevæsen, til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, men Børne- og skoleudvalget finder det bekymrende med de meget store økonomiske forskelle på bl.a. midler til undervisningsmidler og efteruddannelse og udvalget ønsker, at dette indgår i det videre arbejde med skolestruktur og indholdsdebat.

Udvalget har til hensigt at se nærmere på muligheden for tilsynsbesøg i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten.

 

Sagsfremstilling

Denne kvalitetsrapport er udarbejdet af Børne- og skolesekretariat med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Rapporten er et dokument, der både udgør kvalitetsrapporten for kommunens samlede skolevæsen og samler de enkelte skolers kvalitetsrapporter. Endvidere indgår aftaleopfølgning for 2010 i kvalitetsrapporten. Efter hvert afsnit med vurderinger følger en række konkrete anbefalinger.

 

Der har ikke været gennemført tilsynsbesøg på skolerne i 2010. Derfor er sekretariatets vurdering af skolevæsenet baseret på skolernes egne indberetninger. Det bemærkes, at tilsynsbesøget ikke er lovpligtigt.

 

Formålet med kvalitetsrapporten er at skabe åbenhed og gennemsigtighed om skolevæsenets kvalitet. Formålet er endvidere at give kommunalbestyrelsen viden og indsigt som grundlag for stillingtagen til det faglige niveau og som grundlag for en eventuel beslutning om opfølgning.

Kvalitetsrapporten for 2010 er forenklet i omfang og struktur i forhold til tidligere års rapporter.

 

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 16. november 2010. Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen ved Rønneskolen, skolebestyrelse og Med - udvalg ved Paradisbakkeskolen, skolebestyrelsen ved Kildebakken, skolebestyrelsen ved Skole Nord, skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen, skolebestyrelsen ved 10. klasseCenter Bornholm og skolebestyrelsen ved Bornholms Heldagsskole.

 

Høringssvarene er opsummeret og tematiseret nedenfor:

 

Generelle bemærkninger:

Kildebakken ønsker at påpege, at det ikke er muligt at opretholde og videreudvikle det samme høje kvalitetsniveau med færre ressourcer

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen tager kvalitetsrapporten til efterretning

Hans Rømer Skolen tager kvalitetsrapporten til efterretning

10. KlasseCenter Bornholm tager kvalitetsrapporten til efterretning

Bornholms Heldagsskole tager kvalitetsrapporten til efterretning

Skole Nord anbefaler at godkende rapporten og følge op på de anbefalinger, der er givet.

En opfølgning på flere områder fx vikardækning og uddannelse af medarbejdere vil kræve øget økonomi alternativt en omprioritering af den tildelte økonomi.

 

Generelt om kvalitetsrapporten:

Rønneskolen mener at rapporten ikke er operationel, og anbefalingerne der ledsager vurderingen af de pædagogiske processer virker lovlig generelle. Rønneskolen har ikke savnet tilsynsbesøget.

Paradisbakkeskolen (Med-udvalget) opfordrer til at tilsynsbesøget genindføres.

Kildebakken gør opmærksom på at kvalitetsrapporten er et meget omfattende materiale, mangler dialogen med Børne- og skolesekretariatet. Kildebakken foreslår, at kommunen anvender udfordringsretten og ansøger om at kvalitetsrapporten kun laves hvert andet år.

 

Elevfravær:

Rønneskolen anser bemærkningen om elevfravær for ganske relevant og vil følge op på dette med en diskussion af hvad der kan anses som et acceptabelt fravær.

 

 

Klassekvotienter:

Rønneskolen anser anbefalingen om at øge klassekvotienterne for en politisk anbefaling, som ikke hører hjemme i en kvalitetsrapport. I øvrigt er det skolebestyrelsens opfattelse, at en klassestørrelse ikke bør overstige 22 for, at der kan tages de nødvendige hensyn til inklusion.

 

Principper for aflysning af undervisningen:

Rønneskolen mener, at hvis der ikke kan gives relevant undervisning i f.eks. musik, håndarbejde eller lignende i ydertimer, vil aflysning være en mulighed også på 0.- 6. klassetrin

Paradisbakkeskolen (Med-udvalget) gør opmærksom på, at der ikke længere bruges faste vikarer på Paradisbakkeskolen

 

Skole – og hjem samarbejdet:

Rønneskolen bakker op om at alle skoler udarbejder en kommunikationspolitik

 

95 % målsætningen – uddannelse til alle:

Rønneskolen mener, at der tilsyneladende ensidigt er fokuseret på det politiske mål om at 95% af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse. ”Andet” kan være et godt alternativ.

Paradisbakkeskolen (Med-udvalget)opfordrer til en ensartet opgørelse af tallene, der viser elevernes valg af ungdomsuddannelse.

 

Vurdering af prøvekarakterer og nationale tests:

Rønneskolen tager afstand fra at skolernes prøvekarakterer/ karakterer nævnes.

 

Vedr. elevplaner:

Paradisbakkeskolen (Med-udvalget)gør opmærksom på, at de ikke har en fælles elevplansskabelon, men snarere en fælles ramme for elevplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Vejledning til kvalitetsrapporten (DOC)

2.
Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten (DOC)

3.
Kvalitetsrapport, høringssvar fra Paradisbakkeskolen (MSG)

4.
Høring af kvalitetsrapporten i skolebestyrelserne (DOC)

5.
Høringssvar Kvalitetsrapport Rønneskolen (DOC)

6.
Høringssvar, Kvalitetsrapport, Skole Nord (DOC)

7.
Høringssvar, Kvalitetsrapport, Hans Rømer Skolen (DOC)

8.
Høringssvar, kvalitetsrapport, 10. klassecenter Bornholm (MSG)

9.
Høringssvar kvalitetsrapport Bornholms Heldagsskole (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering om Skolestyrelsens tilsyn med kommunerne om overholdelse af minimumstimetal

17.02.05G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til efterretning.

Resumé

Skolestyrelsen har tilsendt Bornholms Regionskommune resultaterne af deres tilsyn vedr. overholdelse af minimumstimetallene for skoleårene 2004/05-2006/07, 2005/06-2007/08 og 2006/07-2008/09.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at,

·                                             Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Som led i tilsynet med at minimumstimetallene i folkeskolen overholdes har Skolestyrelsen konstateret, at der tilsyneladende har været indberettet timetal fra Bornholms Regionskommune i perioden 2004/05 til 2008/09, der ikke har levet op til reglerne om minimumstimetal.

Skolestyrelsen har derfor i december 2009 kontaktet Børne- og Skolesekretariatet for at afklare det faktisk afholdte undervisningstimetal på de 11 afdelinger, hvor der var indberettet timetal, der tilsyneladende ikke overholdt minimumsbestemmelserne.

Børne- og Skolesekretariatet har i samarbejde med skolerne redegjort for de fejlbehæftede indberetninger, og Skolestyrelsen har på baggrund heraf vurderet, at alle afdelinger trods fejlagtige indberetninger faktisk har afholdt undervisningstimer i et omfang, der lever op til reglerne.

Skolestyrelsen forudsætter, at skolerne fremover planlægger, så lovgivningens krav angående minimumstimetal overholdes, og at skolerne indberetter timetallene korrekt.

 

På baggrund af Skolestyrelsens bemærkninger er der derfor i foråret 2011 aftalt planlægningsmøder mellem skolerne og Børne- og Skolesekretariatet, så der sikres sammenhæng mellem undervisningsministeriets minimumstimetal og skolernes konkrete planlægning.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at undervisningsministeriets minimumstimetal er defineret som en sum at timer, der indenfor en 3-årig periode (1. – 3. klasse, 4. – 6. klasse eller 7. – 9. klasse) skal tilbydes indenfor en bestemt gruppe af fag (eksempelvis humanistiske fag, praktisk/musiske fag eller naturfag).

De bornholmske skoler har siden skoleåret 2008/09 tilbudt det vejledende timetal til alle elever.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Brev til Bornholms Regionskommune om tilsyn med minimumstimetal (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012

17.20.01G01-0118

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne. Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Herefter træffer skolebestyrelserne beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i skoledistriktet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

c)     ønsker om indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012 i Skole Nord, Rønneskolen og Hans Rømer Skolen alle imødekommes

d)     ønskerne om indskrivning på Paradisbakkeskolen fra andet skoledistrikt imødekommes for 1 elevs vedkommende, således at det samlede antal indskrevne elever bliver 75.

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen anbefales, idet ønskerne om indskrivning på Paradisbakkeskolen fra andet skoledistrikt ikke mødekommes.

 

Sagsfremstilling

Det bornholmske skolevæsen består af 4 skoledistrikter. Hvert skoledistrikt har 1 folkeskole med 3 afdelinger:

 

Skole Nord med afdelingerne Kongeskær, Hasle og Klemensker

Paradisbakkeskolen med afdelingerne Nexø, Svaneke og Bodilsker

Hans Rømer Skolen med afdelingerne Aaker, Mosaik og Vestermarie

Rønneskolen med afdelingerne Østre, Åvang og Søndermark

 

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen beslutning om, i hvilket af de 4 distrikter, det enkelte barn indskrives.

Barnet har ret til optagelse i det distrikt, hvor barnet bor. Kommunalbestyrelsens beslutning vedrører derfor alene de elever, der ønsker indskrivning på anden skole end distriktsskolen.

 

Skolebestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i distriktet. På baggrund af antallet af børnehaveklasser og skolebestyrelsens vedtagne principper for klassedannelse er det distriktsskolelederen, der har kompetencen til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på distriktets afdelinger.

 

Endvidere gælder, jf. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

De nævnte kriterier finder således alene anvendelse, når elever ønsker indskrivning i anden skole end distriktsskolen og når elevtallet er mindre end 25 i den ønskede klasse.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2011/2012 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 436 børn.

305 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 91 er indskrevet i private skoler og 40 børn har søgt om udsættelse af skolestarten.

 

Der er, med udgangspunkt i forældrenes ønsker, indskrevet følgende antal elever i de 4 distrikter:

 

Skole Nord:                    48 elever, alle fra skolens eget distrikt

Paradisbakkeskolen:        79 elever, hvoraf 5 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         57 elever, hvoraf 2 elever ikke bor i distriktet         

Rønneskolen:                 121 elever, hvoraf 8 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at de i alt 15 ønsker om anden skole end distriktsskolen ikke påvirker antallet af børnehaveklasser i Skole Nord, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Det skal dog bemærkes, at såfremt skolebestyrelsen i Skole Nord vælger at fastsætte antallet af børnehaveklasser ud fra et elevtal på maksimalt 25 elever pr. klasse vil der i skoleåret 2011/2012 kun være elever til dannelse af 2 klasser.

Hans Rømer Skolen vil, med udgangspunkt i maksimalt 25 elever pr. klasse, skulle danne 3 klasser og Rønneskolen 5 klasser.

 

Paradisbakkeskolen vil skulle danne 4 børnehaveklasser, hvis alle forældreønsker opfyldes.
Såfremt der gives afslag på 4 af de 5 ønsker om indskrivning i en anden skole end distriktsskolen, vil skolebestyrelsen kunne oprette 3 klasser i stedet for 4.

 

Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne vil ved dannelse af 14 klasser blive 21,8, mens klassekvotienten ved 13 klasser bliver 23,5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Indskrevne elever til børnehaveklasser 2011/2012 opgjort 12. november 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Opgørelse over elevfraværet i 5. - 9. klasse i perioden 1.8. - 31.10.2010

17.20.03P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til efterretning.

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2010, at udvalget på mødet i november 2010 skulle forelægges en opgørelse over elevfraværet på 5. - 9. klassetrin i perioden 1. august til 31. oktober 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

   Børne- og Skoleudvalget tager opgørelsen til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Elevfraværet tages til efterretning, idet Børne- og skoleudvalget ønsker, at de generelle problemstillinger m.h.t. elevfravær drøftes med Samrådet.

Børne- og skoleudvalget ønsker en nærmere redegørelse for udvalgte klasser med meget stort fravær.

 

Sagsfremstilling

Opgørelsen over elevernes fravær fra starten af skoleåret 2010/2011 og frem til udgangen af oktober 2010 er bilagt sagen.

Opgørelsen viser skolernes elektroniske indberetning af elevfraværet for hver klasse på 5. til 9. klassetrin.

Fraværet er registreret i tre kategorier. Sygdom (S), der dækker elevernes fravær ved dokumenteret sygdom, ulovligt fravær (U), der registrerer elevfravær uden skolens eller forældrenes tilladelse og endelig lovligt fravær (L), der angiver elevers fravær med forældrenes eller skolelederens tilladelse. Bilaget viser ligeledes det gennemsnitlige fravær pr. elev indenfor de tre kategorier.

I henhold til bekendtgørelse 846 af 30. juni 2010 skal kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/2011 indeholde en vurdering af fraværsmønstret for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen samt en redegørelse for, om vurderingen af fraværsoplysningerne har givet anledning til nærmere ledelsesmæssige dispositioner.

De vedlagte oplysninger om elevfraværet for perioden 1.8. – 31.10.2010 vil derfor indgå i kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/2011, der forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2011.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Elevfravær 5. - 9. klasser i perioden 1.8. - 31.10.2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Overdragelse af pavillon 1, 2, 3 og 4 på tidligere Østermarie skole til brug for lokale foreninger

82.02.00P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med renoveringen af skolebygningerne i Østermarie til brug for Bornholms Heldagsskole er det blevet foreslået, at pavillonerne - bygning 7 (P1/P2) og bygning 8 (P3/P4) - nedrives. Tre foreninger i Østermarie har imidlertid ønsket at anvende bygningerne til foreningsformål.

 

1.      Østermarie Idrætsforening har den 30. oktober 2010 søgt om lov til, at flytte bygning 7 bort fra skolens område.

2.      Østermarie Billardklub har den 17. november 2010 søgt om brugsret til bygning 7

3.      Østermarie Køre- og Rideforening har den 9. september 2010 søgt om  at få stillet bygning 8 (P3/P4) til rådighed til foreningens virksomhed i forbindelse med stævner m.v.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

 

e)     Pavillonerne - bygning 7 (P1/P2) og bygning 8 (P3/P4) - nedrives eller alternativt anvendes til foreningsbrug uden budgetmæssig belastning af politikområde 2, undervisning. Vælges det at anvende pavillonerne til foreningsaktiviteter indstilles videre at:

f)       Østermarie Idrætsforening overtager bygning 7 (P1/P2) vederlagsfrit. Pavillonen afmonteres af autoriserede installatører for så vidt angår el, vand, varme og kloak. Udgiften afholdes af Bornholms Heldagsskole. Pavillonen flyttes. Alle udgifter til flytningen afholdes af Østermarie Idrætsforening.

g)     Med hensyn til Østermarie Billardklub og Østermarie Køre- og Rideforening sendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget med forslag om, at brugsretten for bygningen til bygning 8 (P3/P4) og de dermed tilknyttede driftsudgifter overdrages til enten Østermarie Billardklub eller Østermarie Køre- og Rideforening eller begge foreninger som et foreningshus efter folkeoplysningsudvalgets regler med mulighed for tilbagelevering til BRK ved ophørt brug. 

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Østermarie Idrætsforening (ØIF) ønsker at overtage bygning 7 vederlagsfrit og flytte den til fodboldbanen. Pavillonen afmonteres af autoriserede installatører for så vidt angår el, vand, varme og kloak. Afmonteringen betales af Bornholms Heldagsskole. Alle udgifter forbundet med flytningen afholdes af ØIF – herunder udgifter til nødvendig nedtagning af diverse hegn, legeplads mm., samt reetablering af disse. Det nuværende areal under pavillonen reetableres af skolen. ØIF vil gennemføre flytningen i perioden 1- april til 31. maj 2011

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til afmontering af installationer (10.000 kr.) og fjernelse af stribefundamenter (15.000 kr.) i forbindelse med flytningen af bygning 7 anslås til i alt 25.000 kr. Udgiften afholdes af Bornholms Heldagsskole.

 

Ved overdragelse af bygning 8 til foreningsaktiviteter vil folkeoplysningsudvalget få øgede lokaleudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Tegning af tidligere Østermarie Skole (TIF)

2.
ØIF ansøger om overtagelse af pavillon 1 og 2 (bygning7) (PDF)

3.
Overtagelse af pavillon (MSG)

4.
Ansøgning fra ØMKR om brug af pavillon (DOC)

5.
Ansøgning fra Østermarie Billardklub om brug af pavillon 7 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter - anlægsbevilling

17.01.04P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Placering af distriktslederen for de tre ”landdistrikter” samt de medarbejdere fra Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt og Hans Rømer Skolen foreslås placeret i lokaler på tidligere Østermarie skole.

Der søges i den forbindelse om en tillægsbevilling til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget at:

a.        der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2010 på 920.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter, således at den samlede anlægsbevilling til ombygningerne herefter udgør 8.570.000 kr.

b.       tillægsbevillingen på 920.000 kr. finansieres med 460.000 kr. fra de under økonomiafsnittet nævnte anlægsrestpuljemidler samt med 460.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2010:

Sagen udsættes til efter beslutning af kommende skolestruktur og under forudsætning af, at der kan anvendes kvalitetsfondsmidler.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det nuværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra BCB i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den 14. oktober 2010 Børne- og Skoleudvalgets indstilling om en placering af Bornholms Heldagsskole på tidligere Østermarie skole

 

I henhold til tids- og handleplanen for den fremtidige organisering af det nuværende BørneCenter Bornholm foreslås det, at distriktslederen for de tre ”landdistrikter” og de medarbejdere i Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt og Hans Rømer Skolen også placeres i lokaler på tidligere Østermarie skole.,

 

Steenbergs Tegnestue Aps har på den baggrund udarbejdet et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole med mulighed for etablering af 8 kontorarbejdspladser til medarbejdere fra Bornholms Familiecenter.

Projektering og ombygning af de 8 kontorarbejdspladser vil således ske samtidig med den bygningsmæssige tilpasning til brug for Bornholms Heldagsskole.

Steenbergs Tegnestue Aps har kalkuleret prisen for en ombygning af en del af den tidligere Østermarie Skole, så den kan anvendes af Bornholms Familiecenter, til 920.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 14. oktober 2010 en anlægsbevilling til Bornholms Heldagsskole på 7.650.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole.

 

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 920.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter.

Tillægsbevillingen til ombygningen af de 8 kontorarbejdspladser kan dels finansieres af følgende restpuljemidler, som er afsat på anlægsbudgettet i 2010:

·         31.000 kr. fra ”puljen til bygningsændringer i forbindelse med den ændrede skolestruktur”

·         429.000 kr. fra det nu afsluttede anlægsprojekt ”Skolerenoveringer, anlægstilskud”

 og dels af kvalitetsfondsmidlerne med tilsvarende 460.000 kr.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

13  Sammenlægning af Løvstikken og Børnecenter Bornholm.

00.01.00A00-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

13

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Løvstikken og Bornholms Familiecenter foreslås sammenlagt. For at forbedre samarbejdet, samt nytænke mulighederne for at løse opgaver, omkring aflastning, anbringelser og andre tiltag, til gavn for børn med funktionsnedsættelser og deres familier.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og skole indstiller, at:

h)     Løvstikken og Bornholms Familiecenter sammenlægges

i)        Løvstikken organisatorisk lægges ind i søjlen under behandlingslederen i det kommende Familiecenter, sammen med øvrige døgntilbud.

j)       Sagen sendes i høring med høringsfrist 3. januar 2011 kl. 12.00

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Forslaget om en sammenlægning af Løvstikken og Bornholms Familiecenter sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Organisatorisk er tilbud for børn og unge med særlige behov en del af Bornholms Familiecenter, undtagen de 2 specialtilbud Løvstikken og Mælkebøtten.

For at fremme samarbejdet omkring og udviklingen af nye tilbud for børn med funktionsnedsættelse og deres forældre, foreslås aflastnings og døgntilbuddet Løvstikken sammenlagt med det kommende Familiecenter.

Organisatorisk foreslås Løvstikken placeret i søjlen sammen med øvrige udfører tilbud.

Overordnet vil tilbuddet referere til behandlingslederen, men med egen daglig leder som er ansvarlig for det pædagogiske arbejde, arbejdstidstilrettelæggelse og andet vedrørende den daglige drift.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. februar 2010, blev vedtaget en ny takst/ økonomimodel for Løvstikken som medfører at hovedparten af økonomien for Løvstikken, allerede fra starten af 2010 er overført til Bornholms Familiecenter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, men en bedre mulighed for planlægning af aflastning, samt en udbredelse af opgaver som løses af personalet på Løvstikken, vil på sigt kunne give en bedre udnyttelse af personalets faglige ressourcer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet   

00.01.00G01-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

14

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

pkt. 7, pkt. 10 og pkt. 13.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering fra medlemmerne   

00.01.00G01-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

15

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Elever der fritages for undervisning p.g.a. ferie drøftes i Samrådet.

Årshjul for 2011 drøftes på januarmødet.

Udvalget ønsker, at drøfte 10. KlasseCenter Bornholms placering i forbindelse med et kommende Campus Bornholm.

 

 

Sagsfremstilling

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

16. Lukket punkt - Personsag